MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 722/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 722         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 octombrie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 756 din 20 septembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi ale art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege, în special

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

983. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 iulie 2012 şi la 26 septembrie 2012 şi la Bruxelles la 25 septembrie 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.000. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

3. - Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 756

din 20 septembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi ale art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege, în special

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Dan-Liviu Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată de Carmen Gavriliu în Dosarul nr. 3.002/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 657D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 672D/2012, nr. 673D/2012, nr. 683D/2012, nr. 684D/2012 şi nr. 689D/2012- 692D/2012, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani în dosarele nr. 3.642/40/2011, nr. 3.460/40/2011, nr. 3.494/40/2011, nr. 3.680/40/2011, nr. 3.640/40/2011, nr. 3.645/40/2011, nr. 3.646/40/2011 şi nr. 3.674/40/2011 ale Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 672D/2012, nr. 673D/2012, nr. 683D/2012, nr. 684D/2012 şi nr. 689D/2012-692D/2012 la Dosarul nr. 657D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 6 decembrie 2011, 7 februarie 2012, 14 februarie 2012 si 7 martie 2012, pronunţate în dosarele nr. 3.002/40/2011, nr. 3.642/40/2011, nr.  3.460/40/2011,

nr. 3.494/40/2011, nr. 3.680/40/2011, nr. 3.640/40/2011, nr. 3.645/40/2011, nr. 3.646/40/2011 şi nr. 3.674/40/2011, Tribunalul Botoşani - Secţia civilă şi, respectiv, Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Excepţia a fost ridicată de Carmen Gavriliu şi Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani

În numele şi în calitate de reprezentant al reclamanţilor din dosarele de mai sus având ca obiect soluţionarea unor litigii de muncă.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale pentru următoarele argumente:

Se arată că, după pronunţarea Deciziei nr. 874 din 25 iunie 2010 de către Curtea Constituţională, proiectul de lege privind diminuarea drepturilor salariale ale bugetarilor a fost retrimis Parlamentului pentru punerea de acord cu decizia Curţii. Actul normativ a fost adoptat de către Parlament în şedinţa comună din data de 29 iunie 2010, iar legea a fost promulgată în aceeaşi zi în care a fost adoptată. Or, legea putea fi promulgată de Preşedintele României doar după expirarea celor două zile stabilite de prevederile art. 15 din Legea nr. 47/1992, în măsura în care nu a fost invocată o obiecţie de neconstituţionalitate. Odată publicată în Monitorul Oficial, aceasta produce efecte erga omnes, astfel încât nimeni nu poate refuza aplicarea legii pe motiv că nu au fost îndeplinite cerinţele pentru adoptarea sa. În acest sens, arată, în esenţă, că, de vreme ce Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar a fost trimisă Preşedintelui României şi promulgată de către acesta în aceeaşi zi în care a fost votată, nu au fost respectate procedura şi termenul de două zile reglementat de art. 15 din Legea nr. 47/1992, fiind în acest mod lipsit de substanţă controlul de constituţionalitate a legilor înainte de promulgarea acestora. Arată că, în conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin. (3) din Legea fundamentală, în cazul în care a fost formulată o obiecţie de neconstituţionalitate, un act normativ nu poate fi promulgat decât după primirea deciziei Curţii Constituţionale prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. Mai mult, procedura legiferării include atât adoptarea de către Parlament a unui act normativ, cât şi promulgarea acestuia de către Preşedintele României. Prin urmare, Legea nr. 118/2010 încalcă prevederile art. 147 alin. (2) din Constituţie şi ale art. 15 din Legea nr. 47/1992, precum şi dispoziţiile art. 133 alin. (3)-(5) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

În ceea ce priveşte întinderea în timp a efectelor Legii nr. 118/2010, arată că Legea nr. 285/2010 privind salarizarea personalului bugetar pentru anul 2011 foloseşte ca referinţă pentru calcularea drepturilor salariale salariul brut pentru luna octombrie 2010, astfel încât Legea nr. 118/2010 este încă în actualitate, deoarece salariile nu au revenit la cuantumul iniţial. Consideră că prevederile Legii nr. 118/2010 sunt neconstituţionale, deoarece perpetuează şi permanentizează măsurile de austeritate care aduc atingere substanţei dreptului de proprietate denumit salariu şi încalcă prevederile art. 1 din

Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi pe cele ale art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Tribunalul Botoşani - Secţia civilă apreciază că prin nerespectarea termenelor şi condiţiilor impuse de Legea nr. 47/1992 a fost lipsită de substanţă forma de control de constituţionalitate a legilor înainte de promulgare, actul normativ încălcând astfel atât prevederile art. 146, cât şi ale art. 1 alin. (3) şi (5) şi art. 16 din Constituţie.

Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulat îl constituie dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010. În realitate, Curtea reţine că autorul excepţiei critică din punct de vedere extrinsec legea în ansamblu şi, punctual, din punct de vedere intrinsec art. 1 alin. (1) din lege care are următorul cuprins:

„(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariate, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.”

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) referitor la statul de drept, art. 16 alin. (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 136 alin. (1)şi (5) referitor la proprietate, art. 146 referitor la atribuţiile Curţii Constituţionale, art. 147 alin. (2) privind deciziile Curţii Constituţionale şi art. 148 alin. (2) referitor la integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 1 referitor la Protecţia proprietăţii din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cele ale art. 17 privind dreptul de proprietate din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare.

I. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 492 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 25 iunie 2012, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Prin această decizie Curtea a reţinut că, în esenţă, critica de neconstituţionalitate vizează faptul că prin promulgarea Legii privind unele măsuri necesare în vederea stabilirii echilibrului bugetar, devenită Legea nr. 118/2010, de către Preşedintele României în aceeaşi zi în care această lege a fost votată în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului nu a fost respectat termenul de două zile prevăzut de art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, fiind în acest mod lipsit de substanţă controlul de constituţionalitate a legilor înainte de promulgarea acestora.

Analizând aceste susţineri, Curtea a constatat că acestea sunt neîntemeiate, pentru considerentele statuate prin Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 11 august 2010, cu prilejul examinării obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea privind unele măsuri necesare în vederea stabilirii echilibrului bugetar, devenită Legea nr. 118/2010.

Cu acel prilej, pronunţându-se asupra unor critici de neconstituţionalitate identice, Curtea a respins obiecţia de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, statuând că, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (2) din Constituţia României şi ale art. 18 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, în cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale. În cazul legilor declarate parţial neconstituţionale (situaţia Legii privind unele măsuri necesare în vederea stabilirii echilibrului bugetar, devenită Legea nr. 118/2010), după punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale de către Parlament, Preşedintele României este obligat să promulge legea în termen de 10 zile, conform art. 77 alin. (3) din Constituţie. În cadrul acestui termen, Preşedintele poate promulga legea în oricare dintre zilele care îi stau la dispoziţie, prin emiterea unui decret în temeiul art. 100 din Legea fundamentală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, odată cu legea.

Curtea a reţinut că atât Legea nr. 118/2010, cât şi Decretul de promulgare nr. 603/2010 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010; de asemenea, decretul de promulgare a fost emis la data de 29 iunie 2010, deci în interiorul termenului de două zile prevăzut de Legea nr. 47/1992. Natura juridică a acestui termen este una de protecţie a titularilor dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, spre a se evita promulgarea intempestivă a legii şi eludarea, în acest fel, a controlului de constituţionalitate a priori. Pentru a întări finalitatea urmărită prin instituirea acestui termen, Curtea, prin decizia precizată, a stabilit că, în măsura în care titularii dreptului de sesizare şi-au exercitat acest drept în interiorul termenului respectiv, controlul de constituţionalitate a priori va fi exercitat chiar dacă decretul de promulgare a fost emis înainte ca aceştia să îşi fi exercitat dreptul prevăzut de art. 146 lit. a) din Constituţie.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011, Curtea a statuat, cu valoare de principiu, că promulgarea este un act ulterior adoptării legii şi exterior voinţei emitentului actului, astfel încât eventualele probleme de constituţionalitate în legătură cu acesta nu afectează constituţionalitatea extrinsecă a legii. Curtea a mai arătat că obiectul controlului de constituţionalitate reglementat la art. 146 lit. d) din Constituţie îl constituie legile şi ordonanţele Guvernului, şi nu decretul de promulgare sau modul în care instituţiile publice înţeleg să îşi exercite competenţele constituţionale sau legale.

II. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, Curtea s-a mai pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor de lege criticate, prin raportare la aceleaşi prevederi constituţionale precum cele invocate în cauza de faţă, prin Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut, în esenţă, că dreptul la salariu este corolarul unui drept constituţional, şi anume dreptul la muncă, iar diminuarea sa se constituie într-o veritabilă restrângere a exerciţiului dreptului la muncă. Realizând o examinare a compatibilităţii dispoziţiilor legale criticate cu fiecare dintre condiţiile strict şi limitativ prevăzute de Legea fundamentală pentru restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, Curtea a constatat că măsura de diminuare a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei cu 25% constituie o restrângere a exerciţiului dreptului constituţional la muncă ce afectează dreptul la salariu, cu respectarea însă a prevederilor art. 53 din Constituţie. Astfel, Curtea a statuat că diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei este prevăzută prin Legea nr. 118/2010 şi se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, soluţia legislativă cuprinsă în art. 1 din lege a fost determinată de apărarea „securităţii naţionale”, noţiune înţeleasă în sensul unor aspecte din viaţa statului - precum cele economice, financiare, sociale - care ar putea afecta însăşi fiinţa statului prin amploarea şi gravitatea fenomenului. În acest sens, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a statuat că situaţia de criză financiară mondială ar putea afecta, în lipsa unor măsuri adecvate, stabilitatea economică a ţării şi, implicit, securitatea naţională.

Cu privire la proporţionalitatea situaţiei care a determinat restrângerea, Curtea a constatat că există o legătură de proporţionalitate între mijloacele utilizate (reducerea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei) şi scopul legitim urmărit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) şi că există un echilibru între cerinţele de interes general ale colectivităţii şi protecţia drepturilor fundamentale ale individului.

De asemenea, Curtea a constatat că măsura legislativă criticată este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% se aplică tuturor categoriilor de personal bugetar în acelaşi cuantum şi mod. Curtea a observat, totodată, că măsura criticată prezintă un caracter temporar, având o durată limitată în timp, şi anume până la data de 31 decembrie 2010, tocmai pentru a nu se afecta substanţa dreptului constituţional protejat.

Totodată, Curtea a statuat că, în contextul legislativ actual, prin art. 1 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, s-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în acest sens fiind Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011.

De asemenea, prin Decizia nr. 939 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 16 septembrie 2011, Curtea a statuat că salariile viitoare pe care angajatorul trebuie să le plătească angajatului nu intră în sfera de aplicare a dreptului de proprietate, angajatul neavând un atare drept pentru salariile ce vor fi plătite în viitor de către angajator ca urmare a muncii viitoare prestate de angajat. Dreptul de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile. De altfel, şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Decizia de admisibilitate din 6 decembrie 2011, pronunţată în cauzele conexate nr. 44.232/11 şi 44.605/11 Felicia Mihăieş împotriva României şi Adrian Gavril Senteş împotriva României (paragraful 16), a stabilit că se pot considera cu greu ca fiind un bun în sensul art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie sumele de bani neîncasate ca urmare a intrării în vigoare a legii criticate. Prin aceeaşi decizie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat, în privinţa reducerilor salariale operate prin Legea nr. 118/2010, că, şi dacă salariile viitoare ar fi considerate bunuri, ingerinţa (reducerea) este prevăzută de lege, urmăreşte o cauză de utilitate publică (salvarea echilibrului bugetar al statului) şi respectă un just echilibru între interesele generale ale colectivităţii şi interesele individuale ale cetăţeanului (paragrafele 17-20). Totodată, Curtea a atras atenţia că autorităţile naţionale se află într-o poziţie mai favorabilă decât judecătorul internaţional de a aprecia „utilitatea publică” (paragraful 19).

Deoarece în prezenta cauză nu au fost aduse argumente noi, de natură a determina pronunţarea unei soluţii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate, considerentele statuate în jurisprudenţa Curţii sunt valabile şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit.A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi ale art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege, în special, excepţie ridicată de Carmen Gavriliu în Dosarul nr. 3.002/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia civilă si Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani în dosarele nr. 3.642/40/2011, nr. 3.460/40/2011, nr. 3.494/40/2011, nr. 3.680/40/2011, nr. 3.640/40/2011, nr.3.645/40/2011, nr. 3.646/40/2011 şi nr. 3.674/40/2011 ale Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 iulie 2012 şi la 26 septembrie 2012 şi la Bruxelles la 25 septembrie 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul*) convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 iulie 2012 şi la 26 septembrie 2012 şi la Bruxelles la 25 septembrie 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 170/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 983.

 


*) Traducere.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

6 iulie 2012

 

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucureşti

 

Dl Peter Harrold, director

Europa Centrală şi Ţările Baltice şi Asia Centrală Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Ref. Modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură Amendament la Acordul de împrumut

 

Dragă dle Harrold,

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, datat 28 ianuarie 2005, cu amendamentele ulterioare.

Luând în considerare stadiul actual al implementării Proiectului şi nevoia de a finaliza obiectivele acestuia, la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), vă rugăm să fiţi de acord cu extinderea datei finale de tragere a împrumutului menţionat mai sus cu 6 luni, de la 25 septembrie 2012 la 25 martie 2013.

Această extindere de 6 luni va fi folosită în principal pentru lucrările suplimentare în cadrul contractelor de reabilitare şi modernizare şi pentru procurarea echipamentelor de laborator pentru institutele de cercetare, precum şi pentru procurarea de echipamente de tehnică de calcul pentru baza de date IACS/APIA.

Recunoscând importanţa şi prioritatea Proiectului, MADR s-a angajat să asigure fondurile necesare de la bugetul de stat şi să ia toate măsurile pentru a permite finalizarea cu succes a Proiectului în cadrul noii date de închidere propuse.

În plus, datorită faptului că unele dintre echipamentele avute în vedere nu mai reprezintă o prioritate pentru beneficiari şi datorită anulării construcţiei serei antiinsecte pentru INCDCSZ Braşov, rugăm Banca să anuleze suma de 6,7 milioane EUR alocată pentru activităţi în cadrul categoriei 5(b) „Implementarea programului institutelor de cercetare” din cadrul părţii b.2 a Proiectului.

 

Al dumneavoastră sincer,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Copie:

Dl Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

Dl Frangois Rantrua, director de ţară

 

BANCA MONDIALĂ

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Regiunea Europa şi Asia Centrală

 

17 Avenue Marnix, et. 2, 1000 Bruxelles, Belgia

Tel.: (322)5040994, fax: (322) 5040999

25 septembrie 2012

 

Excelenţei Sale

Florin Georgescu,

ministru

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (împrumut nr. 4758-RO) Al 4-lea Amendament la Acordul de împrumut şi a 3-a anulare parţială

 

Stimate domnule ministru,

 

Ne referim la Acordul de împrumut (Acordul de împrumut) dintre România (împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), aşa cum a fost amendat, şi la Scrisoarea suplimentară nr. 2 referitoare la indicatorii de monitorizare şi performanţă pentru proiectul mai sus menţionat, datat 28 ianuarie 2005. De asemenea, ne referim şi la solicitarea din partea împrumutatului, conţinută în scrisoarea împrumutatului din data de 6 iulie 2012, de a se anula parţial sumele împrumutului şi de a se amenda Acordul de împrumut.

1. În conformitate cu secţiunea 6.01 din Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie, Banca anulează prin prezenta, începând cu data de 6 iulie 2012, o sumă egală cu 6,7 milioane EUR din cadrul categoriei (5)(b) a împrumutului şi comisionul de angajament aferent acestei sume încetează să se mai acumuleze din data de 6 iulie 2012.

2. Suntem încântaţi să vă informăm că, după o analiză temeinică, am aprobat solicitarea mai sus menţionată cu privire la extinderea datei finale de tragere numai pentru finalizarea contractelor de bunuri şi servicii aflate în derulare şi instruirea profesională asociată acestora. Pe perioada acestei extinderi nu se va derula nicio licitaţie pentru noi contracte. De aceea, propunem amendarea Acordului de împrumut după cum urmează:

2.1. În articolul II, secţiunea 2.03 este amendată pentru a se citi după cum urmează (modificările sunt evidenţiate în italice): „Data finală de tragere va fi 25 martie 2013 sau orice altă dată pe care Banca o va stabili. Banca va notifica prompt împrumutatul asupra unei astfel de date.”

2.2. Tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 este amendat în scopul de a opera anularea sumelor din împrumut, după cum s-a solicitat. În consecinţă, tabelul actualizat din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut este indicat în anexa 1 la această scrisoare.

2.3. Descrierea părţii B.1 a Proiectului din anexa nr. 2 este amendată pentru a se citi după cum urmează:

Partea B: Sprijin pentru cercetarea agricolă

1. Furnizarea de sprijin pentru a permite unui laborator naţional de referinţă să ofere serviciile de analiză necesare cu privire la cerinţele UE.”

2.4. În anexa nr. 3, Graficul de rambursare este revizuit de către Bancă drept rezultat al anulării menţionate, iar cifrele actualizate vă vor fi transmise în curând.

Scrisoarea suplimentară actualizată va fi transmisă separat.

Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră faţă de cele de mai sus din partea României, prin semnarea, datarea şi returnarea către noi a copiei ataşate a acestei scrisori. Amendamentul va intra în vigoare la primirea copiei contrasemnate

 

Al dumneavoastră sincer,

Peter Harold,

director regional

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Europa şi Asia Centrală

De acord

România

Claudiu Doltu,

reprezentant autorizat,

secretar de stat

Data: 26 septembrie 2012

 

ANEXA 1

 

ANEXA Nr.1

Tragerea sumelor din împrumut

 

Categorie de cheltuieli

Alocare

Procent de finanţare

(1) Bunuri

(a) în cadrul părţilor A.1, A.2, A.3 şi A.5 ale Proiectului

(b)în cadrul părţilor A.4, B.1, C şi D ale Proiectului

 

254.689

5.195.000

100% din cheltuielile externe şi 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) şi 80% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achiziţionate pe piaţa internă

(2) Servicii de consultanţă, inclusiv audit

(a) în cadrul părţilor A.1, A.2, A.3 şi A.5 ale Proiectului

(b)în cadrul părţilor A.4, B.1, C şi D ale Proiectului

 

91.517

1.335.000

85% din cheltuielile externe şi 75% din cheltuielile locale

(3) Pregătire - instruire

(a) în cadrul părţilor A.1, A.2, A.3 şi A.5 ale Proiectului

(b)în cadrul părţilor A.4, B.1, C şi D ale Proiectului

 

103.630

7.489.999

100%

(4) Lucrări civile

(a) în cadrul părţilor A.1, A.2, A.3 şi A.5 ale Proiectului

(b)în cadrul părţilor A.4, B.1, C şi D ale Proiectului

 

2.724.688

0

100% din cheltuielile externe şi 80% din cheltuielile locale

(5) (a) Elaborarea Programului institutelor de cercetare în cadrul părţii B.2 a Proiectului (b) Implementarea Programului institutelor de cercetare în cadrul părţii B.2 a Proiectului

 

150.000

7.240.000

85% din cheltuielile externe şi 75% din cheltuielile locale 80%

(6) Granturi de cercetare prin Schema de granturi competitive în cadrul părţii B.3 a Proiectului

3.920.000

49%

(7) Costuri marginale de operare

(a) în cadrul părţilor A.1, A.2, A.3 şi A.5 ale Proiectului

(b) în cadrul părţilor A.4, B.1, C şi D ale Proiectului

85.477

1.810.000

85% până la 31 decembrie 2007, 70% până la 31 decembrie 2009 şi 25% după aceea

Sumă anulată din data de 9 iunie 2009

800.000

 

Sumă anulată din data de 9 august 2011

3.500.000

 

Sumă anulată din data de 6 iulie 2012

6.700.000

 

TOTAL:

41.400.000

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European si din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi instituţiile de învăţământ superior acreditate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.686/2012*).

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 15 octombrie 2012.

Nr. 6.000.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.686/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România

 

CAPITOLUL I

Condiţii de admitere la studii în instituţiile de învăţământ din sistemul naţional din România

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii de eligibilitate

 

Art. 1. - Pot accede în sistemul naţional de învăţământ persoanele din state terţe UE care:

1. au documente care atestă cetăţenia statului de provenienţă şi care solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar;

2. au acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă;

3. şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta metodologie;

4. au optat pentru o instituţie de învăţământ de stat sau particular acreditată şi o specializare/un program de studii acreditată/acreditat;

5. au acceptul unităţii/instituţiei de învăţământ unde doresc să studieze.

Art. 2. - Condiţiile specifice pe care persoanele din state terţe UE trebuie să le îndeplinească pentru a putea accede în sistemul naţional de învăţământ sunt:

1. promovează testele de aptitudini organizate pentru învăţământul de artă şi pentru învăţământul sportiv liceal, după primirea scrisorii de acceptare la studii;

2. promovează testele de aptitudini organizate pentru învăţământul superior de artă, sportiv şi de arhitectură, după primirea scrisorii de acceptare la studii;

3. promovează concursul de admitere la doctorat, după primirea scrisorii de acceptare la studii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Criterii de selecţie

 

Art. 3. - În procesul de admitere a cetăţenilor străini la studii în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România se vor aplica următoarele criterii de selecţie:

1. respectarea condiţiilor de eligibilitate menţionate la art. 1 şi 2;

2. rezultatele obţinute pe parcursul studiilor preuniversitare/universitare;

3. activitatea academică a candidatului în domeniul de cunoaştere pentru care a optat;

4. capacitatea de şcolarizare a instituţiilor de învăţământ superior acreditate;

5. alte criterii impuse de universităţi prin metodologia proprie.

 

CAPITOLUL II

Admiterea la studii

 

SECŢIUNEA 1

Anul pregătitor

 

Art. 4. - Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi în învăţământul universitar şi postuniversitar doar după absolvirea anului pregătitor sau pe baza certificatului care atestă cunoaşterea limbii române; în timpul anului pregătitor îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limbă română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.

Art. 5. - Durata cursului pregătitor pentru studii preuniversitare şi universitare de licenţă este de un an şcolar/academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat şi studii postuniversitare de rezidenţiat este de cel puţin 6 luni.

Art. 6. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 7. - La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane:

a) persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin 3 ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din România;

b) cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituţia de învăţământ superior la care candidatul doreşte să studieze, dacă această instituţie de învăţământ superior desfăşoară o specializare/un program de studii de limba şi literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acreditat, ori în cadrul altei instituţii de învăţământ superior acreditate care desfăşoară o astfel de specializare/un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Studii în limbi străine

 

Art. 8. - La programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi străine, instituţia de învăţământ superior primitoare organizează un test de limbă străină. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin cursurile şi cele care deţin un atestat lingvistic cu recunoaştere internaţională.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Înscrierea în învăţământul preuniversitar

 

Art. 9. - Pot fi înscrişi în învăţământul preuniversitar din România elevii din state terţe UE dacă unul dintre părinţi, tutori sau susţinători legali se încadrează în una din următoarele situaţii:

a) este repatriat;

b) are, prin căsătorie, domiciliul în România;

c) este posesorul unui permis de şedere în România;

d) desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale, activităţi pe teritoriul României;

e) se află la studii în învăţământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România.

Art. 10. - Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

a) cererea de eliberare a avizului de înmatriculare adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene;

b) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ;

c) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;

d) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

e) copie de pe paşaport/actul de identitate al părinţilor - valabil cel puţin 6 luni peste termenul de eliberare a avizului de înmatriculare la studii;

f) acordul părinţilor pentru elevii minori;

g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni.

Art. 11. - La cerere, elevii pot beneficia de cursuri pregătitoare pentru învăţarea limbii române, cu taxă. Durata cursului pregătitor este de un an şcolar. Unităţile şcolare în care se organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Art. 12. - Dosarul elevului se transmite la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene - care eliberează avizul de înmatriculare la studii.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Ciclul I - înscrierea la studii universitare de licenţă

 

Art. 13. - (1) Pot fi înscrişi în ciclul I de studii universitare de licenţă absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă ce permite acces general în instituţiile de învăţământ superior acreditate.

(2) Cetăţenii din state terţe UE sunt înscrişi la studii în România de către universităţile acreditate, în baza metodologiei proprii şi pe baza actelor de studii.

(3) Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1/2010.

Art. 14. - Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile, în două exemplare;

b) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

c) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;

d) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

e) copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

f) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 15. - (1) Candidaţii transmit dosarele direct la instituţia de învăţământ superior acreditată pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi emit scrisoarea de acceptare la studii, prevăzută în anexele nr. 3a şi 3b, care fac parte integrantă din prezenta metodologie. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi actualizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Instituţiile de învăţământ de stat şi particular acreditate din România pot solicita, în cazul în care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

(3) Instituţiile de învăţământ superior trimit la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene listele cu cetăţenii străini admişi la studii de licenţă, anual, până la data de 30 octombrie.

Art. 16. - (1) înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ superior acreditată la care solicitantul a aplicat.

(2) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Ciclul II - înscrierea la studii universitare de masterat

 

Art. 17. - La admiterea în ciclul II de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu o durată similară pentru respectiva specializare din România, astfel încât ciclul I si ciclul II să cumuleze minimum 300 ECTS.

Art. 18. - Studiile universitare de masterat se derulează pe o perioadă de 1-2 ani şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii şi obţinerea diplomei de maşter.

Art. 19. - Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie şi traducere legalizată;

c) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă sau echivalentul acesteia);

d) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

f) copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 20. - (1) Candidaţii transmit dosarele direct la instituţia de învăţământ superior acreditată pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi emit scrisoarea de acceptare la studii, prevăzută în anexele nr. 3a şi 3b. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 actualizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Instituţiile de învăţământ de stat şi particular acreditate din România pot solicita, în cazul în care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

(3) Instituţiile de învăţământ superior trimit la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene listele cu cetăţenii străini admişi la studii de maşter, anual, până la data de 30 octombrie.

Art. 21. - (1) înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ superior acreditată la care solicitantul a aplicat.

(2) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Ciclul III - studii universitare de doctorat

 

Art. 22. - La admiterea la studii universitare de doctorat pot candida numai absolvenţii cu diplomă de maşter sau echivalentă acesteia - şi anume diploma de absolvire ori de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna.

Art. 23. - Programul se derulează în conformitate cu legislaţia din România şi se încheie cu susţinerea tezei şi obţinerea diplomei de doctor. Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea concursului de admitere organizat de instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

Art. 24. - Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie şi traducere legalizată;

c) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă şi diploma de maşter, după caz, sau echivalentul acestora);

d) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

f) copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Art. 25. - (1) Candidaţii transmit dosarele direct la instituţia de învăţământ superior acreditată pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi emit scrisoarea de acceptare la studii, prevăzută în anexele nr. 3a şi 3b. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 actualizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Instituţiile de învăţământ de stat şi particular acreditate din România pot solicita, în cazul în care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

(3) Instituţiile de învăţământ superior trimit la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene listele cu cetăţenii străini admişi la studii de doctorat, anual, până la data de 30 octombrie.

Art. 26. - (1) înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de fiecare instituţie organizatoare a studiilor universitare de doctorat (IOSUD).

(2) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Înscrierea la studii de specializare postuniversitară în domeniul medical (rezidenţiat)

 

Art. 27. - Rezidenţiatul reprezintă o formă de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai programelor de studii în medicină, medicină dentară şi farmacie şi se derulează potrivit legii.

Art. 28. - Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile, în două exemplare;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie şi traducere legalizată;

c) actul de studii - copie şi traducere legalizată - care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de licenţă şi diploma de maşter, după caz, sau echivalentul acestora);

d) foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

e) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

f) copie de pe paşaport - valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni.

Art. 29. - (1) Candidaţii vor transmite dosarele direct la instituţia de învăţământ superior acreditată pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi emit scrisoarea de acceptare la studii, prevăzută în anexele nr. 3a şi 3b, parte integrantă a prezentei metodologii. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Instituţiile de învăţământ de stat şi particular acreditate din România pot solicita, în cazul în care au suspiciuni, verificarea actelor de studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

(3) Instituţiile de învăţământ superior trimit la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene listele cu cetăţenii străini admişi la studii de rezidenţiat, anual, în termen de 30 de zile de la finalizarea examenului de admitere.

Art. 30. - (1) înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ superior acreditată, la care solicitantul a aplicat.

(2) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o

ţară a Uniunii Europene ori în conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea granturilor de studii în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 288/1993 privind şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte ţări, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. 31. - Fiecare instituţie de învăţământ superior acreditată care are studenţi din state terţe UE înmatriculaţi pe locuri cu taxă în valută (în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1/2010), cu rezultate profesionale şi ştiinţifice deosebite (cu excepţia cetăţenilor moldoveni, a cetăţenilor străini de etnie română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate), va înainta Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene dosarele de candidatură însoţite de o adresă oficială semnată de rectorul instituţiei de învăţământ şi un centralizator care va conţine un clasament al candidaţilor.

Art. 32. - (1) Senatele instituţiilor de învăţământ superior acreditate vor stabili criteriile pe baza cărora se formulează propunerile de candidaturi şi le vor aduce la cunoştinţa potenţialilor candidaţi prin afişarea acestora pe site-ul oficial al instituţiei.

(2) Lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de Senatul instituţiei de învăţământ superior acreditate şi va fi afişată pe site-ul oficial.

Art. 33. - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului repartizează universităţilor, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, granturile de studii, în funcţie de solicitările universităţilor şi având aprobarea prealabilă a Senatului universitar.

Art. 34. - Pentru obţinerea acestor burse ale statului român pot candida studenţii cetăţeni străini care au absolvit cel puţin un an de studii (în afara anului pregătitor) într-o instituţie de învăţământ superior acreditată de stat din România şi au obţinut media minimum 8,00, precum şi absolvenţii cetăţeni străini ai universităţilor de stat care au obţinut o medie generală de cel puţin 8,00.

Art. 35. - Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur domeniu de studiu pe durata prevăzută de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în valută.

Art. 36. - Beneficiarul unui grant de studii, care la finele anului universitar nu realizează numărul de 60 de credite, pierde calitatea de bursier al statului român. În aceste condiţii, continuarea studiilor se poate realiza numai în regim cu taxă în valută.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

universităţilor care oferă cursuri de an pregătitor în limba română

 

1. Universitatea „Politehnica” Bucureşti

2. Universitatea Bucureşti

3. Universitatea Bacău

4. Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

5. Universitatea „Ovidius” Constanţa

6. Universitatea Craiova

7. Universitatea „Al. I. Cuza” laşi

8. Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu

9. Universitatea Piteşti

10. Universitatea „Petrol şi Gaze” Ploieşti

11. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

12. Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

13. Universitatea de Vest Timişoara

14. Universitatea „Valahia” Târgovişte

 

ANEXA A/r. 2*)

 

Antetul Universităţii

 

 

CERERE

PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII

(APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES)

( Se completează cu majuscule/ to be filled with capital letters/ A completer en majuscules)

 

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

 

I. Education Background

I. Secondary education

Name and Location of the Secondary School......................................................................

Date of Admission / Date of Completion...................................................................................

Type of Certificate issued..............................................................................................

 

II. Studies applied în Romania/University/Language of instruction

a) pre-university, în the grade..........................................................

b) undergraduate, în the branch.........................................................

c) postgraduate - master, în the branch..............................................

- specialization, în the branch.....................................

- doctorate, în the speciality.......................................

 

III. Proficiency în other languages ( please, fill in as appropriate : excellent, good, poor)

Language Writing Speaking Romanian.......................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

 

IV. Statement by the applicant

I oblige myself to observe the laws în force în România, the school and university rules, regulations and norms, as well as those for social life.

I have taken note of the fact that school fees may be subject to change during the years of study and must be payed, în free currency, în advance for a period of al least 10 month for full time courses and at least 3 months for part time courses.

I am aware that any untrue information will lead to my disqualification.

 

V. Annex (authenticated translations of the respective documents în a language widely spread internationally)

1. Photocopy or authenticated copy of the certificate of studies;

2. Authenticated copy of the birth certificate;

3. Authenticated copy of the passport;

4. Medical certificate;

5. The list of result of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate studies applicants and for those wishing to continue begun în other countries.

 

On my arrival în România I should submit the original documents.

 

Date...............................

Signature.........................

 

 

REZERVATA AUTORITĂŢILOR

OBSERVAŢII

(OBSERVATION)

 

 

 

AUTHORITY ONLY

RESERVE AUTORITES

 

ANEXA Nr. 3a

 

ANTETUL UNIVERSITĂŢII

 

Nr...............from..................20...

 

LETTER OF ACCEPTANCE

 

This is to certify that the study documents of Mr./Ms....................................from.............................born at................... entitle him/her to study în România în the field of Preparatory year for.../undergraduate studies/master degree/postgraduate studies/Ph. D., beginning with the academic year.........../..........The academic year starts October 1st.

The monthly fee is...............Euro and must be paid, în free currency, în advance for a period of 9 (nine) months în the count no............................at...............bank.

It might be subject to eventual changes.

Any other expenses (board, lodging, etc.) are to be covered personally. Please note that you need to prove at the entry în România that you have at least 2500 USD.

This approval is valid only on condition that, at arrival, the following documents are submitted:

- original of the final certificate of studies. Those who apply for Ph. D. studies or for recognition of parţial studies have to annex authorized copies of the correspondent curricula and syllabuses, as well;

- authorized translation of the final certificate of studies certified by a Romanian Embassy;

- certificate of birth (authorized translation);

- medical certificate;

- passport having the specific visa for studies în România.

The enrolment is possible at the..........................UNIVERSITY until 20.....October 1st.

If you will not realize the enrolment to study latest în term of 30 days since your arrival în România, the amount of fees paid în advance will be used to cover the expenses for your return în the home country.

 

Rector,

……………………………

Head of International Department Office,

……………………………

 

ANEXA Nr. 3b

 

ANTETUL UNIVERSITĂŢII

No.............du............20....

 

LETTRE DACCEPTATION

 

La presente certifie que les documents de M./Mme......................................de..............................., né le....................., lui permet d’étudier dans la Roumanie, dans le domaine Anné éparatoire/licence/master/post universitaire/Ph. D. ŕ partir de l’année universitaire.........../..........L’année universitaire commence le 1er Octobre.

Le frais de scolarité est ............... Euro/mois et doit ętre payé, en monnaie librement convertible, en avance pour une période de 9 (neuf) mois, dans le compte no............................................ Il peut souffrir des changements.

Toute autre dépense (nourriture, logement, etc.) est supportée personnellement. Il faut prendre en considération qu’au moment de votre entrée dans la Roumanie vous devez prouver avoir au moins 2500 USD.

Cette approbation est valable seulement ŕ condition qu’ŕ l’arrivée les suivants documents soient soumis:

- l’originel du dernier certificat d’études. Ceux qui appliquent pour des études doctorales ou pour la reconnaissance des études partielles doivent ajouter aussi des copies autorisées du programme d’études correspondent;

- traduction autorisée du dernier certificat d’études, certifiée par une Ambassade Roumaine;

- acte de naissance (traduction autorisée);

- certificat médical;

- passeport avec le visa d’études dans la Roumanie.

L’inscription est possible ŕ ‚LUNIVERSITE.........................., jusqu’au 1er Octobre 20.....

Si l’inscription aux études n’est pas realisée dans 30 jours de l’entree dans la Roumanie, le frais payé en avance sera utilisé pour couvrir les charges de votre retour dans le pays natal.

 

Recteur,

……………………………

Directeur des Relations Internationales,

……………………………

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă lista instituţiilor de credit participante la Fond, în condiţiile şi limitele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

 

I. Bănci - persoane juridice române

1.

ALPHA BANK ROMÂNIA- S.A.

2.

ATE BANK ROMÂNIA- S.A.

3.

Banca Comercială CARPATICA- S.A.

4.

BANCA COMERCIALĂ INTESASANPAOLO ROMÂNIA- S.A.

5.

Banca Comercială FEROVIARA- S.A.

6.

Banca Comercială Română - S.A.

7.

Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

8.

Bancpost - S.A.

9.

BANK LEUMI ROMÂNIA- S.A.

10.

BANCA MILLENNIUM - S.A.

11.

BCR BANCA PENTRU LOCUINŢE - S.A.

12.

Banca Românească - S.A., membră a Grupului National Bank of Greece

13.

Banca Transilvania - S.A.

14.

BRD - Groupe Societe Generale - S.A.

15.

CEC BANK -S.A.

16.

Credit Europe Bank (România) - S.A.

17.

CREDIT AGRICOLE BANK ROMÂNIA- S.A.

18.

GARANŢI BANK -S.A.

19.

LIBRA INTERNET BANK - S.A.

20.

MARFIN BANK (ROMÂNIA) - S.A.

21.

NEXTEBANK -S.A.

22.

OTP BANK ROMÂNIA- S.A.

23.

PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A.

24.

PORSCHE BANK ROMÂNIA - S.A.

25.

ProCredit Bank - S.A.

26.

RAIFFEISEN BANK-S.A.

27.

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe - S.A.

28.

RBS BANK (ROMÂNIA) - S.A.

29.

ROMANIAN INTERNATIONAL BANK -S.A.

30.

UniCredit Tiriac Bank - S.A.

31.

VOLKSBANK ROMÂNIA- S.A.

 

II. Cooperative de credit - Case centrale

1.

Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

 

NOTĂ:

De la data publicării prezentului comunicat îşi încetează valabilitatea Comunicatul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 2/2012 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 7 septembrie 2012.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Lia Tase

 

Bucureşti, 16 octombrie 2012.

Nr. 3.