MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 161/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 161         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 martie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 143 din 21 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 144 din 21 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

Decizia nr. 145 din 21 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

123. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

125. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

126. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

62. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.231/2006 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale „Parc Industrial Craiova” - S.A.

 

3.437. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a

 

3.439. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

123. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale UNITED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

18. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale producătorilor de fonograme, ale artiştilor interpreţi sau executanţi, pentru fonograme şi pentru audiovizual

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 143

din 21 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Dănuţ Bărăitaru şi Elena Bărăitaru în Dosarul nr. 15.658/280/2009 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 242D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA.

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 796/2011, pronunţată în Dosarul nr. 15.658/280/2009, Judecătoria Piteşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 din Codul de procedură civilă.

Excepţia a fost ridicată de pârâţii-reclamanţi Dănuţ Bărăitaru şi Elena Bărăitaru într-o cauză având ca obiect obligaţia de a face.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că „prin aplicarea” dispoziţiilor de lege criticate „se permite şi se fac posibile situaţii” în care se încalcă art. 21 alin. (3) din Constituţie.

Instanţa de judecată consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului., pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 164 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins: „Părţile vor putea cere întrunirea mai multor pricini ce se află înaintea aceleiaşi instanţe sau instanţe deosebite, de acelaşi grad. În care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză au între dânsele o strânsă legătură.

Întrunirea poate fi făcută de judecător chiar dacă părţile nu au cerut-o.

Dosarul va fi trimis instanţei mai întâi învestită, afară numai dacă amândouă părţile cer trimiterea lui la una din celelalte instanţe.

Când una din pricini este de competenţa unei instanţe, şi părţile nu o pot înlătura, întrunirea se va face la acea instanţă.”

Autorul criticii susţine că aceste dispoziţii de lege contravin prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) care consacră „dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, procedura de judecată este stabilită numai prin lege, iar dispoziţiile de lege criticate, reglementând norme de procedură a căror interpretare şi aplicare revin instanţelor de judecată, nu contravin în niciun fel prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (3).

De altfel, asupra constituţionalităţii art. 164 din Codul de procedură civilă în raport cu acelaşi text constituţional, Curtea s-a pronunţat prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 1.015 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009.

Curtea observă însă că, în speţă, autorul excepţiei nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci este nemulţumit de modul în care instanţa de judecată a aplicat dispoziţiile de lege criticate, ceea ce excedează controlului Curţii Constituţionale.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Dănuţ Bărăitaru şi Elena Bărăitaru în Dosarul nr. 15.658/280/2009 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 144

din 21 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, excepţie ridicată de Amet Orhan Danior în Dosarul nr. 15.170/55/2010 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 252D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA.

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 8 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 15.170/55/2010, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de petentul Amet Orhan Danior, în contradictoriu cu intimatul Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. - Direcţia Regională de Drumuri si Poduri Timişoara - Secţia Drumuri Naţionale Arad, într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contravenţională.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor [...] nu îndeplineşte exigenţele impuse de art. 115 alin. (4) din Constituţie [...], ceea ce atrage si înfrângerea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5).”

Instanţa de judecată apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu poate fi primită, deoarece autorul acesteia „face confuzie între o ordonanţă simplă şi o ordonanţă de urgenţă.”

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile ordonanţei criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecă torul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale ari. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestei ordonanţe, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) care consacră obligativitatea respectării supremaţiei Constituţiei şi a legilor şi ale art. 115 alin. (4) potrivit cărora „Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 a fost emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, fiind adoptată sub regimul prevederilor art. 114 alin. (1) din Constituţia în redactarea anterioară revizuirii din anul 2003, prevederi care corespund celor ale art. 115 alin. (1) din Constituţia republicată, conform cărora „Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.”

Curtea observă că autorul excepţiei invocă în mod greşit prevederile constituţionale ale art. 115 alin. (4). Acestea nu sunt incidente în speţă, deoarece sunt aplicabile ordonanţelor de urgenţă, iar nu şi ordonanţelor simple ale Guvernului.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, excepţie ridicată de Amet Orhan Danior în Dosarul nr. 15.170/55/2010 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 145

din 21 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Florin Lucian Sigmerean în Dosarul nr. 3.365/235/2010 al Judecătoriei Gherla şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 258D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 25 ianuarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.365/235/2010, Judecătoria Gherla a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă.

Excepţia a fost ridicată de petentul Florin Lucian Sigmerean, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj, într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contravenţională.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1)şi (2), art. 24 alin. (1) şi art. 26 alin. (1). În acest sens, arată, în esenţă, că „pretinsul contravenient este în imposibilitate de a-şi dovedi nevinovăţia, nefiind ferit de abuzuri, în cazul în care nu există martori oculari în afara soţiei sau a altor rude apropiate, spre deosebire de contravenientul care se afla în compania unor persoane cu care nu este înrudit.” Consideră că „legiuitorul poate găsi o formulă similară celei prevăzute de art. 80 din Codul de procedură penală.”

Instanţa de judecată consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în raport cu prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (2) şi art. 24 alin. (1), deoarece „mijloacele de probă reglementate de Codul de procedură civilă nu sunt întotdeauna suficiente pentru a asigura respectarea dreptului la apărare.”

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1)şi(2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 189 alin. 1 pct. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins:

„Nu pot fi ascultaţi ca martori:

1. rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv;

2. soţul, chiar despărţit;”.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie, art. 24 alin. (1) care consacră dreptul la apărare şi art. 26 alin. (1) privind viaţa intimă, familială şi privată.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă au mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 80 din 8 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 19 februarie 2007, Curtea a statuat că „proba testimonială reprezintă unul dintre mijloacele probatorii cel mai frecvent folosite în procesul civil. Mijlocul de probă îl reprezintă tocmai declaraţiile făcute de martor, persoană terţă faţă de proces, care relatează în faţa instanţei fapte sau împrejurări concludente pentru soluţionarea cauzei. În principiu, orice persoană care are cunoştinţă despre fapte relevante referitoare la pricina dedusă justiţiei poate fi ascultată în calitate de martor. De la această regulă legea procesual civilă instituie anumite excepţii, indicând persoanele care nu pot fi audiate ca martori, precum şi pe cele care sunt scutite de la obligaţia de a depune mărturie, în considerarea calităţii pe care o deţin.”

În acest context, Curtea a observat că „interdicţia consacrată de art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă se întemeiază pe o prezumţie de parţialitate şi subiectivism a rudelor şi afinilor până la gradul al treilea inclusiv în relatarea faptelor de care au cunoştinţă. Textul de lege dedus controlului relevă o evidentă utilitate în cadrul procesului civil. Astfel, prin instituirea acestei interdicţii se asigură de plano echilibrul procesual al părţilor în litigiu şi se respectă unul dintre principiile fundamentale ale dreptului procesual - principiul aflării adevărului, statuat la art. 129 alin. 5 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia: «Judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părţile se împotrivesc.»

Pe de altă parte, incapacitatea rudelor şi afinilor până la gradul al treilea inclusiv de a depune mărturie, fiind stabilită exclusiv în interesul părţilor litigante, este o incapacitate relativă, astfel încât părţile pot conveni, expres sau tacit, îndepărtarea interdicţiei cu un atare obiect. Astfel, potrivit art. 189 alin. 2 din Codul de procedură civilă, rudele şi afinii pot fi audiaţi ca martori dacă partea în favoarea căreia a fost consacrată o astfel de interdicţie nu formulează obiecţiuni cu privire la audierea lor.”

Soluţia adoptată în decizia anterioară, ca şi considerentele pe care aceasta se întemeiază îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă, întrucât nu au apărut elemente noi, care să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în această materie.

În fine, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, procedura de judecată este stabilită numai prin lege, iar dispoziţiile de lege criticate, reglementând norme de procedură a căror interpretare şi aplicare revin instanţelor de judecată, nu contravin în niciun fel prevederilor constituţionale invocate în susţinerea criticii de neconstituţionalitate.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Florin Lucian Sigmerean în Dosarul nr. 3.365/235/2010 al Judecătoriei Gherla.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei

sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 6 martie 2012.

Nr. 123.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi

Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34

Cod unic de înregistrare: RO 11776466

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC2012

 

INDICATORI

 

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

12.660,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care;

2

12.480,00

 

 

a)

din producţia vândută

3

11.811,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale În vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

669,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

180,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

10,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

170,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

12.156,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care

17

12.025,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

524,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

553,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul. din care

21

4.800,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

3.420,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.030,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

763,00


 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt şomaj

25

28,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

219,00

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

20,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

350,00

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din care

29

60,00

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

290,00

 

 

 

 

d3 3) tichete de vacanţa

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1 300,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

4223,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

625,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

70,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care

40

49,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care

42

5,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

16) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

115,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care

48

131,00


 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

10,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

121,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

504,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

152,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care;

54

352,00

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 55. 56. 57. 58 şi 59.

60

352,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

35.20

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

299.20

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

17,60

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

1.962,00

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

1.962,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

14/00

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

226,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

143,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

21,00


 

 

e)

alte cheltuieli din care:

70

1.558,00

 

 

 

- proiecte cu finanţare rambursabila

 

1.415,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

22.154.60

 

1

 

Surse proprii

72

1.217,60

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

4.072,00

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

16.865,00

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

22.154,60

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

22.154,60

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care

84

3.453.97

XI.

1

 

Rezerve legale

85

212,37

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

3.241.60

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

12.660,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

12.156,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

137

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

137

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c), din care

93

3.770,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

94

3.412,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

8,00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

350,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.075,43

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura

98

2.293.19

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

99

 


 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

40,29

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

102

960,19

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preturi curente

104

 

 

 

b)

preţuri comparabile

105

 

 

12

 

Creanţe restante

106

339,00

 

 

a)

preţuri curente

107

339,00

 

 

b)

preţuri comparabile

108

339,00

 

Indicator fizic:  nr. nave din activitatea de prestări servicii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 6 martie 2012.

Nr. 125.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu

Sediul/Adresa: Giurgiu, Şoseaua Portului nr. 1

Cod unic de înregistrare: 1284717

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

20.500,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

20.207,00

 

 

a)

din producţia vânduta

3

8.106,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care

5

 

 

 

 

d

subvenţii, cf prevederilor legale in vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

12.101,00

 

2

 

Venituri financiare din care

10

293,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

80,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

212,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

14.892,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

14.621,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.648,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.595,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

7.171.44

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

5.262,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care

23

1.524.54

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.119.76

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

30,80

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

279.99


 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

93,69

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

384,90

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care

29

80,90

 

 

 

 

- tichete de creşa cf Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

304,00

 

 

 

 

d3 3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

150,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale necorporale

36

2.027,00

 

 

h)

 ch. cu prestaţiile externe

37

1.817,74

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

211,82

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

40,00

 

 

 

                  

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

40,00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

10,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

41,52

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

271,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

42,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

230,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

5.608,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

897,00


V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

4.711,00

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor. comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

4.711,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

438,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

4.004,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

269,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

134,00

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

134,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

4,00

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

60,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

70,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care

71

29.582,00

 

1

 

Surse proprii

72

10.587,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

18.995,00


 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

29.582,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

29.582,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

20.500,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

14.892,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

185

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

185

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

5.262,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

94

5.253,90

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

8,10

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

 

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.366,62

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura

98

2.370,27

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

99

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

1.175,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

102

726,44

 

11

 

Plăţi restante

103

25,89

 

 

a)

preţuri curente

104

25,89

 

 

b)

preţuri comparabile

105

25,89

 

12

 

Creanţe restante

106

370,00

 

 

a)

preţuri curente

107

370,00

 

 

b)

preţuri comparabile

108

370,00

 

Indicator fizic - număr utilizatori ai incintelor portuare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 6 martie 2012.

Nr. 126.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A.

Sediul: Str. Ecluzei nr. 3, localitatea Agigea, judeţul Constanţa

CUI: RO 11121156

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

Nr. rd.

BVC 2012

 

INDICATORI

 

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

5.383,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

5.288,00

 

 

a)

din producea vânduta

3

669,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

3.064,00

 

 

 

d

subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare

6

3.064,00

 

 

 

c2

transferuri cf prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.555,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

95,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

5,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

90,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

5.362,42

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care

17

5.277,42

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

180,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

80,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

2.492,29

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

1.905,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care

23

557,94

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

412,50

 

 

 

 

ch. privind contribuţia ia asigurări pt. şomaj

25

14,85

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

103,15

 

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

27,44

 

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

29,35

 

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care

29

29.35

 

 

 

 

 

tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3 2)tichete de masă

32

 

 

 

 

 

 

d3 3) tichete de vacanţa

33

 

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

51.35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.565,00

 

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

630,00

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

278.78

 

 

 

 

i1) contract de mandat

39

69,26

 

 

 

 

i2) ch. de protocol din care

40

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

85,00

 

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2,00

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare.

50

83,00

 


 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

20,58

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

3,13

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT. din care

54

17,45

 

1

 

Rezerve legale

55

1,03

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 55, 56. 57, 58 şi 59

60

16,42

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu luna realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

13,96

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

2,46

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.132,00

 

1

 

Surse proprii

72

432,00


 

2

 

Alocaţii de la buget

73

700,00

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.132,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.132,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

33

 

X.

 

 

REZERVE, din care

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

5.383,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

5.362.42

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

70

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

70

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

1.905,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

1.897.76

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7,24

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

 

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.259,23

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura

98

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

99

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

66.648,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

102

996.18

 

11

 

Plăţi restante

103

470,00

 

 

a}

preţuri curente

104

470,00

 

 

b)

Preţuri comparabile

105

470,00

 

12

 

Creanţe restante

106

555,00

 

 

a)

preţuri curente

107

555,00

 

 

b)

preţuri comparabile

108

555,00

 

Indicator fizic nr. cuvinte transmise si recepţionate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.231/2006 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale „Parc Industrial Craiova” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 264/2002,

constatând, sub rezerva rezultatelor verificării de detaliu, că proiectul depus îndeplineşte, în principiu, condiţiile de eligibilitate stabilite în Schema de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 296/2007,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.231/2006 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale „Parc Industrial Craiova” - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 17 martie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Terenul pentru care se acordă prezentul titlu de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat în localitatea Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj, şi este înscris în: CF Gherceşti nr. 200, cu numerele cadastrale: 7169/1, 7169/2/1/1/1, 7169/2/1/1/2, 7169/2/1/1/3, 7169/2/1/1/4, 7169/2/1/1/5, 7169/2/1/1/6, 7169/2/1/1/7, 7169/2/1/1/9, 7169/2/1/1/10, 7169/2/1/1/11, 7169/2/1/1/12, 7169/2/1/2, 7169/2/1/3, 7169/2/1/4, 7169/2/1/5, 7169/2/1/6, 7169/2/1/7, 7169/2/1/8, 7169/3/1; CF Gherceşti nr. 2.745, cu numărul cadastral 7169/2/1/1/8; CF Gherceşti nr. 30.416, cu numărul cadastral 30.416; CF Gherceşti nr. 30.201, cu numărul cadastral 30.201; CF Gherceşti nr. 30.212, cu numărul cadastral 30.212; CF Gherceşti nr. 30.316, cu numerele cadastrale 30.657 şi 30.658; CF Gherceşti nr. 30.511 cu numărul cadastral 30.511;

b) are o suprafaţă de 18,3 ha.”

2. Articolul 7 se abrogă.

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

 

Bucureşti, 2 martie 2012.

Nr. 62.

 

ANEXĂ*)

Anexa la Ordinul nr. 1.231/2006


*) Anexa este reprodusă in facsimil.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a

 

În baza prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală pentru învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 5 martie 2012.

Nr. 3.437.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a.

(2) Evaluarea se administrează, conform legii, pentru scris-citit şi matematică.

(3) Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a se organizează pentru elevii de clasa a II-a din unităţile învăţământului de stat şi particular şi are ca rezultat elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor, acolo unde este cazul.

Art. 2. - (1) Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a se desfăşoară anual, pe parcursul lunii mai.

(2) în anul şcolar 2011-2012, evaluarea competenţelor fundamentale scris-citit şi matematică la finalul clasei a II-a se desfăşoară printr-o administrare-pilot, pe un eşantion de elevi, în ziieîe de 22 şi 23 mai 2012.

(3) Rezultatele evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt detaliate în fişa de evaluare şi sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor.

(4) Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/tutorilor legal instituiţi ai elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.

Art. 3. - În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:

a) administrator de test: învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar de la clasă, care administrează evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a şi întocmeşte documentele menţionate în manualul de proceduri;

b) cadru didactic evaluator: învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar, care evaluează teste şi completează fişa de evaluare, pe baza baremului şi a indicaţiilor din caietul cadrului didactic;

c) caietul cadrului didactic: document-tip elaborat de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, care conţine baremele de evaluare şi alte instrumente necesare evaluării;

d) expert în grupul de lucru: persoană selectată în urma unui apel public, care are responsabilitatea elaborării şi validării itemilor, a probelor şi a baremelor de evaluare pentru evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, în strictă conformitate cu procedurile asumate;

e) fişă de evaluare: document-tip în care se înregistrează rezultatele elevului la Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, de către cadrul didactic evaluator;

f) manual de proceduri: document-tip care orientează administratorul de test asupra modului de administrare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a şi care conţine un set de documente standardizate;

g) plan individualizat de învăţare: instrument fundamental de remediere/dezvoltare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării;

h) raportul clasei: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în fişele de evaluare. Întocmit de către administratorul de test;

i) raportul şcolii: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, întocmit de către comisia de organizare şi administrare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de învăţământ

în care sunt şcolarizaţi elevi în clasa a II-a şi transmis inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISJ/ISMB;

j) raportul ISJ/ISMB: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele şcolilor, întocmit de către responsabilul judeţean/al municipiului Bucureşti;

k) raportul final: document intern, întocmit de CNEE în colaborare cu Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi cu Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, pe ba2a rapoartelor judeţene transmise de inspectoratele şcolare şi care cuprinde concluziile privind evaluarea de la finalul clasei a II-a;

l) testul: instrument de evaluare, elaborat de către CNEE, care conţine itemi/subiecte pentru evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a.

II. Coordonarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a

Art. 4. - (1) Coordonarea la nivel naţional a proiectării şi a organizării evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia, sunt asigurate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, prin CNEE.

(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE în urma consultării direcţiilor de specialitate din MECTS.

Art. 5. - Pentru organizarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a. CNEE îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează un manual de proceduri pentru asigurarea calităţii evaluării;

b) organizează procesul de selecţie a membrilor grupului de lucru;

c) organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;

d) organizează stagii de formare pentru inspectorii de specialitate pentru învăţământul primar şi pentru resursa umană, inclusiv pentru cadrele didactice care activează în unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, implicată în evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a;

e) postează modele de teste şi bareme pe website-ul dedicat www.subiecte.edu.ro, după administrarea-pilot;

f) elaborează testele şi baremele de evaluare;

g) asigură confidenţialitatea testelor din momentul efectiv al elaborării acestora până în momentul în care acestea devin publice;

h) asigură transmiterea către ISJ/ISMB a testelor şi a caietului cadrului didactic pentru administrarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a;

i) urmăreşte modul în care se realizează distribuirea în şcoli, de către inspectoratele şcolare, a testelor şi a caietului cadrului didactic;

j) propune, împreună cu direcţiile de specialitate din MECTS, delegaţi pentru monitorizarea activităţilor prevăzute în cadrul evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a;

k) elaborează raportul final, pe baza rapoartelor primite de la ISJ/ISMB şi prezintă factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile şi recomandările rezultate;

l) propune strategia de comunicare şi de valorificare a rezultatelor evaluării pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, părinţi, comunităţi locale şi face precizări pentru valorificarea rezultatelor evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a.

Art. 6. - (1) La nivelul ISJ/ISMB, prin decizie a inspectorului şcolar general, se desemnează un responsabil care asigură organizarea şi administrarea evaluării. Pentru buna desfăşurare a activităţii, responsabilul desemnat constituie un colectiv de monitori de calitate selecţionaţi din rândul cadrelor didactice de specialitate. În judeţele în care funcţionează unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, cel puţin unul dintre monitorii de calitate este cunoscător al limbii minorităţii naţionale în care se face predarea.

(2) Responsabilul cu evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a de la nivelul ISJ/ISMB colaborează cu monitorii de calitate în vederea realizării atribuţiilor care îi revin.

(3) în unităţile de învăţământ în care funcţionează mai mult de o clasă a II-a se înfiinţează comisia de organizare şi administrare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a. În celelalte unităţi de învăţământ, coordonarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a revine directorului şcolii.

Art. 7. - Responsabilul cu evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a de la nivelul ISJ/ISMB are următoarele atribuţii:

a) transmite către unităţile de învăţământ toate informaţiile necesare organizării evaluării în condiţii optime;

b) răspunde de organizarea şi de administrarea evaluării în condiţiile stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti;

c) propune inspectorului şcolar general spre aprobare componenţa colectivului de monitori de calitate/profesori metodişti cu care asigură organizarea evaluării;

d) participă la sesiunile de formare organizate de CNEE;

e) organizează un stagiu de formare cu monitorii de calitate selecţionaţi;

f) organizează formarea responsabililor/membrilor comisiilor din unităţile de învăţământ cu privire la organizarea şi administrarea evaluării;

g) asigură confidenţialitatea testelor şi a caietului cadrului didactic din momentul primirii şi până în momentul încheierii administrării evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a;

h) transmite precizările pentru valorificarea rezultatelor evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a către unităţile de învăţământ în care sunt şcolarizaţi elevi în clasa a II-a;

i) monitorizează administrarea evaluării, în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie şi în baza prevederilor manualului de proceduri;

j) propune conducerii ISJ/ISMB, în situaţii justificate, schimbări ale membrilor comisiilor din unităţile de învăţământ;

k) centralizează rapoartele primite de la fiecare unitate de învăţământ;

l) întocmeşte raportul ISJ/ISMB şi îl transmite CNEE, în termenele solicitate, după avizarea lui de către inspectorul şcolar general;

m) analizează şi prelucrează, la solicitarea inspectorului şcolar general, datele oferite de rapoartele şcolilor şi de raportul ISJ/ISMB, în vederea fundamentării unor decizii la nivel de judeţ/al municipiului Bucureşti.

Art. 8. - (1) Comisia de organizare şi administrare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de învăţământ se compune din:

a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

b) membri - toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ care au elevi cuprinşi în clasa a II-a.

(2) în situaţia în care în unitatea de învăţământ se susţin probe redactate într-o limba a minorităţilor, cel puţin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cadru didactic de specialitate cunoscător al limbii respective.

(3) în situaţii excepţionale, bine justificate, în care cadrul didactic al clasei nu poate participa la administrarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, acesta va fi înlocuit cu un alt cadru didactic, numit de preşedintele comisiei.

Art. 9. - (1) Comisia de organizare şi administrare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a are următoarele atribuţii:

a) răspunde de organizarea şi administrarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

b) asigură condiţiile tehnice necesare procesului de preluare a testelor şi a caietului cadrului didactic;

c) asigură confidenţialitatea testelor şi a caietului cadrului didactic până în momentul în care acestea devin publice şi răspunde de securitatea şi integritatea acestora;

d) asigură distribuirea testelor la fiecare clasă,, în număr egal cu numărul elevilor din clasa respectivă;

e) întocmeşte raportul şcolii şi îl predă responsabilului judeţean/al municipiului Bucureşti, pe bază de proces-verbal;

f) comunică imediat responsabilului judeţean/al municipiului Bucureşti orice situaţie specială sau de încălcare a prevederilor legale;

(2) Pentru unităţile de învăţământ prevăzute cu o singura clasă a II-a, atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt duse la îndeplinire de către director.

(3) Directorul asigură păstrarea testelor şi a caietului cadrului didactic în arhiva unităţii de învăţământ pe toată durata şcolarizării elevului.

III. Elaborarea testelor

Art. 10. - (1) Testele pentru evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a se elaborează de către CNEE, ţinând seama de următoarele cerinţe:

a) să fie formulate clar, precis şi în concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu;

b) să aibă un nivel mediu de dificultate;

c) să permită administrarea în două secvenţe de evaluare;

d) durata cumulată a secvenţelor de evaluare să nu depăşească un total de 50 de minute.

(2) Testele conţin două secţiuni. O primă secţiune vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor şi cea de-a două abordează competenţe de matematică.

(3) Baremele, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în caietul cadrului didactic.

(4) Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile clasei a II-a, conform legii, în limba maternă, li se asigură testele la matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

(5) Modalitatea de transmitere a testelor la unităţile de învăţământ pentru desfăşurarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a este reglementată prin procedură separată.

(6) Testele, baremele şi caietul cadrului didactic pentru evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a se clasifică în categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demarării acţiunii de elaborare a acestora şi până în momentul în care devin publice. Toate persoanele care au acces la aceste documente semnează un angajament de confidenţialitate, în condiţiile legii.

IV. Desfăşurarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a

Art. 11. - (1) Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a se desfăşoară pe parcursul a două zile, în timpul orelor de curs.

(2) Responsabilitatea administrării la clasă a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a aparţine administratorului de test. Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă şi care este desemnat de preşedintele comisiei.

(3) Sălile în care se susţine evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de secvenţa de evaluare planificată, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul administrării evaluării.

(4) Administratorul de test pregăteşte evaluarea urmărind aşezarea obişnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.

(5) înainte de începerea testului, administratorul de test realizează instructajul elevilor cu privire la proceduri şi la importanţa acestei evaluări, într-o manieră motivantă, stimulându-le încrederea de sine.

(6) Fiecărui elev i se distribuie un test pe care îşi scrie numele şi prenumele.

(7) înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se face de către administratorul de test.

(8) La încheierea timpului alocat secvenţei de evaluare, administratorul de test recuperează testele, conform manualului de proceduri.

(9) Se interzice administratorului de test să ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor şi ale baremelor de evaluare sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.

(10) Pentru rezolvarea testelor, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea desenelor folosesc numai creion negru şi instrumente adecvate.

(11) Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă.

(12) Administratorul de test soluţionează eventualele abateri de la instructajul realizat înainte de începerea evaluării, astfel:

a) îndepărtează eventualele surse de informare, pentru ca elevul să poată continua rezolvarea sarcinilor de lucru;

b) asigură informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi despre situaţia creată.

(13) La încheierea perioadei de administrare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, administratorii de test predau testele, pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei/directorului.

V. Evaluarea testelor

Art. 12. - (1) Inspectoratele şcolare organizează evaluarea testelor în centre de evaluare la care sunt arondate mai multe unităţi de învăţământ.

(2) Coordonarea evaluării testelor în centrele de evaluare este asigurată de o comisie alcătuită din:

- preşedinte - directorul unităţii de învăţământ stabilite drept centru de evaluare;

- secretar - cadru didactic cu competenţe în domeniul informaticii;

- 3-15 cadre didactice evaluatoare.

(3) Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate.

(4) înainte de începerea procesului de evaluare a testelor, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru membrii comisiei.

(5) Rezultatele evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a se înregistrează în fişele de evaluare.

(6) în fiecare dintre cele două zile prevăzute, după terminarea administrării, testele şi fişele de evaluare sunt păstrate în condiţii de securitate.

Art. 13. - (1) Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a indicaţiilor din caietul cadrului didactic.

(2) Evaluarea se concretizează prin stabilirea nivelului de performanţă şi se înregistrează în fişa de evaluare, care se semnează de către cadrul didactic evaluator.

(3) După încheierea procesului de evaluare, fişele de evaluare sunt transmise către cadrele didactice de la clasele a 11-3.

VI. Valorificarea rezultatelor evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a

Art. 14. - (1) Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin:

a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare;

b) consemnarea în portofoliul educaţional al elevului;

c) informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

(2) Comisia de organizare şi administrare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de învăţământ urmăreşte procesul de stabilire a planurilor individualizate de învăţare şi de informare a elevilor şi a părinţilor/tutorilor legal instituiţi.

(3) Planul individualizat de învăţare se supune procedurilor privind confidenţialitatea. Accesul la document şi informaţiile transmise se limitează la corpul profesoral implicat în procesul educativ, la elev şi la familia acestuia.

(4) După informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi, se întocmeşte un proces-verbal, în care aceştia semnează pentru luarea la cunoştinţă a informaţiilor din planul individualizat de învăţare.

VII. Răspunderea disciplinară

Art. 15. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Cadrele didactice, didactic auxiliar, precum şi cele de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, implicate în administrarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

(3) Dacă într-o unitate de învăţământ se constată nereguli grave în organizarea şi administrarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, persoana care le constată - inspectorul şcolar responsabil, monitorul de calitate sau preşedintele comisiei va înainta un raport conducerii ISJ/ISMB pentru declanşarea procedurii de cercetare disciplinară.

Art. 16. - (1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter penal în activitatea de organizare şi administrare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt sancţionate în conformitate cu prevederile legale.

(2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

Art. 17. - În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea corectitudinii administrării evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, preşedinţii comisiilor solicită fiecărui membru al comisiei completarea unui angajament scris.

VIII. Dispoziţii finale

Art. 18. - Testele administrate în cadrul evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a şi documentele întocmite pentru buna administrare a acesteia se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ care a organizat evaluarea.

Art. 19. - (1) Comisia de organizare şi administrare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de învăţământ asigură condiţii de egalitate a şanselor pentru elevii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.

(2) Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de egalitate a şanselor pentru elevii cu deficienţe sunt următoarele:

a) asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

b) mărirea adecvată a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către elevii cu deficienţe motorii sau neuromotorii, care îi împiedică să scrie normal sau de către cei cu deficienţe vizuale grave;

c) mărirea adecvată a timpului alocat testelor;

d) asigurarea testelor scrise cu caractere mărite la elevii ambliopi;

e) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficienţe, a informaţiilor din teste;

f) realizarea sarcinilor de lucru pentru evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a prin dictarea rezolvărilor, de către elevul cu deficienţe, către un al doilea cadru didactic, pe parcursul desfăşurării testului.

(3) Elevii cu deficienţe din unităţile de învăţământ pot beneficia, după caz, de prevederile alin. (2), în baza certificatului de încadrare în gradul de handicap sau a unei adeverinţe medicale.

(4) în situaţii excepţionale, pentru elevii imobilizaţi la pat temporar sau definitiv, pentru cei şcolarizaţi la domiciliu, precum şi pentru cei care suferă de boli contagioase, responsabilul judeţean poate decide susţinerea testelor din cadrul evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a la locul imobilizării sau prin reprogramare. Aprobarea se obţine pe baza documentului medical care atestă imposibilitatea deplasării sau a susţinerii testelor în colectivitate şi se comunică în scris responsabilului judeţean.

(5) Elevii şcolarizaţi la domiciliu susţin proba de evaluare la domiciliu.

(6) Reprogramarea elevilor menţionaţi la alineatele anterioare se face până la finalul anului şcolar.

Art. 20. - (1) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în şcolile de masă, precum şi cei din învăţământul special care parcurg curriculumul şcolii de masă susţin evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, în condiţiile prezentei metodologii.

(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, fie cei integraţi în şcolile de masă, fie cei din învăţământul special, dar care parcurg curriculumul specific învăţământului special sau care beneficiază de adaptări curriculare, în baza planurilor de intervenţie personalizată, susţin evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a cu teste elaborate la nivel local prin adaptarea testelor de la nivel naţional.

Art. 21. - Conducerile unităţilor de învăţământ aduc la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei metodologii prin următoarele activităţi:

a) afişarea la avizierul şcolii;

b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral;

c) prezentarea în colectivele de elevi în clasa a II-a;

d) organizarea unor întâlniri cu părinţii/tutorii legal instituiţi în vederea informării acestora.

Art. 22. - În vederea bunei organizări a acestei evaluări, MECTS, prin CNEE, elaborează proceduri pentru anumite activităţi specifice ale administrării testelor.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

 

În baza prevederilor art. 74 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tinerelului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală pentru învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 5 martie 2012.

Nr. 3.439.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a.

(2) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu.

(3) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a este o evaluare la nivel naţional care se organizează pentru toţi elevii clasei a VI-a din unităţile şcolare din învăţământul de stat şi particular.

Art. 2. - (1) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se desfăşoară anual, pe parcursul lunii mai.

(2) în anul şcolar 2011-2012, evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se desfăşoară printr-o administrare-pilot, pe un eşantion de elevi, la data de 16 mai 2012.

(3) Rezultatele evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a sunt detaliate în fişa de evaluare şi sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor.

(4) Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/tutorilor legal instituiţi ai elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.

Art. 3. - În sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:

a) administrator de test: cadru didactic din unitatea de învăţământ, cu specializare din altă arie curriculară decât cele la care se susţin probele, cu atribuţii de administrare în evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a;

b) caietul cadrului didactic: document-tip elaborat de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, care conţine baremele de evaluare şi alte instrumente necesare evaluării;

c) echipă de profesori evaluatori: două-patru cadre didactice din aceeaşi arie curriculară, care evaluează acelaşi test pentru stabilirea rezultatelor evaluării;

d) expert în grupul de lucru: persoană selectată în urma unui apel public, care are responsabilitatea elaborării şi validării itemilor, a probelor şi a baremelor de evaluare pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, în strictă conformitate cu manualul de proceduri;

e) fişă de evaluare: document-tip în care se înregistrează, de către echipa de profesori evaluatori, rezultatele elevului la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a;

f) manual de proceduri: document-tip care orientează cadrele didactice asupra modului de administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a;

g) plan individualizat de învăţare: instrument fundamental de remediere/dezvoltare, care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării;

h) profesor evaluator: cadru didactic de specialitate, desemnat pentru evaluarea testelor şi abilitat în domeniul evaluării, prin programul „Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice” propus de CNEE sau prin alte cursuri organizate de Casa Corpului Didactic/alte organisme abilitate în formare profesională;

i) raportul clasei: document-tip întocmit de către echipele de profesori evaluatori, în care sunt centralizate rezultatele elevilor dintr-o clasă, înregistrate în fişele de evaluare;

j) raportul şcolii: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, întocmit de către comisia din unitatea de învăţământ în care sunt şcolarizaţi elevi din clasa a VI-a şi transmis inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISJ/ISMB;

k) raportul ISJ/ISMB: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele şcolilor, întocmit de către responsabilul judeţean/al municipiului Bucureşti;

l) raportul final: document intern, întocmit de CNEE în colaborare cu Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi cu Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, pe baza rapoartelor ISJ/ISMB, şi care cuprinde concluziile privind evaluarea elevilor la finalul clasei a Vl-a;

m) testul: instrument de evaluare care conţine itemi/subiecte pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a Vl-a, elaborat de CNEE şi structurat în două secţiuni corespunzătoare probelor menţionate în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Coordonarea evaluării elevilor la finalul clasei a Vl-a

Art. 4. - (1) Coordonarea la nivel naţional a proiectării şi a organizării evaluării elevilor ia finalul clasei a Vl-a, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, prin CNEE.

(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcţiilor de specialitate din MECTS.

Art. 5. - Pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării elevilor la finalul clasei a Vl-a, CNEE îndeplineşte următoarele atribuţii:

            a) elaborează un manual de proceduri pentru asigurarea calităţii evaluării;

            b) organizează procesul de selecţie a membrilor grupului de lucru;

            c) organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;

            d) organizează stagii de formare pentru inspectorii de specialitate şi pentru resursa umană, inclusiv pentru cadrele didactice care activează în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, implicaţi în evaluarea elevilor la finalul clasei a Vl-a;

             e) postează modele de teste şi bareme pe website-ul dedicat www.subiecte.edu.ro, după administrarea-pilot;

            f) elaborează testele şi baremele de evaluare;

            g) asigură confidenţialitatea testelor, din momentul efectiv al elaborării acestora, până în momentul în care acestea devin publice;

            h) asigură transmiterea către ISJ/ISMB a testelor, a manualului de proceduri şi a caietului cadrului didactic pentru administrarea evaluării elevilor la finalul clasei a Vl-a;

            i) urmăreşte modul în care inspectoratele şcolare distribuie în şcoli testele, manualul de proceduri şi caietul cadrului didactic;

            j) propune împreună cu direcţiile de specialitate din MECTS, delegaţi pentru monitorizarea activităţilor prevăzute în cadrul evaluării elevilor la finalul clasei a Vl-a;

            k) elaborează raportul final, pe baza rapoartelor primite de la ISJ/ISMB, şi prezintă factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile şi recomandările rezultate;

            I) propune strategia de comunicare şi de valorificare a rezultatelor evaluării pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, părinţi, comunităţi locale şi face precizări pentru valorificarea rezultatelor evaluării elevilor la finalul clasei a Vl-a.

            Art. 6. - (1) La nivelul ISJ/ISMB, prin decizie a inspectorului şcolar general, se desemnează un responsabil care asigură organizarea şi administrarea evaluării. Pentru buna desfăşurare a activităţii, responsabilul constituie un colectiv de monitori de calitate selecţionaţi din rândul cadrelor didactice de specialitate, în judeţele în care funcţionează unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, cel puţin unul dintre monitorii de calitate este cunoscător al limbii minorităţii naţionale în care se face predarea.

            (2) În unităţile de învăţământ în care funcţionează mai mult de o clasă a Vl-a se înfiinţează comisia pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a Vl-a, denumită în continuare comisia de evaluare. în celelalte unităţi de învăţământ, responsabilul cu organizarea evaluării elevilor la finalul clasei a Vl-a este directorul.

            Art. 7. - Responsabilul cu evaluarea elevilor la finalul clasei a Vl-a de la nivelul ISJ/ISMB are următoarele atribuţii:

            a) transmite către unităţile de învăţământ toate informaţiile necesare organizării evaluării în condiţii optime;

            b)  răspunde de organizarea şi de administrarea evaluării în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie, pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti;

            c)  propune inspectorului şcolar general, spre aprobare, componenţa colectivului de monitori de calitate/profesori metodişti cu care asigură organizarea evaluării;

            d) participă la sesiunile de formare organizate de CNEE;

            e) organizează un stagiu de formare cu monitorii de calitate selecţionaţi;

            f) organizează formarea responsabililor/membrilor comisiilor din unităţile de învăţământ cu privire la organizarea şi administrarea evaluării;

            g) asigură confidenţialitatea testelor şi a caietului cadrului didactic din momentul primirii şi până în momentul încheierii administrării evaluării elevilor la finalul clasei a Vl-a;

            h) transmite precizările pentru valorificarea rezultatelor evaluării elevilor la finalul clasei a Vl-a către unităţile de învăţământ în care sunt şcolarizaţi elevi în clasa a Vl-a;

            i) monitorizează administrarea evaluării în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie şi în baza prevederilor manualului de proceduri;

            j) propune conducerii ISJ/ISMB, în situaţii justificate, schimbări ale membrilor comisiilor din unităţile de învăţământ;

            k) centralizează rapoartele primite de la unităţile de învăţământ;

            l) întocmeşte raportul ISJ/ISMB şi îl transmite la CNEE în termenele solicitate;

            m) analizează şi prelucrează, la solicitarea inspectorului şcolar general, datele oferite de raportul ISJ/ISMB şi de rapoartele şcolilor, în vederea fundamentării unor decizii la nivel de judeţ/al municipiului Bucureşti.

            Art. 8. - (1) Comisia de evaluare din unitatea de învăţământ se compune din:

            a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

            b) membri - toate cadrele didactice de specialitate de la disciplinele evaluate, din unitatea de învăţământ care au elevi în clasa a VI-a.

            (2) În situaţia în care în unitatea de învăţământ se susţin probe redactate într-o limbă a minorităţilor, cel puţin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cadru didactic de specialitate, cunoscător al limbii respective.

            Art. 9. - (1) Comisia de evaluare din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii:

            a) răspunde de organizarea şi de administrarea evaluării elevilor la finalul clasei a Vl-a, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

            b) asigură condiţiile tehnice necesare procesului de preluare a testelor, a manualului de proceduri şi a caietului cadrului didactic;

            c) asigură confidenţialitatea testelor şi a caietului cadrului didactic până în momentul în care acestea devin publice şi răspunde de securitatea şi integritatea acestora;

            d) asigură distribuirea testelor la fiecare clasă, în număr egal cu numărul elevilor din clasa respectivă;

e) întocmeşte raportul şcolii şi îl predă responsabilului judeţean/al municipiului Bucureşti, pe bază de proces-verbal;

f) comunică responsabilului de la nivelul ISJ/ISMB orice situaţie specială sau de încălcare a prevederilor legale.

(2) Pentru unităţile de învăţământ prevăzute cu o singură clasă a VI-a, atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt duse la îndeplinire de către director.

(3) Directorul asigură păstrarea testelor, a manualului de proceduri şi a caietului cadrului didactic în arhiva unităţii de învăţământ, pe toată durata şcolarizării elevului.

III. Elaborarea testelor

Art. 10. - (1) Testele pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se elaborează de către CNEE, ţinând seama de următoarele cerinţe;

a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare;

b) să aibă un nivel mediu de dificultate;

c) să permită rezolvarea lor în 90 de minute, în două secvenţe de testare de câte 45 de minute fiecare.

(2) Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.

(3) Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în caietul cadrului didactic.

(4) Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de la proba de matematică şi ştiinţe atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

(5) Modalitatea de transmitere a testelor şi a caietului cadrului didactic la unităţile de învăţământ în care se desfăşoară evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a va fi reglementată printr-o procedură separată.

(6) Testele, baremele de evaluare şi caietul cadrului didactic pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se clasifică în categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demarării acţiunii de elaborare a acestora şi până în momentul în care devin publice. Toate persoanele care au acces la aceste documente vor semna un angajament de confidenţialitate.

IV. Organizarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

Art. 11. - (1) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se desfăşoară, printr-o singură administrare, în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră în toate unităţile şcolare.

(2) La încheierea primelor 45 de minute în care elevii au avut de rezolvat sarcinile specifice primei secvenţe de evaluare, se acordă o pauză de 10 minute.

(3) Responsabilitatea administrării la clasă a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a aparţine administratorului de test.

(4) Sălile în care se susţine evaluarea elevilor sunt de regulă sălile în care îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit elevii clasei. Acestea sunt adaptate, în prealabil, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul administrării evaluării.

(5) Pregătirea pentru evaluare se realizează prin aşezarea elevilor în bănci, în ordine alfabetică, în fiecare sală de clasă.

(6) înainte de începerea evaluării, administratorul de test realizează instructajul elevilor cu privire la proceduri şi la importanţa acestei evaluări. Elevii sunt informaţi că se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de materiale: manuale, dicţionare, notiţe/însemnări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea testelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

(7) Fiecărui elev i se distribuie un test pe care îşi scrie numele şi prenumele.

(8) înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se face de către administratorul de test.

(9) Se interzice administratorului de test să ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor şi ale baremelor de evaluare sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.

(10) Pentru rezolvarea testelor, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru şi instrumente adecvate.

(11) Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă.

(12) Administratorul de test soluţionează eventualele abateri de la instructajul realizat înainte de începerea evaluării, astfel:

a) îndepărtează eventualele surse de informare, pentru ca elevul să poată continua rezolvarea sarcinilor de lucru;

b) asigură informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi despre situaţia creată.

(13) La finalizarea activităţii, administratorul de test predă testele, pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei/directorului.

V. Evaluarea testelor

Art. 12. - (1) Inspectoratele şcolare organizează evaluarea testelor în centre de evaluare la care sunt arondate mai multe unităţi de învăţământ.

(2) Coordonarea evaluării testelor în centrele de evaluare este asigurată de o comisie alcătuită din:

- preşedinte - directorul unităţii de învăţământ stabilite drept centru de evaluare;

- secretar - cadru didactic cu competenţe în domeniul informaticii;

- 4-16 cadre didactice evaluatoare.

(3) Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate.

(4) înainte de începerea procesului de evaluare a testelor, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru membrii comisiei.

(5) Evaluarea testelor se efectuează în echipă, de către cadre didactice de specialitate, pe baza caietului cadrului didactic, iar rezultatul evaluării se stabileşte prin consens.

(6) Echipele de evaluatori sunt compuse din 2-4 profesori din aceeaşi arie curriculară: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.

(7) în timpul evaluării testelor, profesorii evaluatori nu fac sublinieri sau menţiuni pe acestea. Rezultatul evaluării se înregistrează în fişe de evaluare distincte pentru fiecare echipă de profesori evaluatori.

(8) Testele şi fişele de evaluare sunt păstrate în condiţii de securitate, după terminarea evaluării.

Art. 13. - (1) Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului de evaluare şi a indicaţiilor din caietul cadrului didactic.

(2) Evaluarea testelor se înregistrează în fişa de evaluare, care se semnează de către fiecare profesor evaluator.

(3) După încheierea procesului de evaluare, testele şi fişele de evaluare sunt transmise către cadrele didactice de la clasele a VI-a.

(4) Fişele de evaluare sunt utilizate de către cadrele didactice de specialitate de la clasele a VI-a pentru întocmirea planurilor individualizate de învăţare.

VI. Valorificarea rezultatelor evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

Art. 14. - (1) Rezultatele obţinute la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a sunt valorificate prin:

a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare;

b) consemnarea în portofoliul educaţional al elevului;

c) preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu;

d) informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi asupra stadiului formarii şi dezvoltării competenţelor evaluate.

(2) Comisia de evaluare din unitatea de învăţământ asigură procesul de realizare a planurilor individualizate de învăţare şi de informare a elevilor şi părinţilor/tutorilor legal instituiţi.

(3) Planul individualizat de învăţare se supune procedurilor privind confidenţialitatea. Accesul la document şi la informaţiile transmise se limitează la corpul profesoral implicat în procesul educativ, la elev şi la familia acestuia.

(4) După informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi se întocmeşte un proces-verbal, în care părinţii semnează pentru luarea la cunoştinţă a informaţiilor din planul individualizat de învăţare.

VII. Răspunderea disciplinară

Art. 15. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Personalul didactic, cel didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, implicate în administrarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

(3) Dacă într-o unitate de învăţământ se constată nereguli grave în organizarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, inspectorul şcolar, monitorul de calitate sau preşedintele comisiei va înainta un raport conducerii ISJ/ISMB pentru declanşarea procedurii de cercetare disciplinară.

Art. 16. - (1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter penal în activitatea de organizare şi de administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a sunt sancţionate în conformitate cu prevederile legale.

(2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării în comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

Art. 17. - În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea corectitudinii organizării evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, preşedinţii comisiilor solicită fiecărui membru al comisiei completarea unui angajament scris.

VIII. Dispoziţii finale

Art. 18. - Testele administrate în cadrul evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a şi documentele întocmite pentru buna administrare a acesteia se păstrează timp de 2 ani în arhiva unităţii de învăţământ care a organizat evaluarea.

Art. 19. - (1) Comisia de evaluare din unitatea de învăţământ asigură condiţii de egalitate a şanselor pentru elevii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.

(2) Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de egalitate a şanselor pentru elevii cu deficienţe sunt următoarele:

a) asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

b) mărirea adecvată a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către elevii cu deficienţe motorii sau neuromotorii (care îi împiedică să scrie normal) sau de către cei cu deficienţe vizuale grave;

c) asigurarea testelor scrise cu caractere mărite la elevii ambliopi;

d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficienţe, a informaţiilor din Lesle;

e) realizarea sarcinilor cuprinse în testele pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a prin dictarea rezolvărilor, de către elevul cu deficienţe, către un al doilea cadru didactic, de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă. Se interzice acestuia să corecteze sau să intervină în dictarea realizată de elev.

(3) Elevii cu deficienţe din unităţile de învăţământ pot beneficia, după caz, de prevederile alin. (2), în baza certificatului de încadrare în gradul de handicap sau a unei adeverinţe medicale.

(4) Responsabilul de la nivelul ISJ/ISMB poate aproba şi alte proceduri de susţinere a probelor la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a pentru elevii cu deficienţe, la propunerea comisiilor din unităţile de învăţământ, cu informarea CNEE.

(5) în situaţii excepţionale, pentru elevii imobilizaţi la pat temporar sau definitiv, pentru cei şcolarizaţi la domiciliu, precum şi pentru cei care suferă de boli contagioase, responsabilul de la nivelul ISJ/ISMB poate aproba administrarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a la locul imobilizării, simultan cu toţi elevii din ţară. Aprobarea se obţine pe baza documentului medical care atestă imposibilitatea deplasării sau a susţinerii probelor în colectivitate. Cazurile înregistrate vor fi menţionate în raportul final.

Art. 20. - (1) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în şcolile de masă, precum şi cei din învăţământul special, care parcurg curriculumul şcolii de masă, susţin evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a în condiţiile prezentei metodologii.

(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, fie cei integraţi în şcolile de masă, fie cei din învăţământul special, dar care parcurg curriculumul specific învăţământului special sau care beneficiază de adaptări curriculare, în baza planurilor de intervenţie personalizată, susţin evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a numai la solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorilor legal instituiţi.

Art. 21. - Conducerile unităţilor de învăţământ aduc la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei metodologii prin următoarele activităţi:

a) afişarea la avizierul şcolii;

b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral;

c) prezentarea în colectivele de elevi din clasa a VI-a;

d) organizarea unor întâlniri cu părinţii/tutorii legal instituiţi, în vederea informării acestora.

Art. 22. - În vederea bunei organizări a evaluării, MECTS, prin CNEE, elaborează proceduri pentru anumite activităţi specifice ale administrării testelor.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale UNITED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 februarie 2012 prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale UNITED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială UNITED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Turturelelor nr. 11B, bl. A, et. 3, ap. A34, camera 1, sectorul 3, număr de ordine în registrul comerţului J40/13866/2011, cod unic de înregistrare 29366850/2011, este autorizată s&