MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 756/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 756         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.062. - Hotărâre privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

243. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind furnizarea fructelor proaspete în şcoli

 

2.765. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii si reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

38. - Ordin pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică şt a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Subvenţionarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional se realizează prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională”.

Art. 2. - (1) „Bursa profesională” se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) De „Bursa profesională” beneficiază şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv cetăţenilor Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional.

Art. 3. - (1) „Bursa profesională” se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.

(2) Elevii declaraţi repetenţi nu beneficiază de „Bursa profesională” pentru anii de studiu pe care îi repetă.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.

Art. 4. - (1) „Bursa profesională” se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor.

(2) Cererea de acordare a „Bursei profesionale” se înregistrează pentru fiecare an şcolar, în perioada 15-25 septembrie, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.

Art. 5. - Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de „Bursa profesională” şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional se constituie o comisie de acordare a „Bursei profesionale”, desemnată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, înainte de începerea anului şcolar.

(2) Comisia are următoarele atribuţii:

a) afişarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la „Bursa profesională” şi a prezentei hotărâri;

b) primirea cererilor pentru acordarea „Bursei profesionale”, aprobarea listei cu beneficiari şi a sumelor cuvenite;

c) afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii „Bursei profesionale”;

d) transmiterea către inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti a listei cu beneficiarii „Bursei profesionale”;

e) monitorizarea absenţelor elevilor care beneficiază de „Bursa profesională” şi retragerea sau încetarea acordării bursei, conform prevederilor art. 7.

Art. 7. - (1) „Bursa profesională” nu se acordă pe o perioadă de o luna dacă elevul înregistrează mai mult de 10 absenţe nemotivate în luna precedentă.

(2) „Bursa profesională” nu se acordă pe o perioadă de 3 luni în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea notei ia purtare sub 7, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ p re universitar, sau dacă elevul înregistrează cel puţin 20 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu ori cel puţin 20% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe an şcolar.

(3) „Bursa profesională” nu se acordă pe o perioadă de 6 luni dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cei puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe an şcolar.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, începând cu luna următoare constatării situaţiilor sus-menţionate, pe o lună, 3 luni sau 6 luni calendaristice consecutive din timpul anului şcolar, respectiv din anul şcolar următor, după caz.

(5) Acordarea „Bursei profesionale” încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Art. 8. - (1) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti se constituie o comisie de monitorizare a acordării „Bursei profesionale”, stabilită de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) centralizează listele cu beneficiarii şi cu sumele cuvenite, primite de la unităţile de învăţământ, în baza cărora solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului fondurile aferente.

Art. 9. - (1) La nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se constituie o comisie naţională de monitorizare a acordării „Bursei profesionale”.

(2) Componenţa şi atribuţiile comisiei naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 10. - (1) Fondurile pentru finanţarea „Bursei profesionale” se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Sumele reprezentând „Bursa profesională” se repartizează unităţilor de învăţământ de către Min sterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

Art. 11. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (2), pentru anul în curs cererea de acordare a „Bursei profesionale” se înregistrează în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ia unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1), bursa cuvenită pentru luna noiembrie 2012 este în cuantum de 500 lei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.062.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind furnizarea fructelor proaspete în şcoli

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 69.376 din 8 octombrie 2012,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare,


în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şl dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin creează cadrul juridic şi organizatoric pentru furnizarea fructelor proaspete în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli.

Art. 2. - În elaborarea caietelor de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete în şcoli, autorităţile contractante vor respecta specificaţiile tehnice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţia inspecţii de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin personalul de specialitate din cadrul direcţiilor judeţene pentru agricultură, respectiv a Municipiului Bucureşti, va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că merele distribuite în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli respectă standardele de comercializare specifice.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 9 aprilie 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2012.

Nr. 243.

 

ANEXĂ

 

SPECIFICAŢIILE TEHNICE

ale caietelor de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete în şcoli

 

1. Caracteristici generale

În aplicarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se vor furniza mere cu o greutate minimă de 100 grame, încadrate la categoria „Extra” şi/sau categoria I, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevăzut în anexa I „Standarde de comercializare prevăzute la articolul 3” - partea B „Standarde de comercializare specifice” - partea 1 „Standard de comercializare pentru mere” la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate.

Se vor asigura transportul şi distribuţia zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar (şcoli).

2. Cantităţi solicitate

Cantităţile totale zilnice, bisăptămânale sau săptămânale sunt stabilite de fiecare consiliu judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu nominalizarea localităţilor, şcolilor şi a numărului de elevi care urmează să beneficieze de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor anexa caietelor de sarcini elaborate de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

3. Calitatea şi prezentarea merelor şi marcajul

Merele trebuie să respecte prevederile anexei I „Standarde de comercializare prevăzute la articolul 3” - partea B „Standarde de comercializare specifice” - partea 1 „Standard de comercializare pentru mere” la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.

Prezentarea merelor se va face în ambalaje care să permită numărarea cu uşurinţă a acestora.

Pe ambalaje trebuie inscripţionate în mod obligatoriu: denumirea produsului;

- cantitatea netă, exprimată în kilograme, şi numărul de bucăţi;

- menţiunea privind greutatea minimă de 100 grame/bucată;

- condiţiile de depozitare;

- denumirea şi adresa furnizorului;

- menţiunea privind lotul;

- menţiunea „Produs distribuit gratuit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Este interzisă comercializarea!”;

- data expirării.

Merele trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, reziste la transport şi manipulare,

Loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli vor fi însoţite de:

- buletine de analiză privind conţinutul reziduurilor de pesticide şi metale grele, care vor fi emise înainte de începerea distribuţiei fructelor, aferente loturilor respective. Dacă în perioada derulării distribuţiei apar situaţii independente de voinţa furnizorului, de natură să afecteze ioturile de mere destinate programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, acestea vor fi însoţite de buletine de analize privind conţinutul de alţi contaminanţi. Buletinele de analiză se eliberează de laboratoare naţionale sau comunitare acreditate în conformitate cu ISO EN 17025;

- avize de expediţie care trebuie să indice denumirea produsului, soiul, categoria, numărul lotului din care s-au furnizat şi cantitatea de mere furnizată, exprimată în kilograme, şi numărul de bucăţi; şi de

- certificate de conformitate emise conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 420/2008 privind stabilirea atribuţiilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor.

4. Mijloace necesare pentru transport şi distribuţie (precum şi spaţii de depozitare)

Pentru transport şi distribuţie se vor utiliza autovehicule care să asigure integritatea merelor până la destinatar.

Pentru depozitare, şcolile vor asigura şi vor folosi spaţii special amenajate pentru păstrarea merelor în condiţii de igienă.


5. Modul de distribuţie

Distribuţia se va realiza zilnic, bisăptămânal sau săptămânal, conform unei scheme-cadru şi unui orar aprobate de autoritatea contractantă, după cum urmează:

- zone cu distribuţie zilnică: localităţi aflate la o distanţă de maximum 25 km de sediul furnizorului de mere;

- zone cu distribuţie bisăptămânală: localităţi aflate la distanţă situată în intervalul 25-50 km de sediul furnizorului de mere;

- zone cu distribuţie săptămânală: localităţi aflate la o distanţă mai mare de 50 km de sediul furnizorului de mere.

Distribuţia merelor se va face numai de către persoane având cunoştinţe minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite în acest sens şi având efectuat controlul medical periodic.

Indiferent de modul de distribuţie - zilnic, bisăptămânal sau săptămânal, fiecare elev va primi câte un măr zilnic.

 

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii. Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Metodologia reglementează criteriile de evaluare, documentele necesare pentru solicitarea finanţării, tipurile de cheltuieli eligibile, precum şi documentele pentru acordarea efectivă a sumelor.

Art. 2. - (1) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se realizează în baza proiectelor elaborate de furnizorii de servicii sociale publici sau privaţi, singuri sau în parteneriat, în urma unui proces de evaluare şi selecţie.

(2) Solicitanţii finanţării pot fi persoane fizice sau persoane juridice, furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.

(3) Solicitanţii selectaţi şi pentru care a fost aprobată finanţarea încheie un contract de finanţare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ca autoritate contractantă, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în calitate de reprezentante ale autorităţii contractante

Art. 3. - (1) Finanţarea din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are caracter multianual şi se acordă pe o perioadă de 3 ani de la data aprobării.

(2) Solicitările de finanţare se înregistrează şi se evaluează anual în baza prezentei metodologii, în luna martie a fiecărui an.

(3) în anul 2012, perioada de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare se stabileşte pentru luna noiembrie.

(4) Perioadele de înregistrare şi evaluare se anunţă prin afişare pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi al agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(5) în situaţia în care, în urma evaluărilor din perioada anunţată potrivit alin. (2), solicitările de finanţare nu acoperă integral bugetul alocat, se poate recurge la o nouă evaluare, prevederile alin. (4) aplicându-se corespunzător.

Art. 4. - Direcţia generală asistenţă socială, Direcţia generală economică, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2012.

Nr. 2.765.

 

METODOLOGIA

de înregistrare si evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării

 

Art. 1. - Centrele de zi şi rezidenţiale înfiinţate în condiţiile legii, denumite în continuare obiective, pot primi finanţare în vederea acoperirii, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări, precum şi dotări, denumite în continuare lucrări de investiţii.

Art. 2. - Obiectivele propuse spre finanţare pot fi publice sau private şi asigură servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, conform prevederilor art. 43 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.

Art. 3. - (1) Solicitanţii finanţării, denumiţi în continuare beneficiari, pentru obiectivele prevăzute la alin. (1) pot depune proiecte şi în parteneriat public-public sau public-privat, iar solicitantul este stabilit de părţi.

(2) Finanţarea lucrărilor de investiţii se realizează pe bază de proiecte, exclusiv în condiţiile şi pentru destinaţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale.

Art. 4. - Principiile conform cărora se realizează alocarea sumelor pentru finanţarea lucrărilor de investiţii sunt următoarele:

a) legalitatea, respectiv asigurarea condiţiilor pentru respectarea cu stricteţe a tuturor dispoziţiilor legale aplicabile în materie;

b) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice persoană juridica ce realizează servicii sociale în centre de zi si rezidenţiale să aibă dreptul de a beneficia de finanţare dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute în prezenta metodologie;

c) eficacitatea utilizării sumelor, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru alocarea sumelor;

d) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea prezentei metodologii;

e) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor, astfel încât accesul să fie egal;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii alocării sumelor pentru lucrări de investiţii finalizate la data încheierii contractului de finanţare;

g) cofinanţarea, în sensul că beneficiarii au obligaţia asigurării cheltuielilor neeligibile şi a cheltuielilor de funcţionare ulterioară a obiectivelor.

Art. 5. - Procedura de evaluare a solicitărilor si de selecţionare a beneficiarilor se realizează în 3 etape, după cum urmează:

a) etapa I - Evaluare şi selecţionare iniţială. Se realizează la nivelul agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, şi constă în verificarea documentaţiei depuse şi a încadrării sumelor solicitate în limitele prevăzute de prezenta metodologie;

b) etapa a II-a - Evaluare de teren. Se realizează la nivelul agenţiilor teritoriale şi constă în efectuarea investigaţiei de teren prin verificarea la faţa locului a celor declarate de solicitant, conform documentaţiei depuse;

c) etapa a III-a - Evaluare şi selecţionare suplimentară. Se realizează ia nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi constă în departajarea solicitărilor atunci când, după etapele prevăzute la lit. a) şi b)r solicitările selectate depăşesc bugetul alocat.

Art. 6. - Documentaţia de solicitare a finanţării se înaintează în pachet închis de către solicitanţi şi se înregistrează la agenţiile teritoriale în perioada specificată pe site-ul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv al Agenţiei Naţionale pentru Plaţi şi Inspecţie Socială şi agenţiilor teritoriale, în două exemplare!

Art. 7. - (1) Pentru lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări, documentaţia de solicitare a finanţării va conţine următoarele:

a) solicitarea de finanţare, care să cuprindă obligatoriu numele beneficiarului, valoarea finanţării solicitate, defalcată pe ani bugetari şi de derulare a proiectului, şi categoria de lucrări propusă spre finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea finanţării;

c) memoriu justificativ privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;

d) dovada privind situaţia juridică a spaţiului sau a terenului obiectivului în care se propune efectuarea lucrărilor de investiţii;

e) documentaţia tehnică elaborată conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

f) hotărârea consiliului local/judeţean sau a organului de conducere al asociaţiei/fundaţiei/cultelor religioase, după caz, privind aprobarea documentaţiei tehnice, asigurarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile şi a punerii în funcţiune a obiectivului;

g) hotărârea consiliului local/judeţean sau a organului de conducere al asociaţiei/fundaţiei/cultelor religioase, după caz, privind asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului pentru o perioada de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

h) strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung şi planul de acţiune conform art. 112 din Legea nr. 292/2011.

(2) Pentru dotări, documentaţia de solicitare a finanţării va conţine următoarele:

a) solicitarea de finanţare care să cuprindă obligatoriu numele beneficiarului, valoarea finanţării solicitate defalcată pe ani bugetari şi de derulare a proiectului şi categoria de lucrări propusă spre finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) notă de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea finanţării;

c) memoriu justificativ privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;

d) dovada privind situaţia juridică a spaţiului sau a terenului obiectivului în care se propune efectuarea lucrărilor de investiţii;

e) lista dotărilor necesare realizării serviciilor sociale;

f) hotărârea consiliului local/judeţean sau a organului de conducere al asociaţiei/fundaţiei/cultelor religioase, după caz, privind asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de păstrare a destinaţiei iniţiale sau destinaţia socială a obiectivului pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

g) alte documente considerate necesare de către evaluatori.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2) lit. a)-c) şi e) vor fi prezentate în original, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d)-h) şi alin. (2) lit. d) şi f) vor fi prezentate în copie.

(4) Agenţiile teritoriale sau, după caz, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pot solicita şi alte acte relevante, în copie sau original, necesare în procesul de evaluare şi selecţionare.

Art. 8. - (1) în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a solicitărilor de finanţare, agenţia teritorială evaluează documentaţia depusă, selecţionează beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de selecţie şi efectuează pentru aceştia investigaţia de teren.

(2) Pentru evaluarea documentaţiei, selecţionarea beneficiarilor şi efectuarea investigaţiei de teren, directorul executiv al agenţiei teritoriale desemnează, prin decizie, două persoane din cadrul instituţiei.

Art. 9. - (1) Pentru evaluarea documentaţiei şi selecţionare, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) au cerere depusă în perioada anunţată;

b) prezintă documentaţie completă şi corectă;

c) obiectivul este destinat acordării serviciilor sociale conform art. 30 din Legea nr. 292/2011 şi care se înscriu în strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung;

d) cheltuielile propuse pentru finanţare se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile definite de prezenta metodologie;

e) suma solicitată nu depăşeşte limita prevăzută de prezenta metodologie.

(2) Nu sunt eligibili solicitanţii care se află în următoarele situaţii:

a) furnizează informaţii false cu privire la datele solicitate în vederea evaluării şi selectării;

b) solicită reabilitarea unui spaţiu pentru care există înregistrată o cerere de revendicare sau care se află în litigiu;

c) nu sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale;

d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare;

e) fac obiectul unei proceduri de reorganizare sau desfiinţare.

Art. 10. - (1) Cheltuielile eligibile pentru finanţarea din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale sunt, în principal, cheltuieli pentru lucrări de construcţii, reparaţii, amenajări, modernizări, extinderi.

(2) Cheltuielile pentru lucrările de investiţii noi şi intervenţie la construcţiile existente sunt cele estimate de proiectant în devizul general, elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008.

(3) Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie necesare pentru realizarea proiectului;

b) să fie prevăzute în bugetul proiectului sau în devizul general elaborat de proiectant;

c) să se încadreze în costul standard asimilat pentru categoria de lucrări solicitate;

d) să fie corespunzătoare perioadei de derulare a proiectului;

e) să se realizeze în fapt şi să fie înregistrate în contabilitatea solicitantului sau, după caz, a partenerilor acestuia;

f) să fie identificabile şi verificabile şi să fie dovedite prin documente originale.

(4) Sub rezerva condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), cheltuielile eligibile pentru finanţare sunt următoarele:

a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, numai pentru construcţiile noi;

b) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii;

c) alte cheltuieli privind organizarea de şantier şi cheltuieli diverseşi neprevăzute;

d) cheltuieli privind dotările, dacă acestea sunt destinate achiziţionării de echipamente specifice activităţii din centrul de zi sau rezidenţial în număr/cantităţi şi caracteristici tehnice corelate cu numărul de asistaţi şi pot fi paturi, mese, scaune, noptiere, dulapuri, maşină de spălat, aragaz, frigider, echipamente destinate terapiilor asigurate în centru.

Art. 11. - (1) Sumele solicitate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea lucrărilor de investiţi şi/sau, după caz, a dotărilor se exprimă în lei şi nu pot depăşi următoarele valori:

a) 454 euro/mp în cazul construcţiilor noi şi extinderi, calculat la cursul BNR din ziua depunerii cererii;

b) 60% din valoarea prevăzută la lit. a), pentru amenajări, reparaţii, modernizări;

c) 30% din valoarea prevăzută la lit. a), pentru dotări.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se calculează prin raportarea la suprafaţa desfăşurată a obiectivului.

Art. 12. - (1) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la termenul prevăzut ia art. 8 alin. (1), agenţiile teritoriale întocmesc un tabel centralizator al beneficiarilor selectaţi şi sumelor solicitate, pe care îl transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, împreună cu un exemplar al documentaţiei depuse conform art. 6. Modelul tabelului este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) în termen de maximum două zile lucrătoare. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe baza tabelelor centralizatoare prevăzute la alin, (1), întocmeşte situaţia completa, la nivelul întregii ţări, a beneficiarilor selectaţi şi a sumelor solicitate, pe care o înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Modelul situaţiei este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 13. - (1) Pe baza situaţiei complete, prevăzută la art. 12 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia generală asistenţă socială analizează încadrarea sumelor solicitate în bugetul alocat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la transmiterea de către Agenţia Naţională pentru Plăţi si Inspecţie Socială.

(2) în situaţia în care sumele solicitate depăşesc bugetul alocat, la sfârşitul termenului prevăzut la alin. (1) documentaţia va fi analizată într-un termen de maximum 7 zile de la primirea documentaţiei din partea Direcţiei generale asistenţă socială de o comisie care se numeşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(3) Scopul analizei prevăzute la alin. (2) este de evaluare şi selecţionare a beneficiarilor şi de a stabili lista obiectivelor, categoria lucrărilor finanţate, precum şi sumele maxime alocate.

Art. 14. - Criteriile de evaluare şi de selecţie utilizate în analiza prevăzută la art. 13 alin. (2) şi (3) sunt următoarele:

a) consistenţa tehnică - calitatea proiectului din punct de vedere tehnic;

b) corespondenţa dintre problemele identificate, pe de o parte, şi obiectivele strategiei judeţene, respectiv locale de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu si lung şi planul de acţiune conform art. 112 din Legea nr. 292/2011;

c) cheltuielile propuse pentru finanţare se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile;

d) eficacitatea proiectului, respectiv coerenţa conceperii planului general al proiectului, claritatea planului de acţiune, indicatori de rezultate şi eficienţă;

e) resurse materiale şi umane adecvate realizării proiectului, care să corespundă standardelor de cost şi de calitate reglementate;

f) implicarea partenerului/partenerilor în implementarea proiectului. Se va verifica existenţa unor contracte de parteneriat pentru implementarea proiectului prin care să fie asumate responsabilităţi concrete de către furnizorii de servicii sociale parteneri;

g) durabilitatea proiectului. Se va analiza posibilitatea asigurării continuităţii proiectului după încheierea finanţări de la bugetul de stat pe o perioadă mai mare de 10 ani;

h) unicitatea proiectului, respectiv acesta să fie singurul proiect din unitatea administrativ-teritorială destinat respectivei categorii de beneficiari;

i} alte avantaje ale proiectului, respectiv contribuţia la diversificarea serviciilor sociale propuse sau la creşterea numărului de beneficiari şi a adresabilităţii serviciilor sociale ori !a reducerea costurilor de operare, a poluării mediului înconjurător etc.

Art. 15. - (1) în cazul solicitării finanţării exclusiv pentru construcţii, reparaţii, amenajări, modernizări, extinderi, constituie prioritate la finanţare, dacă îndeplinesc criteriile de evaluare conform metodologiei, obiectivele care beneficiază de alte finanţări nerambursabile în completarea acestora sau, după caz, cele ale căror lucrări au fost demarate anterior solicitării de finanţare conform prevederilor prezentei metodologii, în vederea finalizării lucrărilor şi punerii acestora în funcţiune, ori obiectivele care sunt unice într-o unitate administrativ teritoriala sau regiune.

(2) în situaţia în care finanţarea se solicită exclusiv pentru dotări, constituie prioritate la finanţare solicitările care vizează dotarea unor obiective deja construite şi a căror punere în funcţiune depinde de acestea.

Art. 16. - (1) în situaţia în care, în urma procesului de evaluare şi selecţie desfăşurat de comisia prevăzută la art. 13 alin. (2) rezultă mai mulţi solicitanţi eligibili pentru care sumele acordate depăşesc bugetul alocat cu această destinaţie Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, comisia va solicita consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti ierarhizarea solicitărilor şi stabilirea priorităţilor în funcţie de strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, care va fi transmisă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Stabilirea listei finale a obiectivelor, categoria lucrărilor finanţate, precum şi sumele maxime alocate care vor face obiectul aprobării prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale vor fi realizate de comisia prevăzută la art. 13 alin. (2) pe baza priorităţilor transmise de consiliul judeţean/consiliul local a! sectorului municipiului Bucureşti.

Art. 17. - În situaţia în care, în urma procesului de evaluare şi selecţie desfăşurat potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale art. 13 alin. (2), sumele solicitate se situează sub nivelul celor aprobate în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, se poate organiza o nouă evaluare la care pot participa şi solicitanţii care nu au fost selecţionaţi anterior, aceştia având prioritate sub rezerva întrunirii depline a condiţiilor de selecţionare prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 18. - Pe baza situaţiei complete prevăzute la art. 12 alin. (2) sau, după caz, a listei realizate de comisia prevăzută la art. 13 alin. (2), lista obiectivelor, categoria lucrărilor finanţate, precum şi sumele maxime alocate beneficiarilor se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

Art. 19. - (1) în termen de 15 zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 18 se încheie contractul de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate contractantă, prin agenţia teritorială, şi beneficiar, în calitate de contractor.

(2) Contractul cuprinde sumele care fac obiectul acestuia, drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de reziliere, precum şi orice alte aspecte considerate relevante în relaţia dintre părţi, iar în cazul beneficiarilor instituţii publice locale, cel puţin elementele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Modelul contractului este prezentat în anexa nr. 4.

(4) Contractul se încheie în două exemplare originale şi se semnează de directorul executiv al agenţiei teritoriale şi de persoana autorizată din partea contractorului. Un exemplar va fi păstrat de contractor, iar cel de-al doilea exemplar de agenţia teritorială.

(5) Contractul se încheie în lei, la valoarea aprobată prin ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, conform art. 17.

(6) O copie a contractului încheiat va fi transmisă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Art. 20. - (1 j Finanţarea proiectelor şi decontarea sumelor prevăzute în contractele de finanţare se acordă în tranşe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiar, avizate şi prezentate de agenţiile teritoriale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Virarea sumelor prevăzute în contract se realizează în limita finanţării aprobate şi a disponibilităţilor bugetare existente.

Art. 21. - (1) întocmirea documentaţiei de solicitare a finanţării se realizează de către beneficiar şi constă în următoarele documente:

a) solicitarea de plată adresată agenţiei teritoriale, cu menţionarea sumei solicitate şi a plăţilor efectuate anterior;

b) situaţii de lucrări întocmite de executant, verificate de dirigintele de şantier şi însuşite de beneficiar şi centralizatorul situaţiilor de lucrări, verificat, semnat şi ştampilat de dirigintele de şantier, executant şi beneficiar, în cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b);

c) procese-verbale de recepţie parţială sau la terminarea lucrărilor, semnate de reprezentantul agenţiei teritoriale în calitate de membru sau invitat la recepţie, după caz, cu menţionarea contravalorii lucrărilor executate şi recepţionate şi a perioadei de realizare a acestora, în cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b);

d) facturi fiscale în copie legalizată contrasemnată de beneficiar şi de agenţia teritorială, cu menţiunea „bun de plată pentru suma de...” însoţită de dată, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila conducătorului agenţiei teritoriale;

e) raport financiar privind plăţile efectuate.

(2) La prima solicitare de plată, în cazul lucrărilor de investiţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b), se anexează în copie contractul de lucrări legal încheiat, contractul de dirigenţie de şantier şi autorizaţia dirigintelui de şantier, precum şi autorizaţia de construcţie.

(3) în cadrul proiectelor selectate pentru a primi finanţare, achiziţiile de lucrări pentru investiţii şi intervenţii, precum şi cele pentru dotări se realizează de către contractor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare.

(4) Trimestrial, la solicitarea de plată se anexează şi raport tehnic privind stadiul de derulare a proiectului.

Art. 22. - (1) Decontarea cheltuielilor se realizează în următoarele condiţii:

a) documentele justificative sunt complete şi întocmite corect;

b) solicitarea este transmisă de agenţia teritorială în urma verificării documentaţiilor de plată.

(2) Decontarea se realizează în luna în curs pentru solicitările de decontare primite înainte de data de 15 a lunii. Pentru solicitările primite ulterior datei de 15 a lunii, decontarea se efectuează în luna următoare.

(3) Sumele decontate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se evidenţiază separat în contabilitatea beneficiarului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) în vederea deschiderii de credite bugetare pentru decontarea cheltuielilor solicitate de agenţiile teritoriale, Direcţia generală asistenţă socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va proceda după cum urmează:

a) verifică modul de întocmire a documentaţiilor care trebuie să corespundă prevederilor prezentei metodologii;

b) verifică încadrarea sumei solicitate şi a celor decontate în cuantumul aprobat;

c) întocmeşte nota de finanţare în vederea deschiderii de credite bugetare, pe care o supune aprobării ordonatorului principal de credite.

Art. 23. - (1) Contractorul înaintează rapoarte tehnice şi financiare privind stadiul derulării proiectului către agenţia teritorială şi, la cerere, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Rapoartele tehnice şi financiare prevăzute la alin. (1) reprezintă:

a) rapoarte de achiziţie având ca scop prezentarea procedurii de selectare a executantului de lucrări şi a furnizorului de dotări cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;

b) rapoarte tehnice trimestriale şi rapoarte financiare privind stadiul derulării proiectului;

c) raport final, care trebuie transmis în 15 zile de la data încheierii proiectului.

(3) Autoritatea contractantă poate solicita rapoartele tehnice şi financiare prevăzute la alin. (2) ori de câte ori este nevoie.

(4) La terminarea lucrărilor de investiţii sau intervenţie se încheie un proces-verbal de recepţie a lucrărilor, în condiţiile legii.

(5) Până la data de 20 ianuarie a anului următor, agenţiile teritoriale întocmesc raportul privind derularea în anul anterior a contractelor de finanţare, pe care îl transmit, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Art. 24. - (1) Sarcina execuţiei bugetare şi a controlului modului de utilizare a sumelor şi a implementării proiectelor de către contractori revine agenţiei teritoriale.

(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îşi rezervă dreptul de a controla în orice etapă desfăşurarea proiectului, prin structurile specializate, şi de a solicita orice alte informaţii şi documente în vederea clarificării situaţiei prezentate în dosarul de solicitare a finanţării.

(3) Derularea activităţii prin contractele finanţate se supune controlului financiar al Curţii de Conturi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 25. - (1) Proiectele sunt considerate închise dacă s-au îndeplinit formalităţile de închidere a proiectului, care constau în încheierea, între agenţia teritorială şi contractor, a procesului-verbal de închidere.

(2) Procesul-verbal cuprinde detalii privind realizarea obiectivelor proiectului, modul de utilizare a sumelor, modul de funcţionare a centrului în continuare, precum şi alte aspecte relevante, considerate necesare.

(3) Cu 15 zile înaintea declarării închiderii proiectului şi a semnării procesului-verbal, agenţia teritorială va efectua verificarea finală a acestuia la faţa locului şi va întocmi raportul final.

Art. 26. - În cazul solicitanţilor care au documentaţie deja depusă la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, potrivit art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 973/2012, aceasta se va lua în considerare în cadrul procesului de evaluare şi de selecţionare dacă solicitantul o completează potrivit prezentei metodologii şi va depune cerere de solicitare în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2)-(4) din ordin.

Art. 27. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1*)

la metodologie

 

SOLICITARE DE FINANTARE

din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unor  cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

- Model –

Agenţia pentru Plaţi şi Inspecţie Socială  a Judeţului ………………………..

Tabel centralizator al beneficiarilor selectaţi şi sumelor solicitate

 

Nr. crt.

Denumirea furnizorului de servicii

Denumirea obiectivului

Adresa obiectivului

Solicitarea

Suprafaţa desfăşurată

(mp)

Categoria lucrărilor de investiţii şi sumele solicitate

(lei)

Sume solicitate pe perioada derulării finanţării

(lei)

Sume asigurate de solicitant

(lei)

strada

nr.

localitatea

nr.

data

construcţii noi şi extinderi

amenajări, reparaţii, modernizări

dotări

Total, din care:

Anul I

de finanţare

Anul II

de finanţare

Anul III

de finanţare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Întocmit*

……………………

……………………

Director executiv,

…………………………………………

L.S.


*) Se vor trece cele doua persoane care au realizat evaluarea şi selecţionarea solicitărilor.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

- Model –

Agenţia Naţională pentru Plaţi şi Inspecţie Socială

Tabel centralizator al beneficiarilor selectaţi şi sumelor solicitate

 

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea furnizorului de servicii

Denumirea obiectivului

Adresa obiectivului

Solicitarea

Suprafaţa desfăşurată

(mp)

Categoria lucrărilor de investiţii şi sumele solicitate

(lei)

Sume solicitate pe perioada derulării finanţării

(lei)

Sume asigurate de solicitant

(lei)

strada

nr.

localitatea

nr.

data

construcţii noi şi extinderi

amenajări, reparaţii, modernizări

dotări

Total, din care:

Anul I

de finanţare

Anul II

de finanţare

Anul III

de finanţare

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Bucureşti CCMB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Bucureşti S 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Bucureşti S 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Bucureşti S 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Bucureşti S 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Bucureşti S 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Bucureşti S 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

…………………………………………

L.S.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

- Model -

 

CONTRACT DE FINANŢARE

Nr. ................. din .....................

Părţile contractului

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate finanţatoare, prin Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului .........................................................../ Municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, cu sediul în ................................................ cod fiscal ............................................ cont .......................................................... deschis la Trezoreria....................................................., reprezentată prin...........................................având funcţia de director executiv, pe de o parte,

şi

....................................................................................................................................................1, în calitate de beneficiar, cu sediul în ................................................ cod fiscal ..................................................., cont..................................................... deschis la ...................................... reprezentat prin .........................................................................................2, de cealaltă parte,

convin următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul şi valoarea contractului

 

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată beneficiarului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorităţii finanţatoare, pentru decontarea contravalorii lucrărilor de .................................................................3, denumite în continuare lucrări de investiţii, conform contractului de execuţie legal încheiat de beneficiar pentru lucrările ce vor fi executate sau efectuate la4.........................................................................., denumit în continuare obiectiv.

1.2. Valoarea prevăzută de Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. .........este de...........mii lei, iar valoarea contractului de finanţare este în sumă de..................mii lei5.

1.3. Valoarea contractului de finanţare se repartizează astfel:

 

Anul I

Anul II

Anul III

..... (mii lei)

..... ( mii lei)

.....(mii lei)

 

1.4. Finanţarea lucrărilor se realizează conform contractului de execuţie sau de lucrări ori de achiziţie legal încheiat de beneficiar.

1.5. În situaţii excepţionale, dacă pe parcursul execuţiei se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiţionează finalizarea obiectivului sau punerea în funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanţare este sub nivelul aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, precum şi în situaţia în care este necesară modificarea sumelor corespunzătoare repartizării pe ani a finanţării, beneficiarul poate semna act adiţional la prezentul contract de finanţare, cu aprobarea prealabilă a autorităţii finanţatoare, finanţarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrare în valoarea maximă aprobată. Pentru obţinerea acordului autorităţii Finanţatoare, beneficiarul arc obligaţia de a pune la dispoziţia acesteia un memoriu justificativ însoţit, după caz, de documente doveditoare în susţinerea solicitării încheierii actelor adiţionale.

1.6. În situaţia în care, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare, beneficiarul nu a înaintat contractul de execuţie şi nu face dovada demarării procedurilor legale în vederea încheierii acestuia, autoritatea finanţatoare poate decide rezilierea unilaterală a contractului de finanţare.

 

ARTICOLUL 2

Modalităţi şi condiţii de plată

 

2.1. Autoritatea finanţatoare asigură, prin agenţiile teritoriale, decontarea contravalorii lucrărilor efectuate, la solicitarea beneficiarului, conform contractului de execuţie de lucrări legal încheiat şi în baza documentelor justificative prezentate.

2.2. Documentele justificative necesare reprezintă acte doveditoare privind execuţia şi recepţia lucrărilor în perioada anterioară datei de depunere a solicitării de plată şi sunt cele prevăzute în Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012, denumită în continuare Metodologie.

2.3. Decontarea contravalorii lucrărilor executate şi recepţionate se realizează numai în condiţiile în care documentele justificative prezentate sunt complete şi întocmite corect.

2.4. Plăţile se vor efectua în tranşe, pe măsura execuţiei lucrărilor, în limita disponibilităţilor bugetului de stat alocat cu această destinaţie.

2.5. Plăţile se vor efectua de agenţia teritorială în contul desemnat de beneficiar.

2.6. În eventualitatea nerespectării termenelor de depunere a documentelor justificative sau a întocmirii incorecte a acestora, precum şi în alte situaţii obiective, pentru eventualele întârzieri în efectuarea plăţilor, autoritatea finanţatoare este exonerată de orice răspundere.

2.7. În situaţia în care, în urma verificării documentelor sau a controlului efectuat în teren, agenţia teritorială sau organele de control ale autorităţii finanţatoare constată deficienţe în derularea finanţării ori a execuţiei lucrărilor, aceasta/acestea poate/pot suspenda efectuarea plăţilor până la remedierea situaţiei, notificând beneficiarul în acest sens.


1 Se trece numele întreg al autorităţii administraţiei publice locale, beneficiară a finanţa hi: Consiliul Local..., Consiliul judeţean ..... Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau, după caz, al asociaţiei/fundaţiei pentru care s-a aprobat finanţarea.

2 Se trec numele, prenumele, funcţia/calitatea persoanei care reprezintă contractorul.

3 Se va menţiona categoria lucrărilor conform contractului de execuţie sau de lucrări ori de achiziţie (în cazul dotărilor) încheiat conform prevederilor legale privind achiziţiile publice.

4 Se trece denumirea centrului de zi sau rezidenţial conform anexei ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale prin care a fost aprobată finanţarea.

5 Se va trece valoarea conform contractului de execuţie sau de lucrări încheiat în urma proceduri de achiziţie, în cazul în care aceasta este mai mică decât cea prevăzută de ordinul ministrului munci, familiei şi protecţiei sociale. În situaţia în care valoarea este mai mare se va trece suma prevăzută în ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului de finanţare

 

3.1. Durata contractului de finanţare este de maximum 3 ani de la data semnării acestuia.

3.2. Durata de execuţie a lucrărilor este cea prevăzută în contractul de execuţie sau de lucrări încheiat conform prevederilor legale privind achiziţiile publice şi nu poate fi mai mare de 3 ani de la data semnării contractului de finanţare.

 

ARTICOLUL 4

Drepturile şi obligaţiile beneficiarului

 

4.1. Beneficiarului i se acordă finanţarea în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract de finanţare, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.

4.2. Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să utilizeze suma primită exclusiv pentru destinaţia prevăzută, cu respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării finanţării.

4.3. Beneficiarul se angajează să suporte din bugetul propriu sumele necesare acoperirii costurilor de funcţionare a obiectivului.

4.4. Beneficiarul va asigura realizarea tuturor lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectivului în vederea acordării serviciilor sociale propuse, cu respectarea standardelor de calitate şi a numărului de beneficiari aprobaţi.

4.5. Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor autorităţii finanţatoare efectuarea controlului necondiţionat al execuţiei lucrărilor, în toate stadiile de derulare, inclusiv accesul la orice fel de documente.

4.6. Beneficiarul are obligaţia de a furniza reprezentanţilor autorităţii finanţatoare orice informaţie solicitată de aceştia referitoare la execuţia şi decontarea lucrărilor.

4.7. Beneficiarul trebuie să utilizeze procedurile de achiziţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor dispoziţii legale în vigoare.

4.8. Beneficiarul are obligaţia întocmirii documentaţiei de decontare conform Metodologiei.

4.9. Beneficiarul are obligaţia ţinerii unei evidenţe contabile separate pentru sumele primite prin acest contract, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4.10. Beneficiarul se obligă să asigure punerea în funcţiune a obiectivului la termenul prevăzut în contractul de execuţie şi să menţină obiectul de activitate sau, după caz, destinaţia socială a acestuia pe o perioadă de 10 ani.

4.11. Schimbarea destinaţiei obiectivului de investiţie înainte de expirarea perioadei prevăzute la pct. 4.10 atrage recuperarea de la beneficiar a tuturor sumelor acordate de autoritatea finanţatoare.

 

ARTICOLUL 5

Modificarea contractului

 

5.1. Orice modificare a prezentului contract de finanţare se face în scris, cu acordul părţilor, prin semnarea unui act adiţional.

5.2. Agenţia teritorială va solicita acordul autorităţii finanţatoare pentru încheierea actului adiţional.

5.3. Prin excepţie de la pct. 5.1, modificările care nu conduc la schimbarea prevederilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea contractului, destinaţia sumelor, termenele de realizare, locaţie şi alte aspecte majore legate de finanţarea acordată sunt doar notificate agenţiei teritoriale, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

5.4. Copiile actelor adiţionale semnate vor fi transmise de către agenţia teritorială autorităţii finanţatoare.

5.5. Autoritatea finanţatoare va comunica în scris acceptul modificării contractului de finanţare în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării prin care se solicită acordul prevăzut la pct. 5.2.

 

ARTICOLUL 6

Rezilierea şi suspendarea contractului

 

6.1. Rezilierea contractului se realizează în următoarele situaţii:

a) pe parcursul executării contractului, beneficiarul utilizează fondurile acordate în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract;

b) beneficiarul prezintă documente justificative false sau neconforme cu realitatea;

c) după expirarea perioadei de suspendare, dacă nu sunt remediate situaţiile care au condus la această decizie;

d) în situaţia prevăzută la pct. 1.5;

e) orice altă situaţie de încălcare a contractului sau a dispoziţiilor legale, altele decât cele menţionate anterior, pentru care se pot aplica motivele de reziliere.

6.2. În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de reziliere a contractului, agenţia teritorială notifică beneficiarului situaţia constatată. În această situaţie, contractul de finanţare constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti.

6.3. Beneficiarul este obligat să returneze autorităţii finanţatoare, în termen de 12 luni de la primirea notificării de la agenţia teritorială, toate sumele primite până la momentul rezilierii contractului.

6.4. În cazul în care, pe parcursul executării contractului, beneficiarul nu respectă prevederile acestuia, altele decât cele pentru care se pot aplica motivele de reziliere, agenţiile teritoriale pot suspenda finanţarea cu avizul autorităţii finanţatoare.

6.5. Agenţia teritorială transmite beneficiarului notificarea cu privire la suspendarea finanţării, iar acesta este obligat să remedieze situaţia respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării sau, după caz, în alt termen stabilit de comun acord cu agenţia teritorială, în funcţie de natura neregulilor, dar nu mai mult de 120 de zile de la data notificării.

6.6. În perioadele de suspendare a contractului nu se decontează niciun fel de cheltuieli.

6.7. În situaţia în care beneficiarul remediază neregulile constatate în termenul prevăzut la pct. 6.5, pot fi decontate şi cheltuielile pe această perioadă.

6.8. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de finanţare în condiţiile prevăzute la pct. 6.1, 6.2 şi 1.6.

 

ARTICOLUL 7

Soluţionarea litigiilor

 

7.1. Orice diferende apărute între părţi cu privire la valabilitatea sau rezultând din interpretarea, execuţia ori rezilierea prezentului contract de finanţare vor fi soluţionate de către acestea pe cale amiabilă.

7.2. Dacă în termen de 15 zile diferendele nu pot fi stinse, conform prevederilor pct. 7.1, acestea vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti teritoriale competente de pe raza judeţului unde s-a produs diferendul.

 

ARTICOLUL 8

Raportări

 

8.1. Beneficiarul se angajează să transmită agenţiei teritoriale, trimestrial sau cu ocazia solicitării decontării, rapoarte privind stadiul derulării lucrărilor la obiectiv, precum şi, la cererea autorităţii finanţatoare, rapoarte cuprinzând informaţiile solicitate de aceasta.

8.2. În termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se va transmite agenţiei teritoriale un raport final privind realizarea investiţiei conform documentaţiei aprobate.

 

ARTICOLUL 9

Control şi monitorizare

 

9.1. Agenţia teritorială controlează modul de utilizare a sumelor plătite beneficiarului şi respectarea destinaţiei acestora.

9.2. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a controla în orice etapă derularea finanţării, precum şi modul de utilizare a fondurilor primite cu titlu de finanţare.

9.3. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra finanţării derulate prin prezentul contract de finanţare.

 

ARTICOLUL 10

Asigurări

 

Autoritatea finanţatoare nu este responsabilă pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de beneficiar.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea

 

11.1. Beneficiarul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al autorităţii finanţatoare.

11.2. Cesiunea nu va exonera beneficiarul de responsabilităţile privind obligaţiile asumate prin contract.

 

ARTICOLUL 12

Dispoziţii finale

 

12.1. Beneficiarul garantează că, la data închiderii finanţării, obiectivul va corespunde cu propunerea aprobată şi că va fi pus în funcţiune conform angajamentelor asumate în momentul aprobării finanţării.

12 2. În raport cu autoritatea finanţatoare, beneficiarul are obligaţia să manifeste bună-credinţă, loialitate, imparţialitate şi discreţia cuvenită şi să respecte regulile şi codul de comportament al profesiei sale.

12.3. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanţare se transmite în scris. Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii, Comunicările dintre părţi se pot face şi prin alte mijloace de comunicare, cu condiţia confirmării scrise a primirii comunicării.

12.4. Beneficiarul asigură respectarea confidenţialităţii pe durata contractului, precum şi după încetarea acestuia.

12.5. Beneficiarul are obligaţia de a nu comunica, în nicio situaţie, altor persoane sau entităţi informaţii confidenţiale privind autoritatea finanţatoare, aparţinând autorităţii finanţatoare sau obţinute de el în baza relaţiilor contractuale cu aceasta, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul scris al autorităţii finanţatoare, obţinut În prealabil.

12.6. Actele adiţionale la prezentul contract de finanţare fac parte integrantă din acesta şi constituie împreună un singur act juridic, obligatoriu şi legal valabil pentru ambele părţi.

Prezentul contract de finanţare a fost semnat la data de..............................................în două exemplare, câte unul pentru

fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.

O copie a prezentului contract de finanţare se transmite autorităţii finanţatoare.

 

Pentru beneficiar,

………………………………..

(numele şi prenumele, în clar, ale persoanei/persoanelor autorizate să semneze)

………………………………..

(semnătura)

L.S.

Pentru autoritatea finanţatoare,

………………………………..

(numele şi prenumele, în clar, ale persoanei/persoanelor autorizate să semneze)

………………………………..

(semnătura)

L.S.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional

 

Având în vedere prevederile art. 72 din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012 şi prevederile Deciziei de punere în aplicare 2011/877/UE a Comisiei din 19 decembrie 2011 de stabilire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producerea separată de energie electrică şi căldură, în aplicarea Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Deciziei 2007/74/CE a Comisiei,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică sunt cele prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru o unitate de cogenerare, valorile de referinţă pentru producerea separată de energie electrică se stabilesc în funcţie de anul de punere în funcţiune a acesteia. Valorile astfel stabilite se aplică timp de 10 ani calendaristici, începând cu anul de punere în funcţiune a respectivei unităţi de cogenerare. După această perioadă, în fiecare an se aplică valorile de referinţă pentru producerea separată de energie electrică corespunzătoare unei unităţi de cogenerare având o vechime de 10 ani

(3) Dacă o unitate de cogenerare existentă este retehnologizată, iar costul de investiţie pentru retehnologizare depăşeşte 50% din costul de investiţie pentru o unitate de cogenerare nouă, echivalentă, în aplicarea prevederilor alin. (2) se va considera ca an de punere în funcţiune anul în care se finalizează probele de punere în funcţiune a unităţii după retehnologizare.

(4) Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică se aleg în funcţie de tipul combustibilului utilizat. Dacă o unitate de cogenerare funcţionează cu mai multe tipuri de combustibili, se aplică media valorilor de referinţă corespunzătoare fiecărui tip de combustibil, ponderate cu energia consumată de respectiva unitate din fiecare tip de combustibil.

Art. 2. - (1) Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie termică sunt cele prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separata de energie termica se aleg în funcţie de tipul combustibilului utilizat. Dacă o unitate de cogenerare funcţionează cu mai multe tipuri de combustibili, se aplică media valorilor de referinţă corespunzătoare fiecărui tip de combustibil, ponderate cu energia consumată de respectiva unitate din fiecare tip de combustibil.

Art. 3. - (1) Factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România faţă de condiţiile ISO (15°C) este de +0,5%, determinat pentru o temperatură exterioară medie anuală de 10°C.

(2) Factorul de corecţie stabilit la alin. (1) se aplică numai valorilor de referinţă stabilite la art. 1.

Art. 4. - (1) Factorii de corecţie pentru pierderile evitate în reţelele electrice sunt prevăzuţi în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Factorii de corecţie stabiliţi la alin. (1) se aplică numai valorilor de referinţă stabilite la art. 1.

Art. 5. - În situaţiile în care se aplică atât factorul de corecţie prevăzut la art. 3, cât şi factorul de corecţie prevăzut la art. 4, se efectuează mai întâi corecţia cu factorul de corecţie prevăzut la art. 3 şi ulterior corecţia cu factorul de corecţie prevăzut la art. 4.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare şi de către operatorii economici care propun proiecte de noi centrale de cogenerare.

Art. 7. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2007 pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate aplicabile la nivel naţional ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică, şi pentru aprobarea factorilor de corecţie aplicabili (a nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 28 iunie 2007.

Art. 9. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 31 octombrie 2012.

Nr. 38.

 

ANEXA Nr. 1

 

VALORILE

de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică

 

 

Anul PIF

Tipul de combustibil

≤2001

2002

2003

2004

2005

2006- 2011

2012- 2015

Solid

Huilă (antracit)/cocs

42,7%

43,1%

43,5%

43,8%

44,0%

44,2%

44,2%

 

Lignit (cărbune brun)

40,3%

40,7%

41,1%

41,4%

41,6%

41,8%

41,8%

 

Turbă

38,1%

38,4%

38,6%

38,8%

38,9%

39,0%

39,0%

 

Combustibil lemnos

30,4%

31,1%

31,7%

32,2%

32,6%

33,0%

33,0%

 

Biomasă agricolă

23,1%

23,5%

24,0%

24,4%

24,7%

25,0%

25,0%

 

Deşeuri biodegradabile (municipal)

23,1%

23,5%

24,0%

24,4%

24,7%

25,0%

25,0%

 

Deşeuri nonregenerabile (municipal şi industrial)

23,1%

23,5%

24,0%

24,4%

24,7%

25,0%

25,0%

 

Şist bituminos

38,9%

38,9%

38,9%

38,9%

38,9%

39,0%

39,0%

Lichid

Păcură (motorină + reziduuri păcură), gaz petrolier lichefiat

42,7%

43,1%

43,5%

43,8%

44,0%

44,2%

44,2%

 

Biocombustibili

42,7%

43,1%

43,5%

43,8%

44,0%

44,2%

44,2%

 

Deşeuri biodegradabile

23,1%

23,5%

24,0%

24,4%

24,7%

25,0%

25,0%

 

Deşeuri nonregenerabile

23,1%

23,5%

24,0%

24,4%

24,7%

25,0%

25,0%

Gazos

Gaz natural

51,7%

51,9%

52,1%

52,3%

52,4%

52,5%

52,5%

 

Gaz de rafinărie/Hidrogen

42,7%

43,1%

43,5%

43,8%

44,0%

44,2%

44,2%

 

Biogaz

40,1%

40,6%

41,0%

41,4%

41,7%

42,0%

42,0%

 

Gaz de cocs, gaz de furnal, alte gaze reziduale, căldură reziduală recuperată

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

 

În tabelul de mai sus, valorile de referinţă armonizate ale eficienţei producerii separate de energie electrică au la bază puterea calorifică inferioară a combustibilului şi condiţiile ISO standard (15°C temperatură exterioară, 1,013 bar, 60% umiditate relativă).

 

ANEXA Nr. 2

 

VALORILE

de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie termică

 

 

 

Valoarea eficienţei

 

Agent termic

Tipul de combustibil

Abur/Apă fierbinte

Gaze evacuate cu utilizare directă*)

Solid

Huilă (antracit)/cocs

88%

80%

 

Lignit (cărbune brun)

86%

78%

 

Turbă

86%

78%

 

Combustibil lemnos

86%

78%

 

Biomasă agricolă

80%

72%

 

Deşeuri biodegradabile (municipal)

80%

72%

 

Deşeuri nonregenerabile (municipal şi industrial)

80%

72%

 

Şist bituminos

86%

78%

Lichid

Păcură (motorină + reziduuri păcură), gaz petrolier lichefiat

89%

81%

 

Biocombustibili

89%

81%

 

Deşeuri biodegradabile

80%

72%

 

Deşeuri nonregenerabile

80%

72%

Gazos

Gaz natural

90%

82%

 

Gaz de rafinărie/Hidrogen

89%

81%

 

Biogaz

70%

62%

 

Gaz de cocs, gaz de furnal, alte gaze reziduale, căldură reziduală recuperată

80%

72%

 

În tabelul de mai sus, valorile de referinţă armonizate ale eficienţei producerii separate de energie termică au la bază puterea calorifică inferioară a combustibilului şi condiţiile ISO standard (15°C temperatură exterioară, 1,013 bar, 60% umiditate relativă).


*) Prin utilizarea directă a gazelor evacuate se înţelege cedarea energiei termice conţinute de acestea printr-un proces de transfer de căldură direct, fără agent termic intermediar. Valorile aplicabile gazelor evacuate trebuie utilizate dacă temperatura acestora este mai mare sau egală cu 250°C.

 

ANEXA Nr. 3

 

FACTORII DE CORECŢIE

pentru pierderile evitate în reţelele electrice

 

Tensiunea

Pentru energia electrică livrată în reţele

Pentru energia electrică consumată la producător

>200 kV

1

0,985

100-200 kV

0,985

0,965

5- 100kV

0,965

0,945

0,4-50 kV

0,945

0,925

<0,4 kV

0,925

0,860