MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 661/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 661         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 septembrie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

50. - Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea

 

915. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

916. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

924. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

473. - Decizie privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 

474. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Groza Dumitra a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

475. - Decizie pentru numirea domnului Teodor Gheorghe Negruţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

57. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor

 

3.309. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor de protecţie a plantelor în condiţii de siguranţă pentru mediu

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îsi reiau activitatea

 

Având în vedere impactul, uneori major, asupra stării de sănătate a populaţiei, determinat de închiderea celor 67 de spitale propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, cu modificările ulterioare,

întrucât prevederile Hotărârii Guvernului nr. 345/2011 privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecţie a unităţilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum şi a listei acestor unităţi sanitare, prin care cele 67 de spitale, ca urmare a Raportului comisiei de selecţie a unităţilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, şi-au încetat valabilitatea la data de 31 decembrie 2011 şi la acest moment unităţile sanitare nominalizate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2011 pot intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate judeţene,

ţinând cont de urgenţa stabilirii unor măsuri de reorganizare a sistemului de îngrijiri de sănătate şi pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare, astfel încât să nu fie afectată calitatea serviciilor medicale, fapt ce ar pune în pericol viaţa bolnavilor, impunându-se flexibilizarea procesului de reformare şi reorganizare, în regim de urgenţă, prin asigurarea unor servicii medicale de specialitate populaţiei din diferite zone, în timp util, astfel încât sănătatea pacienţilor să nu aibă de suferit,

 în vederea eficientizării activităţii instituţiilor din domeniul sanitar în acord cu priorităţile Guvernului de reformă în administraţia publică,

având în vedere rezultatele evaluării realizate în această perioadă de Ministerul Sănătăţii la nivelul unităţilor sanitare cu paturi, propuse pentru reorganizare în cămine pentru bătrâni, rezultate conform cărora, în funcţie de situaţia concretă a fiecăreia, respectiv, locaţie, dotare cu aparatură medicală, zona geografică şi populaţia arondată, distanţa până la cea mai apropiată unitate sanitară, multe dintre aceste spitale îndeplinesc condiţiile pentru a-şi relua activitatea, opţiune care este susţinută şi de autorităţile administraţiei publice locale care au preluat managementul spitalelor,

ţinând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor din domeniul sanitar şi la imposibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a acestora,

 deoarece, pentru ca unităţile respective să devină funcţionale,una dintre condiţiile obligatorii este existenţa personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, lucru greu de realizat întrucât posturile vacante sunt blocate prin efectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

întrucât personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care nu a fost preluat de căminele de bătrâni a fost redistribuit în alte unităţi sanitare, potrivit dispoziţiilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 232/2011 pentru aprobarea condiţiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul unităţilor sanitare propuse a fi reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare,

întrucât una dintre modalităţile de asigurare a personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar este revenirea acestuia la unităţile sanitare de unde a fost redistribuit,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni care a fost redistribuit în alte unităţi sanitare în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, cu modificările ulterioare, este încadrat ia cerere în unităţile sanitare de unde a fost redistribuit, care îşi reiau activitatea.

Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 care îşi reiau activitatea ca spitale sau centre de sănătate multifuncţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Alexandru Rafila,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 50.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucureşti - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 915.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucureşti - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011 Realizat

BVC2012

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

2.780.928

3.012.938

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

2.744.148

2.980.876

 

 

a)

din producţia vândută

3

2.164.267

2.376.284

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

16.060

32.847

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

d

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

1.413

1.500|

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

562.408

570.245

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

 

 

 

- venituri din cedarea activelor

9b

0

458.661

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

36.780

32.062

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

1.191

1.500

 

 

d)

alte venituri financiare

14

35.590

30.562

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

2.612.694

2.920.159

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2.549.176

2.828.834

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.849.572

2.215.423

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

28.972

36.000

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

22.002

45.000|

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

189.921

195.619

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

134.717

138.758

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

39.995

41.194

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

29.970

30.869

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

703

724

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

8.504

8.759


 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

818

843

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

15.209

15.666

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

2.589

2.667

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

5.960

6.139

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

6.660

6.860

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

146.024

139.234

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

66.122

61.000

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

246.564

136.558

 

 

 

i1) contractele mandat

39

80

360

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

63

63

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

 

1.237

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

63.519

91.325

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

31.449

48.825

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

32.070

42.500


 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

168.234

92.779

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

61.379

14.102

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

106.855

78.677

 

1

 

Rezerve legale

55

2.589

4.639

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

104.266

74.038

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

146.024

139.234

 

1

 

Surse proprii

72

146.024

139.234

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 


 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

75.125

139.234

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

23.781

84.676

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

51.344

54.558

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

51.344

54.558

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

2.589

4.639

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

2.780.928

3.012.938

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

2.612.694

2.920.159

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

3.454

3.454

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

3.454

3.454

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

147.337

151.757

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

134.693

138.733

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

24

25

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

12.620

12.999

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.250

3.347

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.555

3.661

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

805

872

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

829

872

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

940

969

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

920.553

394.725

 

 

b)

preţuri comparabile

105

951.852

394.725

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

1.228.674

1.203.076

 

 

b)

preţuri comparabile

108

1.270.449

1.203.076

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Marius Lucian Obreja

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 916.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2012

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATOR

Cod

PREVEDERI 2012

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE, din care:

 

176.250

1

Venituri din activitatea de valorificare a activelor statului, din care:

 

27.011

1.1

Încasări din valorificarea activelor bancare;

39.10.05

8.724

1.2

Încasări din valorificarea creanţelor comerciale;

39.10.50

4.315

1.3

Încasări din valorificarea creanţelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice;

39.10.06

300

1.4

Încasări din valorificarea creanţelor preluate de la CNAS;

20.10.03

13.672

2

Venituri din activitatea de privatizare şi administrare a participaţiilor statului, din care:

 

149.239

2.1

Venituri curente, din care:

 

4.702

2.1.1

Venituri din dividende

30.10.08

4.700

2.1.2

Dobânzi la disponibilul în conturi;

31.10.03

2

2.2

Venituri din capital, din care;

39.10

144.537

2.2.1

Venituri din privatizare;

39.10.04

43.520

2.2.2.

Venituri din operaţiuni de capital;

39.10.04

94.017

2.2.3

Alte venituri din privatizare;

39.10.04

7.000

H-

CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

176.250

1

Cheltuieli curente, din care:

 

176.250

1.1

Cheltuieli de privatizare, administrare şi valorificare a activelor statului

20

138.750

1.1.1

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de valorificare, privatizare şi postprivatizare pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli;

20.30.30

300

1.1.2

Cheltuieli efectuate cu publicarea anunţurilor pentru vânzarea prin licitaţie a bunurilor executate silit şi a anunţurilor de privatizare;

 

300

1.1.3

Cheltuieli legate de plata asistenţei juridice pentru reprezentare în instanţele de judecată, plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale şi valorificarea activelor statului;

 

4.480

1.1.4

Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale*)

 

1.770

1.1.5

Sume plătite efectiv cumpărătorilor pentru despăgubiri acordate în urma procesului de privatizare şi valorificare, precum şi obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii conform O.G. nr. 22/2002;

 

131.900

1.2

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

51

27.527

 

Transferuri curente

51.01

27.527

1.2.1

Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanţelor bugetare;

51.01.23

12.825

1.2.2

Vărsăminte către bugetele locale şi alte transferuri conform unor prevederi legale;

51.01.27

10.000

1.2.3

Transferuri către bugetul de stat din dividende şi dobânzi încasate de instituţiile implicate în procesul de privatizare;

51.01.41

4.702

1.3

Alte transferuri

55

9.973

 

Transferuri interne

55,01

9.973

1.3.1

Vărsăminte la fondul de risc pentru garanţiile de stat pentru împrumuturile externe (doar pentru instituţiile implicate în procesul de privatizare);

55.01.19

270

1.3.2

Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor statului, creanţelor comerciale şi privatizare;

55.01.20

1.213

1.3.3

Transfer disponibil către OPSPI conform O.U.G. nr.13/2009;

55.01.18

7.990

1.3.4

Alte transferuri conform Legii nr. 570/2004;

55.01.18

500


*) Suma include şi indemnizaţia cuvenită administratorilor speciali numiţi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi contribuţiile aferente.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 25, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru premierea rezultatelor obţinute de sportivii români la Jocurile Paralimpice de la Londra 2012, nivelul premiilor va fi cel prevăzut pentru performanţele obţinute de sportivii români la jocurile olimpice.

(6) Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român poate aproba premierea suplimentară a sportivilor care au obţinut locurile I-VI la Jocurile Paralimpice şi a antrenorilor acestora, cu o sumă de până la 30% din valoarea premiului acordat conform alin. (5).”

2. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanţează din bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cele pentru recordurile mondiale, europene şi pentru recordurile paralimpice din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, iar cele pentru recordurile naţionale din bugetul federaţiilor sportive naţionale.”

3. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „persoane cu handicap” se înlocuieşte cu sintagma „persoane cu dizabilităţi”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2012.

Nr. 924.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 

Având în vedere:

- propunerea formulată de ministrul delegat pentru administraţie prin Adresa nr. 74.242/RS din 17 august 2012;

- dispoziţiile art. 14-16 şi ale art. 25 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, prin revocare, mandatele membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, numiţi prin Decizia primului-ministru nr. 346/2009, cu modificările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeşte Comisia de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, corespunzător mandatelor aferente membrilor Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, prevăzută la alin. (1), având componenţa prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, prin revocare, mandatele membrilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, numiţi prin Decizia primului-ministru nr. 347/2009, cu modificările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeşte Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, corespunzător mandatelor aferente membrilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici prevăzută la alin. (1), având componenţa prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4. - Decizia primului-ministru nr. 346/2009 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Decizia nr. 347/2009 privind numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 473.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA

Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi instituţia

1.

Bebereche Cristina

Director general, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

2.

Purcărea Doina

Profesor universitar doctor, Universitatea Politehnică Bucureşti

3.

Icociu Vasilica-Cristina

Director general, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

4.

Coman Cornel

Subprefect, Instituţia Prefectului Judeţului Călăraşi

5.

Şerban Claudiu Octavian

Prefect, Instituţia Prefectului Judeţului Bacău

6.

Cercel Sevastian

Profesor universitar doctor, Universitatea din Craiova

7.

Enache Mihaela

Inspector guvernamental, Secretariatul General al Guvernului

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENŢA

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi instituţia

1.

Urzică Augusta-Cristina

Director general adjunct, Ministerul Administraţiei şi Internelor

2.

Jîjîie Antonel

Subprefect, Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa

3.

Dumitrache Bogdan Mircea

Secretar general, Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii

4.

Niculescu Marian

Secretar general, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

5.

Crăciun Liviu

Conferenţiar universitar doctor, Universitatea din Craiova

6.

Sighinaş-Crista Marcela Doina

Inspector guvernamental, Secretariatul General al Guvernului

7.

Buglea Claudiu-Paul

Lector universitar doctor, Universitatea din Bucureşti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Groza Dumitra a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin Adresa nr. 1/1.821 din 28 august 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.652.646 din 12 septembrie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Groza Dumitra a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Groza Dumitra exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 474.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Teodor Gheorghe Negruţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Gheorghe Negruţ se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 475.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 321 din 6 iulie 2012/nr. 3.622 din 9 iulie 2012, întocmit de Serviciul relaţii internaţionale şi programe comunitare şi de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 1 septembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Prezentul ordin transpune Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 47 din 18 februarie 2009.

(2) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi la măsurile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.”

2. La norma sanitară veterinară, la articolul 3, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(10) Prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4), (5), (6) şi alin. (9) lit. b) se aplică tuturor exploataţiilor nou-construite ori reconstruite sau date în folosinţă pentru prima dată după intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, iar începând cu 1 ianuarie 2013 aceste prevederi se aplică tuturor exploataţiilor.”

3. La norma sanitară veterinară, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Al. 4. - (1) Condiţiile de creştere a porcilor trebuie să respecte prevederile generale stabilite în anexa la norma sanitară veterinară.”

4. La norma sanitară veterinară, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Al. 6. - Pentru a fi importate în România, animalele provenind din ţări terţe trebuie să fie însoţite de un certificat eliberat de autoritatea competentă din ţara respectivă, care să ateste că au beneficiat de standarde minime pentru protecţia porcinelor, similare celor aplicate animalelor de origine comunitară, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.”

5. La norma sanitară veterinară, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în cazul în care experţii veterinari ai Comisiei Europene efectuează controale la faţa locului pe teritoriul României, în măsura în care acest lucru este necesar pentru aplicarea uniformă a prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea competentă acordă experţilor Comisiei tot sprijinul de care este nevoie pentru îndeplinirea misiunii lor; persoanele care efectuează aceste controale trebuie să pună în aplicare măsuri speciale de igienă personală, pentru a exclude orice risc de transmitere a bolilor.

(2) Autoritatea competentă ia măsurile care se dovedesc necesare ca urmare a controlului respectiv.

(3) în ceea ce priveşte relaţiile cu ţările terţe se aplică prevederile cap. III din Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 243/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. La norma sanitară veterinară, după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate să menţină sau să aplice dispoziţii mai stricte în ceea ce priveşte protecţia porcilor decât cele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară şi trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la orice astfel de măsuri.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

 

Bucureşti, 28 august 2012.

Nr. 57.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor de protecţie a plantelor în condiţii de siguranţă pentru mediu

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei gestiunea deşeurilor şi substanţelor periculoase nr. 172.388/DGDSP din 27 iunie 2012,

în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, cu completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Mediului şi Pădurilor desemnează experţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare ANPM, pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul omologării produselor de protecţie a plantelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, cu completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Evaluarea dosarelor pentru omologarea produselor de protecţie a plantelor şi întocmirea rapoartelor de evaluare se realizează de către evaluatori desemnaţi de Ministerul Mediului şi Pădurilor din cadrul ANPM şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, denumit în continuare INCDPM.

(2) Lista experţilor desemnaţi să evalueze dosarele pentru omologarea produselor de protecţie a plantelor şi să elaboreze rapoartele de evaluare a dosarelor pentru omologarea produselor de protecţie a plantelor este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) ANPM primeşte de la Secretariatul Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor dosarele transmise de către acesta pentru evaluare, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005, cu completările ulterioare.

(2) ANPM repartizează dosarele prevăzute la alin. (1) experţilor desemnaţi pentru evaluarea acestora conform prevederilor art. 2 pentru întocmirea rapoartelor de evaluare.

(3) Conţinutul rapoartelor de evaluare prevăzute la alin. (2) trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.017/1.144/1.171/2005 pentru aprobarea Principiilor uniforme de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) După evaluarea dosarelor, experţii desemnaţi din cadrul INCDPM transmit ANPM rapoartele de evaluare, semnate de expert şi de conducătorul ierarhic.

(5) ANPM transmite rapoartele de evaluare Secretariatului Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, conform prevederilor art. 10 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005, cu completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Tarifele pentru evaluarea produselor de protecţie a plantelor şi întocmirea rapoartelor de evaluare sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Tarifele vor fi încasate de către ANPM sau INCDPM, în funcţie de apartenenţa expertului, desemnat conform art. 2, care a elaborat raportul de evaluare a produsului de protecţie a plantelor.

Art. 5. - ANPM va transmite Ministerului Mediului şi Pădurilor rapoarte trimestriale privind activitatea desfăşurată în domeniul omologării produselor de protecţie a plantelor.

Art. 6. - ANPM şi INCDPM vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 august 2012.

Nr. 3.309.

 

ANEXĂ

 

LISTA

experţilor desemnaţi să evalueze dosarele pentru omologarea produselor de protecţie a plantelor şi să elaboreze rapoartele de evaluare a dosarelor pentru omologarea produselor de protecţie a plantelor

 

- Biochimist Magdalena Chiriac, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

- Dr. ing. Mihaela Ilie, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

- Dr. ing. Gina Ghiţă, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

- Biolog Florica Marinescu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

- Chimist Ioana Enache, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

- Dr. Andrei Ionaşcu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

- Iulia Dumitru, expert, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

- Elena Pârvu, expert, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului