MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 779/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 779         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 20 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

707. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 lit. c)-h), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 7 din aceeaşi lege, precum şi a celor ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.094. - Hotărâre pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent din judeţele Botoşani, Dâmboviţa, Iaşi şi Teleorman şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

1.103. - Hotărâre privind virarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament alocate la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” în bugetul pe anul 2012 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

529. - Decizie pentru numirea domnului Sorin Vicol în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.669. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 956/2003 pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime româneşti

 

1.698.- Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

180. - Hotărâre pentru aprobarea Normei „Finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici” (NI-FIN-06-VH/0)

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. 1, ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi a directorului Serviciului de Informaţii Externe,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia excepţională avută la promovarea intereselor de securitate ale României şi a dezvoltării parteneriatului strategic dintre ţara noastră şi Statele Unite ale Americii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler persoanei prevăzute în anexa* care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2012.

Nr. 707.

 

- Anexa conţine informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 797

din 27 septembrie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 lit. c)-h), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 7 din aceeaşi lege, precum şi a celor ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iul ia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabili rea unor măsuri în domeniul pensiilor şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 lit. c)-h), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 7 din aceeaşi lege, precum şi a celor ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Lucia Cană în Dosarul nr. 55.191/3/2010 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.770D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul pe fond reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 2.067 din 2 martie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 55.191/3/2010, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 lit. c)-h). art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi ari. 7 din aceeaşi lege, precum şi a celor ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

Excepţia a fost ridicată de Lucia Cană cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că Legea nr. 119/2010 a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art. 146 din Constituţie, respectiv înainte de expirarea termenului de două zile prevăzut de art. 15 din Legea nr. 47/1992, termen necesar exercitării dreptului de a formula obiecţii de neconstituţionalitate. De asemenea, dispoziţiile acestei legi au efecte retroactive, aplicându-se situaţiilor născute anterior, respectiv pensiilor stabilite în baza reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010. Aceste pensii constituie drepturi câştigate şi nu pot fi recalculate în baza unei legi noi şi nici modificate fără a se încălca principiul neretroactivităţii legii civile. Totodată, prevederile de lege criticate înfrâng principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor, întrucât nu stabilesc şi în cazul recalculării pensiilor de serviciu beneficiul păstrării în plată a cuantumului pensiei cel mai favorabil, aşa cum prevede art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale pentru pensiile din sistemul public de pensii. De asemenea, prevăd modalităţi diferite, discriminatorii, de recalculare a pensiilor diverselor categorii de titulari ai pensiei de serviciu. În ceea ce priveşte art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, arată că acesta este contrar principiului separaţiei puterilor în stat şi prevederilor constituţionale referitoare la înfăptuirea justiţiei, întrucât permite Guvernului să intervină asupra drepturilor stabilite de instanţa de judecată prin hotărâri irevocabile în care s-au dispus suspendarea şi anularea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. În sfârşit, arată că dreptul la pensie constituie un „bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, iar schimbarea naturii juridice şi recalcularea cuantumului în minus a pensiei constituie o încălcare a unui drept câştigat, realizat, concret şi efectiv, în substanţa sa.

Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi, în special, dispoziţiile art. 1 lit. c)-h), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 7 din această lege, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.

De asemenea, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 113/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie2011.

Autorul excepţiei consideră că prevederile de lege criticate contravin următoarelor texte din Constituţie: art. 146 referitor la atribuţiile Curţii Constituţionale, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii civile, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 1 alin. (4) privind separaţia puterilor în stat şi art. 124 referitor la înfăptuirea justiţiei. De asemenea, invocă încălcarea dispoziţiilor art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 14 din Convenţia amintită şi art. 1 şi 2 din Protocolul nr. 12 la aceeaşi Convenţie, art. 17 şi art. 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate în raport cu aceleaşi texte din Constituţie invocate şi în prezenta cauză.

Astfel, prin Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011, a reţinut că, deşi Preşedintele României a promulgat legea criticată pentru neconstituţionalitate în interiorul termenului de două zile prevăzut de Legea nr. 47/1992 pentru exercitarea dreptului de a formula obiecţia de neconstituţionalitate, titularii dreptului de sesizare aveau dreptul şi posibilitatea să sesizeze Curtea Constituţională în acest termen cu privire la textele care au făcut obiectul reexaminării, iar „încălcarea acestui termen nu se poate converti într-un motiv de neconstituţionalitate a legii, lege care a fost adoptată de către Parlament, din punct de vedere extrinsec, cu respectarea tuturor exigenţelor de ordin constituţional”.

Referitor la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă aduse prevederilor Legii nr. 119/2010, Curtea, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a statuat că textele de lege criticate, conformându-se dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, afectează pensiile speciale doar pe viitor şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora. Celelalte condiţii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă, nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, a reţinut că dispoziţiile Legii nr. 119/2010 nu se răsfrâng asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie fada praeterita.

Curtea a reţinut totodată că partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional ia Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de „bun”, ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii.

De asemenea, cu privire la încălcarea principiului egalităţii în drepturi. Curtea, prin Decizia nr. 1.359 din 13 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 16 decembrie 2011, a reţinut că Legea nr. 119/2010 nu face nicio deosebire între diferitele categorii de pensii de serviciu, componenta necontributivă fiind deopotrivă eliminată pentru toate acestea. Ceea ce diferă sunt condiţiile de recalculare a pensiilor în sistemul public de pensii, respectiv stagiile de cotizare în funcţie de care se calculează punctajul mediu anual şi cuantumul veniturilor care se iau în calcul la stabilirea pensiilor, dar care nu pot fi dovedite. Cu toate acestea, Curtea a arătat ca în sistemul public de pensii există mai multe categorii socioprofesionale care se bucura de un regim juridic mai favorabil în ceea ce priveşte calculul pensiilor, fără ca aceasta să aibă semnificaţia unei discriminări.

Referitor la susţinerea potrivit căreia dispoziţiile Legii nr. 119/2010 nu permit ca în urma recalculării titularul pensiei să poată opta pentru cuantumul mai avantajos, Curtea, prin Decizia nr. 1.268 din 27 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 22 noiembrie 2011, a reţinut că un asemenea drept a fost prevăzut în Legea nr. 19/2000 numai pentru pensiile din sistemul public de pensii, respectiv cele întemeiate pe sistemul contributiv, întrucât numai în acest caz cuantumul pensiei poate fi considerat ca fiind un drept câştigat.

În ceea ce priveşte criticile aduse dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, Curtea, prin Decizia nr. 214 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2012, a reţinut că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 nu fac trimitere şi nici nu urmăresc anularea ori lipsirea de efect a hotărârilor judecătoreşti privind suspendarea ori anularea Hotărârii Guvernului nr. 737/2010. Acestea îşi păstrează valabilitatea cât priveşte aplicarea Legii nr. 119/2010, aşa cum a fost reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 737/2010. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 instituie însă o nouă procedură administrativă de calcul a! pensiei, ce trebuie văzută ca o etapă distinctă, ulterioară recalculării. Prin urmare, Hotărârea Guvernului nr. 737/2010 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 sunt acte normative distincte, procedurile instituite fiind, de asemenea, separate şi succesive.

În sensul celor reţinute de Curtea Constituţională este, de altfel, şi Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 15 mai 2012, pronunţată în Cauza Abăiuţă şi alţii contra României.

Având în vedere toate cele arătate, precum şi faptul că în cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie, Curtea Constituţională constată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3. al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi”»

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 lit. c)-h), art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 7 din aceeaşi lege, precum şi a celor ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniu! pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Lucia Cană în Dosarul nr. 55.191/3/2010 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 septembrie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patriei a Marilena Ionea

 


1 A se vedea opinia separată de la Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent din judeţele Botoşani, Dâmboviţa, Iaşi

şi Teleorman şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent din judeţele Botoşani, Dâmboviţa, Iaşi şi Teleorman, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1-2/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Gheorghe Barhalescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.094.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent din judeţele Botoşani, Dâmboviţa, Iaşi şi Teleorman

 

1. Centrul de zi pentru copii, comuna Cândeşti, judeţul Botoşani

2. Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, oraşul Titu, judeţul Dâmboviţa

3. Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, comuna Pietrari, judeţul Dâmboviţa

4. Centrul de zi pentru copii, comuna Brăeşti, judeţul Iaşi

5. Centrul de zi pentru copii, comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi

6. Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, comuna Gratia, judeţul Teleorman

 

ANEXA Nr. 2/1

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Centrul de zi pentru copii, comuna Gândeşti, judeţul Botoşani” din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliul Local Cândeşti, judeţul Botoşani

Beneficiar: comuna Cândeşti, judeţul Botoşani

Amplasament: judeţul Botoşani, comuna Cândeşti

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

303*)

în preţuri la data de 23 mai 2011(1 euro = 4,1091 lei),

 

 

din care: C+M

mii lei

213

Capacităţi:

 

 

- Suprafaţa totală construită

mp

146,6

- Suprafaţa totală desfăşurată

mp

146,6

- Capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investiţiei:

luni

10

 

Factori de risc

Structura de rezistenţă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. 2/2

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, oraşul Titu, judeţul Dâmboviţa” din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliul Local Titu, judeţul Dâmboviţa

Beneficiar: oraşul Titu, judeţul Dâmboviţa

Amplasament: judeţul Dâmboviţa, oraşul Titu, strada Mihai Viteazu nr. 68

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

408*)

în preţuri la data de 3 mai 2011 (1 euro = 4,1073 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

322

Capacităţi:

 

 

- Suprafaţa totală construită

mp

133

- Suprafaţa totală desfăşurată

mp

266

- Capacitatea centrului

15copii/serie

 

Durata de realizare a investiţiei:

luni

12

 

Factori de risc

Structura de rezistenţă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-172006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, ou modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. 2/3

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, comuna Pietrari, judeţul Dâmboviţa” din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliul Local Pietrari, judeţul Dâmboviţa

Beneficiar: comuna Pietrari, judeţul Dâmboviţa

Amplasament: judeţul Dâmboviţa, comuna Pietrari, satul Şipot

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

422*)

în preţuri la data de 18 iulie 2011 (1 euro = 4,2685 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

296

Capacităţi:

 

 

- Suprafaţa totală supusă intervenţiei

mp

236

- Capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investiţiei:

luni

6

 

Factori de risc

Structura de rezistenţă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANFXA Nr. 2/4

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Centrul de zi pentru copii, comuna Brăeşti, judeţul Iaşi” din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliul Local Brăeşti, judeţul Iaşi

Beneficiar: comuna Brăeşti, judeţul Iaşi

Amplasament: judeţul Iaşi, comuna Brăeşti, satul Brăeşti

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totala a investiţiei (inclusiv TVA)

 

 

mii lei

440*)

în preţuri la data de 11 august 2011 (1 euro = 4,2855 lei),

 

 

 

 

din care C+M

 

 

mii lei

262

Eşalonarea investiţiei (inclusiv TVA)

 

 

 

 

 

Anul I

 

 

 

 

 

Total

mii lei

354

 

 

C+M

mii lei

262

 

Anul II

Total

mii lei

86

 

 

C+M

mii lei

0

Capacităţi:

 

 

mp

148,91

- Suprafaţa totală construită

 

 

mp

148,91

- Suprafaţa totală desfăşurată

 

 

15 copii/serie

 

- Capacitatea centrului Durata de realizare a investiţiei:

 

 

luni

 

 

Factori de risc

Structura de rezistenţă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/5

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

al obiectivului de Investiţii „Centrul de zi pentru copil, comuna Cepleniţa, Judeţul Iaşi” din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliul Local Cepleniţa, judeţul Iaşi

Beneficiar: comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi

Amplasament: judeţul Iaşi, comuna Cepleniţa, satul Buhalniţa

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

 

mii lei

440*)

în preţuri la data de 11 august 2011 (1 euro = 4,2855 lei),

 

 

 

 

din care C + M

 

 

mii lei

262

Eşalonarea investiţiei (inclusiv TVA)

 

 

 

 

 

Anul I

Total

mii lei

354

 

 

C + M

I mii lei

262

 

Anul II

Total

mii Iei

86

 

 

C + M

I mii lei

0

Capacităţi:

 

 

 

 

- Suprafaţa totală construită

 

 

mp

148,91

- Suprafaţa totală desfăşurată

 

 

mp

148,91

- Capacitatea centrului

 

 

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investiţiei:

 

 

luni

14

 

Factori de risc

Structura de rezistenţă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a

separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. 2/6

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, comuna Gratia, judeţul Teleorman” din cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliul Local Gratia, judeţul Teleorman

Beneficiar: comuna Gratia, judeţul Teleorman

Amplasament: judeţul Teleorman, comuna Gratia, satul Ciurari-Deal

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

453*)

în preţuri la data de 14 noiembrie 2011 (1 euro = 4,3448 lei),

 

 

din care C + M

mii lei

372

Capacităţi:

 

 

- Suprafaţa construită

mp

281,44

- Suprafaţa desfăşurată

mp

281,44

- Capacitatea centrului

25 copii/serie

 

Durata de realizare a investiţiei:

luni

7

 

Factori de risc

Structura de rezistenţă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acord u Iu i-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind virarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament alocate la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” în bugetul pe anul 2012 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diminuarea cu 10.000 mii lei a creditelor bugetare şi cu 30.000 mii lei a creditelor de angajament alocate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în bugetul pe anul 2012 la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea cu 10.000 mii lei a creditelor bugetare şi cu 30.000 mii lei a creditelor de angajament alocate Ministerului Justiţiei în bugetul pe anul 2012 la capitolul 61.01 „Siguranţă naţională şi ordine publică”, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”,

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 şi 2 în volumul şi în structura bugetelor celor două ministere.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2012.

Nr. 1.103.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Sorin Vicol în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor formulată prin Adresa nr. 5.051/R.P. din 5 noiembrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Vicol se numeşte în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2012.

Nr. 529.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 956/2003 pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime româneşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2), (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, şi ale Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 636/2010 pentru aprobarea Regulamentului portuar-cadru,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 956/2003 pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 1 iulie 2003, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2012.

Nr. 1.669.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

Constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

în temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 22 mai 2012 a intrat în vigoare Protocolul de cooperare în domeniul administraţiei publice dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Paris la 22 aprilie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 853/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 21 august 2008.

Art. 2. - La data de 24 mai 2012 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România şi Ministerul Transporturilor din Regatul Belgiei cu privire la cooperarea în domeniu! lucrărilor de infrastructură pentru modernizarea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de transport în zona Bucureşti, incluzând complexul „Gara de Nord”, cea mai importantă staţie de cale ferată din cadrul sectoarelor româneşti ale coridoarelor paneuropene de transport feroviar IV şi IX, semnat la Bucureşti la 22 septembrie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 aprilie 2012.

Art. 3. - La data de 16 iunie 2012 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011, ratificat prin Legea nr. 67/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 26 aprilie 2012.

Art. 4. - La data de 6 iulie 2012 a intrat în vigoare Protocolul dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 20111 de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993, ratificat prin Legea nr. 261/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 29 decembrie 2011.

Art. 5. - La data de 4 august 2012 a intrat în vigoare Acordul de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Ucrainei, semnat la Kiev la 10 noiembrie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 604/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 20 iunie 2012.

Art. 6. - La data de 5 august 2012 a intrat în vigoare Protocolul de implementare dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, semnat la Moscova la 5 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 25 iulie 2012.

Art. 7. - La data de 13 august 2012 a intrat în vigoare Aranjamentul administrativ, semnat la Iaşi la 3 martie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 752/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2012.

Art. 8. - La data de 16 august 2012 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Bucureşti la 1 aprilie 2011 şi la 20 decembrie 2011, privind modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 711/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 7 august 2012.

Art. 9. - La data de 23 august 2012 a intrat în vigoare Memorandumul de cooperare dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova (ANRÂNR) în domeniul securităţii radiologice şi al practicilor cu surse de radiaţii ionizante, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 836/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 22 august 2012.

Art. 10. - La data de 3 septembrie 2012 a intrat în vigoare Protocolul adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994, ratificat prin Legea nr. 11/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 105 din 20 februarie 2009.

Art. 11. - La data 27 septembrie 2012 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind stabilirea conexiunii autostrăzii între Cluj-Napoca Santăul Mare (RO) şi Nagykereki-Szolnok (H), semnat la Budapesta la 5 iulie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 16 august 2012.

Art. 12. - La data de 27 septembrie 2012 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind stabilirea conexiunii autostrăzii între Arad-Nădlac (RO) şi Csanádpalota-Makó-Szeged (H), semnat la Budapesta la 5 iulie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 20 august 2012.

Art. 13. - La data de 5 octombrie 2012 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 11 mai 2012.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Luminiţa Odobescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.698.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei „Finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici”

(NI-FIN-06- VII/O)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A. În numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei „Finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici” (NI-FIN-06-VII/0) şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 240 din 23 octombrie 2012 şi Avizul de transmitere nr. 241 din 23 octombrie 2012, întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.:;

- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 8 noiembrie 2012 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din ziua de 8 noiembrie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma „Finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici” (NI-FIN-06-VII/0), cu intrare în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii si Asigurări nr. 8/2012 pentru aprobarea Normei privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-W0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 17 februarie 2012.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2012.

Nr. 180.

 

ANEXĂ

 

NORMA

„Finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici” (NI-FIN-06-VII/0)

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată1 (denumită în continuare Legea nr. 96/2000), cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. În numele şi în contul statului2, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea prevederilor articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis3 [denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006].

 

CAPITOLUL I

Obiectul finanţării

 

Art. 1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A., denumită în continuare EximBank, acordă operatorilor economici credite în lei cu dobândă subvenţionată, destinate creşterii competitivităţii acestora şi susţinerii mediului de afaceri românesc.

(2) Prezenta normă stabileşte condiţiile de implementare m anul 2013 a schemei transparente de ajutor de minimis, denumită în continuare schemă, care respectă criteriile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 2. - (1) Produsele de finanţare acordate de către EximBank conform schemei înglobează o componentă de ajutor de minimis. Ajutorul de minimis se acordă sub forma subvenţiei de dobândă.

(2) în cazul microcreditului pentru IMM, creditului pentru femei antreprenor şi creditului de investiţii flexibil pentru IMM, ajutorul de minimis se acordă sub forma subvenţiei de dobândă şi a subvenţiei de garanţie.

Art. 3. - EximBank, în calitate de administrator al fondului destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţii de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, are şi calitatea de furnizor de ajutor de stat în cadrul schemei.


1 Republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

3 Publicat în Jurnalul Oficia al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme, următoarele noţiuni se definesc astfel:

a) credit - creditul în lei, cu dobândă subvenţionată, acordat de EximBank, în numele şi în contul statului, operatorului economic, sub forma creditului de investiţii/creditului pe obiect;

b) transport rutier - transportul de marfă şi transportul de pasageri pe calea rutieră;

c) tranzacţii imobiliare - cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii;

d) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor din pescuit;

e) IMM - persoanele juridice, aşa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutoare de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cu completările ulterioare4;

f) IMM nou-înfiinţată (start-up) - IMM înregistrată la registrul comerţului cu cel mult 24 de luni înainte de data solicitării, care prezintă cel puţin o situaţie financiară semestrială/anuală depusă la administraţia financiară;

g) rata de dobândă - rata dobânzii creditului contractat, fixă pe toată durata contractului de credit;

h) rata de subvenţie - rata cu care se subvenţionează rata dobânzii la creditul contractat; aceasta se aprobă prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (C.LF.GA.) şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

i) rata de referinţă - rata de actualizare a fluxurilor de dobândă calculate pe toată durata de creditare, comunicată de Comisia Europeană;

j) femei antreprenor.

- peste 50% din acţiuni/părţi sociale şi drepturile de vot corespunzătoare sunt deţinute de femei; sau

- femeia acţionar/asociat are şi calitatea de administrator al IMM.

 

CAPITOLUL III

Bugetul şi durata schemei

 

Art. 5. - (1) Pentru facilităţile acordate conform schemei, EximBank acţionează în numele şi în contul statului. Sursa de finanţare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, „fondul destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”.

(2) Bugetul total al schemei pentru anul 2013 este:

Fonduri pentru finanţări cu dobândă subvenţionată (milioane lei) 10

Total ajutor de minimis pentru subvenţie de dobândă* (milioane lei) 2

Total ajutor de minimis pentru garanţii* (milioane lei) 0,2

Număr estimat de beneficiari 15


*) Ajutorul de minimis nu implica un transfer efectiv de fonduri către beneficiari.

 

CAPITOLUL IV

Beneficiari şi criterii de eligibilitate

 

Art. 6. - (1) Un operator economic este eligibil pentru a beneficia de finanţare şi de ajutor de stat în cadrul schemei dacă, la data depunerii cererii de finanţare, îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei „Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, cu completările ulterioare;

b) nu s-a instituit procedura insolvenţei prevăzută de legislaţia în vigoare;

c) prezintă garanţii colaterale pentru garantarea creditului solicitat, conform reglementărilor interne ale EximBank, excluzând garanţii ale statului. Pentru garantarea microcreditului pentru IMM şi a creditului pentru femei antreprenor se solicită numai garanţia personală a cel puţin unuia dintre acţionari/asociaţi/administratori, materializată prin avalizarea de către acţionari/asociaţi/administratori a unui bilet fa ordin emis de împrumutat;

d) contribuie din surse proprii la finanţarea proiectului de investiţii cu cel puţin 20% din costul total al acestuia. Acest criteriu se aplică doar operatorilor economici care solicită credite de investiţii;

e) nu figurează cu sume restante în baza de date a Centralei Riscului de Credit (C.R.C.)6. În cazul în care la data depunerii cererii de finanţare criteriu! nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data semnării contractului de credit. În această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la modul de reglementare a restanţelor din C.R.C, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind semnarea contractului de credit;

f) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.)7;

g) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de piaţă nu a fost reglementat conform prevederilor legale în vigoare. În cazul în care la data depunerii cererii de finanţare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data semnării contractului de credit. În această situaţie, solicitantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere referitoare la modul de reglementare a datoriilor la buget, iar aprobarea va conţine condiţii specifice privind semnarea contractului de credit;

h) în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa, aceasta a fost deja executată, creanţa fiind integral recuperată;

i) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank;

j) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutorul de minimis solicitat conform prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier);

k) pentru a beneficia de creditul pentru femei antreprenor, operatorul economic va îndeplini şi unul dintre următoarele criterii:

- peste 50% din acţiuni/părţi sociale şi drepturile de vot corespunzătoare sunt deţinute de femei; sau

- femeia acţionar/asociat are si calitatea de administrator al IMM;

l) pentru a beneficia de microcreditul pentru IMM şi de creditul pentru femei antreprenor, operatorul economic trebuie să se încadreze în categoria de performanţă financiară A sau B determinată în baza ultimelor două situaţii financiare depuse la administraţia financiară.

(2) Sunt eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul schemei operatorii economici care activează în toate sectoarele economice, cu excepţia operatorilor economici care solicită finanţări în lei pentru proiecte din sectorul/domeniul:

a) pescuitului şi acvaculturii, acoperite de Regulamentul (CE) nr. 104/20003 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura;

b) producţiei primare a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 ia Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

c) procesării şi marketingului produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

- când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

d) sectorului carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1.407/20029 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

e) activităţilor legate de exportul către state terţe sau state membre ale Uniunii Europene, respectiv legate direct de cantităţile exportate, de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

f) activităţilor care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor din import;

g) producţiei de armament; h) jocurilor de noroc;

i) comerţului cu ridicata şi cu amănuntul;

j) producţiei produselor din alcool şi tutun;

k) tranzacţiilor imobiliare;

l) achiziţiei de mijloace de transport utilizate pentru transport rutier de marfă pentru terţi;

m) achiziţiei de mijloace de transport de persoane, cu o capacitate de până la 8 locuri;

n) serviciilor de contabilitate, consultanţă, altor activităţi similare, dacă finanţarea este destinată construirii/achiziţionării/ amenajării/renovării de imobile cu destinaţie de sedii sociale/puncte de lucru;

o) activităţilor de poştă şi de curierat;

p) publicităţii şi activităţilor de studiere a pieţei;

q) activităţilor de închiriere şi leasing;

r) activităţilor de investigare şi protecţie.


4 Publicat în Jurnalul Oficia al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 10 din 13 ianuarie 2001.

5 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

6 În cazul în care din verificarea C.R.C. rezultă existenţa unei sume restante, iar solicitantul creditului prezintă documente din care să reiasă că a reglementat restanţa, se consideră criteriul îndeplinit.

7 În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finanţare, cu justificarea corespunzătoare.

 

CAPITOLUL V

Măsuri de sprijin

 

Art. 7. - În cadrul schemei se acordă sprijin financiar sub forma subvenţiei de dobândă la toate tipurile de credit menţionate la art. 8 şi a subvenţiei de garanţie prin microcreditele pentru IMM, creditul pentru femei antreprenor şi creditul de investiţii flexibil pentru IMM.

Art. 8. - (1) Subvenţia de dobândă se acordă prin următoarele tipuri de credite:

a) credit de dezvoltare pentru IMM - pentru finanţarea proiectelor de investiţii (incluzând o componentă de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului):

- suma creditului: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei;

- perioada creditului: maximum 10 ani;

b) credit pentru capital de lucru - pentru finanţarea actvităţii curente a IMM, cu excepţia taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat:

- suma creditului: maximum 300.000 euro, în echivalent lei;

- perioada creditului: maximum un an;

c) microcredit pentru IMM - pentru proiecte de investiţii şi/sau activitate curentă:

- suma creditului: minimum 10.000 euro, maximum 35.000 euro, în echivalent lei;

- perioada de creditare: maximum un an pentru activitatea curentă, maximum 5 ani pentru proiecte de investiţii;

d) credit pentru domenii prioritare - destinat operatorilor economici pentru finanţarea proiectelor din domeniile prioritare de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 96/2000:

- suma creditului: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei;

- perioada de creditare: maximum 10 ani, în funcţie de natura şi de durata proiectului care face obiectul finanţării;

e) credit pentru femei antreprenor - pentru finanţarea proiectelor de investiţii (incluzând o componentă de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului) şi finanţarea activităţii curente a IMM, cu destinaţie bine determinată (plata furnizorilor de materii prime şi servicii, plata salariilor etc.):

- suma creditului: maximum 100.000 euro, în echivalent lei;

- perioada creditului: maximum 5 ani pentru credit de investiţii/un an pentru activitatea curentă;

f) credit de investiţii flexibil pentru IMM - pentru finanţarea proiectelor de investiţii (incluzând o componentă de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului);

- suma creditului: maximum 1.000.000 euro, în echivalent lei;

- perioada creditului: maximum 10 ani.

(2) Gradul de acoperire cu garanţii colaterale a creditelor cu dobândă subvenţionată este:

- pentru creditele enumerate la alin. (1) lit. a), b) şi d): minimum 100%;

- pentru microcreditul pentru IMM şi creditul pentru femei antreprenor: minimum 20%;

- pentru creditul de investiţii flexibil pentru IMM: minimum 50%.


8 Publicat în Jurnalul Oficia al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000.

9 Publicat în Jurnalul Oficia al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 205 din 2 august 2002.

 

Art. 9. - (1) Valoarea ajutorului se determină ex ante, pentru toată perioada de creditare, prin însumarea fluxurilor actualizate de dobândă aferente angajamentului total la data acordării creditului.

(2) Actualizarea fluxurilor de dobândă se efectuează la momentul acordării creditului, folosind rata de referinţă comunicată de Comisia Europeană, conform formulei:

 

Subvenţie dobândă =Description: \\192.168.0.1\www\www.dsclex.ro\legislatie\2012\noiembrie2012\mo2012_779_files\image001.png

 

unde:

Sold i;i-i = soldul zilnic al creditului (între data „i” de plată a dobânzii şi data imediat anterioară „i-1” de plată a dobânzii);

nz i;i-1 = perioada de fructificare a soldului creditului (numărul de zile calendaristice dintre data „i” de plată a dobânzii şi data imediat anterioară „i-1” de plată a dobânzii);

nii-0 = perioada de actualizare (numărul de zile calendaristice dintre data „i” de piaţă a dobânzii şi data de acordare a creditului);

rs = rata de subvenţie;

ra = rata de referinţă (actualizare).

(3) Valoarea ajutorului de stat pentru microcreditul pentru IMM şi creditul pentru femei antreprenor se determină prin însumarea valorii subvenţiei de dobândă cu echivalentul subvenţiei brute aferente exceptării de garanţii colaterale reale. Echivalentul subvenţiei brute pentru garanţia oferită de EximBank se determină conform următoarei formule:

Echivalent subvenţie brută pentru garanţie =  80% x Valoare credit (principal) x 200.000 / 1.500.000

 

(4) Valoarea ajutorului de stat pentru creditul de investiţii flexibil pentru IMM se determină prin însumarea valorii subvenţiei de dobândă cu echivalentul subvenţiei brute aferente exceptării parţiale de garanţii colaterale. Echivalentul subvenţiei brute pentru garanţia oferită de EximBank se determină conform următoarei formule:

 

Echivalent subvenţie brută pentru garanţie =  (100% - Ga%) x Valoare credit (principal) x 200.000 /1.500.000

 

unde Ga este gradul efectiv de acoperire cu garanţii colaterale.

Art. 10. - Valoarea maximă a ajutorului obţinut de un beneficiar în cadrul prezentei scheme nu poate să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier) pe o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent).

 

CAPITOLUL VI

Regula de cumul

 

Art. 11. - (1) Ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depăşirea intensităţii maxime admise prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă, după caz.

(2) Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce EximBank a verificat respectarea regulii cumulului, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic.

(3) în cazul în care valoarea totală a ajutorului acordat unui operator economic depăşeşte plafoanele ajutorului de minimis, acest ajutor nu poate fi acordat nici chiar pentru o fracţie ce nu depăşeşte aceste plafoane.

 

CAPITOLUL VII

Documentaţia, analiza şi aprobarea finanţării

 

Art. 12. - Operatorii economici depun la EximBank cererea de finanţare, însoţită de documentele necesare analizei solicitării de finanţare.

Art. 13. - Documentaţia pentru acordarea finanţării cu dobândă subvenţionată se depune la unităţile teritoriale ale EximBank şi se înregistrează în Registrul unic al finanţărilor cu dobândă subvenţionată, în ordinea cronologică a primirii dosarelor complete. Solicitările pentru acordarea finanţării cu dobândă subvenţionată vor fi analizate şi selectate în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de data şi numărul înregistrării, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Art. 14. - Operatorii economici care solicită finanţare cu dobândă subvenţionată au obligaţia deschiderii unui cont curent la EximBank.

Art. 15. - Pentru finanţarea cu dobândă subvenţionată, operatorul economic va plăti EximBank comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.

Art. 16. - Cererea de finanţare cu dobândă subvenţionată se analizează de EximBank conform reglementărilor sale interne.

Art. 17. - În baza hotărârii C.I.F.G.A. de aprobare a finanţării cu dobândă subvenţionată, EximBank va comunica operatorului economic valoarea maximă a ajutorului acordat şi caracterul de minimis al acestuia.

Art. 18. - Data-limită de semnare a contractelor de credit aferente finanţărilor aprobate în cadrul schemei este 31 decembrie 2013.

 

CAPITOLUL VIII

Monitorizarea şi raportarea ajutorului de minimis

 

Art. 19. - (1} în cazul în care se constată că au fost încălcate condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul ajutorului de minimis, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate.

(2) în cazul în care, ulterior acordării finanţării cu dobândă subvenţionată, se constată că operatorul economic nu a respectat obligaţiile contractuale stabilite, EximBank poate retrage acordarea subvenţiei de dobândă sau poate declara creditul scadent, cu toate dobânzile şi celelalte sume datorate.

(3) în cazul în care împrumutatul nu achită datoriile sale faţă de EximBank, banca are dreptul să rezilieze de plin drept contractul de credit, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti. În acest sens, în termen de maximum 90 de zile de la data scadenţei acestora, EximBank notifică împrumutatul, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, despre obligaţia de a restitui EximBank toate sumele datorate (comisioane, dobânzi, rate de credit etc.) în termen de 15 zile la data primirii notificării. În cazul neachitării de către împrumutat a sumelor la termenul prevăzut în notificare, Banca declară creditul scadent, cu toate dobânzile şi celelalte sume datorate, şi trece la executare silită.

(4) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor normelor interne privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank în numele şi în contul statului.

Art. 20. - EximBank va păstra evidenţa ajutoarelor acordate în baza schemei si informaţiile referitoare la acestea pe o

perioadă de 10 ani de la data ultimei alocări specifice de ajutor în cadrul acesteia, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 21. - EximBank va transmite anual Consiliului Concurenţei un raport cu privire la implementarea schemei în forma prevăzută în cap. III din Regulamentul (CE) nr. 794/20041° al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

Art. 22. - Operatorii economici beneficiari de ajutor de stat vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite, în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat.

Art. 23. - În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, EximBank va aplica prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, referitoare la schemele de minimis, si va transmite spre informare Consiliului Concurenţei schema de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării.

Art. 24. - Schema va fi publicată integral pe site-ul EximBank, la adresa web http://www.eximbank.ro

Art. 25. - EximBank va furniza Consiliului Concurenţei toate informaţiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schema de ajutor de minimis, pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 26. - Valoarea maximă a subvenţiei de dobândă care poate fi acordată în cadrul schemei se actualizează automat la modificarea pragului de minimis al ajutorului de stat.

Art. 27. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.


10 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30 aprilie 2004.