MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 647/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 11 septembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

29. - Hotărâre privind modificarea anexei Ia Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

30. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

27. - Hotărâre privind numirea unui membru titular şi a unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate

 

28. - Hotărâre privind numirea preşedintelui Institutului Cultural Român

 

29. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

470. - Decizie privind numirea domnului Emil Calotă în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

471. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Dante Stein

 

472. - Decizie privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Roman Cristian-Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

209/1.173. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie si al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aplicarea la nivelul municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

1.529. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în construcţii. Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174- 1979, C 55-1974”, indicativ GE 055-2012

 

1.530. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor”, indicativ CR 0-2012

 

1.656. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind desemnarea Societăţii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 40 alin. (4) şi art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 29.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de deputat

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 47 alin. (3) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, forma în vigoare la data emiterii actului de constatare, ale art. 25 şi art. 34 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi ale art. 208 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Decizia nr. 1.807 din 3 aprilie 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care a fost respins recursul declarat de Andon Sergiu împotriva Sentinţei civile nr. 2.930 din 13 aprilie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat, ca urmare a rămânerii definitive şi irevocabile a Sentinţei civile nr. 2.930 din 13 aprilie 2011, cu consecinţa menţinerii ca legal şi temeinic a Actului de constatare nr. 49/I.I. din 1 iunie 2009, prin care s-a constatat starea de incompatibilitate în care se află domnul deputat Andon Sergiu, ca urmare a încălcării dispoziţiilor art. 821 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi declararea de către preşedintele Camerei Deputaţilor a locului vacant, în şedinţa publică din data de 11 septembrie 2012,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea de drept a calităţii de deputat a domnului Andon Sergiu, la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 16.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 30.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru titular şi a unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate

În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul îl numeşte pe domnul Silviu Gabriel Barbu în calitate de membru titular al Consiliului Naţional de Integritate, ca urmare a demisiei doamnei Lidia Barac, pentru diferenţa de mandat,

Art. 2. - Senatul o numeşte pe doamna Alina Barbu în calitate de membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate, ca urmare a demisiei domnului Gabriel Tănăsescu, pentru diferenţa de mandat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind numirea preşedintelui Institutului Cultural Român

În temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul îl numeşte pe domnul Andrei Marga în calitate de preşedinte al Institutului Cultural Român.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 28.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 10 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I „Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări”:

- domnul senator Lazăr Sorin-Constantin - Grupul parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei;

- domnul senator Severin Georgică - Grupul parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Şova Dan-Coman - Grupul parlamentar al PSD;

- domnul senator Oprea Mario-Ovidiu - Grupul parlamentar al PNL - se include în componenţa comisiei.

2. La anexa nr. III „Componenţa Comisiei economice, industrii şi servicii”, domnul senator Marcu Gheorghe - Grupul parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei.

3. La anexa nr. IV „Componenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală”, domnul senator Păran Dorin - Grupul parlamentar al PNL - se include în componenţa comisiei.

4. La anexa nr. VI „Componenţa Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului”, domnul senator Banias Mircea-Marius - Grupul parlamentar al PNL - se include în componenţa comisiei.

5. La anexa nr. VIII „Componenţa Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială”, domnul senator Prodan Tiberiu-Aurelian - Grupul parlamentar al PNL - se include în componenţa comisiei.

6. La anexa nr. IX „Componenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport”:

- domnul senator Filip Petru - Grupul parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei;

- doamna senator Popa Mihaela - Grupul parlamentar al PNL - se include în componenţa comisiei.

7. La anexa nr. XII „Componenţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi”, domnul senator Ichim Paul - Grupul parlamentar al PNL - se include în componenţa comisiei.

8. La anexa nr. XIII „Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse”:

- domnul senator Tămagă Constantin - Grupul parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei;

- domnul senator Secăşan Iosif - Grupul parlamentar al PNL - se include în componenţa comisiei.

9. La anexa nr. XV „Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii”, domnul senator Mardare Radu-Cătălin - Grupul parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 29.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Emil Calotă în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Emil Calotă se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Morarii

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 470.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM UL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Dante Stein

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă calitatea de consilier onorific al primului-ministru domnului Dante Stein.

Art. 2. - Activitatea domnului Dante Stein este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 471.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Roman Cristian-Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Roman Cristian-Constantin, înregistrată cu nr. 5/5.918 din 3 septembrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 97 lit. e) şi art. 102 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 3 octombrie 2012, raportul de serviciu al domnului Roman Cristian-Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin demisie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2012.

Nr. 472.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. 209 din 24 august 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.173 din 4 septembrie 2012

 

ORDIN

pentru aplicarea la nivelul municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Până la lichidarea obligaţiei de plată în sumă de 2.543 mii lei, datorată Societăţii Comerciale „Callatis Therm” - S.A. de către municipiul Mangalia, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Constanţa alocă bugetului local al municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, cote defalcate din impozitul pe venit, numai pentru plata obligaţiei către furnizorul de energie termică.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Florin Georgescu

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în construcţii. Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979, C 55-1974”, indicativ GE 055-2012

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi {4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Procesul-verbal de avizare nr. 8/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 14 - Infrastructura calităţii şi Procesul-verbal de avizare nr. 18/2012 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 11 - Cerinţe funcţionale pentru construcţii şi fizica construcţiilor,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în construcţii. Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979, C 55-1974”, indicativ GE 055-2012, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, reglementările tehnice „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor” indicativ C 4-771, „Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilului apărător muchie de treaptă din PVC” indicativ C 174-792 şi „Instrucţiuni tehnice privind montarea profilului mână curentă din p.v.c. semirigid” indicativ C 55-743 îşi încetează aplicabilitatea.

*

Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/19/2012 din 13 aprilie 2012, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 1.529.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

1 Reglementarea tehnică „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor” indicative 4-77 a fost aprobată prin Decizia directorului general al Institutului Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii nr. 131/1977 şi publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 12/1977, editat de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC.

2 Reglementarea tehnică „Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilului apărător muchie de treaptă din PVC” indicativ C 174-79 a fost aprobată prin Decizia preşedintelui biroului executiv al Institutului Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii nr. 78/1979 şi publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 9/1979, editat de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC.

3 Reglementarea tehnică „Instrucţiuni tehnice privind montarea profilului mână curentă din p.v.c. semirigid” indicativ C 55-74 a fost aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului General de Stat pentru Directivare şi Control în Proiectarea şi Executarea Construcţiilor nr. 157/1974 şi publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 4/1975, editat de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor”, indicativ CR 0-2012

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 41/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 4 „Acţiuni asupra construcţiilor” şi Procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor”, indicativ CR 0- 2012, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii”, indicativ CR 0-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.230/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 şi 148 bis din 16 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.

*

Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/247/2012 din 20 iulie 2012, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Ministrul dezvoltam regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 1.530.

 

*) Anexa se publică m Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

privind desemnarea Societăţii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 112 din 20 august 2012 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 8 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului delegat pentru administraţie nr. 909/117/2012,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societăţii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică în construcţii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a datelor şi informaţiilor cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 3. - Lista organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 şi 894 bis din 16 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Poziţia 11 va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Număr de identificare alocat

Denumirea organismului pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

Funcţia organismului

Data până la care sunt valabile desemnarea şi notificarea

Competenţele ele atestare a conformităţii prezentate în:

„11.

2003

SOCIETATEA COMERCIALĂ SRAC CERT- S.R.L*)

CPF

31.07.2016

Anexa nr. 11

 

2. Anexa nr. 11 se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 septembrie 2012.

Nr. 1.656.


*) Situaţie actualizată la data de 15 august 2012.”

 

ANEXA Nr. 1

 

Denumirea organismului: Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L.

Adresa: Str. Vasile Pârvan nr. 14, sectorul 1, Bucureşti,

tel.: +40 (21) 313.63.35, fax: + 40 (21) 313.23.80, e-mail: office@srac.ro, website: http://www.srac.ro

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 2003

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CEI 17021:2007.

Valabilitatea notificării se acordă până la 31 iulie 2016.

Funcţiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformităţi

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri:

Elemente (elemente de pod, elemente de soclu, elemente de planşeu, elemente de perete, elemente de acoperiş, cum ar fi grinzi, arce, bârne, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi) (la poduri, cale ferată şi clădiri)

Sistem 2+

EN 14229:2010

CPF

97/555/CE

Cimenturi, varuri şi alţi lianţi hidraulici: . Lianţi hidraulici pentru drumuri (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi altor amestecuri pentru stabilizarea platformei drumurilor)

Sistem 2+

EN15368:2008+A1:2010

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (2/4): . Elemente structurale pentru construcţii metalice: produse metalice finite, cum ar fi grinzi metalice, stâlpi, scări, piloni de fundaţie, picioare de susţinere şi palplanşe, profile debitate la dimensiune şi destinate unor aplicaţii definite, şine şi traverse. Pot fi sau nu protejate împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie, sudate sau nesudate (pentru utilizare în cadre şi fundaţii).

Sistem 2+

EN 1090-1:2009+A1:2011

EN 1090-1:2009/AC:2010

CPF

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat

(1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 15037-2:2009+A1:2011

EN 15037-3:2009+A1:2011

EN 15037-4:2010

CPF

99/470/CE

Adezivi cu rol structural (1/2)

(pentru utilizări în clădiri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 15274:2007

EN 15275:2007

EN 15275:2007/AC:2010

CPF

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 11 la listă)

 

Denumirea organismului: Societatea Comercială SRAC CERT- S.R.L.

Adresa: Str. Vasile Pârvan nr. 14, sectorul 1, Bucureşti,

tel.: +40 (21) 313.63.35, fax: + 40 (21) 313.23.80, e-mail: office@srac.ro, website: http://www.srac.ro

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 2003

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CEI 17021:2007.

Valabilitatea notificării se acordă până la 31 iulie 2016.

Funcţiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformităţi

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Coşuri, burlane şi alte produse specifice (1/1):

. Coşuri prefabricate (elemente cu înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru burlane (elemente sau blocuri), coşuri multicelule (elemente sau blocuri), blocuri de horn înzidite separat, seturi de coşuri independente şi de coşuri ancorate (coşuri)

Sistem 2+

EN 416-1:2009

EN 621:2009

EN 777-1:2009

EN 777-2:2009

EN 777-3:2009

EN 777-4:2009

EN 778:2009

EN 1020:2009

EN 1319:2009

EN 12446:2003

EN 12446:2011

EN 13063-1 +A1:2007

EN 13063-2+A1:2007

EN 13063-3:2007

EN 13069:2005

EN 13084-5:2005

EN 13084-5:2005/AC:2006

EN 13084-7:2005

EN 13084-7:2005/AC:2009

EN 14471:2005

EN1457:1999/A1:2002

EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007

EN 1457:1999/AC:2006

EN 14989-1:2007

EN 14989-2:2007

EN 1806:2006

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

EN 1857:2010

EN 1858:2008

EN1858+A1:2011

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: ca bariere pentru fluide sau gaze (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

EN 15382:2008

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: pentru drenaj şi/sau filtrare (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13250:2000

EN13250:2000/A1:2005

EN 13251:2000

EN13251:2000/A1:2005

EN 13252:2000

EN 13252:2000/A1:2005

EN 13253:2000

EN13253:2000/A1:2005

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

CPF


96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: ca strat de protecţie (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13250:2000

EN13250:2000/A1:2005

EN 13251:2000

EN 13251:2000/A1:2005

EN 13252:2000

EN13252:2000/A1:2005

EN 13253:2000

EN13253:2000/A1:2005

EN 13254:2000

EN 13254:2000/A1:2005

EN 13254:2000/AC:2003

EN 13255:2000

EN 13255:2000/A1:2005

EN 13255:2000/AC:2003

EN 13256:2000

EN13256:2000/A1:2005

EN 13256:2000/AC:2003

EN 13257:2000

EN13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: pentru armare (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13257:2000

EN13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

EN 15381:2008

CPF


97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri; Seturi {socluri, planşee, pereţi, acoperişuri, cadre) (la poduri, cale ferată si clădiri)

Sistem 2+

EN 14250:2010

CPF

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri: Elemente (elemente de pod, elemente de soclu, elemente de planşeu, elemente de perete, elemente de acoperiş, cum ar fi grinzi, arce, bârne, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi) (la poduri, cale ferată si clădiri)

Sistem 2+

EN 14081-1:2005

EN 14081-1+A1:2011

EN 14229:2010

EN 14250:2010

CPF

97/462 /CE

Panouri pe bază de lemn (1/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea (pentru elemente structurale în aplicaţii interne sau externe)

Sistem 2+

EN 13986:2004

CPF

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1): . Varuri pentru construcţii, incluzând:

- varuri calcice

- varuri dolomitice

- varuri hidraulice (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 2

EN 459-1:2010

CPF

97/555/CE

Cimenturi, varuri şi alţi lianţi hidraulici: . Lianţi hidraulici pentru drumuri (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi altor amestecuri pentru stabilizarea platformei drumurilor)

Sistem 2+

EN 15368:2008+A1:2010

CPF

97/740/CE

Produse de bază şt auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial (în pereţi, stâlpi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 998-2:2010

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Produse de zidărie categoria I (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 771-1:2003

EN771-1:2003/A1:2005

EN 771-1:2011

EN 771-2:2003

EN771-2:2003/A1:2005

EN 771-2:2011

EN 771-3:2003

EN771-3:2003/A1:2005

EN 771-3:2011

EN 771-4:2003

EN771-4:2003/A1:2005

EN 771-4:2011

EN 771-5:2003

EN771-5:2003/A1:2005

EN 771-5:2011

EN 771-6:2005

EN 771-6:2011

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):

. Secţiuni/Profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) obţinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foaie, bandă), bare, piese turnate şi piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire (pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal şi beton)

Sistem 2+

EN 1090-1:2009

EN 1090-1/AC:2010

EN 1090-1:2009+A1:2011

EN 10088-4:2009

EN 10088-5:2009

EN 10343:2009

EN 10340:2007

EN 10340:2007/AC:2008

EN 10025-1:2004

EN 10210-1:2005

EN 10219-1:2005

EN 15088:2005

EN 15048-1:2007

CPF


98/2 U/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (2/4):

. Elemente structurale pentru construcţii metalice:produse metalice finite, cum ar fi grinzi metalice, stâlpi, scări, piloni de fundaţie, picioare de susţinere şi palplanşe, profile debitate la dimensiune şi destinate unor aplicaţii definite, şine şi traverse. Pot fi sau nu protejate împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie, sudate sau nesudate (pentru utilizare în cadre si fundaţii).

Sistem 2+

EN 1090-1:2009+A1:2011

EN 1090-1:2009/AC:2010

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (3/4):

. Materiale de sudură (pentru utilizări în structuri metalice)

Sistem 2+

EN 13479:2004

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (4/4):

. Piese de legătură: nituri metalice, bolţuri (piuliţe şi şaibe) şi bolţuri H.R. (bolţuri cu mâner de fricţiune de mare rezistenţă), cuie, şuruburi, piese de fixare pentru cale ferată (pentru utilizări în structuri metalice)

Sistem 2+

EN 14399-1:2005

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN13242+A1:2007

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru: mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

. Filere pentru: mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Anrocament cu piatră sortată (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 13383-1:2002

EN13383-1:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)

Sistem 2+

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (la clădiri, drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13055-1:2002

EN13055-1:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Mixturi bituminoase (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2005

EN 13108-6:2005/AC:2008

EN 13108-7:2005

EN 13108-7:2005/AC:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Tratamente de suprafaţă (utilizate la tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12271:2006

EN 12273:2008

CPF


98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Bitumuri (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2005

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2006

EN 14023:2010

EN 15322:2009

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Produse şi seturi pentru hidroizolarea platformelor de pod (utilizate pentru platforme de pod)

Sistem 2+

EN 14695: 2010

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):

. Foi de acoperiş (la clădiri)

Sistem 2+

EN 13707+A2:2009

EN 13956:2005

EN 13956:2005/AC:2006

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):

. Foi impermeabile la umiditate (la clădiri)

Sistem 2+

EN 13967:2004

EN 13967:2004/A1:2006

EN 13969:2004

EN13969:2004/A1:2006

CPF

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 1168:2005+A2:2009

EN 1168:2005+A3:2011

EN 1520:2002

EN 1520:2002/AC:2003

EN 1520:2011

EN 12737+A1:2007

EN12794+A1:2007

EN 12794+A1:2007/AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2004+A1:2007

EN 13224:2011

EN 13225:2004

EN 13225:2004/AC:2006

EN 13693+A1:2009

EN 13747+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14843:2007

EN 14844:2006+A1:2008

EN 14844:2006+A2:2011

EN 14991:2007

EN 14992:2007

EN 15050:2007

EN15050:2007+A1:2012

EN 15037-1:2008

EN 15037-2:2009+A1:2011

EN 15037-3:2009+A1:2011

EN 15037-4:2010

EN 15258:2008

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Produse de protejare a betonului şi de reparaţii (pentru alte utilizări în clădiri şi lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-5:2004

EN 1504-6:2006

EN 1504-7:2006

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Adaosuri de tip I (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 12878:2005

EN 12878:2005/AC:2006

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Aditivi (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 934-2:2009

EN 934-3:2009

EN 934-4:2009

EN 934-5:2007

CPF

99/470/CE

Adezivi cu rol structural (112)

(pentru utilizări în clădiri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 15274:2007

EN 15275:2007

EN 15275:2007/AC:2010

CPF