MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 195/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 195         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 martie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

56. - Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare

 

320. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 109 din 9 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Decizia nr. 111 din 9 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Decizia nr. 195 din 6 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

168. - Hotărâre privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

169. - Hotărâre privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M. 11/352/300. - Ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale RO - ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMTEHNICA- S.A.

 

M.12/353/299. - Ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale RO - ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMTEHNICA- S.A.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2012

 

10. - Circulara privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate centenarului primei legi moderne a paşapoartelor româneşti

 

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Academia de Ştiinţe Militare, denumită în continuare ASM, se înfiinţează ca instituţie publică de interes naţional în domeniul cercetării ştiinţifice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, de consacrare academică, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

(2) ASM are personalitate juridică şi reprezintă în justiţie interesele proprii. ASM poate fi reprezentată în justiţie şi de organele de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

(3) Sediul ASM se afla în municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr. 68-72. sectorul 5 B.

Art. 2. - ASM are ca obiect de activitate:

a) dezvoltarea ştiinţelor din sistemul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în scopul alinierii la cerinţele NATO şi ale Uniunii Europene;

b) promovarea pe plan naţional şi internaţional a cercetărilor ştiinţifice din sistemul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

c) coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

d) fundamentarea necesarului de resurse de finanţare a activităţilor de cercetare-dezvoltare pe termen mediu şi lung din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

e) crearea cadrului legal pentru introducerea continuă a progresului tehnic în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Art. 3. - ASM recunoaşte Academia Română ca fiind cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală.

Art. 4. - În realizarea obiectului său de activitate, ASM colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Academia Română, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi academiile de ramură, instituţiile de învăţământ superior, precum şi cu alte ministere, instituţii şi unităţi de profil.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea ASM

 

SECŢIUNEA 1

Organizarea, funcţionarea şi finanţarea ASM

 

Art. 5. - ASM se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - (1)în vederea realizării obiectului său de activitate, ASM are următoarele atribuţii:

a) participă la elaborarea strategiei naţionale a activităţii de cercetare ştiinţifică din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în vederea respectării angajamentelor în domeniul capacităţilor asumate faţă de NATO şi Uniunea Europeană;

b) contribuie la valorificarea cercetării ştiinţifice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

c) elaborează programe de cercetare ştiinţifică în domeniile de interes pentru Ministerul Apărării Naţionale, Minsterul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii, precum şi pentru alte organe ale administraţiei publice;

d) colaborează la programele de cooperare ştiinţifică internaţională ale colectivelor de cercetare din instituţîle de învăţământ superior cu profil militar şi civil;

e) participă la elaborarea programelor de cercetare ştiinţifică ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale Academiei Române şi ale altor ministere şi instituţii interesate;

f) iniţiază şi dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii de cercetare ştiinţifică şi de învăţământ din ţară şi din străirătate, precum şi cu organizaţii naţionale şi internaţionale;

g) acordă, în condiţiile legii, distincţii şi premii pentru contribuţii deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică;

h) organizează, în nume propriu sau în colaborare cu alte instituţii din ţară şi din străinătate, manifestări ştiinţifice, congrese, seminare, ateliere de lucru şi simpozioane pe problemele cercetării din domeniul său de activitate;

i) participă, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu alte instituţii abilitate, la evaluarea şi atestarea capacităţii instituţiilor care desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul cercetării ştiinţifice, în condiţiile legii, potrivit ariei sale de responsabilitate;

j) formulează puncte de vedere în legătură cu înfiinţarea sau desfiinţarea de institute, centre şi unităţi de cercetare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

k) conduce programe de cercetare ştiinţifică din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, atribuite de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe bază de criterii de capabilitate, în sistem competiţional sau în mod direct;

l) coordonează şi evaluează activitatea de cercetare ştiinţifică din structurile proprii;

m) propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, în condiţiile legii, de centre sau colective mixte de specialişti pentru realizarea unor obiective specifice domeniului său de activitate;

n) formulează propuneri în domeniul dezvoltării cercetării şi învăţământului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

o) contribuie la fundamentarea, argumentarea şi expertizarea ştiinţifică a opţiunilor şi deciziilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

(2) ASM îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul său de activitate, stabilite prin lege sau prin statutul său.

Art. 7. - (1) ASM reuneşte personalităţi de o deosebită valoare ştiinţifică şi profesională din domeniile cercetării ştiinţifice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

(2) ASM are în componenţa sa membri titulari, membri corespondenţi, membri de onoare şi membri asociaţi. Numărul maxim al membrilor titulari şi al membrilor corespondenţi este 100, din care 50 membri titulari. Numărul membrilor de onoare şi numărul membrilor asociaţi se stabilesc prin statut.

(3) Membrii titulari şi membrii corespondenţi sunt cetăţeni români, aleşi dintre personalităţile ştiinţifice de prestigiu din domeniile prevăzute la alin. (1).

(4) Membrii de onoare sunt cetăţeni români şi străini care s-au remarcat prin realizările şi contribuţiile lor ia dezvoltarea ştiinţelor din domeniul militar.

(5) Membrii asociaţi pot fi doar persoane juridice.

Art. 8. - ASM poate acorda şi titlul de membru post-mortem.

Art. 9. - Criteriile şi procedura de alegere şi de excludere a membrilor ASM se stabilesc prin Statutul ASM.

Art. 10. - {1) Membrii titulari ai ASM beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră egală cu salariul mediu pe economie, în limita fondurilor disponibile.

(2) Membrii corespondenţi ai ASM beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră egală cu 50% din valoarea salariului mediu pe economie, în limita fondurilor disponibile.

(3) Membrii titulari şi membrii corespondenţi ai ASM care sunt şi membri ai altor academii optează pentru o singură indemnizaţie.

Art. 11. - ASM poate să organizeze, în filialele teritoriale, unităţi fără personalitate juridică.

Art. 12. - Pentru buna desfăşurare a activităţii ASM, în structura acesteia se organizează secţii ştiinţifice.

Art. 13. - Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale filialelor teritoriale şi ale secţiilor ştiinţifice se stabilesc prin Statutul ASM.

Art. 14. - (1) Finanţarea ASM se asigură din venituri proprii.

(2) ASM poate beneficia de donaţii, sponsorizări şi alte surse de finanţare, potrivit legii.

Art. 15. - Patrimoniul ASM este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale atribuite în administrare sau în folosinţă, dobândite potrivit legii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Conducerea ASM

 

Art. 16. - (1) Organele de conducere ale ASM sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul ştiinţific;

c) biroul executiv al consiliului ştiinţific. (2) Funcţiile de conducere ale ASM sunt:

a) preşedinte;

b) vicepreşedinte;

c) secretar general.

Art. 17. - (1) Conducerea ASM se exercită de către adunarea generală, forul suprem de conducere. Adunarea generală este alcătuită din membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare.

(2) Numai membrii titulari şi membrii corespondenţi au drept de vot.

Art. 18. - Adunarea generală a membrilor ASM are următoarele atribuţii:

a) adoptă Statutul ASM, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii;

b) aprobă darea de seamă asupra activităţii desfăşurate între două sesiuni ale adunării generale, precum şi programele de activitate ştiinţifică anuală şi de perspectivă;

c) aprobă programe pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice;

d) alege, prin vot secret, noii membri ai ASM;

e) alege, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general ai ASM. Mandatul acestora este de 4 ani, având dreptul de a fi realeşi pentru încă un mandat.

Art. 19. - Adunarea generală a membrilor ASM este legal constituită în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit numărul legal de două treimi din numărul membrilor se convoacă, în termen de maximum 30 de zile, o nouă adunare, care se consideră legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membri. În cazul în care nici la a două convocare nu este întrunit numărul legal de membri se convoacă, în termen de maximum 10 zile, o nouă adunare, care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenţi.

Art. 20. - Adunarea generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an şi, în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea consiliului ştiinţific sau a jumătate plus unu din numărul membrilor.

Art. 21. - Consiliul ştiinţific asigură conducerea ASM între sesiunile adunării generale.

Art. 22. - (1) Consiliul ştiinţific este format din preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general ai ASM. preşedinţii secţiilor ştiinţifice, precum şi preşedinţii filialelor teritoriale.

(2) Biroul executiv al consiliului ştiinţific este format din preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general ai ASM şi asigură conducerea operativă.

Art. 23. - (1) Preşedintele ASM este preşedintele consiliului ştiinţific şi a! biroului executiv al consiliului ştiinţific.

(2) Preşedintele reprezintă ASM în relaţiile cu terţii şi este ordonator secundar de credite.

(3) Atribuţiile consiliului ştiinţific, ale biroului executiv al consiliului ştiinţific, ale preşedintelui şi modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul ASM.

(4) în cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, acestea vor fi preluate de către vicepreşedinte.

(5) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Aparatul de lucru al ASM

 

Art. 24. - Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale ASM se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

Art. 25. - Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al ASM se face potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar, în limita fondurilor disponibile.

Art. 26. - ASM are în dotare un parc auto propriu.

 

CAPITOLUL III

Structurile de cercetare care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea ştiinţifică a ASM

 

Art. 27. - (1) Cercetarea ştiinţifică din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cuprinde:

a) cercetarea fundamentală;

b) cercetarea aplicativă.

(2) Următoarele structuri de cercetare îşi pot desfăşura activitatea în coordonarea ştiinţifică a ASM:

a) nuclee;

b) colective;

c) laboratoare;

d) secţii;

e) departamente;

f) instituţii în care se desfăşoară activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică şi instituţii în care se desfăşoară numai activitate de cercetare ştiinţifică, cu personalitate juridică;

g) instituţii fără personalitate juridică, în care se desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică.

Art. 28. - Structurile de cercetare prevăzute la art. 27 alin. (2) care încheie contracte de cercetare ştiinţifică informează direct ASM asupra rezultatelor cercetărilor pentru care au fost finanţate.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 29. - Sintagma „Academia de Ştiinţe Militare” nu poate fi folosită de nicio altă instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 22 martie 2012.

Nr. 56.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 22 martie 2012.

Nr. 320.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 109

din 9 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, excepţie ridicată de Veronica Văran şi Eleonora Simona Lup în Dosarul nr. 6.703/30/2009 al Judecătoriei Timişoara şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.307D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent învederează asupra notelor scrise depuse de autoarea excepţiei Veronica Văran la dosarul cauzei, prin care solicită admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei, arătând, în acest sens, că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat asupra textului de lege examinat, prin raportare la critici de neconstituţionalitate asemănătoare celor formulate în prezenta cauză.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 6.703/30/2009, Judecătoria Timişoara a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. {1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, excepţie ridicată de Veronica Văran şi Eleonora Simona Lup într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii în anulare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia susţin că textul de lege criticat contravine normelor constituţionale prin aceea că nu recunoaşte judecătoriei personalitate juridică şi o subordonează judiciar tribunalului. Se susţine că noţiunea de „personalitate juridică” este sinonimă, în planul persoanei fizice, cu cea de „capacitate civilă de folosinţă”, sau cu cea de „capacitate de a avea drepturi şi obligaţii civile”; or, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului „a făcut din această personalitate obiectul unui drept universal şi imprescriptibil.” Ca atare, autoarele excepţiei apreciază că judecătoria (...) nu ne poate respecta personalitatea juridică şi ocroti interesul legitim, fiindcă ea însăşi, ca entitate, nu dispune de o astfel de capacitate.”

Judecătoria Timişoara consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile legale criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate, de vreme ce lipsa personalităţii juridice a judecătoriei nu afectează statutul judecătorilor acestei instanţe, stabilit prin Legea nr. 303/2004.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 38 a in. (1) din Legea nr. 303/2004 sunt constituţionale. Acestea nu instituie nicio discriminare pe considerente arbitrare între judecătorii care îşi desfăşoară activitatea la judecătorii, faţă de cei de la instanţele ierarhic superioare, fiind vorba, în esenţă, de nodul de organizare, prin lege, a instanţelor judecătoreşti şi de stabilirea unor reguli de funcţionare a acestora. Astfel, regulile de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti sunt adoptate de legiuitor în aplicarea prevederilor art. 124-126 din Constituţie, care cuprind principiile generale potrivit cărora se organizează instanţele judecătoreşti şi se realizează justiţia, legiuitorul constituant lăsând la latitudinea legiuitorului ordinar modul concret de reglementare a problemelor care privesc organizarea instanţelor judecătoreşti.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, având următorul cuprins: „(1) Judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică, organizate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 1”.

Normele din Constituţie pretins încălcate sunt următoarele: art. 1 alin. (3), (4) şi (5) referitoare la valorile şi principiile pe care se fundamentează statul român, ale art. 2 alin. (2) privind interdicţia de exercitare a suveranităţii în nume propriu, ale art. 16 alin. (2) potrivit cărora „Nimeni nu este mai presus de lege”, ale art. 20 - „Tratatele internaţionale privind drepturile omului”, ale art. 21 alin. (1) care garantează oricărei persoane accesul liber la justiţie, ale art. 53 - „Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi”, ale art. 73 alin. (3) care enumera domeniile reglementate prin lege organică, ale art. 124  - Înfăptuirea justiţiei”, ale art. 126 alin. (1), (2) şi (5) referitoare la instanţele judecătoreşti şi ale art. 148 alin. (2) şi (4) privind principiul priorităţii tratatelor constitutive ale Uniunii Europene şi a celorlalte reglementări comunitare obligatorii faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, respectiv obligaţia Parlamentului, a Preşedintelui României, a Guvernului şi a autorităţilor judecătoreşti de a garanta ducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi a celor ce decurg din principiul priorităţii amintit mai sus. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, potrivit căruia „Fiecare are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică, oriunde s-ar afla”.

Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate invocate, Curtea Constituţională constată că prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară au mai fost examinate din perspectiva unor critici de neconstituţionalitate asemănătoare celor formulate în prezenta cauză şi prin raportare la aceleaşi texte constituţionale. Astfel, prin Decizia nr. 855 din 23 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2011, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate, reţinând că statutul judecătorilor este reglementat la nivel constituţional în art. 125, dispoziţii care fac parte din titlu! III „Autorităţile publice”, cap. VI „Autoritatea judecătorească”, secţiunea 1 „Instanţele judecătoreşti” {art. 124-130). Potrivit art. 125 din Legea fundamentală, judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili; propunerile de numire, precum şi promovarea, transferarea şi sancţionarea judecătorilor sunt de competenţa

Consiliului Superior al Magistraturii, iar funcţia de judecător este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. La nivel infraconstituţional, statutul magistraţilor este reglementat prin Legea nr. 303/2004, potrivit căreia judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie să fie imparţiali.

Aşadar, Curtea a constatat că statutul judecătorilor, astfel cum este reglementat la nivel constituţional şi infraconstituţional, este acelaşi, indiferent de instanţa judecătorească în cadrul căreia aceştia îşi desfăşoară activitatea. Totodată, s-a mai reţinut că hotărârea judecătorească nu poate fi influenţată de gradul instanţei judecătoreşti unde îşi desfăşoară activitatea judecătorul care a pronunţat-o, astfel cum în mod eronat susţine autorul excepţiei, considerând că hotărârea pronunţată de judecătorie ar fi marcată de lipsa de personalitate a instanţei.

Având în vedere că în prezenta cauză au fost formulate critici de neconstituţionalitate asemănătoare, raportate la aceleaşi norme fundamentale, cele reţinute de Curte cu prilejul pronunţării deciziei de mai sus îşi menţin valabilitatea.

În plus, faţă de susţinerile autoarei excepţiei Veronica Văran, formulate în notele scrise depuse la dosarul cauzei pentru şedinţa de judecată, referitoare la relaţia dintre personalitatea juridică a fiinţei umane, pe de o parte, şi, respectiv, lipsa de personalitate juridică a instanţei şi lipsa răspunderii juridice a judecătorului, pe de altă parte, Curtea constată că nu le poate reţine. Faptul că legea care reglementează organizarea judiciară - Legea nr. 304/2004, lege organică - prevede, la art. 38 alin. (1), că judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică, nu este de natură a afecta atributul personalităţii juridice, drept recunoscut, potrivit art. 6 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, fiecărui persoane. Lipsa personalităţii juridice a instanţei de judecată vizează caracterul administrativ al activităţii instituţiei, actele juridice emise de aceasta în exercitarea atribuţiei sale definitorii, aceea de a spune dreptul, conservând trăsăturile caracteristice actelor jurisdicţionale. Totodată, judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul judecătoriei li se aplică, şi sub aspectul răspunderii juridice şi al sancţiunilor, aceleaşi reglementări ca şi celorlalţi judecători de la celelalte instanţe, fără nicio deosebire determinată de lipsa personalităţii juridice a judecătoriei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, excepţie ridicată de Veronica Văran şi Eleonora Simona Lup în Dosarul nr. 6.703/30/2009 al Judecătoriei Timişoara.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 111

din 9 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 7.949/233/2008 al Tribunalului Galaţi - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.349D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa autorului excepţiei, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, de pildă Decizia nr. 705 din 31 mai 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 7.949/233/2008, Tribunalul Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Marin Frunză într-o cauză judecată în camera de consiliu, având ca obiect soluţionarea unei cereri de recuzare şi a unei cereri de acordare de ajutor public judiciar.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că procedura de soluţionare a cererii de ajutor public judiciar, şi anume fără citarea părţilor, în camera de consiliu, prin încheiere, împotriva căreia se poate formula doar cerere de reexaminare, soluţionată însă de aceeaşi instanţă de judecata, precum şi impunerea unor condiţii exagerate, limitative pentru acordarea acestui ajutor, referitoare la obligaţia solicitantului de a preciza cuantumul, suma ajutorului public de care a mai beneficiat în cursul acelui an, în condiţiile în care numai Baroul Avocaţilor, instanţa de judecată şi Ministerul Justiţiei cunosc aceste date, toate acestea determină tergiversarea în mod forţat a soluţionării cauzei şi „încalcă dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, principiul statului de drept, dreptul la o judecată dreaptă şi nepărtinitoare, principiul universalităţii, principiul egalităţii, dreptul privind interzicerea discriminării, dreptul de acces liber la justiţie, dreptul la un recurs efectiv la o instanţă naţională, dreptul la două grade de jurisdicţie şi dreptul la control judiciar ierarhic superior”.

Tribunalul Galaţi - Secţia civilă, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu şi-a exprimat opinia cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului, în acord cu punctele de vedere exprimate anterior şi reţinute în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, de pildă Decizia nr. 1.442 din 5 noiembrie 2009, apreciază că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele;

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, modificată prin Legea nr. 251/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din_8 decembrie 2011.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege examinat încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 - Statul român, art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 - Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justiţie, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 124 - Înfăptuirea justiţiei şi art. 148 - Integrarea în Uniunea Europeană, raportate la dispoziţiile art. 1 - Obligaţia de a respecta drepturile omului, art. 6 - Dreptul la un proces echitabil, art. 13 - Dreptul la un recurs efectiv, art. 14 - Interzicerea discriminării şi art. 17 - Interzicerea abuzului de drept din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi la cele din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate invocate, Curtea Constituţională constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă a mai fost supusă în numeroase rânduri controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici de neconstituţionalitate asemănătoare. De pildă, prin Decizia nr. 264 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, Curtea Constituţională, respingând excepţia, a reţinut că prin această reglementare se urmăreşte asigurarea efectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea unor minime şi rezonabile condiţii. S-a arătat, în acest sens, că stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele prevăzute la art. 6 din ordonanţă, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor şi a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de susţinere din partea statului şi l-ar solicita, fără a se îngrădi în acest mod accesul efectiv la justiţie.

De asemenea, în ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate referitoare la posibilitatea de a ataca încheierea prin care s-a soluţionat cererea de ajutor public judiciar, Curtea, prin Decizia nr. 385 din 24 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011, a constatat că, potrivit art. 15 din actul normativ criticat, împotriva încheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii, iar cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet. Curtea a mai arătat, cu acelaşi prilej, că judecarea cererii privind acordarea ajutorului public judiciar nu vizează fondul cauzei şi nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Prin această reglementare legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi operative de soluţionare a acestei cereri, astfel încât sunt justificate, din considerente de celeritate, judecarea în camera de consiliu, fără citarea părţilor, şi inexistenţa căii de atac a recursului la o instanţă superioară. Totodată, în soluţionarea cererii nu este necesară administrarea tuturor mijloacelor de probă reglementate de Codul de procedură civilă, deoarece judecarea se face pe baza unor criterii obiective ce pot fi probate prin înscrisuri. Faptul că judecarea cererii de reexaminare se face de către magistraţii aceleiaşi instanţe nu este de natură să aducă atingere dreptului la un tribunal imparţial şi dreptului la apărare. Prezumţia de imparţialitate şi independenţă a judecătorilor nu poate fi înlăturată prin faptul că aceştia lucrează la aceeaşi instanţă ca şi colegii lor care au soluţionat fondul cererii. Pe de altă parte, soluţionarea cererii de reexaminare se face pe baza unor criterii obiective şi presupune verificarea anumitor înscrisuri din care să rezulte starea materială a solicitantului şi a familiei sale.

Întrucât, faţă de cele analizate de instanţa de contencios constituţional în jurisprudenţa la care s-a făcut referire, autorul prezentei excepţii nu a relevat elemente noi, de natură a determina reconsiderarea acesteia, Curtea constată că cele reţinute în deciziile amintite îsi menţin valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 7.949/233/2008 al Tribunalului Galaţi - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 195

din 6 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinele Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Daniel Dutceac în Dosarul nr. 10.690/320/2007 al Judecătoriei Târgu Mureş şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 449D/2011.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, avocatul Ioan Cristian Suciu, cu delegaţie depusă la dosar, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului prezent, care solicită admiterea excepţiei de

neconstituţionalitate pentru motivele invocate în faţa instanţei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 10 septembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 10.690/320/2007, Judecătoria Târgu Mureş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de inculpatul Daniel Dutceac într-o cauză penală având ca obiect vătămare corporală din culpă.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 23 alin. (11) şi art. 53, deoarece lasă, în mod discriminatoriu, prelungirea dreptului de circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, la latitudinea şi aprecierea subiectivă a procurorului în faza de urmărire penală, respectiv a instanţei în faza de judecată, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Consideră că textele de lege criticate ar fi constituţionale în măsura în care ar fi interpretate în sensul că, în toate situaţiile reţinerii permisului de conducere şi eliberării dovezii înlocuitoare cu drept de circulaţie, acest drept este prelungit în mod obligatoriu până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Instanţa de judecată apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 111 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au următorul cuprins: „(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau de tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în situaţia în care regula de circulaţie încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c), sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioada de 15 zile, în celelalte cazuri. [...]

(6) La cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, in faza de judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii da sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Modul de soluţionare a cererii de prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumţia de nevinovăţie şi ale art. 53 privind condiţiile şi limitele restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul excepţiei nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci, nemulţumit fiind de soluţia legislativă existentă, solicită modificarea textelor de lege criticate, în sensul reglementării obligativităţii prelungirii dreptului de circulaţie până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În aceste condiţii, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulată, are ca finalitate modificarea dispoziţiilor de lege supuse controlului. Or, o asemenea solicitare nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Faţă de motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi ai art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibila, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 111 alin. (A) şi (Q) din Ordonanţa da Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Daniel Dutceac în Dosarul nr. 10.690/320/2007 al Judecătoriei Târgu Mureş.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectura l-am bientale a clădirilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 10 octombrie 2011, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru anul 2012, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 153/2011, cu modificările ulterioare, este de 100 milioane lei.”

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

p. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 168.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (11) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Pentru anul 2012, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, este de 200 milioane lei.”

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 169.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. M.11 din 28 ianuarie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 352 din 13 martie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Şl PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 300 din 22 februarie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale RO- ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMTEHNICA- S.A.

 

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 şi ale art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şî completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei social» emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale RO- ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMTEHNICA - S.A., prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2012, programul de investiţii şi dotări, dinamica stocurilor existente la data de 1 ianuarie 2012, programul de reducere a arieratelor, cu prezentarea surselor, precum şi situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadenţă în anul curent sunt prevăzute în anexele nr. 2-6.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Orice depăşire a veniturilor şi cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO- ARMYCATERING - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

 

ANEXA Nr. V)

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Societatea Comercială RO- ARMYCATERING - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 A, sectorul 6

Cod unic de înregistrare: RO 28980435

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012

2013

2014

%

 

 

 

Propuneri

Estimări

Estimări

10=8/6*100

11 =9/8*100

0

l

2

3

6

8

9

10

11

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

62.368,00

63.020,00

65.450,00

101,05

103.86

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

62.348,00

63.000,00

65.430,00

101,05

103,86

 

 

a)

din producţia vândută

3

62.348,00

63.000,00

65.430,00

101,05

103.86

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

0

0

0

0

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

0

0

0

0

 

 

 

c1

subvenţii. cf prevederilor legale in vigoare

6

0

0

0

0

0

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0

0

0

0

0

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

0

0

0

0

0

 

 

e)

Alte venituri din exploatare

9

0

0

0

0

0

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

20

20

20

100

100

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0

0

0

0

0

 

 

b)

din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

0

0

0

0

 

 

c)

din dobânzi

13

20

20

20

100

100

 

 

d)

alte venituri financiare

14

0

0

0

0

0

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

0

0

0

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

62.099,12

62.960,30

65.381,78

101,39

103,85

 

1

 

cheltuieli de exploatare, din care:

17

62.079,12

62.92,30

65.331,78

101,36

103,82

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

48.775,00

48.250,00

48.450,00

98,92

100,41

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

19

29

50

75

172,41

150

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

0

0

0

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul. din care:

21

10.903,83

11.765,50

13.638,50

108,18

115,92

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

7.689,00

8.300,00

9.500,00

107,95

114,46

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala şi alte obligaţii legale, din care:

23

2.219,83

2.365,50

2.707,50

107,95

114,46

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.620,08

1.726,40

1.976,00

107,95

114,46

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

38,95

41,5

47,5

107,95

114,46

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

405,02

431,6

494

107,95

114,46

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

155,78

166

190

107,95

114,46

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

995

1.100,00

1.431,00

110,55

130,09

 

 

 

 

d3.l) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

0

0

0

0

0

 

 

 

 

- tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

0

0

0

0


 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

0

0

0

0

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

995

1.100,00

1.431,00

110,55

130,09

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţa

33

0

0

0

0

0

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

0

0

0

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

0

0

0

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

20

25

50

125

200

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

2.269,00

2.710,00

2.981,00

119.44

110

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

82,29

124,8

137,28

112,69

110

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,29

124,8

137,28

114,76

110

 

 

 

i2 ) ch. de protocol, din care:

40

0

0

0

0

0

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

0

0

0

0

0

 

 

 

i3) ch. de reclama si publicitate, din care:

42

2

0

0

0

0

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivii legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0

0

0

0

0

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

0

0

0

0

1)

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

0

0

0

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

0

0

0

0

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

0

0

0

0

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

20

35

50

175

142.86

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

20

35

50

175

142.86

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

0

0

0

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

0

0

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit-pierdere)

52

268,88

59,7

68,22

22,2

114,27

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

40,87

9,07

10,36

22,2

114,27

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

228,01

50,63

10,36

22,2

114,27

 

1

 

Rezerve legale

55

13,44

2,98

3,41

22,2

114,27

 

2

 

- Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0

0

0

0

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

6,5

6,5

6,5

100

100

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capitul, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0

0

0

0

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

0

0

0

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56,57, 58 si 59.

60

208,07

41,14

0.45

19,77

1,09

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

6l

0

0

0

0

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

176,86

34,97

0,38

19,77

1,09

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare

63

31,21

6,17

0,07

19,77

1,09

VI.

 

 

VENITUTI DIN FONDURI EUROPENE

64

0

0

0

0

0

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care

65

0

0

0

0

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

0

0

0

0

0

 

 

b)

cheltuirii filările

67

0

0

0

0

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

0

0

0

0

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

0

0

0

0

0

 

 

e)

alte cheltuieli

70

0

0

0

0

0


VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

207

250

275

120,77

110

 

1

 

Surse proprii

72

207

250

275

120,77

110

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

0

0

0

0

 

3

 

Credite bancare

74

0

0

0

0

0

 

 

a)

- interne

75

0

0

0

0

0

 

 

n)

- externe

76

0

0

0

0

0

 

4

 

Fonduri europene

77

0

0

0

0

0

 

5

 

Alte surse

78

0

0

0

0

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

207

250

275

120,77

110

 

1

 

cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

207

250

275

120,77

110

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0

0

0

0

0

 

 

a)

interne

82

0

0

0

0

0

 

 

b)

externe

83

0

0

0

0

0

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

19,94

9,48

9,91

47,56

104,49

XI.

1

 

Rezerve legale

85

13,44

2,98

3,41

22,2

114,49

 

2

 

Rezerve statutare

86

0

0

0

0

0

 

3

 

Alte rezerve

87

6,5

6,5

6,5

100

100

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

62.368,00

63.020,00

65.450,00

101,05

103,86

 

2

 

cheltuieli aferente veniturilor totale

90

62.099,12

62.960,30

65.381,78

101,39

103,85

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

500

525

550

105

164,76

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

-130

175

500

105,56

105,26

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a + b + c), din care:

93

8.688,02

9.425,00

10.966,00

108,28

116,35

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

94

7.689,00

8.300,00

9500,00

107,95

114,46

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4,02

25

35

621,89

140

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natură

96

995

1.100,00

1,431,00

110,55

130,09

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (Rd.94/Rd.92}l2 * 1000

97

1.423,89

1.456,14

1.583,33

102,27

108,73

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000

98

1.608,89

1.653,51

1.827.67

102,77

110,53

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)

99

138.595,56

132.673,68

130.900,00

95,73

98,66

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)

100

138.595,56

132.673,68

130.900,00

95,73

98,66

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

0

0

0

0

0

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1 x 1000

102

995,69

999,05

998,96

100,34

99.99

 

11

 

Plăţi restante

103

0

0

0

0

0

 

 

a)

preţuri curente

104

0

0

0

0

0

 

 

b)

preţuri comparabile

105

0

0

0

0

0

 

12

 

Creanţe restante

106

0

0

0

0

0

 

 

a)

preţuri curente

107

0

0

0

0

0

 

 

b)

preţuri comparabile

108

0

0

0

0

0

 

Rd % va cuprinde sumele ce nu se regăsesc în Rd.94 şi Rd.95 şi reprezintă alte avantaje în bani/natură acordate salariaţilor, de natura:

- tichete de masă, tichete cadou, tichete de vacantă, lichele de creşă etc;

- gratuităţi acordate:

- asigurări de orice natură: - şi altele.

 

ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANUL 2012

 

Nr. crt.

 

 

 

INDICATORI

Nr. Rd.

2012

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

0.00

 

 

 

1

 

2

3

4

5

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE {rd.2+10+15)

1

62.368,00

16,856,22

15,170,59

11.377,95

18.963,24

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

62.348,00

16,850,81

15,165,73

11,374,30

18.957,16

 

 

a)

din producţia vândută

3

62.348,00

16,850,81

15,165,73

11,374,30

18.957,16

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

c1

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

20,00

5,41

4,86

3,65

6,08

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

20,00

6,41

4,86

3,65

6,08

 

 

d)

alte venituri financiare

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

62.099,12

16.783,55

15,105,19

11.328,89

18.881,49

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

62.079,12

16.778,14

15,100,33

11.325,24

18.875,41

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

48.775,00

13.182,43

11,864,19

8.898,14

14.830,24

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

29,00

71,84

7,05

5,29

8,82

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

10.903,83

2.946,98

2,652,28

1.989,21

3.315,35

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

7.689,00

2.078,11

1,870,30

1.402,72

2.337,87

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

2.219,83

599,95

539,96

404,97

674,95

 

 

 

 

ch. privind contribuţia ta asigurări sociale

24

1.620,08

437,86

394,07

295,56

492,59

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pi somai

25

38.95

10,53

7,47

7,11

11,84

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

405.02

109,46

87,52

73,89

123,15

 

 

 

 

eh, privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salam

27

155.78

42,10

37,89

28,42

47,37

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

995,00

26,92

242,03

181,52

302,53

 

 

 

 

d3.i) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

- lichele de creşă. cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


 

 

 

 

. tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

995,00

268,92

242,03

181,52

302,53

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

2.269,00

613,24

551,92

413,94

689,90

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

82,29

22,24

20,02

15,01

25,02

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,29

21,70

19,53

14,65

24,41

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. CU modificările şi completările ulterioare

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

i3) ch. de reclama st publicitate din care

42

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006. cu  modificările şi completările ulterioare

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiara, din care:

48

20,00

5,41

4,86

3,65

5,34

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

20,00

5,41

4,85

3,65

5,34

 

 

b)

ane cheltuieli financiare

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

268,88

72,67

65,40

49,05

81,75

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

40,87

11,05

9,94

7,46

12,43

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

228,01

61,62

55,46

41,60

69,33

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

b)

cheltuieli salariale

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0 30

 

 

e)

alte cheltuieli

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

02

207,00

55,95

50,35

37,76

62,94

 

1

 

Surse proprii

63

207,00

55,95

50,35

37,76

62,94

 

2

 

Alocaţii de la buget

64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3

 

Credite bancare

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

a)

- interne

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


 

 

b)

- externe

67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4

 

Fonduri europene

68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

5

 

Alte surse

69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

70

207,00

51,75

51,75

51,75

51,75

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

71

207,00

51,75

51,75

51,75

51,75

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

a)

interne

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

b)

externe

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

75

 

 

 

 

 

 

1

 

Venituri totale

76

62.368,00

16.856,22

15.170,59

11.377,95

18.963,24

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

77

62.0991,2

16.783,55

15.105,19

11.328,89

18.881,49

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

78

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

79

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care:

80

8.688,02

2.348,11

2,113,30

1.584,98

2.641,63

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

81

7,689,00

2.078,11

1.870,30

1,402,72

2.337,87

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

82

4.020

109

0,98

0,73

1,22

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

83

995,00

268,92

242,03

181,52

302,53

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 * 1000

84

1,423,89

1.423,89

1.423,89

1.423,89

1.423,89

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.80/Rd.79)/12 * 1000

85

1.608,89

1.608,89

1.608,89

1.608,89

1.608,89

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.76/79)

86

138.595,56

37.458,26

33,712,43

25,284,32

42.140,54

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri comparabile (lei/persoanăX.rd.76/79 x ICP)

87

138,595,56

37.458,26

33,712,43

25,284,32

42.140,54

 

9

 

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 10,00 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)xi0,00 =(rd.16/rd.1) x 1000

86

995,69

269,11

242,19

181,65

302,74

 

11

 

Plăţi restante

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

a)

preturi curente

91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

b)

preturi comparabile

92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

12

 

Creanţe restante

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

a)

preturi curente

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

b)

preturi comparabile

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ANEXA Nr. 31)

 

PROGRAMUL DE INVESTIŢII ŞI DOTĂRI

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Valoare

 

 

 

2012

2013

2014

I

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

207,00

250,00

275,00

 

1

Surse proprii, din care:

207,00

250,00

275,00

 

 

- amortizare

20,00

0,00

0,00

 

 

- profit

187,00

250,00

275,00

 

2

Alocaţii de la buget

0,00

0,00

0,00

 

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

 

 

- interne

0,00

0,00

0,00

 

 

- externe

0,00

0,00

0,00

 

4

Alte surse, din care: *)

0,00

0,00

0,00

 

 

- (denumire sursă)

0,00

0,00

0,00

 

 

- (denumire sursă)

0,00

0,00

0,00

II

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

207,00

250,00

275,00

 

1

Investiţii in curs, din care:

0,00

0,00

0,00

 

 

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

 

 

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

 

2

Investiţii noi, din care:

0,00

0,00

0,00

 

 

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

 

 

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

 

3

Dozări (alte achiziţii de imobilizări corporale)

207,00

250,00

275,00

 

4

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:

0,00

0,00

0,00

 

 

- interne

0,00

0,00

0,00

 

 

- externe

0,00

0,00

0,00


*) Se vor trece inclusiv sursele de finanţare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanţării investiţiilor

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA DATA DE 1 IANUARIE 2012

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

Nr. crt.

Stocuri

Sold la 31.12.2011

Intrări 01.01-31.12.2012

Ieşiri 01.01-31.12.2012

Sold la

31.12.3012

Sold la

31.12.3013

Sold la

31.12.3014

aferente prod. şi cons. propriu pt. desf. activit.

vânzări, lichidări, stocuri

1.

Materii prime, din care:

103 99

39.305,00

3.940,000

0,00

8,98

8,44

8,71

 

- stocuri fără mişcare

0,00

0,00