MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 727/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 727         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 octombrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

183. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

 

651. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

981. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011, 7 februarie 2012 şi 10 februarie 2012 şi la Luxemburg la 27 ianuarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003

 

1.021. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Rusu Emilian

 

1.022. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Sanda Victor

 

1.029. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate

 

1.031. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

1.032. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

166. - Hotărâre pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului (NI- ASR-05-11/0)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Coordonatorul desemnat în conformitate cu prevederile art. 26 informează societatea-mamă lider de grup sau, în absenţa societăţii-mamă, entitatea reglementată cu cel mai mare total al activului bilanţier din cel mai important sector financiar din grup că grupul a fost identificat ca un conglomerat financiar, precum şi asupra desemnării coordonatorului. De asemenea, coordonatorul informează autorităţile competente care au autorizat entităţile reglementate din grup şi autorităţile competente ale statului membru în care societatea financiară holding mixtă îşi are sediul central, precum şi Comitetul comun al autorităţilor europene de supraveghere, instituit prin art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2.009/78/CE a Comisiei, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2.009/79/CE a Comisiei şi din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2.009/77/CE a Comisiei, denumit în continuare Comitet comun.”

2. La articolul 24 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) mecanisme care să permită elaborarea şi dezvoltarea, după caz, de mecanisme şi planuri de redresare şi soluţionare a unor situaţii de criză. Aceste mecanisme trebuie actualizate periodic.”

3. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Identitatea coordonatorului este făcută publică pe website-ul Comitetului comun.”

4. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - În măsura în care sunt necesare pentru exercitarea atribuţiilor lor specifice, autorităţile competente pot să schimbe informaţii de natura celor prevăzute la art. 28 alin. (3), cu privire la entităţile reglementate dintr-un conglomerat financiar, potrivit prevederilor din regulile sectoriale, cu următoarele autorităţi: bănci centrale ale statelor membre, Sistemul European al Băncilor Centrale, Banca Centrală Europeană şi Comitetul european pentru risc sistemic, potrivit prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2Q10 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic.”

5. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Orice entitate din România, reglementată sau nereglementată, inclusă în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare furnizează informaţii la cererea coordonatorului, inclusiv în situaţia în care acesta este o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, precum şi, dacă este necesar, autorităţilor europene de supraveghere, potrivit prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 şi din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, prin intermediul Comitetului comun.”

6. După secţiunea a 2-a „Cooperarea şi schimbul de informaţii dintre autorităţile competente” a capitolului IV se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 21-a „Cooperarea şi schimbul de informaţii cu Comitetul comun”, cuprinzând articolul 351, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 21-a

Cooperarea si schimbul de informaţii cu Comitetul comun

Art. 351. - (1} Autorităţile competente cooperează cu Comitetul comun în îndeplinirea obiectivelor supravegherii suplimentare, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 şi Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010.

(2) Autorităţile competente furnizează fără întârziere Comitetului comun toate informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor acestuia, în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 şi din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010.”

7. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Fără a se aduce atingere regulilor sectoriale, în cazul prevăzut la art. 12, autorităţile competente din România verifică, potrivit prevederilor alin. (2), dacă entităţile reglementate, a căror societate-mamă are sediul central într-un stat terţ, sunt supuse supravegherii exercitate de autoritatea competentă a acelui stat, care este echivalentă cu aceea prevăzută prin prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Verificarea se efectuează la cererea societăţii-mamă ori a oricărei entităţi reglementate autorizate în România sau într-un stat membru ori din oficiu, de către autoritatea competentă din România care ar fi coordonator, dacă s-ar aplica criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1). Acea autoritate competentă se consultă cu celelalte autorităţi competente relevante şi întreprinde toate eforturile necesare pentru a respecta orice ghiduri aplicabile, elaborate prin grija Comitetului comun, potrivit prevederilor art. 16 şi 56 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 şi din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010.

(3) Dacă o autoritate competentă nu este de acord cu decizia luată de o altă autoritate competentă, referitoare la echivalenţa supravegherii suplimentare exercitate de autoritatea competentă dintr-un stat terţ, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 şi din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010.”

*

Prezenta lege asigură transpunerea dispoziţiilor art. 2 paragraful (1) lit. (a), paragrafele (2), (5), (7), (8), (9) şi (11) şi ale art. 13 paragraful (1) din Directiva 2010778/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 183.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de Investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 octombrie 2012.

Nr. 651.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011, 7 februarie 2012 şi 10 februarie 2012 şi la Luxemburg la 27 ianuarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 250/2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 4*) încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011, 7 februarie 2012 şi 10 februarie 2012 şi la Luxemburg la 27 ianuarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 981.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINSTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 614 278 din 2 decembrie 2011

 

Către: Banca Europeană de Investiţii

Bd. Konrad Adenauer 100,

Luxemburg, L-2950, Luxemburg

 

În atenţia dlui Cormac Murphy, şef de divizie, Departamentul pentru Europa Centrală

Subiect: România - Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj (FI 22.417)

 

Amendament la Contractul de finanţare semnat la 17/23/24 decembrie 2003, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finanţare) dintre România (împrumutatul), Banca Europeană de Investiţii (Banca) şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR)

 

Stimate domn,

Ca urmare a solicitărilor CNADNR, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a modifica Contractul de finanţare indicat, după cum urmează:

prelungirea datei până la care se pot efectua cereri de tragere de la 31 decembrie 2011 la 31 mai 2014, prin înlocuirea datei de „31 decembrie 2011”, menţionată în primul paragraf al art. 1.02B din Contractul de finanţare, cu data de „31 mai 2014”;

- prelungirea datei de la care Banca poate anula orice parte din împrumut, pentru care nu a fost efectuată niciun fel de tragere, de la 31 martie 2012 la 31 septembrie 2014, prin înlocuirea datei de „31 martie 2012”, menţionată în al doilea paragraf al art. 1.06D din Contractul de finanţare, cu data de „30 septembrie 2014”;

- prelungirea datei estimate de finalizare a Proiectului de la 31 decembrie 2011 la 30 iunie 2014, prin înlocuirea datei de „31 decembrie 2011”, menţionată în al treilea paragraf al anexei A la Contractul de finanţare, cu data de „30 iunie 2014”;

- în ceea ce priveşte partea din împrumut rămasă netrasă la data de 31 decembrie 2011, prima dată scadentă de rambursare a unei rate va fi 15 decembrie 2014, în loc de 15 iunie 2012, prin modificarea Graficului de rambursare inclus în anexa B la Contractul de finanţare.

Drept urmare, aşteptăm cu interes primirea scrisorii formale de amendament la Contractul de finanţare nr. 22.417, menţionat mai sus.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Prin DHL

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor 17, sectorul 5

RO-70060, Bucureşti

România

 

În atenţia dlui Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat

 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

RO-77113 Bucureşti, România

 

În atenţia dnei Daniela Draghia, director

Luxemburg, 27 ianuarie 2012

 

JUOPS/SEE/AIA/nk nr. EXP BEI-EIB

001043 27 IAN 2012

 

Subiect: Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj (FI 22.417)

Contract de finanţare între România, Banca Europeană de Investiţii (Banca) şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la 17 decembrie 2003 la Luxemburg şi la 23/24 decembrie 2003 la Bucureşti, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finanţare) Amendamentul nr. 4 la Contractul de finanţare

 

Stimaţi domni,

Facem referire la Contractul de finanţare aşa cum este definit mai sus.

1. Interpretare

Cu excepţia situaţiilor în care se menţionează expres o semnificaţie diferită, termenii scrişi cu majuscule în prezenta scrisoare vor avea acelaşi înţeles cu cel definit în Contractul de finanţare. Trimiterile la articole constituie trimiteri la articolele din Contractul de finanţare.

În prezenta scrisoare

Data efectivă înseamnă cea mai târzie dată dintre: (i) data la care Banca va confirma împrumutatului şi CNADNR în scris primirea a două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori contrasemnate în mod corespunzător

În numele împrumutatului şi al CNADNR, împreună cu o copie de pe împuternicirea corespunzătoare a semnatarilor, cu excepţia cazului în care aceasta ar fi fost transmisă anterior, şi faptul că nu mai este necesar niciun alt document pentru finalizarea procesului de executare aferent prezentului amendament nr. 4; şi (ii) data primirii de către Bancă a plăţii comisionului de efectuare a amendamentului.

2. Modificările aduse contractului de finanţare

Cu începere de la data efectivă, avem plăcerea de a vă confirma că, în urma scrisorii transmise de Ministerul Finanţelor Publice la data de 2 decembrie 2011, Banca acceptă modificarea anumitor prevederi din Contractul de finanţare, conform celor stipulate în continuare.

Articolul 1.02B

În articolul 1.02B, data de „31 decembrie 2011” va fi modificată şi se va înlocui cu data de „31 mai 2013”.

Articolul 1.06D

În articolul 1.06D al doilea paragraf, data de „31 martie 2012” va fi modificată şi se va înlocui cu data de „30 septembrie 2013”.

Articolul 1.07

După articolul 1.06 se va introduce un articol nou, 1.07, cu următorul conţinut, iar prezentul articol 1.07 va fi renumerotat 1.08:

„1.07. Comision de angajament

Împrumutatul va achita Băncii un comision de angajament calculat pe baza soldului zilnic netras din împrumut începând cu 27 ianuarie 2012 inclusiv până la ultima dată de tragere sau 31 mai 2013 ori până la data anulării, în cazul în care împrumutul este anulat în conformitate cu articolul 1.06 înainte de data de 31 mai 2013, după caz, la o rată de 0,10% (10 puncte de bază) pe an, comisionul de angajament cumulat urmând a fi achitat:

a) la fiecare dată a plăţii; şi

b) la data plăţii care urmează imediat după ultima dată de tragere sau după 31 mai 2013 ori după data anulării, în cazul în care împrumutul este anulat integral în conformitate cu articolul 1.06, înainte de 31 mai 2013.

Dacă data la care trebuie achitat comisionul de angajament nu este o zi lucrătoare relevantă, plata se va realiza în următoarea zi, dacă există o astfel de zi, a respectivei luni calendaristice care este o zi lucrătoare relevantă sau, în caz contrar, în cea mai apropiată zi anterioară care este o zi lucrătoare relevantă, în toate situaţiile realizându-se ajustarea corespunzătoare a valorii comisionului de angajament datorat.

Modificare în anexa A - Descrierea tehnică

Paragraful intitulat „Calendar de implementare” va fi modificat şi va avea următorul conţinut: „Data estimată de finalizare a Proiectului este 30 iunie 2014.”

Modificare în anexa B

Noul grafic de rambursare prezentat în anexa la prezentul amendament nr. 4 se va aplica pentru partea netrasă a creditului în valoare de 128.000.000,00 euro (o sută douăzeci şi opt de milioane/00). Pentru eliminarea oricăror incertitudini:

(i) graficul de rambursare prezentat în anexa B la Contractul de finanţare semnat iniţial se va aplica pentru tranşele trase înainte de executarea Amendamentului nr. 3, datat 6 august 2010 (Amendamentul nr. 3

(ii) graficul de rambursare prezentat în anexa I la Amendamentul nr. 3 se va aplica pentru tranşele trase la sau după data Amendamentului nr. 3 şi înainte de data prezentului amendament nr. 4; şi

(iii) graficul de rambursare prezentat în anexa !a prezentul amendament nr. 4 se va aplica pentru partea netrasă a creditului în valoare de 128.000.000,00 euro (o sută douăzeci şi opt de milioane/00),

3. Continuarea obligaţiilor

împrumutatul şi CNADNR iau cunoştinţă de şi acceptă faptul că, în afara celor expuse şi agreate prin prezenta, această scrisoare nu constituie o derogare acordată de către Bancă sau o modificare a oricăror alte termene ori condiţii din Contractul de finanţare. Banca îşi rezervă oricare şi toate drepturile contractuale şi juridice pe care le are în contextul Contractului de finanţare şi al legislaţiei corespunzătoare.

4. Comisionul de amendament

În legătură cu executarea prezentului amendament nr. 4, CNADNR va achita Băncii un comision de amendament în valoare de 5.000 euro (cinci mii euro). Această sumă va fi achitată în contul număr IBAN LU08 0019 0150 0467 5000, deschis la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCUULULL), în termen de 15 zile de la semnarea prezentului amendament nr. 4, menţionând ca referinţă numărul facturii.

5 Legislaţia şi jurisdicţia corespunzătoare

Prezenta scrisoare va fi guvernată de legile Marelui Ducat al Luxemburgului, iar, prin prezenta, părţile se supun jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi Băncii două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori, în atenţia dlui Lawrence Walsh (tel. +352 4379 83477, e-mail: walshl@eib.org), iniţializate pe fiecare pagină, datate şi semnate în mod corespunzător

În numele şi din partea României, reprezentată de către Ministerul Finanţelor Publice, şi a CNADNR, împreună cu o copie de pe împuternicirea corespunzătoare a semnatarilor, cu excepţia cazului în care aceasta ar fi fost transmisă anterior, până la data de şi nu mai târziu de 15 februarie 2012. După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, în funcţie de propria sa decizie, prin notificarea corespunzătoare a împrumutatului, să confirme dacă acceptarea prezentei scrisori de către împrumutat şi CNADNR este considerată a fi fost transmisă în mod valid de către împrumutat şi CNADNR.

 

Cu sinceritate, Banca Europeană de Investiţii

Cormac Murphy

(semnătură indescifrabilă)

Massimo Novo

(semnătură indescifrabilă)

 

Agreat şi acceptat pentru şi în numele României

Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

Data: 7 februarie 2012

Agreat şi acceptat pentru şi În numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Daniela Draghia, director

(semnătură indescifrabilă şi ştampila oficială a CNADNR)

Data: 10 februarie 2012

 

ANEXA

 

Graficul de rambursare aplicabil pentru partea netrasă a împrumutului în valoare de 128.000.000,00 euro

 

Data scadentă de rambursare a ratei

Sumele de rambursat exprimate ca procent din valoarea împrumutului

1. 15 decembrie 2014

3,45%

2. 15 iunie 2015

3,45%

3. 15 decembrie 2015

3,45%

4. 15 iunie 2016

3,45%

5. 15 decembrie 2016

3,45%

6. 15 iunie 2017

3,45%

7. 15 decembrie 2017

3,45%

8. 15 iunie 2018

3,45%

9. 15 decembrie 2018

3,45%

10. 15 iunie 2019

3,45%

11. 15 decembrie 2019

3,45%

12. 15 iunie 2020

3,45%

13. 15 decembrie 2020

3,45%

14. 15 iunie 2021

3,45%

15.15 decembrie 2021

3,45%

16. 15 iunie 2022

3,45%

17.15 decembrie 2022

3,45%

18. 15 iunie 2023

3,45%

19. 15 decembrie 2023

3,45%

20. 15 iunie 2024

3,45%

21.15 decembrie 2024

3,45%

22. 15 iunie 2025

3,45%

23.15 decembrie 2025

3,45%

24.15 iunie 2026

3,45%

25.15 decembrie 2026

3,45%

26. 15 iunie 2027

3,45%

27. 15 decembrie 2027

3,45%

28. 15 iunie 2028

3,45%

29. 15 decembrie 2028

3,45%

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Rusu Emilian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Rusu Emilian.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.021.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Sanda Victor

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sanda Victor exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Dâmboviţa.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.022.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 3 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2012, beneficiarii prevăzuţi la art. 1, care nu au depus cereri de solicitare a ajutorului specific în termenul prevăzut la alin. (1), pot depune cereri în perioada 29 octombrie - 9 noiembrie, CU respectarea prevederilor legale în vigoare.”

2. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Controlul la faţa locului se efectuează până la data-limită a perioadei de reţinere a fiecărui an, în funcţie de perioada de depunere a cererilor, conform manualului de proceduri, dar poate fi efectuat şi în afara perioadei de reţinere, după caz, în funcţie de rata de eroare rezultată.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.029.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă totală de 18.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012, în vederea sprijinirii persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii deosebite cauzate de starea gravă de sănătate, precum şi de probleme socio-economice care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.031.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Localitatea

Suma acordată - lei -

1.

Ionescu Şerban

str. Jean Louis Calderon nr. 1-5, sc. A, ap. 29, sectorul 2

Bucureşti

15.000

2.

Constantin Georgeta

str. Comandor Eugen Botez nr. 3, ap. 2, sectorul 2

Bucureşti

3.000

 

TOTAL:

 

 

18.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, si al art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi de finanţare a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Departamentului pentru Strategii Guvernamentale.

(2) Suma de 950 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 pe baza propunerii şi devizelor de cheltuieli întocmite şi certificate de Departamentul pentru Strategii Guvernamentale privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic şi al corectitudinii desfăşurării procedurii de achiziţii publice.

(2) Departamentul pentru Strategii Guvernamentale justifică fondurile prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, alocate în conformitate cu prevederile alin. (1), prin documente legale aprobate de secretarul general al Guvernului.

(3) La solicitarea Departamentului pentru Strategii Guvernamentale şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea acţiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1).

(4) Pentru sumele avansate potrivit alin. (3), beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea acţiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.032.

 

ANEXĂ

 

MODUL DE REPARTIZARE ŞI DE UTILIZARE PARŢIALĂ

a sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 

TOTAL GENERAL: 950 mii lei, din care:

- suma de 450 mii lei - proiecte de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare;

- suma de 500 mii lei - finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural.

Suma de 450 mii lei - prevăzută la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare” din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare - se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni:

a) organizarea şi participarea la proiecte de comunicare şi campanii de informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare;

b) achiziţionarea, editarea, tipărirea, traducerea şi difuzarea unor materiale de prezentare a României în străinătate şi de afirmarea culturii şi identităţii naţionale (broşuri, pliante, albume, cărţi, publicaţii periodice, calendare, albume foto, casete video, compact discuri, DVD-uri multimedia, enciclopedii, steguleţe şi alte asemenea materiale);

c) achiziţionarea, editarea, tipărirea şi difuzarea unor materiale de informare internă cu privire la Uniunea Europeană, politicile comunitare şi guvernamentale în diverse domenii, inclusiv diplomaţia publică şi afacerile europene (broşuri, pliante, albume, cărţi, publicaţii periodice, calendare, albume foto, casete video, compact discuri, DVD-uri multimedia, enciclopedii, steguleţe şi alte asemenea materiale);

d) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese şi reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate pe tema comunicării comunitare şi guvernamentale şi a transparenţei instituţionale;

e) organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi alte activităţi desfăşurate în ţară şi în străinătate pe teme de interes comunitar şi guvernamental, inclusiv comunicări publice pe teme europene;

f) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de comunicare şi transparenţă instituţională specifice obiectului de activitate al Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, desfăşurate împreună cu organisme neguvernamentale şi cu instituţii din ţară şi din străinătate;

g) invitarea în România a reprezentanţilor unor publicaţii, posturi de radio şi de televiziune din state străine, precum şi ai unor instituţii media internaţionale, a formatorilor de opinie, a unor cercetători sau consultanţi în domeniile de activitate specifice Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, cu suportarea cheltuielilor de sejur şi a transportului intern şi internaţional.

Suma de 500 mii lei - prevăzută la litera d) „Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural” din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare - se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni:

a) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese şi reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor publice şi a strategiilor guvernamentale, în domenii precum:

- dezvoltarea mediului de afaceri intern şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii;

- promovarea accesului liber la informaţiile de interes public;

- creşterea implicării cetăţenilor în procesul decizional din administraţia publică centrală şi locală;

- promovarea politicilor de mediu şi strategii de ecologizare şi reducere a poluării;

- colaborarea cu mediul asociativ şi creşterea implicării segmentului nonguvernamental în procesul de consultare în privinţa politicilor publice şi strategiilor guvernamentale;

- strângerea legăturilor dintre administraţia publică şi comunităţile româneşti din diasporă;

- alte asemenea acţiuni pe diverse domenii de interes social, economic, ştiinţific şi cultural;

b) acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural;

c) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor activităţi specifice obiectului de activitate al

Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, potrivit actelor normative de organizare şi funcţionare a acestuia.

Pentru proiectele şi acţiunile cuprinse la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se pot acoperi următoarele cheltuieli:

1. trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, conform ordinului secretarului general al Guvernului pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli specifice aparatului de lucru al Guvernului;

2. cazare, transport şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale persoanelor salariate în cadrul Departamentului pentru Strategii Guvernamentale;

3. cazare, transport, diurnă şi diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Departamentului pentru Strategii Guvernamentale;

4. masă, la un barem maxim de 60 lei/zi/persoană, cazare în unităţi hoteliere şi în pensiuni turistice, în regim de 3 stele, transport, pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, individual sau în parteneriat, precum şi pentru cele finanţate de departament; cheltuielile anterior menţionate se pot acoperi pentru un număr maxim de 100 de participanţi şi invitaţi/manifestare;

5. taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale;

6. comunicaţii telefonice şi internet;

7. premii, onorarii, achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, amenajarea spaţiilor unde acestea se desfăşoară şi decorarea lor cu aranjamente florale;

8. achiziţionarea şi difuzarea de broşuri, pliante, albume, cărţi, publicaţii periodice, calendare, albume foto, casete video, compact discuri, DVD-uri multimedia, enciclopedii, obiecte de artizanat, steguleţe, insigne şi alte asemenea materiale.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului (NI- ASR-05-II/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionale ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului (NI- ASR-05-II/0) şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Avizul de transmitere nr. 2.265 din 29 iunie 2012 întocmit de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 19 octombrie 2012 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din ziua de 19 octombrie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma unitară privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele si în contul statului (NI- ASR-05-II/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 396/2008 pentru aprobarea Normei privind activitatea de asigurare a creditului cumpărător în numele şi în contul statului (NI- ASR-03-II/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2008.

 

Preşedintele comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 19 octombrie 2012.

Nr. 166.

 

ANEXĂ

 

NORMA UNITARĂ

privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului (NI- ASR-05-II/0)

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - SA, republicată1, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului,2 cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul (UE) nr. 1.233/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susţinere oficială şi de abrogare a deciziilor 2001/76/CE şi 2001/77/CE3.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileşte termenii şi condiţiile în baza cărora Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumita în continuare EximBank) realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a creditelor la export şi a investiţiilor realizate de companii româneşti în străinătate.

(2)în baza prezentei norme, EximBank asigură, în numele şi în contul statului, exporturile româneşti de bunuri şi/sau servicii cu plata amânată, realizate într-o perioadă egală cu sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare şi durata de fabricaţie), precum şi investiţiile româneşti în străinătate. EximBank realizează aceste operaţiuni în limitele competenţelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Tipurile de poliţe de asigurare emise de EximBank în numele şi în contul statului şi ale căror mecanisme sunt reglementate de prezenta normă sunt următoarele:

a) poliţa de asigurare a creditului furnizor;

b) poliţa de asigurare a creditului cumpărător;

c) poliţa de asigurare a investiţiilor româneşti de capital în străinătate.

Art. 2. - Pentru asigurarea creditelor la export şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, EximBank poate încheia contracte, convenţii, acorduri de reasigurare/coasigurare facultative. Acestea se încheie pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, republicată, „Fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de către C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. asigurarea creditului la export - instrument financiar specific, de susţinere oficială de către stat a exportului de bunuri şi servicii originare din România, care constă în acoperirea riscurilor comerciale, politice şi de forţă majoră aferente creditelor la export;

2. asigurarea investiţiilor de capital în străinătate - instrument financiar specific, de susţinere oficială de către stat a investiţiilor de capital realizate de companii româneşti în ţări cu risc politic ridicat, care constă în acoperirea riscurilor politice ce împiedică realizarea investiţiei/proiectului de investiţie;

3. asigurat:

a) exportatorul român care acordă creditul furnizor în baza unui contract de export;

b) instituţia financiară, consorţiul de instituţii financiare sau reprezentantul legal al consorţiului de instituţii financiare care acordă creditul cumpărător pentru realizarea unui contract de export;

c) persoana juridică română care realizează investiţia de capital în străinătate

4. beneficiarul investiţiei - compania, asociaţia, parteneriatul sau orice formă de entitate din ţara-gazdă, care deţine dreptul de proprietate ori dreptul de a dispune de activele ce contribuie la implementarea investiţiei de capital în străinătate;

5. costuri locale - cheltuieli efectuate de exportator în ţara debitorului cu bunurile şi serviciile care sunt necesare fie pentru executarea de către exportator a contractului de export, fie pentru finalizarea proiectului din care face parte contractul de export; în această categorie nu este inclus comisionul plătibil de către exportator agentului său din ţara debitorului;

6. costuri locale eligibile - partea din costurile locale ce poate fi luată în calculul sumei asigurate, a cărei valoare nu poate depăşi valoarea avansului;

7. credit cumpărător - împrumutul acordat de o instituţie financiara sau de un consorţiu de instituţii financiare cumpărătorului extern ori băncii acestuia, în scopul plăţii contravalorii bunurilor/serviciilor achiziţionate de la exportatorul român;

8. credit furnizor - finanţarea de către exportator a importatorilor de bunuri/servicii originare din România, prin acceptarea efectuării plăţii de către aceştia la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);

9. credit la export - facilitate financiară care permite cumpărătorului extern să achiziţioneze bunuri/servicii de la exportatorul român şi să le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit). Creditul la export poate avea forma creditului furnizor sau a creditului cumpărător;

10. debitor - cumpărătorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligaţia de a plăti contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate. În cazul asigurării creditului cumpărător, debitorul este împrumutatul, semnatar al acordului de credit cumpărător, care poate fi cumpărătorul extern sau banca acestuia;

11. debitor public - orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăşi autoritatea publică şi care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ: fie entităţi suverane care acţionează în numele şi cu garanţia statului (ministerul de finanţe, banca centrală, altele asemenea), fie entităţi publice subordonate (autorităţi regionale, locale ori parastatale) sau alte instituţii similare;

12. despăgubire - suma pe care o poate plăti EximBank asiguratului în cazul producerii riscului acoperit, rezultată prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurată;

13. exportator - persoană juridică română, legal constituită, autorizată să desfăşoare activităţi de export, inclusiv comisionarul, contractantul general, subcontractantul, proiectantul general, antreprenorul general angajaţi în realizarea contractului de export;

14. franşiza - partea procentuală din suma asigurată sau din pierderea asigurată care nu este suportată de EximBank;

15. investiţia de capital în străinătate - orice fel de investiţie de capital (stabilită în conformitate cu reglementările legale în vigoare în ţara gazdă) realizată pe teritoriul ţării gazdă, aflată în proprietatea sau sub controlul direct/indirect al asiguratului, care constă în;

a) investiţii directe de capital, cum ar fi: acţiuni sau drepturi de proprietate într-o companie ori entitate cu personalitate juridică; dreptul de a participa la profituri sau la câştiguri din lichidarea oricărei companii înfiinţate în parteneriat; drepturi de participaţie la activele unei companii fără personalitate juridică; investiţii de portofoliu, inclusiv participaţi! minoritare în companii constituite în parteneriat; acţiuni preferenţiale şi acţiuni ce rezultă din conversia instrumentelor de debit; împrumuturi acordate de investitor pentru beneficiarul investiţiei, unde împrumutul are o maturitate mai mare de 1 an (dacă orice astfel de împrumut are o maturitate mai mare de 1 an, dar mai mică de 3 ani, asigurarea poate fi avută în vedere dacă investitorul a demonstrat un angajament pe termen lung faţă de proiectul de investiţii); alte forme similare stabilite prin lege;

b) investiţii indirecte de capital ce au loc pe o perioadă mai mare de 3 ani şi care depind în mod nemijlocit de producţia, veniturile sau profitul rezultat de pe urma investiţiei, cum ar fi: contracte de împărţire a producţiei; contracte de participare Ja profit; contracte de management; acorduri de franciză în care francizorul oferă beneficiarului francizei un pachet de resurse cum ar fi mărci de piaţă, know-how, asistenţă în management; acorduri de licenţă în care cel care oferă licenţa către beneficiarul licenţei oferă şi tehnologia; contracte la cheie în care contractorul este responsabil cu înfiinţarea unei unităţi complete de producţie sau servicii în ţara gazdă; acorduri de leasing în care finanţatorul/locatorul închiriază bunurile de capital utilizatorului/locatarului şi în care plăţile depind substanţial de producţia, veniturile sau profiturile proiectului de investiţii; obligaţiuni subordonate emise de beneficiarul investiţiei; garanţiile sau alte asemenea titluri acordate de investitor pentru împrumuturi luate de beneficiarul investiţiei; alte forme similare stabilite prin lege;

16. operator economic asociat - orice companie controlată de solicitant în mod direct/indirect sau care controlează solicitantul în mod direct/indirect ori care este direct/indirect controlată de aceeaşi companie care controlează solicitantul.

Situaţia de control poate apărea în următoarele cazuri: a) compania care controlează altă companie deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul acesteia (compania controlată), respectiv majoritatea indirectă a drepturilor de vot prin intermediul oricăror altor companii (controlate) ori ca urmare a acordurilor încheiate cu alţi acţionari, sau

b) în cazul în care compania (ce deţine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi şi alte persoane deţinând funcţii similare în cadrul unei companii (controlate), ori

c) mai mult de jumătate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzând administratorii, directorii executivi şi alte funcţii similare, sau din orice alte organe administrative ori persoane împuternicite ale companiei (ce deţine controlul) sau ale oricărei alte companii asociate acesteia, ori

d) compania (ce deţine controlul) poate avea o influenţă de control (decisivă) asupra conducerii altei companii;

17. perioada de aşteptare - perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, după expirarea căreia asiguratul poate să solicite despăgubirea;

18. pierdere asigurată - parte din pierderea înregistrată de asigurat ca urmare a producerii riscului acoperit, determinată ca valoare totală sau parţială din suma asigurată, aferentă sumelor datorate şi neachitate de debitor;

19. poliţa de asigurare - contractul încheiat între EximBank şi asigurat, prin care EximBank se obligă să plătească asiguratului, în termenii şi în condiţiile stabilite, o parte din pierderea înregistrata de acesta ca urmare a producerii unui risc asigurat;

20. suma asigurată - valoarea maximă expusă la risc care poate fi acoperită de EximBank stabilită prin poliţa de asigurare;

21. sume reţinute pe riscul asiguratului - partea din franşiza care trebuie să fie suportată de asigurat şi care nu poate fi cedată către un alt asigurător;

22. valoarea bunurilor/serviciilor exportate - contravaloarea bunurilor/serviciilor necesare pentru realizarea mărfurilor/ serviciilor ce fac obiectul unui contract de export, în care se includ - fără a se limita la acestea - cheltuieli cu producerea, livrarea, transportul bunurilor, importurile de completare, plata salariilor etc;

23. valoarea exportului - valoarea totală a exportului de efectuat, formată din valoarea bunurilor/serviciilor exportate şi valoarea costurilor locale, acolo unde există, în conformitate cu contractul legal încheiat între exportatorul român şi cumpărătorul extern (contract ferm sau contract-cadru însoţit de comenzi confirmate), al cărui obiect constă în exportul de bunuri şi/sau servicii originare din România.

 

1 Republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

3 Publicat în Jurnalul Oficia al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 8 decembre 2011 P. 0045-0112.

 

CAPITOLUL III

Descrierea asigurării

 

Art. 5. - EximBank asigură, în numele şi în contul statului, creditele la export pe termen mediu şi lung şi investiţiile româneşti de capital în străinătate, împotriva pierderilor cauzate de riscurile comerciale, politice sau de forţă majoră.

Art. 6. - Asigurarea creditului la export acoperă pierderile suportate de asigurat în perioada de prelivrare şi/sau postlivrare, ca urmare a producerii unuia ori mai multora din următorii factori generatori de pierdere:

a) factori de natură comercială:

(i) debitorul nu a efectuat plata la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractul de export/acordul de credit cumpărător;

(ii) împotriva debitorului există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de insolvenţă, o hotărâre validă de dizolvare/lichidare, altă decizie care, potrivit sistemului legal din ţara debitorului, atestă insolvenţă de jure sau de facto a debitorului;

(iii) debitorul a suspendat/denunţat unilateral contractul de export sau a refuzat preluarea bunurilor livrate şi/sau recepţia serviciilor efectuate, fără temei legal ori contractual;

b) factori de natură politică:

(i) moratoriu general privitor la datoria externă, declarat de guvernul din ţara debitorului sau de guvernul unei terţe ţări prin intermediul căreia trebuie efectuată plata;

(ii) orice evenimente politice, dificultăţi economice sau măsuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate în afara României şi care blochează ori întârzie transferul fondurilor;

(iii) orice act sau decizie luată de guvernul unei ţări, alta decât România, inclusiv orice act sau decizie a autorităţilor publice, asimilate unei intervenţii a guvernului care împiedică executarea contractului de export;

(iv) dispoziţii legale adoptate în ţara debitorului, prin care se stipulează că plăţile efectuate de debitor trebuie să fie făcute în moneda locală, fără a se ţine cont de faptul că, drept urmare a fluctuaţiilor cursului de schimb, aceste plăţi convertite în moneda contractului de export nu mai acoperă valoarea creanţei în momentul transferului de fonduri;

(v) măsuri sau decizii luate de Guvernul României, precum şi cele luate de Uniunea Europeană, referitoare la derularea comerţului cu state terţe (cum ar fi interzicerea exporturilor către aceste state terţe), care împiedică total sau parţial derularea contractului de export, cu condiţia ca efectele acestor măsuri ori decizii să nu fie compensate în alt fel prin adoptarea unor măsuri compensatorii;

c) factori de natura forţei majore:

(i) evenimente de tipul forţei majore declarate şi constatate în mod oficial de autoritatea competentă din ţara debitorului (inundaţii, cutremure, erupţii vulcanice, cicloane, tsunami, accident nuclear etc.);

(ii) războaie, războaie civile, revoluţii, revolte, tulburări sociale, alte evenimente similare, care au loc în ţara debitorului.

Art. 7. - (1) Asigurarea investiţiilor româneşti de capital în străinătate acoperă pierderile suportate de asigurat ca urmare a producerii unuia sau mai multora din următorii factori generatori de pierdere:

(i) evenimente politice, dificultăţi economice sau măsuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate în ţara gazdă şi care blochează ori întârzie transferul fondurilor; (ii) expropriere; (iii) război şi/sau revolte civile; (iv) nerespectarea acordului de investiţie de către guvernul ţării gazdă. (2) Se exclud de la asigurare pierderile înregistrate de către asigurat cauzate de:

a) aplicarea oricăror legi, decrete ori acte normative care erau în vigoare în ţara gazdă la data semnării poliţei de asigurare sau orice acţiune/lipsa de acţiune a guvernului ţării gazdă sau oricare alt eveniment care s-a produs înainte de data semnării poliţei de asigurare;

b) practicarea de către asigurat sau de către beneficiarul investiţiei a unor acte de corupţie, spălare de bani ori încălcarea legislaţiei şi reglementărilor cu caracter nediscriminatoriu şi cu aplicare generală elaborate de guvernul ţării gazdă şi care nu au ca efect confiscarea;

c) neaplicarea de către asigurat sau de către beneficiarul investiţiei a normelor legale privind cerinţele de protecţie a mediului care sunt în vigoare la data semnării poliţei de asigurare;

d) încălcarea de către asigurat sau de către beneficiarul investiţiei a obligaţiilor asumate faţă de guvernul ţării gazdă;

e) orice acţiune sau omisiune:

(i) care a fost acceptată de asigurat ori de beneficiarul investiţiei, cu excepţia cazului în care un astfel de accept a fost obţinut prin forţă, sau

(ii) care este în mod cert atribuită deciziei conducerii asiguratului ori beneficiarului investiţiei, inclusiv refuzul oricăreia dintre acestea de a se conforma fie prevederilor legilor în vigoare ale ţării gazdă, fie obligaţiilor faţă de sau compensărilor date de către guvernul ţării gazdă;

f) existenţa unei dispute (litigiu sau neînţelegere de orice natură) între asigurat/beneficiarul investiţiei şi guvernul ţării gazdă cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de natură comercială stipulate în acordul de investiţie.

Art. 8. - Asigurarea nu acoperă:

a) exportul de armament;

b) exportul de mărfuri înscrise în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank4;

c) exportul sau investiţiile în străinătate care au un impact negativ asupra mediului în ţara debitorului ori în ţara gazdă, conform cerinţelor impuse de EximBank referitoare la standardele privind protecţia mediului aplicabile creditelor de export susţinute oficial;

d) exportul către operatori economici asociaţi;

e) exportul către o persoană fizică.

Art. 9. - (1) Suma asigurată de EximBank este de maximum 85% din valoarea exportului, fără a depăşi valoarea totală a bunurilor/serviciilor exportate din România.

(2) Fără a aduce atingere alin. (1), suma asigurată poate include costurile locale eligibile.

(3) Fără a aduce atingere alin. (1), în cazul asigurării creditului-cumpărător, suma asigurată poate include dobânda curentă aferentă creditului şi prima de asigurare.

(4) în cazul asigurării investiţiilor româneşti de capital în străinătate, suma asigurată este egală cu maximum valoarea investiţiei, la care se pot adăuga veniturile previzionate a se obţine de pe urma acestei investiţii (profit, dividende).

Art. 10. - În suma asigurată nu pot fi incluse următoarele:

a) comisioanele, spezele bancare, dobânzile penalizatoare şi orice alte penalităţi datorate de către debitor sau prevăzute pentru proiectul/acordul de investiţie;

b) compensaţii rezultate în urma aplicării unor prevederi legale sau în urma unor înţelegeri în afara proiectului de investiţie/acordului de investiţie;

c) creanţe rezultate în urma producerii unor riscuri neasigurate;

d) creanţele care fac obiectul altei poliţe de asigurare.

Art. 11. - Sumele reţinute pe seama asiguratului reprezintă cel puţin 60% din franşiză.

Art. 12. - Procentul asigurat de EximBank poate fi:

a) maximum 85% în căzu! creditului furnizor;

b) maximum 90% în cazul investiţiilor în străinătate;

c) maximum 95% în cazul creditului cumpărător.

Art. 13. - (1) Despăgubirea maximă pe care EximBank o poate plăti se determină prin aplicarea procentului asigurat la suma asigurată.

(2) Despăgubirea efectivă pe care EximBank o plăteşte asiguratului ca urmare a producerii pierderii se calculează prin aplicarea procentului asigurat la pierderea suferită efectiv de asigurat, fără a se depăşi despăgubirea maximă.

Art. 14. - (1) Perioada de valabilitate a asigurării este de maximum 15 ani.

(2) în cazul în care exportul are ca obiect aeronave, nave, centrale nucleare etc, care se încadrează în înţelegerile sectoriale din cadrul Acordului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind creditele la export care beneficiază de susţinere oficială (denumit în continuare Acordul OCDE), perioada de valabilitate maximă a asigurării este cea stipulată în înţelegerea sectorială aplicabilă.

Art. 15. - (1) Poliţele de asigurare sunt formate din: condiţiile generale de asigurare aplicabile în general tuturor tranzacţiilor de acest tip, lista condiţiilor specifice, ataşată fiecărei poliţe încheiate şi, acolo unde este cazul, clauze adiţionale, după caz. Orice addendum-uri şi acte adiţionale încheiate ulterior fac parte integrantă din poliţa de asigurare.

(2) Poliţele de asigurare se pot încheia în LEI, USD, EUR sau în altă monedă liber convertibilă.


4 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 16. - (1) Pentru acordarea asigurării este necesar a fi îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate generale şi cele particulare aplicabile, la data înregistrării cererii de asigurare, însoţită de documentaţia completă.

(2) Criterii generale:

a) exportatorul/investitorul este persoană juridică română legal constituită;

b) împotriva solicitanţilor nu a fost instituită procedura judiciară a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;

c) exportatorul/investitorul nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului al căror mod de plată nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, compensare, cereri de rambursare/compensare TVA depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru sume ce acoperă valoarea datoriilor restante etc.). În cazul în care la data depunerii cererii de asigurare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a poliţei de asigurare. În această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la achitarea datoriilor la buget, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a poliţei de asigurare;

d) solicitanţii respectă cerinţele impuse de EximBank prin Politica EximBank privind combaterea faptelor de corupţie în domeniul creditelor de export susţinute oficial;

e) exportatorul/investitorul respectă cerinţele impuse de EximBank referitoare la standardele privind protecţia mediului aplicabile creditelor de export susţinute oficial;

f) exportatorul/investitorul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank.

(3) Criterii particulare:

a) în cazul asigurării creditului la export:

(i) conţinutul naţional al exportului să fie de minimum 50%, cu excepţia exportului de nave;

(ii) contractul de export prevede obligaţia importatorului de a achita un avans de minimum 15% din valoarea bunurilor/serviciilor exportate, cel târziu la data livrării;

(iii) creditul la export este acordat pe o durată egală sau mai mare de 2 ani, care poate include perioada de fabricaţie a bunurilor;

(iv) principalul creditului la export se rambursează, iar dobânda se plăteşte, de regulă, în rate egale, cu o frecvenţă nu mai mică de 6 luni şi nu mai mare de 12 Juni de la data acordării creditului la export;

(v) perioada de rambursare a creditului la export nu trebuie să depăşească durata de viaţă a bunurilor exportate;

b) în cazul asigurării investiţiilor româneşti de capital în străinătate:

(i) solicitantul implementează în ţara gazdă o investiţie de capital;

(ii) capitalul social majoritar al solicitantului nu este deţinut de persoane fizice sau juridice originare din ţara gazdă;

(iii) investitorul a obţinut autorizaţiile necesare pentru realizarea investiţiei de capital în conformitate cu legile şi reglementările din ţara gazdă. În cazul în care la data depunerii cererii de asigurare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data intrării în vigoare a poliţei de asigurare. În această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la obţinerea autorizaţiilor necesare, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind intrarea în vigoare a poliţei de asigurare.

 

CAPITOLUL V

Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitării de asigurare

 

Art. 17. - Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completată, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 18. - (1) EximBank analizează solicitarea de asigurare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) riscul de neplată din partea debitorului extern;

b) riscurile asociate tranzacţiei de export şi investiţiei în străinătate;

c) riscurile asociate ţării de destinaţie a exportului sau ţării gazdă;

d) alte elemente relevante pentru acordarea asigurării.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de asigurare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor şi condiţiilor specifice ale operaţiunii de asigurare.

Art. 19. - În funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări de asigurare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte termenii şi condiţiile specifice de asigurare referitoare la riscurile acoperite, suma asigurată, moneda asigurării, despăgubirea maximă, procentul asigurat, alte condiţii specifice de asigurare.

Art. 20. - În situaţia în care tranzacţia de export/investiţia pentru care se solicită asigurare este în stadiu incipient, EximBank poate emite o promisiune de asigurare, valabilă 6 luni de la data emiterii.

Art. 21.- Încheierea poliţelor de asigurare şi a promisiunilor de asigurare se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 22. - EximBank monitorizează poliţele de asigurare emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

 

CAPITOLUL VI

Despăgubiri/Recuperări

 

Art. 23. - (1) Asiguratul are dreptul la plata despăgubirii în termenii şi în condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare, după expirarea perioadei de aşteptare.

(2) Durata perioadei de aşteptare este stabilită astfel:

a) dacă pierderea se produce în perioada de prelivrare: 6 luni consecutive de la data la care asiguratul a întrerupt executarea obligaţiilor sale din contractul de export sau a încetat fabricarea bunurilor/executarea serviciilor ori obiectivelor comandate, cu condiţia ca această întrerupere/încetare să fie în mod direct şi exclusiv cauzată de unul sau mai mulţi factori generatori de pierdere asiguraţi;

b) dacă pierderea se produce în perioada de postlivrare: 3 luni de la data scadenţei convenită în contractul de export, cu condiţia ca neplata să fie rezultatul direct şi exclusiv al producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere acoperiţi;

c) dacă pierderea este aferentă investiţiei asigurate, durata perioadei de aşteptare este specificată pentru fiecare risc acoperit, în parte.

(3) Nu se aplică nicio perioadă de aşteptare pentru plata despăgubirii în următoarele situaţii:

a) atunci când, în cazul unui debitor privat, neplata se datorează insolvenţei de jure sau de facto a acestuia;

b) în cazul unui acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei.

(4) Plata despăgubirii se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 24. - Odată cu plata despăgubirii, EximBank se subrogă, proporţional cu despăgubirea plătită, în drepturile, acţiunile şi garanţiile asiguratului faţă de debitorul extern sau ţara gazdă a investiţiei. EximBank va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului de la debitorul extern sau ţara gazdă a investiţiei.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 25. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank elaborează proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.