MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 357/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 357         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 mai 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

539. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

541. - Hotărāre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata arieratelor

 

545. – Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către domnul Pribac Cosmin-Valentin

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

292. - Decizie privind eliberarea doamnei Elvira Rodica Andronescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

293. - Decizie privind numirea doamnei Cristiana Barbu īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

294. - Decizie privind numirea domnului Doru Bădescu īn funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

295. - Decizie privind eliberarea domnului Aurelian Popa din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

296. - Decizie privind numirea domnului Marius Lucian Obreja īn funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

297. - Decizie privind eliberarea doamnei Szenczi Bianka din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

298. - Decizie privind numirea domnului Mircea Fechet īn funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

299. - Decizie privind numirea domnului Taraş Răzvan Ioan īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Īntreprinderi Mici şi Mijlocii

 

300. - Decizie pentru numirea domnului Bebe-Viorel Ionică īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

820. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul l al anului 2012

 

821. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2012

 

2.222. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea īn Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valoric㠄A”, a imobilului Monument funerar roman (Cavoul „Tudorka”) din satul Slava Rusă, comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea

 

3.973. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru cadrele didactice din Romānia a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

4.111. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011

 

4.121. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute īn Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale este ajutat īn activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru dialog social şi de 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.

(2) Funcţiile de ministru, ministru delegat şi de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii.”

2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt īnalţi funcţionari publici, numiţi īn condiţiile legii, şi īndeplinesc atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, īndeplinind şi alte atribuţii care īi sunt delegate de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, acţionānd pentru ducerea la īndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta.”

3. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este de 528 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ministrului delegat.”

4. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se īnlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Cāmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu Marian Pop

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 539.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 11/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

Numărul maxim de posturi: 528 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ministrului delegat)


*) Anexa nr. 1 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărārea Guvernului nr. 11/2009)

 

PARCUL NORMAT

de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi instituţiile din subordine

 

Nr. crt.

Denumirea instituţiei

 

 

Tipul mijlocului de transport

marcul normat

Consumul lunar

de carburanţi

- litri lună/mijloc de transport -

1.

Administraţia Centrală a Ministerului

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

- autoturism

- cabinet ministru - 1

200

- cabinet ministru delegat - 1

200

- cabinet secretar de stat - 2

200

- cabinet secretar general - 1

200

- parc comun - 5*)

150

- activitate de monitorizare a proiectelor finanţate din īmprumuturi acordate de Banca Mondială şi Banca Mondială a Consiliului Europei

- autoturism

- parc comun - 2

200

- activitate de monitorizare a proiectelor de interes naţional

- microbuz

- parc comun - 1

200

2.

Organismele intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”

- autoturism

- cāte două pentru fiecare organism intermediar

100

3.

Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială - activitate de inspecţie socială

- autoturism

- autoturism

- aparat central - 3

150

- agenţii judeţene de plăţi şi inspecţie socială şi Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti - 85 (cāte două pentru fiecare agenţie judeţeană şi 3 pentru cea a municipiului Bucureşti)

100

- cāte un autoturism la nivelul fiecărui judeţ şi 5 autoturisme la nivelul municipiului Bucureşti

150


*) Din care două autoturisme achiziţionate din fonduri comunitare de preaderare destinate activităţilor specifice Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata arieratelor

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2012 cu suma de 11.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2012, la capitolul 84.01 „Transporturi, titlul 51 „Transferuri īntre unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.28 „īntreţinerea infrastructurii rutiere”, pentru plata arieratelor.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărāri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare īn structura bugetului de stat şi īn volumul şi structura bugetului Ministerului Transporturilor şi infrastructurii pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 541.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către domnul Pribac Cosmin-Valentin

 

Avānd īn vedere prevederile ari. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Pribac Cosmin-Valentin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare īn condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Arad.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 545.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Elvira Rodica Andronescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale formulată prin Adresa nr. 339/M.C. din 23 mai 2012,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Elvira Rodica Andronescu se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 mai 2012.

Nr. 292.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea doamnei Cristiana Barbu īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale formulată prin Adresa nr. 339/M.C. din 23 mai 2012,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Cristiana Barbu se numeşte īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 mai 2012.

Nr. 293.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Doru Bădescu īn funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 276 alin. (1) lit. a) şi al art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Doru Bădescu se numeşte īn funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 mai 2012.

Nr. 294.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Aurelian Popa din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Aurelian Popa se eliberează din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 mai 2012.

Nr. 295.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Marius Lucian Obreja īn funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi (2} din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Lucian Obreja se numeşte īn funcţia de preşedinte ai Autoritari pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 mai 2012.

Nr. 296.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Szenczi Bianka din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind īnfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Szenczi Bianka se eliberează din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 mai 2012.

Nr. 297.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mircea Fechet īn funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind īnfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Fechet se numeşte īn funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 mai 2012.

Nr. 298.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Taraş Răzvan Ioan īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Īntreprinderi Mici şi Mijlocii

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 65/2009 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Īntreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Taraş Răzvan Ioan se numeşte īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Īntreprinderi Mici

şi Mijlocii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 mai 2012

Nr. 299.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Bebe-Viorel Ionică īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Bebe-Viorel Ionică se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 mai 2012.

Nr. 300.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2012

 

Avānd īn vedere prevederile:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată prin Legea nr. 187/2006;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare,

īn baza art. 12 din Hotărārea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2012, īncepānd cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată prin Legea nr. 187/2006, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007, este de 9 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Cāmpeanu

 

Bucureşti, 15 mai 2012.

Nr. 820.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2012

 

Avānd īn vedere prevederile;

- Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă,

īn baza art. 12 din Hotărārea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şt completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin;

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2012, īncepānd cu luna mai, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 400 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Cāmpeanu

 

Bucureşti, 15 mai 2012.

Nr. 821.

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea īn Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valoric㠄A”, a imobilului Monument funerar roman (Cavoul „Tudorka”) din satul Slava Rusă, comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea

 

Īn conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 13 alin. (1), pct. 1 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărārea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Monument funerar roman (Cavoul „Tudorka”) din satul Slava Rusă, comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea, se clasează ca monument istoric, categoria Arheologie, grupa valoric㠄A”, cod īn Lista monumentelor istorice TL-I-m- A-21048.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Tulcea pentru ducere la īndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Tulcea va īndeplini procedurile de comunicare īn termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 2.222.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a imobilului monument istoric Monument funerar roman (Cavoul „Tudorka”) din satul Slava Rusă, comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. pct.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1.

782860.732

379244.124

2.

783219,572

379010.878

3.

783506,644

378629,610

4.

783385,536

378562.328

5.

783329,467

378506,259

6.

782869,703

378266,285

7.

782771,022

378192,274

8.

782342,657

378454,676

9.

782160,994

378542,143

10.

782053,342

378667,737

11.

781974,846

378723,806

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru cadrele didactice din Romānia a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

Īn temeiul Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi Romānia privind aderarea Republicii Bulgaria şi a Romāniei la Uniunea Europeană, semnat de Romānia la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

īn conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, īn temeiul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romānia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărārii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind eliberarea pentru cadrele didactice din Romānia a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.

Art. 3. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 4 mai 2012.

Nr. 3.973.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind eliberarea pentru cadrele didactice din Romānia a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie se aplică cetăţenilor romāni, cadre didactice care au studiat pe teritoriul Romāniei şi care solicită eliberarea unei adeverinţe de conformitate, īn scopul exercitării, īn mod independent sau ca salariat, a profesiei de cadru didactic īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană şi īn Canada.

(2) Adeverinţa atestă conformitatea studiilor absolvite īn Romānia cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Art. 2. - Adeverinţa de conformitate poate fi solicitată de către cetăţenii prevăzuţi la art. 1 īn baza unui act de studii (diplomă, adeverinţă etc.), care se eliberează de o unitate de īnvăţămānt sau de o instituţie de īnvăţămānt superior acreditată, din cadrul sistemului naţional de īnvăţămānt din Romānia.

Art. 3. - Dosarul pentru obţinerea adeverinţei de conformitate include:

a) cererea prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate, adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform modelului prevăzut īn anexă, īn care se va menţiona, după caz, statul pentru care se solicită adeverinţa;

b) actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate, īn copie legalizată;

c) adeverinţa de autenticitate a actului de studii, eliberată de unitatea de īnvăţămānt sau de instituţia acreditată de īnvăţămānt superior emitentă - original sau copie legalizată, excepţie făcānd adeverinţele care ţin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverinţe de autenticitate;

d) anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), īn copie legalizată;

e) certificatul de absolvire eliberat de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic/dovada de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării īn īnvăţămānt;

f) documentele personale de identificare, īn copie, precum şi dovada de schimbare a numelui, īn cazul īn care numele īnscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate;

Art. 4. - (1) Dosarul se depune de solicitant la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Termenul de emitere a adeverinţei sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 15 zile lucrătoare de la data īnregistrării dosarului.

(3) īn termen de 15 zile lucrătoare de la data īnregistrării dosarului, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art. 3 şi īnştiinţează solicitantul īn cazul īn care constată că dosarul nu este complet.

(4) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit īn cazul īn care se impun verificări suplimentare ale actelor depuse la dosar.

Art. 5. - Adeverinţa de conformitate se eliberează solicitantului sau unei persoane īmputernicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin poştă la adresa indicată īn cererea scrisă menţionată la art. 3 lit. a).

Art. 6. - Contestarea deciziei Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de a nu emite adeverinţa de conformitate se depune la Registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului īn termen de 30 de zile lucrătoare de la īnştiinţarea solicitantului.

Art. 7. - Adeverinţa de conformitate care nu a fost eliberată se păstrează īn arhiva Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu termen permanent.

Art. 8. - Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

CERERE

privind eliberarea pentru cadrele didactice din Romānia a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

1. Solicitant

Date personale

Numele şi prenumele:.............................................................................................................................................................

Cetăţenia:...............................................................................................................................................................................

Domiciliul:...............................................................................................................................................................................

Telefon:...................................................................................................................................................................................

E-mail:....................................................................................................................................................................................

2. Solicitare

Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, īn scopul exercitării profesiei de cadru didactic īn ţara................................................................

3. Certific includerea īn dosar a următoarelor documente:

 actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate (diploma, adeverinţa, certificatul etc.), īn copie legalizată;

 adeverinţa de autenticitate a actului de studii, original sau copie legalizată;

 anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), īn copie legalizată;

 certificatul de absolvire eliberat de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic/dovada de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării īn īnvăţămānt;

 actul de identitate valabil, īn copie (dovada schimbării numelui, dacă este cazul).

4. Doresc eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE:

 prin ridicare de la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, personal sau prin īmputernicit;

 prin transmitere prin poştă, la următoarea adresă:.............................................................................................................

5. Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate īn această cerere şi documentele incluse īn dosar corespund realităţii.

 

Data.....................................

Semnătura............................

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011

 

Īn baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), literele e) şi f) se abrogă.

2. La articolul 3 alineatul (2), litera h) va avea următorul cuprins:

„h) au dobāndit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile īn ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.

3. La articolul 3 alineatul (5), literele e) şi f) se abrogă.

4. La articolul 3 alineatul (5). litera h) va avea următorul cuprins:

,,h) au dobāndit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile īn ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.

5. La articolul 3 alineatul (7), literele d), f) şi g) se abrogă.

6. La articolul 3 alineatul (7), litera i) va avea următorul cuprins:

,,i) au dobāndit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile īn ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.

7. La articolul 3 alineatul (9), litera d) se abrogă.

8. La articolul 3 alineatul (9), litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) au dobāndit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile īn ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.

9. La articolul 3 alineatul (11), literele e) şi f) se abrogă.

10. La articolul 3 alineatul (11), litera h) va avea următorul cuprins:

,,h) au dobāndit un grad didactic sau au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile īn ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.

11. Articolul 6 se abrogă.

Art. II. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, unităţile de īnvăţămānt preuniversitar şi instituţiile de īnvăţămānt superior duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 22 mai 2012.

Nr. 4.111.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute īn Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a

 

Īn baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, īn conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute īn Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2012, seria a 2-a, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, unităţile de īnvăţămānt preuniversitar şi instituţiile de īnvăţămānt superior duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 4.121.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

activităţilor prevăzute īn Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a

 

I. Īn vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2012, seria a 2-a, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele şcolare.

Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifica īndeplinirea cumulativă a condiţiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, īntocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formulează observaţii cu privire la dosarele verificate şi le transmite instituţiilor de īnvăţămānt superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

II. Īn vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2012, seria a 2-a, ordinea derulării activităţilor este următoarea:

1. Depunerea şi verificarea dosarelor cuprinzānd documentele justificative īn vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, seria a 2-a

Perioada: 28 mai-15 iunie 2012

2. Transmiterea ia Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a situaţiei statistice pe specializări a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurta durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Termen: 22 iunie 2012

3. Afişarea listei cuprinzānd cadrele didactice care īndeplinesc/nu īndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Termen: 22 iunie 2012

4. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare īn vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a īnvăţămāntului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Perioada: 25-29 iunie 2012

5. Transmiterea dosarelor complete, īnsoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de īnvăţămānt superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare

Perioada: 6-20 iulie 2012

6. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic

Perioada: 23 iulie-26 octombrie 2012

7. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice īn īnvăţămāntul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu

Īncepānd cu 1 noiembrie 2012


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.