MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 176/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 176         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 martie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

148. - Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului copiei de pe lista electorală complementară, a modelului listei electorale suplimentare, a modelului extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista electorală suplimentară, a modelului listei susţinătorilor, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

61. - Decizie pentru numirea domnului Sorin Sergiu Chel mu în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

62. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general adjunct în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

63. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către doamna Reia Nicoleta Ştefănescu

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.383. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Sfântul Nicolae” din satul Iugani

 

3.384. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din municipiul Suceava

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului copiei de pe lista electorală complementară, a modelului listei electorale suplimentare, a modelului extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista electorală suplimentară, a modelului listei susţinătorilor, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (5), art. 45, art. 87 alin. (2) şi al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul copiei de pe lista electorală complementară, modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista electorală suplimentară, modelul listei susţinătorilor, modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii, modelul declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi modelul listei membrilor organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012, prevăzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei si internelor,

Gabriel Berea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 148.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul

copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipii, oraşe şi comune

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL............................................

Comuna.............................................

Satul..................................................

Strada................................................

Circumscripţia electorală nr. ..................

Municipiul, oraşul..........................................................

Secţia de votare nr. .....................

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului, a consiliului Judeţean şi a preşedintelui consiliului Judeţean

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele

alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(nr., bloc, apartament)

Seria şi numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

 

Secretar,

Şeful structurii judeţene de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor,

 

Şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor,

 

NOTĂ:

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pune la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, de şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor şi de şeful structurii teritoriale a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul

copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul Bucureşti

 

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Sectorul .............................................

Strada ................................................

Circumscripţia electorală nr. ..................

Secţia de votare nr. .....................

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului (nr., bloc, apartament)

Seria şi numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

 

Secretar,

Şeful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor Bucureşti,

 

Şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului........., municipiul Bucureşti,

 

NOTA:

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pune la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul subdiviziunii administrativ-teritoriale, de şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului municipiului Bucureşti pentru care se întocmeşte lista şi de şeful structurii teritoriale a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul copiei de pe lista electorală complementară

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL............................................

Comuna.............................................

Satul..................................................

Strada................................................

Circumscripţia electorală nr. ..................

Secţia de votare nr. .....................

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului, a consiliului Judeţean şi a preşedintelui consiliului Judeţean

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului crt.

Numele şi prenumele alegătorului

Data şi locul naşterii

Statul membru de origine

Adresa la care locuieşte în România

(nr. casei, bloc. apartament)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

- Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Oficiului Român pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista [art. 221 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

- Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de primar împreună cu formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări [art. 221 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

 

Primar,

Secretar,

Şeful formaţiunii teritoriale a Oficiul Roman pentru Imigrări,

 

ANEXA Nr. 4

 

Modelul

copiei de pe lista electorală complementară pentru municipiul Bucureşti

 

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Sectorul .............................................

Strada ................................................

Circumscripţia electorală nr. ..................

 

Secţia de votare nr. .....................

 

COPIE DE PE LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ

pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

 

Numele şi prenumele alegătorului

Data şi locul naşterii

Statul membru de origine

Adresa la care locuieşte în România

(nr. casei. bloc. apartament)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

Şeful formaţiunii teritoriale a Oficiul Roman pentru Imigrări,

 

NOTE:

- Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Oficiului Român pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în sectorul municipiului Bucureşti pentru care se întocmeşte lista [art. 221 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

- Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de primar împreună cu formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări [art. 221 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

 

ANEXA Nr. 5

 

Modelul listei electorale suplimentare

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL..........................................................

Municipiul, oraşul, comuna...............................

Sectorul municipiului Bucureşti........................

Circumscripţia electorală nr. ..................

 

Secţia de votare nr. .....................

 

LISTA ELECTORALA SUPLIMENTARĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului, a consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul/Reşedinţa alegătorului

(strada, nr. case, bloc, apartament) *)

Tipul, seria şi numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

NOTE:

- Lista suplimentară întocmită de primar cuprinde numai alegătorii cu reşedinţa în localitatea respectivă, stabiliţi cu cel puţin 3 luni înaintea alegerilor.

- Rubrica „Reşedinţa alegătorului” se completează conform menţiunii de stabilire a reşedinţei, înscrisă în actul de identitate.

- Pentru cetăţenii Uniunii Europene înscrişi în lista electorală suplimentară în baza documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 6Y/2UU4 pentru alegerea automaţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se va completa rubrica „Codul numeric personal”.

- La municipiul Bucureşti se scrie: Lista electorală pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti.

- În situaţia în care este întocmită conform art. 19 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, lista suplimentară se semnează de acesta şi se aplică ştampila de control a secţiei de votare.


*) În cazul alegătorului cetăţean a Uniunii Europene, la această rubrică se va înscrie adresa la care locuieşte în România.

 

ANEXA Nr. 6

 

Modelul extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară ce va fi folosit pentru votarea cu „urna specială”

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL..................................................

 

Municipiul, oraşul, comuna............................

Sectorul municipiului Bucureşti......................

EXTRAS

de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară utilizat pentru votarea cu „urna specială”

 

Circumscripţia electorală nr. ..................

Secţia de votare nr. .....................

 

EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului, consiliului judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

 

Nr. crt.

Semnătura alegatorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Adresa alegătorului (strada, nr. casei, bloc, apartament)

Seria şi numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele secţiei de votare,

 

Nume şi prenume

………………………….

Semnătura

………………………….

Nume şi prenume*)

………………………….

Semnătura

………………………….

Nume şi prenume*)

………………………….

Semnătura

………………………….

 

NOTE:

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţii.

- La municipiul Bucureşti, sub titlu se va scrie „pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti”.


*) Membrii biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială.

 

ANEXA Nr. 7

 

Modelul extrasului de pe copia listei electorale complementare ce va fi folosit pentru votarea cu „urna specială”

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL..................................................

 

Municipiul, oraşul, comuna............................

Sectorul municipiului Bucureşti......................

EXTRAS

de pe copia listei complementare utilizat pentru votarea cu „urna specială”

 

Circumscripţia electorală nr. ..................

Secţia de votare nr. .....................

 

EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ

pentru alegerea consiliului local, a primarului, a consiliului Judeţean şi a preşedintelui consiliului judeţean

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Date şi locul naşterii

Statul membru de origine

Adresa a care locuieşte în România

(nr. casei, bloc, apartament)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele secţiei de votare,

 

Nume şi prenume

………………………….

Semnătura

………………………….

Nume şi prenume*)

………………………….

Semnătura

………………………….

Nume şi prenume*)

………………………….

Semnătura

………………………….

 

NOTE:

- În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţii.

- La municipiul Bucureşti, sub titlu se va scrie „pentru alegerea consiliului local al sectorului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a primarului sectorului şi a primarului general al municipiului Bucureşti”.


*) Membrii biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială.

 

ANEXA Nr. 8

 

Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii

 

DECLARAŢIE

de acceptare a candidaturii

 

Subsemnatul......................................................................................., domiciliat în................................................., str. ........................................................nr. .........bl..........ap.................., sectorul .... judeţul ........................... propus de*) ..................................................................de profesie....................................................................ocupaţia (funcţia deţinută) ........................................................................, membru al**).......................................................................declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile locale din 10 iunie 2012, pentru funcţia de ***)...................................

Declar, de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.

 

………………………………………****)

 

 

Semnătura

………………………

NOTĂ:

Declaraţia se semnează şi datează olograf.


*) Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.

**) Se trece denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale al cărui/cărei membru este. Pentru candidaţii independenţi se trece menţiunea „nu este cazul”.

***) Se scrie „consilier în consiliul local” al comunei/oraşului/municipiului, judeţul.........................al sectorului nr. ............Bucureşti ori „consilier în Consiliul Judeţean..............................” sau, după caz, „primar” (primar general) al comunei/oraşului/municipiului, judeţul......................., al sectorului nr. ........  Bucureşti, al municipiului Bucureşti, respectiv „preşedinte al Consiliului Judeţean  ........”.

****) Se trec denumirea comunei, oraşului sau municipiului, după caz, şi data.

 

ANEXA Nr. 9

 

Modelul declaraţiei de renunţare la candidatură

 

DECLARAŢIE

de renunţare la candidatură

 

Subsemnatul..................................................., domiciliat în........................................., str. ............................................... nr. ........, bl.........ap................., sectorul..................judeţul .............................declar prin prezenta că renunţ la candidatura propusă de*).................................................................................pentru funcţia de**).......................................................................... şi depusă în data de....................................................

………………………………………***)

 

 

Semnătura,

………………………

NOTĂ

Declaraţia se semnează şi datează olograf.


*) Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţi naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.

**) Se scrie „consilier în consiliul local” al comunei/oraşului/municipiului...........................judeţul.........................al sectorului nr. ............Bucureşti ori consilier în Consiliu judeţean.................................................” sau, după caz, primar” (primar general) al comunei/oraşului/municipiului...................................... judeţul ......................., al sectorului nr. ........Bucureşti, al municipiului Bucureşti, respectiv .preşedinte al Consiliului Judeţean.........”.

***) Se trec denumirea comunei, oraşului sau municipiului, după caz, şi data.

 

ANEXA Nr. 10

 

LISTA SUSŢINĂTORILOR

pentru alegerea în funcţia de primar al comunei/oraşului/municipiului*) ......................

judeţul ................................... a candidatului independent............................................................

(prenumele şi numele candidatului)

la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 10 iunie 2012

 

Nr. crt.

Semnătura

Nume

Prenume

Cetăţenia

Data naşteri

Adresa

(str., nr., bl.. comuna/oraşul/municipiul, sectorul/judeţul)

Act de identitate

Denumire

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de..........................................................................**)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul,...................................(nume şi prenume), domiciliat în..............................................................născut la data de ...................... în comuna/oraşul/municipiul .................................judeţul............................, posesor al C.I.(B.I) seria......... nr. ........declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de .... poziţii, corespund realităţii.

 

Data...............                         Localitatea...................                       Semnătura..................

 

NOTĂ:

Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.


*) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie: „al sectorului nr. ...... Municipiul Bucureşti” sau, după caz, „de primar general al Municipiului Bucureşti”.

**) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.

 

ANEXA Nr. 11

 

LISTA SUSŢINĂTORILOR

pentru alegerea în funcţia de preşedinte al consiliului judeţean ..........................................*)

a candidatului independent ..........................................................................

(prenumele şi numele candidatului)

la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 10 iunie 2012

 

Nr. crt.

Semnătura

Nume

Prenume

Cetăţenia

Data naşterii

Adresa

(str., nr., bl., comuna/ora sul/municipiul, sectorul/judeţul)

Act de identitate

Denumire

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de.........................................................................**)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul,............................................... (nume şi prenume), domiciliat în................................................, născut la data de .......................... în comuna/oraşul/municipiul ............................... judeţul ........................posesor al C.I.(B.J.) seria...... nr. ........declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de .... poziţii, corespund realităţii.

 

Data...............                         Localitatea...................                       Semnătura..................

 

NOTĂ:

Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.


*) Se înscrie denumirea Judeţului.

**) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.

 

ANEXA Nr. 12

 

LISTA SUSŢINĂTORILOR

pentru alegerea în funcţia de consilier în consiliul local al comunei/oraşului/municipiului*) ......................

judeţul ................................... a candidatului independent .....................................................................

(prenumele şi numele candidatului)

la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 10 iunie 2012

 

Nr. crt.

Semnătura

Nume

Prenume

Cetăţenia

Data naşterii

Adresa

(str., nr., bl., comuna/ora sul/municipiul, sectorul/judeţul)

Act de identitate

Denumire

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de..........................................................................**)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul,..................................................(nume şi prenume), domiciliat în...................................................., născut la data de .............................. în comuna/oraşul/municipiul .........................., judeţul ......................, posesor al CI.(Bl.) seria...... nr. ........declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de .... poziţii, corespund realităţii.

 

Data...............                         Localitatea...................                       Semnătura..................

 

NOTĂ:

Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.


*) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie .,în consiliul local al sectorului.... Municipiul Bucureşti” sau, după caz, „în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, iar în cazul consilierului judeţean se va scrie „de consilier în Consiliul Judeţean......”.

**) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.

 

ANEXA Nr. 13

 

Modelul listei membrilor organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale

 

LISTA MEMBRILOR

organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţii naţionale .............................................................., participantă la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 10 iunie 2012

 

Localitatea......................

Judeţul............................

 

Nr. crt.

Semnătura

Nume si prenumele membrului

Data naşterii

Adresa

 

Act de identitate

Denumire

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit de...........................................................................*)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul.............................................(prenume şi nume), domiciliat în...........................................................născut la data de....................,în comuna/oraşul/municipiul...............................Judeţul............................., posesor al C.I.(B.L) seria...... nr. ........declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de .... poziţii, corespund realităţii.

 

Data...............                         Localitatea...................                       Semnătura..................

 

NOTĂ:

Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.


*) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a Întocmit lista.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Sorin Sergiu Chelmu în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 114/2010, prin care se propune numirea în funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidaţilor admişi în urma concursului susţinut în data de 3 august 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Sergiu Chelmu se numeşte în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ştefania Gabriella Ferencz

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 61.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general adjunct în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere prevederile art. 30 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 187.475 din 14 martie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Sorin Sergiu Chelmu i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct în funcţia de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ştefania Gabriella Ferencz

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 62.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către doamna Reia Nicoleta Ştefănescu

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.628.680 din 15 martie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către doamna Reia Nicoleta Ştefănescu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (V) din Legea nr. 186K999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Reia Nicoleta Ştefănescu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ştefania Gabriella Ferencz

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 63.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Sfântul Nicolae” din satul Iugani

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 9 decembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 august-2 decembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Sfântul Nicolae”, cu sediul în comuna Mirceşti, satul Iugani, judeţul Iaşi, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Sfântul Nicolae” din satul Iugani, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Sfântul Nicolae” din satul Iugani dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Sfântul Nicolae” din satul Iugani revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal „Sfântul Nicolae” din satul Iugani.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Sfântul Nicolae” din satul Iugani este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Grădiniţa confesională Sfântul Nicolae” din satul Iugani, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal „Sfântul Nicolae” din satul Iugani, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 29 februarie 2012.

Nr. 3.383.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din municipiul Suceava

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 9 decembrie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 august-2 decembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 6, judeţul Suceava, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din municipiul Suceava, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din municipiul Suceava dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din municipiul Suceava revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din municipiul Suceava.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din municipiul Suceava este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării,

Art. 6. - Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din municipiul Suceava, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din municipiul Suceava, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 29 februarie 2012.

Nr. 3.384.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.