MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 723/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 723         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 octombrie

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 759 din 20 septembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art.9 alin. (6) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.012. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 

1.013. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri

 

1.020. - Hotărâre privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Simedru Dan-Coriolan

 

1.023. - Hotărâre privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Frătean Petru- Alexandru

 

1.024. - Hotărâre privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel- Augustin

 

1.025. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către doamna Koss Gabriela

 

1.026. - Hotărâre privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Marin Gheorghe

 

1.027. - Hotărâre privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Delureanu Virgil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.542. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

192. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 759

din 20 septembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 9 alin. (6) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 9 alin. (6) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, excepţie ridicată de Miruna Hrisanta Cobârzan Fleşeriu în Dosarul nr. 5.933/108/2011 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale si care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.025D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, face referire la Decizia nr. 495/2012 a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 15 mai 2012, pronunţată în Dosarul nr. 5.933/108/2011, Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 9 alin. (6) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Excepţia a fost ridicată de Miruna Hrisanta Cobârzan Fleşeriu în soluţionarea unei acţiuni în contencios administrativ având ca obiect emiterea unui act administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine, în esenţă, faptul că prevederile art. 30 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 9 alin. (6) şi cele ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 generează situaţii discriminatorii şi sunt contrare dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în măsura în care sunt interpretate în sensul că majorarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cazul suprapunerii situaţiilor prevăzute în art. 9 alin. (4) din ordonanţă nu poate fi acordată în cazurile născute anterior datei de 1 ianuarie 2011 (data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010), dar care se menţin şi după această dată. Textele de lege criticate exclud din categoria persoanelor care ar trebui să beneficieze de o indemnizaţie pentru creşterea copilului majorată persoanele care au dat naştere celui de-al doilea copil în perioada cuprinsă în interiorul concediului maternal acordat pentru naşterea primului copil, dacă cea de-a două naştere a survenit anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi situaţia suprapunerii continuă şi după această dată. În speţa de faţă, criteriul aplicat este reprezentat de data naşterii celui de-al doilea copil, fără însă a se ţine seama că situaţia generată astfel continuă şi după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, act normativ care îşi produce efectele după data de 1 ianuarie 2011.

Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 a urmărit instituirea unui program de acordare a dreptului la concediu şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor adaptat realităţilor economice. În acest sens, în nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă criticate se arată că situaţia economică actuală impune utilizarea eficientă a resurselor bugetului de stat, inclusiv a resurselor financiare pentru asigurarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie lunar, rezultând necesitatea regândirii acestui program din punctul de vedere al perioadei de acordare, al condiţiilor de eligibilitate, precum şi al cuantumului acordat. Totodată, face referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 765 din 15 iunie 2011, pronunţată ca urmare a exercitării controlului de constituţionalitate a priori cu privire la Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, şi în care instanţa de contencios constituţional a reţinut faptul că legiuitorul este liber să aleagă, în funcţie de politica statului, de resursele financiare, de prioritatea obiectivelor urmărite şi de necesitatea îndeplinirii şi a altor obligaţii ale statului consacrate deopotrivă la nivel constituţional, care sunt măsurile prin care va asigura cetăţenilor un nivel de trai decent şi să stabilească condiţiile şi limitele acordării lor.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 sunt constituţionale. În acest sens, arată că acestea nu contravin principiului egalităţii în drepturi atât timp cât se aplică uniform pentru toţi cei cărora li se adresează, fără privilegii şi fără discriminări, şi nici nu restrâng exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1, art. 9 alin. (6) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011, care au următorul conţinut:

- Art. 1: „Prevederile art. 2-29 reglementează drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată.”;

- Art. 9 alin. (6): „Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (4), nivelul indemnizaţiei lunare se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.”;

- Art. 30 alin. (1): „Persoanele care au născut sau nasc până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, precum şi cele care au adoptat sau adoptă copilul, cărora li s-a încredinţat sau li se încredinţează copilul în vederea adopţiei sau care au sau vor avea copilul în plasament, în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, ori care au fost sau urmează să fie numite tutore până la această dată beneficiază de drepturile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

În opinia autorului excepţiei, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, precum şi dispoziţiilor art. 14 referitoare la interzicerea discriminării, din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind interzicerea generală a discriminării.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Prin Decizia nr. 765 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 6 iulie 2011, pronunţată în exercitarea controlului de constituţionalitate a priori având ca obiect Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, s-a constatat faptul că reglementările Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 se aplică persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi persoanelor care au adoptat un copil, cărora li s-a încredinţat un copil în vederea adopţiei sau care au un copil în plasament ori în plasament în regim de urgenţă ori au devenit tutori începând cu data de 1 ianuarie 2011. Persoanele care anterior au dobândit dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului de până la 2, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, nu se supun noii reglementări. Prin urmare, niciunul dintre destinatarii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 nu beneficiază la momentul intrării în vigoare a acestui act normativ de dreptul la concediu şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, calitatea de beneficiar al acestor drepturi fiind condiţionată de naşterea unui copil şi de dobândirea drepturilor părinteşti ulterior acestui moment.

În aceste condiţii, susţinerile autorului excepţiei potrivit cărora prevederile criticate contravin egalităţii în drepturi a cetăţenilor, cu motivarea că acestea exclud din categoria persoanelor care ar trebui să beneficieze de o indemnizaţie pentru creşterea copilului majorată, persoanele care au dat naştere celui de-al doilea copil în perioada cuprinsă în interiorul concediului maternal acordat pentru naşterea primului copil, dacă cea de-a două naştere a survenit anterior datei de 1 ianuarie 2011, deşi situaţia suprapunerii continuă şi după această dată, nu pot fi primite.

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a stabilit, în deplin acord cu aceea a Curţii Europene a Drepturilor Omului, că principiul constituţional al egalităţii în drepturi presupune reglementarea şi aplicarea unui tratament juridic similar unor subiecte de drept aflate în situaţii juridice similare.

Or, cele două categorii de persoane invocate de către autorul excepţiei nu se află în situaţii juridice similare, situaţia fiecăreia dintre acestea fiind guvernată de acte normative diferite. Persoanelor cărora li s-au născut copii anterior datei de 1 ianuarie 2011 le sunt opozabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, iar persoanelor cărora li s-au născut copii după data de 1 ianuarie 2011 li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Astfel, împrejurări diferite care plasează diferite categorii de persoane în situaţii obiectiv diferite justifică, iar uneori chiar impun instituirea unui tratament juridic diferit, fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului egalităţii.

În aceste condiţii, Curtea constată că norma juridică criticată este aplicabilă, de la intrarea ei în vigoare, în mod nediscriminatoriu, tuturor destinatarilor ei. De altfel, Curtea a reţinut în mod constant că situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi discriminări. În acest sens este Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, prin care Curtea Constituţională a statuat că „respectarea egalităţii în drepturi, precum şi a obligaţiei de nediscriminare, stabilite prin prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, presupune luarea în considerare a tratamentului pe care legea îl prevede faţă de cei cărora li se aplică în decursul perioadei în care reglementările sale sunt în vigoare, iar nu în raport cu efectele produse prin reglementările legale anterioare. Reglementările juridice succesive pot prezenta în mod firesc diferenţe determinate de condiţiile obiective în care ele au fost adoptate.” A se vedea, în acelaşi sens, şi deciziile nr. 820 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007, şi nr. 1.541 din 25 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 13 ianuarie 2011.

De altfel, de vreme ce persoanelor care au dobândit dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului de până la 2, respectiv 3 ani pentru copilului cu handicap, anterior datei de 1 ianuarie 2010, le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, acestora le sunt opozabile şi dispozitivul şi considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 495 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 20 iunie 2012.

Prin Decizia nr. 495 din 10 mai 2012, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii

copilului sunt neconstituţionale. În considerentele deciziei menţionate, Curtea a reţinut faptul că: „se creează o inegalitate nejustificată între familiile cu copii născuţi dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, unde indemnizaţia se majorează începând cu al doilea copil, în timp ce pentru familiile în care, în intervalul de 2 ani, ulterior naşterii unui copil se naşte al doilea copil încetează acordarea indemnizaţiei pentru primul copil, ceea ce este de natură a crea o situaţie discriminatorie, în defavoarea atât a copilului, cât şi a mamei.

În acest context, Curtea constată că este neconstituţională soluţia legislativă cuprinsă în art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 de a se acorda o singură indemnizaţie, cu atât mai mult cu cât art. 1 alin. (1) din actul normativ menţionat raportează acordarea indemnizaţiei lunare la numărul «copiilor născuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţă sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010».

Ca atare, Curtea constată că reglementarea criticată contravine dispoziţiilor art. 16 şi 49 din Constituţie, întrucât instituie o discriminare evidentă şi nepermisă între copiii rezultaţi din naşteri multiple şi cei rezultaţi din naşteri simple, fără existenţa unei justificări obiective şi rezonabile”.

În aceste condiţii, faţă de susţinerile autorului excepţiei şi, având în vedere cele statuate în Decizia nr. 495 din 10 mai 2012, Curtea constată că motivele de neconstituţionalitate invocate de autorul excepţiei nu mai subzistă.

În legătură cu invocarea dispoziţiilor art. 14 - Interzicerea discriminării - din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea constată că aceasta nu poate fi analizată, dat fiind faptul că acest text convenţional nu se referă la o interdicţie generală a discriminării, ci priveşte strict eventuale discriminări care s-ar produce cu privire la exerciţiul drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie. Prin urmare, o pretinsă încălcare a dispoziţiilor art. 14 din Convenţie poate fi analizată de către Curtea Constituţională, în lumina dispoziţiilor constituţionale ale art. 20, numai în coroborare cu alt drept garantat de aceeaşi convenţie, care se pretinde a fi încălcat.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 9 alin. (6) şi art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, excepţie ridicată de Miruna Hrisanta Cobârzan Fleşeriu în Dosarul nr. 5.933/108/2011 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare si atribuţiile si finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 10 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este constituit din 5 specialişti, numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. În caz de vacanţă a unui ioc în componenţa Consiliului de supraveghere, pentru una din situaţiile prevăzute la art. 30 alin. (14) lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la numirea unui membru pentru durata rămasă din mandat, în locul devenit vacant, în condiţiile legii.”

2. La anexă, alineatele (1) şi (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Consiliul de supraveghere este constituit din 5 specialişti, numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurentei.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiţi pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, potrivit legii.”

3. La anexă, alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile din motive obiective, şedinţele Consiliului de supraveghere vor fi conduse de un membru desemnat de preşedinte pe durata absenţei sau a indisponibilităţii.”

4. La anexă, articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Consiliul de supraveghere deliberează şi decide valabil în cvorum de 3 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), în condiţiile legii.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 1.012.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil situat în oraşul Orşova, judeţul Mehedinţi (296,70 mp suprafaţă utilă din suprafaţa judecătoriei Orşova), proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri.

Art. 2. - Titularul dreptului de administrare va folosi partea din imobil şi va putea dispune de dreptul de administrare în scopul realizării activităţilor specifice sistemului justiţiei.

Art. 3. - Imobilul va fi folosit drept centru de formare profesională pentru Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 1.013.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii si Scoală Naţională de Grefieri

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, care alcătuiesc domeniul public al statului/Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Valoarea de inventar actualizată

Oraşul Orşova,

judeţul Mehedinţi,

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 16C

Statul român - din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi,

CUI 4426654

Statul român – în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri

- Regim de înălţime: P+1

- Suprafaţă utilă parter + etaj = 296,70 mp

- Suprafaţă construită parter+ etaj = 350,90 mp

- cod de clasificare nr. 8.29.09

- nr. Ministerul Finanţelor Publice 156596

(parţial)

1.149.670 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Simedru Dan-Coriolan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează, prin acordul părţilor, exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Simedru Dan-Coriolan.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.020.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Frătean Petru-Alexandru

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează, prin acordul părţilor, exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Frătean Petru-Alexandru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.023.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează, prin acordul părţilor, exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.024.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către doamna Koss Gabriela

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Koss Gabriela exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Mureş.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.025.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Marin Gheorghe

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează, prin acordul părţilor, exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Marin Gheorghe.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.026.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Delureanu Virgil

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează, prin acordul părţilor, exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Delureanu Virgil.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.027.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.298/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 14 august 2012, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 octombrie 2012.

Nr. 1.542.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

modificat pe anul 2012 pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2012

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

26.602,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

25.782,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

25.782,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

910,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

60,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

60,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

850,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

850,00

33.00

10

 

C2.VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII

24.872,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

24.872,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională

24.772,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

100,00

45.10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE

820,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

800,00

 

02

 

Fondul Social European

-

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

20,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

31.946,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

18.003,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

8.952,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

6.786,00

 

 

01

Salarii de bază

6.587,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacantă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

139,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

60,00

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

308,00

 

 

01

Tichete de masă

298,00

 

 

30

Tichete creşă

10,00

 

10.03

 

Contribuţii

1.858,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.399,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

33,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

350,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

19,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

57,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

7.801,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

4.595,00

 

 

01

Furnituri de birou

150,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

95,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

475,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

170,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

170,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

165,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

2.220,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

1.150,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

697,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

922,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

400,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

2,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

520,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

280,00

 

 

01

Deplasări interne

105,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

175,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

40,00

 

20.12

 

Consultantă şi expertiză

310,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

125,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

65,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

25,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

742,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

50,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

10,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viată

80,00

 

 

04

Chirii

295,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

7,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

300,00

56

 

 

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

1.250,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1.000,00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

-

25342

56.16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

250,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.943,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

13.943,00

 

71.01

 

Active fixe

13.037,00

 

 

01

Construcţii

6.245,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

5.912,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

726,00

 

 

30

Alte active fixe

154,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

906,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

26.602,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

31.946,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

5.344,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

5.344,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012:

1) Număr mediu de personal: 151 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.621 lei(RON)/salariat;

3) în câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plătii conducătorului unităţii

(suma de 69 mii lei);

4) în cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 139 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 60 mii lei).

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă

 

În conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/9287/18.10.2012,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă, încheiat între organismul de gestiune colectivă DACIN-SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, pe de o parte, şi Societatea Română de Televiziune (SRTV), Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), S.C. PRO TV S.A. (Pro TV), S.C. ANTENATV GROUP S.A., S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (Prima TV), pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi se postează pe site-ul www.orda.ro

 

Director general,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 18 octombrie 2012.

Nr. 192.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă

 

Încheiat între:

DACIN-SARA- Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, organism de gestiune colectivă avizat să funcţioneze prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 1/24 martie1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 2 iunie 1997, persoană juridică de drept privat, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camerele 50-52, sectorul 1, cod fiscal 9068034, Sentinţa civilă 263/PJ/27.05.2005, eliberată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, reprezentată legal prin Mircea Mureşian, în calitate de director general, pe de o parte,

şi

SRTV - Societatea Română de Televiziune, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 191, sectorul 1, cod fiscal 8468440, reprezentată legal prin Alexandru Lăzescu, în calitate de preşedinte-director general,

ARCA - Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale, cu sediul în municipiul Bucureşti, intr. Victor Eftimiu nr. 5-7, et. 9, ap. 58, sectorul 1, cod fiscal 7965700, reprezentată legal prin George Chiriţă, în calitate de director executiv,

S.C. PRO TV - S.A. (Pro TV) cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Pache Protopopescu nr. 109, sectorul 2, cod fiscal R7837921, J40/9.244/1995, reprezentată legal prin Elena Petre, în calitate de director de administrare afaceri,

S.C. ANTENA TV GROUP -S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Gârlei nr. 1B, sectorul 1, cod fiscal R01599030, J40/3765/1991, reprezentată legal prin Adrian Nanulescu - director general,

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA- S.R.L. (Prima TV), cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea 20, et. 8, sectorul 2, cod fiscal R4747298, J40/20.632/1992, reprezentată legal prin Mihaela Dumitru, în calitate de administrator, pe de altă parte.

În baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 255/23 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 4 octombrie 2011, s-a constituit Comisia pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora, formată din câte un reprezentant al DACIN-SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice şi VISARTA - Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, reprezentând organismele de gestiune colectivă din domeniu, pe de o parte, şi câte un reprezentant al S.C. ANTENATV GROUP - S.A. (Antena 1), S.C. PRO TV - S.A. (Pro TV), S.C. SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L. (Prima TV), Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA) şi Societatea Română de Televiziune (SRTV), reprezentând utilizatorii, pe de altă parte.

Comisia a desfăşurat negocieri în conformitate cu dispoziţiile art. 13 lit. g), art. 1311 şi ale art. 1312 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 255 din 23 septembrie 2011.

Având în vedere imposibilitatea stabilirii unei singure metodologii, aplicabilă celor 4 organisme de gestiune colectivă care gestionează drepturile autorilor din diferite domenii de creaţie, precum şi faptul că DACIN-SARA este singurul organism de gestiune colectivă care gestionează drepturile autorilor de opere audiovizuale, părţile au convenit reglementarea distinctă a metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale.

Baza legală: art. 44 şi art. 136 alin. (5) din Constituţia României, republicată; art. 5, art. 7 lit. e), art. 10-12, art. 13 lit. g) şi h), art. 151 lit. a) şi b), art. 25, art.64-66, art. 69, art. 71 alin. (1), art. 92 alin. (1), art. 117 alin. (1)-(3), art. 1232 alin. (1)lit. d) şi alin. (2), art. 130 alin. (1) lit. a)-c) şi h), art.131 alin. (1)-(3), art. 131”„ alin. (1) lit. a)-h) şi alin. (2)-(4) şi art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, Convenţia de la Berna la care România a aderat prin Legea nr. 77/1998.

Ţinând cont de cadrul legal actual, de condiţiile economice existente, precum şi de metodologiile anterior convenite, părţile au căzut de acord asupra următoarei metodologii care face parte integrantă din prezentul protocol.

 

METODOLOGIE

privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă

 

1. Prezenta metodologie reglementează modalitatea de utilizare prin radiodifuzare a operelor cinematografice sau a altor opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă şi remuneraţiile datorate de utilizatori pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor audiovizuale aflate în repertoriul organismului de gestiune colectivă.

2. În sensul prezentei metodologii, prin radiodifuzare se înţelege emiterea unei opere de către un organism de televiziune, prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea ei publică prin satelit, în scopul recepţionării de către public, precum şi transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, cu excepţia reţelelor de calculatoare, în scopul recepţionării ei de către public.

3. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, organismul de televiziune titular al unei licenţe audiovizuale valabile eliberate de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) şi care utilizează opere audiovizuale din repertoriul organismului de gestiune colectivă.

4. Opera audiovizuală este opera cinematografică, opera exprimată printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice altă operă constând dintr-o succesiune de imagini în mişcare, însoţite ori nu de sunete.

5. Prezenta metodologie este aplicabilă autorilor de opere audiovizuale reprezentaţi de organismul de gestiune colectivă desemnat în condiţiile legii să gestioneze aceste drepturi, respectiv regizorul sau realizatorul, în calitate de autor principal, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul grafic pentru operele de animaţie ori al secvenţelor de animaţie, când acestea din urmă reprezintă o parte importantă a operei, precum şi acei creatori incluşi în contractul dintre producătorul şi regizorul sau realizatorul operei, având în vedere contribuţia substanţială la crearea operei audiovizuale.

6. Utilizarea prin radiodifuzare, de către organismele de televiziune, a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale aduse anterior la cunoştinţa publicului şi aflate în termenele de protecţie legală se poate realiza fie în baza unei licenţe neexclusive, eliberată de organismul de gestiune colectivă desemnat în condiţiile legii să gestioneze aceste drepturi, pentru repertoriul gestionat, fie în baza unor contracte directe încheiate cu titularii de drepturi sau cu mandatarii autorizaţi ai acestora.

7. Cererile de acordare a licenţelor neexclusive pentru utilizarea repertoriului gestionat de organismul de gestiune colectivă se realizează de organismul de televiziune înainte de utilizarea repertoriului protejat. Licenţa neexclusivă se încheie pe o perioadă de 1 (un) an şi poate fi prelungită prin acte adiţionale. La cererea expresă a utilizatorilor, licenţa neexclusivă poate fi acordată pe o perioadă mai mică de 1 (un) an. După acordarea licenţei neexclusive, organismele de televiziune au obligaţia de informa în scris organismul de gestiune colectivă, inclusiv prin mijloace electronice, cu privire la operele ce vor fi difuzate în următoarele 3 luni.

8. Repertoriul aflat în gestiunea organismelor de gestiune colectivă poate fi consultat integral de către utilizatori înainte de formularea cererii de licenţă neexclusivă. Odată cu semnarea licenţei neexclusive, organismul de gestiune colectivă va pune la dispoziţia utilizatorului un CD conţinând repertoriul gestionat, urmând ca repertoriul astfel comunicat să fie actualizat trimestrial, inclusiv prin mijloace electronice.

9. În cazul utilizării unor opere cinematografice sau a altor opere audiovizuale achiziţionate de la persoane fizice sau juridice, intermediari, reprezentanţi (art. 1234 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare) aflate sub contract de cesiune a exploatării filmelor cu Centrul Naţional al Cinematografiei, administrator legal al Patrimoniului Naţional al Cinematografiei, sau cu producători privaţi, organismele de televiziune sunt obligate să se asigure că au obţinut toate drepturile de autor necesare utilizării (fie de la persoanele fizice ori juridice menţionate în prezentul articol, fie direct de la titularii de drepturi sau mandatarii autorizaţi ai acestora). În cazul în care aceste opere sunt gestionate de organismul de gestiune colectivă, iar drepturile nu au fost contractate direct cu titularii de drepturi sau cu mandatarii autorizaţi ai acestora, utilizatorul va solicita în cel mai scurt timp posibil acordarea licenţei neexclusive şi va achita remuneraţia datorată.

10. În cazul utilizării operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale în programe proprii ale organismului de televiziune, în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, în generice de emisiuni ori în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligaţia de a obţine acordul expres al autorului principal, fie prin intermediul organismului de gestiune colectivă, fie în mod individual, cu titlu oneros sau gratuit, cu excepţia utilizărilor permise potrivit art. 33 din Legea nr. 8/1996.

11. Organismele de televiziune, autorizate potrivit prevederilor pct. 6 de către organismele de gestiune colectivă, sunt obligate să plătească acestora din urmă o remuneraţie trimestrială, aplicată la baza de calcul şi conform pct. 16 din prezenta metodologie, care fac parte integrantă din aceasta.

12. Remuneraţia se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care este datorată ori, atunci când data de 25 nu cade într-o zi lucrătoare, până la, inclusiv, ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.

13. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează dobânda legală, cuantumul putând depăşi nivelul debitului datorat.

14. Organismele de televiziune au obligaţia să comunice organismului de gestiune colectivă, până la, inclusiv, data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, câte un raport privind atât baza de calcul conform prevederilor contractuale, cât şi utilizarea operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale în programele acestora. Raportul referitor la utilizare va cuprinde lista operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale utilizate, cu menţionarea autorului/autorilor, a denumirii operei, duratei utilizării fiecărei opere, numărului de difuzări zilnice, denumirii emisiunilor în care au fost utilizate, datelor şi orelor de radiodifuzare, precum şi baza de calcul stabilită potrivit dispoziţiilor prezentei metodologii. Raportul va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport şi în documentele anexate acestuia. Pe baza acestui raport organismul de gestiune colectivă emite factură corespunzătoare, în baza căreia organismele de televiziune vor efectua plăţile. Listele prezentate constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă către titularii de drepturi. Informaţiile care fac obiectul raportării vor fi transmise atât în format scris, cât şi în format electronic.

15. Ori de câte ori, dar nu mai mult de două ori pe an, organismul de gestiune colectivă solicită în scris, utilizatorul are obligaţia de a-i comunica acestuia copii certificate pe propria răspundere de pe documentele financiar-contabile de sinteză pe baza cărora se determină baza de calcul stabilită conform prezentei metodologii, semnate de reprezentantul legal.

16. Remuneraţia datorată de organismele de televiziune pentru titularii de drepturi de autor în baza prezentei metodologii, pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor cinematografice şi altor opere audiovizuale aflate în repertoriul organismelor de gestiune colectivă, se calculează procentual din totalitatea veniturilor obţinute de utilizator din activitatea de radiodifuzare, ponderat cu utilizarea efectivă, conform tabelului următor, precum şi celorlalte prevederi din prezenta metodologie.

 

Tabel

 

Categorie titulari de drepturi

Anul 2012 şi următorii/Remuneraţie

Autorii de opere audiovizuale nominalizaţi la punctul 2

2,5%

 

Remuneraţia prevăzută de prezenta metodologie nu este datorată de organismele de televiziune care au încheiat contracte direct cu titularii de drepturi sau cu mandatarii autorizaţi ai acestora.

17. În situaţia în care un organism de televiziune nu difuzează opere din repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă, acesta nu datorează remuneraţie.

18. Baza de calcul al remuneraţiei prevăzute în tabelul de la pct. 16 o constituie totalitatea veniturilor brute trimestriale rezultate din activitatea de radiodifuzare sau totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul, taxa locală de publicitate şi taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, dacă este cazul, şi contribuţia pentru Fondul cinematografic, alocaţiile şi subvenţiile bugetare, dacă este cazul, şi orice alte taxe existente sau care ar putea fi introduse ulterior.

19. Veniturile societăţilor terţe, în special cele ale societăţilor de producţie şi achiziţie de publicitate, pot fi incluse în baza de calcul numai în măsura în care sunt încasate pentru activitatea de radiodifuzare (televiziune) a utilizatorului corespunzător spotului/spoturilor publicitar/publicitare radiodifuzat/radiodifuzate şi în măsura în care există un transfer inechitabil, contrar uzanţelor cinstite în raporturile comerciale, specifice domeniului.

20. Pentru calculul remuneraţiei datorate se procedează astfel: la suma rezultată conform pct. 18 şi 19 se calculează valoarea în venituri a unui minut de emisie. Această valoare se multiplică cu numărul minutelor de radiodifuzare a operelor cinematografice sau audiovizuale. La valoarea astfel obţinută se aplică cota procentuală prevăzută în tabelul de mai sus, suma rezultată reprezentând remuneraţia cuvenită autorilor operelor cinematografice şi ai altor opere audiovizuale nominalizaţi la pct. 5.

21. Pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, organismele de televiziune fără venituri corespunzătoare sau cele ale căror venituri nu asigură o remuneraţie echitabilă convin cu organismul de gestiune colectivă plata unor remuneraţii forfetare. Cuantumul minim al acestor remuneraţii se stabileşte anual cu Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale.

22. Organismele de televiziune care nu şi-au achitat obligaţiile de plată faţă de organismul de gestiune colectivă în baza metodologiei anterioare privind utilizarea repertoriului de opere gestionate colectiv, a contractelor anterioare sau a altor acte normative sunt obligate să onoreze remuneraţiile restante în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

23. Prezenta metodologie intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. O nouă cerere de iniţiere a negocierii unor noi tarife şi a unei noi metodologii va putea fi făcută numai după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei metodologii, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, vor fi modificate înainte de împlinirea acestui termen.

24. Până la publicarea noilor metodologii rămân valabile vechile metodologii, precum şi contractele încheiate cu utilizatorii.

 

DACIN-SARA

Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual

Mircea Mureşian,

director general

 

SRTV

Societatea Română de Televiziune

Alexandru Lăzescu,

preşedinte-director general

 

ARCA

Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale

George Chiriţă,

director executiv

 

S.C. PRO TV - S.A. (Pro TV)

Elena Petre,

director de administrare afaceri

Constantin Mocanu,

director general

 

S.C. ANTENA TV GROUP - S.A.

Adrian Nanulescu,

director general

 

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA- S.R.L. (Prima TV)

Mihaela Dumitru,

administrator