MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 179/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 179         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 20 martie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

5. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

57. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

 

829. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind stabilirea taxei de participare la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici în anul 2012

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Ordin referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit

 

5. - Regulament privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 652/1997

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 

Având în vedere faptul că între Ford Motor Company şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului s-a semnat Actul adiţional la Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, având ca obiect 72,40316% din acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială .Automobile Craiova” - S.A., aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Automobile Craiova” - SA,

având în vedere faptul că în data de 19 martie 2012 expiră termenul stabilit prin Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007 pentru finalizarea investiţiilor asumate de Ford Motor Company,

luând în considerare faptul că a fost prelungită perioada de implementare a celor două proiecte de investiţii, a fost modificat cuantumul total al investiţiilor, al cheltuielilor eligibile şi al ajutorului de stat regional, precum şi Planul de afaceri al Ford Motor Company, prevăzut în anexa la Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007,

ţinând seama de faptul că prevederile Actului adiţional referitoare la ajutorul de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională au fost analizate şi acceptate de către Comisia Europeană,

având în vedere necesitatea actualizării cât mai rapide a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 56/2009, cu noile termene şi condiţii stabilite prin Actul adiţional la Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, în vederea asigurării atingerii obiectivelor de dezvoltare economică şi socială a Regiunii de dezvoltare Sud-Vest a României, ca urmare a Investiţiilor realizate de Ford Motor Company în actualul context de criză economico-financiară,

întrucât se impune asigurarea implementării celor două proiecte de investiţii în conformitate cu noul calendar propus şi conform noului plan de afaceri prezentat de Ford Motor Company şi aprobat prin Actul adiţional la Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007,

având în vedere necesitatea derulării procesului de acordare a ajutorului de stat şi de monitorizare a realizării investiţiilor, în conformitate cu prevederile Actului adiţional !a Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007,

în considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, şi vizează totodată interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 665 din 24 septembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea 56/2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de stat individual în valoare nominală de până la 75 milioane euro, în echivalent lei, de către Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare Furnizor, pentru Societatea Comercială FORD ROMÂNIA- S.A., denumită în continuare beneficiar.

(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Furnizorul acordă ajutorul de stat individual sub condiţia implementării şi finalizării de către beneficiar a celor două proiecte de investiţii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, utilizând tehnologie de vârf, în amplasamentul prevăzut la art. 7 lit. b).”

3. La articolul 7, literele e) şi g)-I) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) beneficiar - beneficiarul ajutorului de stat individual, respectiv Societatea Comercială FORD ROMÂNIA- SA;

……………………………………………………………

g) contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni - Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, încheiat între Ford Motor Company şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, având ca obiect 72,40316% din acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială «Automobile Craiova» - SA, modificat prin act adiţional;

h) cursul de schimb valabil la data plăţii tranşelor de ajutor de stat - cursul de schimb al euro faţă de leu stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data ordonanţării de plata;

i) data finalizării proiectelor de investiţii - data la care respectivul proiect de investiţii este finalizat, respectiv 31 decembrie 2012;”.

4. La articolul 7, litera q) se abrogă.

5. La articolul 7, literele s) şi ş) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,s) proiectul de investiţii destinat producerii de automobile - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 618,14 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea de automobile noi; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3;

ş) proiectul de investiţii destinat producerii de motoare - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 250,95 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea motoarelor; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3;”.

6. La articolul 7, litera ţ) se abrogă.

7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorul acordă beneficiarului ajutor de stat individual în valoare nominală totală de până la 75 milioane euro, în echivalent lei la cursul de schimb valabil la data efectuării plăţii tranşelor de ajutor de stat, sub condiţia realizării celor două proiecte de investiţii.”

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Societatea Comercială FORD ROMÂNIA- S.A. implementează şi finalizează cele două proiecte de investiţii pentru a beneficia de ajutorul de stat.”

9. La articolul 11, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) ajutor de stat în valoare nominală de până la 38,00 milioane euro pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile, în echivalent lei;

b) ajutor de stat in valoare nominală de până la 37,00 milioane euro pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare, în echivalent lei.”

10. Capitolul IV, cuprinzând articolele 13-15, se abrogă.

11. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - Beneficiarul contribuie la dezvoltarea regională prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat conform dispoziţiilor legale şi prevederilor contractuale.”

12. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20, cu următorul cuprins:

„Art. 201. - Ca urmare a implementării proiectului de investiţii, beneficiarul realizează un volum al producţiei de automobile în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2017 de 810.000 unităţi. Beneficiarul transmite anual furnizorului un raport prin care se certifică volumul producţiei realizate elaborat de către o firmă de audit independentă.”

13. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - Ca urmare a implementării proiectului de investiţii, beneficiarul realizează un volum al producţiei de motoare în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2017 de 1.500.000 unităţi. Beneficiarul transmite anual furnizorului un raport prin care se certifică volumul producţiei realizate elaborat de către o firmă de audit independentă.”

14. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile se realizează în perioada 2008-31 decembrie 2012.”

15. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Proiectul de investiţii destinat producerii de motoare se realizează în perioada 2010-31 decembrie 2012.”

16. La articolul 25, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) ajutor de stat individual. În sumă nominală de până la 38,00 milioane euro, plătit în echivalent lei;”.

17. La articolul 26, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) ajutor de stat individual, în suma nominală de până la 37,00 milioane euro, plătit în echivalent lei;”.

18. Articolele 29-32 se abrogă.

19. La articolul 34, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) nu sunt recunoscute drept cheltuieli eligibile cheltuielile legate de achiziţionarea de active necorporale, orice alte cheltuieli legate de prestarea de servicii sau achiziţionarea de echipamente şi utilaje care nu sunt noi, cheltuielile legate de proiectarea şi montajul echipamentelor şi utilajelor noi prevăzute la lit. a) şi cheltuielile legate de instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii, securitate şi pază;”.

20. Articolul 38 se abrogă.

21. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) în valori nominale, cuantumul maxim al ajutorului de stat pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile reprezintă echivalentul în lei a 38,00 milioane euro, iar pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare reprezintă echivalentul în lei a 37,00 milioane euro.

(2) în valori actualizate, potrivit anexei nr. 3, cuantumul maxim al ajutorului de stat pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile reprezintă echivalentul în lei a 31,00 milioane euro, iar pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare reprezintă echivalentul în lei a 27,41 milioane euro.”

22. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Ajutorul de stat aferent proiectului de investiţii destinat producerii de automobile se plăteşte în tranşe al căror cuantum este prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 1, pe perioada 2008-2013, în echivalent lei, la cursul de schimb valabil la data plăţii tranşei, potrivit calendarului prevăzut la art. 47.”

23. La articolul 44 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) ajutorul de stat care se plăteşte în anul 2013 este aferent cheltuielilor eligibile efectuate în anii investiţionali anteriori. Tranşa de ajutor de stat care se plăteşte în anul 2013 reprezintă tranşa finală a ajutorului de stat şi se ajustează potrivit art. 46.”

24. La articolul 47, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) plata tranşei finale de ajutor de stat prevăzute a se efectua în anul 2013 se va realiza în termen de 30 de zile de la data la care furnizorul certifică faptul ca documentaţia depusă de beneficiar este corectă şi completă.”

25. La articolul 47, litera e) se abrogă.

26. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ajutorul de stat care se plăteşte în anul 2013 este aferent cheltuielilor eligibile efectuate în anii investiţionali anteriori. Tranşa de ajutor de stat care se plăteşte în anul 2013 reprezintă tranşa finală a ajutorului de stat şi se ajustează potrivit art. 51.”

27 La articolul 50, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - În cazul în care există variaţii ale cheltuielilor eligibile realizate în raport cu cele prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1, se aplică următoarele:”.

28. La articolul 52, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) plata tranşei de ajutor de stat prevăzute a se efectua în anul 2013 se va realiza în termen de 30 de zile de la data la care furnizorul certifică faptul că documentaţia depusă de beneficiar este corectă şi completă.”

29. La articolul 52, litera d) se abrogă.

30. La articolul 54 litera c), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. 1 mai 2013, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anii investiţionali anteriori;”.

31. La articolul 54 litera c), punctul 6 se abrogă.

32 La articolul 54 litera d), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. 1 mai 2013, pentru cheltuielile eligibile efectuate în anii investiţionali anteriori.”

33. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - În cazul în care cererea de eliberare nu este depusă la termenele prevăzute de art. 54 lit. c) şi d), beneficiarul o va depune de îndată ce acest lucru va fi posibil; furnizorul va derula procedura de verificare şi control, iar plata tranşelor de ajutor de stat se va realiza în termen de maximum 30 de zile de la data la care unitatea de implementare certifică faptul că documentaţia depusă de beneficiar este corectă şi completă.”

34. După articolul 56 se Introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:

„Art. 561. - În cazul în care documentaţia aferentă cererilor de eliberare a tranşelor de ajutor de stat nu este corectă sau completă, unitatea de implementare are la dispoziţie 30 de zile pentru a transmite beneficiarului solicitări de informaţii suplimentare.”

35. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - Plata tranşelor de ajutor de stat se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data la care unitatea de implementare certifică faptul că documentaţia depusă de beneficiar este corectă şi completă.”

36. La articolul 74, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Transmiterea raportării se realizează până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent. În situaţii excepţionale, furnizorul şi beneficiarul pot stabili alt termen de raportare, în condiţiile transmiterii de către beneficiar a unei justificări corespunzătoare.”

37. După articolul 79 se introduc două noi articole, articolele 791 şi 792, cu următorul cuprins:

„Art. 791. - (1) în cazul în care volumul producţiei realizate de beneficiar în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2017 este mai mic de 810.000 de automobile, respectiv 1.500.000 de motoare, beneficiarul va rambursa proporţional cu gradul de nerealizare ajutorul de stat plătit fiecărui proiect de investiţii. În cazul în care se va stabili rambursarea proporţională a ajutorului de stat, sumele datorate au regimul juridic aplicabil creanţelor bugetare, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Mecanismul de ajustare în vederea stabilirii sumelor de rambursat de către beneficiar este prevăzut în anexa nr. 31.

Art. 792. - Neîndeplinirea de către beneficiar a contribuţiei la dezvoltarea regională prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat în cuantumul estimat conform prevederilor contractuale nu determină aplicarea unui mecanism de recuperare sau rambursare a ajutorului de stat plătit.”

38. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1” se înlocuieşte cu sintagma „Tabelul nr. 1 din anexa nr. 1”.

39. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „Tabelul nr. 4 din anexa nr. 1” se înlocuieşte cu sintagma „Tabelul nr. 2 din anexa nr. 1”.

40. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „Tabelul nr. 5 din anexa nr. 1” se înlocuieşte cu sintagma „Tabelul nr. 3 din anexa nr. 1”.

41. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „Tabelul nr. 6 din anexa nr. 1” se înlocuieşte cu sintagma „Tabelul nr. 4 din anexa nr. 1”.

42. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

43 Anexa nr. 2 se abrogă.

44. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31 „Mecanismul de ajustare în vederea stabilirii sumelor de restituit de către beneficiar”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 24 septembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 56/2009, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 5.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008)

 

Tabele privind proiectele de investiţii şi plata tranşelor de ajutor de stat

 

Tabelul nr. 1 - Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii destinat producerii de automobile

 

 

 

 

 

 

Milioane euro

An

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Investiţii

21,93

108,78

66,96

202,67

217,80

618,14

Cheltuieli eligibile

1,12

85,03

48,09

33,50

20,50

188,24

 

Tabelul nr. 2 - Cuantumul investiţiilor şi al cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii destinat producerii de motoare

 

 

 

 

Milioane euro

An

2010

2011

2012

Total

Investiţii

13,68

162,35

74,92

250,95

Cheltuieli eligibile

7,97

94,85

40,29

143,11

 

Tabelul nr. 3 - Cuantumul tranşelor de ajutor de stat aferente proiectului de investiţii destinat producerii de automobile

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioane euro

 

An

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Ajutor de stat

 

0,00

0,00

17,58

13,73

0,00

6,69

38,00

 

Tabelul nr. 4 - Cuantumul tranşelor de ajutor de stat aferente proiectului de investiţii destinat producerii de motoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioane euro

 

An

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Ajutor de stat

 

0,00

0,00

0,00

5,62

0,00

31,38

37,00

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordonanţa da urgentă a Guvernului nr. 109/2008)

 

Intensitatea ajutorului de stat

 

Cheltuieli eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de automobile (milioane euro)

 

 

Ani

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Valoare actualizata

Valoare nominală

TOTAL

0

1,12

85,03

48,09

33,50

20,50

0,00

161,49

188,24

 

Ajutor de stat pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile (milioane euro)

 

 

 

Ani

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Valoare actualizată

Valoare nominală

TOTAL

0,00

0,00

0,00

17,58

13,73

0,00

6,69

31,00

38.00

Total ESB 19,19%

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli eligibile ale proiectului de investiţii destinat producerii de motoare (milioane euro)

 

 

 

Ani

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Valoare actualizată

Valoare nominală

TOTAL

0,00

0,00

0,00

7,97

94,85

40,29

0,00

114,54

143,11

 

Ajutor de stat pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare (milioane euro)

Ani

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Valoare actualizata

Valoare nominală

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

5,62

0,00

31,38

27,41

37,00

Total ESB

Rata referinţă

5,42%

23,93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 31 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008)

 

Mecanismul de ajustare în vederea stabilirii sumelor de restituit de către beneficiar

 

a) în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de automobile:

Z = X * (810.000 - Y), unde Z reprezintă cuantumul ajutorului de stat de restituit în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de automobile;

X = n/810.000 reprezintă ajutorul de stat prevăzut pe unitate de produs, unde n este ajutorul de stat pentru investiţii plătit efectiv de către Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi primit de Societatea Comercială FORD ROMÂNIA - SA şi Y este volumul de producţie efectiv realizat şi certificat în luna ianuarie 2018, dacă volumul de producţie de autovehicule este mai mic de 810.000 de unităţi.

b) În cazul proiectului de investiţii destinat producerii de motoare:

Z = X * (1.500.000 - Y), unde Z reprezintă cuantumul ajutorului de stat de restituit în cazul proiectului de investiţii destinat producerii de motoare;

X = n/1.500.000 reprezintă ajutorul de stat prevăzut pe unitate de produs, unde n este ajutorul de stat pentru investiţii plătit efectiv de către MFP şi primit de Societatea Comercială FORD ROMÂNIA - SA şi Y este volumul de producţie efectiv realizat şi certificat în luna ianuarie 2018, dacă volumul de producţie de motoare este mai mic de 1.500.000 de unităţi.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 1.546 din 28 februarie 2012, în temeiul:

- art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 5 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La anexa nr. 1, după punctul 19 se introduc două noi puncte, punctele 20 şi 21, cu următorul cuprins:

„20. Patronatul Peştelui din România 21. Federaţia Organizaţiilor de Pescari de la Marea Neagră”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 15 martie 2012.

Nr. 57.

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind stabilirea taxei de participare la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici în anul 2012

 

Având în vedere:

- prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, republicată,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru anul 2012. taxa de participare la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici este;

a) taxa de înscriere la concurs - 100 lei;

b) taxa de şcolarizare - 2.000 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

 

Bucureşti, 5 martie 2012.

Nr. 829.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

ORDIN

referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit

 

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 331 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale Planului de conturi prevăzut de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile instituţiilor aflate în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, altele decât instituţiile de credit,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al Legii nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 127/2011 şi al art. 25 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularului de raportare a situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, care se transmite trimestrial Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, de către împrumutători, astfel cum au fost definiţi la art. 2 lit. d) din acelaşi regulament.

(2) De asemenea, prezentul ordin stabileşte modalităţile de transmitere a formularului menţionat la alin. (1) către Banca Naţională a României.

Art. 2. - Formularul de raportare se completează de fiecare categorie de împrumutători pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă, prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012, avându-se în vedere următoarele:

a) ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate - la nivelul global al împrumutătorului;

b) toate operaţiunile aferente creditelor, respectiv creditelor legate de serviciile de plată, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei;

c) categoria de împrumutător.

Art. 3. - Formularul de raportare se transmite de către împrumutători Băncii Naţionale a României, după cum urmează: a) în format electronic, la adresa de email ifn@bnro.ro;

b) pe suport hârtie, semnat de persoanele autorizate, formularul fiind adresat Direcţiei supraveghere.

Art. 4. - Formularul de raportare se transmite de către împrumutători trimestrial, în termen de 25 de zile calendaristice de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute, după caz, la art. 58 şi 59 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 66 şi 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 69 şi 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii finale

 

Art. 6. - Prezentul ordin se aplică de la data aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012.

Art. 7. - Modelul formularului de raportare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 8 martie 2012.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

SITUAŢIA

privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora la data de [.../.../...]

 

Denumirea instituţiei financiare nebancare/instituţiei de plată/instituţiei emitente de monedă electronică:...............................

 

 

 

 

 

RON

Nr. crt.

Categorii de clasificare

Expuneri brute din

Expuneri nete1) din

Coef.

Necesar de provizioane specifice de risc pentru

principal

dobândă

principal

dobândă

principal

dobândă

A

B

1

2

3

4

5

6 = 3*5

7 = 4*5

I. credite acordate debitorilor, alţii decât debitorii, persoane fizice, pentru care se constituie provizioane specifice de risc

1

Standard

 

 

 

 

0

 

 

2

În observaţie

 

 

 

 

0,05

 

 

3

Substandard

 

 

 

 

0,2

 

 

4

Îndoielnic

 

 

 

 

0,5

 

 

5

Pierdere

 

 

 

 

1

 

 

6

Total (rd. 1 la 5)

 

 

 

 

X

 

 

II - credite acordate debitorilor, alţii decât debitorii, persoane fizice, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit

 

7 Standard

 

 

 

 

 

8 În observaţie

 

 

 

9 Substandard

 

 

 

10 Îndoielnic

 

 

 

11 Pierdere

 

 

 

12 Total (rd. 7 la 11)

 

 

III - credite acordate debitorilor, persoane fizice, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit (altele decât creditele acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)

 

13 Standard

 

 

 

 

0

 

 

 

14 În observaţie

 

 

 

 

0,05

 

 

 

15 Substandard

 

 

 

 

0,2

 

 

 

16 Îndoielnic

 

 

 

 

0,5

 

 

 

17 Pierdere

 

 

 

 

1

 

 

 

18 Total (rd. 13 1a 17)

 

 

 

 

X

 

 

IV - credite acordate debitorilor, persoane fizice, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit (altele decât creditele acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)

 

19 Standard

 

 

 

 

 

20 În observaţie

 

 

 

21 Substandard

 

 

 

22 Îndoielnic

 

 

 

23 Pierdere

 

 

 

24 Total (rd. 19 la 23)

 

 

V- credite acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

 

25 Standard

 

 

 

 

0,07

 

 

 

26 În observaţie

 

 

 

 

0,08

 

 

 

27 Substandard

 

 

 

 

0,23

 

 

 

28 Îndoielnic

 

 

 

 

0,53

 

 

 

29 Pierdere

 

 

 

 

1

 

 

 

30 Total (rd. 25 la 29)

 

 

 

 

X

 

 

VI - credite acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit

 

31 Standard

 

 

 

 

 

32 În observaţie

 

 

 

33 Substandard

 

 

 

34 Îndoielnic

 

 

 

35 Pierdere

 

 

 

36 Total (rd. 31 la 35)

 

 

 

37 Total (rd. 6+12+18+24+30+36)

 

 

 

 

X

 

 


1) Expunerile nete reprezintă expunerile brute diminuate corespunzător garanţiilor aferente.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit

 

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 331 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale Planului de conturi prevăzut de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al Legii nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 127/2011,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare străine, cu excepţia celor ce se încadrează în prevederile titlului I cap. IV secţiunea a 2-a „Instituţiile financiare din alte state membre” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţională a României, instituţiilor de plată, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată, instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată, şi reglementează:

a) clasificarea creditelor acordate debitorilor;

b) determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;

c) constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

Art. 2. - Expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) instituţii financiare nebancare - entităţi definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) instituţii de plată - entităţi definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

c) instituţii emitente de monedă electronică - entităţi definite potrivit Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică;

d) împrumutători - instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică cărora li se aplică prezentul regulament;

e) grupul împrumutătorului - grupul format din societatea-mamă, celelalte filiale ale societăţii-mamă, precum şi filialele împrumutătorului;

f) ţări din categoria A - statele membre ale Uniunii Europene1) şi ţările care sunt membre cu drepturi depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi acele ţări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB); în cazul în care o ţară din această categorie îşi reeşalonează datoria publică externă, ţara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani;

g) bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiară Internaţională (the International Finance Corporation), Banca Inter-americană de Dezvoltare (the Inter - American Development Bank), Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordică de Investiţii (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Banca Europeană de Investiţii (the European Investment Bank), Fondul European de Investiţii (the European Investment Fund), Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (the Multilateral Investment Guarantee Agency), Facilitatea Internaţională de Finanţare pentru Imunizare (the International Finance Facility for Immunisation), Banca Islamică de Dezvoltare (the Islamic Development Bank) şi orice altă entitate care se încadrează în această categorie potrivit calificării efectuate la nivelul Uniunii Europene;

h) debitor - entitate faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite, inclusiv entitatea faţă de care împrumutătorul înregistrează numai expuneri care constituie debite potenţiale, cum sunt, de exemplu, angajamentele de finanţare sau de garantare. Pentru scopurile prezentului regulament instituţiile de credit şi Banca Naţională a României nu intră în categoria debitorilor împrumutătorului;

i) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar - debitor, persoană fizică, ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal şi dobândă). Fluxurile de numerar se ajustează în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţă al acestora;

j) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată faţă de data scadenţei datoriei;

1) în scopul prezentului regulament, Româna este tratată separat de celelalte state membre ae Uniunii Europene.

k) iniţiere de proceduri de recuperare a creanţelor - una dintre următoarele măsuri:

k1) darea de către instanţă a hotărârii de intrare în faliment a debitorului;

k2) declanşarea unei proceduri de executare faţă de persoanele fizice sau juridice, pentru recuperarea creanţelor rezultate din creditele ce fac obiectul clasificării;

l) principal - sumele avansate de împrumutători debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigibile obligaţiile împrumutătorilor din angajamentele de finanţare şi din cele de garantare asumate de aceştia;

m) credite - categoriile de credite care se clasifică de împrumutători în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al cerinţei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al structurării, după caz, în principal şi dobândă, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea I „Credite” din cadrul anexei nr. 1;

n)garanţii - garanţiile primite care pot fi luate în considerare de împrumutători pentru diminuarea expunerii faţă de debitor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament sistematizate din punctul de vedere al categoriei garanţiei, precum şi ai conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea a II-a „Garanţii” din cadrul anexei nr. 1. Garanţiile se împart în următoarele categorii:

(i) garanţii personale - se referă la garanţii furnizate de terţi (de exemplu, cauţiunea, avalul etc.), ce pot fi încadrate, în funcţie de caracteristicile pe care le prezintă, după cum urmează:

(i1) garanţie expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;

(i2) garanţie irevocabilă - în afara nerespectării de către cumpărătorul protecţiei a obligaţiei de a plăti la scadenţă preţul protecţiei, contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecţiei să anuleze unilateral garanţia sau ar putea să conducă la creşterea preţului efectiv al garanţiei;

(i3) garanţie necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în timp util, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;

(ii) garanţii reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite în garanţie pentru operaţiunile realizate (de exemplu, ipoteca imobiliară, ipoteca mobiliară, gajul etc.);

(iii) garanţii reale intrinseci - se referă la garanţii incluse în caracteristicile operaţiunii înseşi (de exemplu, valorile primite în pensiune simplă, titluri primite în pensiune livrată, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.); împrumutătorii înregistrează garanţiile reale intrinseci în contul în afara bilanţului 9981 - Alte valori primite;

o) provizioane specifice de risc de credit – provizioanele care se constituie de împrumutători în scopul acoperirii unor pierderi potenţiale din credite, sistematizate din punctul de vedere al structurării în principal şi dobândă, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea a III-a „Provizioane” din cadrul anexei nr. 1;

p) valoare justă - suma la care poate fi tranzacţionat un activ, de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.

Art. 3. - Instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi care nu conduc contabilitatea conform reglementărilor contabile emise de Banca Naţională a României vor avea în vedere conturile corespunzătoare cuprinse în planul de conturi prevăzut de reglementările contabile aplicabile acestor entităţi, în care sunt înregistrate sume având natura economică a celor înscrise în conturile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Normele interne ale împrumutătorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.

(2) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă la nivelul organelor statutare ale instituţiilor financiare nebancare, ale instituţiilor de plată care au ca activitate principală prestarea de servicii de plată şi ale instituţiilor emitente de monedă electronică care au ca activitate principală emiterea de monedă electronică. În cazul instituţiilor de plată şi al instituţiilor emitente de monedă electronică care nu au ca activitate principală prestarea de servicii de plată, respectiv emiterea de monedă electronică, normele interne prevăzute la alin. (1) vor fi însuşite de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, în înţelesul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, în înţelesul art. 11 alin. (2) coroborat cu art. 14 din Legea nr. 127/2011.

(3) Normele interne ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, ale instituţiilor de plată şi ale instituţiilor emitente de monedă electronică care înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare în înţelesul Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică se transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere.

(4) Normele interne prevăzute la alin. (3) şi orice modificări aduse acestora se transmit în termen de 5 zile calendaristice de la aprobare

 

CAPITOLUL II

Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor

 

Art. 5. - În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cap. V „Cerinţe de natură informaţională”, referitoare la garanţii.

Art. 6. - În scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri din credite, sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor, se ajustează prin aplicarea de coeficienţi, cu valoarea cuprinsă între 0 şi 1, rezultatul astfel obţinut urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate.

Art. 7. - Garanţiile care pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii faţă de debitor sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, precum şi alte garanţii reale în conformitate cu normele interne ale împrumutătorilor.

Art. 8. - (1) Coeficienţii cu care se ajustează sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, se stabilesc de împrumutător, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienţi nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută în cadrul tabelului.

(2) împrumutătorul trebuie să dispună de documentaţia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1).

Art. 9. - (1) Orice garanţie reală, cu excepţia gajului general, a garanţiilor constituite asupra bunurilor viitoare2) şi a garanţiilor reale prevăzute în tabelul din anexa nr. 2, poate fi luată în considerare pentru diminuarea expunerii împrumutătorului fată de debitor, la o valoare ce nu poate depăşi valoarea sa justă. În acest scop, împrumutătorii pot lua în considerare numai acele garanţii reale pentru care aceştia pot determina valoarea justă pe bază de metodologii proprii3) prevăzute în cadrul normelor interne. În scopul ajustării valorii juste, împrumutătorul stabileşte coeficienţi pentru fiecare categorie/caz.

(2) Garanţiile care au ca obiect drepturi de creanţă pot fi luate în considerare în vederea diminuării expunerii faţă de debitor numai în condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele legale în vigoare privind garanţiile reale mobiliare.

(3) împrumutătorul trebuie să dispună de documentaţia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1).

Art. 10. - Poliţele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată se asimilează scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit şi, în consecinţă, pot fi luate în considerare de împrumutători în calitate de diminuator de risc de credit, în situaţia în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiţii:

a) au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit (care trebuie să fie exprese, irevocabile şi necondiţionate);

b) riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutătorului prin intermediul operaţiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societăţi de asigurare/reasigurare, iar societăţile de asigurare/reasigurare din afara grupului care au preluat riscul respectă cerinţele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standardele aplicabile societăţilor de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutătorul le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost parţial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a poliţei de asigurare poate fi luată în considerare numai pentru partea transferată;

c) normele interne ale împrumutătorului prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia faţă de debitor, precum şi modalitatea de determinare a calităţii societăţilor de asigurare/reasigurare emitente şi a nivelului coeficienţilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenţi.

Art. 11. - (1) Garanţiile exprese, irevocabile şi necondiţionate, acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autorităţile centrale şi pentru care acestea îşi asumă răspunderea, pot fi considerate garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de stat4) dacă:

a) fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autorităţile centrale; şi

b) FGC demonstrează împrumutătorului că dispun de o gestiune care să evidenţieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică numai în condiţiile în care împrumutătorul dispune de documentaţia care să ateste îndeplinirea cerinţelor prevăzute.

Art. 12. - (1) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor clasificate în categoria „pierdere” se ajustează prin aplicarea de coeficienţi stabiliţi de împrumutător pentru flecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienţi nu poate fi mai mare de 0,25.

(2) împrumutătorul trebuie să dispună de documentaţia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1).

(3) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând dobânzi curente/restante, ataşate creditelor menţionate la alin. (1), nu se iau în considerare, coeficientul care se aplică sumelor aferente respectivelor garanţii având valoarea zero.

Art. 13. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 12, garanţiile prevăzute la poziţiile 1-6 din cadrul tabelului prevăzut în anexa nr. 2 se ajustează cu coeficienţi a căror valoare nu poate fi mai mare de 0,5.

 

CAPITOLUL III

Clasificarea creditelor şi determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit

 

Art. 14. - În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cap. V „Cerinţe de natură informaţională”.

Art. 15. - Împrumutătorii clasifică expunerile în următoarele categorii:

a) standard;

b) în observaţie;

c) substandard;

d) îndoielnic;

e) pierdere.

Art. 16. - Expunerile înregistrate de un împrumutător faţă de un anumit debitor se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

Art. 17. - În scopul clasificării creditelor şi al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit se parcurg următoarele etape;

1. clasificarea creditelor:

1.1. identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite a tuturor extraselor reprezentând expuneri din operaţiuni derulate cu un anumit debitor şi, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operaţiunii de clasificare/provizionare;

1.2. clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:

a) serviciul datoriei;

b) iniţierea de proceduri de recuperare a creanţelor. Corespondenţa dintre criterii şi categoriile de clasificare este

prevăzută în tabelul nr. 1 din anexa nr. 3;

1.3. reclasificarea acestor expuneri într-o singură categorie, pe baza principiului declasării prin contaminare.

 

NOTA:

Pentru scopuri de optimizare, ultimele două etape pot fi integrate într-o singură etapă, care să asigure direct încadrarea globală a expunerilor respective, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare;

 

2. determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit:

2.1. diminuarea expunerilor, de la etapa anterioară, care sunt garantate, în conformitate cu prevederile cap. II „Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor”;

2.2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra expunerilor prelucrate anterior şi care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit; corespondenţa dintre categoriile de clasificare şi coeficienţii de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;

3. reluarea etapelor 1 şi 2 pentru toţi ceilalţi debitori faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite.

 

2) Garanţiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obţine proprietatea asupra bunurilor şi, în consecinţă, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor. Cu titlu de exemplu pot fi menţionate: garanţii reprezentate de cesionarea despăgubirilor din poliţe de asigurare care au ca obiect acoperirea riscului de credit, a despăgubirilor din poliţe de asigurare de viaţă; garanţii reprezentate de cesionarea încasărilor din creanţe viitoare.

3) Întrucât valoarea justă este o categorie definită şi reglementată în cadrul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), împrumutătorii elaborează metodologiile pentru determinarea valorii juste a garanţiilor reale primite, având în vedere standardele contabile menţionate.

4) Garanţiile exprese, irevocabile si necondiţionate emise de stat au, potrivit tabelului din anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1.

 

CAPITOLUL IV

Constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

Art. 18. - Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora şi se realizează prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.

Art. 19. - Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la modificarea nivelului existent al acestora, în vederea restabilirii egalităţii dintre nivelul existent şi cel al necesarului, şi se realizează prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând diferenţa dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit şi nivelul necesarului.

Art. 20. - Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit şi se realizează prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor pentru care este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

a) au fost epuizate posibilităţile legale de recuperare ori s-a împlinit termenul de prescripţie;

b) au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit.

Art. 21. - Împrumutătorii constituie şi/sau regularizează lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor evidenţiate în sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuieli şi/sau prin reluarea pe venituri, indiferent de rezultatul financiar înregistrat al perioadei.

Art. 22. - Împrumutătorii constituie, regularizează şi utilizează provizioanele specifice de risc de credit, utilizând moneda de exprimare a creditelor pe care le corectează.

 

CAPITOLUL V

Cerinţe de natură informaţională

 

Art. 23. - În scopul aplicării prezentului regulament, împrumutătorii trebuie să dispună de metode adecvate de organizare a informaţiei şi de proceduri care să asigure îndeplinirea cerinţelor legate de clasificarea creditelor şi determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum şi de constituirea/regularizarea/utilizarea acestora. În particular, printre cerinţele a căror îndeplinire trebuie asigurată de metodele şi procedurile menţionate. Împrumutătorii trebuie să aibă în vedere şi următoarele cerinţe5):

a) realizarea şi păstrarea corespondenţei dintre garanţiile reale/personale eligibile şi operaţiunile reprezentând credite pe care acestea le garantează;

b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite şi în conturile de garanţii, care se regăsesc în bilanţ şi în afara bilanţului, a tuturor extraselor aferente unei anumite

operaţiuni şi, pentru flecare dintre aceste extrase, stabilirea/ataşarea tuturor atributelor necesare pentru realizarea operaţiunii de clasificare/provizionare;

c) ajustarea sumelor înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor, în scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri, extrase din conturile de credite;

d) identificarea tuturor operaţiunilor, reprezentând credite şi garanţii aferente, desfăşurate cu un anumit debitor;

e) identificarea tuturor debitorilor faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite;

f) realizarea şi păstrarea corespondenţei dintre extrasele din conturile de provizioane specifice de risc şi extrasele aferente operaţiunilor de credit pentru care acestea au fost constituite.

Art. 24. - Împrumutătorii au obligaţia să dispună de metode adecvate de organizare şi conservare a informaţiei, precum şi de proceduri care să permită verificarea datelor primare şi a modului în care acestea au fost prelucrate în scopul clasificării creditelor şi al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum şi în scopul constituirii/regularizării/utilizării acestora, pentru fiecare închidere contabilă.

 

CAPITOLUL VI

Cerinţe de raportare

 

Art. 25. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), fiecare categorie de împrumutători raportează Băncii Naţionale a României, trimestrial, situaţia privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.

(2) Forma şi conţinutul formularului de raportare, precum şi modalităţile de transmitere a situaţiei menţionate ia alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Naţională a României.

(3) împrumutătorii care acordă inclusiv credite legate de serviciile de plată vor raporta separat situaţia privind clasificarea expunerilor din respectiva categorie de credite şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.

(4) La solicitarea Băncii Naţionale a României, împrumutătorii raportează orice altă situaţie aferentă aplicării prezentului regulament.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 26. - (1) împrumutătorii aplică prezentul regulament începând cu prima zi a lunii imediat următoare celei în care s-a împlinit un termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării.

(2) începând cu data !a care împrumutătorii aplică prezentul regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 57PO09 privind raportarea situaţiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30 aprilie 2009.

Art. 27. - Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute, după caz, la art. 58 şi 59 din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 66 şi 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 69 şi 71 din Legea nr. 127/2011.

Art. 28. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 29. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


5) Cerinţele cu privire la garanţii sunt obligatorii numai în cazurile în care garanţiile se utilizează în scopul diminuării expunerilor.

 

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 8 martie 2012.

Nr. 5.

 

ANEXA Nr. 1

 

Secţiunea I - Credite

1. credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit

903 - Angajamente în favoarea clientelei

913 - Garanţii date pentru clientelă

971 - Alte angajamente date (extras)

981 - Angajamente îndoielnice (extras)

2. credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

2.1. principal

20111 - Scont (extras)

20112 - Factoring cu recurs (extras)

20119 - Alte creanţe comerciale [extras1)]

20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente

20212 - Credit global de exploatare

20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cârdurilor

20219 - Alte credite de trezorerie

20311 - Credite de consum pentru nevoi personale

20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri

2032 - Vânzări în rate

2041 - Credite pentru import

2042 - Credite pentru export

2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor

2052 - Credite pentru echipamente

20611 - Credite ipotecare

20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare

2091 - Alte credite acordate clientelei

2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare

2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare

2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

2412 - Valori primite în pensiune la termen

2511 - Conturi de plăţi (solduri debitoare)2)

2611 - Valori de recuperat (extras)

2811 - Creanţe restante (extras)

2821 - Creanţe îndoielnice (extras)

4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)

4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)

4811 - Creanţe restante (extras)

4821 - Creanţe îndoielnice (extras)

2.2. dobândă

2017 - Creanţe ataşate (extras)

2027 - Creanţe ataşate

2037 - Creanţe ataşate

2047 - Creanţe ataşate

2057 - Creanţe ataşate

2067 - Creanţe ataşate

2097 - Creanţe ataşate

2317 - Creanţe ataşate

2417 - Creanţe ataşate

25171 - Creanţe ataşate

2617 - Creanţe ataşate (extras)

2812 - Dobânzi restante (extras)

2817 - Creanţe ataşate (extras)

2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

2827 - Creanţe ataşate (extras)

4717 - Creanţe ataşate (extras)

4812 - Dobânzi restante (extras)

4817 - Creanţe ataşate (extras)

4822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

4827 - Creanţe ataşate (extras)

 

Secţiunea a II-a - Garanţii

1. garanţii personale şi reale

912 - Garanţii primite de la instituţii de credit

914 - Garanţii primite de la clientelă

9611 - Ipoteci imobiliare

9612 - Gajuri cu deposedare

9613 - Gajuri fără deposedare

9619 - Alte garanţii primite

972- Alte angajamente primite [extras3)]

2. garanţii reale intrinseci

9981 - Alte valori primite (extras)

 

Secţiunea a III-a - Provizioane

1. aferente principalului

2911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)

493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar (extras)

2. aferente dobânzii

2912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)

493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar (extras)


1) Extrasul nu conţine operaţiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, în timpul aplicării prezentului regulament, operaţiunilor de creditare.

2) Doar pentru instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică.

3) Se referă la angajamentele de garantare primite, asociate operaţiunilor de credit.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. crt.

Tipul de garanţie

Coeficientul maxim pentru deducere din expunerea împrumutătorului fată de debitor

1.

 Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiei centrale a statului român sau ale Băncii Naţionale a României

1

2.

 Titluri emise de administraţia centrală a statului român sau de Banca Naţională a României

1

3.

 Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor centrale sau ale băncilor centrale, din ţările din categoria A, ori ale Comunităţii Europene

1

4.

 Titluri emise de administraţiile centrale sau de băncile centrale, din ţările din categoria A, ori de Comunitatea Europeană

1

5.

 Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale băncilor de dezvoltare multilaterală

1

6.

 Titluri emise de către băncile de dezvoltare multilaterală

1

7.

 Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale autorităţilor locale, din România

0,8

8.

 Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din România

0,8

9.

 Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale autorităţilor locale, din ţările din categoria A

0,8

10.

Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din ţările din categoria A

0,8

11.

 Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România

0,5

 

ANEXA Nr. 3

 

Tabelul nr. 1 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători faţă de debitori

 

Iniţierea de proceduri de recuperare a creanţelor

Serviciul datoriei

Nu s-au iniţiat proceduri de recuperare a creanţelor

S-au iniţiat proceduri de recuperare a creanţelor

0-15 zile

Standard

pierdere

16-30 de zile

În observaţie

pierdere

31-60 de zile

Substandard

pierdere

61-90 de zile

Îndoielnic

pierdere

minimum 91 de zile

Pierdere

pierdere

 

Tabelul nr. 2 - Coeficienţi de provizionare aferenţi categoriilor de clasificare

 

Coeficienţi de provizionare

Categorii de clasificare a creditelor

Credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate debitorilor, persoane fizico, expuşi la riscul valutar

Credite*)

[*) altele decât cele din coloana precedentă]

Standard

0,07

0

În observaţie

0,08

0,05

Substandard

0,23

0,2

Îndoielnic

0,53

0,5

Pierdere

1

1

 

RECTIFICĂRI

 

- La Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 şi 14 bis din 16 Ianuarie 1998, în loc de: „Dumitru N. Gheorghe”se va citi: „Dumitru N. Ghiorghe”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.