MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 795/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 795         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 27 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 768 din 25 septembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

Decizia nr. 771 din 25 septembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Decizia nr. 795 din 27 septembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.185. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

 

1.768. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

 

3.838. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri

 

3.839. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 768

din 25 septembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Lucia Saulea, Nora Zafiu, Eleonora Căpăţână, Mihaela Irimia, Bogdan Dobrogeanu, Ionuţ Pavel Iambu, Gabriel Anton, Cristina Corcodel, Alexe Cătălina Goicea, Mirela Petre, Daniela Vasile, Liana Anton, Raluca Bejan, Alice Manuela Burciu, Cornelia Cernat, Roxana Ciresnea, Anca Constantinescu, Mihaela Cîrstocea, Cristina Constantinescu, Elena Costache, Mirela Costache, Georgeta Costache, Mihaela Florica Costea, Georgiana Creţu, Daniela Criste, Ana Maria Luciu, Marioara Drugă, Liana Ducan, Dorina Dumitrescu, Maria Enache, Maria Fava, Aniela Florea, Elena Fronea, Marilena Ionescu, Mariana Ionescu, Viorica Manole, Claudia Mirela Manolica, Monica Marin, Adriana Matache, Vica Mendoiu, Nicoleta Mihalache, Carmen Militaru, Ioana Mocanu, Carmen Naum, Constantina Neagu, Cristina Olteanu, Jeni Pârcălăbescu, Marilena Dana Peptanaru, Maria Postolache, Constanţa Răduţ, Vasilica Stan, Ana Eliza Streche, Steluţa Ştefan, Emilia Tănăsescu, Delia Ţărăgrădeanu, Angela Valentina Ţuţu, Elena Vlaicu, Adriana Dumitru, Petruţa Gavriliu, Adriana Manolache, Gabriel Minea, Niculina Samoilă, Cristina Smărăndoiu, Cecilia Adela Alexandru, Antoaneta Bucur, Ion Bunghez, Carmen Manta, Elena Albu, Gabriela Vitregu, Eusebiu Barbu, Roxana Bugeac, Florin Eugeniu Antonescu, Alexandru Coarfă, Viorel Drăghiciu, Florin Ciprian Gherghe, Florin Ionescu, Mariana Ionescu, Liliana Ilie şi Dumitru Mihai în Dosarul nr. 3.668/105/2011 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 186D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 720/2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 2.417 din 20 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.668/105/2011, Tribunalul Prahova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Excepţia a fost ridicată de Lucia Saulea, Nora Zafiu, Eleonora Căpăţână, Mihaela Irimia, Bogdan Dobrogeanu, Ionuţ Pavel Iambu, Gabriel Anton, Cristina Corcodel, Alexe Cătălina Goicea, Mirela Petre, Daniela Vasile, Liana Anton, Raluca Bejan, Alice Manuela Burciu, Cornelia Cernat, Roxana Ciresnea, Anca Constantinescu, Mihaela Cîrstocea, Cristina Constantinescu, Elena Costache, Mirela Costache, Georgeta Costache, Mihaela Florica Costea, Georgiana Creţu, Daniela Criste, Ana Maria Luciu, Marioara Drugă, Liana Ducan, Dorina Dumitrescu, Maria Enache, Maria Fava, Aniela Florea, Elena Fronea, Marilena Ionescu, Mariana Ionescu, Viorica Manole, Claudia Mirela Manolica, Monica Marin, Adriana Matache, Vica Mendoiu, Nicoleta Mihalache, Carmen Militaru, Ioana Mocanu, Carmen Naum, Constantina Neagu, Cristina Olteanu, Jeni Pârcălăbescu, Marilena Dana Peptanaru, Maria Postolache, Constanţa Răduţ, Vasilica Stan, Ana Eliza Streche, Steluţa Ştefan, Emilia Tănăsescu, Delia Ţărăgrădeanu, Angela Valentina Ţuţu, Elena Vlaicu, Adriana Dumitru, Petruţa Gavriliu, Adriana Manolache, Gabriel Minea, Niculina Samoilă, Cristina Smărăndoiu, Cecilia Adela Alexandru, Antoaneta Bucur, Ion Bunghez, Carmen Manta, Elena Albu, Gabriela Vitregu, Eusebiu Barbu, Roxana Bugeac, Florin Eugeniu Antonescu, Alexandru Coarfă, Viorel Drăghiciu, Florin Ciprian Gherghe, Florin Ionescu, Mariana Ionescu, Liliana Ilie şi Dumitru Mihai - personal auxiliar de specialitate, conex, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Curţii de Apel Ploieşti cu prilejul soluţionării unei cauze civile având ca obiect „drepturi băneşti”.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că textele de lege criticate încalcă dreptul de proprietate, întrucât prevăd acordarea unor drepturi salariale reduse în raport cu cele avute anterior. În acest sens, arată că drepturile salariale reprezintă un „bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Diminuarea acestor drepturi a fost constatată de Curtea Constituţională ca fiind în acord cu dispoziţiile Legii fundamentale, prin Decizia nr. 874/2010. Prin aceeaşi decizie s-a arătat însă şi faptul că o asemenea măsură nu poate avea decât un caracter temporar. Prin urmare, acordarea în continuare a unor drepturi salariale reduse şi ulterior datei de 1 ianuarie 2011, dată avută ca reper de către instanţa de contencios constituţional în decizia amintită, reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate şi a prevederilor art. 53 din Constituţie. De asemenea, sunt încălcate şi dispoziţiile art. 41, 124 şi 125 din Legea fundamentală, întrucât prevederile de lege criticate aduc atingere statutului profesiei la care se referă aceste texte constituţionale. În susţinerea celor arătate, invocă jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii

Europene şi concluziile Comisiei Europene cu privire la obligaţia judecătorului naţional de a înlătura din oficiu aplicarea unei reglementări interne sau a deciziilor Curţii Constituţionale care sunt contrare dreptului Uniunii (Cauza C-310/10).

Tribunalul Prahova - Secţia I civilă consideră că măsura reducerii temporare a salariului personalului bugetar cu 25%, precum şi majorarea salariilor acestora începând cu luna ianuarie 2011 doar cu procentul de 15% raportat la cuantumul salariului aferent lunii octombrie 2010 nu aduc atingere substanţei dreptului, intră în marja de apreciere a statului, nu reprezintă o măsură disproporţionată în raport cu scopul urmărit şi păstrează justul echilibru între interesul general al colectivităţii şi imperativele protecţiei drepturilor fundamentale ale omului, aşa încât nu se poate reţine încălcarea art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, dispoziţii potrivit cărora „(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariate, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.

(2) în situaţia în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, suma care se acordă este de 600lei.”

De asemenea, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea L nr. 878 din 28 decembrie 2010, dispoziţii potrivit cărora:

 (1) începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

(2) începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu

15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va stabili în anul 2011 ţinându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcţie sau, după caz, în specialitate, dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010.

(4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comandă/salariului de comandă, precum şi cuantumul gradaţiilor, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

(5) în salariul de bază, indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, în indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariate, altele decât cele prevăzute de prezenta lege.”

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate consideră că aceste texte de lege sunt contrare următoarelor dispoziţii ale Legii fundamentale: art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 41 referitor la muncă şi protecţia socială a muncii, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, art. 124 referitor la înfăptuirea justiţiei şi art. 125 privind statutul judecătorilor. De asemenea, invocă încălcarea art. 20 din Constituţie prin raportare la prevederile art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile Legii nr. 118/2010, referitoare la diminuarea cuantumului salariului personalului bugetar, au avut o aplicabilitate limitată în timp, până la 31 decembrie 2010, potrivit art. 16 din aceasta, iar Legea nr. 285/2010 şi-a încetat efectele juridice la 31 decembrie 2011. Cu toate acestea, prevederile art. 1 din Legea nr. 118/2010 şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, în lumina jurisprudenţei sale, şi anume Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a analiza constituţionalitatea textelor de lege cu care a fost sesizată.

Analizând, prin urmare, textele de lege criticate, Curtea constată că acestea au mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate din perspectiva unor critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011, Curtea a reţinut că modalitatea de stabilire a cuantumului concret al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor brute reglementată de aceste texte de lege nu este de natură să încalce cele stabilite prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 872 şi 874 din 25 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a impus o obligaţie de rezultat legiuitorului, aceea ca după 1 ianuarie 2011 să revină la „cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, în condiţiile încadrării în politicile sociale şi de personal, care, la rândul lor, trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare”. Este în acelaşi timp o obligaţie sub condiţie care va duce la revenirea etapizată a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legii nr. 118/2010. Stabilirea modalităţii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativă a legiuitorului, care va decide, în funcţie de situaţia economico-financiară a ţării, momentul îndeplinirii cât mai rapid posibil a obligaţiei sale de rezultat, în sensul revenirii cel puţin la cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010. Pe de altă parte, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, examinând cererile nr. 44.232/11 şi nr. 44.605/11, soluţionate prin decizia de inadmisibilitate din 6 decembrie 2011, pronunţată în cauzele Felicia Mihăieş împotriva României, respectiv Adrian Gavril Senteş împotriva României, a considerat că statul român nu a depăşit marja sa de apreciere şi nu a rupt justul echilibru între cerinţele de interes general ale colectivităţii şi protecţia drepturilor fundamentale ale individului.

Cu acelaşi prilej, Curtea a precizat şi faptul că salariile viitoare pe care angajatorul trebuie să le plătească angajatului nu intră în sfera de aplicare a dreptului de proprietate, angajatul neavând un atare drept pentru salariile ce vor fi plătite în viitor de către angajator ca urmare a muncii viitoare prestate de angajat. Dreptul de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile. Curtea observă că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu implică un drept la dobândirea proprietăţii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie, considerentele şi soluţia deciziei mai sus amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Cât priveşte susţinerea potrivit căreia prevederile de lege criticate ar aduce atingere statutului judecătorilor, Curtea reţine

că autorii excepţiei nu au această calitate, astfel că prevederile constituţionale ale art. 124 şi 125 din Constituţie nu sunt incidente în cauză.

În sfârşit, referitor la invocarea Cauzei C-310/10, soluţionată prin Hotărârea din 7 iulie 2011, pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea observă că autorii excepţiei, în mod eronat, trag anumite concluzii care nu rezultă din considerentele acestei hotărâri. Paragrafele 46 şi 47 ale hotărârii abordează chestiuni care ţin de repartizarea unor competenţe între Uniune şi statul membru, fără a aduce în discuţie efectele unei decizii ale instanţei constituţionale române. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că, „deşi necesitatea de a asigura interpretarea uniformă a normelor dreptului Uniunii poate, astfel cum s-a amintit anterior, să justifice extinderea competenţei Curţii în materie de interpretare la conţinutul unor astfel de norme, inclusiv în ipoteza în care acestea sunt aplicabile numai indirect unei situaţii date, în considerarea faptului că o normă de drept naţional face trimitere la acestea, nu este în schimb posibil ca, pe baza aceleiaşi consideraţii şi fără a fi încălcată repartizarea competenţelor între Uniune şi statele sale membre, să se confere supremaţie normei respective a dreptului Uniunii în raport cu normele interne de rang superior, care ar impune, într-o astfel de situaţie, înlăturarea aplicării respectivei norme de drept naţional sau a interpretării date acesteia”. Rezultă aşadar că domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice ţine de competenţa statului membru, şi nu a Uniunii, ceea ce înseamnă că acesta nu intră sub incidenţa reglementărilor Uniunii Europene.

Astfel, Curtea constată că susţinerile autorilor excepţiei referitoare la încălcarea generică a reglementărilor Uniunii Europene în cauza de faţă sunt mai degrabă nişte afirmaţii subiective, fără a ridica probleme de constituţionalitate, iar salarizarea personalului din fonduri publice este şi va rămâne o competenţă exclusivă a statelor membre.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Lucia Saulea, Nora Zafiu, Eleonora Căpăţână, Mihaela Irimia, Bogdan Dobrogeanu, Ionuţ Pavel Iambu, Gabriel Anton, Cristina Corcodel, Alexe Cătălina Goicea, Mirela Petre, Daniela Vasile, Liana Anton, Raluca Bejan, Alice Manuela Burciu, Cornelia Cernat, Roxana Ciresnea, Anca Constantinescu, Mihaela Cîrstocea, Cristina Constantinescu, Elena Costache, Mirela Costache, Georgeta Costache, Mihaela Florica Costea, Georgiana Creţu, Daniela Criste, Ana Maria Luciu, Marioara Drugă, Liana Ducan, Dorina Dumitrescu, Maria Enache, Maria Fava, Aniela Florea, Elena Fronea, Marilena Ionescu, Mariana Ionescu, Viorica Manole, Claudia Mirela Manolica, Monica Marin, Adriana Matache, Vica Mendoiu, Nicoleta Mihalache, Carmen Militam, Ioana Mocanu, Carmen Naum, Constantina Neagu, Cristina Olteanu, Jeni Pârcălăbescu, Marilena Dana Peptanaru, Maria Postolache, Constanţa Răduţ, Vasilica Stan, Ana Eliza Streche, Steluţa Ştefan, Emilia Tănăsescu, Delia Ţărăgrădeanu, Angela Valentina Ţuţu, Elena Vlaicu, Adriana Dumitru, Petruţa Gavriliu, Adriana Manolache, Gabriel Minea, Niculina Samoilă, Cristina Smărăndoiu, Cecilia Adela Alexandru, Antoaneta Bucur, Ion Bunghez, Carmen Manta, Elena Albu, Gabriela Vitregu, Eusebiu Barbu, Roxana Bugeac, Florin Eugeniu Antonescu, Alexandru Coarfă, Viorel Drăghiciu, Florin Ciprian Gherghe, Florin Ionescu, Mariana Ionescu, Liliana Ilie şi Dumitru Mihai în Dosarul nr. 3.668/105/2011 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 771

din 25 septembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Alecse Ionaşcu şi alţii în Dosarul nr. 4/114/2012 al Tribunalului Buzău - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 341 D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 334/2009.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 ianuarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 4/114/2012, Tribunalul Buzău - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Excepţia a fost ridicată de Alecse Ionaşcu şi alţii cu prilejul soluţionării unei cauze privind drepturi de asigurări sociale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia arată, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt discriminatorii, întrucât nu stabilesc beneficiul scutirii de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate decât pentru revoluţionari sau cei care au luptat împotriva regimului comunist care nu realizează alte venituri decât cele acordate în temeiul acestui statut. Or, consideră că această limitare este nejustificată, întrucât, din perspectiva statutului pe care îl au, toţi revoluţionarii şi toţi cei care au luptat împotriva regimului comunist trebuie să se bucure de un tratament legal nediferenţiat.

Tribunalul Buzău - Secţia I civilă arată că nu îşi poate exprima opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât aceasta ar însemna să se pronunţe asupra fondului cauzei.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, aşa cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010.

Textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 213 alin. (1) lit. c): „Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei: [...]

c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi.”

Autorul excepţiei consideră că textul de lege criticat contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat a mai fost supus analizei de constituţionalitate în raport cu acelaşi text din Constituţie şi critici asemănătoare celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 334 din 17 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 22 aprilie 2009, Curtea a reţinut că „garantarea constituţională a dreptului la ocrotirea sănătăţii nu înseamnă şi gratuitatea asistenţei medicale.” De asemenea, a constatat că „scutirea de la plata contribuţiei la asigurările de sănătate nu este un drept constituţional, iar acordarea unei asemenea scutiri, în considerarea unor situaţii obiective sau subiective, este lăsată la opţiunea liberă a legiuitorului.”

În cazul textului de lege criticat, opţiunea legiuitorului este justificată de faptul că cei care realizează venituri din alte surse suplimentare se află într-o situaţie diferită faţă de persoanele ale căror venituri provin doar din ajutoarele băneşti acordate de legile speciale, persoane faţă de care se justifică în mod obiectiv şi rezonabil aplicarea unui tratament juridic diferit, şi anume scutirea de la plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Alecse Ionaşcu şi alţii în Dosarul nr. 4/114/2012 al Tribunalului Buzău - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 795

din 27 septembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială Piatra Craiului - S.R.L. din Câmpulung în Dosarul nr. 1.371/109/2011 al Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului nr. 760D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că autorul acesteia solicită modificarea legii, fapt ce excedează controlului de constituţionalitate. De asemenea, consideră că soluţia cuprinsă în norma de lege criticată conferă certitudine asupra existenţei raporturilor juridice de muncă şi executării obligaţiilor ce le revin părţilor.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 martie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.371/109/2011, Tribunalul Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea

Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială Piatra Craiului - S.R.L. din Câmpulung într-o cauză având ca obiect drepturi băneşti.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că, la dosarul cauzei, a solicitat administrarea probei testimoniale în scopul dovedirii efectuării plăţii salariilor. Consideră că textul de lege criticat este restrictiv, întrucât nu include şi administrarea probei testimoniale în cuprinsul acestuia.

Tribunalul Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că textul de lege criticat pune în aplicare principiul general de drept comun prevăzut de art. 1191 din Codul civil, potrivit căruia actele juridice se dovedesc prin înscrisuri, fiind exclusă proba cu martori. De asemenea, consideră că obligaţia angajatorului de a prezenta probele în faţa instanţei constituie o garanţie a dreptului la apărare al acestuia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege sunt constituţionale. Arată că acestea nu aduc atingere dreptului persoanelor vizate de ipoteza normei de a beneficia de un proces echitabil, precum şi că ele reprezintă o concretizare a dreptului la apărare. Consideră că autorul relevă o simplă problemă de interpretare a unor norme de drept, iar nu o cerinţă procedurală de natură a îngrădi drepturile constituţionale invocate în cauză.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu următorul conţinut: „(1) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.

(2) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de către angajator în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii”.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi, autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind accesul liber la justiţie şi ale art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia solicită introducerea în cuprinsul normei criticate şi a posibilităţii administrării probei testimoniale pentru dovedirea efectuării plăţii salariilor. Deoarece, în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială Piatra Craiului - S.R.L. din Câmpulung în Dosarul nr. 1.371/109/2011 al Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.A. 292/2012,

având în vedere prevederile titlului I „Sănătatea publică” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu

modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,

cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele încasate pentru autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare, precum şi cele încasate pentru viza anuală se constituie în venit la bugetul de stat de către autoritatea competentă.”

2. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Pentru eliberarea în regim de urgenţă a autorizaţiei sanitare în baza referatului de evaluare, pentru asistenţa de specialitate în sănătate publică, pentru certificarea conformităţii şi a vizei anuale se percepe solicitantului un tarif suplimentar, conform prevederilor anexei nr. 1.”

3. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) declaraţia pe propria răspundere semnată de managerul unităţii/administratorul şi/sau titularul activităţii, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a);”.

4. La articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) declaraţia pe propria răspundere semnată de managerul unităţii/administratorul şi/sau titularul activităţii, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a);”.

5. La articolul 9 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi, indiferent de forma de organizare a solicitantului:”.

6. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;”.

7. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru activităţile menţionate la lit. a)-e) se vizează anual.

(4) Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru obiectivele care desfăşoară activităţile menţionate la lit. f)-k) emisă pe baza declaraţiei pe propria răspundere înainte de apariţia Ordinului ministrului sănătăţii nr. 251/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei îşi menţine valabilitatea până la modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia.

(5) Pentru activităţile care se vizează anual, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare, titularul va solicita vizarea acesteia.”

8. Articolul 14 se abrogă.

9. După articolul 201 se introduce un nou articol, articolul 202, cu următorul cuprins:

„Art. 202. - Prevederile prezentului ordin nu se aplică activităţilor şi practicilor nucleare.”

10. Anexa nr. 2 „Lista activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN)” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

11. Anexa nr. 3 „Cerere” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2012.

Nr. 1.185.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 21a Ordinul nr. 1.030/2009)

 

LISTA

activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN)

 

1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii

1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui

1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor (producţie chips-uri)

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1052 - Fabricarea îngheţatei

1061 - Fabricarea produselor de morărit

1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor de amidon

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

1083 - Prelucrarea ceaiului şi a cafelei

1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1105 - Fabricarea berii

1106 - Fabricarea malţului

1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice

2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deşeurilor periculoase

3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

8510 - învăţământ preşcolar

8520 - învăţământ primar

8531 - Învăţământ secundar general

8532 - învăţământ secundar, tehnic sau profesional

8541 - învăţământ superior nonuniversitar

8542 - învăţământ superior universitar

8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

8552 - învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.

8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

8891 - Activităţi de îngrijire zilnica pentru copii

8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.

9311 - Activităţi ale bazelor sportive

9312 - Activităţi ale cluburilor sportive

9319 - Alte activităţi sportive

9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

9604 - Activităţi de întreţinere corporală

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.030/2009)

 

Autoritatea competentă............................

Nr. ......./......../..........

 

CERERE

 

Subsemnatul(a), .............................................., cu domiciliul în localitatea................................., judeţul......................, str. .................................., bl./sc./et./ap................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria.........nr. ..................., eliberat de.....................................la data de........................., în calitate de..........................al................................, cu sediul în.................................., telefon...................., fax..............................., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ................, având codul fiscal nr. ........ din ..................., solicit...............................................pentru ...................................................., situat la (adresa).........................................................................................., având ca obiect de activitate (cod CAEN).................................., structura funcţională.................................................

Anexez la cerere documentaţia solicitată, completă, şi anume:

a) memoriul tehnic;

b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă;

c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;

d) actul de înfiinţare al solicitantului;

e) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;

f) chitanţa de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistenţă de sănătate publică/viză nr. ............ din data de.................., în valoare de...............lei.

Documentele menţionate la lit. a)-e) vor fi depuse în original sau în copie cu menţiunea „conform cu originalul” şi vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant.

 

Data (completării).......................

Semnătura..................

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. II alin. (1) lit. e) şi f) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (096) „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”, cod 14.13.01.10.12, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Instrucţiunile de completare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul şi conţinutul „Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”, cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 1 şi 3 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Formularele menţionate la art. 1 şi 3 se utilizează şi în situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

(2) Organele fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 şi care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în condiţiile art. II alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012, dacă aceste persoane impozabile s-au înregistrat în scopuri de TVA ca urmare a depăşirii plafonului de scutire.

Art. 7. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 53/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153”, precum şi ale „Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 20 ianuarie 2012.

Art. 10. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Serban Pop

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2012.

Nr. 1.768.

 

ANEXA Nr. V)

 

 

DECLARAŢIE DE MENŢIUNI

privind anularea înregistrării în scopuri de TVA,

în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

  

ANEXA Nr. 2

 

Instrucţiuni de completare a formularului (096)

„Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”

 

Formularul (096) „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”, denumit în continuare formular, se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

Formularul se utilizează şi în situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, respectiv pentru solicitările de anulare a înregistrării în scopuri de TVA din anul 2012.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în termenul prevăzut de lege.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute de formular:

- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea „I. Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România şi care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal din România” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secţiunea „II. Reprezentare prin împuternicit” se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Caseta „Nume, prenume/Denumire” se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului.

Secţiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent obţinută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.

Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.

Secţiunea IV se completează cu cifra de afaceri obţinută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.

 

ANEXA Nr. 3

 

SIGLA M.F.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

SIGLA A.F.

 

 

Unitatea fiscală.............................................................

…………………………………………………………

Nr. .................../..............................

Adresa:

Tel .

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE

privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

 

Către:

Denumirea/Numele şi prenumele.........................................................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea...................................................., str. ............................................nr. ............., bl........., ap..........., et. ...............,

judeţul/sectorul..............................................................................................

Cod de identificare fiscală..........................................................................................

În baza prevederilor art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal)/art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, vă comunicăm că înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrate la organul fiscal sub nr. .........din data de..........

Înregistrarea în scopuri de TVA se anulează de la data comunicării prezentei decizii.

Vă înştiinţăm totodată că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria ......nr. ........................

De asemenea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată prezenta decizie, aveţi obligaţia depunerii ultimului decont de TVA (formularul 300), indiferent de perioada fiscală pe care aţi aplicat-o ca persoană înregistrată în scopuri de TVA.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele..............................................................................

Semnătura şi ştampila unităţii............................................................................

 

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal.........

Cod 14.13.02.60/096

 

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 4

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului (096) „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”

 

1. Denumire: „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal” (096)

2. Cod: 14.13.01.10.12

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.:set (o filă)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut de Codul fiscal în cursul anului calendaristic precedent şi nici plafonul de scutire pentru anul în curs, care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Se utilizează şi în situaţia prevăzută la art. II alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

8. Se întocmeşte în: două exemplare;

de: persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de împuternicitul/reprezentantul legal.

9. Circulă:                    - originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a „Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”

 

1. Denumire: „Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”

2. Cod: 14.13.02.60/096

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5. U.M.:set (o filă)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se utilizează şi în situaţia prevăzută la art. II alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

8. Se întocmeşte în: două exemplare;

de: organul fiscal competent.

9. Circulă:        - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 1/3.370 din 9 noiembrie 2012,

având în vedere prevederile art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - În cuprinsul Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozitele deşeuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 8 martie 2005, toate referirile la agenţiile regionale pentru protecţia mediului vor fi considerate a fi făcute la agenţiile judeţene pentru protecţia mediului.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2012.

Nr. 3.838.

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 1/3.369 din 9 noiembrie 2012,

având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în cazul în care titularul activităţilor prevăzute în anexa nr. 1 deţine o autorizaţie de mediu valabilă, poate desfăşura activitatea la diverşi beneficiari.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) ATPM este agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării».”

3. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul a două sau mai multe judeţe, ACPM este ANPM.”

4. La articolul 6, alineatul (5) se abrogă.

5. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Emiterea autorizaţiei de mediu poate face obiectul delegării de competenţă, de la ANPM către ACPM, prin decizie a preşedintelui ANPM, care poate stabili şi procedura de punere în aplicare.”

7. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Până la data desfiinţării agenţiilor regionale, competenţa de continuare sau, după caz, de finalizare a procedurilor de reglementare aflate în derulare revine agenţiilor regionale pentru protecţia mediului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2012.

Nr. 3.839.