MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 710/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 710         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

980. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 martie 2012 şi la Paris la 26 martie 2012, la Acord ui-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

 

990. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice si al funcţionarilor publici, semnat la Chişinău la 2 aprilie 2012

 

Acord de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici

 

998. - Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile şi a Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

37. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011

 

243. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 

1.520. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

2.455. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de cărămidă, astăzi hală, din Str. Călăraşilor f.n. (fosta str. Traian Lalescu nr. 36, incinta Societăţii Comerciale TMK - SA), municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

 

2.456. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă” din str. Hagi Moscu Maria nr. 28-30, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 

2.457. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Uzinele Timpuri Noi, birouri - fostul Centru de calcul, din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, municipiul Bucureşti

 

2.458. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Corbeanu” din str. Decebal nr. 4, municipiul Curtea de Argeş, judeţul Argeş

 

2.462. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă” din bd. Regina Maria nr. 12, sectorul 4, municipiul Bucureşti

 

2.669. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru proiectele de tip grant şi strategic pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

2.670. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115 „îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 martie 2012 şi la Paris la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele*) convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 martie 2012 şi la Paris la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Hasotti

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 980.


*) Traducere.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet ministru

 

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti

Tel.: 021 319 97 59/2430

Fax: 021 312 67 92

 

7 martie 2012

 

Domnului Dr. Rolf Wenzel, guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Ref.: Amendament la F/P 1562 - Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice din România

 

Stimate domnule guvernator,

 

Având în vedere stadiul actual al activităţilor proiectului menţionat mai sus, pentru asigurarea finalizării cu succes a acestora, la cererea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN), vă rugăm să fiţi de acord cu o majorare a costului proiectului şi, în consecinţă, a contribuţiei României cu 15.878.000 EUR.

Pe parcursul lucrărilor de execuţie la Palatul Culturii din laşi s-a constatat existenţa unor vestigii arheologice ale palatelor anterioare, din diferite etape istorice, iar în conformitate cu legislaţia română în vigoare a fost necesară deschiderea unui şantier arheologic pentru cercetări suplimentare. Cercetările arheologice suplimentare, împreună cu studiile privind apele subterane, care produc infiltraţii asupra structurii clădirii, au condus la necesitatea unor intervenţii suplimentare asupra structurii clădirii şi a unor instalaţii de drenaj.

Din cauza acestor cerinţe tehnice, pe baza studiilor relevante ale proiectantului, în vederea asigurării siguranţei şi funcţionalităţii mai eficiente a clădirii şi pentru finalizarea întregului obiectiv, sunt necesare lucrări suplimentare. Costul net al lucrărilor suplimentare avute în vedere este de 15.878.000 EUR, care astfel conduce la o creştere a costului proiectului de la 99 milioane EUR la 114,878 milioane EUR.

Aceste modificări vor conduce la modificări specifice în cadrul anexei nr. 1, după cum urmează:

- în secţiunea II, rândurile de la 4 la 7 se vor modifica şi vor avea următorul cuprins:

 

„Costul total al Proiectului:

114.878.000 EUR

Detalierea estimativă a costului:

 

în EUR

Lucrări, echipamente, bunuri, proiectare şi supervizare lucrări

Administrare proiect

Autorizaţii şi permise

Total

112.678.000

1.400.000

800.000

114.878.000

Planul de finanţare:

78.200.000 EUR BDCE 68%

36.678.000 EUR Guvernul României 32%

Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării:

Aproximativ 10,34%”

 

Sperând că cererea noastră va beneficia de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

ministrul finanţelor publice

 

BDCE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia generală pentru împrumuturi

 

Domnului Cristian Sporiş,

secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, sectorul 5

România

 

Paris, 26 martie 2012

 

Ref. - Amendament la Acordul-cadru de împrumut F/P 1562 (2006) - reabilitarea monumentelor istorice din România

 

Stimate domnule Sporiş,

Ne referim la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice din data de 7 martie 2012 privind amendarea acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus.

Având în vedere necesitatea deschiderii şantierelor pentru cercetări arheologice şi a realizării unor lucrări de structură neprevăzute şi a unor instalaţii de drenaj la Palatul Culturii din laşi, BDCE nu are nicio obiecţie să confirme faptul că costul total al proiectului va creşte la 114.878.000 EUR, distribuit pe surse şi categorii de cheltuieli, după cum urmează:

 

Lucrări, echipamente, bunuri, proiectare şi supervizare lucrări

112.678.000 EUR

Administrare proiect

1.400.000 EUR

Autorizaţii şi permise

800.000 EUR

Total

 

 

114.878.000 EUR

BDCE

78.200.000.EUR

68%

 

Guvernul României

36.678.000 EUR

32%

 

 

Dorim să vă asigurăm de aprecierea noastră pentru strânsa colaborare dintre instituţiile noastre.

 

Cu stimă, Thierry Poirel,

director general

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici,

semnat la Chişinău la 2 aprilie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova privind coooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, semnat la Chişinău la 2 aprilie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 990.

 

ACORD

de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici

 

Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,

având în vedere relaţiile de prietenie şi de cooperare existente între cele două state, dorind să conlucreze în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Autorităţi competente

 

Autorităţile competente responsabile pentru implementarea acordului sunt:

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din România

şi

Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

 

Părţile, ţinând cont de atribuţiile regulamentare, convin să coopereze în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, în următoarele sectoare limitativ enumerate:

1. reformă şi inovaţie în funcţia publică;

2. managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;

3. livrarea serviciilor publice şi calitatea serviciilor publice;

4. regimul actului administrativ referitor la funcţia publică şi la funcţionarii publici;

5. standardele de conduită a funcţionarilor publici;

6. formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici.

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

(1) Pentru implementarea prevederilor acordului, autorităţile competente, de comun acord, vor realiza cooperarea prin:

a) organizarea vizitelor de lucru şi stagiilor pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice de conducere şi pentru specialişti din diferite domenii specifice, conform planului anual aprobat de autorităţile competente;

b) organizarea atelierelor de lucru comune de experţi, seminare şi alte întâlniri în oricare dintre cele două state;

c) asistarea experţilor, specialiştilor sau funcţionarilor publici, de către cealaltă parte, în diferite domenii de cooperare comună;

d) oferirea de consultanţă tehnică, în limita competenţelor părţilor, în domeniul formulării politicilor publice şi a strategiilor, al canalelor/metodelor de livrare a serviciilor publice;

e) acordarea de sprijin funcţionarilor publici, la solicitare, în vederea elaborării de proiecte de cercetare comune convenite de autorităţile competente;

f) oricare altă modalitate de cooperare asupra căreia părţile pot conveni, printr-un act adiţional.

(2) Funcţionarii publici la care se face referire în alin. (1) lit. e) sunt desemnaţi de către părţi prin acte administrative emise de autorităţile competente.

(3) Funcţionarii publici prevăzuţi în alin. (1) lit. e), desemnaţi potrivit dispoziţiilor alin. (2), sunt obligaţi să respecte legislaţia naţională a statului pe teritoriul căruia sunt întreprinse cercetările comune.

(4) Părţile pot implica parteneri naţionali sau internaţionali în vederea organizării activităţilor comune.

 

ARTICOLUL 4

Acordurile financiare

 

Cu respectarea legislaţiilor naţionale ale statelor lor, părţile decid, de comun acord, modalitatea de finanţare a activităţilor ce rezultă din implementarea prevederilor acordului.

 

ARTICOLUL 5

Comitetul de cooperare

 

(1) Pentru implementarea prevederilor acordului, părţile convin constituirea unui Comitet de cooperare.

(2) Rolul Comitetului de cooperare este de a conveni asupra sarcinilor specifice, a îndatoririlor, de a stabili condiţiile şi angajamentele concrete, inclusiv cu privire la angajamentele financiare, precum şi asupra altor subiecte referitoare la implementarea dispoziţiilor acordului.

(3) Comitetul de cooperare are sarcina de a evalua şi monitoriza implementarea colaborării, ca linie directoare pentru activităţile ulterioare.

(4) în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părţile se vor informa reciproc despre componenţa delegaţiilor lor în Comitetul de cooperare.

 

ARTICOLUL 6

Drepturile de proprietate intelectuală

 

(1) Părţile aplică legislaţia privind drepturile de proprietate intelectuală asupra oricărei forme de cooperare prevăzută de acord, conform legislaţiilor naţionale ale statelor părţilor şi a

obligaţiilor acestora ce decurg din alte tratate internaţionale la care statele părţilor sunt părţi.

(2) Informaţiile sau hotărârile care rezultă din schimbul de informaţii al specialiştilor, experţilor ori funcţionarilor publici, din atelierele de lucru comune ale experţilor, din seminarele comune sau din proiectele comune de cercetare pot fi folosite de către una dintre părţi doar cu acordul autorităţii competente a celeilalte părţi.

 

ARTICOLUL 7

Dispoziţii finale

 

(1) Acordul de cooperare intră în vigoare la data ultimei notificări prin care se comunică celeilalte părţi îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Acordul de cooperare se încheie pentru o perioadă de 2 ani, putând fi reînnoit, cu acordul părţilor, pentru noi perioade de câte 2 ani, dacă niciuna dintre părţi nu va notifica celeilalte părţi intenţia sa privind încetarea valabilităţii acordului.

(3) Acordul de cooperare poate fi amendat numai cu acordul ambelor părţi, prin notificări reciproce, transmise pe cale diplomatică. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu procedurile prevăzute la alin. (1).

 

ARTICOLUL 8

Prioritatea legii şi soluţionarea conflictelor

 

(1) Acordul de cooperare nu afectează obligaţiile asumate în cadrul altor tratate la care părţile sau statele lor sunt părţi.

(2) Orice diferend referitor la interpretarea şi aplicarea prezentului acord de cooperare va fi soluţionat, pe cale amiabilă, prin consultări între părţi.

Semnat la Chişinău la 2 aprilie 2012, în două exemplare originale, în limba română, ambele texte fiind egal autentice.

 

Ministerul Administraţiei şi Internelor din România

Andras Szakal,

secretar de stat,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Vasile Marina,

doctor habilitat, profesor universitar, rector

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile şi a Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - După alineatul (1) al articolului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor de finanţare emise pe durata schemei prevăzute la alin. (1) se efectuează până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2018, în limita creditelor bugetare anuale aprobate şi a creditelor de angajament angajate pe durata schemei prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor cap. V pct. 3 din anexa nr. 3.”

Art. II. - După alineatul (1) al articolului 11 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor de finanţare emise pe durata schemei prevăzute la alin. (1) se efectuează până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2018, în limita creditelor bugetare anuale aprobate si a creditelor de angajament angajate pe durata schemei prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor cap. V din anexa nr. 2.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 998.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h)*) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (10) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2012,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009*) privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 1 noiembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) solicitanţii acreditării grupurilor/centralelor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi:

- titularii de licenţă de producere a energiei electrice în grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile;

- operatorii economici care deţin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile care se află în perioada de probe;

- operatorii economici care deţin grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi care utilizează energia electrică produsă pentru consum propriu, altul decât consumul propriu tehnologic;

- persoanele fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW,

care utilizează sursele regenerabile de energie/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeană prevăzute în anexa nr. 1;”.

2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;”.

3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele fizice care deţin centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată sub 100 kW pot mandata un operator economic să solicite acreditarea acestor centrale în condiţiile prezentului regulament, de regulă furnizorul de energie electrică cu care au încheiat contract de furnizare a energiei electrice.”

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Cererea de acreditare pentru acordarea sistemului de promovare prin CV, întocmită conform anexei se transmite la ANRE şi este însoţită de documentaţia de acreditare care conţine informaţii privind:

a) datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informaţiilor necesare acreditării, conform anexei nr. 3;

b) amplasarea centralelor electrice de producere a E-SRE supuse acreditării, conform anexei nr. 4;

c) combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei electrice/tipul SRE utilizate;

d) echipamentele principale ce compun grupul/centrala electrică de producere a E-SRE şi caracteristicile acestora, conform anexei nr. 5;

e) sistemul de măsurare (pentru energie electrică şi, dacă este cazul, pentru combustibilii utilizaţi), conform anexei nr. 5;

f) producţia şi prognoza de E-SRE, conform anexei nr. 6;

g) avizul tehnic de racordare la reţeaua electrică, eliberat de operatorul de reţea, dacă acesta nu a fost transmis anterior la ANRE în procesul de acordare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei;

h) informaţii privind costurile cu investiţiile pentru realizarea grupului/centralei electrice de producere a E-SRE, prin completarea machetei de raportare prevăzute în anexa 7;

i) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind faptul că deţinătorul grupului/centralei electrice a beneficiat/nu a beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat, conform anexei nr. 9;

j) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia privind corectitudinea informaţiilor furnizate ANRE, conform anexei nr. 10;

k) dovada achitării facturii emise de ANRE, reprezentând contravaloarea contribuţiei băneşti prevăzută la art. 321.”


*) Articolul 11 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, au fost abrogate prin Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 3 octombrie 2012. nr. 2.

 

5. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), în funcţie de tipul SRE/tehnologiei de producere a E-SRE utilizate, este obligatorie transmiterea:”.

6. La articolul 6 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) documentelor privind costurile de racordare, de exemplu contracte de racordare, contracte din care să rezulte cota de participare şi modul de recuperare de la OR a investiţiilor în lucrări necesare pentru întărirea reţelei electrice, în cazul în care realizarea acestora este finanţată de operatorul economic care solicită acreditarea;”.

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) ANRE analizează documentaţia transmisă de solicitant în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia în ANRE şi, dacă este necesar, îi cere acestuia completarea documentaţiei depuse cu informaţii suplimentare şi/sau care lipsesc, precum şi cu justificări necesare acreditării.”

8. La articolul 8, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) numărul de CV cuvenit pentru fiecare 1 MWh E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori;”.

9. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) ANRE comunică decizia de acreditare prin fax sau e-mail, în formă scanată, operatorului economic acreditat şi următoarelor entităţi:”.

10. La articolul 10, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) în cazul centralelor electrice multicombustibil, al celor care utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru 1 MWh, precum şi în cazul celor de cogenerare care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, să fie asigurată măsurarea cantităţii şi a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi, conform prevederilor art. 15.”

11. La articolul 10, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) în cazul centralelor electrice care utilizează ca SRE biomasă, biogaz şi/sau biolichide, să fie asigurată măsurarea cantităţii de SRE utilizată, conform prevederilor art. 15.”

12. Articolul 13 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - În cazul respingerii acreditării, decizia ANRE poate fi contestată în condiţiile Legii nr. 123/2012.”

13. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Operatorii economici care deţin centrale electrice care utilizează ca SRE biomasă, biogaz sau biolichide sunt obligaţi să asigure măsurarea cantităţii pentru fiecare tip de SRE utilizată.”

14. Articolul 16 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Grupurile/Centralele electrice de producere a E-SRE care îndeplinesc condiţiile de acreditare prevăzute de prezentul regulament sunt acreditate pe perioadele stabilite la art. 3 alin. (2) din Lege.

(2) în cazul producătorilor de E-SRE care au pus în funcţiune centrale de producere a E-SRE înainte de intrarea în vigoare a Legii, respectiv 6 noiembrie 2008, duratele de aplicare de la alin. (1) se diminuează corespunzător cu perioada pentru care aceştia au beneficiat deja de CV.

(3) în cazul producătorilor de E-SRE care au pus în funcţiune centrale de producere a E-SRE între data de 6 noiembrie 2008 şi data de 1 noiembrie 2011, duratele de aplicare de la alin. (1) se diminuează conform prevederilor art. 3 alin. (8) lit. b) din Lege.

(4) ANRE modifică deciziile de acreditare emise producătorilor de E-SRE menţionaţi la alin. (3), astfel încât durata de aplicare a sistemului de promovare prin CV să se prelungească cu perioada de timp corespunzătoare producerii unei cantităţi de energie electrică stabilite de ANRE pentru care se emite un număr de CV egal cu diferenţa dintre numărul de CV cuvenite şi numărul de CV deja primite între data de 6 noiembrie 2008 şi data de 1 noiembrie 2011.

(5) în cazul producătorilor de E-SRE care schimbă amplasamentul grupului/centralei de producere a E-SRE, duratele de aplicare de la alin. (1) se vor diminua având în vedere prevederile alin. (2) sau (3), după caz.”

15. Articolul 17 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - În cazul operatorului economic care pune în funcţiune grupuri electrice în mod etapizat, la stabilirea datei de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va lua în considerare acordarea de CV în perioada de probe, după cum urmează:

a) dacă operatorul economic transmite la ANRE documente încheiate de acesta cu OR care să confirme data începerii livrării de energie electrică în reţea pentru fiecare grup electric component al centralei, data de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va calcula în funcţie de data începerii livrării de energie electrică în perioada de probe şi durata de aplicare a sistemului de promovare prin CV stabilită conform art. 16, pentru fiecare grup component al centralei;

b) dacă operatorul economic nu transmite la ANRE documentele menţionate la lit. a), data de expirare a aplicării sistemului de promovare prin CV se va calcula de la data acreditării primului grup electric.”

16. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în cazul punerii în funcţiune etapizate a grupurilor din centralele electrice de producere a E-SRE, acreditarea preliminară se transformă în acreditare finală în condiţiile art. 19 pentru capacitatea parţial pusă în funcţiune a centralelor respective.”

17. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) în situaţiile în care legea impune obligaţia obţinerii licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, acreditarea finală se acordă de ANRE în condiţiile prezentului regulament, după obţinerea de către solicitant a acestei licenţe.”

18. După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 201 şi 202, cu următorul cuprins:

„Art. 201. - Reducerea numărului de CV prevăzută la art. 20 alin. (1) se aplică până la concurenţa valorii ajutorului investiţional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui CV, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime şi valorii minime de tranzacţionare a CV, conform anexei nr. 12.

Art. 202. - Prin excepţie de la art. 20 alin. (1), centralele electrice puse în funcţiune înainte de 1 ianuarie 2013 şi care au beneficiat sau li s-a aprobat ajutor de stat până la data autorizării schemei de sprijin de către Comisia Europeană, respectiv 13 iulie 2011, vor primi numărul de CV stabilit la art. 6 alin. (2) din Lege, fără reducere, corespunzător tipului de SRE/tehnologiei de producere a E-SRE utilizate.”

19. La articolul 22 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) să transmită ANRE o prognoză anuală a producţiei estimate de E-SRE pentru anul următor până la data de 10 septembrie a anului în curs, conform prevederilor Metodologiei de stabilire a cotelor anuale de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2011;”.

20. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11)în cazul persoanelor fizice, cererea de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi de convenţia încheiată cu operatorul de distribuţie în vederea verificării măsurătorilor contorului de energie electrică în baza căruia se emit CV, dacă acesta este diferit de contorul de decontare.”

21. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Producătorii de energie electrică care la data intrării în vigoare a prezentului regulament exploatează comercial centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 125 MW sunt acreditaţi temporar de ANRE în condiţiile art. 30, fără să transmită decizia individuală a Comisiei Europene, pentru o perioadă de 24 de luni, şi beneficiază de numărul de CV prevăzut la art. 6 alin. (2) din Lege, corespunzător sursei regenerabile utilizate.

(2) Operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, care la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2012, respectiv 19 octombrie 2011, sunt beneficiarii unor contracte de racordare încheiate cu OR la care sunt racordaţi, vor fi acreditaţi temporar de ANRE în condiţiile prezentului regulament, fără să transmită decizia individuală a Comisiei Europene, pentru o perioadă de 24 de luni de la data acreditării, şi beneficiază de numărul de CV prevăzut la art. 6 din Lege corespunzător sursei regenerabile utilizate.

(3) Producătorii de energie electrică menţionaţi la alin. (1) şi (2) trebuie să întocmească şi să transmită autorităţilor competente documentaţia necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Lege, în termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atrăgând suspendarea deciziei de acreditare.

(4) Documentaţia menţionată la alin. (3) conţine documente contabile auditate întocmite conform legii din care să rezulte costurile de investiţie ale centralelor de producere a E-SRE supuse evaluării detaliate, precum şi informaţiile necesare în vederea completării formularelor din:

a) anexa I la Regulamentul (CE) nr. 271/2008 al Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 82 din 25 martie 2008, şi

b) anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.147/2008 al Comisiei din 31 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, privind partea 111.10 din anexa 1 la regulament, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 313 din 22 noiembrie 2008.”

22. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

„Art. 321. - Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, şi operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană, achită ANRE o contribuţie bănească pentru activitatea de analiză a documentaţiei primite în acest scop, al cărei nivel se aprobă anual de ANRE prin ordin, în condiţiile legii.”

23. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

24. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

Art. II. - Valorile contribuţiilor băneşti datorate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în baza Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, aferente anului 2012, sunt următoarele:

a) 2.000 lei, pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;

b) 500 lei, pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;

c) 500 Iei/MW instalat, pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 125 MW, supuşi evaluării detaliate şi notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.

Art. III. - Operatorii economici, inclusiv persoanele fizice, care deţin grupuri/centrale de producere a energiei electrice eligibile pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Havrileţ

 

Bucureşti, 4 octombrie 2012.

Nr. 37.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 12 la regulament)

 

MODUL DE CALCUL

al datei de expirare a aplicării reducerii numărului de certificate verzi (CV) acordate pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) produsă în centrale/grupuri electrice care beneficiază suplimentar de ajutor de stat investiţional

 

1. Lunar, pe baza informaţiilor transmise de operatorul de transport şi de sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) calculează valoarea certificatelor verzi (CV) neacordate producătorului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) ca urmare a aplicării mecanismului de reducere, cu formula:

 

VCV neacordate ~ (NCV Lege ~ NCV Corectat)  (Vmax CV + Vmin CV)/2 [RON],

 

unde Vmax CV  si Vmin CV reprezintă valoarea maximă, respectiv minimă a CV stabilite conform Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, pentru anul în care s-a acordat ajutorul de stat investiţional.

2. ANRE însumează valorile lunare ale CV neacordate producătorului de E-SRE şi compară această sumă cu valoarea ajutorului.

3. În luna calendaristică următoare celei în care se constată egalitatea dintre suma valorilor lunare ale CV neacordate şi ajutorul investiţional primit, ANRE emite o decizie de modificare a deciziei de acreditare a producătorului respectiv pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, prin care se trece la acordarea numărului de CV prevăzut la art. 6 alin. (2) din Lege.

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 2 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă un număr de 275 de locuri, reprezentând cifra anuală de şcolarizare pentru anul 2012 în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

(2) Admiterea la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici se va realiza, în limita numărului de locuri reprezentând cifra anuală de şcolarizare prevăzută la alin. (1), în 3 serii de admitere, astfel:

a) seria I de admitere, pentru un număr de 50 de locuri;

b) seria a II-a de admitere, pentru un număr de 150 de locuri;

c) seria a III-a de admitere, pentru un număr de 75 de locuri.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 16 octombrie 2012.

Nr. 243.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2010, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 149/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 1 martie 2012, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2012.

Nr. 1.520.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL RECTIFICAT PE ANUL 2012

al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap/ Articol

Paragraf /Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2012

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

6.500,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

6.500,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

6.500,00

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

6.500,00

 

50

 

Alte venituri

6.500,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL

10.501,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

7.139,00

10

 

 

Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.573,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

1.177,00

 

 

01

Salarii de bază

1.102,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

04

Spor ce vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacanţă

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

5,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

70,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

75,00

 

 

01

Tichete de masă

55,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în natura

20,00

 

10.03

 

Contribuţii

321,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

241,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

6,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

60,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

4,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10,00

 

 

07

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

5.566,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

1.665,00

 

 

01

Furnituri de birou

80,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

10,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

134,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

10,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

216,00

 

 

06

Piese de schimb

-

 

 

07

Transport

300,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

80,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

610,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

225,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

-

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

-

 

 

01

Medicamente

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

50,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

30,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

335,00

 

 

01

Deplasări interne

80,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

255,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

70,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

210,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

55,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

3.131,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

20,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţa

80,00

 

 

04

Chirii

1.600,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.431,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.362,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

3.362,00

 

71.01

 

Active fixe

3.362,00

 

 

01

Construcţii

2.570,00

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

522,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

270,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

-

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

6.500,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

10.501,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

4.001,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

4.001,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012:

 

1) Număr mediu de personal: 24 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.739 lei(RON)/salariat;

3) în câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 70 mii lei);

4) în cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 5 mii lei);

5) în cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 70 mii lei).

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de cărămidă, astăzi hală, din Str. Călăraşilor f.n. (fosta str. Traian Lalescu nr. 36, incinta Societăţii Comerciale TMK - S.A.), municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.349/CM din 21 august 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Fabrica de cărămidă, astăzi hală, din Str. Călăraşilor f.n. (fosta str. Traian Lalescu nr. 36, incinta Societăţii Comerciale TMK - S.A.), municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice CS-ll-m-B-10906, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Caraş-Severin pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Caraş-Severin va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Hasotti

 

Bucureşti, 4 septembrie 2012.

Nr. 2.455.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă” din str. Hagi Moscu Maria nr. 28-30, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.027/CM din 31 iulie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă” din str. Hagi Moscu Maria nr. 28-30, sectorul 1, municipiul Bucureşti, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-ll-m-B-18900, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul

Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 4 septembrie 2012.

Nr. 2.456.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Uzinele Timpuri Noi, birouri - fostul Centru de calcul, din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, municipiul Bucureşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.029/CM din 31 iulie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Uzinele Timpuri Noi, birouri - fostul Centru de calcul, din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, municipiul Bucureşti, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-ll-m-B-19823, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 4 septembrie 2012.

Nr. 2.457.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Corbeanu” din str. Decebal nr. 4, municipiul Curtea de Argeş, judeţul Argeş

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 4.028/CM din 31 iulie 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Corbeanu” din str. Decebal nr. 4, municipiul Curtea de Argeş, judeţul Argeş, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice AG-ll-m-B-13641, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin

Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Argeş pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Argeş va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 4 septembrie 2012.

Nr. 2.458.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă” din bd. Regina Maria nr. 12, sectorul 4, municipiul Bucureşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.339/CM din 20 august 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului naţional emite următorul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă” din bd. Regina Maria nr. 12, sectorul 4, municipiul Bucureşti, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-ll-m-B-17587, se declasează.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

 

Bucureşti, 6 septembrie 2012.

Nr. 2.462.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI  PROTECŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru proiectele de tip grant şi strategic pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, aprobat prin Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - condiţii generale pentru proiectele de tip grant şi strategic pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2012.

Nr. 2.669.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115 „îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, aprobat prin Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115 „îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2012.

Nr. 2.670.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.