MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 706/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 706         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 16 octombrie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

58. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor

 

59. - Ordonanţă de urgenţă privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.182/1.293/1.805. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

1.330. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 şi 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

 

1.339. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

1.522. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea de tarife pentru activităţi specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER

 

3.202. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

20. - Ordin pentru completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor

 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a activităţilor de control al regimului silvic şi al vânătorii, pentru a putea face faţă cerinţelor ce se impun pentru soluţionarea problemelor multiple privind protecţia mediului în domeniul poluării, managementului ariilor naturale protejate şi al conservării biodiversităţii, în vederea eficientizării actului de control şi emiterii actelor de reglementare,

ţinând cont de faptul că datorită întreţinerii şi amplificării fenomenului birocratic se impune găsirea unor soluţii de eficientizare a activităţii Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare prin simplificarea circuitului decizional şi prin dispunerea cu celeritate a activităţii de control şi de emitere a actelor de reglementare,

luând în considerare faptul că prin modificarea propusă se urmăreşte debirocratizarea instituţiilor în vederea eficientizării activităţii cu scopul protejării cetăţenilor prin apropierea deciziei de mediu de aceştia, eliminând verigile intermediare atât ale actului decizional de control, cât şi cele ale actului de reglementare, spre exemplificare, cetăţenii dintr-un judeţ reduc atât timpul alocat, cât şi costurile de deplasare pentru depunerea actelor necesare pentru emiterea unui act de reglementare în judeţul de pe raza teritorială unde se afla anterior sediul agenţiei regionale pentru protecţia mediului, mergând direct la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, simplificând atât procedural, cât şi decizional emiterea de acte de reglementare.

Având în vedere faptul că organizarea actuală a inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare nu permite intervenţiile operative în cazul în care animalele sălbatice devin periculoase pentru populaţie, fiind dese situaţiile în care se apropie periculos de mult de localităţi, atacând oameni şi animale, se impun reorganizarea acestora sub forma comisariatelor de regim silvic şi cinegetic, după modelul comisariatelor Gărzii Naţionale de Mediu, şi totodată îmbunătăţirea cadrului normativ existent.

Având în vedere că în legislaţia de protecţie a mediului se constată o serie de neconcordanţe legislative atât în ceea ce priveşte emiterea actelor de reglementare, cât şi a actelor de control, din care unele acte normative care transpun prevederi comunitare şi care au fost emise anterior în baza vechilor reglementări pot fi considerate caduce, fapt care poate genera efecte negative asupra angajamentelor asumate de România faţă de Comisia Europeană,

subliniind faptul că adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ conduce atât la reducerea cheltuielilor publice, cât şi la respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi cu Fondul Monetar Internaţional, ca urmare a misiunii de evaluare, cu încadrarea în cheltuielile bugetare alocate,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Garda Naţională de Mediu funcţionează la nivel central prin Comisariatul General, instituţie publică cu personalitate juridică, şi are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», instituţii fără personalitate juridică, cu statut de servicii publice deconcentrate.”

Art. II. - În subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor funcţionează comisariatele de regim silvic şi cinegetic, ca instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat.

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator;”.

2. La articolul 2, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„12. autoritate competentă pentru protecţia mediului - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia

Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», precum şi Garda Naţională de Mediu şi structurile subordonate acesteia;”.

3. La articolul 2 punctul 13, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor - act administrativ emis de autoritatea competentă de implementare pentru protecţia mediului, prin compartimentul cu atribuţii în domeniul respectiv, necesar în procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor şi, respectiv, de autorizare a îngrăşămintelor;”.

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Coordonarea, reglementarea şi implementarea în domeniul protecţiei mediului revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării».”

5. La articolul 59, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) elaborează politica naţională şi coordonează acţiunile la nivel naţional şi local privind protecţia atmosferei, schimbările climatice, precum şi protecţia populaţiei faţă de nivelurile de expunere la zgomotul ambiental ce pot avea efecte negative asupra sănătăţii umane, în conformitate cu politicile europene şi internaţionale specifice;”.

6. La articolul 74, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Componenţa Comitetului regional este următoarea:

a) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

b) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

c) un reprezentant al agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului din regiunea respectivă, desemnat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

d) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu;

e) un reprezentant desemnat de autoritatea publică centrală din domeniul finanţelor publice din cadrul unui judeţ din regiunea respectivă;

f) un reprezentant al autorităţii publice din domeniul sănătăţii din regiunea respectivă;

g) un reprezentant al autorităţii publice centrale din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale;

h) un prefect din regiunea respectivă, nominalizat de autoritatea publică centrală din domeniul administraţiei publice;

i) un preşedinte de consiliu judeţean, nominalizat de preşedinţii consiliilor judeţene din regiunea respectivă;

j) un reprezentant al administraţiei bazinale din regiunea respectivă;

k) un reprezentant al operatorilor din regiunea respectivă, desemnat de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului;

l) un reprezentant al autorităţii publice centrale din domeniul transporturilor şi infrastructurii;

m) un reprezentant ales de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în regiunea respectivă;

n) un primar de municipiu reşedinţă de judeţ, nominalizat de primarii celorlalte municipii reşedinţă de judeţ din regiunea respectivă.”

7. La articolul 75, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,k) implementează politicile, strategiile şi reglementările de protecţie a mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului;”.

8. La articolul 75, după litera z) se introduce o nouă literă, litera z1), cu următorul cuprins:

,,z1) plăteşte, în condiţiile legii, contribuţii obligatorii sau voluntare la organizaţiile constituite în baza tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, prin Ministerul Mediului şi Pădurilor, în limita bugetului aprobat.”

9. La articolul 79, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 79. - (1) în exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisarii-şefi şi comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi persoane împuternicite din cadrul acesteia au acces, în condiţiile legii, oricând şi în orice incintă unde se desfăşoară o activitate generatoare de impact asupra mediului.”

Art. IV. - (1) Orice referire din actele normative la agenţiile regionale pentru protecţia mediului va fi considerată a fi făcută la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, respectiv la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, după caz, în funcţie de atribuţiile care au fost preluate de acestea.

(2) Orice referire din actele normative la comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu va fi considerată a fi făcută la Garda Naţională de Mediu.

(3) Orice referire din actele normative la inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare va fi considerată a fi făcută la comisariatele de regim silvic şi cinegetic.

Art. V. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va supune spre adoptare Guvernului hotărârile de reorganizare şi funcţionare ale Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale comisariatelor de regim silvic şi cinegetic.

(2) Patrimoniul şi personalul comisariatelor regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu vor fi preluate de către Comisariatul General în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

(3) Patrimoniul şi personalul agenţiilor regionale pentru protecţia mediului vor fi preluate de către agenţiile judeţene nou-înfiinţate în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

(4) Personalul preluat conform alin. (2) şi (3) este încadrat pe funcţii echivalente celor deţinute şi îşi păstrează drepturile salariale, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

(5) Până la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), plata drepturilor salariale ale personalului din cadrul instituţiilor desfiinţate sau reorganizate se va face de către instituţiile publice centrale în subordinea cărora au funcţionat.

Art. VI. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse

prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 58.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale

 

În contextul actual, ca urmare a aderării la Organizaţia Mondială a Comerţului a Federaţiei Ruse, se deschid noi oportunităţi de afaceri pentru comercianţii români.

Având în vedere situaţia financiară extrem de dificilă a unor societăţi comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, ca urmare a cuantumului mare al datoriilor, este necesară înfiinţarea unei societăţi comerciale care va identifica mecanisme de reluare a activităţilor economice, a funcţionării acestora în condiţii de profitabilitate, a menţinerii locurilor de muncă şi creării unei atractivităţi sporite şi metode de sporire a competitivităţii produselor în vederea comercializării acestora atât pe piaţa internă, cât şi pe cele străine.

Aceste măsuri pentru asigurarea comercializării produselor şi astfel a eficientizării activităţii operatorilor economici constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, ţinând cont de importanţa acestor societăţi comerciale şi caracterul strategic al sectoarelor în care acestea operează, nefuncţionalitatea lor putând conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic.

Caracterul de urgenţă este dat de necesitatea adoptării de măsuri pentru eficientizarea activităţii economice a operatorilor economici.

Neluarea acestor măsuri va conduce la întârzierea în eficientizarea activităţii întreprinderilor cu capital majoritar sau integral de stat, la mărirea valorii arieratelor acestora, cu impact negativ asupra bugetului de stat.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va demara procedurile prevăzute de lege pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, persoană juridică română, cu capital social integral de stat, având ca obiect principal de activitate „Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata” - Cod CAEN 461.

(2) Societatea comercială înfiinţată în condiţiile alin. (1) poate desfăşura complementar şi activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.

Art. 2. - Drepturile şi obligaţiile statului în societatea comercială înfiinţată potrivit art. 1 vor fi exercitate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Art. 3. - Sumele necesare constituirii capitalului social se vor asigura de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, din bugetul de venituri şi cheltuieli privind activitatea de privatizare pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 59.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.182 din 26 iunie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.293 din 2 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.805 din 3 iulie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,

Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Hidroserv” - S.A. Râmnicu Vâlcea

Sediul/Adresa: Râmnicu Vâlcea

Cod unic de înregistrare R014949669

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2012

BVC2012 I

 

INDICATORI

 

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

58.762

51.739

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

58.721

51.7191

 

 

a)

din producţia vândută

3

57.865

49.408

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

11

11

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

472

5001

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

373

1.800|

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

41

20

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

36

10

 

 

d)

alte venituri financiare

14

5

10

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

57.016

51.459

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

56.894

51.373

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

10.208

9.500

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

300

380

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

11

12|

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

22.754

22.801

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

16.730

16.730

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

4.775

4.798

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

3.584

3.600

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

126

126

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.023

1.030

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

42

421


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.249

1.273

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

355

351

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

60

62

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

717

739

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

115

121

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

350

 

 

9)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

2.347

2.316

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

20.888

15.648

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

386

366

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

24

5,6

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

13

12,5

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

24

23,5

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

\7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

100

100

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

122

86

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

60

60

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

62

26

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.746

280

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

265

43

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.481

237


 

1

 

Rezerve legale

55

87

14

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

b

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

1.393

223

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

70

17

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

1.254

190

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

70

17

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

2.283

2.316

 

1

 

Surse proprii

72

2.283

2.316

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

2.283

2.316

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

2.283

2.316


 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

87

14

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

58.762

51.739

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

57.016

51.459

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

376

376

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

376

376

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

93

17.507

17.531

 

 

a)

 

94

16.723

16.723

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

7

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

777

801

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.706

3.706

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.880

3.885

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

156

138

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore program norme deviz/persoana)

101

1.830

1.610

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

970

995

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

929

920

 

 

b)

preţuri comparabile

105

961

920

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

1.018

1.000

 

 

b)

preţuri comparabile

108

1.053

1.000

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 şi 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 2, 4 şi 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în nota de constatare se vor menţiona dotările existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, existenţa sistemului de alarmare împotriva efracţiei, existenţa planului de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul) şi existenţa planului de intervenţie prevăzut de legislaţia privind apărarea împotriva incendiilor.”

2. În anexa nr. 2, la articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Entităţile prevăzute la art. 2 sunt obligate să se conformeze prevederilor prezentului ordin şi să depună documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimb valutar la direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei, în termen de 360 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.”

3. În anexele nr. 4 şi 7, sintagma „Planul P.S.I. cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză” se va înlocui cu sintagma „Planul de intervenţie prevăzut de legislaţia privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 1.330.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 14 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 8, punctul 9 va avea următorul cuprins:

„9. plăţile restante şi plăţile aferente arieratelor definite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 11 octombrie 2012.

Nr. 1.339.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea de tarife pentru activităţi specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2), (3) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, cu modificările ulterioare, ale art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 408/2004, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru activităţile specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Devizele postcalcul pentru anumite categorii de prestaţii prevăzute în anexă, efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, se aprobă de către directorul general al acestuia.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 706/2009 privind aprobarea de tarife pentru activităţi specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 18 iunie 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucureşti, 11 octombrie 2012.

Nr. 1.522.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

pentru activităţile specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER

 

1. Tarife de înscriere la programe de formare profesională:

1.1. program de calificare................................................................................................................................60,00 lei/persoană

1.2. program de perfecţionare/specializare.......................................................................................................30,00 lei/persoană

1.3. program de autoinstruire/autoevaluare prin acces portal..............................................................................10 lei/utilizator/an

1.4. program de instruire/evaluare prin acces portal....................................................................60 lei/centru instruire/utilizator/an

2. Tarife de derulare a programelor de formare profesională:

2.1. instruire teoretică din cadrul programelor de calificare...........................................................................2,40 lei/oră/persoană

2.2. instruire teoretică din cadrul programelor de calificare în limbi străine.....................................................5,40 lei/oră/persoană

2.3. instruire teoretică din cadrul programelor de perfecţionare/specializare..................................................3,40 lei/oră/persoană

2.4. instruire teoretică din cadrul programelor de perfecţionare/specializare în limbi străine............................6,40 lei/oră/persoană

2.5. instruire profesională teoretică..............................................................................................................4,00 lei/oră/persoană

2.6. instruire practică din cadrul programelor de calificare............................................................................3,40 lei/oră/persoană

2.7. instruire practică din cadrul programelor de calificare în limbi străine......................................................6,40 lei/oră/persoană

2.8. instruire practică din cadrul programelor de perfecţionare/specializare...................................................4,40 lei/oră/persoană

2.9. instruire practică din cadrul programelor de perfecţionare/specializare în limbi străine.............................7,40 lei/oră/persoană

2.10. stagiu de practică în producţie din cadrul programelor de formare......................................................1,00 leu/oră/persoană

2.11. instruire practică de serviciu.............................................................................................................60,00 lei/oră/persoană

3. Tarif de evaluare...................................................................................................................................30,00 lei/oră/persoană

4. Tarif de eliberare certificat, duplicat, aviz, fişă.....................................................................................................30,00 lei/buc.

5. Tarif de eliberare adeverinţă...............................................................................................................................10,00 lei/buc.

6. Tarife specifice activităţii de documentare:

6.1. cercetări bibliografice..................................................................................................................................83,00 lei/pagină

6.2. activităţi de traducere..........................................................................................................3,00 lei/100 caractere fără spaţii

6.3. activităţi de retroversiune.....................................................................................................4,00 lei/100 caractere fără spaţii

6.4. abonament bibliotecă: - lunar...............................................................................................................7,00 lei/lună/persoană

- anual........................................................................................................................................................84,00 lei/an/persoană

6.5. fotocopii materiale din biblioteca tehnică........................................................................................................1,00 leu/pagină

6.6. consultare biblioteca tehnică.................................................................................................................5,00 lei/oră/persoană

7. Tarife publicaţii:

7.1. revista MID.................................................................................................................................................deviz postcalcul

7.2. abonament la revista MID............................................................................................................................deviz postcalcul

7.3. reclamă în revista MID: - pagină color format A4.........................................................................................2.800 lei/pagină

format A5..........................................................................................................................................................1.400 lei/pagină

- pagină alb-negru format A4..............................................................................................................................1.400 lei/pagină

format A5.............................................................................................................................................................700 lei/pagină

7.4. reclamă în pagini speciale (coperţi).............................................................................................................3.500 lei/imagine

7.5. publicarea unui articol în revista MID...............................................................................1,00 leu/500 caractere fără spaţii

7.6. anunţ pierdere certificat în revista MID.........................................................................................................10,00 lei/anunţ

7.7. Regulament privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID).....................................deviz postcalcul

7.8. alte publicaţii (broşuri, cărţi etc.)........................................deviz postcalcul (din care: 30% revine instituţiei, 70% autorului)

8. Tarif elaborare studiu, cercetare, lucrări.........................................................................................................deviz postcalcul

9. Tarif participare:

9.1. simpozion cotat la 5 puncte credit..............................................................................................................5,00 lei/persoană

9.2. simpozion cotat la 10 puncte credit..........................................................................................................10,00 lei/persoană

9.3. simpozion cotat la peste 10 puncte credit.................................................................................................20,00 lei/persoană

9.4. conferinţă................................................................................................................................................20,00 lei/persoană

9.5. simpozion, conferinţă, workshop în scopul promovării activităţilor instituţiei sau ale ministerului - cu avizul prealabil al structurii

de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii ...................................................................gratuit

10. Tarife pentru activităţi muzeistice:

10.1. acces muzeu: - adulţi...............................................................................................................................4,00 lei/persoană

- elevi, studenţi, pensionari...............................................................................................................................2,00 lei/persoană

- în baza convenţiei interrail...............................................................................................................................................gratuit

10.2. fotografiere în muzeu.....................................................................................................................................13,00 lei/oră

10.3. filmare în muzeu............................................................................................................................................33,00 lei/oră

10.4. consultarea arhivei muzeului............................................................................................................22,00 lei/oră/persoană

10.5. imagine din arhiva muzeului......................................................................................................................13,00 lei/imagine

10.6. multiplicare lucrări din arhiva muzeului în format electronic........................................................................26,00 lei/imagine

10.7. lucrări video muzeu...................................................................................................................................deviz postcalcul

11. Tarife de cazare:

11.1. În cameră cu 6 paturi.........................................................................................................................12,00 lei/zi/persoană

11.2. În cameră cu 4 paturi.........................................................................................................................16,00 lei/zi/persoană

11.3. În cameră cu 3 paturi.........................................................................................................................32,00 lei/zi/persoană

11.4. În cameră cu două paturi....................................................................................................................36,00 lei/zi/persoană

12. Tarife închiriere:

12.1. spaţii.......................................................................................................................................................40,00 lei/m2/lună

12.2. sală de curs...................................................................................................................................................69,00 lei/oră

12.3. sală polivalentă............................................................................................................................................300,00 lei/oră

13. Tarif catering...............................................................................................................................................deviz postcalcul

14. Tarif fotocopiere...........................................................................................................................................0,50 lei/pagină

15. Tarif pentru activităţi de consultanţă în domeniul formării profesionale..............................................................132,00 lei/oră

16. Tarif pentru recrutare/consiliere personal în vederea formării profesionale...............................................180,00 lei/persoană

 

NOTĂ:

A. Tarifele au ca bază de calcul un număr de 28 de participanţi pentru pregătirea teoretică şi un număr de 14 participanţi pentru pregătirea practică.

B. Programele de formare profesională se desfăşoară astfel:

a) durata programelor de formare profesională şi a evaluării în vederea absolvirii acestora se stabileşte prin programele şcolare aprobate de conducerea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER;

b) evaluarea competenţelor profesionale generale - două ore de evaluare;

c) evaluarea competenţelor profesionale specifice - o oră de evaluare;

d) participare în comisia de autorizare - 3 ore de evaluare două ore teorie, o oră practică).

C. Tariful corespunzător instruirii practice din cadrul programelor de formare profesională include şi tariful de 1 leu/oră/persoană care se plăteşte de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER operatorului economic care pune la dispoziţie logistica necesară, dacă este cazul.

D. Tariful corespunzător stagiului în producţie din cadrul programelor de formare profesională include toate taxele ce vor fi plătite de către Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER unităţii feroviare prestatoare.

E. La solicitarea expresă a beneficiarului de urgentare a unei activităţi menţionate în prezenta anexă şi în limita timpului disponibil, Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER aplică o majorare de 50% la tariful acestei activităţi.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 160781/A.F. din 4 iulie 2012 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de avizele nr. 19.161 din 30 noiembrie 2011, emis de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti, nr. A/909 din 20 martie 2012, emis de Ministerul Apărării Naţionale, nr. 1.134 din 16 martie 2012, emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi nr. 15.495 din 7 mai 2012, emis de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota, elaborat de Fundaţia Conservation Carpathia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 3.202.

 

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota

 

Art. 1. - Situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota este înfiinţat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

Art. 3. - Regulamentul cuprinde regulile care trebuie respectate pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota, precum şi modul în care se vor desfăşura activităţile în perimetrul sitului.

Art. 4. - Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri ori alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul ori în vecinătatea sitului.

Art. 5. - Administrarea sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se realizează de către Fundaţia Conservation Carpathia în baza Convenţiei de custodie nr. 247 din 14 aprilie 2011, încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, denumită în continuare custode.

 

CAPITOLUL I

Limitele sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota, categoriile de terenuri incluse în sit

 

Art. 6. - (1) Situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota este constituit în partea de Nord-Est a Munţilor Leaota, pe o suprafaţă de circa 1.393 hectare, învecinându-se în partea de Nord est cu situl ROSCI 0194 Piatra Craiului, iar la vest cu situl ROSCI0013Bucegi.

(2) Limitele în format electronic ale sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se regăsesc pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/ protectia_naturii.htm

(3) în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota sunt incluse suprafeţe de fond forestier administrate de către 3 ocoale silvice, respectiv:

- Regia Publică Locală Piatra Craiului, cu sediul în comuna Moieciu, administrează pe raza sitului proprietăţi de pădure ale Primăriei Moieciu şi ale Primăriei Fundata în suprafaţă de circa

450 ha, UPIII Valea Moieciului ua 101, 102C, 103B, 104B, 105B, 106, 106C, 108%, 109%, 110%, 110E, 111%, 111C, 112%, 112C, 113%, 113E, 113F, 113D, 115%, 116%, 119%, 120, 121%, conform amenajamentului elaborat în anul 2005;

- Ocolul silvic privat Dragoslavele, cu sediul în comuna Dragoslavele, administrează pe raza sitului păduri proprietate a Obştei Moşnenilor Dragoslovenilor, precum şi a unor proprietari persoane fizice, în suprafaţa de circa 300 ha, pe Valea Rudăriţii: UPVIII Valea Cheii ua 125A, B, C, D; 138A, B, C; 139A, B; 140A, B; 141A, B; 142A, B; 143A, B, C, D, E; 144A, B, C, D, E; 145A%B, C, conform amenajamentului Ocolului silvic Rucăr, anul 1996;

- Ocolul silvic Pucioasa, cu sediul în oraşul Pucioasa, administrează pe raza sitului suprafeţe de pădure din UP IV Brătei, totalizând circa 90 ha, respectiv ua 109B;110B;113B;114B;115B, C, D;116B;117B;118B.

(4) în cuprinsul sitului se găsesc păşuni subalpine după cum urmează:

a) Păşuni subalpine pe care se desfăşoară activităţi de păşunat

Păşunile utilizate în prezent se află în mare parte în judeţul Dâmboviţa şi sunt în suprafaţă de circa 310 hectare.

b) Suprafeţe de teren din categoria păşunilor acoperite cu vegetaţie caracteristică habitatului de interes comunitar 4060 Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic cu smirdar şi alin.

Sunt situate în principal în judeţul Braşov, reprezintă circa 20% din suprafaţa sitului - 250 ha - şi constituie unul din motivele principale ale desemnării sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota.

 

CAPITOLUL II

Activitatea de avizare

 

Art. 7. - Emiterea actelor de reglementare pentru proiectele, planurile, programele şi activităţile de pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota, care pot avea un impact negativ asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar, inclusiv pentru exploatarea resurselor minerale, pentru realizarea de drumuri noi de orice fel, pârtii de schi sau orice alte amenajări/construcţii care pot fragmenta/afecta habitatele de interes comunitar şi, respectiv, pot afecta rolul de coridor ecologic al sitului, se face numai cu avizul custodelui, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 8. - Avizul custodelui se eliberează conform procedurii standard de emitere a avizelor de către custozi şi administratori elaborate de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Art. 9. - Pentru emiterea avizului, custodele poate percepe un sistem de tarife, în conformitate cu prevederile şi reglementările legale.

 

CAPITOLUL III

Activităţi de silvicultură şi de gospodărire a fondului cinegetic

3.1. Silvicultură

 

Art. 10. - Pe terenurile ce fac parte din fondul forestier inclus în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se execută numai lucrările prevăzute de amenajamentele silvice aprobate cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

Art. 11. - La aplicarea lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele silvice sunt necesare:

a) păstrarea unui procent minim de lemn mort, atât în picioare, cât şi pe sol în arborete, respectiv 1-3 arbori morţi pe picior la hectar în picioare şi 1-3 arbori morţi în descompunere la sol;

b) în cazul tăierilor rase/definitive/de racordare păstrarea pe picior a minimum 3 arbori/hectar, în special din rândul celor fără importanţă economică, dar semnificativi din punctul de vedere al biodiversităţii: arbori bătrâni, scorburoşi, cu cuiburi de păsări etc;

c) promovarea cât mai mult posibil a regenerării naturale în tratamentele silvice în vederea obţinerii unei regenerări care să aibă minimum 70% din compoziţie specii în proporţii corespunzătoare tipului de habitat;

d) menţinerea consistenţei la 0,7 în arborete, cu excepţia celor în care s-au declanşat lucrări de regenerare;

e) interzicerea alăturării tăierilor rase în cazul proprietăţilor diferite aflate în acelaşi arboret, chiar dacă proprietarii dispun de studii de amenajare, respectiv amenajamente diferite;

f) conservarea arboretelor de limită a golului alpin - benzilor de protecţie a golului alpin -, respectiv interzicerea în continuare a extragerii de produse principale, iar lucrările de conservare, igienă, recoltare de produse accidentale se vor face numai cu avizul custodelui;

g) menţinerea rolului protectiv al benzilor de protecţie a golului alpin şi excluderea acestora de la tăieri de produse principale la reamenajarea pădurilor sunt obligatorii.

Art. 12. - (1) Amenajarea/Reamenajarea pădurilor se face conform normelor de amenajare a pădurilor în arii naturale protejate, cu respectarea măsurilor de conservare stabilite pentru speciile şi habitatele de interes comunitar ce fac obiectul desemnării sitului, indiferent de forma de proprietate.

(2) La lucrările de reamenajare a fondului forestier, pentru a se armoniza prevederile specifice cu obiectivele de conservare din planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota, amenajamentele silvice se vor elabora cu consultarea şi implicarea custodelui.

Art. 13. - (1) Se interzic tăierile, incendierea, distrugerea, degradarea în orice fel a vegetaţiei, situată pe suprafaţa habitatului 4060 Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic cu smirdar şi afin şi 6230* Pajişti sud-est carpatice de ţepoşică.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), sunt permise tăieri de arbori doar în scopul menţinerii habitatelor menţionate la alin. (1).

Art. 14. - (1) Custodele poate verifica modul de aplicare a lucrărilor silvice desfăşurate în habitate forestiere de interes comunitar în vederea asigurării menţinerii statutului de conservare favorabil al acestora.

(2) în cazul apariţiei de produse accidentale a căror extragere necesită modificarea prevederilor amenajamentelor silvice, administratorii fondului forestier solicită avizul custodelui.

(3) Administratorii fondului forestier din situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota transmit anual custodelui evidenţa aplicării amenajamentelor silvice.

3.2. Gospodărirea fondului cinegetic

Art. 15. - (1) Custodele participă la monitorizarea şi evaluarea populaţiilor speciilor de faună de interes cinegetic.

(2) Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a invita custodele la acţiunile de evaluare a populaţiilor speciilor de interes cinegetic în vederea avizării cotelor de recoltă.

Art. 16. - Managementul speciilor de interes cinegetic din situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu şi ţine cont de măsurile de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

Art. 17. - (1) Deţinătorii de stâni şi turme de animale domestice sunt obligaţi să ia măsuri de prevenire a atacurilor carnivorelor mari, prin utilizarea de mijloace care nu presupun hăituirea acestora.

(2) Gestionarii fondurilor de vânătoare de pe raza sitului, precum şi custodele acordă, în măsura posibilităţilor, tot sprijinul necesar în vederea evitării producerii pagubelor şi a evitării uciderii carnivorelor mari.

 

CAPITOLUL IV

Activităţi pastorale

 

Art. 18. - Pe teritoriul sitului, pe suprafaţa habitatelor de interes comunitar, altele decât cele forestiere, păşunatul este permis în măsura în care nu duce la degradarea stării de conservare a acestora, custodele putând solicita realizarea unor studii pastorale privind capacitatea de suport a acestor habitate.

Art. 19. - Incendierea suprafeţelor de păşuni este strict interzisă.

Art. 20. - Este interzis păşunatul în fondul forestier de pe suprafaţa sitului.

Art. 21. - Amplasarea stânelor, precum şi a adăposturilor pastorale noi în habitatele de interes comunitar se va face numai cu avizul custodelui.

Art. 22. - Este interzisă amplasarea locurilor de târlire la o distanţă mai mică de 100 m de cursurile de apă.

 

CAPITOLUL V

Urbanism şi amenajarea teritoriului

 

Art. 23. - Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura reprezentarea limitelor sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Planurile de urbanism vor fi armonizate cu prevederile prezentului regulament şi, respectiv, ale planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota.

Art. 24. - (1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic a terenurilor incluse în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se face conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

(2) Având în vedere că situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota îndeplineşte şi rolul de coridor ecologic de conectare a sitului de importanţă comunitară Piatra Craiului ROSCI0194 cu situl Natura 2000 Bucegi ROSCI0013, se interzice schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, în cazuri care pot afecta această funcţionalitate.

 

CAPITOLUL VI

Turism şi reguli de vizitare

 

Art. 25. - Vizitarea sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se poate face numai pe traseele turistice marcate şi omologate.

Art. 26. - Abaterea de la traseele menţionate la art. 26 este permisă pentru: personalul custodelui, personalul cu atribuţii de control, personalul care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, personalul Salvamont, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, proprietarii, administratorii terenurilor şi/sau împuterniciţi ai acestora în zonele de responsabilitate, gestionarii fondurilor de vânătoare şi împuterniciţi ai acestora, personalul silvic, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, specialiştii care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, cu avizul custodelui, personalul care însoţeşte animalele domestice.

Art. 27. - Pentru vizitare, custodele poate stabili un tarif în conformitate cu prevederile legale.

Art. 28. - Organizarea activităţilor colective - minimum 10 persoane -, precum şi instalarea de orice fel de tabere/locuri de campare în extravilan în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se fac numai cu avizul custodelui.

Art. 29. - Aprinderea focului deschis pe suprafaţa sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota nu este permisă decât în locuri special amenajate şi semnalizate.

 

CAPITOLUL VII

Utilizarea altor resurse

 

Art. 30. - Colectarea de plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci pentru uz propriu al membrilor comunităţilor locale este permisă cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 31. - Colectarea de afine Vaccinium mirtilus şi merişoare Vaccinium vitis idea de pe suprafaţa habitatului de interes comunitar 4060 se face de către proprietarii terenurilor respective şi, respectiv, împuterniciţi ai acestora, cu respectarea prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VIII

Cercetarea ştiinţifică

 

Art. 32. - (1) Cercetarea ştiinţifică a mediului natural în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se desfăşoară cu informarea prealabilă a custodelui.

(2) Custodele sprijină cercetarea ştiinţifică în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota şi participă, în măsura posibilităţilor, logistic şi cu personal, la activităţile de cercetare.

(3) Rezultatele activităţii de cercetare se pun de către autori la dispoziţia custodelui în vederea eficientizării activităţii de management al sitului.

 

CAPITOLUL IX

Sancţiuni

 

Art. 33. - Nerespectarea prevederilor legale atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

 

Art. 34. - În caz de fenomene de forţă majoră (incendii, alunecări de teren, alte calamităţi naturale), pentru înlăturarea/limitarea efectelor acestora, autorităţile responsabile pot interveni conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 35. - Proprietarii terenurilor extravilane situate în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota şi supuse unor restricţii de utilizare, respectiv interdicţia de a înlătura vegetaţia specifică habitatului 4060 Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic cu smirdar şi afin, sunt scutiţi de plata impozitului pe teren, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 36. - Pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota, în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în legile şi reglementările legale din domeniile silvic, vânătoare, agricol, al construcţiilor etc. pentru care custodele nu are atribuţii de a le aplica direct, acesta informează autorităţile/entităţile în drept să ia măsurile legale care se impun.

Art. 37. - Prezentul regulament se poate modifica la propunerea custodelui, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 octombrie 2012, prin care s-a adoptat completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012,

în temeiul art. 4 alin. (26) şi (27), al art. 5 lit. b) şi b1), al art. 8 alin. (1) şi al art. 12, precum şi al art. 4 alin. (20) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic. - Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012, se completează după cum urmează:

- La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Restricţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) se aplică şi în cazul persoanelor fizice sau juridice, acţionari semnificativi ai unui asigurător care doresc să îşi majoreze cota de capital deţinută ori care participă la majorarea capitalului acelui asigurător.”

 

p. Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Gheorghe-Cornel Coca-Constantinescu

 

Bucureşti, 10 octombrie 2012.

Nr. 20.