MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 358/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 358         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 mai 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 334 din 10 aprilie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii

 

Decizia nr. 474 din 10 mai 2012 asupra excepţiei de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (4) si art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

542. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

543. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

546. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.52. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale şi pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale si în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 109/2011

 

119. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională „Îmbunătăţiri Funciare” - SA Bucureşti

 

663/110/76. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

 

2.204. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică „A”, a imobilului Aşezare neoeneolitică, punctul Taraschina, comuna Maliuc, judeţul Tulcea

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

258. - Decizie privind sancţionarea Societăţii Comerciale „Businesswide Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

281. - Decizie privind sancţionarea Societăţii Comerciale USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 32/2012

 

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 334

din 10 aprilie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (41)din Codul muncii, excepţie ridicată de Anamaria Raluca Şerban în Dosarul nr. 10 114/63/2010 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 961 D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, făcând trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 383 din 23 martie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 iunie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 10.114/63/2010, Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (41) din Codul muncii, excepţie ridicată de Anamaria Raluca Şerban într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei formulate împotriva unei decizii de concediere.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că prevederile criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1), întrucât acestea instituie o diferenţă nejustificată de tratament juridic între salariaţii concediaţi în baza unei decizii de concediere şi cei al căror contract individual de muncă încetează în timpul sau la sfârşitul perioadei de probă. Astfel, procedura de concediere în cazul primei categorii este mult mai riguros reglementată, angajatorul fiind obligat să arate motivele de fapt şi de drept ale concedierii, motive ce nu pot fi modificate sau completate ulterior datei emiterii deciziei şi care urmează a fi riguros verificate de către instanţă în situaţia contestării deciziei de către angajatul concediat. În cazul celei de-a două categorii, concedierea are loc pe baza unei notificări scrise, care nu trebuie să conţină motivele încetării contractului individual de muncă, motive ce nu pot fi, prin urmare, verificate de către instanţa învestită cu soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei de concediere, dând în acest fel angajatorilor posibilitatea operării unor concedieri abuzive, aspecte care contravin şi prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (3). Totodată, se susţine încălcarea dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi (2) din Constituţie, legiuitorul renunţând la protecţia legală a intereselor angajaţilor concediaţi conform textelor criticate şi încălcând principiul stabilităţii, care guvernează raporturile de muncă. Pentru aceleaşi motive, se susţine şi încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) cu privire la statul român.

Curtea de Apel Craiova Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi arătă că textele criticate se aplică fără discriminare tuturor categoriilor de salariaţi şi că acestea nu îngrădesc dreptul părţilor de a urma procedura contencioasă prin contestarea notificării emise de angajator, necontravenind, astfel, dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi art. 21. Se arată, totodată, că dispoziţiile art. 31 alin. (41) din Codul muncii nu încalcă nici prevederile art. 41 din Constituţie privind dreptul la muncă, întrucât posibilitatea angajatorului de a denunţa unilateral contractul de muncă pe durata perioadei de probă constituie o realizare a acestui drept şi nu o încălcare a lui.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului susţine că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. Se arată, în acest sens, că posibilitatea acordată de către legiuitor angajatorului de a decide încetarea în mod unilateral a contractului individual de muncă, printr-o notificare, care nu este necesar a fi motivată, este consecinţa firească a prevederilor art. 31 alin. (1) din Codul muncii - potrivit cărora pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere - că dreptul de a denunţa contractul individual de muncă este conferit şi angajatului şi că textele criticate se aplică în egală măsură tuturor salariaţilor aflaţi în perioada de probă, fără discriminări, neputând fi invocată astfel încălcarea dispoziţiilor art. 16 din Constituţie. Se susţine, de asemenea, că textele criticate nu înlătură posibilitatea persoanelor interesate de a se adresa justiţiei şi de a se prevala de garanţiile procesuale conferite în acest sens şi că acestea nu îngrădesc dreptul la muncă prevăzut la art. 41 din Constituţie, ci constituie o realizare a acestuia.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,

susţinerile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 31 alin. (41) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003. Prevederile alin. (41) al art. 31 au fost introduse în Legea nr. 53/2003, în forma invocată de autoarea excepţiei, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, şi au fost modificate prin Legea nr. 371/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005, menţinând, de principiu, soluţia juridică anterioara acestei modificări. Ulterior, art. 31 din Legea nr. 53/2003 a fost modificat prin Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, cu menţinerea soluţiei juridice, alin. (41) al art. 31 devenind art. (3) al aceluiaşi articol. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011. În prezent, textele criticate, asupra cărora instanţa de contencios constituţional urmează să se pronunţe, au următorul cuprins:

- Art. 31 alin. (3): „Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia”.

Se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul român, ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în faţa legii, ale art. 21 alin.  (1) şi (3) cu privire la accesul liber la justiţie şi ale art. 41 alin. (1) referitoare la muncă şi protecţia socială a muncii.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii soluţiei legislative criticate prin Decizia nr. 657 din 30 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, reţinând că acestea oferă atât angajatorilor, cât şi angajaţilor posibilitatea de a denunţa în mod unilateral contractul individual de muncă în perioada de probă; încetarea contractului individual de muncă în aceste cazuri este o consecinţă firească a prevederilor alin. (1) al art. 31 din aceeaşi lege, potrivit cărora verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului de muncă, poate fi stabilită în perioada de probă. Dispoziţiile art. 16 din Constituţie nu sunt încălcate, deoarece reglementarea legală se aplică, fără discriminare, tuturor salariaţilor aflaţi în situaţia prevăzută de textul legal.

În ceea ce priveşte susţinerea autorului excepţiei privind încălcarea dreptului la muncă, Curtea a reţinut că este neîntemeiată. Dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Constituţie prevăd libertatea persoanei de a-şi alege locul de muncă. Or, posibilitatea angajatului de a denunţa unilateral contractul de muncă pe durata perioadei de probă constituie o realizare a acestui drept, iar nu o încălcare a lui.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât si considerentele cuprinse în deciziile anterior menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Distinct de cele arătate în decizia menţionată, Curtea observă că regimul juridic aplicabil raporturilor de muncă pe parcursul perioadei de probă a fost expres reglementat de legiuitor ca fiind unul special faţă de cele pentru care nu se stabileşte o atare perioadă. De aceea, pentru a verifica aptitudinile profesionale ale angajatului, legiuitorul a introdus şi o condiţie specială, aplicabilă raportului de muncă astfel încheiat, şi anume notificarea prevăzută la art. 31 alin. (3) din Codul muncii, notificare ce nu trebuie motivată şi care echivalează cu faptul că aptitudinile profesionale ale angajatului nu corespund cerinţelor postului. Este o decizie discreţionară luată de angajator, acesta deţinând o poziţie care presupune inclusiv luarea unei atare decizii. De altfel, clauza contractuală criticată încurajează perfecţionarea profesională continuă a angajaţilor, fiind convenită şi agreată de ambele părţi la încheierea contractului.

Cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor constituţionale ale art. 21, Curtea reţine că textele criticate nu împiedică angajaţii ale căror contracte individuale de muncă încetează în timpul perioadei de probă, potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii, să se adreseze justiţiei pentru a contesta notificarea emisă de angajator şi de a beneficia de toate mijlocele şi garanţiile procesuale prevăzute în acest sens de legea procesual civilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii, excepţie ridicată de Anamaria Raluca Şerban în Dosarul nr. 10.114/63/2010 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din 10 aprilie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 474

din 10 mai 2012

asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (4) şi ari 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (4} şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, excepţie ridicată de Golestani Hashemi Seyed Hamidreza în Dosarul nr. 20.736/4/2009 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 267D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă interpretul autorizat de limba persană, Luminiţa Spânu.

Cauza fiind în stare de judecată, Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 septembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 20.736/4/2009, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 93 alin. (4) şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de petentul Golestani Hashemi Seyed Hamidreza într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii împotriva hotărârii Oficiului Român pentru Imigrări de respingere a cererii de acces la o nouă procedură de azil.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că dreptul la un proces echitabil impune posibilitatea efectivă şi reală de exercitare a dreptului de acces la justiţie şi de participare directă la propriul proces, cu exercitarea drepturilor procesuale, inclusiv a dreptului la apărare, or, termenul de 30 de zile în care instanţa trebuie să soluţioneze plângerea împotriva hotărârii privind accesul la o nouă procedură de azil este prea scurt, iar soluţionarea plângerii are loc fără audierea străinului şi fără citarea părţilor.

Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât nimic nu împiedică petentul să depună concluzii şi apărări scrise în procedura realizată fără citarea părţilor - prevăzută de art. 93 alin. (4), iar în procedura prevăzută la art. 94 alin. (1), acesta are dreptul să depună concluzii orale sau scrise, personal sau prin avocat, de a formula probe, singura diferenţă faţă de procedura de drept comun fiind aceea că nu se realizează audierea petentului, dat fiind faptul că instanţa analizează exclusiv îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute la art. 88. În final, invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.069/2007, nr. 1.620/2009 şi nr. 677/2010.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 93 alin. (4) şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, care au următorul conţinut:

- Art. 93 alin. (4):”În cazul depunerii plângerii, străinul poate cere să i se acorde permisiunea de a rămâne pe teritoriul României. Cererea de acordare a permisiunii de a rămâne pe teritoriul statului român se soluţionează în regim de urgenţă de către instanţa de judecată competentă, care se va pronunţa în camera de consiliu, fără citarea părţilor, printr-o încheiere irevocabilă,”;

- Art. 94 alin. (1): „Instanţa soluţionează plângerea, fără audierea străinului, în termen de 30 de zile, şi pronunţă o hotărâre motivată, prin care:

a) respinge plângerea; sau

b) admite plângerea, acordă accesul la o nouă procedură de azil şi dispune ca structura competentă a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi care a emis hotărârea să analizeze cererea în procedură ordinară.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, precum şi art. 6 - Dreptul la un proces echitabil şi ale art. 13 - Dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. raportate la ari. 2 - Dreptul la viaţă şi art. 3 - interzicerea torturii din aceeaşi convenţie şi la art. 1 - Garanţii procedurale în cazul expulzărilor de străini din Protocolul nr. 7 la Convenţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor de lege criticate prin Decizia nr. 1.069 din 20 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 12 decembrie 2007.

Cu acel prilej, Curtea a constatat că sunt neîntemeiate criticile de neconstituţionalitate referitoare la contradicţia cu prevederile constituţionale şi convenţionale ce consacră dreptul de acces la instanţă şi dreptul la un proces echitabil, în condiţiile în care solicitantul dreptului de acces la o nouă procedură de azil beneficiază, în această etapă judiciară, de exercitarea neîngrădită a tuturor garanţiilor specifice unui proces echitabil, printre acestea numărându-se, de exemplu, dreptul de a fi asistat de un apărător şi de un interpret.

Totodată, Curtea a reţinut că textele de lege criticate vizează procedura specială de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil, etapă în care nu se mai justifică parcurgerea aceloraşi paşi procedurali ca în procedura iniţială de soluţionare a cererii de acordare a azilului. Astfel, soluţionarea plângerii împotriva hotărârii de respingere ca inadmisibilă a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil este analizată fără a mai fi necesară audierea străinului, dat fiind faptul că hotărârea atacată a fost respinsă pe motive de inadmisibilitate, deci instanţa de judecată va analiza raţiunile ce au întemeiat această soluţie şi care ţin de neîndeplinirea corespunzătoare a condiţiilor prevăzute de art. 88 din lege. Mai mult, faptul că instanţa soluţionează această plângere în termen de 30 de zile exprimă condiţia celerităţii în cadrul exercitării căii de atac specifice acestei proceduri.

În plus, Curtea a reţinut, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 93 alin. (4) din Legea nr. 122/2006, că acestea reprezintă dispoziţii edictate în favoarea străinului, care poate să îşi continue şederea pe teritoriul statului român până la soluţionarea plângerii împotriva respingerii ca inadmisibile a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil, astfel încât, în ipoteza admiterii plângerii, acesta să aibă posibilitatea să întreprindă demersurile necesare obţinerii unei forme de protecţie din partea statului român. De asemenea, textul de lege menţionat are ca finalitate şi buna administrare a justiţiei, fără să nesocotească, însă, dispoziţiile constituţionale şi convenţionale invocate de autorul excepţiei.

Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc, în esenţă, aceleaşi aspecte şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (4) şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, excepţie ridicată de Golestani Hashemi Seyed Hamidreza în Dosarul nr. 20.736/4/2009 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 mai 2012,

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 542.

 

 

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti CIF: RO11054537

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

Nr

ref

BVC 2012

 

 

INDICATORI

Propuneri

0

1

2

3

4

I

 

 

VENITURI TOTALE

1

1.222.560,00

 

1,

 

Venituri dm exploatare, din care

2

1.192.160,00

 

 

a)

din producţia vândută

3

1.146 600,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

300.00

 

 

c)

venituri subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

 

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

S

 

 

 

 

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

variaţia stocurilor

8

5.260.00

 

 

e)

producţia de imobilizări

9

 

 

 

f)

alte venituri din exploatare

10

40.000,00

 

2

 

Venituri financiare-total, din care:

11

30.400,00

 

 

 

venituri din interese de participare

12

 

 

 

b)

venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

13

 

 

 

c)

venituri din dobânzi

14

400.00

 

 

d)

alte venituri financiare

15

30.000,00

 

3

 

Venituri extraordinare

16

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE

17

1.317 560.00

 

1.

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

18

1.259.160.00

 

 

a)

cheltuieli materiale

19

163.500,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

20

90.910.00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

21

285,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

22

346 277.00

 

 

 

d1 ch cu salariile

23

262.832.00

 

 

 

d2 cheltuieli cu asigurările si protecţia socială si alte obligaţii legale, din care:

24

83.793.00

 

 

 

ch privind contribuţia la asigurări şocate

25

54.939.00

 

 

 

ch privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

26

1.315.00

 

 

 

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

15.906.00

 

 

 

ch privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii

28

1.633.00

 

 

 

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care

29

1.652.00

 

 

 

d31) ch sociale prevăzute prin art. 21 Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:

30

1.652.00

 

 

 

- tichete de creşă cf Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

32

 

 

 

 

d32) tichete de masă

33

 

 

 

 

d33) tichete de vacanţă

34

 

 

 

e)

ch cu plăţile compensatorii cf CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

35

 

 

 

f)

ch cu drepturile sociale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti

36

24.000,00

 

 

g)

ch cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

37

82.600,00

 

 

h)

ch cu atestarea valorii activelor circulante

39

-24,000.00

 

 

i)

ch cu prestaţiile externe din care

35

443,408,00

 

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviară CN (TUI)

40

179.958,00

 

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviară alţi operatori

41

2.800,00

 

 

 

- cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR şi filiale CN din care:

42

62.880.00

 

 

 

cheltuieli cu alte prest. ce nu intră în calcul TUI

43

53.000.00

 

 

j)

alte cheltuieli de exploatare din care

44

130.100,00

 

 

 

j1) contract de mandat

45

80,00

 

 

 

j2) ch de protocol

46

90,00

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

- j3) ch. de reclamă si publicitate din care

48

60.00

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii nr 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

50

 

 

 

 

j4) cheltuieli cu sponsorizarea

51

 

 

 

 

j5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

52

 

 

 

 

j6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

53

 

 

2

 

Cheltuieli financiare din care:

54

58.400,00

 

 

 

cheltuieli privind dobânzile

55

23.934,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

56

34.466,00

 

3.

 

Cheltuieli extraordinare

57

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT- (profit/pierdere)

58

-95.000.00


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

0

1

2

3

4

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

59

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

60

 

 

1.

 

Rezerve legale

61

 

 

2

 

Alte rezerva reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

62

 

 

3.

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

63

 

 

4.

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital plaţii dobânzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

64

 

 

5.

 

Alte repartizări prevăzute de lege

65

 

 

6.

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63.64 65 66 67

66

 

 

7.

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu

lunar realizat la nivelul operatorului ec. în exerciţiul financiar de referinţă

67

 

 

8.

 

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor /companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

68

 

 

9.

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8

se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţate

69

 

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

70

 

VII

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

71

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

72

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

73

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

74

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

75

 

 

 

e)

alte cheltuieli

76

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR din care:

77

97.416,00

 

1.

 

Surse proprii

78

82.600,00

 

2.

 

Alocaţii de la buget

79

 

 

3.

 

Credite Bancare

80

 

 

 

 

- interne

81

 

 

 

 

- externe

82

 

 

4

 

Fonduri europene

83

 

 

5

 

Alte surse

84

14.316,00

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

85

86

97.416,00

 

1.

 

Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente

investiţiilor in curs la finele anului

87

43.100,00

 

2.

 

Rambursări de rate aferente creditelor

 

 

 

 

 

pentru investiţii

88

54.316.00

 

 

 

- interne

89

 

 

 

 

- externe

90

54.316 00

X

 

 

REZERVE din care

91

 

 

1.

 

Rezerve legale

92

 

 

2.

 

Rezerve statutare

93

 

 

3.

 

Alte rezerve

94

 

XI

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

95

 

 

1.

 

Venituri totale

96

1.222.560,00

 

2.

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

97

1.317.560,00

 

3.

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

96

9.162

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

99

3.756

 

5.

 

Cheltuieli de natura salarială, din care:

100

270.023,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

101

262.321,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

102

11,00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natură

103

7.191,00

 

6.

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

104

2.498,49

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), influenta de

bonificaţiile si bonusurile în lei si/sau natură

105

2.566,95

 

7.

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

106

 

 

8.

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

107

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal

mediu (unităţi fizice/persoană )

- tonaj net pe tren/nr. personal

108

72.67

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

109

1.077,71

 

11

 

Plăţi restante - total

110

 

 

 

a)

preţuri curente

111

 

 

 

b)

preţuri comparabile

112

 

 

12

 

Creanţe restante-total

113

409.000 00

 

 

a)

preţuri curente

114

409 000 00

 

 

b)

preţuri comparabile

115

409.000.00

 

Indicator fizic – tonaj net pe tren

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2012, la rubrica „Membrii”, înaintea primei liniuţe se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

- ministrul delegat pentru administraţie - coordonator,”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 543.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Conducerea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se exercită de către ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, ordonator terţiar de credite, denumit în continuare ministrul.

(2) Ministrul reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(3) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(4) în activitatea de conducere a instituţiei, ministrul este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.

(5) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(2) Structura organizatorică detaliată, atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a departamentului, aprobat prin ordin al ministrului.

(3) încadrarea personalului, modificarea, suspendarea ori încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului, în condiţiile legii.

(4) Personajul necesar desfăşurării activităţii Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, care sunt numiţi, respectiv angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,

Mircea Dusa

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 546.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale şi pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin, (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 14 septembrie 2009, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 23, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) Direcţia domenii şi infrastructuri.”

2. La articolul 23 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în exercitarea competenţei prevăzute la alin. (1) lit. c), secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare coordonează activităţile privind managementul proprietăţii imobiliare, inclusiv măsurile legate de aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mai puţin semnarea proiectelor de acte normative care privesc acest domeniu.”

Art. II. - La articolul 4 alineatul (1) din Normele privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 12 ianuarie 2012, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) secretarului de stat pentru politica de apărare şi planificare, pentru imobile ale căror suprafeţe construite desfăşurate depăşesc 1.000 m2” precum şi pentru terenuri cu o suprafaţă mai mare de 10.000 m2;”.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) art. 2 lit. b) din Ordinul ministrului apărării nr. M.176/2006*) privind funcţionarea unor structuri în subordinea nemijlocită a ministrului apărării, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 26/2010 privind delegarea către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 18 mai 2012.

Nr. M.52.


*) Ordinul ministrului apărării nr. M. 176/2006*) nu a fost publicat în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională „Îmbunătăţiri Funciare” - S.A. Bucureşti

 

În baza Referatului de aprobare nr. 1.230 din 24 mai 2012 al Agenţiei Domeniilor Statului pentru finalizarea procesului de privatizare la Societatea Naţională „Îmbunătăţiri Funciare” - S.A. Bucureşti,

în conformitate cu prevederile art. 180 şi următoarele din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională „Îmbunătăţiri Funciare” - S.A. Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 5 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, ultima liniuţă va avea următorul cuprins:

„- urmărirea suspendării oricăror termene de prescripţie a acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pornite împotriva S.N.I.F., pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare şi până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, dar nu mai târziu de 31 iulie 2012.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada privatizării încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, dar nu mai târziu de 31 iulie 2012.”

Art. II. - Agenţia Domeniilor Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

 

Bucureşti, 28 mai 2012.

Nr. 119.

 


 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 663 din 14 mai 2012

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. 110 din 23 mai 2012

 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Nr. 76 din 23 mai 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

 

În baza prevederilor art. 161 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism/cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 7 alin. (1) din”Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul administraţiei şi Internelor şi preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă componenţa Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar (Comisia), după cum urmează:

1. preşedinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific; - din partea Ministerului Finanţelor Publice:

2. directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreşedinte;

3. directorul general al Direcţiei generale juridice - membru;

4. directorul Direcţiei de politici şi legislaţie în domeniile vamal şi nefiscal - membru;

- din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

5. directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – membru;

- din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor:

6. şeful Direcţiei de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – membru;

- din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor:

7. directorul Direcţiei supraveghere şi control - membru.

(2) în cazuri justificate, preşedintele Comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită toate atribuţiile preşedintelui, conform prevederilor prezentului ordin.

(3) în cazuri justificate, la şedinţele Comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi în scris de aceştia.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică „A”, a imobilului Aşezare neoeneolitică, punctul Taraschina, comuna Maliuc, judeţul Tulcea

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1), pct. 1 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Aşezare neoeneolitică, punctul Taraschina, comuna Maliuc, judeţul Tulcea, se clasează ca monument istoric, categoria Arheologie, grupa valorică „A”, cod în Lista monumentelor istorice TL-I-s- A-21047.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Tulcea pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Tulcea va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 9 aprilie 2012.

Nr. 2.204.

 

ANEXA

 

ZONA DE PROTECŢIE

a Imobilului monument Istoric Aşezare neoeneolltlcă, punctul Taraschlna, comuna Maliuc, judeţul Tulcea

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. pct.

Coordonate stereo 70

 

X

Y

1.

828404,100

421339,950

2.

828219,212

421130,945

3.

828335,772

420877,728

4.

828396,062

420829,496

5.

828388,023

420620,491

6.

828235,289

420302,965

7.

827821,298

420540,105

8.

827572,100

420544,124

9.

827387,211

420612,452

10.

827318,883

420769,206

11.

827222,419

421440,433

12.

827298,786

421500,723

13.

827395,250

421621,303

14.

827867,511

421573,071

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii Comerciale „Businesswide Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul şedinţei din data de 8 mai 2012, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentaţia aferentă Referatului de constatare nr. AA/3.969 din 7 mai 2012 întocmit ca urmare a controlului efectuat la Societatea Comercială „Businesswide Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în bd. Mareşal Averescu nr. 7, bl. B, sc. B, et. 1, sp. 73, sectorul 1, Bucureşti, J40/8256/31.08.2010, CUI 17755861/06.07.2005, RBK-660/02.11.2010,

a constatat următoarele:

Domnul Sillo Constantin a fost aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în funcţia de administrator şi conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea Comercială „Businesswide Broker de Asigurare” - S.R.L.

Prin Adresa nr. 32.978 din 22 noiembrie 2011, domnul Sillo Constantin a informat Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu privire la încetarea mandatului.

Prin Adresa nr. 3.524 din 11 aprilie 2012, Societatea Comercială „Businesswide Broker de Asigurare” - S.R.L. a fost notificată ca în termen de 7 zile calendaristice să comunice o notă de fundamentare referitoare la motivele încălcării art. 14 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea Comercială „Businesswide Broker de Asigurare” - S.R.L. a răspuns prin Adresa nr. 10.884 din 25 aprilie 2012.

În urma încetării mandatului domnului Sillo Constantin, Societatea Comercială „Businesswide Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a comunicat în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data vacantării poziţiei de administrator - conducător executiv, numele şi funcţia persoanei care a îndeplinit această poziţie şi nici înscrisuri din care să rezulte data încetării contractului de mandat.

Astfel au fost încălcate prevederile art.14 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

În termen de 15 zile de la data vacantării poziţiei de conducător executiv, nu a fost depusă la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor documentaţia completă pentru aprobarea acestuia.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în şedinţa din data de 8 mai 2012, sancţionarea Societăţii Comerciale „Businesswide Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, până la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a persoanei semnificative,

drept pentru care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea Comercială „Businesswide Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în bd. Mareşal Averescu nr. 7, bl. B, sc. B, et. 1, ap. 73, sectorul 1, Bucureşti”, J40/8256/31.08.2010, CUI 17755861/06.07.2005, RBK-660/02.11.2010, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a persoanei semnificative.

Art. 2. - Pe toată perioada de interzicere temporară a activităţii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor in curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială „Businesswide Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte.

Art. 4. - Reluarea activităţii Societăţii Comerciale „Businesswide Broker de Asigurare” - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Businesswide Broker de Asigurare” - SRL. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 11 mai 2012.

Nr. 258.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii Comerciale USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 24 aprilie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Lugoj, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, judeţul Timiş, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu numărul de ordine J35/1918/30.11.2010, codul unic de înregistrare 24550311/03.10.2008, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-564/14.04.2009,

a constatat următoarele:

1. La data de 22 iunie 2011, Societatea Comercială USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii falimentului în forma simplificată şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar a societăţii profesionale CENTRUM LEX SPRL

Ca urmare a acestei solicitări, Tribunalul Timiş, Secţia comercială şi de contencios administrativ - Faliment, prin încheierea nr. 1.145 din 7 iulie 2011, a admis cererea formulată de debitoarea Societatea Comercială USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Având în vedere faptul că societatea a depus cererea privind deschiderea procedurii de insolvenţă fără aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, au fost încălcate prevederile art. 13 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Începând cu data de 11 mai 2011, societatea nu a deţinut un contract de răspundere civilă profesională, fiind încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) şi art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea are înregistrate prime încasate şi nedecontate asigurătorilor, ceea ce reprezintă contravenţie conform prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Începând cu data de 25 iulie 2011 (data la care a transmis electronic raportările aferente trimestrului II al anului 2011) până la data încheierii controlului, societatea nu a mai transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nicio raportare, faptă care intră sub incidenţa prevederilor art. 35 alin. (7) lit d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate retrage autorizaţia unui broker de asigurare dacă într-o perioadă de 4 luni acesta nu a trimis nicio raportare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraţilor si al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea Comercială USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în municipiul Lugoj, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, judeţul Timiş, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu numărul de ordine J35/1918/30.11.2010, codul unic de înregistrare 24550311/03.10.2008, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-564/14.04.2009.

Art. 2. - Societatea are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 18 mai 2012.

Nr. 281.

 

RECTIFICĂRI

 

La anexa nr. 11/3 „Caracteristicile principale şi Indicatorii tehnico-economici al obiectivului de Investiţii «Refacerea barajului de priză Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa»„ la Hotărârea Guvernului nr. 32/2012 privind aprobarea listei cuprinzând 7 obiective de Investiţii prioritare din Infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a Indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 31 Ianuarie 2012, se face următoarea rectificare:

- la captare debit Instalat, în loc de: „milioane m3/s 15”se va citi: „m3/s 15”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.