MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 720/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 720         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.001. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. II/3 şi II/4 la Hotărârea Guvernului nr. 903/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, precum şi a anexei nr. 11/16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă

 

1.003. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând 4 obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”- S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.278/C.- Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti

 

2. - Regulament al Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici pentru modificarea Regulamentului Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. M/3 şi M/4 la Hotărârea Guvernului nr. 903/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, precum şi a anexei nr. M/16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. M/3 „Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, în zona municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa” şi M/4 „Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, sectorul Slobozia - Ţăndărei, judeţul Ialomiţa” la Hotărârea Guvernului nr. 903/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 17 august 2007, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexa nr. M/16 „Regularizare râu Tisa la Remeţi, judeţul Maramureş” la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - (1) Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se face astfel:

a) pentru etapa I, se face din fonduri europene nerambursabile, respectiv din Programul PHARE 2005/17-690.01.03 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu

această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii;

b) pentru etapa II, din fonduri externe nerambursabile din Programul POS Mediu - axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, domeniul major de intervenţie 1 - Protecţia împotriva inundaţiilor, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

(2) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. 3 se face astfel:

a) pentru etapa I, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii;

b) pentru etapa II, din fonduri externe nerambursabile postaderare POS Mediu - axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, domeniul major de intervenţie 1 - Protecţia împotriva inundaţiilor, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 1.001.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. M/3 la Hotărârea Guvernului nr. 903/2007)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, în zona municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

Amplasament: pe râul Ialomiţa şi afluenţi între localitatea Adâncată, amonte de râul Prahova, şi localitatea Bărbătescu, aval pe râul Ialomiţa, pe o lungime totală de 86 km, judeţul Ialomiţa

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

75.104*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3243 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

construcţii-montaj,

 

mii lei

64.996

din care:

 

 

 

- valoarea totală a investiţiei - etapa II (inclusiv TVA):

 

mii lei

67.611*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3243 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

construcţii-montaj,

 

mii lei

58.474

Eşalonarea investiţiei - etapa II

 

 

 

Anul I

 

 

 

 

INV

mii lei

30.000

 

C+M

mii lei

25.000

Anul II

 

 

 

 

INV

mii lei

37.611

 

C+M

mii lei

33.474

- Capacităţi total:

 

 

 

- supraînălţare dig

 

km

42,00

- recalibrare canale

 

km

3,30

- reabilitare golire de fund

 

 

 

acumularea Cotorca I şi Plugari

 

buc.

2

- consolidări de mal

 

km

1,25

- dig nou

 

km

5,40

- reabilitare subtraversare acumularea Plugari,

 

km

0,70

din care:

 

 

 

capacităţi etapa II:

 

 

 

- supraînălţare dig

 

km

29,496

- consolidări de mal

 

km

0,75

- dig nou

 

km

5,40

- Durata de realizare a investiţiei - total,

 

luni

36

din care:

 

 

 

- durata de realizare a investiţiei - etapa II

 

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face astfel:

a) pentru etapa I se face din fonduri europene nerambursabile, respectiv din Programul PHARE 2005/17-690.01.03 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii;

b) pentru etapa II, din fonduri externe nerambursabile din Programul POS Mediu - axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, domeniul major de intervenţie 1 - Protecţia împotriva inundaţiilor, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. M/4 la Hotărârea Guvernului nr. 903/2007)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii

„Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, sectorul Slobozia-Ţăndărei, judeţul Ialomiţa”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

Amplasament: pe râul Ialomiţa şi afluenţi între localitatea Slobozia, în amonte, şi localitatea Ţăndărei, în aval pe râul Ialomiţa, judeţul Ialomiţa

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

92.945*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3243 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

construcţii-montaj,

 

mii lei

81.088

din care:

 

 

 

- valoarea totală a investiţiei - etapa II (inclusiv TVA):

 

mii lei

86.638*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3243 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

construcţii-montaj

 

mii lei

75.587

Eşalonarea investiţiei - etapa II

 

 

 

Anul I

 

 

 

 

INV

mii lei

40.000

 

C+M

mii lei

35.000

Anul II

 

 

 

 

INV

mii lei

46.638

 

C+M

mii lei

40.587

- Capacităţi total:

 

 

 

- supraînălţare dig

 

km

69,31

- parapet din beton

 

km

0,99

- dig nou

 

km

3,50

- consolidări de mal

 

km

1,25

- reabilitare stăvilar evacuare valea Crivaia,

 

buc.

1

din care:

 

 

 

- capacităţi etapa II:

 

 

 

- supraînălţare dig

 

km

67,393

- dig nou

 

km

3,50

- consolidări de mal

 

km

0,625

- reabilitare stăvilar evacuare valea Crivaia

 

buc.

1

- Durata de realizare a investiţiei - total,

 

luni

36

din care:

 

 

 

- durata de realizare a investiţiei - etapa II

 

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face astfel:

a) pentru etapa I se face din fonduri europene nerambursabile, respectiv din Programul PHARE 2005/17-690.01.03 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii;

b) pentru etapa II, din fonduri externe nerambursabile din Programul POS Mediu - axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, domeniul major de intervenţie 1 - Protecţia împotriva inundaţiilor, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. M/16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Regularizare râu Tisa la Remeţi, judeţul Maramureş”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

Amplasament: pe cursul râului Tisa, în zona localităţii Remeţi, judeţul Maramureş

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

43.309*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3243 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

construcţii-montaj,

 

mii lei

32.829

din care:

 

 

 

- valoarea totală a investiţiei - etapa II (inclusiv TVA):

 

mii lei

42.409*)

(în preţuri valabile la 31 octombrie 2011; 1 euro = 4,3243 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

construcţii-montaj

 

mii lei

32.024

Eşalonarea investiţiei - etapa II

 

 

 

Anul I

 

 

 

 

INV

mii lei

33.900

 

C+M

mii lei

25.700

Anul II

 

 

 

 

INV

mii lei

8.509

 

C+M

mii lei

6.324

- Capacităţi total:

 

 

 

- refacere dig de dirijare

 

km

0,500

- refacere consolidare de mal

 

km

1,200

- refacere dig din pământ

 

km

0,050

- traverse de consolidare (8 buc.)

 

km

0,479

- epiuri (3 buc.)

 

km

0,060

- decolmatare albie,

 

km

0,750

din care:

 

 

 

- capacităţi etapa II:

 

 

 

- refacere dig de dirijare

 

km

0,421

- refacere consolidare de mal

 

km

1,200

- traverse de consolidare (8 buc.)

 

km

0,479

- epiuri (3 buc.)

 

km

0,060

- decolmatare albie

 

km

0,750

- Durata de realizare a investiţiei - total,

 

luni

18

din care:

 

 

 

- durata de realizare a investiţiei - etapa II

 

luni

15

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face astfel:

a) pentru etapa I, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii;

b) pentru etapa II, din fonduri externe nerambursabile postaderare POS Mediu - axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, domeniul major de intervenţie 1 - Protecţia împotriva inundaţiilor, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând 4 obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”- S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, cu completările ulterioare, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista cuprinzând 4 obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), conform anexelor nr. 2/1-2/4.

Art. 2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexele nr. 2/1-2/4, se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2/1-2/4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 1.003.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând 4 obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator şi supervizor, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului

 

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea obiectivului

1.

Ialomiţa

Staţie de epurare şi colector de evacuare spre emisar, în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa

2.

Prahova

Reabilitare reţele de alimentare cu apă şi canalizare, reabilitare/înlocuire rezervor parc în localitatea Azuga, judeţul Prahova

3.

Covasna

Extindere reţea de canalizare menajeră pe străzile Forestierilor, Podului, Plevnei, Butykak, Luceafărului, Kovasznai Sandor, Secuiască şi legătura Str. Şcolii cu Kovasznai Sandor în localitatea Covasna, judeţul Covasna

4.

Bihor

îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în municipiul Salonta, judeţul Bihor

 

ANEXA Nr. 2/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Staţie de epurare şi colector de evacuare spre emisar, în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa”, cuprins în Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, â staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. În calitate de agenţie de implementare a proiectului în perioada derulării investiţiei şi Unitatea administrativ-teritorială Amara, judeţul Ialomiţa, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: Unitatea administrativ-teritorială Amara, judeţul Ialomiţa

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

 

mii lei

10.293

(în preţuri 1 euro = 4,3533 lei la data de 30 septembrie 2011),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii montaj

 

mii lei

3.746

- anul I

INV

mii lei

5.146

 

C+M

mii lei

1.873

- anul II

INV

mii lei

5.147

 

C+M

mii lei

1.873

- Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

24

- Capacităţi: Reabilitare conductă de refulare PEID, Dn 315 mm

 

 

2.535 m

Staţie de epurare

 

 

2.410 mc/zi

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare reţele de alimentare cu apă şi canalizare, reabilitare/înlocuire rezervor parc în localitatea Azuga, judeţul Prahova”, cuprins în Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. în calitate de agenţie de implementare în perioada derulării investiţiei şi Unitatea administrativ-teritorială Azuga, judeţul Prahova, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: Unitatea administrativ-teritorială Azuga, judeţul Prahova

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

mii lei

 

11.121

(în preţuri 1 euro = 4,3533 lei la data de 30 septembrie 2011),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii montaj

mii lei

 

8.280

- Durata de realizare a investiţiei:

luni

 

12

- Capacităţi:

 

 

 

Reabilitare conductă transport apă potabilă PEID, PN 6, DN 200mm

 

1.876

m

Reabilitare reţele de distribuţie PEID, PN6, De (50-110) mm

 

5.224

m

Staţie hidrofor Q = 33 l/s

 

1

buc.

Reabilitare Rezervor V = 600 mc

 

1

buc.

Reabilitare reţea de canalizare PVC, SN4, De (250^00) mm

 

4.672

m

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Extindere reţea de canalizare menajeră pe străzile Forestierilor, Podului, Plevnei, Butykak, Luceafărului, Kovasznai Sandor, Secuiască şi legătura Str. Şcolii cu Kovasznai Sandor în localitatea Covasna, judeţul Covasna”, cuprins în Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. În calitate de agenţie de implementare în perioada derulării investiţiei şi Unitatea administrativ-teritorială Covasna, judeţul Covasna, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: Unitatea administrativ-teritorială Covasna, judeţul Covasna

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

mii lei

 

1.654

(în preţuri 1 euro = 4,3463 lei la data de 23 ianuarie 2012),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii montaj

mii lei

 

1.200

- Durata de realizare a investiţiei:

luni

 

6

- Capacităţi: Extindere reţea de canalizare PVC SN4 Dn 200 mm ÷ 250 mm

 

2.365

m

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/4

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în municipiul Salonta, judeţul Bihor”, cuprins în Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. În calitate de agenţie de implementare în perioada derulării investiţiei şi Unitatea administrativ-teritorială Salonta, judeţul Bihor, după predarea-primirea obiectivului de investiţii

Amplasament: Unitatea administrativ-teritorială Salonta, judeţul Bihor

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

 

mii lei

 

41.463

(în preţuri 1 euro = 4,3011 lei la data de 22 decembrie 2011),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- construcţii montaj

 

mii lei

 

24.494

- Eşalonarea investiţiei

 

 

 

 

- anul I

INV

mii lei

 

20.732

 

C+M

mii lei

 

12.247

- anul II

INV

mii lei

 

20.731

 

C+M

mii lei

 

12.247

- Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

 

24

- Capacităţi: Reabilitare reţea distribuţie apă PEHD Pn10, Dn 110 mm ÷ 160 mm

 

 

22.523

I m

Extindere reţea canalizare PVC KG Dn 250 mm

 

 

30.317

 m

Staţii de pompare (Q=20 mc/h - 50mc/h)

 

 

4

buc.

Conductă de refulare PEHD Pn10 Dn 110 mm

 

 

1.210

m

Staţie de epurare Q = 60,43 l/s

 

 

1

buc.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei resurse umane nr. 104.313 din 12 septembrie 2012;

- prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 5 lit. c) şi 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Instanţele judecătoreşti şi Direcţia resurse umane vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

 

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

 

Bucureşti, 1 octombrie 2012.

Nr. 3.278/C.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti.

(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.

Art. 2. - (1) Activitatea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex al instanţelor judecătoreşti este evaluată anual de către conducătorul instanţei judecătoreşti în care îşi desfăşoară activitatea, prin acordarea calificativelor „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”, la propunerea grefierului-şef sau primului grefier, după caz.

(2) Absolvirea oricărei forme de pregătire continuă, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri sau, după caz, de instituţiile de profil, constituie un punctaj care se are în vedere la evaluarea anuală a personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti.

(3) Evaluările şi calificativele anuale se păstrează la dosarul profesional personal.

(4) În cazul specialiştilor IT, evaluarea se realizează cu sprijinul compartimentului de specialitate informatică din cadrul Ministerului Justiţiei şi se semnează atât de preşedintele instanţei, cât şi de către şeful compartimentului informatic din cadrul Ministerului Justiţiei.

(5) La evaluarea activităţii personalului auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere se va avea în vedere şi modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.

(6) Evaluarea personalului prevăzut de prezentul regulament, detaşat sau delegat la alte instituţii, se face de instituţia la care acesta funcţionează, în raport cu specificul activităţii desfăşurate.

Art. 3. - (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie - 1 martie din anul următor perioadei evaluate.

(3) Sunt exceptate de la evaluarea anuală, desfăşurată în perioada prevăzută la alin. (2), următoarele categorii de salariaţi:

a) persoanele angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;

b) persoanele al căror contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade cuprinse între 6 şi 12 luni de la reluarea activităţii.

Art. 4. - În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al salariatului încetează, se suspendă sau se modifică în condiţiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de muncă. La obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raportului de muncă;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de serviciu ori a raportului de muncă, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raportului de serviciu ori a raportului de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora;

c) la sfârşitul perioadei de stagiu pentru personalul debutant. Art. 5. - (1) Performanţele profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti sunt evaluate pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, în funcţie de specificul activităţii compartimentului în care salariatul îşi desfăşoară activitatea.

(2) Evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare, în funcţie de atribuţiile concrete ale fiecărei categorii de personal auxiliar de specialitate şi personal conex, potrivit regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, care, astfel stabilite, se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.

Art. 6. - (1) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului prevăzut de prezentul regulament are ca elemente de referinţă:

a) fişa postului, ca element de raportare la cerinţele, activităţile şi responsabilităţile corespunzătoare postului - anexa nr. 5;

b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluată;

c) criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale, stabilite în condiţiile prezentului regulament.

(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face potrivit criteriilor prevăzute în fişele de evaluare - anexele nr. 1, 2, 3 şi 4.

Art. 7. - Procedura de evaluare se realizează în două etape, după cum urmează:

a) completarea fişei de evaluare de către evaluator;

b) interviul.

Art. 8. - (1) Fiecare criteriu de competenţă profesională şi de performanţă se notează cu note de la 1 la 5.

(2) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.

(3) în urma notării se poate acorda unul dintre următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”.

(4) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor şi a criteriilor de evaluare, prin acordarea pentru fiecare obiectiv şi criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire.

(5) Pentru a obţine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obţinute ca urmare a aprecierii obiectivelor şi criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.

(6) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:

 

Media

Calificativul

a) între 1,00 şi 2,00

nesatisfăcător

b) între 2,01 şi 3,00

satisfăcător

c) între 3,01 şi 4,00

bine

d) între 4,01 şi 5,00

foarte bine

 

Art. 9. - (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi salariat, în cadrul căruia:

a) se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat notările evaluatorului în fişa de evaluare;

b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către salariatul evaluat.

(2) în cazul în care între salariatul evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra evaluării, evaluatorul poate modifica fişa de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun.

Art. 10. - (1) Personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex din cadrul instanţelor judecătoreşti nemulţumit de rezultatul evaluării poate să îl conteste în termen de 5 zile de la comunicare.

(2) Contestaţia se depune la preşedintele instanţei şi se soluţionează, în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei, de către o comisie constituită în acest scop prin decizie a preşedintelui instanţei, iar audierea persoanei evaluate este obligatorie.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) are în componenţă un preşedinte şi 2 membri numiţi de către colegiul de conducere al instanţei.

Art. 11. - (1) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei şi se consemnează în fişa de evaluare.

(2) Fişa de evaluare şi raportul final se ataşează la dosarul profesional.

Art. 12. - Personalul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit art. 10 se poate adresa instanţei competente, în condiţiile legii.

Art. 13. - Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2), evaluarea performanţelor individuale ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti pentru anul 2011 se va face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prezentului regulament.

Art. 14. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CRITERII GENERALE

de evaluare a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti

 

I. Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului auxiliar de specialitate/personalului conex care ocupă posturi de conducere:

1. cunoştinţe şi experienţă;

2. complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor;

3. judecata şi impactul deciziilor;

4. influenţa, coordonarea şi supervizarea;

5. contacte şi comunicare;

6. condiţii de muncă;

7. gradul de realizare a atribuţiilor;

8. incompatibilităţi şi regimuri speciale.

II. Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului auxiliar de specialitate/personalului conex care ocupă posturi de execuţie:

1. cunoştinţe şi experienţă;

2. complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor;

3. judecata şi impactul deciziilor;

4. contacte şi comunicare;

5. condiţii de muncă;

6. gradul de realizare a atribuţiilor;

7. incompatibilităţi şi regimuri speciale.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

FIŞĂ DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate/personalului conex care ocupă posturi de conducere

 

Numele................................prenumele.....................

Funcţia.....................................................

Locul de muncă/compartimentul..............................................

Perioada evaluată........................................

Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale

 

Nr. crt.

Denumirea criteriului

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriului

Observaţiile evaluatorului

1.

Cunoştinţe şi experienţă

 

 

2.

Complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor

 

 

3.

Judecata şi impactul deciziilor

 

 

4.

Contacte şi comunicare

 

 

5.

Condiţii de muncă

 

 

6.

Gradul de realizare a atribuţiilor

 

 

7.

Incompatibilităţi şi regimuri speciale

 

 

8.

Influenţa, coordonarea şi supervizarea

 

 

9.

Absolvirea oricărei forme de pregătire continuă organizată de Şcoala Naţională de Grefieri sau, după caz, de instituţiile de profil

 

 

10.

Alte criterii specifice*)

 

 

 

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare:

 

 

 

Calificativul acordat:

 

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

 

 

1.

 

2.

…………….

 

 

Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se face evaluarea:

 

1.

2.

…………….

 

1. Numele şi prenumele persoanei care a făcut evaluarea.................

Funcţia................................................

Semnătura..............................................

Data...................................................

2. Numele şi prenumele persoanei evaluate...............................

De acord cu rezultatul evaluării.........Semnătura......................data..............

Contest rezultatul evaluării................Semnătura...................data..............

3. Numele şi prenumele persoanei/membrilor comisiei care soluţionează contestaţia...................

Funcţia............

4. Rezultatul contestaţiei............

Calificativul acordat după contestaţie.........

5. Luarea la cunoştinţă a rezultatului contestaţiei

Numele şi prenumele...................................

Semnătura..............................................

Data..............


*) Evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare, în funcţie de atribuţiile concrete ale fiecărei categorii de personal, potrivit regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

FIŞĂ DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate/personalului conex care ocupă posturi de execuţie

 

Numele................................prenumele.....................

Funcţia.....................................................

Locul de muncă/compartimentul..............................................

Perioada evaluată........................................

Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale

 

Nr. crt.

Denumirea criteriului

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriului

Observaţiile evaluatorului

1.

Cunoştinţe şi experienţă

 

 

2.

Complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor

 

 

3.

Judecata şi impactul deciziilor

 

 

4.

Contacte şi comunicare

 

 

5.

Condiţii de muncă

 

 

6.

Gradul de realizare a atribuţiilor

 

 

7.

Incompatibilităţi şi regimuri speciale

 

 

8.

Absolvirea oricărei forme de pregătire continuă organizată de Şcoala Naţională de Grefieri sau, după caz, de instituţiile de profil

 

 

9.

Alte criterii specifice*)

 

 

 

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare:

 

 

 

Calificativul acordat:

 

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

 

1.

 

2.

…………….

 

 

Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se face evaluarea:

1. Numele şi prenumele persoanei care a făcut evaluarea.................

Funcţia................................................

Semnătura..............................................

Data...................................................

2. Numele şi prenumele persoanei evaluate...............................

De acord cu rezultatul evaluării.........Semnătura......................data............

Contest rezultatul evaluării................Semnătura...................data............

3. Numele şi prenumele persoanei/membrilor comisiei care soluţionează contestaţia Funcţia............

4. Rezultatul contestaţiei............

Calificativul acordat după contestaţie.........

5. Luarea la cunoştinţă a rezultatului contestaţiei

Numele şi prenumele...............................................

Semnătura..............................................

Data..............


*) Evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare, în funcţie de atribuţiile concrete ale fiecărei categorii de personal auxiliar de specialitate şi personal conex, potrivit regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

FIŞA DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate/personalului conex care ocupă posturi de debutant, la sfârşitul perioadei de stagiu

 

Numele................................prenumele.....................

Funcţia.....................................................

Locul de muncă/compartimentul..............................................

Perioada de stagiu: de la....................la....................

Criteriile de evaluare pentru personalul auxiliar de specialitate/personalul conex debutant

 

Denumirea criteriului

Nota

Gradul de realizare a atribuţiilor prevăzute în fişa postului

 

Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate

 

Gradul de cunoaştere a reglementărilor specifice domeniului

 

Gradul de adaptare şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor

 

Capacitatea de transmitere a ideilor în scris şi verbal

 

Capacitatea de lucru în echipă, de a se integra în aceasta, de a-şi aduce contribuţia, prin activitatea desfăşurată, la îndeplinirea obiectivelor echipei, respectarea regulilor stabilite de conducerea structurii din care face parte etc.

 


Menţiuni privind intervalul de evaluare:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Calificativul de evaluare: .................................................................................................................

Propuneri: ..........................................................................................................................................

Recomandări: ....................................................................................................................................

 

1. Numele şi prenumele evaluatorului....................................

Funcţia....................................................................

Data întocmirii...........................................................

Semnătura..................................................................

2. Numele şi prenumele persoanei evaluate...............................

Semnătura..............................................

Data...................................................

3. Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează....................

Funcţia................................................

Semnătura..............................................

Data...................................................

4. Numele şi prenumele persoanei/membrilor comisiei care soluţionează contestaţia..................

Funcţia.............

Calificativul acordat după contestaţie..................

Semnătura..............................................

Data..............

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

 

Aprob

(conducătorul instanţei)

Denumirea instanţei

Denumirea structurii/biroului/compartimentului

 

FISA POSTULUI

Nr...............

 

A. Identificarea postului

1. Denumirea postului

2. Nivelul postului

3. Poziţia postului din statul de funcţii

4. Scopul principal al postului

5. Funcţia

6. Gradul/Treapta profesională

7. Relaţii cu alte posturi: 7.1. sfera relaţională internă:

- relaţii ierarhice

- relaţii funcţionale

- relaţii de control

- relaţii de reprezentare 7.2 sfera relaţională externă:

- relaţii cu autorităţi şi instituţii publice

- relaţii cu organizaţii internaţionale

- relaţii cu persoane juridice private

B. Cerinţe specifice pentru ocuparea postului 1. Pregătire:

- studii

- cursuri/programe de perfecţionare/specializare

- limbi străine şi nivelul de cunoaştere

- cunoştinţe de operare/programe pe calculator şi nivelul de cunoaştere

- autorizaţii speciale

2. Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare

3. Experienţă:

- vechime în muncă

- vechime în specialitate

4. Competenţă managerială (pentru posturile de conducere)

C. Atribuţiile postului

- descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului

D. Întocmit de:

Numele şi prenumele......................

Funcţia de conducere......................

Semnătura...................

Data întocmirii................

Avizat de:

Numele şi prenumele....................

Funcţia publică de conducere.....................

Semnătura....................

Data......................

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele...................

Semnătura.................

Data..................

 

COMISIA DE CONCURS PENTRU RECRUTAREA ÎNALŢILOR FUNCŢIONARI PUBLICI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici

 

Art. I. - Regulamentul Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 2 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentul regulament reglementează modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, pe o funcţie publică vacantă, denumit în continuare concurs.”

2. La articolul 2, literele b), c) şi d) vor avea următorul cuprins:

b) competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să ocupe o funcţie publică în categoria înalţilor funcţionari publici trebuie să deţină şi să demonstreze cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare exercitării funcţiei publice pentru care candidează;

c) competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici se face prin parcurgerea etapelor şi a procedurilor de concurs;

d) relevanţa, principiu potrivit căruia organizarea şi desfăşurarea concursului au drept scop identificarea şi testarea competenţelor, cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici;”.

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Concursul se desfăşoară, de regulă, în primul semestru al fiecărui an.

(2) La solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice adresată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu acordul comisiei de concurs, se pot desfăşura sesiuni extraordinare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului regulament.”

4. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Funcţiile publice vacante care urmează să fie ocupate prin concurs, stabilit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit comisiei de concurs în fiecare an, cel mai târziu în luna martie, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise a concursului, comisia de concurs transmite Agenţiei datele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), b) şi d).

(2) Agenţia verifică documentele transmise potrivit alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea datelor transmise de comisia de concurs.

(3) Agenţia asigură publicitatea concursului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. La articolul 8 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor stabilite pentru participarea la concurs, precum şi, dacă este cazul, cunoştinţele şi competenţele în domenii specifice corespunzătoare exercitării funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici;”.

7. La articolul 12 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

,,a) testarea cunoştinţelor teoretice necesare exercitării unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici;

b) testarea abilităţilor şi competenţelor practice necesare exercitării unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici;”.

8. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Subiectele se formulează pe baza bibliografiei de concurs, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările şi completările ulterioare, iar complexitatea acestora trebuie să corespundă nivelului funcţiei publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.”

9. La articolul 27 alineatul (1), literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:

,,a) maximum 5 puncte pentru demonstrarea de competenţe personale şi motivaţie, cu relevanţă pentru exercitarea funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici;

d) maximum 5 puncte pentru demonstrarea de cunoştinţe cu relevanţă în exercitarea funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici;”.

10. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Punctajul minim necesar promovării concursului pentru ocuparea unei funcţii publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici este de 70 de puncte.”

11. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar promovării. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare după evaluarea rezultatelor probelor suplimentare, dacă s-au desfăşurat astfel de probe, respectiv candidatul care are cel mai mare punctaj la proba scrisă, dacă nu s-au desfăşurat probe suplimentare.

(2) Rezultatele concursului se afişează la sediul Agenţiei, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea ultimei probe a concursului, cu precizarea termenului-limită de depunere a contestaţiilor.”

12. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot formula contestaţii în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor concursului.”

13. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Agenţiei.”

14. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Rezultatele finale ale concursului împreună cu propunerile de numire se transmit Secretariatului General al Guvernului în termen de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici,

Anca Alexandra Purcărea

 

Bucureşti, 15 octombrie 2012.

Nr. 2.