MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 186/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 186         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 martie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

178. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

179. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

180. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi infrastructurii

 

181. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.392. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „protecţia mediului”, calificarea profesională „tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu” din municipiul Călăraşi

 

3.393. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul „mecanic”, calificarea profesională „maistru mecanic”, nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „informatică”, calificarea profesională „tehnician echipamente periferice si birotică” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Henri Coandă” din municipiul Târgu Jiu

 

3.394. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificările profesionale „maistru construcţii civile, industriale şi agricole” şi „maistru instalator în construcţii” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean” din municipiul Drobeta-Turnu Severin

 

3 395. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (scoală de maiştri), domeniul „minier, petrol şi gaze”, calificările profesionale „maistru miner” şi „maistru electromecanic minier” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul tehnic „Dimitrie Leonida” din municipiul Petroşani

 

3.397. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala cu clasele I-VIII „Sfântul Vasile” - structura Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Creangă” din municipiul Ploieşti

 

3.398. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Baia Mare

 

3.399. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Paintbrush” din localitatea Corbeanca

 

3.400. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Aricel” din localitatea Voluntari

 

ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

Sentinţa civilă nr. 3.717 din 4 noiembrie 2009 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 178.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 11059950

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

5.427,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

5.425,00

 

 

a)

din producţia vândută

3

1.654,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

176,00

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

 

 

 

 

d

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

3.595,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

2,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

2,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

5.360,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

5.349,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

24,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

29.05

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

45,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.030.85

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

1.573,74

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

425.64

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

327.34

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

7.87


 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

81,83

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

8,60

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

31,47

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

31,47

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţa

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

385.30

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

574,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

2.260,80

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu despăgubiri, amenzi .penalităţi

45

 

 

 

 

ch. cu pierderi din creanţe si debitori diverşi

45a

2.104.50

 

 

 

15) ch. cu taxe si impozite

46

50,00

 

 

 

i6) ch. privind active cedate, operaţiuni de capital

47

11,00

 

 

 

 

ch. cu despăgubiri, penalităţi si amenzi

47a

15,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

11,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

11,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 


III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

67,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

10,18

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

56,82

 

1

 

Rezerve legale

55

3,35

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55. 56, 57. 58 şi 59.

60

53,47

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu realizat la nivelul operatorului economic în  exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

45,44

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

8,03

VI.

 

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

 

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

 

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

 

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

 

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

 

 

1

 

Surse proprii

72

 


 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

5.427,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

5.360,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

34

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

37

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

1.573,74

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

94

1.566.50

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7,24

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

 

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

3.528.15

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei sau natura

98

3544,46

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

99

146.675,67

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

146.675,67

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

102

987,65

 

11

 

Plăţi restante

103

39.800,00

 

 

a)

preturi curente

104

39.800,00

 

 

b)

preturi comparabile

105

39.800,00

 

12

 

Creanţe restante

106

29.000,00

 

 

a)

preţuri curente

107

29.000,00

 

 

b)

preţuri comparabile

108

29 000,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTR

MIHAf-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 179.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A.

Mihail Kogălniceanu, Str. Tudor Vladimirescu nr. 4

Cod unic de înregistrare: RO 11212645

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC2012

 

INDICATORI

 

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

16.500,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

16.405,00

 

 

a)

din producţia vândută

3

4.822,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

8.313,00

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

8.313,00

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

3

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

3.270,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

95,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

20,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

75,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

16.500,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

16.405,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.187,70

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

782,70

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

10.784 63

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

7.743,71

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

2.281,68

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.677,18

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

41,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

425,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

138,50

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

759,24


 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

129,24

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

28,00

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

530,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

 

 

d3.4) pensionari Legea 95/2008 si alte

33a

100,00

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

2.385,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

1.264 97

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80.30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care

40

9,50

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care;

42

20,00

 

 

 

 

tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

95,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

10,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

85,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 


 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

102.459,00

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care

65

102.459,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

99.956,15

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

30,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

488,60

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

79,42

 

 

e)

alte cheltuieli

70

1.904,83

VIII.

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

105.896,00

 

1

 

Surse proprii

72

817,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

2.620,00

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

102.459,00

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

105.896,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

105.896,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XI.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

16.500,00


 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

16.500,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

290

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

277

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

7.743,71

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

7.731,71

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

12,00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

 

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.326,03

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura

98

2.329,64

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente

99

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ( nr. pasageri/ persoana)

101

310.47

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

102

1.000,00

 

11

 

Plăţi restante

103

175,00

 

 

a)

preţuri curente

104

175,00

 

 

b)

preţuri comparabile

105

175,00

 

12

 

Creanţe restante

106

1.000,00

 

 

a)

preţuri curente

107

1.000,00

 

 

b)

preţuri comparabile

108

1.000,00

 

Indicator fizic - număr de pasageri

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr.180.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi

Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 32

Cod unic de înregistrare: 1644670

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC2012

 

INDICATORI

 

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

79298,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

77.238,00

 

 

a)

din producţia vândută

3

29.750,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

39.538,00

 

 

 

c1

subvenţii, of. prevederilor legale în vigoare

6

39.538,00

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

450,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

7.500,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

2.060,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

20,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

2.040,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

79.298,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

77.498,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

8.700,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

600,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

30.735,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

21.760,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

7.842,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

5.848,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

141,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.462,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

391,00


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.133,00

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

433,00

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

700,00

 

 

 

 

d3 3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

6.281,00

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

274,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

6.000,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

22.666,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

2.242,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

70,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

40,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

7,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru cesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care

48

1.800,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

1.800,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 


 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

900,00

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care

65

900,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

45,00

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

510,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

333,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

10,00

 

 

e)

alte cheltuieli

70

2,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care

71

47.950,00

 

1

 

Surse proprii

72

2.800,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

20.250,00

 

 

 

 

îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre pe sectorul Călăraşi-Brăila (km375-km 175)

77a

4.631,00


 

 

 

 

pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar

77b

4.160,00

 

 

 

 

monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km. 375-km. 175

77c

8.606,00

 

 

 

 

realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor minime de navigaţie

77d

1.631,00

 

 

 

 

alte facilitaţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II

77e

 

 

 

 

 

alte facilitaţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe 3

77f

1.222,00

 

5

 

Alte surse

78

24.900,00

 

 

 

 

investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat

78a

3.000,00

 

 

 

 

cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG 187/2002,Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finanţare 21490/2002

78b

21.900,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

47.950,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

47.950,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

79.298,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

79.298,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

662

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

680

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c). din care:

93

22.460,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

21.649,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

111,00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

700,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.653,06


 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura

98

2.752,45

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

99

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

6,86

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

102

1.000,00

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

 

 

 

b)

preţuri comparabile

i 05

 

 

12

 

Creanţe restante

106

791,00

 

 

a)

preţuri curente

107

791,00

 

 

b)

preţuri comparabile

108

791,00

 

      Indicator fizic - măsurători topografice, exprimate în km ridicări hidrografice

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ^^^

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 181.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” – SA

Sediul: Agigea, Str. Ecluzei nr. 1

Cod unic de înregistrare: R01087755

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

37.141,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

34.316,00

 

 

a)

din producţia vânduta

3

33.641,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

676,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1.000,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

600,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

400,00

 

3

 

Alte venituri

15

1.825,00

 

4

 

Venituri extraordinare

16

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

17

36.698,45

 

1

 

Cheltuieli de exploatare din care

18

34.573,45

 

 

a)

cheltuieli materiale

16

2 664,24

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

20

2.564,73

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

21

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul. din care

22

14.114,82

 

 

 

d1

ch. cu salariile

23

10.093,63

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala şi arte obligaţi legale, din care

24

2.940.83

 

 

 

 

ch. privind contribuţia ta asigurări sociale

25

2.139 60

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

26

50,78

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

622.35

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la (codurile speciale aferente fondului de salam

28

128.10

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

29

1.080,36

 

 

 

 

03.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

30

201.88

 

 

 

 

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

32

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

33

878.48

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

34

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf CCM aferente disponibilizărilor potrivii programelor de disponibilizări

35

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

36

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

37

6.350,00


 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

38

7.600,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

39

1.259,66

 

 

 

ii) contract de mandat

40

69,27

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

41

6,96

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

42

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

43

40,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

45

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

46

6,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

47

 

 

 

 

16) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

48

1.009.23

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care

49

300,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

50

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

51

300,00

 

3

 

Alte cheltuieli

52

1.825,00

 

4

 

Cheltuieli extraordinare

53

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

54

442,55

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

55

67,27

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

56

375,28

 

1

 

Rezerve legale

 

22,13

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

58

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

59

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursam ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

60

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

61

 

 

6

 

Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57. 58. 59.60 si 61.

62

353,15

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit În limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic În exerciţiul financiar de referinţa

63

35,32

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

64

300,18

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

65

13,90


VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

66

5,451,00

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care

67

5.451,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

393,00