MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 743/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 743         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

191. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

659. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

196. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

671. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

202. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

677. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.056. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 

1.059. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului cu sumele necesare reprezentării României, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.185/1.417/1.922. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala „Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - Icemenerg” - SA,, filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

 

6.095. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Mark Twain International School” din localitatea Voluntari

 

6.098. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Gri. K. Constantinescu” din municipiul Brăila

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

plivind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”

2. La articolul 1, partea introductivă şi literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Suinele, ovinele, caprinele şi ecvideele existente pe teritoriul României sunt supuse în mod obligatoriu procesului integrat de identificare şi înregistrare a animalelor, prin realizarea următoarelor elemente:

a) aplicarea crotaliilor auriculare şi/sau a mărcilor, precum şi a mijloacelor electronice de identificare în exploataţia în care se nasc, pentru identificarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, în funcţie de sistemul de identificare naţional;

b) înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi înregistrarea mişcărilor şi evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi corectarea erorilor pentru suinele, ovinele, caprinele şi ecvideele identificate şi înregistrate;

d) întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele, caprinele şi ecvideele identificate şi înregistrarea exploataţiilor, întocmirea şi eliberarea paşaportului pentru ecvidee, în conformitate cu condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.”

3. La articolul 2, după litera b) se introduc şase noi litere, literele c)-h), cu următorul cuprins:

,,e) exploataţie - orice amenajare» orice construcţie sau, în cazul creşterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deţinute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepţia cabinetelor ori clinicilor veterinare;

d) deţinător - orice persoană fizică sau persoană juridică responsabilă cu animale, chiar cu titlu temporar, cu excepţia cabinetelor ori clinicilor veterinare;

e) bază naţională de date - constituită din informaţiile privind deţinătorul şi/sau proprietarul animalului şi date despre animal şi exploataţie;

f) organizaţie profesională a crescătorilor de animale aprobată - asociaţia crescătorilor de suine, ovine şi caprine cu reprezentare la nivel judeţean, legal constituită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată ca utilizator al Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor;

g) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii şi împuternicit de direcţia sanitar-veterinară judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de contract, să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice, în condiţiile legii;

h) utilizator - orice persoană fizică şi persoană juridică ce îndeplineşte condiţiile pentru utilizarea Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor.”

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte, prin ordin al preşedintelui acesteia, cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte, prin ordin al ministrului, cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor aprobă, pe baza cerinţelor respective, mijloacele de identificare pentru suine, ovine şi caprine, iar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aprobă, pe baza cerinţelor respective, mijloacele de identificare pentru ecvidee.

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor face publică şi actualizează permanent lista societăţilor comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor. Min sterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale face publică şi actualizează permanent lista societăţilor comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a ecvideelor.”

5. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Toate ovinele şi caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mişcarea lor din exploataţia în care s-au născut ori, cel mai târziu, la împlinirea vârstei de maximum 6 luni.

(3) Ovinele şi caprinele născute în perioada 1 ianuarie 2008-1 ianuarie 2010 se identifică cu două crotalii auriculare simple, având imprimat acelaşi cod unic de identificare a animalului.”

6. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă,

7. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (5) şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Ovinele şi caprinele născute începând cu 1 ianuarie 2010 şi până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care au fost identificate iniţial cu o crotalie auriculară simplă, vor fi identificate şi cu o crotalie auriculară electronică ce conţine acelaşi cod unic de identificare a animalului, dacă:

c) au împlinit vârsta de 12 luni.”

8. La articolul 5, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor din exploataţiile nonprofesionale sunt în responsabilitatea deţinătorilor animalelor şi se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, atribuite de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiva municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

(4) Proprietarii exploataţii lor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine pot solicita în scris direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti să efectueze direct sau prin intermediul organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale ai căror membri sunt, aprobate de către direcţiile respective, activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor din exploataţiile proprii,

(5) Solicitarea prevăzută la alin. (4) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activităţi de identificare şi înregistrare a animalelor, de înregistrare a mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi de corectare a erorilor.”

9. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, caprine, ovine şi ecvidee sunt obligaţi să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, după caz, informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie.”

10. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Identificarea şi înregistrarea ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă, se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică, organizaţi potrivit legii.

(2) Costul mijloacelor de identificare şi al manoperei de identificare şi înregistrare a ecvideelor, precum şi costul paşapoartelor duplicat şi al paşapoartelor înlocuitoare sunt suportate de către proprietarul animalelor.”

11. La articolul 7 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) costul manoperei de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor care au depăşit vârsta maximă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru identificare şi înregistrare este suportat de către proprietarul acestora.”

12. După articolul 7, se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Fondurile necesare procesului integrat de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă, se asigură după cum urmează:

a) din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - tipărirea formularelor de identificare a ecvideelor, în limita bugetului aprobat;

b) din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» - întocmirea, eliberarea şi expedierea paşapoartelor pentru ecvidee, administrarea bazei naţionale de date pentru ecvidee, softul şi mentenanţa softului, echipamentele necesare pentru administrarea şi asigurarea funcţionalităţii bazei naţionale de date pentru ecvidee.”

13. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Proprietarul de animale din exploataţiile unde s-au născut acestea achiziţionează mijloace oficiale de identificare, ce respectă criteriile tehnice stabilite de legislaţia comunitară şi naţională, de la furnizori primari, precum şi de la organizaţia profesională a crescătorilor de animale sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul în care proprietarii de animale nu sunt membri ai organizaţiilor profesionale care au calitatea de furnizori secundari aprobaţi de către autoritatea competentă.”

14. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Proprietarul bazei naţionale de date privind identificarea şi înregistrarea ovinelor, caprinelor şi suinelor este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(2) Operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor este obligat să asigure accesul cu titlu gratuit la aplicaţiile de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor, de înregistrare a mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum şi de corectare a erorilor tuturor proprietarilor exploataţiilor prevăzute la art. 5 şi 6, precum şi medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi,

(3) Accesul reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la baza naţională de date privind identificarea şi înregistrarea ovinelor, caprinelor şi suinelor se va realiza cu titlu gratuit pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al conducătorului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) în scopul derulării programelor de ameliorare a efectivelor de ovine, caprine şi suine se acordă acces cu titlu gratuit la baza naţională de date privind identificarea şi înregistrarea ovinelor, caprinelor şi suinelor reprezentanţilor Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu», pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al conducătorului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) în scopul aplicării programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» va acorda acces cu titlu gratuit la baza naţională de date privind identificarea şi înregistrarea ecvideelor personalului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al conducătorului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al conducătorului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, procedura comună de acces şi schimb de date privind rezultatele controalelor efectuate în exploataţii de către inspectorii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură şi medicii veterinari oficiali ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.”

15. La articolul 11, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor sunt responsabili de corectitudinea şi actualizarea datelor din baza naţională de date informatice cu privire la animalele identificate şi înregistrate de către aceştia.”

16. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despăgubiri, în condiţiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele şi ecvideele neidentificate şi neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este interzisă.”

17. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Circulaţia pe teritoriul României a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor neidentificate în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă şi/sau fără a fi însoţite de documentele prevăzute de normele sanitar-veterinare este interzisă.”

18. La articolul 14 alineatul (1), literele b), c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) utilizarea pentru identificarea oficială a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor a unor mijloace de identificare neaprobate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

c) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor neaprobate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;

d) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau, după caz, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 iei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;

e) neînregistrarea în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, respectiv în Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;”.

19. La articolul 14 alineatul (1), după litera f) se introduc şase noi litere, literele g)-I), cu următorul cuprins:

,,g) neprezentarea deţinătorului/proprietarului ecvideelor pentru efectuarea individualizării, identificării şi înregistrării acestora, neacordarea de către deţinătorii/proprietarii de ecvidee a sprijinului necesar pentru efectuarea operaţiunilor de individualizare, identificare şi înregistrare a ecvideelor, nepredarea paşapoartelor ecvideelor de către deţinătorul/ proprietarul acestora la oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea animalului, mişcarea ecvideelor între exploataţii, ferme, localităţi, abatoare, târguri, pieţe, expoziţii, centre de colectare fără paşaport, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

h) deţinerea, vânzarea, înstrăinarea în orice mod a ecvideelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără paşaport, vânzarea/cumpărarea ecvideului fără operarea schimbării proprietarului în paşaport de către autoritatea competenta şi netransmiterea paşaportului către noul proprietar, cu amendă de la 800 lei la 1.200 lei;

i) îndepărtarea sau distrugerea microcipului ecvideului în alte situaţii decât în cea a sacrificării animalului în abator, cu amendă de la 1.200 lei la 1.600 lei;

j) refuzul de a prezenta la control paşaportul ecvideului la solicitarea inspectorilor Inspecţiei de Stat în Zootehnie şi a medicilor veterinari oficiali, cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei;

k) împiedicarea, refuzul sau neasigurarea de către persoanele fizice şi/sau persoanele juridice a condiţiilor şi mijloacelor necesare desfăşurării activităţilor Inspecţiei de Stat în Zootehnie sau medicilor veterinari oficiali privind implementarea, aplicarea şi verificarea respectării legislaţiei naţionale şi comunitare în privinţa individualizării, identificării şi înregistrării ecvideelor la deţinătorii/proprietarii de ecvidee în cadrul competiţiilor sportive, în cadrul controlului la pieţe, în târguri organizate, pe păşuni, la centrele de colectare a ecvideelor, la abatoare, cu amendă de la 1.600 lei la 2.000 lei;

l) netransmiterea de către abator a paşaportului completat al ecvideului sacrificat, în termen de 48 de ore, către oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean unde este înregistrat ecvideul, sacrificarea ecvideului de către abator fără paşaportul emis pe numele persoanei fizice sau persoanei juridice care prezintă ecvideul la sacrificare, sacrificarea ecvideului de către abator fără citirea codului transmis de către transponder şi fără corelarea dintre codul transmis de transponder si cel înregistrat în paşaport, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei,”

20. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către medicii veterinari oficiali ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru suine, ovine, caprine şi ecvidee, şi, respectiv, ai Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu», pentru ecvidee.”

21. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

22. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, identificarea şi înregistrarea animalelor se realizează astfel:

a) achiziţionarea crotaliilor auriculare, precum şi a mijloacelor electronice pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor din toate tipurile de exploataţii, în funcţie de specie şi de sistemul de identificare naţional, va fi în sarcina proprietarilor;

b) crotaliile auriculare, precum şi mijloacele electronice prevăzute la lit. a) se achiziţionează de la furnizori primari aprobaţi de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de la furnizori secundari aprobaţi de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. Achiziţionarea mijloacelor electronice necesare identificării ecvideelor se efectuează de la furnizorii aprobaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c) crotaliile auriculare, precum şi mijloacele electronice aflate în stocul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine şi caprine;

d) operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor este obligat să asigure accesul cu titlu gratuit la aplicaţiile de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, de înregistrare a mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum şi de corectare a erorilor apărute în baza naţională de date informatice tuturor proprietarilor exploataţii lor, organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, pentru membrii proprii, şi/sau medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi;

e) identificarea şi înregistrarea ovinelor, caprinelor, suinelor şi ecvideelor sunt în responsabilitatea proprietarului, a utilizatorilor Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi a utilizatorilor Sistemului de identificare şi înregistrare a ecvideelor.”

23. După articolul 18 se introduc două noi articole, articolele 181 şi 182, cu următorul cuprins:

„Art. 181. - (1) Mijloacele electronice de identificare a ecvideelor şi formularele de identificare aflate în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Praf. dr. G.K. Constantinescu» trec în proprietatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(2) Paşapoartele ecvideelor, precum şi softul şi echipamentele cu care a fost constituită baza naţională de date pentru ecvidee rămân în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu».

(3) Mijloacele electronice de identificare aflate în stoc vor fi utilizate până la epuizarea acestuia, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de ecvidee.

Art. 182. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor emite un ordin comun pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor.”

24. La articolul 19 punctul 2, alineatul (11) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de bovine pot solicita, începând cu anul 2011, în scris, direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti să efectueze, direct sau prin intermediul organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de bovine, aprobate de către direcţiile respective, ai căror membri sunt, activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor din exploataţiile proprii.”

25. La articolul 19, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 6. după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:

«(13) Costul manoperei de identificare şi înregistrare a bovinelor care au depăşit vârsta maximă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru identificare şi înregistrare este suportat de către proprietarul acestora.

(14) Proprietarul de bovine din exploataţiile unde s-au născut acestea achiziţionează mijloace oficiale de identificare, ce respectă criteriile tehnice stabilite de legislaţia comunitară şi naţională, de la furnizori primari, precum şi de la organizaţia profesională a crescătorilor de bovine sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul în care proprietarii de animale nu sunt membri ai organizaţiilor profesionale care au calitatea de furnizori secundari aprobaţi de către autoritatea competenta.»„

26. La articolul 19 punctul 3, alineatele (6) şi (7) ale articolului 63 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploataţiilor de bovine sunt obligaţi să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, după caz, informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie.

(7) Utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor sunt responsabili de corectitudinea şi actualizarea datelor din baza naţională de date informatice cu privire la animalele identificate şi înregistrate de către aceştia.”

27. La articolul 19 punctul 4, litera i) a articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

i) refuzul de înregistrare de către proprietar, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către organizaţia profesională a crescătorilor de animale aprobată, după caz, ori întârzieri nejustificate de peste 15 zile faţă de termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza naţională de date informatice a bovinelor, pentru înregistrarea mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale si pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;”.

28. La articolul 19 punctul 5, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către medicii veterinari oficiali ai autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

29. La articolul 20 punctul 1, alineatul (2) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condiţiile legii, în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii.”

30. La articolul 20 punctul 2, alineatul (21) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(21) Pentru efectuarea în exploataţiile comerciale a unor acţiuni de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, proprietarii acestor exploataţii încheie contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, în baza cărora sunt împuterniciţi de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiva municipiului Bucureşti.”

31. La articolul 20 punctul 3, alineatul (5) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, acţiunile prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum şi tarifele aferente acestora, în cazul în care sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciţi sau, în cazul acţiunilor aprobate pentru animalele sălbatice din fondurile cinegetice, şi de către personalul din aceste fonduri, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia programelor cofinanţate şi aprobate de către Uniunea Europeană, care se aplică ca atare.”

32. La articolul 20 punctul 4, alineatul (1) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) în vederea mişcării animalelor şi a aplicării conceptului de zonare şi regionalizare, autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti defineşte sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) şi a zonelor ori regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.”

33. La articolul 20 punctul 5, litera a) a alineatului (2) al articolului 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) efectuarea unor acţiuni cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;”.

34. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor din exploataţii le nonprofesionale se efectuează în mod obligatoriu pentru toate speciile de animale de către acelaşi utilizator al Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, cu excepţia ecvideelor, pentru care această activitate se realizează exclusiv de către medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 191.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 octombrie 2012.

Nr. 659.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor de sănătate şi al finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 306 din 8 mai 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. 196.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea t.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2012.

Nr. 671.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 7 iunie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Românie), cu respectarea prevederilor aii. 75 şi ale aii. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. 202.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2012.

Nr. 677.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:

notă:

Unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 14.310 posturi”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.056.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului cu sumele necesare reprezentării României, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor şi autorităţilor publice stabilite prin titluri executorii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 92/2011, precum şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 5.000 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, articolul 20.25 „Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale”. Suma cu care urmează a fi suplimentat bugetul este aferentă cheltuielilor necesare reprezentării României în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii.

Art. 2. - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Lucian Marius Obreja

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.059.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.185 din 26 iunie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.417 din 29 octombrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.922 din 6 iulie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala „Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - Icemenerg” - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala „Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - Icemenerg” - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Filiala „Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - Icemenerg” - SA. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA „INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI MODERNIZĂRI ENERGETICE - ICEMENERG” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011 Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

5

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE {Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

10238

10292

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

10187

10282

 

 

a)

din producţia vândută

3

8755

9462

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

621

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

811

820

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

51

10

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

17

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

5

2

 

 

d)

alte venituri financiare

14

46

8

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

10189

10243

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

10152

10243

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

515

534

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

198

275

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5079

5087

 

 

 

d1

eh, cu salariile (Rd.22=Rd,94+Rd.95)

22

3751

3751

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1093

1094

 

 

 

 

ch. privind contribuţia ta asigurări sociale

24

820

820

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

19

20

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

201

201

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

53

53

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

235

242

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

27

28


 

 

 

 

- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

208

214

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţa

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

 

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

eh, cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1409

1300

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

2871

2957

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

80

90

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care

40

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47b

 

10

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

37

0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

37

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

49

49

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

34

8

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

15

41

 

1

 

Rezerve legale

55

 

2


 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd, 55. 56, 57, 58 şi 59.

60

15

39

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

3

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

14

33

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

1

3

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

2213

1800

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

2213

1800

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

41

40

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

1962

1660

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

210

100

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

78

40

 

1

 

Surse proprii

72

78

40

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

78

40


 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

78

40

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

0

2

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

10238

10292

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

10189

10243

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

125

125

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

125

125

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

3970

3970

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3751

3751

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5

5

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

214

214

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2501

2501

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd,93/Rd.92)/12*1000

98

2647

2647

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente ( mii lei/persoana)(Rd. 89/92)

99

82

82

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoana)(Rd.89/92 x ICP)

100

85

82

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

995

995

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

553

525

 

 

b)

preţuri comparabile

105

572

525

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

735

700

 

 

b)

preţuri comparabile

108

760

700

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Mark Twain International School” din localitatea Voluntari

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 27 septembrie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 11-15 iunie 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Mark Twain International School, cu sediul în localitatea Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 25 B, judeţul Ilfov, pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „real”, specializarea „matematică-informatică”, respectiv pentru profilul „umanist”, specializarea „filologie”, limba de predare „engleză” (program bilingv), forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Mark Twain International School” din localitatea Voluntari, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012- 2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Mark Twain International School” din localitatea Voluntari dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Mark Twain International School” din localitatea Voluntari revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Mark Twain International School” din localitatea Voluntari.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Mark Twain International School” din localitatea Voluntari este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Mark Twain International School” din localitatea Voluntari, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Mark Twain International School” din localitatea Voluntari, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 6.095.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Gh. K. Constantinescu” din municipiul Brăila

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 29 august 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 28 noiembrie 2011-29 august 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si Sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi şi seral)”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Gh. K. Constantinescu”, cu sediul în municipiul Brăila, şos. Râmnicu Sărat nr. 127, judeţul Brăila, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Gh. K. Constantinescu” din municipiul Brăila este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Gh. K. Constantinescu” din municipiul Brăila, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 6.098.