MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 752/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 752         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

65. - Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 

66. - Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 

1.076. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

514. - Decizie pentru numirea domnului Adrian Ciocănea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

515. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Ioan-Nicolae Căbulea

 

516. - Decizie privind eliberarea doamnei Luminiţa Teodora Odobescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

517. - Decizie privind numirea doamnei Luminiţa Teodora Odobescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

518. - Decizie privind numirea domnului George Ceamba în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

519. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de credite la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

399. - Decizie a preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 

1.391/1.416/2.075. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 

Având în vedere obligaţia de constituire a stocurilor minime de siguranţă pentru anul 2012,

întrucât termenul de constituire a stocurilor minime de siguranţă este 31 decembrie 2012,

neadoptarea în regim de urgenţă a acestui act normativ ar conduce la neîndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor aferente capitolului 14 - Energie,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - În anul 2012 stocurile minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, astfel cum sunt ele reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie de către persoanele juridice şi de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 2. - În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002, aprobată CU modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Toate trimiterile la anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră făcute la anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Cătălin Zisu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 65.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor juridice care constituie stocuri minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 

1. Societatea Comercială OMV PETROM - SA. - R01590082

2. Societatea Comercială ROMPETROL RAFINARE - S.A. - R01860712

3. Societatea Comercială PETROTEL - LUKOIL - S.A. - R01350659

4. Societatea Comercială OSCAR DOWNSTREAM - S.R.L. - R013991630

5. Societatea Comercială MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L. - RO7745470

6. Societatea Comercială MAŞTER CHEM OIL - S.R.L. - R014348146

7. Societatea Comercială UNICOM HOLDING - S.A. - RO3507700

8. Societatea Comercială OIL PROD - S.R.L. - R018869287

9. Societatea Comercială AIR BP SALES ROMÂNIA S.R.L. -RO9268016

10. Societatea Comercială PLAN OIL - S.R.L. - R013780455

11. Societatea Comercială IMPERIAL HOLDING - S.R.L.- R026273136

12 Societatea Comercială AIR TOTAL ROMÂNIA - S.A. - RO9406798

13. Societatea Comercială DS TOFAN - S.R.L. - R01642084

14. Societatea Comercială VOLYMAR BENZ - S.R.L. - RO18709898

15. Societatea Comercială NOVOCHEM ROMÂNIA - S.R.L - R017942770

16. Societatea Comercială SOCAR PETROLEUM - S.A. (fostă Societatea Comercială ROMTRANSPETROL - SA.) - R012546600

17. Societatea Comercială PORT PREST SERVICES - S.R.L. - R018148426

18. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale prin custodie la:

A. Societatea Comercială OMV PETROM S.A Bucureşti

B. Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanţa

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 

Având în vedere art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2010, cu modificările ulterioare, prin care se introduce termenul-limită de 31 decembrie 2012 pentru derularea sistemului temporar de susţinere a afacerilor cu seminţe de consum, instituit prin „schema de garantare pentru certificatele de depozit” administrată de Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - SA,

ţinând seama că în perioada derulării schemei, din anul 2009 până în prezent, Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. a pus la dispoziţia operatorilor economici licenţiaţi un număr de 3.705 certificate de depozit,

având în vedere că:

- 1.017 certificate au fost operaţionalizate pentru o cantitate de 1,45 milioane tone seminţe de consum şi s-au angajat credite bancare de către proprietarii seminţelor pe baza taloanelor de gaj ale acestor certificate, a căror valoare totală depăşeşte 1,2 miliarde lei;

- în prezent peste 331 de certificate de depozit care acoperă o cantitate de 416 mii tone seminţe de consum şi au o valoare de circa 427 milioane lei se află în circuitul bancar, fiind utilizate ca garanţii pentru credite în sectorul agricol;

- termenele de valabilitate ale acestor certificate, pentru care sunt angajate credite bancare în condiţiile legii, se extind în cursul anului 2013, depăşind data de 31 decembrie 2012 până la care se aplică schema de garantare;

- există riscul ca în anul 2013 certificatele de depozit care sunt emise legal şi care se află depuse la diverse instituţii de credit ca garanţii pentru credite acordate să nu mai fie acoperite de schema de garantare, iar administratorul schemei nu mai poate proteja interesele financiare ale deponenţilor şi/sau creditorilor;

- în această situaţie, instituţiile de credit pot solicita garanţii colaterale sau rambursarea anticipată a creditelor acordate, considerând că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune prelungirea cu un an a perioadei de aplicare a sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, până la data expirării termenului de valabilitate a certificatelor de depozit aflate în circulaţie, prin adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 10 iulie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2010, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2013,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 66.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) şi al art. 1 alin. (41) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 22 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.076.

 

ANEXĂ*)

(Arma nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012)

 

OFICIUL PARTICIAŢIILOR STATULUI ŞI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

aferent activităţii de privatizare pe anul 2012

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

Cod

Aprobat cf. H.G. 170/2012, cu modificările ulterioare

PROGRAM RECTIFICAT

INFLUENŢE

+/-

I.

VENITURI TOTALE, din care:

 

2.961.650

2.961.630

-

1.

Venituri curente

 

1.536.030

1.536.030

-

1.l

Venituri din dividende

30.10.08

1.530.000

1.530.000

-

1.2

Alte venituri, din care:

36.10.50

6.030

6.030

-

 

- Venituri din dobânzi

31.10.03

200

200

-

2.

Venituri din capital

 

1.425.600

1.425.600

-

2.1

Venituri din privatizare

39.10.04

1.425.600

1.425.600

-

II.

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

87.10.50

2.925.930

2.925.930

-

1.

Cheltuieli curente, din care:

01

2.925.930

2.925.930

-

1.l

Cheltuieli administrare, privatizare

20

85.500

85.500

-

1.1.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale

 

66.125

66.125

 

1.1.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli

 

915

915

 

1.1.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţii comerciale

 

540

540

-

1.1.4

Cheltuieli destinate cofînanţării proiectelor PHARK

 

-

-

-

1.1.5

Sumele cu care instituţia publică implicată participă la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale, în cazurile prevăzute de lege:

 

 

 

 

1.1.6

Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publică implicată ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător.

 

10.120

10.000

-120

1.1.7

Despăgubiri acordate cumpărătorilor pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii în sarcina societăţii comerciale a unor răspunderi, datorate poluării mediului din activităţi trecute, care nu au fost dezvăluite cumpărătorilor de instituţia publică implicată sau de autoritatea de mediu;

 

200

200

 

1.1.8

Garanţii acordate cumpărătorilor pentru daune cauzate acestora, prin faptul că societatea comercială este ţinută să îndeplinească vreo obligaţie, inclusiv faţă de terţi, sau să suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte. fapte şi operaţiuni care nu au fost dezvăluite şi nici nu puteau ti cunoscute de cumpărători, ca urmare a efectuării propriului audit asupra societăţii comerciale şi a căror cauză a existat la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni:

 

400

400

 

1.1.9

Prejudicii cauzate cumpărătorilor prin executarea unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile care obligă la restituirea în natură, către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat;

 

200

200

 

1.1.10

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice şi a art. 1 alin (41) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2001. aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001. cu completările ulterioare

 

7.000

7.000

 

1.1.11

Sume necesare constituirii capitalului social al societăţii comerciale la care drepturile statului român vor fi exercitate de Ministerul Economiei. Comerţului şi Mediului de Afaceri, conform prevederilor art.3 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului, nr. 59/2012

 

-

120

-120

1.2

Transferuri

 

2.840,430

2.840.430

-

1.2.1

Vărsăminte din privatizare în contul curent general al trezoreriei statului

55.01.20

1.304.400

1.304.400

-

1.2.2

Vărsăminte la bugetul statului din dividende

51.01.41

1.530.000

1.530.000

-

1.2.3

Vărsăminte la bugetul statului din alte venituri, din care: - vărsăminte din dobânzi

51.01.41

6.030 200

6.030 200

 

 

Excedent/Deficit (I. - II.)

 

35.700

35.700

-

III.

Informaţii privind disponibilul, din care :

1. Disponibil la începutul perioadei conform Legii nr. 390/2002

2. Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cf. O.U.G. nr. 13/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009

3. Disponibil constituit în cursul anului, conform Legii nr. 399/2002

4. Garanţie de participare licitaţie pentru privatizare S.C. Uzina Termoelectrica MIDIA S.A.

5. Total disponibil la sfârşitul anului, conform Legii nr. 399/2002(1 +2*3-4)*

 

453

7.597

35.700

1.000

42.750

453

7.597

35.700

1.000

42.750

-

 

* - Disponibil la sfârşitul anului, conform Legii nr. 399/2002. cu excepţia sumelor reprezentând garanţii de participare la licitaţii, garanţii de buna execuţie garanţii pentru preţului contractului, TVA de plata

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Adrian Ciocănea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Ciocănea se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 514.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Ioan-Nicolae Căbulea

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, formulată prin Adresa nr. 4.710.141 din 7 noiembrie 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.662.698/2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Ioan-Nicolae Căbulea,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan-Nicolae Căbulea exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 515.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Luminiţa Teodora Odobescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2012.

Nr. 516.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Luminiţa Teodora Odobescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2012.

Nr. 517.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului George Ceamba în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George Ceamba se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2012.

Nr. 518.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de credite la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Viorel Nicolaescu, secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, exercită atribuţiile de ordonator principal de credite, prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, până la numirea secretarului de stat, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2012.

Nr. 519.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/3504/16 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,

preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1 - Se aprobă Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,

Răzvan Ioan Taraş

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 399.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, nr. 752 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.391 din 26 iulie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.416 din 29 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 2.075 din 1 august 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim - ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA- S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministru! finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A.

Sediul/Adresa: Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 1A

Cod unic de înregistrare: 14968563

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

2011

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE <Rd 2-»Rd.1u+Rd.15)

1

35.854

53.593

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

35.414

53.4 18

 

 

a)

din producţia vânduta

3

35.346

53.370

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

7

7

 

 

c)

din subvenţii do exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, ci. prevederilor legate în vigoare

4

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale ir vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

6

15

0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

46

41

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

440

175

 

 

a)

din imobilizări financiaro

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele Imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

281

100

 

 

d)

alte venituri financiaro

14

159

75

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

35.739

53.293

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

35.736

52.677

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

7.350

8905

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie ţi apa)

19

165

170

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

7

7

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

21.389

22.190

 

 

 

dl

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

15.8S6

16.364

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala şi alte obligaţii legale, din care:

23

4.619

4.896

 

 

 

 

ch. privind contribuia a asigurări sociale

24

3.566

3.800

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

119

126

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale da sănătate

26

830

865

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile ta fondurile speciale aferente fondului de salam

27

104

107

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din caro:

23

882

928

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care

29

305

327

 

 

 

 

tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 103/2008 cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3 2)  tichete de masa

32

577

601

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 


 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi nocorporale

36

996

1.150

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

5.742

20.166

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

89

239

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

80

 

 

 

i2) cri, de protocol din care

40

8

8

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

13) ch. de reclama şi publicitate, din care

42

1

1

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

14) ch. cu sponsorizai^

45

 

0

 

 

 

i5) ch. cu laxa pi activitatea ce exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenea pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform QUG 95/2002 si/sau cheltuieli somai tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării. privatizam, administrator special,ele

47b

 

200

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1

416

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

415

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

1

1

 

5

 

Cheltuieli extraordinara

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

115

300

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

46

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

115

254

 

1

 

Rezerve legale

55

6

15

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi actor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55. 56. 57, 58 şi 59.

60

109

239

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

18

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende În cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

98

203

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute ia pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

11

18

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

68

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

782

5.650

 

1

 

Sursa proprii

72

782

1.976

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

3.674

 

 

a)

- interne

75

 

3.674

 

 

b)

- externe

7f,

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

0

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢI». din care:

79

782

5.650

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente Investiţiilor în curs la finele anului

60

782

5.256

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

394

 

 

a)

interne

82

 

394

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

6

15

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

35.854

53 593

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

80

35.739

53.293

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

345

345

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

339

342

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b*c), din care:

93

16.770

17 292

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

94

15.885

16.360

 

 

b)

ane cheltuieli cu personalul

95

3

4

 

 

c)

alte bonificaţi si bonusuri m bani si/sau natura

96

882

928

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (Rd.94/Rd.92)/12-1000

97

3.905

3-986

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.122

4.213

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curante (lei/persoana)(Rd. 89/92)

99

8.814

13.059

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană )(Rd.89/92x icp)

100

 

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore-manopera deviz/nr. mediu pers)

101

878

1.190

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

997

994

 

11

 

Plaţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

299

290

 

 

b)

preţuri comparabile

105

109

290

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

671

650

 

 

b)

preţuri comparabile

108

694

650