MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 735/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 735         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

44. - Hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional ai Audiovizualului

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

39. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

40. - Hotărâre privind eliberarea din funcţie a secretarului general ai Camerei Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie

 

41. - Hotărâre privind asigurarea interimatului funcţiei de secretar general al Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.051. - Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 

1.052. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.071. - Ordin al ministrului sănătăţii, interimar, de reorganizare a unei structuri fără personalitate juridică din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi

 

1.072. - Ordin al ministrului sănătăţii, interimar, de reorganizare a unei structuri fără personalitate juridică din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţa Târgu Mureş

 

1.571. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

 

5.817/239/1.375. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei si internelor si al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 12 din 8 octombrie 2012

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului

În temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numesc membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului, începând cu data de 20 decembrie 2012, pentru un mandat de 6 ani, după cum urmează:

- domnul Buda Viorel Vasile, membru titular, şi doamna Nicolae-Ioana Nicoleta, membru supleant, la propunerea Camerei Deputaţilor;

- domnul Lóránd Turos, membru titular, şi doamna Orsolya Eva Borsos, membru supleant, la propunerea Senatului;

- doamna Gubernat Maria Monica, membru titular, la propunerea Camerei Deputaţilor;

- domnul Popescu Răzvan, membru titular, şi domnul Bălăşoiu Gheorghe, membru supleant, la propunerea Senatului;

- domnul Gabrea Florin, membru titular, şi domnul Deacă Mircea Valeriu, membru supleant, la propunerea Preşedintelui României;

- doamna Georgescu Laura Corina, membru titular, şi domnul Giboi Alexandru Ion, membru supleant, la propunerea Guvernului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 30 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

DAN RADU RUŞANU

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 44.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de deputat

În temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi a! senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 208 şi art. 209 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere demisia din calitatea de deputat a doamnei Marinescu Antonella, aleasă în Circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa, Colegiul uninominal nr. 9, precum şi declararea de către preşedintele Camerei Deputaţilor a locului vacant, în şedinţa publică din data de 30 octombrie 2012,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a doamnei Marinescu Antonella, începând cu data de 5 noiembrie 2012, şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorala nr. 14 Constanţa, Colegiul uninominal nr. 9.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 39.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2012, prin care domnul Gheorghe Barbu a fost numit membru al Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi demisia sa din funcţia de secretar general al Camerei Deputaţilor, începând cu data de 24 octombrie 2012,

în temeiul art. 223 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Barbu se eliberează din funcţia de secretar general al Camerei Deputaţilor, începând cu data de 24 octombrie 2012, ca urmare a demisiei sale din această funcţie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 40.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea interimatului funcţiei de secretar general al Camerei Deputaţilor

 

Având în vedere că funcţia de secretar general al Camerei Deputaţilor a devenit vacantă, potrivit Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 40/2012 privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie,

în temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Până la numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor, doamna secretar general adjunct Ileana Maria Luncan asigură interimatul funcţiei de secretar general al Camerei Deputaţilor, începând cu data prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 41.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 ai Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul plăţilor naţionale directe complementare care se acordă pentru anul 2012 în agricultură în sectorul vegetal, prin aplicarea schemei de plăţi naţionale directe complementare.

Art. 2. - Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de plată sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Lista cuprinzând cuantumul plăţilor pe hectar pentru anul 2012 care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemei de plăţi naţionale directe complementare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma totală alocată pentru cuantumul plăţilor care se acordă pentru anul 2012 în sectorul vegetal prin aplicarea schemei de plăţi naţionale directe complementare este în cuantum total de 1.006.912 mii lei şi se suportă din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anii 2012 şi 2013.

(3) Suprafaţa totală pentru care se acordă plăţi în cadrul schemei de plată este de 6.174.820 ha.

(4) în cazul în care suprafaţa totală pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de plată depăşeşte suprafaţa prevăzută la alin. (3), cuantumul plăţilor pe hectar se reduce proporţional.

Art. 4. - Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,5383 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 294/1 din 29 septembrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.051.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând cuantumul plăţilor pe hectar pentru anul 2012 care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemei de plăţi naţionale directe complementare

 

Nr. crt.

Specificare

Schema de plăţi naţionale directe complementare

Cuantum plăţi

(euro/ha)

(0)

(1)

(2)

Teren arabil

Cereale pentru boabe

1.

grâu comun

35,00

2.

grâu dur

35,00

3.

triticale

35,00

4.

secară

35,00

5.

orz

35,00

6.

orzoaica

35,00

7.

ovăz

35,00

8.

porumb

35,00

9.

porumb zaharat

35,00

10.

sorg

35,00

11.

orez

35,00

12.

mei

35,00

13.

hrişcă

35,00

14.

alte cereale pentru boabe

35,00

Plante proteice (leguminoase pentru boabe)

15.

mazăre pentru boabe

35,00

16.

fasole pentru boabe

35,00

17.

linte

35,00

18.

bob

35,00

19.

lupin

35,00

20.

alte leguminoase pentru boabe (năut)

35,00

Plante industriale si medicinale

 

21.

floarea-soarelui

35,00

22.

răpită

35,00

23.

soia

35,00

24.

in pentru ulei

35,00

25.

alte oleaginoase

35,00

26.

in pentru fibră

98,37 (35,00 + 63,37)

27.

cânepă pentru fibră

98,37 (35,00 + 63,37)

28.

tutun

1.235,00 (35,00 + 1.200,00)

29.

fenicul

35.00

30.

levănţică

35,00

31.

mentă

35,00

32.

anason

35,00

33.

alte plante medicinale şi aromatice

35,00

34.

alte plante industriale

35,00

35.

arahide

35,00

36.

mac

35,00

37.

ricin

35,00

38.

susan

35,00

39.

sofrănel

35,00

Plante tuberculifere

40.

cartofi timpurii

35,00

41.

cartofi semitimpurii

35,00

42.

cartofi târzii

35,00

43.

alte culturi de cartof

35,00

44.

cartofi pentru sămânţă

35,00

Plante rădăcinoase

 

45.

sfecla de zahăr

224,62 (35,00 + 189,62)

46.

sfeclă furajeră

35,00

Legume proaspete, pepeni

47.

legume proaspete

35,00

48.

pepeni verzi şi galbeni

35,00

49.

căpşuni

35,00

50.

cicoare

35,00

51.

flori şi plante ornamentale

35,00

52.

pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani)

35,00

53.

plante de nutreţ

35,00

54.

lot semincer

35,00

55.

alte culturi în teren arabil

35,00

56.

teren necultivat

-

57.

teren sub sere şi solare - cultivat

-

58.

teren sub sere şi solare – necultivat

-

Pajişte permanentă

59

pajişti permanente comunale utilizate în comun

-

60.

pajişti permanente utilizate în comun

-

61

păşuni permanente comunale utilizate individual

-

62.

pajişti permanente utilizate individual

-

63.

livadă tradiţională utilizată extensiv

-

Cultură permanentă

Pomi fructiferi

64.

meri

-

65.

peri

-

 

66.

pruni

-

67.

caişi si zarzări

-

68.

piersici

-

69.

cireşi şi vişini

-

70.

gutui

-

71.

duzi

-

72.

alţi pomi fructiferi

-

Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite

 

73.

castani

-

74.

nuci si aluni

-

75.

alte specii înrudite

-

76.

hamei

335,00 (35,00 + 300,00)

Arbuşti fructiferi

 

77.

zmeur

-

78.

coacăz

-

79.

alţi arbuşti fructiferi

-

Pepiniere

 

80.

pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi

-

81.

pepiniere pomicole

-

82.

pepiniere forestiere

-

83.

alte pepiniere

-

Alte culturi permanente

 

84.

teren în pregătire pentru livezi

-

85.

teren în pregătire pentru vii

-

86.

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

-

87.

plante energetice nonalimentare (nonagricole)

 -

Vie

 

 

88.

vii pe rod cu struguri nobili pentru vin

-

89.

vii pe rod cu struguri de masă

-

90.

vii tinere neintrate pe rod

-

91.

vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin

-

92.

vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie

-

93.

suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare

-

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 este de 1.004.839 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012.”

2. Anexa „Ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi suma totală alocată acestor ajutoare de stat” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.052.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 975/2011)

 

Ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi suma totală alocată acestor ajutoare de stat

 

Nr. crt.

Specificare

Denumirea ajutorului de stat

Perioada pentru care se acordă ajutorul de stat

Suma totală alocată

fiecărei perioade

- mii lei -

1.

Activităţi de dezvoltare rurală - realizarea angajamentelor referitoare la agromediu şi bunăstarea animalelor [art. 4 fit, s) pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor

16 octombrie 2011- 15 octombrie 2012

432.895

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protecţiei porcinei

16 octombrie 2011- 15 octombrie 2012

255.400

2.

Aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii sub formă de rambursare

Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

1 octombrie 2011- 30 septembrie 2012

290.995

3.

 Plata primelor de asigurare [art. 10 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

Plata primelor de asigurare

1 ianuarie 2012- 31 decembrie 2012

22.549

4.

Ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare]

Ajutoare de stat destinate acoperirii costurilor legate de întocmirea şi menţinerea registrului genealogic şi de determinarea calităţii genetice a raselor de animale

1 ianuarie 2012- 31 decembrie 2012

3.000

 

 

TOTAL:

 

1.004.839

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

de reorganizare a unei structuri fără personalitate juridică din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. VVP. 518 din 24 octombrie 2012,

având în vedere dispoziţiile art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin, Centrul de gastroenterologie şi hepatologie, structură fără personalitate juridică, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, se transformă în Institutul de gastroenterologie şi hepatologie, structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi.

Art. 2. - (1) Conducerea activităţii Institutului de gastroenterologie şi hepatologie, denumit în continuare Institut, se asigură de către un medic-şef, în condiţiile prevăzute de lege pentru funcţia de medic şef de secţie. Medicul-şef coordonează activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi şi a structurilor paraclinice care fac parte din structura Institutului.

(2) Medicul-şef prevăzut ia alin. (1) participă la toate şedinţele comitetului director, la fundamentarea bugetului Institutului şi la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi cu direcţia de sănătate publică pentru derularea programelor naţionale de sănătate.

(3) Institutul coordonează programele de sănătate specifice bolilor gastrice şi hepatice prin medicii specialişti din structura proprie.

Art. 3. - În contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat între casa de asigurări de sănătate şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, se menţionează distinct valoarea din contract corespunzătoare serviciilor medicale furnizate de Institut.

Art. 4. - Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi stabileşte, prin fişa postului, atribuţii specifice pentru personalul din structura economico-financiară şi cea de achiziţii care asigură buna desfăşurare a activităţii Institutului.

Art. 5. - Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unitatea sanitară implicată vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Ministrul sănătăţii, interimar,

Victor-Viorel Ponta

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.071.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

de reorganizare a unei structuri fără personalitate juridică din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. WP 519 din 24 octombrie 2012,

având în vedere dispoziţiile art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin, Centrul pentru boli cardiovasculare şi transplant, structură fără personalitate juridică, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, se transformă în Institutul pentru boli cardiovasculare şi transplant, structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

Art. 2. - (1) Conducerea activităţii Institutului pentru boli cardiovasculare şi transplant, denumit în continuare Institut, se asigură de către un medic-şefr în condiţiile prevăzute de lege pentru funcţia de medic şef de secţie. Medicul-şef coordonează activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi şi a structurilor paraclinice care fac parte din structura Institutului.

(2) Medicul-şef prevăzut la alin. (1) participă la toate şedinţele comitetului director, la fundamentarea bugetului Institutului şi la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi cu direcţia de sănătate publică pentru derularea programelor naţionale de sănătate.

(3) Institutul coordonează programele de sănătate specifice bolilor cardiovasculare şi de transplant cardiac prin medicii specialişti din structura proprie.

Art. 3. - În contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat între casa de asigurări de sănătate şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, se menţionează distinct valoarea din contract corespunzătoare serviciilor medicale furnizate de Institut.

Art. 4. - Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş stabileşte, prin fişa postului, atribuţii specifice pentru personalul din structura economico-financiară şi cea de achiziţii care asigură buna desfăşurare a activităţii Institutului.

Art. 5. - Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unitatea sanitară implicată vor duce ia îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii, interimar,

Victor-Viorel Ponta

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.072.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

În temeiul prevederilor art. 4 lit. f) şi i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 8, al celor ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, şi al celor ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi Infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de bază comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, precum şi cu dezvoltarea, punerea în aplicare şi menţinerea programului naţional de securitate a aviaţiei civile, desemnează Direcţia securitate aeronautică din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii ca structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile.

(2) Veniturile constituite din alocarea cuantumului sumei de 0,15 euro/pasager din tariful de securitate aeroportuară se virează în contul special dedicat 54TREZ7005003XXX000068, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, având ca titular Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

(3) Direcţia generală economică şi bugete din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii gestionează contul prevăzut la alin. (2).

Art. 2. - (1) Tariful de securitate aeroportuară cuprinde şi cuantumul sumei de 0,15 euro/pasager şi se aprobă conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În vederea includerii cuantumului sumei de 0,15 euro/pasager, justificarea tarifului prevăzut la alin. (1) întocmită de administraţiile aeroporturilor civile din România trebuie să conţină o estimare a sumelor colectate lunar şi a sumelor totale, colectate anual, în funcţie de numărul estimat de pasageri îmbarcaţi pentru anul în care se va aplica tariful de securitate aeroportuară.

(3) Justificarea prevăzută la alin. (2) se comunică Direcţiei securitate aeronautică în vederea emiterii avizului pentru aprobarea tarifului de securitate aeroportuară.

Art. 3. - (1) în fiecare lună, în termen de 10 zile de la încheierea acesteia, administraţiile aeroporturilor civile din România calculează suma totală din cuantumul tarifului de securitate aeroportuară prevăzut la art. 2 alin. (1) colectată în luna în curs, întocmesc documentele financiar-bancare corespunzătoare şi o virează în contul prevăzut la art. 1 alin. (2) până cel târziu la data de 20 a lunii respective.

(2) Pentru confirmarea virării sumei prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile de la efectuarea plăţii, administraţiile aeroporturilor din România întocmesc şi transmit Direcţiei securitate aeronautică o situaţie întocmită conform tabelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Sumele colectate prin virarea cuantumului cotei de 0,15 euro/pasager din tariful de securitate aeroportuară constituie veniturile proprii ale Direcţiei securitate aeronautică din care se finanţează următoarele categorii de cheltuieli:

I. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, constând în:

a) deplasări interne şi externe în interes de serviciu, în condiţiile legii, ale angajaţilor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii care sunt auditori de securitate a aviaţiei civile sau care se pregătesc în sensul certificării lor ca auditori de securitate a aviaţiei civile, precum şi ale personalului care participă în activităţi suport ale Direcţiei securitate aeronautică;

b) pregătirea profesională a angajaţilor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii care sunt auditori de securitate a aviaţiei civile sau care se pregătesc în sensul certificării lor ca auditori de securitate a aviaţiei civile;

c) bunuri de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;

d) alte cheltuieli necesare desfăşurării activităţii Direcţiei securitate aeronautică.

II. Cheltuieli de personal constând în plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, cuvenite pentru efectuarea activităţilor de monitorizare a conformităţii pentru membrii echipei de audit, membrii echipei de inspecţie şi membrii echipei de test, cheltuieli salariale în bani şi contribuţii.

(2) Direcţia securitate aeronautică întocmeşte anual o estimare a veniturilor proprii constituite în conformitate cu prevederile alin. (1) şi a cheltuielilor, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin, pe care o înaintează spre avizare Direcţiei generale economică şi bugete şi spre aprobare secretarului de stat coordonator al activităţii Direcţiei securitate aeronautică şi care va fi cuprinsă în proiectul de buget al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobat în condiţiile legii.

(3) Estimarea veniturilor proprii constituite în conformitate cu prevederile alin. (1)şi a cheltuielilor poate fi modificată, în funcţie de necesităţi, urmându-se aceeaşi procedură ca cea prevăzută la alin. (2).

(4) Pentru anul 2012, Direcţia securitate aeronautică întocmeşte estimarea veniturilor proprii constituite în conformitate cu prevederile alin. (1) şi a cheltuielilor, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe care o transmite spre avizare Direcţiei generale economică şi bugete şi spre aprobare secretarului de stat coordonator al activităţii Direcţiei securitate aeronautică pentru a fi cuprinsă în rectificarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2012.

(5) Plăţile din contul prevăzut la art. 1 alin. (2) se vor efectua de către Direcţia generală economică şi bugete, în baza documentelor transmise de Direcţia securitate aeronautică avizate şi aprobate conform prevederilor legale.

(6) Excedentul anual rezultat se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Art. 5. - (1) Pentru efectuarea fiecărei activităţi de monitorizare a conformităţii, membrii echipei de audit, membrii echipei de inspecţie şi membrii echipei de test beneficiază de o indemnizaţie, după cum urmează:

a) 7.000 de lei brut/persoană, în cazul activităţii de audit;

b) 3.500 de lei brut/persoană, în cazul activităţii de inspecţie;

c) 1.700 de lei brut/persoană, în cazul activităţii de test.

(2) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se face în baza referatului directorului Direcţiei securitate aeronautică.

(3) Referatul prevăzut la alin. (1) conţine datele de identificare ale persoanelor beneficiare ale indemnizaţiilor, suma cuvenită fiecărei persoane, activitatea efectuată, perioada efectuării activităţii şi data predării raportului activităţii efectuate.

(4) Perioada dintre data predării raportului activităţii efectuate şi data efectuării plăţii indemnizaţiilor nu va fi mai mare de 30 de zile.

(5) Direcţia generală economică şi bugete este responsabilă de reţinerea şi vărsarea la bugetul de stat a sumelor datorate de persoanele beneficiare ale indemnizaţiilor, ca taxe şi impozite legale. Sumele stabilite în acest sens vor fi alocate din contul prevăzut la art. 1 alin. (2).

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 octombrie 2012.

Nr. 1.571.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABEL

cuprinzând sumele virate în contul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

 

Luna

Număr de pasageri îmbarcaţi

(pax)

Suma facturată  de aeroport conform  Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011

- 0,15 euro/pasager

(euro/lei)

Curs valutar

(lei)

Suma încasată de aeroport

(lei)

 

 

 

Suma rămasă de încasat de aeroport

(lei)

Suma virată  în contul  Ministerului Transporturilor  şi Infrastructurii

(lei)

Suma rămasă de virat în contul  Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Estimarea veniturilor şi cheltuielilor proprii ale Direcţiei securitate aeronautică

 

- model –

 

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Valoare

 (mii lei)

1

2

3

4

5

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI, din care:

 

00.02

 

 

1. Venituri curente

 

29.110

 

 

C. Venituri nefiscale

 

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

 

 

50

 

Alte venituri

 

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

10

 

 

Titlul 1. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care

 

 

(0.01

 

Cheltuieli salariate în bani

 

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara structurii

 

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

 

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

01

Contribuţii de asigurările sociale de stat

 

 

 

02

Contribuţii de asigurările de şomaj

 

 

 

03

Contribuţii de asigurările sociale de sănătate

 

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

 

 

 

06

Fond de concedii si indemnizaţii

 

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII, din care:

 

 

20.01

 

Bunuri şi servicii:

 

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

05

Carburanţi si lubrifianti

 

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

01

Deplasări interne

 

 

 

02

Deplasări în străinătate

 

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii, materiale documentare

 

 

20.13

 

Pregătire profesională

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

02

Protocol şi reprezentare

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

 

 

CHEI.TI IF.LI DECAPITAU

 

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

30

Alte active Fixe

 

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

 

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

 

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

 

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

 


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI Şl SPORTULUI

Nr. 5.817 din 25 septembrie 2012

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR

Nr. 239 din 4 octombrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.375 din 23 octombrie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal

în învăţământul preuniversitar de stat

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ,

în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, ministrul administraţiei şi internelor şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 772 din 1 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) aplicaţia EDUSAL - care poate fi descărcată de pe pagina dedicată acestui scop a portalului EDUSAL împreună cu manualul de utilizare aferent.

Aplicaţia EDUSAL permite reţinerea cotizaţiei sindicale, în maximum 1 % din venitul brut realizat, a contribuţiilor şi ratelor la casa de ajutor reciproc şi bănci.

Reţinerea cotizaţiei sindicale se face la solicitarea scrisă a membrilor de sindicat, înregistrată Sa unitatea de învăţământ.

În solicitarea scrisă se vor preciza: suma/procentul de cotizaţie şi baza de calcul, sindicatul - denumirea, contul, banca - către care urmează a se efectua plata.

Modificările intervenite în cursul anului şcolar (înscrieri/retrageri, modificări de cont bancar) se vor face în scris de către membrul de sindicat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării,

tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

 

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

 

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

DECIZIA Nr. 12 din

8 octombrie 2012

 

Dosar nr. 11/2012

Rodica Aida Popa - vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele completului

Corina Michaela Jîjîie - preşedintele Secţiei penale

Lavinia Curelea - preşedintele Secţiei I civilă

Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civilă

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Simona Cristina Neniţă - judecător Secţia penală

Mirela Sorina Popescu - judecător Secţia penală

Ionuţ Minai Matei - judecător Secţia penală

Mariana Ghena - judecător Secţia penală

Sandei Lucian Macavei - judecător Secţia penală

Angela Dragne - judecător Secţia penală

Sofica Dumitraşcu - judecător Secţia penală

Lavinia Valeria Lefterache – judecător

Secţia penală Ştefan Pistol - judecător Secţia penală

Ilie Iulian Dragomir - judecător Secţia penală

Magdalena Iordache - judecător Secţia penală

Ioana Bogdan - judecător Secţia penală - judecător raportor

Leontina Şerban - judecător Secţia penală

Geanina Cristina Arghir - judecător Secţia penală

Alina Iuliana Ţuca - judecător Secţia I civilă

Florentin Sorin Drăguţ - judecător Secţia I civilă

Marian Budă - judecător Secţia a II-a civilă

Aurelia Motea - judecător Secţia a II-a civilă

Carmen Mana Ilie - judecător Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Doina Duican - judecător Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 11/2012 este constituit conform dispoziţiilor art. 4144 alin. (3) din Codul de procedură penală, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, raportat la dispoziţiile art. 272 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa completului este prezidată de doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Procurorul generai ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna Gabriela Scutea, procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

La şedinţa de judecată participă magistratul asistent din cadrul Secţiilor Unite, doamna Alina Gabriela Păun, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin sesizarea nr. 6.108/1.728/111-5/2012, „vizând interpretarea şi aplicarea art. XXIV alin. (1)-(3) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, cu privire la stabilirea căii de atac (apel sau recurs) şi a instanţei competente să judece calea de atac declarată împotriva unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în primă instanţă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010, în cazul în care, după intrarea în vigoare a legii menţionate, cauza a fost trimisa spre rejudecare apelului”.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut recursul în interesul legii învederând că examenul jurisprudenţei penale actuale a evidenţiat 3 orientări cu privire la acest aspect şi, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare:

Potrivit unei orientări jurisprudenţiale s-a considerat că, în ipoteza menţionată, calea de atac ce se va rejudeca rămâne apelul, iar competenţa de soluţionare a acesteia aparţine tribunalului, decizia pronunţată de tribunal fiind supusă recursului la curtea de apel (anexele 1-16).

Alte instanţe au stabilit recursul ca fiind calea de atac ce se va rejudeca, stabilită potrivit legii noi, competenţa de soluţionare a acesteia revenind curţii de apel (anexele 17-20).

În aceeaşi ipoteză, unele instanţe au stabilit apelul ca fiind calea de atac ce se va rejudeca, competenţa de soluţionare a acesteia revenind curţii de apel (anexele 21-30).

A fost arătată opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul primei orientări jurisprudenţiale; chiar dacă dispoziţiile alin. (3) ale art. XXIV din Legea nr. 202/2010 nu disting după cum trimiterea cauzei se dispune pentru rejudecarea în primă instanţă sau în apel. interpretarea sistematică şi teleologică a acestei norme impune concluzia că voinţa legiuitorului a fost să aibă în vedere numai trimiterea spre rejudecare primei instanţe - numai în această situaţie existând raţiunea derogării de la regula judecării cauzei potrivit legii sub care a început procesul.

Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Rodica Aida Popa, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronunţare asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept ce a generat practica neunitară

Prin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a arătat că în practica judiciară naţională nu există un punct de vedere unitar vizând interpretarea şi aplicarea art. XXIV alin. (1)-(3) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, cu privire la stabilirea căii de atac (apel sau recurs) şi a instanţei competente să judece calea de atac declarată împotriva unei hotărâri judecătoreşti

pronunţate în primă instanţă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010, în cazul în care, după intrarea în vigoare a legii menţionate, cauza a fost trimisă spre rejudecarea apelului.

2. Examenul jurisprudenţial

Prin recursul în interesul legii se arată că, în urma verificării jurisprudenţei la nivel naţional a fost relevată o practică neunitară, în sensul că au fost evidenţiate trei orientări în problema interpretării şi aplicării dispoziţiilor art. XXIV alin. (1)-(3) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

3. Soluţiile pronunţate de Instanţele Judecătoreşti

3.1. Într-o primă orientare, majoritară, a practicii, unele instanţe au apreciat că în cazul în care se dispune, după intrarea în vigoare a „legii micii reforme”, rejudecarea apelului declarat împotriva unei sentinţe pronunţate de judecătorie anterior datei de 25 noiembrie 2010, competenţa de soluţionare a apelului aparţine tribunalului, decizia dată în al doilea grad de jurisdicţie putând fi atacată cu recurs la curtea de apel.

În acest sens, s-a arătat că, deşi în alin. (3) al art. XXIV din lege se prevede că în caz de desfiinţare sau casare cu trimitere spre rejudecare sunt aplicabile dispoziţiile legii noi cu privire la competenţă, aceste dispoziţii se referă doar la ipoteza în care prin decizia instanţei de recurs sunt casate ambele hotărâri, cu trimitere spre rejudecare la prima instanţă, întrucât prevederile alin. (1) al aceluiaşi articol stabilesc că hotărârile pronunţate înainte de intrarea în vigoare a legii rămân supuse căilor de atac prevăzute de legea sub care a început procesul penal.

3.2. Într-o a două orientare a practicii, alte instanţe au stabilit recursul ca fiind calea de atac ce se va rejudeca, potrivit legii noi, competenţa de soluţionare a acestuia revenind curţii de apel.

În susţinerea acestei opinii s-au avut în vedere dispoziţiile alin. (3) al art. XXIV, care nu fac nicio distincţie între casarea cu trimitere spre rejudecare la instanţa de fond sau la cea de apel, textul aplicându-se tuturor situaţiilor de casare cu trimitere spre rejudecare.

S-a mai arătat că, după modificarea Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010, tribunalul nu mai este instanţă de apel, conform art. XVIII pct. 4, textul fiind de imediată aplicare.

3.3. Într-o a treia orientare a practicii, unele instanţe au stabilit că apelul este calea de atac ce se va rejudeca, iar competenţa de soluţionare a acestuia aparţine curţii de apel.

Ca argumente au fost invocate dispoziţiile alin. (1) şi (3) ale art. XXIV, din a căror analiză coroborată rezultă că, în ipoteza în care se dispune casarea deciziei date în apel cu trimiterea cauzei spre rejudecare, hotărârea primei instanţe pronunţată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010 rămâne supusă căii de atac prevăzute de legea sub care a început procesul, respectiv cea a apelului, însă competenţa de soluţionare a acestuia revine curţii de apel, ca urmare a abrogării pct. 2 al art. 27 din Codul de procedură penală, prin art. XVIII pct. 4 din lege.

4. Opinia procurorului general

Soluţia propusă de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este în sensul orientării majoritare a jurisprudenţei.

Făcând referire la dispoziţiile alin. (1) şi (2) ale art. XXIV din Legea nr. 202/2010, s-a arătat că niciunul dintre aceste texte nu conţine în mod expres o regulă cu caracter general, aplicabilă tuturor situaţiilor tranzitorii în materia judecării căilor de atac, însă din interpretarea lor teleologică se desprinde voinţa legiuitorului de a răspunde principiului previzibilităţii, prin instituirea, în mod implicit, a regulii potrivit căreia procesele se desfăşoară în întregime conform unei unice legi, respectiv aceea în vigoare la începerea sa.

Cu privire la alineatul (3) al aceluiaşi articol s-a apreciat că, deşi nu distinge dacă casarea cu trimitere spre rejudecare vizează ambele hotărâri pronunţate în cauză sau doar decizia dată în apel, interpretarea sistematică a acestuia impune concluzia că legiuitorul a avut în vedere numai trimiterea spre rejudecare la prima instanţă, căci doar în această situaţie există raţiunea derogării de la regula judecării cauzei potrivit legii sub care a început procesul.

5. Raportul asupra recursului în interesul legii

Proiectul de soluţie propus prin raportul întocmit în cauză a vizat prima soluţie identificată de examenul jurisprudenţial, în sensul că, în cazul în care se dispune, după intrarea în vigoare a „legii micii reforme”, casarea deciziei instanţei de apel şi trimiterea cauzei spre rejudecare, hotărârea pronunţată în primă instanţă de către judecătorie, înainte de intrarea în vigoare a legii, rămâne supusă apelului, calea de atac prevăzută de legea sub care a început procesul, competenţa de soluţionare revenind tribunalului.

S-a argumentat, în esenţă, că regula inserată în art. XXIV alin. (3) din Legea nr. 202/2010 nu poate fi aplicată decât în urma unei interpretări sistematice a dispoziţiilor întregului articol, întrucât în ipoteza în care hotărârea dată în primă instanţă anterior intrării în vigoare a noii legi continuă să-şi producă efectele, nefiind desfiinţată sau casată, se aplică normele din alin. (1) şi (2), devenind incident principiul ultraactivităţii.

6. Înalta Curte

Din examinarea dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 rezultă că hotărârile pronunţate în cauzele penale înainte de intrarea în vigoare a acesteia rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul, iar din alineatul (2) rezultă că procesele în curs de judecată la data schimbării competenţei instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe.

De asemenea, în alineatul (3) s-a stabilit că, în caz de desfiinţare sau casare cu trimitere spre rejudecare, dispoziţiile din legea nouă, privitoare la competenţă sunt aplicabile.

Din examinarea textelor de lege enunţate se observă că, în alineatele (1) şi (2), legiuitorul, pentru a nu perturba mersul normal al ciclului procesual început sub legea veche, a reglementat o derogare de la principiu! aplicării imediate a normelor de drept procesual penal, stabilind că dispoziţiile relative la competenţă, căi de atac, termene şi motive ultraactivează după ieşirea lor din vigoare.

Soluţia aleasă de legiuitor este în acord cu dispoziţiile art. 3-5 din Legea nr. 31/1968 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968, potrivit cărora regulile de competenţă se aplică şi cauzelor în care procesul penal a fost pornit înainte de intrarea în vigoare a codului, afară de cazul în care a intervenit o hotărâre în primă instanţă, hotărârile fiind supuse căilor de atac prevăzute de legea în vigoare la data pronunţării lor. Cu privire la termene, s-a stabilit că acestea sunt cele prevăzute de legea în vigoare la data când au început să curgă.

Astfel, când o cauză a fost soluţionată în primul grad de jurisdicţie de instanţa competentă material la acea dată, chiar dacă ulterior, până la momentul rămânerii definitivă a hotărârii, a intervenit o normă nouă, care stabileşte competenţa unei alte instanţe de a judeca căile de atac, aceasta nu se aplică, calea de atac ordinară rămânând în competenţa instanţei prevăzute de legea veche, care ultraactivează.

În mod similar, în situaţia în care în cauză s-a pronunţat o hotărâre supusă la acel moment, potrivit normei procesuale în vigoare, unei anumite căi de atac, iar ulterior intervine o lege care înlătură respectiva cale de atac, este aplicabilă în continuare legea veche care reglementează acea cale de atac la data soluţionării în primă instanţă, asigurându-se astfel autoritatea hotărârii şi securitatea raporturilor juridice.

Pentru ca normele de drept procesual penal referitoare la competenţă şi căile de atac să fie ultraactive este obligatoriu să existe o hotărâre dată în primă instanţă, înainte de intrarea în vigoare a noii legi de procedură, căci în caz contrar este incident principiul aplicării imediate a normei de drept procesual penal.

Aceasta este şi raţiunea pentru care în alineatul (3) al art. XXIV din Legea nr. 202/2010, legiuitorul a stabilit că, în caz de desfiinţare sau casare cu trimitere spre rejudecare sunt incidente dispoziţiile legii noi privitoare la competenţă vizând exclusiv situaţia în care este desfiinţată sau casată hotărârea dată în primul grad de jurisdicţie, în caz contrar fiind aplicabile prevederile alineatelor (1) şi (2) ale aceluiaşi articol.

Regula inserată în art. XXIV alin. (3) din Legea nr. 202/2010 nu poate fi aplicată decât în urma unei interpretări sistematice a dispoziţiilor întregului articol, întrucât în ipoteza în care hotărârea dată în primă instanţă anterior intrării în vigoare a noii legi continuă să-şi producă efectele, nefiind desfiinţată sau casată, se aplică normele din alineatele (1) şi (2), devenind incident principiul ultraactivitaţii.

În considerarea celor expuse rezultă că dacă în recurs a fost casată numai decizia instanţei de apel, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare, hotărârea primei instanţe pronunţată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 este supusă apelului la tribunal, iar nu direct recursului la curtea de apel.

Prevederile art. XXIV alin. (3) din Legea nr. 202/2010 devin incidente doar în situaţia în care instanţa de recurs casează ambele hotărâri cu trimitere spre rejudecare la judecătorie, sentinţa primei instanţe dată în atare condiţii fiind supusă recursului la curtea de apel.

Astfel, normele de competenţă materială cuprinse în art. 27 şi art. 281 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 361 alin. (1) lit. a) şi art. 3851 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, aşa cum au fost modificate prin Legea nr. 202/2010, sunt aplicabile doar sentinţelor date de judecătorie după intrarea în vigoare a legii, fiind atacate direct cu recurs la curtea de apel şi, prin excepţie, la tribunal, hotărârile pronunţate anterior acestei date fiind supuse căilor de atac prevăzute de legea sub care a început procesul, respectiv apelului şi recursului.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 4144 şi art. 4145 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă,

în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XXIV alin. (1)-(3) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, stabileşte că:

în cazul în care după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 se casează decizia instanţei de apel, cu trimiterea cauzei spre rejudecare, hotărârea pronunţată în primă instanţă, înainte de intrarea în vigoare a legii, de către judecătorie rămâne si pusă apelului, cale de atac prevăzută de legea sub care a început procesul, competenţa de soluţionare revenind tribunalului.

Obligatorie, potrivit art. 4145 alin, 4 din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 8 octombrie 2012.

 

VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

RODICA AIDA POPA

Magistrat-asistent,

Alina Gabriela Păun