MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 742/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 742         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 noiembrie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

669. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

678. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.050. - Hotărâre privind trecerea Centrului pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului” din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în subordinea Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 

1.054. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

504. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri de către domnul Iulian Marian Butnaru

 

505. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Tudor Florentina a funcţiei publice vacante de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene

 

506. - Decizie pentru numirea domnului Emil Popa în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 

507. - Decizie privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.448. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind prospectele de emisiune  ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2012

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

892. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PARTENER IFN - S.A.

 

29. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2012

 

30. - Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea cardinalului Alexandru Todea

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

738. - Decizie privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 802/2008

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele remarcabile obţinute în cei 100 de ani de la înfiinţare în care a adus României numeroase medalii şi performanţe de valoare internaţională, pentru dăruirea şi spiritul de fair-play prin care a promovat valorile sportului de performanţă şi imaginea ţării noastre în lume,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I Federaţiei Române de Atletism.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 octombrie 2012.

Nr. 669.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Administraţiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Popa Ion Vasile îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. 678.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea Centrului pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului” din subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional în subordinea Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru modificarea unor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului”, instituţie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului”, denumit în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Secretariatului General al Guvernului.”

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Numărul maxim de posturi al Centrului este de 31.”

4. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Datele de identificare a imobilelor care se transmit din proprietatea privată a statului şi din administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului «Sala Palatului»„

5. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional” se înlocuieşte cu sintagma „Secretariatul General al Guvernului”, iar sintagma „ministrul culturii şi patrimoniului naţional” se înlocuieşte cu sintagma „secretarul general al Guvernului”.

Art. 3. - (1) Secretariatul General al Guvernului, prin Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului”, va pune la dispoziţia Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional spaţiile necesare desfăşurării Festivalului Internaţional „George Enescu”, aflate în administrarea acestui centru.

(2) Secretariatul General al Guvernului, Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului” şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional vor stabili condiţiile şi termenii utilizării spaţiilor, potrivit legii.

Art. 4. - Personalul Centrului pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului” îşi păstrează drepturile salariale avute anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului”, cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, identificate la numerele MFP 21089-21118, 21120-21136, 153183, 153184, trec în administrarea centrului.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 6. - (1) Personalul şi patrimoniul Centrului pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului” se preiau integral de către Secretariatul General al Guvernului, care se substituie în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional privind activitatea Centrului pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului”.

(2) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul General al Guvernului preia de ia Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pe baza protocolului de predare-preluare, structura de personal, prevederile bugetare pe anul 2012, execuţia bugetară până la momentul predării-preluării şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 octombrie 2012.

(3) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, cheltuielile cu utilităţile aferente imobilelor prevăzute la art. 5, precum şi plata drepturilor salariale ale personalului Centrului pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului” rămân în sarcina Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Art. 7. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Secretariatului General al Guvernului, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor aprobate acestora pe anul 2012.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 879/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, refuncţionalizare, extindere spaţii Centrul Cultural «Sala Palatului» - Bucureşti, Obiectul 1, corpurile A, B, C şi scările exterioare”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 22 august 2008, se abrogă.

Art. 9. - Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În subordinea Secretariatului General al Guvernului funcţionează structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, prevăzute în anexa nr. 3.”

2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. La anexa nr. 2 „Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului”, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:

„22. Centrul pentru Artele Spectacolului «Sala Palatului», instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului.”

4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 „Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului”, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, punctul II „Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice de cultură de importanţă naţională finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat” se modifică după cum urmează:

1. Numărul curent 36 se abrogă.

2. Nota va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

Unităţile menţionate la nr. crt. 1-45 pot utiliza un număr maxim de 6.055 de posturi.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 24 octombrie 2012.

Nr. 1.050.

 

ANEXA

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 405/2007)

 

Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului

 

1. Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului”, instituţie publică cu personalitate juridică

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Cosmin Victor Lotreanu se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Vârşeţ, Republica Serbia.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 30 octombrie 2012.

Nr. 1.054.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri de către domnul Iulian Marian Butnaru

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Adresa nr. 5.087 din 26 octombrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri de către domnul Iulian Marian Butnaru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2012.

Nr. 504.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Tudor Florentina a funcţiei publice vacante de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene

 

Având în vedere Solicitarea Ministerului Afacerilor Europene nr. 3.455/L.O. din 14 septembrie 2012, precum şi Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.653.980 din 13 septembrie 2012 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Tudor Florentina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici, respectiv secretar general al Ministerului Afacerilor Europene,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Tudor Florentina exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, Decizia primului-ministru nr. 130/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Tudor Florentina a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 5 decembrie 2011, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2012.

Nr. 505.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Emil Popa în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Adresa nr. 5.092 din 26 octombrie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Emil Popa se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2012.

Nr. 506.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Având în vedere propunerile făcute de:

- Secretariatul General al Guvernului;

- Cancelaria Primului-Ministru;

- Ministerul Finanţelor Publice;

- Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

- Ministerul Administraţiei şi Internelor;

- Ministerul Apărării Naţionale;

- Ministerul Justiţiei;

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, componenţa Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este cea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 21 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2012.

Nr. 507.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia reprezentată

Funcţia persoanei în cadrul instituţiei reprezentate

Funcţia persoanei în cadrul Comisiei

1

Andrei Rizoiu

Secretariatul General al Guvernului

Secretar de stat

preşedinte

2

Ioan Răceu

Ministerul Finanţelor Publice

Director general al Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului

membru

3

Ioana Apan

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Secretar general adjunct

membru

4

Dan Dobrescu

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Director general adjunct la Direcţia generală logistică

membru

5

Marcel Voicescu

Ministerul Apărării Naţionale

Locţiitorul şefului Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică

membru

6

Ovidiu Puţura

Ministerul Justiţiei

Secretar de stat

membru

7

Lucian Iliescu

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Secretar de stat

membru

8

Alina Duduciuc

Cancelaria Primului-Ministru

Consilier

membru

9

Ionuţ-Daniel Topoleanu

Secretariatul General al Guvernului

Şef serviciu la Direcţia IT

membru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2012

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din şi refinanţării datoriei publice în luna noiembrie 2012 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.550 milioane lei, prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. 1.448.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2012

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna noiembrie 2012, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1213CTN0P5

5.11.2012

7.11.2012

6.11.2013

364

800.000.000

RO1213CTN0Q3

12.11.2012

14.11.2012

13.11.2013

364

800.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P= 1 – (d x r /360)

Y = r/P,

 

în care:

P - preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - numărul de zile până la scadenţă;

r - rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10 - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna noiembrie 2012

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna noiembrie 2012, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2, 3, 5 şi 15 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO1214DBN068

8.11.2012

12.11.2012

28.07.2014

2

5,85

171,49

500.000.000

RO1215DBN073

15.11.2012

19.11.2012

26.10.2015

3

5,80

38,14

300.000.000

RO1214DBN068

19.11.2012

21.11.2012

28.07.2014

2

5,85

185,92

500.000.000

RO1217DBN046

22.11.2012

26.11.2012

26.07.2017

5

5,90

198,82

250.000.000

RO1215DBN073

26.11.2012

28.11.2012

26.10.2015

3

5,80

52,44

300.000.000

RO1227DBN011

26.11.2012

28.11.2012

26.07.2027

15

5,80

198,63

100.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 2 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 917/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2012, pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.272/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2012, pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 5 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 415/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012, iar pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 15 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 107/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2012.

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

r - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale aferente fiecărei emisiuni anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PARTENER IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PARTENER IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin Scrisoarea nr. 60 din 10 iulie 2012, înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu nr. 12.337 din 13 iulie 2012, precum şi modificarea formei de organizare a instituţiei, din societate pe acţiuni în societate cu răspundere limitată,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PARTENER IFN - S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 14, judeţul Dolj,

înregistrată la registrul comerţului cu nr. J16/1383/2007, cod unic de înregistrare 22139949, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-17-010224, la secţiunea a) „Credite de consum”.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 18 septembrie 2012.

Nr. 892.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2012

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 15 octombrie 2012, un set de monetărie cu anul de emisiune 2012, cu medalie din argint, dedicat aniversării a 100 de ani de la începerea construirii clădirii Muzeului Etnografic Românesc (astăzi Muzeul Naţional al Ţăranului Român).

Setul de monetărie va conţine monedele româneşti aflate în circulaţie: 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani şi comemorative de 50 bani (Aurel Vlaicu, Mircea cel Bătrân şi Neagoe Basarab) - calitate proof, precum şi o medalie din argint.

Caracteristicile medaliei din argint sunt următoarele: Metal argint

Titlu 800%o

Formă rotundă

Diametru 28 mm

Greutate 15,5 g

Calitate proof

Cant neted

Aversul medaliei prezintă o imagine parţială a clădirii Muzeului Naţional al Ţăranului Român, inscripţia „CLĂDIREA MUZEULUI NATIONAL AL ŢĂRANULUI ROMAN”, anii „1912” şi „2012”, iar la exterior, inscripţia în arc de cerc „100 ANI DE LA ÎNCEPEREA CONSTRUCŢIEI”.

Reversul medaliei prezintă un spaţiu de expoziţie din interiorul Muzeului Naţional al Ţăranului Român şi două imagini parţiale ale unor costume tradiţionale româneşti; la exterior, în arc de cerc, un citat aparţinând primului director al muzeului, Alexandru Tzigara-Samurcas - „UN PALAT AL ARTEI PĂMÂNTENE”.

Art. 2. - Atât medalia, cât şi monedele care alcătuiesc setul sunt realizate în condiţii de calitate proof.

Art. 3. - Setul de monetărie va fi prezentat sub formă de pliant, introdus într-un etui, piesele componente fiind încastrate în locaşuri speciale.

Art. 4. - Lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie, cu anul de emisiune 2012, cu medalie din argint, dedicat aniversării a 100 de ani de la începerea construirii clădirii Muzeului Etnografic Românesc (astăzi Muzeul Naţional al Ţăranului Român), se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 8 octombrie 2012.

Nr. 29.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea cardinalului Alexandru Todea

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 29 octombrie 2012, o monedă din argint dedicată aniversării a 100 de ani de la naşterea cardinalului Alexandru Todea.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Valoare nominală 10 lei

Metal argint

Titlu 999%o

Formă rotundă

Diametru 37 mm

Greutate 31,103 g Calitate proof

Cant zimţat

Aversul monedei prezintă Catedrala „Sf. Treime” din Blaj, valoarea nominală „10 LEI” şi stema României; la exterior, circular, anul de emisiune „2012” şi inscripţiile „ROMÂNIA” şi „CATEDRALA SF. TREIME, BLAJ”.

Reversul monedei redă portretul lui Alexandru Todea şi anii între care a trăit acesta „1912” şi „2002”; la exterior, inscripţia în arc de cerc „CARDINALUL ALEXANDRU TODEA”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea cardinalului Alexandru Todea au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 9 octombrie 2012.

Nr. 30.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,

conform dispoziţiilor art. 2, art. 7 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. e), art. 29, art. 31- 33, 37, 38, 38”i şi 382, art. 50 lit. h3) şi h4), art. 51 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) şi ale art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Campania electorală la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, inclusiv de televiziune prin cablu, a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor legal constituite ale cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale, precum şi a candidaţilor independenţi care înaintează propuneri de candidatură, denumiţi în continuare competitori electorali, începe în ziua de 9 noiembrie 2012, ora 0,00, şi se încheie în ziua de 8 decembrie 2012, ora 7,00.

(2) Campania electorală reflectată prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, publice şi private, denumită în continuare campanie, se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea audiovizualului, ale Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările ulterioare, denumită în continuare Codul audiovizualului, precum şi ale prezentei decizii.

Art. 2. - Campania trebuie să servească următoarelor interese generale:

a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză;

b) ale competitorilor electorali, de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale.

Art. 3. - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:

a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;

b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;

c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

 

CAPITOLUL II

Proceduri preliminare

 

Art. 4. - Competitorii electorali au acces gratuit la posturile publice de radio şi de televiziune în condiţiile art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Posturile de radio şi de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, care vor reflecta campania electorală au obligaţia să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum şi intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în ziua de 8 noiembrie 2012, printr-o adresă, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) La posturile private de radio şi televiziune cu acoperire naţională timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali trebuie să fie proporţionali cu cei practicaţi de posturile publice cu acoperire naţională.

(3) La posturile locale şi regionale de radio şi de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali vor fi proporţionali cu numărul de candidaturi rămase definitive în aria geografică acoperită de postul respectiv, potrivit datelor comunicate public de către birourile electorale de circumscripţie din respectiva arie de acoperire.

(4) Tarifele pe emisiune şi pe unitate de timp ale fiecărui post privat de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, vor fi făcute publice şi vor fi aceleaşi pentru toţi competitorii.

(5) în situaţiile litigioase privind alocarea timpilor de antenă, posturile vor trebui să facă dovada că au oferit tuturor competitorilor electorali accesul, în condiţiile Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Emisiuni electorale

 

Art. 6. - (1) Pentru reflectarea desfăşurării campaniei electorale şi a activităţilor de propagandă electorală, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni:

a) de promovare electorală - în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie

electorală; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, acestea se vor încadra în timpii de antenă acordaţi fiecărui competitor electoral; la posturile private de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, accesul, contra cost, al competitorilor electorali va respecta condiţiile art. 38 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b) de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor sau, după caz, a reprezentanţilor competitorilor electorali; accesul candidaţilor şi al reprezentanţilor competitorilor electorali la emisiunile de dezbatere electorală este gratuit.

(2) Emisiunile dedicate campaniei electorale prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi marcate pe toată durata emisiunii cu sintagma „publicitate electorală”, iar cele de la alin. (1) lit. b) vor fi marcate cu sintagma „dezbatere electorală”.

(3) Radiodifuzorii nu trebuie să creeze confuzie, prin format sau prezentator, între emisiunile de promovare electorală şi cele de dezbateri ale postului, inclusiv de dezbateri electorale.

(4) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat, susţinător sau reprezentant al candidatului.

Art. 7. - (1) în perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile prevăzute la art. 6.

(2) în perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali.

Art. 8. - (1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

(2) în cadrul emisiunilor informative pot fi prezentate informaţii privind sistemul electoral, calendarul campaniei electorale şi tehnica votării.

(3) în emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Este interzisă difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzori lor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi ori reprezentanţi ai competitorilor electorali.

(4) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.

Art. 9. - (1) în cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

(2) în cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să se asigure că invitaţii respectă următoarele obligaţii:

a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;

b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului persoanei la propria sa imagine şi la respectarea vieţii sale private sau să aducă atingere moralei publice;

c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat ori reprezentant al competitorilor electorali;

d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

Art. 10. - Moderatorii emisiunilor au următoarele obligaţii:

a) să fie imparţiali;

b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii de dezbateri electorale, oferind fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;

c) să formuleze întrebările fără a fi tendenţioşi sau părtinitori şi să manifeste un comportament civilizat în relaţia cu participanţii la dezbateri;

d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite;

e) să solicite, în mod convingător, dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi;

f) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, participanţii la emisiuni pun în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor, fac afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice, nu probează eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al unui competitor electoral, incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul şi, după caz, producătorul emisiunii pot decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii.

Art. 11. - (1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală şi de dezbateri electorale, cu respectarea cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute la art. 38 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Codului audiovizualului.

(2) Pentru difuzarea spoturilor publicitare electorale radiodifuzorii privaţi sunt obligaţi să asigure candidaţilor şi competitorilor electorali condiţii egale de acces şi de tarifare pe unitatea de timp.

(3) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit de către candidaţii şi competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligaţia să asigure identificarea spoturilor electorale, astfel încât publicul să fie informat cu privire la competitorul electoral al cărui mesaj este difuzat.

(4) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii de promovare electorală, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.

(5) Conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;

b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;

c) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală ori etnie.

(6) în cazul emisiunilor de promovare electorală ale serviciilor publice de radio şi televiziune pot fi difuzate şi spoturi electorale, cu încadrare în timpii de antenă acordaţi competitorilor electorali.

Art. 12. - (1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 381 şi 382 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Televotul ori anchetele făcute pe stradă, în rândul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Art. 13. - (1) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unei emisiuni electorale a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.

(2) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui emisiuni electorale a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la rectificare.

(3) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică şi la rectificare:

a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat, în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;

b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului;

c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;

d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.

(4) în preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie electorală.

Art. 14. - Începând cu 48 de ore înainte de ziua votării şi până la încheierea votării, este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

Art. 15. - Începând cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la încheierea votării sunt interzise:

a) difuzarea de spoturi de publicitate electorală;

b) invitarea sau prezentarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile şi programele posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (4);

c) comentarii privind desfăşurarea campaniei, precum şi cele privind candidaţii şi competitorii electorali.

Art. 16. - În ziua votării sunt interzise activităţile prevăzute la art. 15, precum şi următoarele activităţi:

a) prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării;

b) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării;

c) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 17. - (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 6 şi a spoturilor publicitare electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

(2) înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor şi vor fi puse la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cererea acestuia.

Art. 18. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii audiovizualului, precum şi ale art. 50 şi 51 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. 738.

 

ANEXĂ

 

Radiodifuzor.......................................................

Licenţa audiovizuală nr. ..................................

Postul de radio/televiziune.......................................

Localitatea..........................................................

 

Către

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5,

cod 050706, Fax: 021.305.53.54

 

Subsemnatul/Subscrisa, ................................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ........................................., str. ................................. nr. ....., bl......, sc ......, ap......, judeţul/sectorul.................., în vederea aplicării dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale, vă transmitem lista emisiunilor de promovare electorală şi a emisiunilor de dezbatere electorală, precum şi programarea lor, pe zile şi ore, pe întreaga durată a campaniei.

Persoanele învestite cu responsabilităţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt..........................., având funcţia de ........................., şi pot fi contactate la telefon/fax.......................................

 

…………………………………………………

(semnătura şi ştampila titularului de licenţă)

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 8 august 2008, se fac următoarele rectificări:

- la anexa nr. 8 „Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripţia Electorală nr. 8 - Judeţul Braşov”, la lit. A „Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, la Colegiul uninominal nr. 6 Municipiul Braşov*), în caseta din coloana „Localităţi (municipii, oraşe, comune)/străzi, numere poştale”, în loc de: „Străzile Astra, Afinelor, Aurel Marin, Calea Bucureşti de la nr. 147 şi nr. 200 la final, Bârseanu Andrei, Brazilor, Fundătura Brazilor, Cameliei, Carcalechi Zaharia, Cireşului, Crizantemelor, Dorului, Ederei, Ferigii, Fontei, Frasinului, Garoafelor, Garofiţei, Gării Dârste, Gării Noua, Ghiocelului, George Giuglea, Gladiolelor, Gorunului, Lacurilor, Laminoarelor, Levănţicăi, Liliacului, Luceafărului, Macului, Maximilian Valeriu Pictor, Mesteacănului, Meşotă Ioan, Minea Ilie, Mugurului, Murelor, Nucului, Nicola Nicolau, Nufărului, Oţelului, Paltinului, Păducelului, Pinului, Plopilor, Ioan Popea, Prunului, Romaniţei, Rosmarinului, Salcâmului, Socului, Stejarului, Teilor, Trandafirului, Ulmului, Vişinului, Zorelelor, Alecsandri Vasile, Aluniş, Arinului, Arţarului, Calcarului, Carpenului, Cernei, Crişului, Diana, Doinei, Fragilor, Ghindei, Grigorescu Nicolae Pictor, Jepilor, Klein Micu, Măcieşului, Mestecăniş, Molidului, Muncii, Mureşului, Murgu Eftimie, Odobescu Alexandru, Oltului, Padina, Papiu Ilarian, Someşului, Tâmpei, Temeliei, Valea Cetăţii, Vârful cu Dor, Zmeurei, Albăstrelelor, Automotoarelor, Bogdan Alexandru Prof, Brânduşelor de la nr. 37 şi 80 la final, Bujorului, Busuiocului, Ceferiştilor, Cerna Panait, Crinului, Dacia, Drezinei, Fanionului, Florilor, Fochiştilor, Freziei, Furnalelor, Turnătoriei, Grâului, Hărmanului de la nr. 29 şi nr. 70 la nr. 47 şi nr. 134, Hortenziei, 11 Iunie 1848, Lalelelor, Lămâiţei, Locomotivei, Magnoliei, Mărgăritarelor, Mecanicilor, Micşunelelor, Mimozei, Narciselor, Parcul Mic, Pavilioanele CFR, Rozelor, Saligny Anghel, Salviei, Semaforului, Telegrafului, Toporaşului, Aleea Violetelor, Viorelelor, Vlahuţă Alexandru, Zambilelor”

se va citi: „Străzile Astra, Afinelor, Aurel Marin, Calea Bucureşti de la nr. 147 şi nr. 200 la final, Bârseanu Andrei, Brazilor, Fundătura Brazilor, Cameliei, Carcalechi Zaharia, Cireşului, Crizantemelor, Dorului, Ederei, Ferigii, Fontei, Frasinului, Garoafelor, Gării Dârste, Gării Noua, Ghiocelului, George Giuglea, Gladiolelor, Gorunului, Lacurilor, Laminoarelor, Levănţicăi, Liliacului, Luceafărului, Macului, Maximilian Valeriu Pictor, Mesteacănului, Meşotă Ioan, Minea Ilie, Mugurului, Murelor, Nucului, Nicola Nicolau, Nufărului, Oţelului, Paltinului, Păducelului, Pinului, Plopilor, Ioan Popea, Prunului, Romaniţei, Rosmarinului, Salcâmului, Socului, Stejarului, Teilor, Trandafirului, Ulmului, Vişinului, Zorelelor, Alecsandri Vasile, Aluniş, Arinului, Arţarului, Calcarului, Carpenului, Cernei, Crişului, Diana, Doinei, Fragilor, Ghindei, Grigorescu Nicolae Pictor, Jepilor, Klein Micu, Măcieşului, Mestecăniş, Molidului, Muncii, Mureşului, Murgu Eftimie, Odobescu Alexandru, Oltului, Padina, Papiu Ilarian, Someşului, Tâmpei, Temeliei, Valea Cetăţii, Vârful cu Dor, Zmeurei, Albăstrelelor, Automotoarelor, Bogdan Alexandru Prof, Brânduşelor de la nr. 37 şi 80 la final, Bujorului, Busuiocului, Ceferiştilor, Cerna Panait, Crinului, Dacia, Drezinei, Fanionului, Florilor, Fochiştilor, Freziei, Furnalelor, Turnătoriei, Grâului, Hărmanului de la nr. 29 şi nr. 701a nr. 47 şi nr. 134, Hortenziei, 11 Iunie 1848, Lalelelor, Lămâiţei, Locomotivei, Magnoliei, Mărgăritarelor, Mecanicilor, Micşunelelor, Mimozei, Narciselor, Parcul Mic, Pavilioanele CFR, Rozelor, Saligny Anghel, Salviei, Semaforului, Telegrafului, Toporaşului, Aleea Violetelor, Viorelelor, Vlahuţă Alexandru, Zambilelor”;

- la anexa nr. 8 „Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscripţia Electorală nr. 8 - Judeţul Braşov”, la lit. A „Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor”, la Colegiul uninominal nr. 8 Municipiul Braşov*), în caseta din coloana „Localităţi (municipii, oraşe, comune)/străzi, numere poştale”, în loc de: „Străzile Abatorului, Abrud, Agricultorilor, Albatrosului, Andreescu Ion Pictor, Anghel Dimitrie, Augustin Tătaru, Baiului, Bârsa Repede, Zaharia Bârsan, Benea Augustin, Blasius Simon, Bressan, Bogdan Vodă, Bobului, Borzeşti, Bran Ion Lemeny Branişte Valeriu, Bucegi, Buzeşti, Cânepii, Valeria Căliman, Cerceluşului, Ciortea Aurel, Clemens Andreas, Ioan Clopoţel, Codru Drăguşan Ioan, Colan Ioan, Corbea David, Craiului, Crângului, Curmăturii, Dragoş Vodă, Gheorghe Dragoş, Corvin Matei, Cosmeşti, Cseret Mihaly Dariu Ioan, Ovid Densuşianu, Dihamului, Doja Gheorghe, Dornei, Eder Hans, Calea Feldioarei de la nr. 1 şi 2 la nr. 89 şi 80, Flechtenmaher Al, Fronius Daniel, Fuiorului, Gimbăşelului, Gospodarilor, Halasz Gyula, Ioan Huniade, Inului, Irisului, Lanurilor, Lânii, Lecca Constantin, Livezilor, Lotusului, Lucács Iren, Lucernei, Lungă de la nr. 252 şi 255 la final, Măgurii, Meţianu Ioan, Molnar Victor, Molnar Ianos, Morarului, Moress Wilhelm, Muşeţelului, Muslea Candid, Nica Gh. Constantin, Radu Pascu, Plaiului, Plantelor, Platanilor, Pop Nicolae, Pumnul Aron, Puşcariu Sextil, Rădulescu Eliade Ion, Romer Iulius, Roşea Pavel, Ion Sassu Ducşoara, Sălciei, Spicului, Someşan Laurian, Stupinei, Teodoroiu Ecaterina, Trifoiului, Ureche Grigore Cronicar, Zlatna, Amurgului, Bazaltului, Bisericii Române de la nr. 1 şi 2 la nr. 69 şi nr. 88, Bobâlna, Bogdan Ioan, Carierei, Carierei Fundătură, Călugăreni, Căprioarei, Cărămidăriei, Câmpului, Cloşca, Cristianului, Crişan, Cucului, De Mijloc, Dumbrava Roşie, Enupărului, Fabricii, Făgăraşului, Fânului, Fanarului, Horia, Islaz, Lungă de la nr. 66 şi 67 la nr. 250 şi 253, Lupu Vasile, 8 Martie, Mărăşeşti, Memorandumului, Mihai Viteazul de la nr. 25 şi 116 la final, Mică, Mirăslău, Morii, Neculce Ion Cronicar, Nicopole, Pădurii, Rahovei, Războieni, Rovine, Spartacus, Stadionului, Suceava, Şcolii, Şoimului, Titan, Valea Albă, Vidin, Aluminiului, Argintului, Baciu Ştefan, Banciu Axente, Barac Ioan, Brenfeld Emanoil, Bronzului, Ciocanului, Ciurcu Alexandru, Constructorilor, 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie de la nr. 59 şi 84 la final, Diamandi Manole, G-ral Dumitrache, Eremia Tiberiu, Forjei, Gloriei, Goga Octavian, Independenţei, Metalurgiştilor, G-ral Leonard Mociulschi, Moroianu George, Olteţ, Păcii, Popasu Ioan, Progresului, Reconstrucţiei, Vasile Goldiş, Ioan V. Socec, Strungului, Tablei, Tineretului, Turnului, Tractoarelor, Ursu Ioan, Valea Jiului, Alunului, Ciceu, Deda, Dudului, Filiaşi, Hărmanului de la nr. 49 şi 136 la final, Hărmanului Fundătură, Paşcani, Simeria, Teiuş, Timiş Triaj, Timişul Sec, Ungheni, Urziceni, Drumul Cernatului, Zizinului de la nr. 95 şi 104 la final, Albinelor, Baciului, Bârsei, Capra Neagră, Cavalului, Câmpul cu Flori, Vasile Copilu Chiatră, Cimpoiului, Ciobanului, Dascălu Costea, Dulgherului, Fagurului, Fântânii, Filip Gheorghe, Fundăturii, Calea Feldioarei de la nr. 91 şi 82 la final, Izvorului, Luncii, Merilor, Nicovalei, Primăverii, Oiţelor, Orhideelor, Parcul Verde, Păşunii, Plugarilor, Strunga Mieilor, Surlaşului, Tâmplarilor, Târgului, Torsului, Triumfului”

se va citi: „Străzile Abatorului, Abrud, Agricultorilor, Albatrosului, Andreescu Ion Pictor, Anghel Dimitrie, Augustin Tătaru, Baiului, Bârsa Repede, Zaharia Bârsan, Benea Augustin, Blasius Simon, Bressan, Bogdan Vodă, Bobului, Borzeşti, Bran Ion Lemeny, Branişte Valeriu, Bucegi, Buzeşti, Cânepii, Valeria Căliman, Cerceluşului, Ciortea Aurel, Clemens Andreas, Ioan Clopoţel, Codru Drăguşan Ioan, Colan Ioan, Corbea David, Craiului, Crângului, Curmăturii, Dragoş Vodă, Gheorghe Dragoş, Corvin Matei, Cosmeşti, Cseret Mihaly, Dariu Ioan, Ovid Densuşianu, Dihamului, Doja Gheorghe, Dornei, Eder Hans, Calea Feldioarei de la nr. 1 şi 2 la nr. 89 şi 80, Flechtenmaher Al, Fronius Daniel, Fuiorului, Gimbăşelului, Gospodarilor, Halasz Gyula, Ioan Huniade, Inului, Irisului, Lanurilor, Lânii, Lecca Constantin, Livezilor, Lotusului, Lucács Iren, Lucernei, Lungă de la nr. 252 şi 255 la final, Măgurii, Meţianu Ioan, Molnar Victor, Molnar Ianos, Morarului, Moress Wilhelm, Muşeţelului, Muslea Candid, Nica Gh. Constantin, Radu Pascu, Plaiului, Plantelor, Platanilor, Pop Nicolae, Pumnul Aron, Puşcariu Sextil, Rădulescu Eliade Ion, Romer Iulius, Roşea Pavel, Ion Sassu Ducşoara, Sălciei, Spicului, Someşan Laurian, Stupinei, Teodoroiu Ecaterina, Trifoiului, Ureche Grigore Cronicar, Zlatna, Amurgului, Bazaltului, Bisericii Române de la nr. 1 şi 2 la nr. 69 şi nr. 88, Bobâlna, Bogdan Ioan, Carierei, Carierei Fundătură, Călugăreni, Căprioarei, Cărămidăriei, Câmpului, Cloşca, Cristianului, Crişan, Cucului, De Mijloc, Dumbrava Roşie, Enupărului, Fabricii, Făgăraşului, Fânului, Fanarului, Horia, Islaz, Lungă de la nr. 66 şi 67 la nr. 250 şi 253, Lupu Vasile, 8 Martie, Mărăşeşti, Memorandumului, Mihai Viteazul de la nr. 25 şi 1161a final, Mică, Mirăslău, Morii, Neculce Ion Cronicar, Nicopole, Pădurii, Rahovei, Războieni, Rovine, Spartacus, Stadionului, Suceava, Şcolii, Şoimului, Titan, Valea Albă, Vidin, Aluminiului, Argintului, Baciu Ştefan, Banciu Axente, Barac Ioan, Brenfeld Emanoil, Bronzului, Ciocanului, Ciurcu Alexandru, Constructorilor, 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie de la nr. 59 şi 84 la final, Diamandi Manole, G-ral Dumitrache, Eremia Tiberiu, Forjei, Gloriei, Goga Octavian, Independenţei, Metalurgiştilor, G-ral Leonard Mociulschi, Moroianu George, Olteţ, Păcii, Popasu Ioan, Progresului, Reconstrucţiei, Vasile Goldiş, Ioan V Socec, Strungului, Tablei, Tineretului, Turnului, Tractoarelor, Ursu Ioan, Valea Jiului, Alunului, Ciceu, Deda, Dudului, Filiaşi, Hărmanului de la nr. 49 şi 136 la final, Hărmanului Fundătură, Paşcani, Simeria, Teiuş, Timiş Triaj, Timişul Sec, Ungheni, Urziceni, Drumul Cernatului, Zizinului de la nr. 95 şi 104 la final, Albinelor, Baciului, Bârsei, Capra Neagră, Cavalului, Câmpul cu Flori, Vasile Copilu Chiatră, Cimpoiului, Ciobanului, Dascălu Costea, Dulgherului, Fagurului, Fântânii, Filip Gheorghe, Fundăturii, Calea Feldioarei de la nr. 91 şi 82 la final, Izvorului, Luncii, Merilor, Nicovalei, Primăverii, Oiţelor, Orhideelor, Parcul Verde, Păşunii, Plugarilor, Strunga Mieilor, Surlaşului, Tâmplarilor, Târgului, Torsului, Triumfului, Garofiţei”.


*) A se vedea şi rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 12 noiembrie 2008.