MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 208/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 208         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 martie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

328. - Decret privind conferirea unor ordine

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

223. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2011 şi la Bruxelles la 8 februarie 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 

230. - Hotărâre privind înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

222. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în cadrul operaţiunii „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gâzelor naturale cu reţelele europene” din axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE)

 

238. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind stabilirea personalului împuternicit pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase si a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviara şi pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului autorizaţiei de control

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor ordine

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru implicarea consecventă în dezvoltarea relaţiilor româno-austriece, contribuind pe această cale la îmbunătăţirea imaginii României şi la promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti în context european,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer doamnei Simona Noja, balerină, director managerial al Şcolii de Balet a Operei de Stat din Viena.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Michael Anders-Kraus, membru al Asociaţiei Saşilor Transilvăneni din Viena.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria F „Promovarea culturii”, doamnei Koschka Hetzer Molder, jurnalistă, colaboratoare a Institutului Cultural Român din Viena.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria H „Cercetarea ştiinţifică”, domnului profesor Harald Heppner, istoric, membru de onoare al Institutului de Istorie al Academiei Române din laşi şi doctor honoris causa al Universităţii din Timişoara.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 26 martie 2012.

Nr. 328.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul ce scrisori semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2011 şi la Bruxelles la 8 februarie 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 4/2004 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2011 şi la Bruxelles la 8 februarie 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii, ratificat prin Legea nr. 4/2004, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 223.


*) Traducere.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 614.797 din 23 noiembrie 2011

 

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucureşti

Tel:+021 319 97 39

Fax:+021 312 2011

 

Biroul Băncii Mondiale din România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Domnului Franşois Rantrua, director de ţară

 

Ref: Împrumutul nr. 4717RO „Proiectul de reabilitare şi reformă a sectorului de Irigaţii”

 

Dragă domnule Rantrua,

În urma solicitării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, datată 7 noiembrie 2011, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a agrea extinderea datei finale de tragere a proiectului menţionat mai sus cu 6 luni, de la 31 martie 2012 la 30 septembrie 2012.

Această extindere este necesară pentru finalizarea reabilitării sistemelor de irigaţii în două locaţii (Terasa Brăilei şi Terasa Vizirii), care se estimează că va dura 18 luni, depăşind cu aproximativ 2-3 luni data curentă de finalizare. Din totalul de 6 luni, două vor fi necesare pentru finalizarea tuturor activităţilor şi 4 pentru închiderea şi arhivarea documentelor.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

BANCA MONDIALĂ

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Regiunea Europa şi Asia Centrală

17 Avenue Marnix, Et. 2, 1000 Bruxelles, Belgia

Tel.: (322)5040994, Fax: (322) 5040999

8 februarie 2012

 

Domnului Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule Drăgoi,

 

Re: România - Proiectul de reabilitare şi reformă a sistemului de irigaţii (împrumut nr. 4717 RO) Extinderea datei-limită de tragere

 

În urma scrisorii dumneavoastră datate 23 noiembrie 2011, prin care solicitaţi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) extinderea datei-limită de tragere a proiectului menţionat mai sus, am plăcerea de a vă confirma faptul că Banca este de acord cu solicitarea dumneavoastră.

În consecinţă, Banca a stabilit data de 30 iunie 2012 ca termen-limită în înţelesul secţiunii 2.03 a Acordului de împrumut dintre România şi Bancă, datat 26 august 2003.

Tragerile ulterioare din împrumut vor fi efectuate pentru cererile de tragere primite la Centrul Regional de Procesare al Băncii din Zagreb până la sfârşitul zilei de lucru în 31 octombrie 2012, cu privire la cheltuieli eligibile efectuate înainte de data-limită de tragere (spre exemplu, plăţi efectuate sau datorate pentru bunuri, lucrări şi servicii care au fost furnizate înainte de data-limită de tragere). Sumele din împrumut rămase netrase după ce au fost efectuate tragerile cu privire la aceste aplicaţii de tragere vor fi anulate.

 

Cu sinceritate,

Peter C. Harold,

director de ţară

Europa Centrală şi Statele Baltice

Regiunea Europa şi Asia Centrală

 

CC: Excelenţei Sale Valeriu Tabără,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

Bucureşti, România

 

Domnului Ruud Treffers,

director executiv

Banca Mondială

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 132 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş se înfiinţează o nouă facultate, Facultatea de Medicină şi Farmacie, cu programe în limbile română, maghiară şi engleză, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş derulează, potrivit iegii, procedurile pentru organizarea alegerilor, precum şi pe cele pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor necesare pentru coordonarea din punct de vedere administrativ a facultăţii nou-înfiinţate potrivit alin. (1).

Art. 2. - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior stabileşte numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programele de studii care funcţionează în cadrul facultăţii înfiinţate potrivit art. 1 alin. (1).

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior,

Ioan Curtu

 

Bucureşti, 27 martie 2012.

Nr. 230.

 

ANEXĂ

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă

Acreditare (A)

sau

autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Medicină şi Farmacie

(limba română, limba maghiară şi limba engleză)

Sănătate

 

Asistenţă medicală generală (în limba maghiară şi în limba română)

AP

IF

240

Medicină (în limba maghiară)

AP

IF

360

Medicină (în limba engleză)

AP

IF

360

Farmacie (în limba maghiară)

AP

IF

300

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în cadrul operaţiunii „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene” din axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu:

- Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013;

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

- Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999;

- Cadrul strategic naţional de referinţă 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 2,594 din 25 iunie 2007;

- Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.472/2007,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat pentru propuneri de proiecte de investiţii pentru diversificarea reţelelor de interconectare, finanţate prin Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de intervenţie 3 „Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea 4.3 „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”.

Art. 2. - (1) Termenul de depunere a cererilor de finanţare pentru operaţiunea menţionată la art. 1 începe să curgă la 15 zile de la data publicării prezentului ordin şi se împlineşte la data de 14 decembrie 2012, ora 12,00.

(2) îndrumări pentru completarea corectă a cererii de finanţare şi informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, criteriile de eligibilitate, procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Contractarea, finanţarea şi monitorizarea proiectelor selectate, precum şi raportarea se fac în conformitate cu prevederile anexei.

Art. 3. - Valoarea alocării financiare din fondurile POS CCE aferentă perioadei 2011-2013 este în cuantum de 65.510.930 lei, pentru finanţarea proiectelor selectate în cadrul cererii de propuneri de proiecte prevăzute la art. 1.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.288/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii pentru domeniul major de intervenţie 3 „Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea 4.3 „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene” din cadrul axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”(POS CCE), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 599 şi 599 bis din 11 august 2008.

Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 222.


*) Anexa se publică Di Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind stabilirea personalului împuternicit pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară şi pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului autorizaţiei de control

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară se fac de către personalul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. şi al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în baza autorizaţiei de control emise de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

(3) Forma, modelul şi conţinutul autorizaţiei nominale de control sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Autorizaţiile de control se eliberează persoanelor nominalizate în anexa nr. 1, care se împuternicesc pentru constatarea contravenţiei prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 şi pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de aceasta.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

 

Bucureşti, 21 martie 2012.

Nr. 238.

 

ANEXA Nr. 1

 

Lista

cu persoanele împuternicite de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011

privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase si a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei

Funcţia

1.

Bucşa Emil

Revizor regional SC

2.

Cepleanu Marcel

Revizor regional SC

3.

Ciobotaru Iulian

Revizor regional SC

4.

Ciornea Ioan Marius

Revizor regional SC

5.

Cociuban Nicolae

Revizor regional SC

6.

Constantinescu Octavian

Revizor regional SC

7.

Cotuţ Alexandru

Revizor regional SC

8.

Dorobanţu Ion

Revizor regional SC

9.

Dusa Daniel

Revizor regional SC

10.

Facă Marinei

Revizor regional SC

11.

Florea Ionel

Revizor regional SC

12.

Ionescu Constantin

Revizor regional SC

13.

Laze Cornel

Revizor regional SC

14.

Marta Ioan

Revizor regional SC

15.

Moldoveanu Mihail

Revizor regional SC

31.

Bălinişteanu Vasile

Revizor sector SC

32.

Banu Romulus

Revizor sector SC

33.

Cotescu Daniel

Revizor sector SC

34.

Daroczi losif

Revizor sector SC

35.

Grecu Sorin

Revizor sector SC

36.

Hornat Vasile

Revizor sector SC

37.

Mea Ionel

Revizor sector SC

38.

Luigi Vasile

Revizor sector SC

39.

Manea Viorel

Revizor sector SC

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei

Funcţia

16.

Mureşan Rareş

Revizor regional SC

17.

Nae Constantin

Revizor regional SC

18.

Neagotă Nicolae

Revizor regional SC

19.

Negoiescu Florentin

Revizor regional SC

20.

Nemeş Liviu

Revizor regional SC

21.

Nistor Florin

Revizor regional SC

22.

Odagiu Gelu

Revizor regional SC

23.

Patru Cristian

Revizor regional SC

24.

Schipor Petru

Revizor regional SC

25.

Stoian Gheorghe

Revizor regional SC

26.

Vîlciu Mircea

Revizor regional SC

27.

Visalon Daniel

Revizor regional SC

28.

Apetrei Comeliu

Revizor sector SC

29.

Baicu Cristian

Revizor sector SC

30.

Balaban Dan

Revizor sector SC

40.

 Nealcoş Ioan

Revizor sector SC

41

 Nicola Paul

Revizor sector SC

42

 Oprea Ioan

Revizor sector SC

43.

 Osanu Costel

Revizor sector SC

44.

 Pîrvu Cornel

Revizor sector SC

45.

 Simion Florin

Revizor sector SC

46.

 Ţîriea Gheorghe

Revizor sector SC

47

 Trancă Cornel

Revizor sector SC

48.

 Zamă Olimpiu

Revizor sector SC

 

Lista

cu persoanele împuternicite de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei

Funcţia

1.

Nechita Adrian

Revizor regional SC

2.

Dumitrescu Mircea

Revizor regional SC

3.

Ivănescu Dragoş

Revizor regional SC

4.

Crăciun Gheorghe

Revizor regional SC

5.

 Cîrdu Sorin

Revizor regional SC

6.

Venter Nicolae

Revizor regional SC

7.

 Petcu Ilie

Revizor regional SC

8.

Andrei Vilius

Revizor regional SC

9.

Szabo Liviu

Revizor regional SC

10.

Zlate Daniel

Revizor regional SC

11.

Ciolan Nicolae

Revizor regional SC

12.

Olteanu Daniel

Revizor regional SC

13.

Ilie Eugen

Revizor regional SC

14.

Mărunţiş Titus-Sorinel

Revizor regional SC

15.

Gurguţe Horia

Revizor regional SC

16.

Toma Viorel

Revizor regional SC

 

Lista

cu persoanele împuternicite de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011

 

Nr. crt.

Numele şt prenumele persoanei

Funcţia deţinută

1.

Alexandrescu CM. Răzvan-Radu

Şef serviciu SC. PP, AII

2.

Moisa M. Viorel-Mihai

Revizor central SC

3.

Petrea I. Gabriel Răzvan

Revizor central SC

4.

Batranolu Ghe. ştefan

Şef serviciu SC

5.

Silişteanu V Gheorghe

Revizor regional SC

6.

Dragne I. Georgel-Marian

Revizor regional SC

7.

Angelescu P. Marian

Revizor regional SC

8.

Murgan N. Ovidiu Gabriel

Revizor regional SC

9.

Vlad O. Ovidiu

Revizor regional SC

10.

Gropşian P. Ioan

Revizor regional SC

11.

Gal-Bandi St. Ştefan

Revizor regional SC

12.

Chifor I. Mircea Călin

Revizor regional SC

13.

Sav V. Vasile

Revizor regional SC

14.

Cotelea V. Vasile

Revizor regional SC

15.

Ostroschi S. Silviu

Revizor regional SC

16.

Mihăila C-tin Măricel Aurelian

Revizor regional SC

17.

Mihai D. Cristian

Revizor regional SC

18.

Stan Ghe. Romeo-Viorel

Revizor regional SC

19.

Văsui P. Dorel

Revizor regional SC

20.

Oprea D. Constantin

Revizor regional SC

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Forma, modelul şi conţinutul autorizaţiei nominale de control

 

- recto -

 

 

 

 

SIGLA

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

AUTORIZAŢIE DE CONTROL

 

Nr. ......../Data emiterii...................

 

 

 

 

DOMNUL (DOAMNA) ......................................

 

 

Loc pentru

fotografie

 

 

 

FUNCŢIA.............................................................

 

 

 

 

 

UNITATEA...................................................……

 

 

 

 

 

CNP......................................................................

 

 

 

 

 

Termen de Valabilitate.......................................

 

 

 

 

 

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii

( numele, prenumele, semnătura şi ştampila )

 

 

 

- verso –

 

 

 

Conform Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 238/2012 titularul autorizaţiei este împuternicit să constate contravenţia şi să aplice sancţiunile prevăzute in Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviară.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal

 

1. Lista persoanelor fizice care au plătit în anul 2011 cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţena

Valoarea cotizaţie

(lei)

Data

1

2

3

4

5

Moinescu Dumitru

1520625134000

română

2.500

06.02.2011

 

 

 

1.000

10.02.2011

 

 

 

250

07,07.2011

 

 

 

1.500

13.09.2011

 

 

 

2.350

14.11.2011

 

 

 

3.000

23 12.2011

 

 

 

3.250

27.12.2011

 

 

 

5.000

29.12.2011

Oneţ Vlad

1780816240044

română

50

2302.2011

 

 

 

1.000

01.04.2011

 

 

 

100

2804.2011

 

 

 

50

2505.2011

 

 

 

3.100

04 06.2011

 

 

 

100

19 07.2011

 

 

 

1.550

05.08.2011

 

 

 

100

19.08.2011

 

 

 

800

22.08.2011

 

 

 

250

14.12.2011

Luhan Petru

1770319333225

română

4.000

14.01.2011

 

 

 

4.000

18.02.2011

 

 

 

4.000

28.03.2011

 

 

 

4.000

19.04.2011

 

 

 

4.000

17.06.2011

 

 

 

4.000

17.06.2011

Tarhon Victor

1580501364232

română

350

22.02.2011

 

 

 

400

14.04.2011

 

 

 

6

16.05.2011

 

 

 

800

30.05.2011

 

 

 

5.000

28.07.2011

 

 

 

5.000

22.08.2011

 

 

 

5.000

15.09.2011

 

 

 

5.000

26.10.2011

 

 

 

5.000

22.11.2011

 

 

 

5.000

23.12.2011

Marcean Crin

1580628400151

română

5.000

01.06.2011

 

 

 

25

17.03.2011

 

 

 

5.000

01.07.2011

 

 

 

5.000

01.09.2011

 

 

 

5.000

30.09.2011

Gheorghe Eugen

1520211520011

română

554

12.01.2011

 

 

 

638

11.02.2011

 

 

 

638

12.03.2011

 

 

 

641

12.04.2011

 

 

 

641

12.05.2011

 

 

 

641

10.06.2011

 

 

 

641

12.07.2011

 

 

 

641

12.08.2011

 

 

 

641

14.09.2011

 

 

 

641

12.10.2011

 

 

 

641

11.11.2011

 

 

 

427

12.12.2011

 

Total cotizaţii persoane fizice: 108.916 lei

 

2. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei bunuri/ bani

Valoarea donaţiei

(lei)

Data donaţiei

1

2

3

4

5

6

Stanescu Sorin Paraschiv

1540212400337

română

bani

11.000

14.07.2011

Serban Gheorghe

1590304400219

română

bani

19.000

19.07.2011

Capota Vasile

1480901076084

română

bani

20.000

28.04.2011

Bogdan Doina

2431114054658

română

bani

30.000

09.12.2012

Curpas Ioan

1560301054684

română

bani

15.568

22.12.2012

Marcus Ioan

1650531054678

română

bani

10.000

25.01.2012

Susman Marioara

2720302051093

română

bani

30.000

09.12.2012

Balcan Cristian

1810222090027

română

bani

3.600

10.01.2011

 

 

 

 

3-600

11.01.2011

 

 

 

 

500

12.05.2011

Pintilie Adrian

1700525090080

română

bani

760

12.01.2011

 

 

 

 

850

15.02.2011

 

 

 

 

850

11.03.2011

 

 

 

 

850

08.04.2011

 

 

 

 

900

09.05.2011

 

 

 

 

900

29.05.2011

 

 

 

 

900

14.07.2011

 

 

 

 

900

10.08.2011

 

 

 

 

900

12.09.2011

 

 

 

 

900

13.10.2011

 

 

 

 

900

14.11.2011

 

 

 

 

900

14.12.2011

Ovidiu Calin

1741229120678

română

bani

2.500

22.04.2011

 

 

 

 

1.900

02.06.2011

 

 

 

 

3.000

10.06.2011

Benea Gheorghe

1540117113130

română

bani

2.000

11.07.2011

 

 

 

 

2.000

21.07.2011

 

 

 

 

5.000

22.12.2011


1

2

3

4

5

6

Andro Marinei

1620525125171

română

bani

2.000

21.02.2011

 

 

 

 

5.015

11.08.2011

Bojian Constantina

1690916374094

română

bani

10.000

12.11.2011

Crăciun Marian

1520721170339

română

bani

10.000

14.11.2011

Kevorchian Eduart Iani

1590703170381

română

bani

10.000

15.11.2011

Anghel Gheorghe

1590515170342

română

bani

20.000

19.11.2011

Patru Daniela

2740326167334

română

bani

5.000

05.09.2011

 

 

 

 

5.000

09.09.2011

Savelie Petrus

1610405520012

română

bani

170

13.01.2011

 

 

 

 

170

10.02.2011

 

 

 

 

170

15.03.2011

 

 

 

 

170

15.04.2011

 

 

 

 

170

18.05.2011

 

 

 

 

200

08.06.2011

 

 

 

 

200

15.07.2011

 

 

 

 

200

18.08.2011

 

 

 

 

1.000

07.09.2011

 

 

 

 

200

12.09.2011

 

 

 

 

200

27.10.2011

 

 

 

 

200

22.11.2011

 

 

 

 

500

25.11.2011

 

 

 

 

10.000

09.12.2011

Vladu Ioan

1551225520013

română

bani

10.000

08.06.2011

Capiteanu Cristian

1750408463060

română

bani

10.000

24.02.2011

Pavelescu Teodor

1500225250538

română

bani

130

07.02.2011

 

 

 

 

500

09.02.2011

 

 

 

 

500

04.03.2011

 

 

 

 

500

08.04.2011

 

 

 

 

500

13.05.2011

 

 

 

 

500

12.08.2011

 

 

 

 

500

15.09.2011

 

 

 

 

500

17.10.2011

 

 

 

 

500

23.10.2011

 

 

 

 

800

23.10.2011

 

 

 

 

1.500

14.12.2011

 

 

 

 

500

19.12.2011

 

 

 

 

500

28.12.2011

Strango Vasile

1680214301005

româna

bani

10.000

04.01.2011

Marcut Vasile Marian

1790101301029

română

bani

20.000

12.12.2011

Luhan Petru

1770319333225

română

bani

4.000

20.07.2011

 

 

 

 

4.000

20.08.2011

 

 

 

 

4.000

21.09.2011

 

 

 

 

4.000

21.10.2011

 

 

 

 

4.000

13.12.2011

 

 

 

 

4.000

13.12.2011


1

2

3

4

5

6

Stoichescu Ionuţ

1761016110668

română

bani

5.000

20.04.2011

 

 

 

 

5.000

21.04.2011

Cutui Florin

1601010354741

română

bani

8.000

14.12.2011

DincaAneta

2671108154231

română

bani

10.000

05.05.2011

Marinescu Marian Jean

1520811163247

română

bani

7.500

11.04.2011

Negoescu Luminiţa

2691112384182

română

bani

40.000

17.02.2011

 

 

 

 

20.000

20.09.2011

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

8.000

20.01.2011

 

 

 

 

8.000

04.03.2011

 

 

 

 

8.000

06.05.2011

 

 

 

 

8.000

19.07.2011

 

 

 

 

8.000

15.09.2011

 

 

 

 

8.000

14.11.2011

Macovei Monica

2590204400110

română

bani

6.300

16.02.2011

 

 

 

 

4.240

15.09.2011

Matula Iosif

1580823021872

română

bani

12.570

04.03.2011

 

 

 

 

25.080

24 06.2011

 

 

 

 

12.900

0512.2011

Niculescu Rares

1760829120691

română

bani

12.000

28.01.2011

Udrea Elena Gabriela

2731226100089

româna

bani

60.000

03.02.2011

Ciufudean Nicoleta Ioana

2780919453023

română

bani

2.000

25.03.2011

 

 

 

 

53.000

1512.2011

Stepanescu Remus Gheorghe

1680703205040

română

bani

100.000

19.05.2011

Oprisan Bogdan Costin

1650601400014

română

bani

27.250

19.10.2011

Stepanescu Gabriela Doina

2690220203148

română

bani

27.250

19.10.2011

Visan Mihaela Iuliana

2670731044481

română

bani

27.250

19.10.2011

Cretu Marian

1700306463036

română

bani

27.250

19.10.2011

Calcic Georgeta Rodica

2560202400401

română

bani

54.000

15.12.2011

Filip Aurelia Mihaela

2860920440013

română

bani

54.000

15.12.2011

Ciuculete Andrei Claudiu

1871117035318

română

bani

54.000

15.12.2011

Postolache Argentina Clara

2680828443010

română

bani

50.000

23.12.2011

Chira Cornel

1490619514158

româna

bani

2.000

2004.2011

 

 

 

 

2.190

04.05.2011

 

 

 

 

4.700

01.08.2011

Pruna Tudorel

1540906400161

română

bani

3.200

02.02.2011

 

 

 

 

3.200

20.09.2011

 

 

 

 

4.000

27.12.2011

Calin Gelu

1610726400173

română

bani

5.500

07.05.2011

 

 

 

 

3.100

26.08.2011

Stefanescu Nicolae

1620429400144

română

bani

3.700

04.05.2011

 

 

 

 

4.000

18.07.2011

Melinte Ştefan

1631220330763

română

bani

2.830

04.05.2011

 

 

 

 

4.850

29.07.2011

Pavel Marian

1661104400011

română

bani

5.800

05.12.2011

 

 

 

 

4.000

11.12.2011


1

2

3

4

5

6

Minca Emil

1700427341735

română

bani

4.700

06.05.2011

 

 

 

 

4.900

26.08.2011

Niţa Eduard

1720506424542

română

bani

5.000

05.05.2011

 

 

 

 

5.600

25.08.2011

Clabescu Costel

1750113461527

română

bani

3.500

05.05.2011

 

 

 

 

5.600

25.08.2011

Codreanu Florin

1780523452768

română

bani

5.600

07.05.2011

 

 

 

 

3.000

29.08.2011

Stoica Tudor

1820708225624

română

bani

3.900

04.05.2011

 

 

 

 

5.300

25.08.2011

Bercea Valerica

2510420400032

română

bani

5.700

17.05.2011

 

 

 

 

5.900

16.05.2011

Costea Marioara

2560117400968

română

bani

5.120

06.05.2011

 

 

 

 

5.300

26.08.2011

Lazaroin Ioana

2660429160034

română

bani

4.700

01.07.2011

 

 

 

 

5.000

03.02.2011

 

 

 

 

4.000

17.04.2011

Zlateanu Maria

2670626430025

română

bani

5.300

06.05.2011

 

 

 

 

3.500

26.08.2011

lancu Marcela

2680522470052

română

bani

1.700

04.05.2011

 

 

 

 

4.400

11.08.2011

 

 

 

 

1.100

25 08.2011

Gogor Iuliana

2701202511688

română

bani

3.900

04.05.2011

 

 

 

 

3.250

30.07.2011

Nita Elena

2720509434515

română

bani

4.500

06.05.2011

 

 

 

 

4.000

25.08.2011

Gheorghe Steluţa

2740115431524

română

bani

3.950

06.05.2011

 

 

 

 

4.700

25.08.2011

Armeanca Silvia

2770810461530

română

bani

4.000

05.05.2011

 

 

 

 

4.800

25.08.2011

Antonescu Cristina

2790825421510

română

bani

6.000

05.12.2011

Stoican Stefania

2801116460011

română

bani

3.400

2007.2011

 

 

 

 

1.200

04.02.2011

 

 

 

 

2.300

17.04.2011

Nita Ion

1620314400151

română

bani

6.450

12.01.2011

 

 

 

 

6.000

20.05.2011

Moise Ştefan

1821227295327

română

bani

6.800

18.02.2011

Ciufudean Ioana

2780919453023

română

bani

2.000

25.03.2011

 

 

 

 

9.000

22.06.2011

 

 

 

 

6.100

23.08.2011

Donea Mihai

1790722441546

română

bani

8.000

25.03.2011

Donea Dumitru Florian

1750506441521

română

bani

2.500

22.04.2011

 

 

 

 

5.000

23.11.2011

 

 

 

 

5.000

05.12.2011

 

 

 

 

2.400

08.12.2011

Donea Ionel

1760918441531

română

bani

 7.500

29.04.2011

Apostol George Daniel

1861214295932

română

bani

 2.000

25.03.2011

 

 

 

 

5.900

07.09.2011

Mastan Olimpia

2670910441541

română

bani

 8.400

16.11.2011

Prigoana Honorius

1870110124428

română

bani

 4.500

26.01.2011

 

 

 

 

12.000

02.03.2011

Ruse Adrian

1700906431518

română

bani

 20.000

22.08.2011

Ivascu Ion

1590823400178

română

bani

 15.000

18.03.2011

Constantinescu George

1840505460026

română

bani

 14.000

 01.07.2011

 

 

 

 

28.000

16.11.2011

 

Total donaţii persoane fizice: 1.459.203 lei

 

3. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Denumirea societăţii

Sediul social

Naţionalitatea

CUI

Felul donaţiei bunuri/

bani

Valoarea donaţiei

(lei)

Data donaţiei

1

2

3

4

5

6

7

Capitalist Prod-Com - S.R.L.

Aştileu, nr. 75F, judeţul Bihor

română

RO5120130

bani

17.000

25.01.2011

Five Continents Group

Răchiţi, judeţul Botoşani

română

ROI 6351776

bani

1.000

11.05.2011

Elsaco Electronic - S.R.L.

Botoşani, str. Pacea nr. 41A

română

RO7464520

bani

1.000

20.05.2011

S.I.E.P.C.O.F.A.R.-SA

Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 282

română

RO3596251

bani

4.000

21.09.2011

Har&H -S.R.L.

Braşov, str. Codrul Cosminului nr. 62, judeţul Braşov

română

RO17531058

bani

3.000

12.01.2011

 

 

 

 

 

3.000

18.04.2011

Global Capital Val - S.R.L.

Pătârlagele, str. N, Bălcescu nr. 65, judeţul Buzău

română

RO24331745

bani

2.000

08,12.2011

Vlad AE - S.R.L.

Scutelnici, judeţul Buzău

română

6426804

bani

1.000

09.12.2011

Rusen Company - S.R.L.

Scutelnici, judeţul Buzău

română

4595432

bani

1.000

12.12.2011

Exclusiv EN8 Aliment - S.R.L.

Constanţa, Intr. Mangaliei nr. 78A, judeţul Constanţa

română

RO13344294

bunuri

2.778

27.072011

BeiraCons -S.R.L.

Medgidia, Str. Independenţei nr. 71, judeţul Constanţa

română

RO11138174

bani

1.000

14.05.2011

AquaS.R.L.

Călăraşi, Str. Locomotivei nr. 3E

română

RO1929023

bani

30.000

10.02.2011

Euro Grup DG Transport

Otopeni, Ostratu, Str. Arţarului nr. 12, judeţul Ilfov

română

RO17684760

bani

25.000

23.03.2011

Prosol 2006 - S.R.L.

Funduiea, Str. Muncii nr. 14, judeţul Călăraşi

romană

ROI 8272008

bani

10.000

23.03.2011

Pestisem Trade - S.R.L.

Fundulea, str. Grigore Moisil nr. 2, judeţul Călăraşi

română

RO26389956

bani

1.500

04.11.2011

Ildu-S.R.L.

Vâlcelele, judeţul Călăraşi

română

RO6786765

bani

10.000

04.11.2011

Fundaţia Women Solidarity

Cluj-Napoca, Str. Turzii, nr. 122

română

23879295

bani

3.000

16.12.2011

S.C. Daniel -S.R.L.

Galaţi, str. Nae Leonard nr. 21

română

RO3264350

bani

1.000

06.01.2011

Transcris - S.R.L.

Galaţi, Str. Brăilei nr. 242

română

RO13747220

bani

3.000

28.02.2011

 

 

 

 

bani

1.400

01.07.2011

Agress Business Company - S.R.L.

Galaţi, Cartierul Siderurg işti lor Vest

română

RO11650068

bani

4.000

13.10.2011

 

 

 

 

bani

3.500

20.10.2011

Decis LVK -S.R.L.

Galaţi, str. Strungarilor nr. 8

română

RO5437384

bani

1.000

11.11.2011

Transmin - S.R.L.

Baia Mare, Str. Victoriei nr. 60, judeţul Maramureş

română

RO16738790

bani

4.000

06.05.2011

Coral Impex - S.R.L.

Ploieşti, str. Peneş Curcanul nr. 8, judeţul Prahova

română

4986244

Bani

2.000

11.04.2011

 

 

 

 

bani

5.000

18.08.2011

Aliden - S.R.L.

Albeşti-Paleologu, judeţul Prahova

română

ROI 2094874

bani

10.000

12.04.2011

Shiro Cons - S.R.L.

Ploieşti, str. Ştefan Greceanu nr. 33, judeţul Prahova

română

16854883

bani

5.000

18.082011

 

 

 

 

bani

5.000

12.12.2011

Gentrom Services - S.R.L.

Pioieşti, Str. Taninului nr. 10, judeţul Prahova

română

RO26820420

bani

500

12.12.2011

Nicogel Serv - S.R.L.

Plopeni, Str. Democraţiei nr. 10B, judeţul Prahova

română

RO8188091

bani

1.000

12.12.2011

Camion Service Center- SA.

Ploieşti, Str. Pompelor nr. 6, judeţut Prahova

română

ROI 356597

bani

1.000

12.122011

Lars Auto -S.R.L.

Brebu Mânăstirei nr. 127, judeţul Prahova

română

16988788

bani

1.000

12.12.2011

AutoMaster Grup - S.R.L.

Sat Cătunu nr. 39, judeţul Prahova

română

RO24697836

bani

500

12.12.2011

 

1

2

3

4

5

6

7

DeatecAuto - S.R.L.

Ploieşti, str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 340A, Prahova

română

RO23101667

bani

500

12.12.2011

OvidoiProd - S.R.L.

Ploieşti, Str. Luminii nr. 27, judeţul Prahova

română

RO25097180

bani

500

12.12.2011

Kato Service -S.R.L.

Ploieşti, Str. Ulierului nr. 9, judeţul Prahova

română

RO17588470

bani

1.000

12.12.2011

HSEQ Consulting -S.R.L.

Ploieşti, str. N, lorga nr. 5. judeţul Prahova

română

RO18147765

bani

2.000

12.12.2011

Wasch. Auto Service - S.R.L.

Ploieşti, str. Tunari nr. 1A, judeţul Prahova

română

RO27741952

bani

500

12.12.2011

Scapan Prod Corn - S.R.L.

Boldeşti Scăeni, Str. Izvoarelor nr. 2, judeţul Prahova

română

RO6696530

bani

1.000

12.12.2011

Ovaitrans - S.R.L.

Păuleştii Noi nr. 9, judeţul Prahova

română

RO14277487

bani

500

12.122011

Inedit Trans - S.R.L.

Ploieşti, judeţul Prahova

română

RO16904278

bani

500

12.12.2011

NairamServ Corn - S.R.L.

Ploieşti, bd. Bucureşti nr. 33. judeţul Prahova

română

RO18774560

bani

1.000

12.12.2011

Autokat -S.R.L

Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 416A, judeţul Prahova

română

RO15942600

bani

1.000

12.12.2011

Dig Impex -S.R.L.

Băicoi, Str. Republicii nr. 240, judeţul Prahova

română

RO3348833

bani

300

12.12.2011

Nimar-S.R.L.

Reghin, Str. Gării nr. 78A, judeţul Mureş

română

RO6626659

bani

25.000

13.12.2011

Ice Dyp Balaş - S.R.L.

Cărpiniş, str. A VI- A nr. 69, judeţul Timiş

română

RO8615850

bani

2.000

06.01.2011

Man Protection - S.R.L.

Arad, str. Simion Popa nr. 14, judeţul Arad

română

RO15041122

bani

4.834

12.01.2011

Eco Prod Service Tim - S.R.L

Timişoara, str. Alexandru Odobescu nr. 48A, judeţul Timiş

română

RO26631935

bani

900

29.03.2011

Milcon -S.R.L.

Timişoara, Calea Aradului nr. 42, judeţul Timiş

română

RO16168036

bani

4.000

09.08.2011

Auto Mec - S.R.L.

Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr nr. 7-9, judeţul Timiş

română

RO3040530

bani

800

15.12.2011

Mercado Impex - S.R.L

Tulcea, Str. Isaccei nr. 29

română

11626345

bani

2.000

30.08.2011

Top Tehnicomed - S.R.L

Bucureşti, bd. Chişinău nr. 9

română

21929796

bani

15.000

18.04.2011

Almaro Med - S.R.L.

Bucureşti, str. Traian Popovici nr. 79-91

română

18196121

bani

10.000

08.04.2011

Compact Industrial - S.R.L

Bucureşti, Aleea Emil Botta nr. 4

română

1554276

bani

20.000

08.02.2011

Best Electronic & Serigraphic Tehnolog y - S.R.L.

Bucureşti, str. Dorneasca nr. 13

română

6912465

bani

40.000

24.01.2011

 

 

 

 

 

20.000

10.06.2011

Mate -Fin -S.R.L

Bucureşti, Calea Rahovei nr. 321

română

RO466443

bani

10.000

11.01.2011

Iowemed - S.R.L.

Eforie Nord, judeţul Constanţa

română

7897273

bani

8.500

13.01.2011

lowemed - S.A.

Constanta, şos. I.C. Brătianu nr. 2-H

română

7897273

bani

5.000

23.09.2011

Grid Design -S.R.L.

Bucureşti, str. Suvenir nr. 11

română

24327582

bani

215.000

14.10.2011

Ad-Tention-Media

Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 34

română

RO24785067

bani

6.400

22.02.2011

Spectacular Global - S.R.L.

Bucureşti, Str. Limpejoarei nr. 19A

română

24108736

bani

7.500

17.02.2011

Strizu Robert - S.R.L.

Bucureşti, str. Barbu Urleanu nr. 9

română

17073163

bani

3.000

25.05.2011

Winman - S.R.L.

Constanţa, str. Nicolae Iorga nr. 28 - C1, judeţul Constanta

română

23840902

bani

15.000

03.06.2011

Gamma Press Consulting

Bucureşti, str. Chilia Veche nr. 7

română

17782165

bani

2.500

01.07.2011

 

Total donaţii persoane juridice: 591.412 lei

Venituri totale: 12.878.104 lei

Venituri din cotizaţii - total: 5.290.499 lei

Venituri din donaţii - total: 5.182,304 lei

Alte venituri: 283.769 lei


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.