MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 767/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 767         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

210. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

699. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.015. - Hotărâre privind trecerea unui imobil, respectiv a unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Târgu Mureş în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

212. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2013

 

405. - Ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

 

406. - Ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

 

Rectificări la :

- Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2012

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 11 noiembrie 2011, cu următoarea completare:

- La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 5. - Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, ajutat de inspectorul general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru.»„

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2012.

Nr. 210.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2012.

Nr. 699.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil, respectiv a unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Târgu Mureş în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune si demolării

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se modifică datele de identificare a imobilelor cu nr. M.F. 36841 (Garaj auto) şi nr. M.F. 156619 (Sediu Curtea de Apel Târgu Mureş), potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea imobilului cu nr. M.F. 36841 (Garaj auto) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Târgu Mureş în domeniul privat al statului, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă trecerea unei părţi din imobilul cu nr. M.F. 156619 (Sediu Curtea de Apel Târgu Mureş) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Târgu Mureş în domeniul privat al statului, potrivit anexei nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Trecerea în domeniul privat al statului a imobilelor prevăzute la art. 2 şi 3 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării, în condiţiile legii.

Art. 6. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 17 octombrie 2012.

Nr. 1.015.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Târgu Mureş, identificate cu nr. M.F. 36841 şi nr. M.F. 156619

 

 

Cod fiscal

Denumire

 

1. Ordonator principal de credite

4265841

Ministerul Justiţiei

2. Ordonator secundar de credite

17688240

Curtea de Apel Târgu Mureş

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumire

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

în administrare/ concesiune

36841

8.29.08

Imobil

Garaj auto

S = 64 mp

Tribunalul Mureş şi Penitenciarul Târgu Mureş

România, judeţul Mureş, Târgu Mureş,

Str. Justiţiei nr. 1

1968

87.646,00

Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 900/1956, H.G. nr. 1.239/ 14.12.2011

În administrarea Ministerului Justiţiei

156619

8.29.09

Imobil

Sediu Curtea de Apel Târgu Mureş

S + P + 2E Se = 2.164 mp

Sd = 7.468 mp

Sc anexe = 314 mp

S teren = 4.361 mp

N - Tribunalul Mureş S - Penitenciarul Mureş E - Proprietate privată V - Str. Justiţiei

România, judeţul Mureş, Târgu Mureş,

Str. Justiţiei nr. 1

2009

12.987.200,00

H.G. nr. 945/2009

În administrarea Ministerului Justiţiei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Târgu Mureş în domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile imobilului care trece în domeniul privat al statului

Numărul de înregistrare atribuit

de M.F.P.

1.

România, judeţul Mureş,

municipiul Târgu Mureş,

Str. Justiţiei nr. 1

Garaj auto

Ministerul Justiţiei

CU.1.4265841

Curtea de Apel Târgu Mureş

C.U.I. 17688240

Clădire din cărămidă acoperită cu tablă S = 64 mp

Valoare de inventar = 87.646 lei

36841

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Târgu Mureş în domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile părţii din imobil care trece în domeniul privat al statului

Caracteristicile părţii de imobil care rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei

Numărul de înregistrare atribuit de M.F.P.

1.

România, judeţul Mureş,

municipiul Târgu Mureş,

Str. Justiţiei nr. 1

Sediu Curtea de Apel Târgu Mureş şi construcţii anexe

Ministerul Justiţiei C.U.I. 4265841 Curtea de Apel Târgu Mureş C.U.I. 17688240

Anexe

Sc anexe = 314 mp

Valoare de inventar = 152.600 lei

S+P+2E Se = 2.164 mp

Sd = 7.468 mp

Su = 5.450 mp

S teren = 4.361 mp

Valoare de inventar = 12.834.600 lei

156619

(parţial)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2013

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. i) şi ale art. 18 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport se aprobă Lista interzisă pentru anul 2013, în conformitate cu Standardul internaţional Lista interzisă - 2013 al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 172/2011 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 212.

 

ANEXA

 

AGENŢIA MONDIALA ANTI-DOPING

CODUL MONDIAL ANTI-DOPING

 

Lista interzisă pentru anul 2013

 

STANDARDUL INTERNAŢIONAL

 

Textul oficial al Listei interzise va fi menţinut de către Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.

Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2013.

 

LISTA INTERZISA

pentru anul 2013

 

CODUL MONDIAL ANTI-DOPING

Valabilă de la 1 ianuarie 2013

 

Conform art. 4.2.2 al Codului Mondial Anti-Doping, toate substanţele interzise vor fi considerate „substanţe specifice”, cu excepţia substanţelor din clasele S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a şi a metodelor interzise M1, M2 şi M3.

 

SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE PERMANENT

(atât în competiţie, cât şi în afara competiţiei)

 

SUBSTANŢE INTERZISE

 

S0. Substanţe neaprobate

Orice substanţă farmacologică care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secţiuni ale Listei şi nu are aprobarea curentă a unei autorităţi guvernamentale pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanţe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică ori retrase, substanţe „designer” sau medicamente de uz veterinar) este interzisă permanent.

S1. Agenţi anabolici

Agenţii anabolici sunt interzişi.

1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)

a) SAA exogeni* includ:

1-androstendiol (5a-androst-1-en-3p,17(3-diol);

1-androstendionă (5a-androst-1-en-3,17-dionă); bolandiol (estr-4-en-3p,17(3-diol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4\ 5: 2,3]pregna-4-en-20-in-17a-ol); dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17(3-hidroxi-17a-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17a-metil-5a-androst-2-en-17 P-ol); drostanolon; etilestrenol (19-norpregn-4-en-17a-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17a-metil[1,2,5]oxadiazolo[3,4: 2,3]-5a-androstan-17 P-ol); gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4,17p-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienonă (17p-hidroxi-17a-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metandriol; metasteron (17p-hidroxi-2a, 17a-dimetil-5a-androstan-3-onă); metildienolon (17p-hidroxi-17a-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1 -testosteron (17p-hidroxi-17a-metil-5a-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron (17|3-hidroxi-17a-metilestr-4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolon (metiltrienolon, 17p-hidroxi-17a-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17|3-[ (tetrahidropiran-2-il) oxi]-1H-pirazolo[3,4: 2,3]-5a-androstan); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17p-hidroxi-5a-androst-1-en-3-onă); tetrahidrogestrinon (17p-hidroxi-18a-homo-19-nor-17a-pregna-4,9,11 -trien-3-onă); trenbolon (17p-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă) şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).

b) SAA endogeni** când s-au administrat exogen: androstendiol (androst-5-en-3p,17p-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17p-hidroxi-5a-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3p-hidroxiandrost-5-en-17-onă); testosteron, precum şi metaboliţii şi izomerii acestora, incluzând, dar nelimitându-se la: 5a-androstan-3a,17a-diol; 5a-androstan-3a,17p-diol; 5a-androstan-3p, 17a-diol; 5a-androstan-3p,17p-diol; androst-4-en-3a,17a-diol; androst-4-en-3a,17p -diol; androst-4-en-3p,17a -diol; androst-5-en-3a,17a -diol; androst-5-en-3a,17p-diol; androst-5-en-3p,17a-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3p,17p-diol); 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; etiocolanolon; 3a-hidroxi-5a-androstan-17-onă; 3p-hidroxi-5a-androstan-17-onă; 7a-hidroxi-DHEA; 7p-hidroxi-DHEA; 7-ceto-DHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.

2. Alţi agenţi anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la:

Clenbuterol, modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.

În această secţiune:

* exogen se referă la substanţele care nu pot fi produse de organism în mod natural.

** endogen se referă la substanţele care pot fi produse de organism în mod natural.

 

S2. Hormoni peptidici, factori de creştere şi substanţe înrudite

Sunt interzise următoarele substanţe, precum şi factorii lor de eliberare:

1. agenţi de stimulare a eritropoiezei [de exemplu, eritropoietina (EPO), darbepoetina (dEPO), stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA), peginesatida (Hematida)];

2. gonadotropina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) la bărbaţi;

3. cofticotropinele;

4. hormonul de creştere (GH), factorul de creştere similar insulinei-1 (IGF-1), factori de creştere a fibroblastelor (FGFs), factorul de creştere a hepatocitelor (HGF), factori de creştere mecanici (MGFs), factorul de creştere a trombocitelor derivate (PDGF), factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF), precum şi orice alt factor de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră;

şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).

S3. Beta-2 agonişti

Toţi beta-2 agonişfii, inclusiv toţi izomerii optici (de exemplu, d- şi I-), unde e cazul, sunt interzişi, cu excepţia salbutamolului (maximum 1.600 micrograme în 24 de ore), formoterolului (maximum 54 micrograme în 24 de ore) şi salmeterolului luate prin inhalare, în concordanţă cu regimul terapeutic recomandat de producători.

Se consideră că prezenţa salbutamolului în urină într-o concentraţie mai mare de 1.000 ng/mL sau a formoterolului într-o concentraţie mai mare de 40 ng/mL nu este datorată utilizării în scopterapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat analitic pozitiv, dacă sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice inhalate, până la limita maximă indicată mai sus.

S4. Hormoni şi modulatori metabolici

Următoarele clase sunt interzise:

1. inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), exemestan, formestan, letrozol, testolactonă;

2. modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs), incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen;

3. alte substanţe antiestrogenice, incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant;

4. agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei;

5. modulatori metabolici:

a) insulinele;

b) agonişti ai receptorilor 5 activaţi de proliferatorul peroxizomilor (PPAR5) (de exemplu, GW 1516), agonişti ai axei PPAR5 - proteinkinase activate de AMP (AMPK) (de exemplu, Al CAR).

S5. Diuretice şi alţi agenţi mascatori

Agenţii mascatori sunt interzişi. Aceştia includ: diuretice, desmopresina, substituenţi de plasmă (de exemplu, glicerol; administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidon şi manitol), probenecid; şi alte substanţe cu efect(e) biologic(e) similar(e). Administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară nu este interzisă.

Diureticele includ: acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide (de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă, hidroclorotiazidă), triamteren; şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e), (cu excepţia drosperinonei, pamabromului, precum şi a dorzolamidei şi a brinzolamidei aplicate local, care nu sunt interzise).

Utilizarea în competiţie şi în afara competiţiei, după caz, a oricărei cantităţi a unei substanţe cu limită de prag (de exemplu, formoterol, salbutamol, cătină, efedrina, metilefedrină şi pseudoefedrină) în combinaţie cu un diuretic sau alt agent mascator necesită eliberarea unei scutiri de uz terapeutic specifice pentru acea substanţă, în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau pentru alt agent mascator.

 

METODE INTERZISE

 

M1. Manipularea sângelui şi a componentelor sângelui

Sunt interzise următoarele:

1. administrarea sau reintroducerea oricărei cantităţi de sânge autolog, homolog sau heterolog sau a produselor hematologice din celule roşii de orice origine în sistemul circulator;

2. creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13)şi a produselor pe bază de hemoglobina modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobina, produşi de hemoglobina micro- Încapsulată), cu excepţia oxigenului suplimentar;

3. orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau componentelor sângelui prin mijloace fizice sau chimice.

M2. Manipularea chimică şi fizică

Sunt interzise următoarele:

1. falsificarea sau încercarea de falsificare cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controlului doping. Aceste practici includ, dar nu se limitează la substituţia urinei şi/sau alterare (de exemplu, proteazele);

2. infuziile intravenoase şi/sau injecţiile cu mai mult de 50 ml într-o perioadă de 6 ore, cu excepţia celor efectuate în mod legitim în cadrul tratamentului spitalicesc sau investigaţiilor clinice.

M3. Dopajul genetic

Sunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă:

1. transferul de polimeri sau analogi ai acizilor nucleici;

2. utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic.

 

SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE ÎN COMPETIŢIE

 

Pe lângă categoriile S0-S5 şi M1-M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie:

 

SUBSTANŢE INTERZISE

 

S6. Stimulente

Toate stimulentele, inclusiv toţi izomerii optici (de exemplu d-şi I-), unde este cazul, sunt interzise, cu excepţia derivaţilor de imidazol pentru uz local şi a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe anul 2013*.

Stimulentele includ:

a) stimulente nespecifice: adrafinil; amfepramonă; amifenazol; amfetamina; amfetaminil; benfluorex; benzfetamină; benzilpiperazină; bromantan; clobenzorex; cocaină; cropropamidă; crotetamidă; dimetilamfetamină; etilamfetamină; famprofazonă; fencamină; fenetilină; fenfluramină; fenproporex; furfenorex; mefenorex; mefentermină; mesocarb; metamfetamină(d-); p-metilamfetamină; metilendioxiamfetamină; metilendioximetamfetamină; modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină; fenmetrazină; fentermină; 4-fenilpiracetam (carfedon); prenilamină; prolintan. Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică.

b) stimulente specifice (exemple): adrenalină**; cathină***; efedrina****; etamivan; etilefrină; fenbutrazat; fencamfamină; heptaminol; izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat; metilefedrină****; metilhexanamină (dimetilpentilamină); metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină; oxilofrină (metilsinefrină); parahidroxiamfetamină; pemolină; pentetrazol; fenprometamină; propilhexedrină; pseudoefedrină*****; selegilină; sibutramină; stricnina; tuaminoheptan; şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).

 

* Următoarele substanţe incluse în Programul de monitorizare pe anul 2013 (bupropion, cafeina, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol, sinefrină) nu sunt considerate substanţe interzise.

„Administrarea locală (de exemplu, nazală, oftalmologică) de adrenalină sau administrarea asociată cu agenţii anestezici locali nu este interzisă. *** Cathina este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.

**** Efedrina şi metilefedrină sunt interzise atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru. ***** Pseudoefedrină este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.

 

S7. Narcotice

Sunt interzise următoarele: buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil şi derivaţii lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină, petidină.

S8. Canabinoide

Delta 9-tetrahidrocanabinol (THC) natural (de exemplu, canabis, haşiş, marijuana) sau sintetic şi canabimimeticele

(de exemplu, ierburile „Spice”, JWH018, JWH073, HU-210) sunt interzise.

S9. Glucocorticosteroizi

Toţi glucocorticosteroizii sunt interzişi în administrarea pe cale orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală.

 

SUBSTANŢE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI

 

P1. Alcool

Alcoolul (etanolul) este interzis numai în competiţie, în sporturile menţionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiraţiei şi/sau a sângelui. Pragul de infracţiune doping (valorile hematologice) este de 0,10g/L.

- aeronautică (FAI)

- tir cu arcul (FITA)

- automobilism (FIA)

- karate (WKF)

- motociclism (FIM)

- bărci cu motor (UIM)

P2. Beta-blocante

Dacă nu este specificat altfel, beta-blocantele sunt interzise doar în competiţie, în următoarele sporturi:

- tir cu arcul (FITA) (interzise şi în afara competiţiei)

- automobilism (FIA)

- biliard (toate disciplinele) (WCBS)

- darts (WDF)

- golf (IGF)

- tir (ISSF, IPC) (interzise şi în afara competiţiei)

- schi/snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe şi snowboard halfpipe/big air

Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

 

AGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPING

 

PROGRAMUL DE MONITORIZARE PE ANUL 2 0 13*

 

Următoarele substanţe sunt introduse în Programul de monitorizare pe anul 2013:

1. stimulente: numai în competiţie: bupropion, cafeina, nicotină, fenilefrina, fenilpronolamina, pipradrol, pseudoefedrina (< 150 micrograme per mililitru), sinefrina;

2. narcotice: numai în competiţie: hidrocodonă, raportul morfină/codeină; tapentadol; tramadol;

3. glucocorticosteroizi: numai în afara competiţiei.


* Codul AMAD (art. 4.5) stipulează: „AMAD, în colaborare cu semnatarii şi guvernele, va stabili un program de monitorizare referitor la substanţele care nu se află în Lista interzisă, dar pe care AMAD doreşte să le monitorizeze, astfel încât să se detecteze şabloane de utilizare abuzivă în sport.”

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

În temeiul art. 32 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) lit. d) şi al art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul Serviciului Român de Informaţii emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

 

Bucureşti, 26 octombrie 2012.

Nr. 405.


*) Anexele nr. 1-3 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari si subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

În temeiul art. 32 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) lit. d) şi al art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizare şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul Serviciului Român de Informaţii emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

 

Bucureşti, 26 octombrie 2012.

Nr. 406.


*) Anexele nr. 1-3 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 61/1993*)

privind alocaţia de stat pentru copii

 


*) Republicată în temeiul art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 30 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 61/1993 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009.

 

Art. 1. - (1) Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare.

(2) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.

(3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

(4) Tinerii prevăzuţi la alin. (3) care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Art. 2. - Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Art. 3. - (1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);

b) 0,084 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);

c) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Titular al dreptului la alocaţia de stat pentru copii este copilul.

(3) Alocaţia de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a) se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare.

(2) Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.

(3) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal, în cuantumurile prevăzute la art. 3.

(4) După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

(5) Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi*).

(6) Alocaţia de stat pentru copiii prevăzuţi la alin. (3) se virează în conturile personale deschise pentru aceştia de către conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie generală, inclusiv pentru copiii încredinţaţi organismului privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii. Sumele cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceştia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani alocaţia de stat poate fi plătită direct acestuia, cu încuviinţarea conducătorului direcţiei generale, sau, în funcţie de opţiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani.

(7) Alocaţia de stat plătită în condiţiile prevăzute la alin. (6) se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani.

(8) în cazul decesului copilului prevăzut la alin. (3) sumele cu titlu de alocaţie de stat plătite conform alin. (6) se fac venit la bugetul de stat.

(9) în cazul în care pentru copilul prevăzut la alin. (3) măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, încetează sau se modifică, alocaţia de stat se va acorda potrivit situaţiei în care se află copilul.

(10) în situaţia în care copiii prevăzuţi la alin. (9) sunt în întreţinerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protecţie specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, suma cu titlu de alocaţie de stat capitalizată în condiţiile alin. (6) poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protecţia copilului.

(11) După împlinirea de către copiii prevăzuţi la alin. (3) a vârstei de 18 ani, aceştia beneficiază de alocaţie de stat pentru copii în aceleaşi condiţii ca tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3).

Art. 5. - (1) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti comunică agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, situaţia privind copiii care au decedat.

(2) Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, denumit în continuare inspectorat şcolar, transmite agenţiilor teritoriale până la data de 1 octombrie a fiecărui an situaţia centralizatoare privind elevii înscrişi în anul şcolar. Situaţia va cuprinde şi elevii înscrişi în unităţile de învăţământ private acreditate ori autorizate în condiţiile legii.

(3) Pe parcursul anului şcolar, inspectoratele şcolare transmit lunar agenţiilor teritoriale situaţia privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care nu mai urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii.

(4) Pentru tinerii înscrişi în unităţile de învăţământ din subordinea altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, aceste unităţi de învăţământ au obligaţia de a transmite agenţiilor teritoriale situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).

Art. 6. - (1) Stabilirea dreptului de alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept.

(2) Cererea se face,

în numele copilului, de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3).

(3) După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

(4) Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

(5) în cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.

(6) Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

(7) în cazul în care achitarea drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se face prin mandat poştal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocaţie de stat. Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la agenţia teritorială.

Art. 7. - (1) Persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii sunt obligate să comunice orice schimbare în privinţa componenţei familiei sau a domiciliului/reşedinţei care poate determina încetarea sau modificarea acordării drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia acesteia, inclusiv situaţia în care cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altă ţară împreună cu copiii lor.

(2) Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se recuperează pe baza deciziei emise de persoana juridică care a efectuat plata alocaţiei de stat pentru copii sau prin angajamentul de plată scris al persoanei care Ie-a încasat în mod necuvenit.

(3) Decizia prin care se recuperează sumele încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere.

(4) Decizia de recuperare şi angajamentul de plată constituie titlu executoriu de la data comunicării, respectiv de la data semnării.

Art. 8. - Alocaţia de stat pentru copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

 

*) A se vedea nota de subsol de la art. 11.

 

Art. 9. - Contestaţiile formulate împotriva modului de stabilire şi de plată a alocaţiei de stat pentru copii se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Fondurile pentru plata alocaţiei de stat pentru copii, precum şi pentru cheltuielile cu administrarea şi transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de cârd.

(3) în cazul achitării drepturilor de alocaţie de stat în cont curent personal sau cont de cârd, agenţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între agenţiile teritoriale şi unităţile bancare.

Art. 11. - În aplicarea prezentei legi, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a drepturilor, se emit norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).

Art. 12. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I**).

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 1-17, art. 28-30 şi anexa din Decretul nr. 410/1985***) privind alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 12 iunie 2008.

**) Legea nr. 61/1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993.

***) Decretul nr. 410/1985 privind alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere, publicată în Buletinul Oficial nr. 76 din 26 decembrie 1985, a fost abrogat prin Legea nr. 7/1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 13 ianuarie 1998.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2012 pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 şi 135 bis din 27 februarie 2012, se fac următoarele rectificări:

- la pct. 5 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 5 - JUDEŢUL BIHOR, lit. A „Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 8,

în loc de:

„Str. Gutuilor

Str. Harghitei

Str. Henrik Ibsen nr. 1-17 şi nr. 2-20,”

se va citi:

„Str. Gutuilor

Str. Harghitei

Str. Haţegului nr. 1-53 şi nr. 2-30

Str. Henrik Ibsen nr. 1-17 şi nr. 2-10”;

- la pct. 9 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 9 - JUDEŢUL BRĂILA, lit. A „Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 2,

în loc de:

„Str. Goleşti de la nr. 35 la nr. 59 şi de la nr. 30 la nr. 56

Pţa. G-ral Eremia Grigorescu (fosta Victoriei) de la nr. 1 la 25

Pţa. G-ral Eremia Grigorescu (fosta Victoriei) de la nr. 2 la nr. 24

Str. G-ral Eremia Grigorescu (fosta Victoriei) Blocurile: 1, 2, 2A, 2C şi 10”

se va citi:

„Str. Goleşti de la nr. 35 la nr. 59 şi de la nr. 30 la nr. 56

Str. G-ral Eremia Grigorescu (fostă Victoriei) de la nr. 1 la 5

Str. G-ral Eremia Grigorescu (fostă Victoriei) de la nr. 2 la nr. 24

Str. G-ral Eremia Grigorescu (fostă Victoriei) blocurile: 1, 2, 2A, 2C şi 10”;

- la pct. 10 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 10 - JUDEŢUL BUZĂU, lit. A „Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 6,

- în loc de:

„Str. Dorobanţi de la nr. 2-80 şi 1-33 bis,

Car. Dorobanţi 2 cu Blocurile de locuinţe G1, G2, Buzău G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19,11, 12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 110, 111,112,113,114,115 şi 116,117

Car. Dorobanţi 2 cu blocurile de locuinţe K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K8A, K8B, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K23A, L1, L2, L3, L4, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J14, J15, J16 şi J17

Car. Dorobanţi 2 cu blocurile de locuinţe 7A, 7A1, 7B, 7B1, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10G, 11B, 11C, 13A, 13A1, 13/1, 13/2, 13/3, 14A

Car. Dorobanţi 2 cu blocurile de locuinţe 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H1, 32H2, 321, 32J, 32K, 32L, 32M, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 331 şi 33J

Str. Dr. Carol Davila

Str. Dreptăţii”

se va citi:

„Str. Dorobanţi de la nr. 2-80 şi 1-33 bis

Car. Dorobanţi 2 cu blocurile de locuinţe G1, G2, Buzău G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19,11, 12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 110, 111,112,113,114,115 şi 116,117

Car. Dorobanţi 2 cu blocurile de locuinţe K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K8A, K8B, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K23A, L1, L2, L3, L4, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J14, J15, J16 şi J17

Car. Dorobanţi 1 cu blocurile de locuinţe 7A, 7A1, 7B, 7B1, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10G, 11B, 11C, 13A, 13A1, 13/1, 13/2, 13/3, 14Aşi 14A1

Car. Dorobanţi 1 cu blocurile de locuinţe 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H1, 32H2, 321, 32J, 32K, 32L, 32M, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 331 şi 33J

Str. Dr. Carol Davila

Str. Dreptăţii”;

- în loc de:

„Bld. Stadionului cu Blocurile de locuinţe 20A, 21 A, 21B, 22, 22A, 23

Bld. Stadionului cu blocurile de locuinţe B1, B2, B3, B4, B5, C1”

se va citi:

„Bld. Stadionului cu blocurile de locuinţe 20A, 21 A, 21B, 22, 22A, 23

Bld. Stadionului cu blocurile 23A, 27A, 27B, 27C, 28, 30A, 30B, 31A şi31B (cartier Micro 14)

Bld. Stadionului cuprinde blocurile de locuinţe 32A, 32B, 33A, 33B, 34A şi 34B (cartierul Micro 14)

Bld. Stadionului cu blocurile de locuinţe B1, B2, B3, B4, B5, C1”;

- la pct. 10 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 10 - JUDEŢUL BUZĂU, lit. A „Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 7,

- în loc de:

„Car. Broşteni cu Blocurile de locuinţe H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, J1, J2, J3, J4, J5, J6, K1, K2, K3, K4, K5, K6, N1, N2A, N2B, N3, N4 şi N5

Car. Broşteni cu blocurile de locuinţe P9, P9A, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P15A, P16, P16A, P17, P18, P19, P19A, P20, P20A, P21, P22, P01, P02, P03, P04

Str. Broşteni (exclusivblocurile de locuinţe)”

se va citi:

„Car. Broşteni cu blocurile de locuinţe H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, J1, J2, J3, J4, J5, J6, K1, K2, K3, K4, K5, K6, N1, N2A, N2B, N3, N4 şi N5

Car. Broşteni cu blocurile de locuinţe 01, 02, 03, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, N6, N7, N8, N8A şi N10

Car. Broşteni cu blocurile de locuinţe S1, S2

Car. Broşteni cu blocurile de locuinţe P9, P9A, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P15A, P16, P16A, P17, P18, P19, P19A, P20, P20A, P21, P22, P01, P02, P03, P04

Str. Broşteni (exclusivblocurile de locuinţe)”;

- în loc de: „Str. Dimineţii

Car. Dorobanţi 1 cu Blocurile de locuinţe 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29/1, 29/2, 29/3, 31 A, 31B, 31C, 31D”

se va citi:

„Str. Dimineţii

Car. Dorobanţi 1 cu blocurile de locuinţe 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5 şi 22/6

Car. Dorobanţi 1 cu blocurile de locuinţe 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29/1, 29/2, 29/3, 31 A, 31B, 31C, 31D”;

- în loc de: „Ale. Parîng Str. Parîng Str. Penteleu Str. Pietroasele” se va citi:

„Ale. Parîng

Str. Parîng

Str. Patriei nr. impare 67-117 şi nr. pare 60-92 (exclusiv blocurile de locuinţe)

Str. Penteleu

Str. Pietroasele”;

- în loc de:

„Str. Sporturilor cu blocurile 1, 2 şi 3 ale S.C. «Contactoare» S.A.”

se va citi:

„Str. Sporturilor cu blocurile 1, 2, 3 şi 5 ale S.C. «Contactoare» S.A.”;

- la pct. 13 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 13 - JUDEŢUL CLUJ, lit. A”Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 2,

în loc de:

„Str. Bathori Istvan

Str. Becaş

Str. Bisericii Ortodoxe

Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 45”

se va citi:

„Str. Bathori Istvan

Str. Bisericii Ortodoxe

Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 45”;

- la pct. 13 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 13 - JUDEŢUL CLUJ, lit. A”Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 4,

în loc de:

„Str. Doinei

Str. Dornei

Cal. Dorobanţilor

Str. Dorului

Str. Dragoş Vodă”

se va citi:

„Str. Doinei

Str. Dornei

Str. Dorului

Str. Dragoş Vodă”;

- la pct. 17 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 17 - JUDEŢUL DOLJ, lit. A”Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 2,

în loc de:

„Str. Şerban Vodă (fosta Partizanilor)

Str. Şimnic (Demolat 80);

Str. Ştefan Velovan blocul 13 Sc. 1, 2

Str. Tehnicii

Str. Tineretului blocurile 18, 18A, 19, 20A, 20B”

se va citi:

„Str. Şerban Vodă (fostă Partizanilor)

Str. Şimnic (Demolat 80)

Str. Ştefan cel Mare de la nr. 1 la nr. 25 şi de la nr. 2 la nr. 78 şi blocurile 11, 13, 5, 7, 9, L

Str. Ştefan Velovan blocul 13 Sc. 1, 2

Str. Tehnicii

Str. Tineretului blocurile 18, 18A, 19, 20A, 20B”;

- la pct. 24 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 24 - JUDEŢUL IAŞI, lit. A”Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 12,

în loc de:

„Bld. Socola (2), 2 Bl. F, (2 Bl. F1, 2 Bl. E, 2 Bl. H1), 2 Bl. F, (2 Bl. F1, 2 Bl. E, 2 Bl. H1)

Str. Şoimului (D)

Str. Ţuţea Petre (fosta împăcării): 6 Bl. 836, 8 Bl. 836; 10 Bl. 838, 12 Bl. 838; 14 Bl. 839; 16 Bl. 834, 18 Bl. 834, 20 Bl. 834”

se va citi:

„Bld. Socola (2), 2 Bl. F, (2 Bl. F1, 2 Bl. E, 2 Bl. H1), 2 Bl. F, (2 Bl. F1, 2 Bl. E, 2 Bl. H1)

Str. Şoimului (D)

Str. Splai Bahlui Mal Drept (Bld. Prof. Dr. Ing. Dimitrie Mangeron): 2; (2 Bl. B2; 2 Bl. B4; 2 Bl. A2; 2 Bl. C1); 2A; 2B; 4; (4 Bl. Anexa; 4 BL. B5; 4 BL. V); 4A; 6; (6BL. B6; 6 BL. 6; 6 BL. B8); 6A; 6B; 8; (8 BL. 8; 8 BL. G1; 8 BL. ANEXA; 8 BL. B9); 8A; 10; (10 BL. B10; 10 BL. 10); 10B; 12 BL. B11; (12; 12 BL. B12A; 12 BL. G2; 12 BL. 12AN; 12 BL. 12; 12 BL. B ANEXA); 12A BL. G2; 14; (14 BL. 14; 14 BL. B12; 14 BL. 37); 14A; 14B; 16A; (16; 16 BL. G3; 16 BL. ANEXA; 16 BL. B13); 16A BL. G3; (18); (18 BL. B14); 18A; 20 BL. B15; (20); 20A BL. 11; (20 BL. 11; 20 BL. ANEXA; 20 BL. B15); 20B; 24 BL. C1; (24; 24F; 24 BL. C11; 24 BL. E118)

Str. Ţuţea Petre (fostă împăcării): 6 Bl. 836, 8 Bl. 836; 10 Bl. 838, 12 Bl. 838; 14 Bl. 839; 16 Bl. 834, 18 Bl. 834, 20 Bl. 834”;

- la pct. 26 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 26 - JUDEŢUL MARAMUREŞ, lit. A „Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1,

în loc de:

„Str. George Enescu bl: 15, 17, 19,21, 23, 2, 4, 6, 8,

Str. George Enescu bl: 1, 3, 5, 5A, 7, 9, 11, 13

Str. Ghioceilor bl: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1B, 13

Str. Grigore Ureche”

se va citi:

„Str. George Enescu bl: 15, 17, 19,21, 23, 2, 4, 6, 8

Str. George Enescu bl: 1, 3, 5, 5A, 7, 9, 11, 13

Str. Gh. Bilaşcu bl: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Str. Ghioceilor bl: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1B, 13

Str. Grigore Ureche”;

- la pct. 26 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 26 - JUDEŢUL MARAMUREŞ, lit. A „Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 2,

în loc de:

„Str. Garoafei

Str. George Coşbuc bl: 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6,8, 10, 12

Str. Gheorghe Doja

Str. Gheorghe Pop de Băseşti”

se va citi:

„Str. Garoafei

Str. George Coşbuc bl: 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6,8, 10, 12

Str. Gh. Bilaşcu bl: 21, 23, 25, 22, 24, 26

Str. Gheorghe Doja

Str. Gheorghe Pop de Băseşti”;

- la pct. 37 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 37 - JUDEŢUL TIMIŞ, lit. A „Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 2,

- în loc de:

„Str. Deliu Petroiu imobile din Zona Steaua: nr. 6, 4, 2, BL. 41 (fosta Str. Martir Herman Sporer SC. A,B,C), nr. 1, 3, BL. 43 SC.C, D, nr. 5, BL. 44 SC.A (fosta Str. Steaua)

Str. Dimineţii

Str. Dimitrie Bolintineanu”

se va citi:

„Str. Deliu Petroiu imobile din Zona Steaua: nr. 6, 4, 2, BL.41 (fosta Str. Martir Herman Sporer SC. A,B,C), nr. 1, 3, BL. 43 SC.C.D, nr. 5, BL. 44 SC.A (fostă Str. Steaua)

Str. Diaconu Coresi

Str. Dimineţii

Str. Dimitrie Bolintineanu”;

- în loc de:

„Str. Martir Ioan Ciordaş (fosta Avântului) Str. Martir Ioan Tănase (fostă Cerbului) Str. Martir Sorinei Leia (fostă Artiştilor)” se va citi:

„Str. Martir Ioan Ciordaş (fostă Avântului) Str. Martir Sorinei Leia (fostă Artiştilor)”;

- în loc de: „Str. Tosca

Str. Traian Lalescu Str. Traian Simu Str. Traian Vuia Str. Trifoiului” se va citi: „Str. Tosca Str. Traian Lalescu Str. Traian Vuia Str. Trifoiului”;

- la pct. 37 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 37 - JUDEŢUL TIMIŞ, lit. A „Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3,

- în loc de: „Str. Delibiata

Str. Deliu Petroiu, fără imobilele din Zona Steaua

Str. Diaconu Coresi

Str. Diaconu Coresi (°)

Str. Diana”

se va citi:

„Str. Deli biata

Str. Deliu Petroiu, fără imobilele din Zona Steaua

Str. Diana”;

- în loc de: „Str. Torino Str. Traviata

Str. Uranus inclusiv blocurile 63C, 63D, 63E, 93F, 93G, 93A, 93B, 98C, 98B, 98D, 98E, 63A, 63B

Cal. Urseni”

se va citi:

„Str. Torino

Str. Traviata

Str. Traian Simu

Str. Uranus inclusiv blocurile 63C, 63D, 63E, 93F, 93G, 93A, 93B, 98C, 98B, 98D, 98E, 63A, 63B

Cal. Urseni”

- la pct. 37 DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 37 - JUDEŢUL TIMIŞ, lit. A „Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 4,

în loc de:

„Str. Martir Ioan Buteanu

Str. Martir Ioan Mariutac inclusiv blocurile B21, B22, B27, B28,

Str. Martir Maria Andrei A89, A92,A96,A101,A102,A103,A104,A105,A107 fără imobile din Zona Ion Ionescu de la Brad”

se va citi:

„Str. Martir Ioan Buteanu

Str. Martir Ioan Tănase (fostă Cerbului)

Str. Martir Ioan Mariutac inclusiv blocurile B21, B22, B27, B28

Str. Martir Maria Andrei A89, A92, A96, A101, A102, A103, A104, A105, A107 fără imobile din Zona Ion Ionescu de la Brad”.