MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 708/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 708         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 octombrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

39. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2012

 

40. - Hotărâre privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 

41. - Hotărâre privind revocarea domnului Buzoianu Constantin din funcţia de membru şi preşedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

993. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

994. - Hotărâre privind rechemarea şi numirea unui consul general

 

995. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

996. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

496. - Decizie privind desemnarea domnului Vasile Cepoi, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de coordonator al activităţii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.389/1.319/2.076 - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale” Galaţi - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

5.755. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, învăţământ special

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2012

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2012, finanţat integral din venituri proprii, se stabileşte în sumă de 156.155 mii lei - venituri şi 455.167 mii lei - cheltuieli, cu un deficit în valoare de 299.012 mii lei, care se acoperă din excedentul anilor precedenţi.

Art. 2. - Detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetului de stat este prezentată în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri şi cheltuieli se face de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

 

Bucureşti, 16 octombrie 2012.

Nr. 39.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2012

 

 

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod

Program 2012

0

1

2

VENITURI - TOTALE

 

156.155

Venituri din prestări servicii

33.10.08

152.300

Alte venituri

36.10.50

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

3.000

Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate

45.10

855

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

45.10.01

855

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

45.10.01.01

770

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

85

CHELTUIELI - TOTALE

 

455.167

CHELTUIELI CURENTE

01

325.237

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

97.430

RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

32.500

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:

01

325.237

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

68.214

Cheltuieli salariale în bani

10.01

51.893

Cheltuieli salariale în natură

10.02

1.400

Contribuţii

10.03

14.921

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

51.327

Bunuri şi servicii

20.01

19.495

Reparaţii curente

20.02

1.672

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

298

Deplasări,detaşări,transferări

20.06

2.804

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

216

Consultanţă şi expertiză

20.12

10.424

Pregătire profesională

20.13

1.000

Protecţia muncii

20.14

288

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

120

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

20.25

515

Alte cheltuieli*)

20.30

14.495

TITLUL III. DOBÂNZI

30

22.728

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

22.728

TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

167.000

Transferuri curente

51.01

167.000

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1.073

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

55.02

1.073

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

13.345

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

13.345

TITLUL IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

57

1.500

Ajutoare sociale

57.02

1.500

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI

59

50

Despăgubiri civile

59.17

50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

97.430

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

97.430

ACTIVE FIXE

71.01

97.430

OPERAŢIUNI FINANCIARE

79

32.500

TITLUL XVI. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

32.500

Rambursări de credite externe

81.01

32.500

TITLUL XVIII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

-299.012

Rezerve

91.01

0

Excedent

92.01

0

Deficit**)

93.01

-299.012

 

*) din care 875 mii lei reprezintă cheltuieli aferente implementării serviciului universal.

**) Deficitul, în sumă de 299.012 mii lei, se acoperă din disponibilităţile înregistrate la 31 decembrie 2011, în sumă de 426.639 mii lei.

 

ANEXA Nr. 2

 

Situaţia privind acţiunile multianuale

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare mii lei

 

Acţiune / Denumire

Cod

Indicator

I/II

TOTAL

Cheltuieli efectuate până la 31/12/2011

PROGRAM 2012

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT

 

 

 

 

 

 

Propuneri 2013

Propuneri 2014

Propuneri 2015

0

1

2

3=4+... +8

4

5

6

7

8

1. Laborator pentru încercări de compatibilitate electromagnetică

71.01.01

I.

23.107

-

23.107

-

-

-

 

 

II.

23.107

-

7.405

15.702

-

-

2. Staţii de monitorizare şi detecţie a direcţiei

71.01.02

I.

40.668

-

40.668

-

-

-

 

 

II.

40.668

-

21.404

19.264

-

-

3. Produse software, licenţe MS

71.01.30

I.

8.835

7.924

911

-

-

-

 

 

II.

8.835

2.139

1.786

1.786

3.124

-

4. Extindere sistem informatic pentru gestionarea spectrului

71.01.30

I.

2.075

-

2.075

-

-

-

 

 

II.

2.075

-

1.037

519

519

-

5. Upgradare sistem de virtualizare

71.01.02

I.

4.147

-

4.147

-

-

-

 

 

II.

4.147

-

1.555

2.592

-

-

6. Produse software, licenţe MS, extindere

71.01.30

I.

2.356

-

2.356

-

-

-

 

 

II.

2.356

-

496

496

496

868

7. Sistem informatic de raportare a activităţii

71.01.30

I.

836

-

836

-

-

-

 

 

II.

836

-

0

836

-

-

8. Soluţie integrată de securizare a sistemului informatic în vederea certificării ISO 27001

71.01.02

I.

6.481

-

6.481

-

-

-

 

II.

6.481

-

1.815

2.748

1.918

-

9. Sistem de control acces şi de management al identităţii sistemului informatic

71.01.30

I.

3.468

-

3.468

-

-

-

 

 

II.

3.468

-

-

1.493

902

1.073

10. Sistem informatic de prelucrare şi circulaţie documente

71.01.30

I.

2.848

-

2.848

-

-

-

 

 

II.

2.848

-

0

2.012

836

-

11. Muzeul telecomunicaţiilor online

71.01.30

I.

337

-

337

-

-

-

 

 

II.

337

-

0

337

-

-

12. Proiect implementare inventar reţele publice de comunicaţii electronice şi elemente de infrastructură asociate

71.01.30

I.

5.184

-

5.184

-

-

-

 

II.

5.184

-

2.592

2.592

-

-

13. Aplicaţie online pentru compararea ofertelor de comunicaţii destinate utilizatorilor finali

56.01

I.

2.542

223

2.319

-

-

-

 

II.

2.542

111

2.431

-

-

-

14. E- ANCOM.RO - platforma de e-learning ANCOM

56.01

I.

10.920

6

10.914

-

-

-

 

 

II.

10.920

6

10.914

-

-

-

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Săftoiu Claudiu se numeşte în funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, desemnat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 37/2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, până la data de 9 octombrie 2016.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

 

Bucureşti, 16 octombrie 2012.

Nr. 40.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea domnului Buzoianu Constantin din funcţia de membru şi preşedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (9) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Buzoianu Constantin se revocă din funcţia de membru şi preşedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 2. - Până la numirea preşedintelui Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, domnul vicepreşedinte Baltă Tudor asigură interimatul funcţiei de preşedinte.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

 

Bucureşti, 16 octombrie 2012.

Nr. 41.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Doamna Tatiana Popa se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Cernăuţi, Ucraina.

Art. 2. - Doamna Tatiana Popa îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 993.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea şi numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Cosmin Victor Lotreanu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Izmir, Republica Turcia.

Art. 2. - Domnul Cosmin Victor Lotreanu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii domnului Cosmin Victor Lotreanu, doamna Cerasela Nicolaş se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Izmir, Republica Turcia.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 994.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Alexandru Mureşan se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Vârşeţ, Republica Serbia.

Art. 2. - Domnul Alexandru Mureşan îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 995.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Antonella Marinescu se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Toronto, Canada.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 996.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind desemnarea domnului Vasile Cepoi, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de coordonator al activităţii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Cepoi, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, este desemnat să asigure coordonarea activităţii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 496.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.389 din 26 iulie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.319 din 9 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.076 din 1 august 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale” Galaţi - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale” Galaţi - S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Electrocentrale” Galaţi - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Electrocentrale” Galaţi - S.A.

Sediul/Adresa: Galaţi, şoseaua Smârdan nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 16044852

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC2012

 

INDICATORI

 

Preliminat/ Realizat)

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

353 397

384 674

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

353 140

384 406

 

 

a)

din producţia vândută

3

261 102

293 731

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

43 320

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

48 718

90 675

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

257

268

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

116

127

 

 

d)

alte venituri financiare

14

141

141

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

446 354

384 391

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

445 117

382 983

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

240 930

297 377

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

2 879

3615

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

17 195

5 544

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

34 897

35 059

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

24 839

24 839

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

7 330

7 425

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

5 440

5510

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

131

135

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1 362

1 380

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

397

400

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

2 728

2 795

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

496

497

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

1 047

1 078

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

1 185

1 221

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

100

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

14 527

15 428

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

11 762

17 008

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

122 927

8 851

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

12

11

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

72

225

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1 237

1 408

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1 116

1 224

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

121

184

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

- 92 957

283

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

- 92 957

283

 

1

 

Rezerve legale

55

 

14

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 


 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

269

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

- 92 957

269

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

26 667

17 000

 

1

 

Surse proprii

72

26 667

17 000

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

26 667

17 000

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

26 667

17 000

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

14

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

353 397

384 674

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

446 354

384 391

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

555

555

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

546

546

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

27 071

27 138

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

24 817

24 817

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

22

22

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura(rd.28-rd29)

96

2 232

2 299

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3 788

3 788

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4 132

4 142

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

647

705

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

669

705

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (profit brut la 1000 MWh/salariat)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

1 263

999

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

30 079

28 575

 

 

b)

preţuri comparabile

105

31 102

28 575

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

63 354

55 251

 

 

b)

preţuri comparabile

108

65 508

55 251

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, învăţământ special

 

În baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul-cadru pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, învăţământ special - Dizabilităţi intelectuale - uşoare şi moderate. Planul-cadru este prevăzut în anexa nr. I, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Planul-cadru pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, învăţământ special - Dizabilităţi intelectuale - severe, profunde şi/sau asociate. Planul-cadru este prevăzut în anexa nr. II, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Planurile-cadru prevăzute la art. 1 şi 2 se aplică, începând cu anul şcolar 2012-2013, la clasele/grupele din unităţile de învăţământ special care şcolarizează elevi cu dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, respectiv severe, profunde şi/sau asociate.

Art. 4. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetam, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 17 septembrie 2012.

Nr. 5.755.

 

ANEXA Nr. I

 

PLAN-CADRU

pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare - învăţământ special

 

Dizabilităţi intelectuale - uşoare şi moderate*

 

Aria curriculară/disciplina

Clasa pregătitoare

I. Limbă şi comunicare

4-5

Formarea abilităţilor de comunicare

4-5

Opţionale

0-1

II. Om şi societate

2-3

Educaţie pentru societate

1

Religie

1

Opţionale

0-1

III. Matematică şi ştiinţe ale naturii

4-5

Matematică şi explorarea mediului

4-5

Opţionale

0-1

IV. Arte şi tehnologii

3-4

Arte vizuale şi lucru manual

2-3

Muzică şi mişcare

1-2

Opţionale

0-1

V. Sănătate şi motricitate

2-3

Educaţie fizică şi activităţi sportive

2-3

Opţionale

0-1

VI. Consiliere şi orientare

1-2

Dezvoltare personală - Consiliere

1

Opţionale

0-1

Total ore trunchi comun

16

Curriculum la decizia şcolii

1-4

Număr minim ore pe săptămână

17

Număr maxim ore pe săptămână

20

VII. Terapii specifice şi de compensare

10

Terapii şi activităţi specifice*

7-8

Kinetoterapie

1-2

Psihodiagnoză, terapie şi programe de intervenţie

1

VIII. Terapie educaţională complexă şi integrată

O normă de învăţător/institutor/profesor-educator pentru fiecare clasă

 

Nota 1: Disciplina Terapii şi activităţi specifice va cuprinde, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei elevilor, una sau mai multe dintre activităţile următoare: terapia tulburărilor de limbaj, activitate de independenţă socială, stimulare-compensare integrare, orientare spaţială şi mobilitate, educaţia văzului, activităţi de audiologie educaţională, educaţie psihomotrică. Aceste tipuri de terapii se realizează prin programe de intervenţie personalizată. Pentru elevii cu deficienţe senzoriale se aplică curriculumul şcolii de masă, adaptat în funcţie de specificul deficienţei, iar pentru Terapiile specifice se păstrează numărul de ore prevăzut în prezentul plan-cadru, la punctele VII şi VIII.

Nota 2: Aria curriculară Terapie educaţională complexă şi integrată cuprinde următoarele activităţi: formarea autonomiei personale, socializarea, terapia ocupaţională, stimularea cognitivă, ludoterapia. Activităţile propuse sunt realizate de către învăţător/institutor/profesorul-educator, cu toţi elevii din clasă, în completarea programului de predare-învăţare-evaluare realizat de profesorul psihopedagog.


* În unităţile de învăţământ/secţiile cu predare în limba unei minorităţi naţionale se vor aplica prevederile art. 45 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. II

 

PLAN-CADRU

pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare - învăţământ special

 

Dizabilităţi intelectuale - severe, profunde şi/sau asociate*

 

Aria curriculară/disciplina

Clasa pregătitoare

I. Limbă şi comunicare

3-4

Formarea abilităţilor de comunicare

3-4

Opţionale

0-1

II. Om şi societate

2-3

Educaţie pentru societate

1

Religie

1

Opţionale

0-1

III. Matematică şi ştiinţe ale naturii

3-4

Educaţie senzorială, motorie şi psihomotorie

2-3

Elemente de matematică aplicată şi explorarea mediului

1

IV. Arte şi tehnologii

3-4

Arte vizuale şi lucru manual

2-3

Muzică şi mişcare

1-2

Opţionale

0-1

V. Sănătate şi motricitate

2-3

Educaţie fizică şi activităţi sportive

2

Opţionale

0-1

VI. Consiliere şi orientare

1-2

Dezvoltare personală - Consiliere

1

Opţionale

0-1

Total ore trunchi comun

14

Curriculum la decizia şcolii

2-4

Număr minim ore pe săptămână

16

Număr maxim ore pe săptămână

18

VII. Terapii specifice şi de compensare

10

Terapii şi activităţi specifice*

7-8

Kinetoterapie

1-2

Psihodiagnoză, terapie şi programe de intervenţie

1

VIII. Terapie educaţională complexă şi integrată

O normă de învăţător/institutor/profesor-educator pentru fiecare clasă

 

Nota 1: Disciplina Terapii şi activităţi specifice va cuprinde, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei elevilor, una sau mai multe dintre activităţile următoare: terapia tulburărilor de limbaj, activitate de independenţă socială, stimulare-compensare integrare, orientare spaţială şi mobilitate, educaţia văzului, activităţi de audiologie educaţională, educaţie psihomotrică. Aceste tipuri de terapii se realizează prin programe de intervenţie personalizată. Pentru elevii cu deficienţe senzoriale se aplică curriculumul şcolii de masă, adaptat în funcţie de specificul deficienţei, iar pentru Terapiile specifice se păstrează numărul de ore prevăzut în prezentul plan-cadru, la punctele VII şi VIII.

Nota 2: Aria curriculară Terapie educaţională complexă şi integrată cuprinde următoarele activităţi: formarea autonomiei personale, socializarea, terapia ocupaţională, stimularea cognitivă, ludoterapia. Activităţile propuse sunt realizate de către învăţător/institutor/profesorul-educator, cu toţi elevii din clasă, în completarea programului de predare-învăţare-evaluare realizat de profesorul psihopedagog.


* În unităţile de învăţământ/secţiile cu predare în limba unei minorităţi naţionale se vor aplica prevederile art. 45 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.