MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 707/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 707         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 16 octombrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

173. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

 

636. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011

 

174. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

 

637. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

38. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

974. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

985. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007

 

986. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

494. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Săndulache Ştefan-Cristian

 

495. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Săndulescu Dănuţ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

679. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind modalităţile de acordare a protecţiei pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta

 

1.529. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

 

5.973. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Phoenix” din municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

31.- Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2012

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 797/2012

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 173.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, denumite în continuare părţi contractante,

în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi ale Convenţiei de la Viena din 1963 cu privire la relaţiile consulare, referitoare la obligaţia statelor acreditare de a înlesni achiziţionarea pe teritoriul propriu, în conformitate cu legislaţia proprie, a localurilor necesare funcţionării misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare aparţinând acestor state,

au hotărât să încheie prezentul acord.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

 

ARTICOLUL 1

Obiectul acordului

 

(1) Obiectul prezentului acord îl constituie acordarea posibilităţii de dobândire de către părţile contractante a dreptului de proprietate asupra terenurilor destinate bunei funcţionări a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare aparţinând acestora.

(2) în sensul prezentului acord, prin „terenuri destinate bunei funcţionări a misiunii diplomatice şi oficiului consular” se înţelege acele terenuri folosite exclusiv pentru sediul misiunii diplomatice, respectiv al oficiului consular şi reşedinţa şefului misiunii diplomatice, respectiv şefului oficiului consular.

(3) Dobândirea dreptului de proprietate de către o parte contractantă se face de către acea parte contractantă, prin intermediul misiunii diplomatice sau a oficiului consular al acesteia, în condiţiile prevăzute de legea în vigoare în statul pe teritoriul căruia se află terenul şi numai cu destinaţia prevăzută la alin. (2), sub sancţiunea nulităţii absolute a actului juridic constitutiv de proprietate.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii speciale

 

 

ARTICOLUL 2

Suportarea cheltuielilor

 

(1) în cazul în care dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor este însoţită de dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiilor aflate pe acestea, titularul dreptului de proprietate exercită toate drepturile şi îşi îndeplineşte toate obligaţiile ce decurg din această calitate.

(2) Construirea de imobile pe terenurile achiziţionate potrivit prezentului acord se realizează potrivit reglementărilor din statul acreditar.

 

 

ARTICOLUL 3

Notificarea celeilalte părţi contractante

 

Fiecare parte contractantă va informa în scris cu privire la intenţia sa de a cumpăra, vinde, închiria sau transmite un dezmembrământ al dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct, uz, servitute, superficie) asupra terenurilor, prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.

 

 

ARTICOLUL 4

Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor

 

Sunt scutite de la plata oricăror taxe şi impozite, naţionale, regionale sau comunale, terenurile aflate în proprietatea părţilor contractante, achiziţionate în condiţiile prezentului acord, având exclusiv destinaţia de sediu al misiunii diplomatice sau oficiului consular şi de reşedinţe pentru şefii misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare, cu excepţia impozitelor indirecte care prin natura lor sunt în mod normal încorporate în preţul bunurilor şi serviciilor şi a celor percepute ca remuneraţie pentru servicii particulare prestate.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 5

Soluţionarea divergenţelor

 

Orice divergenţe referitoare la aplicarea şi interpretarea prevederilor prezentului acord se vor soluţiona prin consultări între părţile contractante.

 

 

ARTICOLUL 6

Modificarea acordului

 

Orice modificare a prezentului acord se va realiza cu acordul părţilor, printr-un protocol adiţional care va fi parte integrantă a prezentului acord. Protocolul va intra în vigoare conform prevederilor articolului 7.

 

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare şi valabilitatea

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări cu privire la îndeplinirea procedurilor interne de intrare în vigoare. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

(2) Fiecare parte poate denunţa acordul prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi, denunţarea producându-şi efectele în termen de 90 de zile de la data primirii acestei notificări.

(3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor dobândit înainte de ieşirea din vigoare a prezentului acord nu este afectat de încetarea acestuia.

Semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011, în două exemplare originale, în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare,

Mourad Medelci,

ministrul afacerilor externe

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 636.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 174.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, denumite în continuare părţi contractante, în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi ale Convenţiei de la Viena din 1963 cu privire la relaţiile consulare, referitoare la obligaţia statelor acreditare de a sprijini activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, de a înlesni achiziţionarea pe teritoriul propriu, în conformitate cu legislaţia proprie, de către statele acreditante a localurilor necesare funcţionării misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare aparţinând acestor state, au hotărât să încheie prezentul acord.

 

CAPITOLUL I CAPITOLUL II

Dispoziţii generale Dispoziţii speciale

 

 

ARTICOLUL 1

Obiectul acordului

 

(1) Obiectul prezentului acord îl constituie acordarea posibilităţii de dobândire de către părţile contractante a dreptului de proprietate asupra terenurilor destinate bunei funcţionări a misiunilor diplomatice, inclusiv biroul comercial şi biroul ataşatului apărării, şi a oficiilor consulare aparţinând acestora.

(2) în sensul prezentului acord, prin „terenuri destinate bunei funcţionări a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare” se înţelege acele terenuri folosite exclusiv pentru sediul misiunii diplomatice, inclusiv biroul comercial şi biroul ataşatului apărării, respectiv al oficiului consular şi reşedinţa şefului misiunii diplomatice, respectiv şefului oficiului consular.

(3) Dobândirea dreptului de proprietate de către o parte contractantă se face de către acea parte contractantă, prin intermediul misiunii diplomatice sau a oficiului consular al acesteia, în condiţiile prevăzute de legea în vigoare în statul pe teritoriul căruia se află terenul şi numai cu destinaţia prevăzută la alin. (2), sub sancţiunea nulităţii absolute a actului juridic constitutiv de proprietate.

 

ARTICOLUL 2

Suportarea cheltuielilor

 

(1) în cazul în care dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor este însoţită de dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiilor aflate pe acestea, titularul dreptului de proprietate exercită toate drepturile şi îşi îndeplineşte toate obligaţiile ce decurg din această calitate.

(2) Construirea de imobile pe terenurile achiziţionate potrivit prezentului acord se realizează potrivit reglementărilor din statul în care este situat terenul.

 

 

ARTICOLUL 3

Notificarea celeilalte părţi contractante

 

Fiecare parte contractantă va informa în scris cu privire la intenţia sa de a cumpăra sau vinde terenul pe care este construit imobilul, iar închirierea ori transmiterea unui dezmembrământ al dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct, uz, servitute, superficie) asupra terenurilor va fi supusă consimţământului prealabil al părţilor contractante, fără a aduce atingere articolului 1.

 

 

ARTICOLUL 4

Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor

 

Sunt scutite de la plata oricăror taxe şi impozite, naţionale, regionale sau comunale, terenurile aflate în proprietatea părţilor contractante, achiziţionate în condiţiile prezentului acord, având exclusiv destinaţia de sediu al misiunii diplomatice, inclusiv biroul comercial şi biroul ataşatului apărării, sau al oficiului consular şi de reşedinţe pentru şefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, cu excepţia impozitelor indirecte care prin natura lor sunt în mod normal încorporate în preţul bunurilor şi serviciilor şi a celor percepute ca remuneraţie pentru servicii particulare prestate.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 5

Soluţionarea divergenţelor

 

Orice divergenţe referitoare la aplicarea şi interpretarea prevederilor prezentului acord se vor soluţiona prin consultări între părţile contractante, pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 6

Modificarea acordului

 

Orice modificare a prezentului acord se va realiza cu acordul părţilor contractante, printr-un protocol adiţional care va fi parte integrantă a prezentului acord. Protocolul va intra în vigoare conform prevederilor articolului 7.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare şi valabilitatea

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări cu privire la îndeplinirea procedurilor interne de intrare în vigoare. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

(2) Fiecare parte contractantă poate cere denunţarea acordului printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi contractante, denunţarea producându-şi efectele în termen de 90 de zile de la data primirii acestei notificări.

(3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor dobândit înainte de ieşirea din vigoare a prezentului acord nu este afectat de încetarea acestuia.

Semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011, în două exemplare originale, în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Doru Costea,

secretar de stat,

Ministerul Afacerilor Externe al României

Pentru Guvernul Republicii Arabe Egipt,

Sanaa Esmail Atallah Esmail,

ambasador,

Ambasada Republicii Arabe Egipt în România

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 637.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de deputat

În temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 208 şi art. 209 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Surupăceanu Mugurel, ales în Circumscripţia electorală nr. 20 Gorj, Colegiul uninominal nr. 2, precum şi declararea de către preşedintele Camerei Deputaţilor a locului vacant, în şedinţa publică din data de 15 octombrie 2012,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Surupăceanu Mugurel, începând cu data de 15 octombrie 2012, şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 20 Gorj, Colegiul uninominal nr. 2.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 15 octombrie 2012.

Nr. 38.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2012 cu suma de 2.508 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 974.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Zonele de control al emisiilor sunt: zona Americii de Nord, care înseamnă zona delimitată de coordonatele prevăzute în apendicele VII - Zona de control al emisiilor a Americii de Nord - la anexa VI la MARPOL şi orice altă zonă maritimă, inclusiv orice zonă portuară, desemnată de către IMO în conformitate cu criteriile şi procedurile prevăzute în apendicele III - Criterii şi proceduri pentru desemnarea zonelor de control al emisiilor - la anexa VI la MARPOL.

(2) Procedura de solicitare în vederea desemnării unei zone de control al emisiilor în apele naţionale navigabile maritime ale României este prevăzută la art. 23.”

2. La articolul 22, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Pe perioada în care navele care arborează pavilionul român sunt operate în una dintre zonele de control al emisiilor, care sunt: zona Mării Baltice, aşa cum este definită în regula 1.11.2 din anexa I la MARPOL, zona Mării Nordului, aşa cum este definită în regula 5(1 )(f) din anexa V la MARPOL, zona Americii de Nord, astfel cum este delimitată de coordonatele prevăzute în apendicele VII la anexa VI la MARPOL, şi orice altă zonă maritimă, inclusiv orice zonă portuară, desemnată de către IMO în conformitate cu criteriile şi procedurile stabilite în acest scop, prevăzute în apendicele III la anexa VI la MARPOL, conţinutul de sulf al combustibilului lichid utilizat la bordul acestora nu trebuie să depăşească următoarele limite:

a) 1,50% m/m înainte de 1 iulie 2010;

b) 1,00% m/m la 1 iulie 2010 sau după această dată; şi

c) 0,10% m/m la 1 ianuarie 2015 sau după această dată.

(4) în timpul primelor 12 luni care urmează imediat după intrarea în vigoare a unui amendament la anexa VI la MARPOL, prin care se desemnează o anumită zonă de control al emisiilor în conformitate cu subparagraful (3.3) al regulii 14 din anexa VI la MARPOL, navele care arborează pavilionul român şi care operează în această zonă de control al emisiilor sunt scutite de la îndeplinirea cerinţelor prevăzute în paragrafele (4) şi (6) ale regulii 14 din anexa VI la MARPOL, precum şi de la îndeplinirea cerinţelor prevăzute în paragraful (5) al regulii 14 din anexa VI la MARPOL, în măsura în care acestea se referă la paragraful (4) al regulii 14 din anexa VI la MARPOL.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Luminiţa Teodora Odobescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 985.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale imobilului din Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, municipiul Bucureşti, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va actualiza, în mod corespunzător, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, datele din evidenţa cantitativ-valorică din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Bebe-Viorel Ionică,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 986.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale a căror valoare de inventar si caracteristici tehnice s-au modificat

 

Adresa imobilului aflat în domeniul public al statului

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Cod de clasificaţie

Municipiul Bucureşti,

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

4220947

Terenul aferent în suprafaţă de 415,79 m2

323.575,8

153.294

8.29.06

Municipiul Bucureşti,

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

4220947

Terenul aferent în suprafaţă de 104,28 m2

81.152,19

153.295

8.29.06

Municipiul Bucureşti,

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

4220947

Tronson 1+2, etajul 3:

camerele 1, 8, 9, 10, 11, 13, 13a si 13b, în suprafaţă totală de 355,32 m2

28.264.929,98

145.223

8.29.06

Municipiul Bucureşti,

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

4220947

Rotonda parter: camera 1, în suprafaţă de 109 m2

8.670.711,94

145.224

8.29.06

Municipiul Bucureşti,

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

4220947

Imobil clădire în suprafaţă de 1.851,15 m2

147.254.941,01

34.387

8.29.06

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Săndulache Ştefan-Cristian

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1)lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (V) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Săndulache Ştefan-Cristian.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 octombrie 2012.

Nr. 494.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Săndulescu Dănuţ

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.651.911 din 12 septembrie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar prin detaşare a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Săndulescu Dănuţ,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Săndulescu Dănuţ exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 octombrie 2012.

Nr. 495.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

privind modalităţile de acordare a protecţiei pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta

 

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,

pentru prevenirea producerii de evenimente cu consecinţe grave privind integritatea corporală, demnitatea sau avutul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi membrilor de familie ai acestora, în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) La solicitarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităţilor din subordinea acesteia asigură personalului propriu şi membrilor de familie ai acestuia protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta.

(2) Personalul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului desfăşoară activităţi specifice în vederea obţinerii, verificării şi documentării datelor operative privind intenţii sau preocupări de exercitare de agresiuni de orice tip asupra angajaţilor sistemului administraţiei penitenciare sau membrilor de familie ai acestora.

(3) în situaţia obţinerii de către orice lucrător din sistemul administraţiei penitenciare a unor date preliminare cu privire la ameninţări referitoare la punerea în pericol a vieţii, integrităţii corporale sau a bunurilor proprietate personală ale angajaţilor din sistemul administraţiei penitenciare sau ale membrilor de familie ai acestora, datele sunt aduse în termen de maximum 24 de ore la cunoştinţa funcţionarilor din cadrul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului.

(4) Lucrătorii Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului desfăşoară activităţi specifice în vederea verificării, documentării şi completării datelor preliminare ce le sunt aduse la cunoştinţă conform alin. (3).

(5) în urma activităţilor desfăşurate conform alin. (4), personalul din sectorul prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar informează în termen de maximum 24 de ore conducerea penitenciarului în care îşi desfăşoară activitatea profesională persoana/persoanele vizată/vizate, conducerea Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului şi conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(6) Ca urmare a îndeplinirii activităţilor prevăzute la alin. (3), (4) şi (5), conducerea unităţii în care îşi desfăşoară activitatea profesională persoana/persoanele vizată/vizate stabileşte un plan de măsuri care să cuprindă acţiuni în vederea asigurării protecţiei celor semnalaţi ca fiind potenţiale victime.

(7) Planul de măsuri întocmit conform alin. (6) este semnat de directorul penitenciarului, de funcţionarul din cadrul sectorului prevenirea criminalităţii din unitatea respectivă, de lucrătorul/lucrătorii vizat/vizaţi de ameninţări şi, după caz, de reprezentanţii altor sectoare de activitate din unitate.

(8) Responsabilitatea punerii în practică a prevederilor planului de măsuri revine părţilor semnatare ale acestuia.

Art. 2. - (1) în vederea realizării activităţilor specifice prevăzute la art. 1, Administraţia Naţională a Penitenciarelor cooperează cu alte structuri care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în mod direct şi nemijlocit, în condiţiile legii.

(2) în cadrul colaborării, datele de interes obţinute din mediul penitenciar vor fi conexate cu cele deţinute de structurile menţionate la alin. (1), astfel încât, conform competenţelor, să se dispună şi să se aplice măsurile necesare pentru prevenirea producerii de evenimente cu consecinţe grave pentru integritatea corporală, demnitatea sau avutul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi membrilor de familie ai acestora.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Marian Dobrică

 

Bucureşti, 25 septembrie 2012.

Nr. 679.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1563 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, cod: 14.13.01.10.11/s.L, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Instrucţiunile de completare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Constantin Mihail

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 1.529.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

NOTIFICARE

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

Instrucţiuni de completare a formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

 

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, care au obligaţia să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 1563 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal.

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” se utilizează şi în situaţia prevăzută de art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv pentru solicitările de aplicare a sistemului TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” nu se depune de:

a) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind înregistrate, din oficiu de organele fiscale, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data înregistrării acestora în scopuri de TVA;

b) persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, din perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei;

c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent şi care continuă aplicarea sistemului ca urmare a faptului că cifra de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzut de lege:

a) pentru intrarea în sistem;

- până pe 25 octombrie 2012, inclusiv - persoanele impozabile care, în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei;

- până pe 25 ianuarie 2013, inclusiv - persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012-31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri realizată nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei în perioada în care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

- până pe 25 ianuarie, inclusiv - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;

b) pentru ieşirea din sistem - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:

- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Completarea formularului se face astfel:

 

Secţiunea „I. Felul notificării”

Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz.

 

Secţiunea „II. Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.

Caseta „Cod de înregistrare în scopuri de TVA” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 153 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligaţia de a notifica organul fiscal.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

 

Secţiunea „III. Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal” se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, şi se înscrie numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii.

Caseta „Nume, prenume/Denumire” se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.

 

Secţiunea „IV. Aplicarea sistemului TVA la încasare” se completează de către persoana impozabilă care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, şi care are obligaţia să notifice organului fiscal faptul că cifra de afaceri realizată, calculată potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, după cum urmează:

a) persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri din perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, potrivit dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012. Notificarea se depune, în această situaţie, până la data de 25 octombrie 2012, inclusiv;

b) persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, în perioada 1 octombrie 2012-31 decembrie 2012, a cărei cifră de afaceri de la momentul înregistrării în scopuri de TVA până la sfârşitul anului 2012 nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a două perioade fiscale din anul 2013. Notificarea se depune, în această situaţie, până la data de 25 ianuarie 2013, inclusiv;

c) persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, în perioada 1 octombrie 2012-31 decembrie 2012, a cărei cifră de afaceri, realizată în cursul anului 2012 în perioada în care a fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a două perioade fiscale din anul 2013. Notificarea se depune, în această situaţie, până la data de 25 ianuarie 2013, inclusiv;

d) persoana impozabilă a cărei cifră de afaceri realizată în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a două perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (3)

lit. a) din Codul fiscal. Notificarea se depune, în această situaţie, până la data de 25 ianuarie inclusiv, potrivit art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal. Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, întrucât cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 nu depăşeşte plafonul, nu aplică pentru anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent, respectiv nu iau în considerare operaţiunile realizate după data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului pentru anul 2012, aceste persoane fiind obligate să depună notificarea în condiţiile lit. a).

 

Secţiunea „V. Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” se completează de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi a cărei cifră de afaceri, calculată potrivit dispoziţiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei. Notificarea se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, potrivit art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

 

1. Denumire: (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

2. Cod: 14.13.01.10.11/s.i.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.:set(o filă)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: pentru intrarea/ieşirea în/din sistemul TVA la încasare. Se utilizează şi în situaţia prevăzută la art. II alin. (2)

din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

8. Se întocmeşte în două exemplare, de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sau de împuternicitul/reprezentantul fiscal.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la persoana impozabilă.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Phoenix” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 29 august 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 28 noiembrie 2011-29 august 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Phoenix”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Fabricii nr. 22, sectorul 6, pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „real”, specializarea „matematică-informatică”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi) şi frecvenţă redusă”, profilul „umanist”, specializarea „filologie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi şi seral) şi frecvenţă redusă”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Phoenix” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Phoenix” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Phoenix” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Phoenix” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Phoenix” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării. Art. 6. - Fundaţia „Eco-Democraţia 2000” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Phoenix” din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 5.973.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2012

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2012, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 0,94% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,63% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,26% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Bogdan Olteanu

 

Bucureşti, 12 octombrie 2012.

Nr. 31.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 august 2012, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 1.4, coloana „Indicatori” (la formula de calcul pentru trendul rezultatului net), în loc de: „Trn = 100 x Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent/Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent în valoare absolută” se va citi: „ Trn = 100 x (Rezultatul net aferent perioadei curente - Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent)/Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent în valoare absolută”.