MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 728/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 728         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 octombrie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

14. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 30 octombrie-2 noiembrie 2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.017. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 4, convenit între Guvernul României, Banca Europeana de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 aprilie 2012 şi la Bucureşti la 8 mai 2012 şi la 11 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeana de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003

 

1.034. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Cozuc Flaviu-Mircea

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

500. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Caramitru Stelian din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

501. – Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor de către domnul Ovidiu Airimiţoaie

 

502. - Decizie privind eliberarea domnului Sorin Vintilă Meşter din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 

503. - Decizie privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Vegh Alexandru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

164. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind asigurarea pe termen scurt, În numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă (NI- ASR-07-III/0)

 

ACTE ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 30 octombrie-2 noiembrie 2012

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 30 octombrie-2 noiembrie 2012, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Dan Radu Ruşanu, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 26 octombrie 2012.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 4, convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 aprilie 2012 şi la Bucureşti la 8 mai 2012 şi la 11 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 69/2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 4*), convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 aprilie 2012 şi la Bucureşti la 8 mai 2012 si la 11 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003, ratificat prin Legea nr. 69/2004.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 1.017.


*) Traducere.

 

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 Bucureşti România

 

În atenţia domnului Cristian Sporiş, secretar de stat

 

Municipalitatea Bucureşti

Splaiul Independenţei nr. 291-293, sectorul 6

Bucureşti, România

 

BEI - EIB

004892, 25 aprilie 2012

 

În atenţia doamnei Ileana Anghel Person

 

Luxemburg, 25 aprilie 2012

JUOPS/SEE/LW/AIAnk nr.

 

Subiect: România - Proiectul privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti (FI 22.214)

 

Contractul de finanţare semnat de România, Banca Europeană de Investiţii şi Municipalitatea Bucureşti în data de 1 octombrie 2003 la Bucureşti şi 7 octombrie 2003 la Luxemburg, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finanţare) Amendamentul nr. 4 la Contractul de finanţare

 

Stimaţi domni,

Facem referire la Contractul de finanţare semnat conform descrierii de mai sus.

1. Interpretare

Dacă nu se prevede altfel, termenii care apar cu majuscule în această scrisoare vor avea acelaşi înţeles atribuit în Contractul de finanţare. Trimiterea la articole înseamnă articolele din Contractul de finanţare.

În această scrisoare:

„Data intrării în vigoare” este data la care Banca confirmă împrumutatului, în scris (pentru evitarea oricăror dubii, prin poştă electronică), primirea a 2 (două) exemplare originale din această scrisoare contrasemnată corespunzător

În numele împrumutatului şi al Municipalităţii, împreună cu un exemplar în copie al specimenelor de semnătură, dacă acestea nu au fost deja transmise, precum şi faptul că nu mai sunt necesare alte documente pentru finalizarea procesului de executare conform acestui act adiţional nr. 4.

2. Amendamente la Contractul de finanţare

Cu începere de la data intrării în vigoare, avem plăcerea de a vă confirma faptul că, în urma solicitării dumneavoastră din data de 3 noiembrie 2011, Banca acceptă modificarea anumitor dispoziţii din Contractul de finanţare, conform celor de mai jos.

Articolul 1.02B

În ultimul paragraf al articolului 1.02B, data „30 octombrie 2011” se modifică, devenind „data la care se împlinesc 30 de zile de la data la care Banca înştiinţează împrumutatul asupra intrării în vigoare a Contractului de finanţare”.

Articolul 1.05

În ultimul paragraf al articolului 1.05, data „28 februarie 2012” se modifică în „data la care se împlinesc 4 (patru) luni de la data indicată ca dată finală pentru efectuarea unei cereri de tragere conform articolului 1.02B”.

Articolul 4.01

Articolul 4.01 va fi înlocuit în întregime şi va avea următorul cuprins: „împrumutatul va rambursa:

(i) fiecare tranşă disponibilizată până la data de 30 iunie 2009 inclusiv, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B1;

(ii) fiecare tranşă disponibilizată după data de 30 iunie 2009 şi înainte de 25 aprilie 2012, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B2; si

(iii) fiecare tranşă disponibilizată după data de 25 aprilie 2012 inclusiv, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B3.”

Articolul 12.03

Primul paragraf al articolului 12.03 se va modifica şi va avea următorul cuprins: „Preambulul şi următoarele anexe fac parte integrantă din acest contract:

- anexa A Descrierea tehnică;

- anexa B1 Graficul de amortizare (pentru tranşele disponibilizate până la data de 30 iunie 2009 inclusiv);

- anexa B2 Graficul de amortizare (pentru transele disponibilizate după data de 30 iunie 2009 si înainte de 25 aprilie 2012);

- anexa B3 Graficul de amortizare {pentru tranşele disponibilizate după data de 25 aprilie 2012 inclusiv)”.

Anexa A

Descrierea tehnică existentă în anexa Ava fi înlocuită cu Descrierea tehnică revizuită din anexa I la acest act adiţional nr. 4.

Anexa B3

Pentru fiecare tranşă disponibilizată după data de 25 aprilie 2012 inclusiv se va introduce o nouă anexă B3 (grafic de amortizare) după anexa B2, în forma prevăzută în anexa II la acest act adiţional nr. 4.

3. Obligaţii permanente

împrumutatul şi Municipalitatea acceptă şi sunt de acord cu faptul că, în afara celor stabilite şi convenite în prezentul document, această scrisoare nu constituie o derogare acordată de către Bancă sau un amendament de orice altă natură la Contractul de finanţare. Banca îşi rezervă toate drepturile contractuale şi legale care îi revin prin Contractul de finanţare şi legea aplicabilă.

4. Legea şi jurisdicţia

Această scrisoare este guvernată de legile Marelui Ducat de Luxemburg, iar părţile semnatare se supun competenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

 

Pentru a confirma acordul dumneavoastră faţă de cele de mai sus, vă rugăm să transmiteţi Băncii, în atenţia domnului Lawrence Walsh (telefon +352 4379 83477, email: walshl@eib.org), 2 (două) exemplare originale ale acestei scrisori iniţializate pe fiecare pagină, datate şi semnate

În numele şi în contul României şi al Municipalităţii Bucureşti, însoţite de o copie a specimenelor de semnătură relevante, dacă nu au fost deja transmise, cel mai târziu la data de 15 mai 2012.

După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, pe baza notificării împrumutatului, de a confirma dacă acceptarea acestei scrisori a împrumutatului şi Municipalităţii este considerată a fi transmisă în mod valabil de către împrumutat şi Municipalitate.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investiţii

Michael O’Halloran                          Massimo Novo

(semnături indescifrabile)

Agreat şi acceptat pentru şi în numele României,

reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice,

Cristian Marius Sporiş,

secretar de stat

Data: 8 mai 2012

 

Agreat şi acceptat pentru şi în numele Municipalităţii Bucureşti,

Prof. Dr. Sorin Mlrcea Oprescu,

primar general

Data: 11 mai 2012

 

ANEXA I

Anexa A

 

România - Proiect AFI privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti

 

DESCRIERE TEHNICĂ

 

1. Obiectivul

Acest proiect include mai multe scheme de sprijin pentru reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti.

2. Descrierea

Proiectul cuprinde 102 instituţii de învăţământ preuniversitare. Bucureştiul este împărţit în 6 sectoare. Şcolile sunt amplasate pe întreg teritoriul municipiului Bucureşti. Lista şcolilor prezentate pentru finanţare, însoţită de o scurtă descriere, este ataşată la tabelul 1 din această anexă.

Proiectul, cu un accent diferit în funcţie de şcoală, priveşte: consolidarea seismică a clădirilor; construcţia de noi clădiri şi săli de sport multifuncţionale; reabilitarea infrastructurii sanitare şi de canalizare; reabilitarea utilităţilor (alimentare cu apă, încălzire, instalaţie electrică, telefon şi reţea de internet); furnizarea mobilierului şi dotărilor (inclusiv computere); instruirea cadrelor didactice în vederea utilizării echipamentului informatic (limitat la cadrele didactice din şcolile care vor ti echipate în cadrul proiectului); şi cheltuieli de natură administrativă efectuate în cadrul proiectului.

Proiectul cuprinde inclusiv designul şcolilor şi lucrările de supraveghere, precum şi serviciile de consultanţă.

3. Programul

Proiectul se va implementa în perioada 2003-2013. Schemele vor deveni funcţionale odată ce vor fi gata.

 

Tabelul 1

 

România - Proiect AFI privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti

 

LISTA ŞCOLILOR

 

Sectorul 1

(7 şcoli)

Şcoala

Adresa

Tipul şcoli

Liceul de Muzică „George Enescu”

Str. Gh. Mânu nr. 30

SM

Şcoala nr. 7

Str. Neagoe Vodă nr. 11

S

Şcoala nr. 13

Bd. Petrila nr. 10-12

S

Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr. 3 „Cuibul cu barză”

Str. Ştirbei Vodă nr. 101

SM

Şcoala nr. 173 şi Grădiniţa nr. 43

Str. Pavlov nr. 2-4

S

Grupul Şcolar Agricol „Viacesiav Harnaj”

Bd. Ficusului nr. 18

LT

Şcoala nr. 17 „Pia Brăteanu”

Str. Petofi Sandor nr. 14-16

S

Sectorul 2

(15 scoli)

Şcoala nr. 30

Str. Lăptari Tei nr. 23

S

Şcoala nr. 50 şi Grădiniţa nr. 109

Str. Ion Maiorescu nr. 32

S

Şcoala nr. 66

Str. Logofăt Dan nr. 1

S

Colegiul Tehnic „Traian”

Str. Luigi Galvani nr. 20

LT

Şcoala nr. 62

Str. Potârnichii nr. 3

S

Şcoala nr. 23

Str. Oltarului nr. 11

S

Şcoala nr. 41

Str. Nicolae Apostol nr. 2

S

Colegiul Naţional „Spiru Haret”

Str. Italiană nr. 17

L

şcoala nr. 49 ☼

Str. vatra Luminoasa nr. 99

S

Şcoala nr. 45

Str. Hei iade între Vii nr. 36

S

Şcoala nr. 40

Str. Periş nr. 27

S

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”

Bd. Dimitrie Pompei nr. 3

LT

Şcoala nr. 31

Bd. Lacul Tei nr. 116

S

Colegiul Naţional „Cantemir Vodă”

Str. Viitorului nr. 60

L

Scoală Centrală

Str. Icoanei nr. 3-5

LE


 

Şcoala

Adresa

Tipul şcoli

Sectorul 3

(10 şcoli)

Şcoala nr. 16

Intr. Constantin Brâncuşi nr. 7

S

Şcoala „Mexic” nr. 22 ☼

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 28

S

Grupul Şcolar Metalurgic „Republica”

Bd. Basarabia nr. 256

LT

Şcoala nr. 87

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 52

S

Şcoala nr. 81

Str. Nerva Traian nr. 33

S

Şcoala nr. 20

Str. Prevederii nr. 19

S

Grădiniţa nr. 160

Aleea Perişor nr. 9

PS

Grupul Şcolar „Nichita Stănescu”

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3

LT

Şcoala nr. 84 şi Grădiniţa nr. 155

Calea Vitan nr. 135

S

Şcoala nr. 149

Aleea Perişor nr. 4

S

Sectorul 4

(20 de şcoli)

Şcoala nr. 102

Str. Cpt. Eremta Popescu nr. 27

S

Şcoala nr. 79

Str. Cuza Vodă nr. 51

S

Şcoala nr. 120

Str. Mărţişor nr. 39

S

Şcoala nr. 74

Calea Şerban Vodă nr. 62-64

S

Şcoala nr. 165

Aleea Slătioara nr. 8

S

Şcoala nr. 111

Str. Stoian Militam nr. 72

S

Şcoala nr. 36

Str. Coştila nr. 2

S

Şcoala nr. 190

Str. Serg. Niţu Vasile nr. 16

S

Şcoala nr. 93

Aleea Emil Racoviţă nr. 1

S

Şcoala nr. 133

Str. Stânjeneilor nr. 3

S

Şcoala nr. 194 ☼

Bd. Alexandru Obregia nr. 3A

S

Şcoala nr. 129 ☼

Str. Izvorul Crişului nr. 6

S

Şcoala nr. 98 ☼

Str. Stupilor nr. 1

S

Şcoala nr. 109

Str. Petre Ţuţea nr. 3

S

Şcoala nr. 189

Aleea Ciceu nr. 12

S

Şcoala nr. 308

Str. Râul Şoimului nr. 8

S

Şcoala nr. 110

Str. Argeşului nr. 6

S

Şcoala nr. 97

Str. Viorele nr. 7

S

Şcoala nr. 119

Str. Almaşul Mic nr. 4

S

Şcoala nr. 113

Str. Parâncea nr. 4

S

Şcoala nr. 136

Prelungirea Ferentari nr. 68

S

Sectorul 5

(11 şcoli)

Colegiul Economic Viilor

Şos. Viilor nr. 38

LE

Şcoala nr. 2

Str. Lacul Bucura nr. 14

S

Colegiul Tehnic Energetic

Aleea Podul Giurgiului nr. 5

LT

Şcoala nr. 148

Str. Bachus nr. 42

S

Grupul Şcolar Industrial „Dimitrie Guşti”

Str. Samuil Vulcan nr. 8

LT

Şcoala nr. 141 ☼

Str. Amurgului nr. 35

S

Colegiul Tehnic „Dumitru Motoc”

Str. Spătaru nr. 16

LT

Grădiniţa nr. 73

Splaiul Independenţei nr. 68

PS

Grădiniţa nr. 205

Calea Ferentari nr. 2

PC

Şcoala nr. 115

Calea 13 Septembrie nr. 177

S


 

Şcoala

Adresa

Tipul scoli

Sectorul 56

(17 şcoli)

Grupul şcolar industrial tehnometal „Dna Stanca”

Str. Porumbacu nr. 52

LT

Şcoala nr. 153

Str. Drumul Săbâreni nr. 21

S

Şcoala nr. 198

Str. Apusului nr. 73-75

S

Şcoala nr. 202

Calea Crângaşi nr. 140

S

Şcoala nr. 161 şi Grădiniţa nr. 80

Calea Giuleşti nr. 486A

S

Şcoala nr. 279 „Sf. Mihail şi Gavril” ☼

Prelungirea Ghencea nr. 24

S

Şcoala nr. 167

Şos. Ciurel nr. 9-11

S

Scoală nr. 174

Str. Roşia Montană nr. 41

S

Şcoala nr. 142

Str. Centurii nr. 4

S

Şcoala nr. 206

Aleea Ariniş nr. 5

S

Scoală nr. 191

Aleea Poiana Muntelui nr. 1

S

Şcoala nr. 193 ☼

Str. M.R. Marcu nr. 3

S

Şcoala nr. 156

Str. Dealul Ţugulea nr. 35

S

Şcoala nr. 164 ☼

Str. Pravăţ nr. 22

S

Şcoala nr. 311

Str. Gârleni nr. 10

S

Grădiniţa nr. 250

Str. Dealul Ţugulea nr. 35

PS

Şcoala nr. 310

Str. Roşia Montană nr. 42

S

Şcoli speciale

(19 şcoli)

Şcoala specială nr. 1 pentru copii cu deficienţe auditive

Str. Neatârnării nr. 5, sectorul 1

SS

Şcoala specială nr. 7

Str. Surorilor nr. 4, sectorul 1

SS

Şcoala specială nr. 8

Str. Victor Daimaca nr. 2, sectorul 1

SS

Şcoala specială nr. 10

Str. G-ral Berthelot nr. 20-25, sectorul 1

SS

Centrul medical de tratament „Corabia”

Str. Corabia nr. 57-59, sectorul 2

SS

Centrul şcolar special nr. 1

Str. Vatra Luminoasă nr. 108, sectorul 2

SS

Centrul şcolar special nr. 3

Str. Austrului nr. 37, sectorul 2

SS

Şcoala specială profesională nr. 2

Şos. Pantelimon nr. 299, sectorul 2

SS

Şcoala specială profesională nr. 3

Str. Iancu Marcel nr. 7, sectorul 2

SS

Şcoala specială pentru copiii ambliopi

Str. Austrului nr. 33, sectorul 2

SS

Şcoala specială nr. 2

Str. Popa Petre nr. 31-41, sectorul 2

SS

Şcoala specială nr. 5

Str. Turturelelor nr. 13, sectorul 3

SS

Şcoala specială nr. 6

Str. SId. Enache Ion nr. 31, sectorul 4

SS

Şcoala specială nr. 9

Str. Trompetului nr. 34, sectorul 5

SS

Şcoala specială nr. 2 pentru copii cu deficienţe auditive

Aleea Istru nr. 6, sectorul 6

SS

Şcoala specială nr. 3

Str. Toporaşi nr. 10, sectorul 4

SS

Şcoala specială nr. 11 Grădiniţa specială nr. 2

Aleea Istru nr. 4, sectorul 6

SS

Şcoala specială nr. 1

Str. Popa Rusu nr. 13, sectorul 2

SS

Şcoala specială nr. 2 pentru copii cu deficienţe auditive

Aleea Istru nr. 6, sectorul 6

 

Şcoli înlocuitoare

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”

Str. Pache Protopopescu nr. 62, sectorul 2

 

Şcoala generală nr. 108 „Alexandru Obregia”

Str. Vatra Dornei nr. 8, sectorul 4

 

Şcoala generală nr. 144

Bd. Ghencea nr. 87, sectorul 5

 

 

S Şcoală primară/secundară

L Liceu

LT Liceu tehnic

LE Liceu economic

SM Şcoală de muzică

PS Unitate preşcolară

SS Şcoală specială

☼ Sală de sport finanţată din alt program guvernamental

 

ANEXA II

Anexa B3

 

România - Proiect AFI privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti

 

GRAFIC DE AMORTIZARE

 

Data scadentă pentru rambursarea tranşelor

Sumele care vor fi rambursate exprimate ca fracţie a împrumutului disponibilizat de Bancă după data de 25 aprilie 2012 inclusiv

1.20.12.2012

1/32

2.20.06.2013

1/32

3.20.12.2013

1/32

4. 20.06.2014

1/32

5.20.12.2014

1/32

6.20.06.2015

1/32

7,20.12.2015

1/32

8.20.06.2015

1/32

9.20.12.2016

1/32

10.20.06.2017

1/32

11.20.12.2017

1/32

12. 20.06,2018

1/32

13.20.12.2018

1/32

14.20.06.2019

1/32

15.20.12.2019

1/32

16.20.06.2020

1/32

17.20.12.2020

1/32

18.20.06.2021

1/32

19.20.12.2021

1/32

20. 20.06.2022

1/32

21.20.12.2022

1/32

22. 20.06.2023

1/32

23.20.12.2023

1/32

24. 20.06.2024

1/32

25.20.12.2024

1/32

26. 20.06.2025

1/32

27. 20.12.2025

1/32

28. 20.06.2026

1/32

29. 20.12.2026

1/32

30. 20.06.2027

1/32

31.20.12.2027

1/32

32. 20.06.2028

1/32

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Cozuc Flaviu-Mircea

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Cozuc Flaviu-Mircea exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Alba.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.034.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Caramitru Stelian din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Caramitru Stelian i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 octombrie 2012.

Nr. 500.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de către domnul Ovidiu Airimiţoaie

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi Avizul favorabil nr. 1.655.652 din 19 octombrie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de către domnul Ovidiu Airimiţoaie,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, a! art. 19 alin. (1)lit. b> şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ovidiu Airimiţoaie exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 octombrie 2012.

Nr. 501.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Sorin Vintilă Meşter din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Vintilă Meşter se eliberează din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 octombrie 2012.

Nr. 502.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Vegh Alexandru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, formulată prin Adresa nr. 21.017 din 17 octombrie 2012 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Vegh Alexandru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadru! Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj, precum şi acordul scris al domnului Vegh Alexandru cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Vegh Alexandru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă, în interesul serviciului, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 octombrie 2012.

Nr. 503.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei privind asigurarea pe termen scurt, În numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă (NI- ASR-07-III/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A. În numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei privind asigurarea pe termen scurt,

În numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă (NI- ASR-07-III/0) şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK- SA, republicată;

- Avizul de transmitere nr. 2.404 din 11 iulie 2012 întocmit de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 19 octombrie 2012 de către membrii Comitetului interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din data de 19 octombrie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma privind asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă (NI- ASR-07-III/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.649/2007 pentru aprobarea Normelor privind derularea, în numele şi în contul statului, a activităţii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplată la extern (cod ISO: NI- ASR-07-II/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 aprilie 2007.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 19 octombrie 2012.

Nr. 164.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiaţă (NI- ASR-07-III/0)

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - SA., republicată1, cu Comunicarea Comisiei Europene adresată statelor membre în temeiul articolului 93 alineatul (1) din Tratatul Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 92 şi 93 din tratatul privind asigurarea creditului la export pe termen scurt2, cu modificările şi completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA, în numele şi în contul statului3, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generate

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileşte termenii şi condiţiile în baza cărora Banca de Export - Import a României EXIMBANK -S.A. (denumită în continuare EximBank) realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a creditelor la export pe termen scurt, prin preluarea riscurilor nonpiaţă,

(2) În baza prezentei norme, EximBank asigură, în numele şi în contul statului, pe o perioadă de asumare a riscului mai mică de 2 ani (care include durata de rambursare şi durata de fabricaţie), exporturile româneşti de bunuri şi/sau servicii cu plata pe credit. EximBank realizează aceste operaţiuni în limitele competenţelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Pentru asigurarea creditelor la export pe termen scurt, EximBank poate încheia contracte, convenţii, acorduri de reasigurare/coasigurare. Acestea se încheie pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 iit. b) din Legea nr. 96/2000, republicată, „Fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de către C.I.F.G.A.


1 Republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 281 din 17 septembrie 1997.

3 Publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 417 din 22 iunie 2007.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. asigurarea creditului la export - instrument financiar specific, de susţinere oficială de către stat a exportului de bunuri şi servicii, care constă în acoperirea riscurilor comerciale, politice şi de forţă majoră aferente creditelor la export;

2. asigurarea riscului de prelivrare - asigurarea împotriva riscurilor comerciale şi politice a cheltuielilor apărute în derularea contractului de export de la data începerii asigurării, până la data vânzării bunurilor/prestării serviciilor, inclusiv posibile cheltuieli care rezultă inevitabil, direct şi în întregime, ca urmare a apariţiei riscului (cost de stocare, taxe, rambursarea tranşelor);

3. asigurarea riscului de postlivrare - asigurarea împotriva riscurilor comerciale şi politice a datoriilor nedisputate apărute din vânzarea mărfurilor sau din prestarea serviciilor care fac obiectul asigurării, cu condiţia ca livrarea, expedierea mărfurilor ori prestarea serviciilor să se facă în cadrul perioadei de asigurare, iar facturile aferente acestora să se întocmească în perioada maximă de facturare;

4. asigurat - exportatorul român care acordă creditul la export în baza unui contract de export;

5. contract de export - orice contract încheiat în orice formă, obligatoriu pentru debitor şi exportator din punct de vedere juridic, având ca obiect vânzarea de bunuri sau servicii în ţări cu riscuri nonpiaţă. Vânzările încheiate cu condiţia aprobării şi vânzările în consignaţie nu sunt considerate contracte de export;

6. credit la export - facilitate financiară care permite cumpărătorului extern să achiziţioneze bunuri/servicii de la exportatorul român şi să le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);

7. datoria - valoarea uneia sau a mai multor facturi datorate de cumpărător conform unui contract de export care face obiectul asigurării;

8. debitor - cumpărătorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligaţia de a plăti contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate;

9. debitor public - orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăşi autoritatea publică şi care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ: fie entităţi suverane ce acţionează

În numele şi cu garanţia statului (ministerul de finanţe, banca centrală, altele asemenea), fie entităţi publice subordonate (autorităţi regionale, locale ori parastatale) sau alte instituţii similare;

10. garanţie - orice ipotecă, sarcină, gaj, garanţie personală sau orice altă garanţie reală ori personală sau altă grevare prin care se garantează obligaţiile debitorului;

11. informaţii negative - orice eveniment care poate ajunge la cunoştinţa asiguratului şi care a condus sau poate conduce la o deteriorare a situaţiei financiare a cumpărătorului, în special neonorarea cecurilor ori cambiilor, neonorarea mandatelor de debit direct, prelungiri de cambii convenite după livrare, deteriorarea crescută a conduitei de plată, încetarea relaţiei de afaceri din motive ce ţin de bonitatea bancară a cumpărătorului, începerea procedurilor arbitrale sau judiciare de recuperare, inclusiv, dar fără a se limita la orice notificare arbitrală ori judiciară cu privire la o întârziere la plată ori la neplată a datoriilor sau o acţiune arbitrală ori judiciară împotriva debitorului, angajarea unei agenţii de recuperare sau a unui avocat în vederea recuperării datoriilor;

12. insolvenţa - insolvenţa va fi considerată a apărea în oricare dintre următoarele situaţii:

a) procedurile de insolvenţa au fost fie iniţiate de instanţă, fie încetate de aceasta din cauza lipsei de active;

b) planul de reorganizare a fost aprobat de instanţă;

c) o înţelegere de plată a creanţelor a fost stabilită cu toţi creditorii în afara instanţei;

d) executarea sarcinii asupra proprietăţii debitorului instituite de către asigurat nu a avut ca rezultat stingerea completă a datoriei;

e) există anumite condiţii care, în alt sistem legislativ, produc efecte în mare măsură similare cu cele de mai sus;

13. limită de credit - suma maximă a facturilor neîncasate la un moment dat şi asigurate de EximBank pe un debitor. Limita de credit stabilită pentru asigurare nu poate depăşi 85% din valoarea contractului/comenzii confirmate de export;

14. neplata - neplata datoriei de către debitor la data scadenţei, în moneda şi la locul specificat în contractul de export:

15. operator economic asociat - orice companie controlată de solicitant în mod direct/indirect sau care controlează solicitantul în mod direct/indirect ori care este direct/indirect controlată de aceeaşi companie ce controlează solicitantul.

Situaţia de control poate apărea în următoarele cazuri: a) compania care controlează altă companie deţine în mod direct ori indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul acesteia (compania controlată), respectiv majoritatea indirectă a drepturilor de vot prin intermediul oricăror altor companii (controlate) sau ca urmare a acordurilor încheiate cu alţi acţionari, ori

b) în cazul în care compania (ce deţine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi şi alte persoane deţinând funcţii similare în cadrul unei companii (controlate), ori

c) mai mult de jumătate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzând administratorii, directorii executivi şi alte funcţii similare, sau din orice alte organe administrative ori persoane împuternicite ale companiei (ce deţine controlul) sau ale oricărei alte companii asociate acesteia, ori

d) compania (care deţine controlul) poate avea o influenţă de control (decisivă) asupra conducerii altei companii;

16. perioada de aşteptare - perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, după expirarea căreia asiguratul poate să solicite despăgubirea;

17. poliţa de asigurare - contractul încheiat între EximBank şi asigurat, prin care EximBank se obligă să plătsască asiguratului, în termenii şi în condiţiile stabilite, o parte din pierderea înregistrată de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat;

18. răspundere maximă - totalul despăgubirilor care ar putea fi plătite de către EximBank ca urmare a producerii riscurilor asigurate într-o singură perioadă de asigurare;

19. riscuri nonpiaţă - riscuri aferente debitorilor publici şi privaţi stabiliţi în ţâri din afara uniunii Europene şi în anumite ţări membre OCDE, conform Listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă. Lista se completează de drept cu ţările declarate de Comisia Europeană definitiv sau temporar cu riscuri nonpiaţă;

20. vânzări de tip plată contra documente - vânzările în cazul cărora termenii de plată aplicabili prevăd că asiguratul va păstra dreptul de proprietate asupra bunurilor până la data la care va fi efectuată plata integrală către organul responsabil cu înmânarea titlurilor de proprietate către cumpărător.

 

CAPITOLUL III

Descrierea asigurării

 

Art. 5. - EximBank asigură, în numele şi în contul statului, pe o perioadă de asumare a riscului mai mică de 2 ani (care include durata de rambursare şi durata de fabricaţie), creanţele rezultate din contractele de export de mărfuri generale, bunuri de larg consum şi prestări de servicii pe credit, împotriva riscurilor nonpiaţă.

Art. 6. - Asigurarea creanţelor rezultate din contractele de export acoperă, în limita procentului asigurat, pierderile suportate de asigurat în perioada de prelivrare ori postlivrare, ca urmare a producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere:

a) Factori de natură comercială:

(i) rezilierea arbitrară a unui contract de către un debitor, adică orice decizie arbitrară luată de un debitor de a întrerupe sau de a suspenda contractul, ori refuzul arbitrar şi nelegitim al unui debitor de a accepta bunurile/serviciile ce fac obiectul contractului de export/comenzii confirmate;

(ii) insolvabilitatea debitorului privat sau a garantului său;

(iii) neplata prelungită de către un debitor sau de către garantul său a unei datorii rezultate dintr-un contract.

b) Factori de natură politică:

(i) dificultăţi şi întârzieri în transferul banilor din ţara debitorului, ca urmare a unui moratoriu general privitor la datoria externă declarat de guvernul din ţara debitorului sau de guvernul unei terţe ţări prin intermediul căreia plata trebuie efectuată, şi care îl pun pe debitor în imposibilitatea de a rambursa total ori parţial creditul la export, adică de a achita creanţele comerciale rezultate din contractul de export;

(ii) orice alte acţiuni ale guvernului din ţara debitorului care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a rambursa total sau parţial creditul la export;

(iii) orice alte acţiuni ale guvernelor străine care împiedică derularea contractului de export sau determină întârzieri în transferul banilor;

(iv) război, război civil, revoluţii şi alte evenimente similare, în afara României, care împiedică debitorul să achite creditul la export;

(v) toate pierderile legate de debitorii publici (măsuri sau decizii ale acestora care sunt asimilate unor intervenţii guvernamentale ce împiedică derularea contractului de export);

(vi) toate pierderile rezultând din imposibilitatea de a institui proceduri legale în ţara debitorului, din cauza lipsei sau a proastei funcţionări a sistemului legal ori judiciar din ţara în cauză.

c) Factori generatori de pierdere de natura forţei majore:

(i) evenimente de tipul catastrofelor naturale, declarate şi constatate în mod oficial de autoritatea competentă din ţara debitorului (inundaţii, erupţii vulcanice, cutremure, orice fenomen de origine nucleară etc.), cu excepţia celor apărute pe teritoriul României, care îl pun pe debitor în imposibilitatea de a-şi îndeplini, total sau parţial, obligaţiile din contractul de export;

(ii) alte evenimente asimilate forţei majore care conduc la neîndeplinirea, totală sau parţială, a obligaţiilor debitorului, aşa cum sunt stipulate în contractul de export.

Art. 7. - (1) EximBank asigură, în numele şi în contul statului, riscurile comerciale sau pe cele de neplată a debitelor asociate cumpărătorilor guvernamentali, numai împreună cu riscurile politice, pentru toţi debitorii unui asigurat, indiferent de ţara debitorilor.

(2) EximBank poate asigura, în numele şi în contul statului, numai riscuri politice în cazurile în care debitorii, conform contractelor de export, prezintă modalităţi de plată asigurătorii (acreditiv irevocabil si necondiţionat, scrisori de garanţie de plată etc.).

Art. 8. - Asigurarea nu acoperă:

a) exportul de armament;

b) exportul de mărfuri înscrise în Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank4;

c) contracte de export încheiate cu:

(i) o companie asociată; (ii) o persoană fizică;

d) contractele de export pentru care plata se efectuează:

(i) înainte de expediere (plată în avans);

(ii) prin acreditiv irevocabil confirmat de o bancă înregistrată în ţara asiguratului;

e) următoarele pierderi:

(i) sumele neachitate care depăşesc limita de credit stabilită;

(ii) sumele neachitate pentru care asiguratul nu a respectat toate condiţiile care au stat la baza încheierii asigurării;

(iii) sumele neachitate aferente livrărilor/expedierilor efectuate şi serviciilor prestate după data refuzării sau retragerii unei limite de credit pentru cumpărătorul în cauză; (iv) legate de livrările/expedierile efectuate şi/sau serviciile prestate în baza contractelor de export încheiate cu:

- un cumpărător în legătură cu care a fost transmisă sau ar fi trebuit să fie transmisă o notificare a unei informaţii negative ori a unei sume cu scadenţa depăşită, dacă debitul rămâne neîncasat;

- un cumpărător care este insolvabil sau este declarat insolvabil ori despre care asiguratul are cunoştinţă că este insolvabil;

(v) rezultate din neîndeplinirea de către asigurat sau un terţ care acţionează în numele asiguratului a obligaţiilor şi condiţiilor contractului de export; (vi) rezultate din pierderea controlului asupra bunurilor, ca urmare a nerespectării de către asigurat a oricărei reguli sau practici aplicabile CAD (plată contra documente), în cazul utilizării acestei modalităţi de plată;

(vii) rezultate din nerespectarea de către asigurat sau de către un terţ care acţionează în numele asiguratului a reglementărilor şi legilor în vigoare aplicabile contractului de export ori pentru care asiguratul nu are licenţa necesară;

(viii) dobânzi pentru întârzieri în efectuarea plăţii, penalizări.


4 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA

 

Art. 9. - (1) Procentul asigurat este de maximum 85% din valoarea limitei de credit stabilite.

(2) Procentul poate fi majorat sau diminuat în funcţie de rezultatul analizei riscurilor şi de oportunitatea asigurării lor.

(3) Procentul asigurat nu se poate reduce sub 50% şi nici majora peste 95%.

Art. 10. - (1) Dacă solicitantul/asiguratul are interese în firma debitoare, asigurarea poate fi refuzată sau procentul poate fi diminuat proporţional cu partea independentă, dar nu sub 50%.

(2) Dacă se asigură numai riscul politic, prevederile de la alin. (1) nu se aplică.

Art. 11. - (1) Poliţele de asigurare sunt formate din: condiţiile generale de asigurare aplicabile în general tuturor tranzacţiilor de acest tip, lista condiţiilor specifice, ataşată fiecărei poliţe încheiate şi, acolo unde este cazul, clauze adiţionale. Orice acte adiţionale încheiate ulterior fac parte integrantă din poliţa de asigurare.

(2) Poliţele de asigurare se încheie în lei sau în valută liber convertibilă.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 12. - Pentru acordarea asigurării este necesar a fi îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate de mai jos, la data înregistrării cererii de asigurare, însoţită de documentaţia completă:

a) exportatorul este persoană juridică română legal constituită;

b) împotriva exportatorului nu a fost instituită procedura judiciară a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;

c) exportatorul nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, compensare, cereri de rambursare/compensare TVA depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru sume ce acoperă valoarea datoriilor restante etc.). În cazul în care la data depunerii cererii de asigurare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a poliţei de asigurare. În această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la achitarea datoriilor la buget, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a poliţei de asigurare;

d) exportatorul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank.

 

CAPITOLUL V

Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitării de asigurare

 

Art. 13. - Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completată, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 14. - (1) EximBank analizează solicitarea de asigurare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) riscul de neplată din partea debitorului extern;

b) riscurile asociate tranzacţiei de export;

c) riscurile asociate ţării de destinaţie a exportului;

d) alte elemente relevante pentru acordarea asigurării.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de asigurare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor şi condiţiilor specifice ale operaţiunii de asigurare.

Art. 15. - (1) în funcţie de caracteristicile fiecărei tranzacţii pentru care s-a solicitat asigurarea (termenii şi condiţiile de livrare şi de plată) şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte termenii şi condiţiile specifice de asigurare referitoare la riscurile acoperite, limita de credit, perioada maximă de credit, procent asigurat, alte condiţii specifice de asigurare.

(2) Limita de credit solicitată poate fi acceptată în totalitate, acceptată parţial sau refuzată, în funcţie de informaţiile deţinute la momentul analizei (inclusiv cele transmise de către reasigurator, dacă este cazul) şi de rezultatul acesteia. Decizia privind refuzarea limitei de credit aparţine C.I.F.G.A. Refuzul şi motivele acestuia vor fi comunicate în scris solicitantului de către EximBank.

Art. 16. - (1) în situaţia în care tranzacţia de export pentru care se solicită asigurare este în stadiu incipient, EximBank poate emite o promisiune de asigurare, valabilă 6 luni de la data emiterii.

(2) Contractele de export introduse de asigurat ulterior încheierii poliţei de asigurare pot fi asigurate în cadrul aceleiaşi poliţe, pe baza cererii transmise de asigurat la EximBank.

Art. 17. - Încheierea poliţelor de asigurare şi a promisiunilor de asigurare se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 18. - (1) EximBank monitorizează poliţele de asigurare emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

(2) Pe parcursul etapei de monitorizare a poliţelor de asigurare se pot diminua sau retrage limita/limitele de credit aferente unui/unor debitor(i). În acest caz, EximBank poate propune reducerea ori retragerea unei/unor limite de credit, pe baza informaţiilor despre debitor sau despre ţara acestuia.

(3) C.I.F.G.A. aprobă reducerea, retragerea sau suspendarea unei limite de credit, indiferent de valoarea acesteia, pentru limitarea cât mai grabnică a riscului asigurat. EximBank va aduce la cunoştinţa asiguratului decizia C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL VI

Despăgubiri/Recuperări

 

Art. 19. - (1) Asiguratul are dreptul la plata despăgubirii în termenii şi în condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare, după expirarea perioadei de aşteptare.

(2) în cazul unei dispute apărute în legătură cu datoria, asigurarea este suspendată până la soluţionarea disputei în favoarea asiguratului printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrară definitivă, obligatorie pentru ambele părţi şi după încuviinţarea executării hotărârii în ţara debitorului.

(3) Plata despăgubirii se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 20. - Odată cu plata despăgubirii, EximBank se subrogă, proporţional cu despăgubirea plătită, în drepturile, acţiunile şi garanţiile asiguratului faţă de debitorul extern. EximBank va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea, de la debitorul extern, a sumelor plătite din fondurile statului.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank elaborează proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

LISTA

ţărilor cu riscuri nonpiaţă

 

Ţările cu riscuri nonpiaţă sunt toate ţările care nu sunt înscrise în tabelul următor:

 

Uniunea Europeană

State membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

Austria

Australia

Belgia

Canada

Bulgaria

Islanda

Cipru

Japonia

Danemarca

Noua Zeelandă

Estonia

Norvegia

Finlanda

Elveţia

Franţa

Statele Unite ale Americii

Germania

 

Grecia

 

Irlanda

 

Italia

 

Letonia

 

Lituania

 

Luxemburg

 

Malta

 

Olanda

 

Polonia

 

Portugalia

 

Slovacia

 

Slovenia

 

Spania

 

Suedia

 

Ungaria

 

Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

 

 

Prezenta listă se revizuieşte ca urmare a deciziilor Comisiei Europene care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.