MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 352/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 352         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 mai 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

213/M.36/3.790/203/6.118/154. - Ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al directorului Serviciului Român de Informaţii şi al directorului Serviciului de Informaţii Externe pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii

 

2.202. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică „B”, a imobilului Ansamblul Bisericii ortodoxe greceşti „Sf. Nicolae” din Str. Păcii nr. 1, oraşul Sulina, judeţul Tulcea

 

2.203. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică „A”, a imobilului Ansamblul Institutului de Cercetări Agronomice al României, azi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, din bd. Mărăşti nr. 61, sectorul 1, Bucureşti

 

2.243. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru acreditarea Muzeului de Mineralogie Baia Mare

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Nr. 213 din 23 martie 2012

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. M.36 din 13 aprilie 2012

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 3.790 din 24 aprilie 2012

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

Nr. 203 din 2 aprilie 2012

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

Nr. 6.118 din 10 aprilie 2012

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

Nr. 154 din 28 martie 2012

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1} din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ministrul apărării naţionale, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorul Serviciului Român de Informaţii şi directorul Serviciului de Informaţii Externe emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii, denumit în continuare sectorul TIC, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Responsabilitatea pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin revine fiecărei autorităţi publice responsabile, denumită în continuare APR, pentru domeniul propriu de competenţă, precum şi persoanelor juridice de drept public sau privat care deţin în proprietate/administreazâ/operează/ furnizează reţele sau servicii din sectorul TIC, inclusiv din subsectoarele acestuia, menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011.

Art. 3. - Persoanele juridice de drept public sau privat menţionate la art. 2 au obligaţia să planifice şi să desfăşoare procesele de identificare a potenţialelor infrastructuri critice naţionale aflate în proprietate/administrare/operare, precum şi să participe, sub coordonarea APR, la finalizarea ori reluarea periodică a acestor procese.

Art. 4. - Metodologia de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul TIC poate fi revizuită la propunerea uneia dintre APR din acest sector.

Art. 5. - Anexele nr. 4b şi 5 la Metodologia de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul TIC conţin informaţii clasificate şi, potrivit legii, se comunică numai APR.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Răzvan Mustea-Şerban

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Ion Grosu

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Teodor Viorel Meleşcanu

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de Identificare a Infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia Informaţiei şi comunicaţii

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte potenţialele infrastructuri critice naţionale (ICN) din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii (sectorul TIC), etapele procesului de evaluare şi identificare a acestora, criteriile şi pragurile critice sectoriale utilizate în activitatea desfăşurată de autorităţile publice responsabile (APR) împreună cu proprietarii/ operatorii/administratorii de ICN din sectorul TIC pentru evaluarea, analiza, identificarea şi propunerea spre desemnare a ICN din sectorul TIC.

Art. 2. - Metodologia de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii constituie principalul instrument de lucru pentru APR şi proprietarii/operatorii/administratorii de ICN din sectorul TIC şi subsectoarele acestuia, menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011.

Art. 3. - În scopul demarării proceselor de evaluare şi identificare a ICN din sectorul TIC, APR şi proprietarii/operatorii/administratorii de ICN din sectorul TIC au în vedere următoarele potenţiale ICN din sectorul TIC:

a) infrastructuri, componente, sisteme şi reţele care asigură furnizarea serviciilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei destinate susţinerii actului de guvernare şi a administraţiei publice;

b) infrastructuri, componente, sisteme şi reţele care asigură furnizarea serviciilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei destinate cetăţenilor;

c) infrastructuri, componente, sisteme şi reţele care asigură furnizarea serviciilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei destinate susţinerii activităţilor economice şi a mediului de afaceri;

d) infrastructuri, componente, sisteme şi reţele care asigură furnizarea serviciilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei destinate susţinerii funcţiilor de apărare, ordine publică, justiţie şi securitate naţională;

e) infrastructuri, componente, sisteme şi reţele destinate telecomunicaţiilor de stat;

f) infrastructuri care furnizează servicii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei pentru managementul situaţiilor de urgenţă;

g) infrastructuri, sisteme şi reţele de supraveghere, sesizare, avertizare şi alertă;

h) infrastructuri care asigură servicii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei destinate managementului incidentelor de securitate cibernetică;

i) infrastructuri care asigură servicii de certificare digitală şi semnătură electronică;

j) infrastructuri care asigură servicii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei specifice societăţii informaţionale;

k) infrastructuri care asigură componenta naţională a infrastructurilor din sectorul TIC ale NATO sau UE;

l) sisteme de navigaţie, radiolocaţie şi identificare;

m) infrastructuri pentru asigurarea serviciilor de securitate informatică;

n) reţele de emisie radio-TV;

o) capacităţi de producţie, protecţie şi management al sistemelor criptografice şi al reţelelor din clasa cifrul ui de stat;

p) infrastructuri care asigură furnizarea serviciilor poştale.

 

CAPITOLUL II

Procesul de evaluare şi identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul TIC

 

Art. 4. - (1) Procesul de evaluare şi identificare a ICN din sectorul TIC constă în parcurgerea următoarelor etape:

a) etapa 1 - inventarierea şi listarea serviciilor furnizate de către furnizorii de servicii autorizaţi sau abilitaţi conform legii;

b) etapa 2 - evaluarea şi identificarea serviciilor esenţiale;

c) etapa 3 - identificarea elementelor, componentelor sau infrastructurilor critice care furnizează ori susţin, direct sau indirect, serviciile esenţiale identificate;

d) etapa 4 - elaborarea situaţiei cu propunerile privind potenţialele infrastructuri critice naţionale identificate în zona de responsabilitate şi înaintarea acesteia Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către APR împreună cu proprietarii/operatorii/administratorii de ICN din sectorul TIC;

e) etapa 5 - analiza propunerilor centralizate în cadrul Grupului tehnic de lucru pentru protecţia infrastructurilor critice (GTL-PIC) şi înaintarea celor avizate Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice (GLI-PIC).

(2) Schema logică privind procesul de evaluare şi identificare a ICN din sectorul TIC este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 5. - Evaluarea şi identificarea potenţialelor servicii esenţiale care asigură funcţiile vitale ale societăţii se realizează prin aplicarea instrumentelor de evaluare a serviciilor esenţiale de către APR şi proprietarii/operatorii/administratorii de ICN din sectorul TIC pentru fiecare subsector al sectorului TIC, în conformitate cu criteriile, pragurile critice, grilele şi formulele de evaluare prezentate în anexele nr. 2a, 2b, 3, 4a, 4b*), 5*), 6 şi 7.

Art. 6. - Pentru identificarea elementelor, componentelor sau infrastructurilor critice care furnizează ori susţin, direct sau indirect, serviciile esenţiale, se au în vedere entităţi funcţionale, cum ar fi: obiective, noduri de comunicaţii, turnuri de comunicaţii, segmente de infrastructură, împreună cu elementele hardware şi software asociate, inclusiv serviciile de management de reţea şi serviciile de securitate asociate serviciilor esenţiale identificate.

Art. 7. - În situaţia în care acelaşi element de infrastructură asigură mai multe servicii esenţiale, acesta se ia în calcul o singură dată în cadrul procesului de evaluare şi identificare a ICN din sectorul TIC. Acest aspect constituie un element de referinţă suplimentar în cadrul analizei de risc desfăşurate ulterior desemnării ICN din sectorul TIC, în scopul identificării, dimensionării corecte şi implementării măsurilor de protecţie necesare.


*) Anexele nr. 4b şi 5 conţin informaţii clasificate şi, potrivit legii, se comunică numai APR.

 

 

CAPITOLUL III

Servicii esenţiale specifice sectorului TIC

 

Art. 8. - Pot constitui servicii esenţiale pentru subsectorul sisteme, reţele şi servicii de comunicaţii următoarele categorii:

a) servicii de voce/date/internet pentru activitatea de guvernare, administraţie publică şi cooperare interinstituţională;

b) servicii de voce/date/internet pentru persoane fizice;

c) servicii de comunicaţii de urgenţă pentru persoane fizice;

d) servicii de voce/date/internet pentru susţinerea activităţilor economice şi a mediului de afaceri;

e) servicii de voce/date/internet destinate susţinerii funcţiilor de apărare, ordine publică, justiţie şi securitate naţională;

f) servicii de voce/date/internet pentru managementul situaţiilor de urgenţă;

g) servicii de voce/date/internet pentru activitatea diplomatică, de cooperare şi relaţii internaţionale - UE, NATO, ONU;

h) servicii de voce/date/internet pentru activitatea de sănătate, educaţie, cultură.

Art. 9. - Pot constitui servicii esenţiale pentru subsectorul sisteme de prelucrare, procesare şi stocare a datelor, inclusiv a serviciilor publice electronice, următoarele categorii:

a) servicii specifice centrelor de date destinate cetăţenilor;

b) servicii specifice centrelor de date destinate mediului de afaceri;

c) servicii specifice centrelor de date destinate administraţiei publice;

d) servicii specifice centrelor de date destinate activităţii de securitate şi apărare naţională;

e) servicii specifice centrelor de date destinate domeniului sănătăţii;

f) servicii specifice centrelor de date destinate domeniului asigurărilor sociale;

g) servicii specifice centrelor de date destinate învăţământului;

h) servicii specifice centrelor de date destinate domeniului financiar-bancar.

Art. 10. - Pot constitui servicii esenţiale pentru subsectorul infrastructuri de securitate informatică următoarele categorii:

a) servicii de supraveghere, sesizare, avertizare şi alertă;

b) servicii destinate managementului incidentelor de securitate cibernetică;

c) servicii de certificare digitală şi semnătură electronică;

d) servicii şi mecanisme de asigurare a disponibilităţii, confidenţialităţii, integrităţii, autentificării şi nonrepudierii informaţiilor stocate, procesate sau transmise.

Art. 11. - Pot constitui servicii esenţiale pentru subsectorul sistemele şi reţelele de comunicaţii pentru cifrul de stat următoarele categorii:

a) servicii de emisie, transport, recepţie şi protecţie a informaţiilor clasificate pentru sistemele şi reţelele cifrului de stat;

b) servicii de asigurare a operativităţii şi protecţiei comunicaţiilor diplomatice ale statului român, inclusiv pentru componenta militară şi asigurarea protecţiei fluxului de informaţii prin sistemul cifrului de stat;

c) servicii de producţie şi management al sistemelor şi materialelor criptografice din clasa cifrului de stat;

d) servicii de avizare a sistemelor şi materialelor criptografice din clasa cifrului de stat, pentru protejarea informaţiilor transmise prin mijloace de telecomunicaţii susceptibile a fi accesibile unor persoane neautorizate.

Art. 12. - Pot constitui servicii esenţiale pentru subsectorul infrastructura de emisie radio-TV următoarele categorii:

a) transportul de semnal al programelor radio-TV publice cu acoperire naţională;

b) emisia programelor radio-TV publice cu acoperire naţională;

c) asigurarea condiţiilor de recepţie corespunzătoare programelor radio-TV publice cu acoperire naţională (eliminarea bruiajelor, alimentarea cu energie electrică, disponibilitatea instalaţiilor de recepţie terestră etc.);

d) asigurarea unui nivel corespunzător de securitate a emisiei programelor radio-TV publice cu acoperire naţională;

e) asigurarea acoperirii teritoriale, conform cerinţelor de securitate şi siguranţă naţională, cu semnalul programelor radio-TV publice;

f) asigurarea emisiei programelor publice de radio-TV şi a disponibilităţii instalaţiilor de recepţie terestră pentru un spaţiu geografic afectat.

Art. 13. - Pot constitui servicii esenţiale pentru subsectorul servicii poştale la nivel naţional următoarele categorii:

a) transportul şi distribuirea trimiterilor poştale;

b) procesarea trimiterilor poştale în centre de tranzit.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - Pe baza prevederilor prezentei metodologii, APR şi proprietarii/operatorii/administratorii de ICN din sectorul TIC au obligaţia de a furniza datele şi informaţiile necesare identificării ICN din sectorul TIC conform domeniului de competenţă.

Art. 15. - În scopul actualizării situaţiei ICN din sectorul TIC, APR şi proprietarii/operatorii/administratorii de ICN din sectorul TIC au obligaţia de a relua periodic, cel puţin o dată pe an, procesul de evaluare şi identificare descris în prezenta metodologie.

Ari. 16. - GTL-P1C constituit din reprezentanţi APR din sectorul TIC, sub coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, va elabora anual analize privind stadiul proceselor de evaluare şi identificare a ICN din sectorul TIC, pe care le va prezenta în GLI-PIC.

Art. 17. - Prezenta metodologie poate fi revizuită şi actualizată la propunerea uneia dintre APR semnatare.

Art. 18. - Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3,4a, 4b, 5,6 şi 7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Schema logică

privind procesul de evaluare şi identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii

 

 

ANEXA Nr. 2a

la metodologie

 

GRILA DE EVALUARE 
a serviciilor esentiale pentru subsectorul sisteme, retele si servicii de comunicatii 
- voce si date -

 

                A. SERVICII INDIVIDUALE   

Servicii

Servicii de voce/date individuale private

Servicii de voce/date individuale de urgenta

Praguri critice/ponderi

Valori

Pct.

Valori

Pct.
Durata indisponibilitatii serviciului 
(30%)

≤ 6 h

0

≤ 3 h

0

≤ 48 h

1

≤ 24 h

1

≤ 7 z

2

≤ 48 h

2

≤ 14 z

3

≤ 7 z

3

≤ 30 z

4

≤ 14 z

4

> 30 z

5

> 14 z

5
Numarul de utilizatori afectati 
(30%)

≤ 5.000

0

≤ 1.000

0

5.001-10.000

1

1.001-5.000

1

10.001-20.000

2

5.001-10.000

2

20.001-200.000

3

10.001-100.000

3

200.001-400.000

4

100.001-200.000

4

>400.000

5

>200.000

5

 

Unitatile administrative/spatiul geografic afectat (30%)

1%

0

1%

0

1%-3%

1

1%-3%

1

3%-5%

2

3%-5%

2

5%-10%

3

5%-10%

3

10%-15%

4

10%-15%

4

> 15%

5

> 15%

5Starea de spirit/confortul/bunastarea populatiei 
(10%)

fara impact

0

fara impact

0

impact foarte mic

1

impact foarte mic

1

impact mic

2

impact mic

2

impact mediu

3

impact mediu

3

impact mare

4

impact mare

4

impact foarte mare

5

impact foarte mare

5

 

B. SERVICII PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA SI MEDIUL DE AFACERI  

Servicii

Servicii de voce/date pentru activitatea de guvernare, administratie publica si cooperare interinstitutionala

Servicii de voce/date pentru aparare si securitate nationala

Servicii de voce/ date pentru managementul situatiilor de urgenta

Servicii de voce/date pentru activitatea diplomatica, de cooperare si relatii internationale (UE, NATO, ONU etc.)

Servicii de voce/date pentru activitatea de sanatate, educatie, cultura

Servicii de voce/date pentru sustinerea managementului intern si a obiectului de activitate in domeniul economic

Praguri critice/ponderi

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Durata indisponibilitatii serviciului 
(15%)

≤ 6 h

0

≤ 1 h

0

≤ 1 h

0

≤ 3 h

0

≤ 3 h

0

≤ 6 h

0

≤ 48 h

1

≤ 3 h

1

≤ 3 h

1

≤ 24 h

1

≤ 24 h

1

≤ 48 h

1

≤ 7 z

2

≤ 12 h

2

≤ 12 h

2

≤ 48 h

2

≤ 48 h

2

≤ 7 z

2

≤ 14 z

3

≤ 24 h

3

≤ 24 h

3

≤ 7 z

3

≤ 7 z

3

≤ 14 z

3

≤ 30 z

4

≤ 48 h

4

≤ 48 h

4

≤ 14 z

4

≤ 14 z

4

≤ 30 z

4

30 z

5

> 48 h

5

> 48 h

5

> 14 z

5

>14 z

5

30 z

5

Numarul de utilizatori afectati (10%)

≤ 5.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

5.001- 10.000

1

1.001-5.000

1

1001-5.000

1

1.001-5.000

1

1.001-5.000

1

1.001-5.000

1

10.001- 20.000

2

5.001- 10.000

2

5.001- 10.000

2

5.001- 10.000

2

5.001- 10.000

2

5.001- 10.000

2

20.001- 200.000

3

10.001- 100.000

3

10.001- 100.000

3

10.001- 100.000

3

10.001- 100.000

3

10.001- 100.000

3

200.001- 400.000

4

100.001- 200.000

4

100.001- 200.000

4

100.001- 200.000

4

100.001- 200.000

4

100.001- 200.000

4

>400.000

5

>200.000

5

>200.000

5

>200.000

5

>200.000

5

>200.000

5

Unitatile administrative/ spatiul geografic afectat 
(10%)

1%

0

1%

0

1%

0

1%

0

1%

0

1%

0

1%-3%

1

1%-3%

1

1%-3%

1

1%-3%

1

1%-3%

1

1%-3%

1

3%-5%

2

3%-5%

2

3%-5%

2

3%-5%

2

3%-5%

2

3%-5%

2

5%-10%

3

5%-10%

3

5%-10%

3

5%-10%

3

5%-10%

3

5%-10%

3

10%-15%

4

10%-15%

4

10%-15%

4

10%-15%

4

10%-15%

4

10%-15%

4

>15%

5

>15%

5

>15%

5

>15%

5

>15%

5

>15%

5

Starea de spirit/confortul/ bunastarea populatiei 
(10%)

fara impact

0

fara impact

0

fara impact

0

fara impact

0

fara impact

0

fara impact

0

impact foarte mic

1

impact foarte mic

1

impact foarte mic

1

impact foarte mic

1

impact foarte mic

1

impact foarte mic

1

impact mic

2

impact mic

2

impact mic

2

impact mic

2

impact mic

2

impact mic

2

impact mediu

3

impact mediu

3

impact mediu

3

impact mediu

3

impact mediu

3

impact mediu

3

impact mare

4

impact mare

4

impact mare

4

impact mare

4

impact mare

4

impact mare

4

Functia utilizatorului afectat 
(5%)

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

foarte redusa

1

foarte redusa

1

foarte redusa

1

foarte redusa

1

foarte redusa

1

foarte redusa

1

redusa

2

redusa

2

redusa

2

redusa

2

redusa

2

redusa

2

medie

3

medie

3

medie

3

medie

3

medie

3

medie

3

importanta

4

importanta

4

importanta

4

importanta

4

importanta

4

importanta

4

foarte importanta

5

foarte importanta

5

foarte importanta

5

foarte importanta

5

foarte importanta

5

foarte importanta

5

Numarul de victime/locuitori afectati 
(30%)

≤ 5.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

5.001- 10.000

1

1.001-5.000

1

1001-5.000

1

1.001-5.000

1

1.001-5.000

1

1.001-5.000

1

10.001- 20.000

2

5.001- 10.000

2

5.001- 10.000

2

5.001- 10.000

2

5.001- 10.000

2

5.001- 10.000

2

20.001- 200.000

3

10.001- 100.000

3

10.001- 100.000

3

10.001- 100.000

3

10.001- 100.000

3

10.001- 100.000

3

200.001- 400.000

4

100.001- 200.000

4

100.001- 200.000

4

100.001- 200.000

4

100.001- 200.000

4

100.001- 200.000

4

>400.000

5

>200.000

5

>200.000

5

>200.000

5

>200.000

5

>200.000

5

Pagubele materiale 
(20%)

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

foarte reduse

1

foarte reduse

1

foarte reduse

1

foarte reduse

1

foarte reduse

1

foarte reduse

1

reduse

2

reduse

2

reduse

2

reduse

2

reduse

2

reduse

2

medii

3

medii

3

medii

3

medii

3

medii

3

medii

3

mari

4

mari

4

mari

4

mari

4

mari

4

mari

4

foarte mari

5

foarte mari

5

foarte mari

5

foarte mari

5

foarte mari

5

foarte mari

5

 

NOTA:

1. Identificarea serviciilor esentiale se realizeaza prin calculul mediei ponderate a valorilor pragurilor critice rezultate pentru fiecare serviciu din cadrul subsectorului sisteme, retele si servicii de comunicatii.

2. Serviciul identificat este esential daca valoarea obtinuta este mai mare sau egala cu 3.

 

 ANEXA Nr. 2b
 la metodologie

 

GRILA DE EVALUARE 
a serviciilor esentiale pentru subsectorul sisteme, retele si servicii de comunicatii 
- internet -

   

Servicii

Servicii internet pentru cetateni

Praguri critice/ponderi

Valori

Pct.

Durata 
(30%)

≤ 6 h

0

≤ 48 h

1

≤ 7 z

2

≤ 14 z

3

≤ 30 z

4

> 30 z

5

Numarul de utilizatori afectati 
(30%)

≤ 5.000

0

5.001-10.000

1

10.001-20.000

2

20.001-200.000

3

200.001-400.000

4

>400.000

5

Unitatile administrative/ spatiul geografic 
(10%)

1%

0

1%-3%

1

3%-5%

2

5%-10%

3

10%-15%

4

>15%

5

Starea de spirit/confortul/ bunastarea populatiei 
(30%)

fara impact

0

impact foarte mic

1

impact mic

2

impact mediu

3

impact mare

4

impact foarte mare

5

  

Servicii

Servicii de internet pentru activitatea de guvernare si administratie publica

Servicii de internet pentru aparare si securitate nationala

Servicii de internet pentru activitatea diplomatica, de cooperare si relatii internationale 
(UE, NATO, ONU etc.)

Servicii de internet pentru mediul de afaceri

Praguri critice/ponderi

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Durata 
(15%)

≤ 6 h

0

≤ 1 h

0

≤ 3 h

0

≤ 6 h

0

≤ 48 h

1

≤ 3 h

1

≤ 24 h

1

≤ 48 h

1

≤ 7 z

2

≤ 12 h

2

≤ 48 h

2

≤ 7 z

2

≤ 14 z

3

≤ 24 h

3

≤ 7 z

3

≤ 14 z

3

≤ 30 z

4

≤ 48 h

4

≤ 14 z

4

≤ 30 z

4

30 z

5

> 48 h

5

> 14 z

5

30 z

5

Numarul de utilizatori afectati 
(10%)

≤ 5.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

5.001-10.000

1

1.001-5.000

1

1.001-5.000

1

1.001-5.000

1

10.001-20.000

2

5.001-10.000

2

5.001-10.000

2

5.001-10.000

2

20.001-200.000

3

10.001-100.000

3

10.001-100.000

3

10.001-100.000

3

200.001-400.000

4

100.001-200.000

4

100.001-200.000

4

100.001-200.000

4

>400.000

5

>200.000

5

>200.000

5

>200.000

5

Unitatile administrative/spatiul geografic 
(10%)

1%

0

1%

0

1%

0

1%

0

1%-3%

1

1%-3%

1

1%-3%

1

1%-3%

1

3%-5%

2

3%-5%

2

3%-5%

2

3%-5%

2

5%-10%

3

5%-10%

3

5%-10%

3

5%-10%

3

10%-15%

4

10%-15%

4

10%-15%

4

10%-15%

4

> 15%

5

> 15%

5

> 15%

5

> 15%

5

Starea de spirit/confortul/bunastarea populatiei 
(10%)

fara impact

0

fara impact

0

fara impact

0

fara impact

0

impact foarte mic

1

impact foarte mic

1

impact foarte mic

1

impact foarte mic

1

impact mic

2

impact mic

2

impact mic

2

impact mic

2

impact mediu

3

impact mediu

3

impact mediu

3

impact mediu

3

impact mare

4

impact mare

4

impact mare

4

impact mare

4

impact foarte mare

5

impact foarte mare

5

impact foarte mare

5

impact foarte mare

5

Functia utilizatorului afectat 
(5%)

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

foarte redusa

1

foarte redusa

1

foarte redusa

1

foarte redusa

1

redusa

2

redusa

2

redusa

2

redusa

2

medie

3

medie

3

medie

3

medie

3

importanta

4

importanta

4

importanta

4

importanta

4

foarte importanta

5

foarte importanta

5

foarte importanta

5

foarte importanta

5

Numarul de victime/locuitori afectati 
(30%)

≤ 5.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

≤ 1.000

0

5.001-10.000

1

1.001-5.000

1

1.001-5.000

1

1.001-5.000

1

10.001-20.000

2

5.001-10.000

2

5.001-10.000

2

5.001-10.000

2

20.001-200.000

3

10.001-100.000

3

10.001-100.000

3

10.001-100.000

3

200.001-400.000

4

100.001-200.000

4

100.001-200.000

4

100.001-200.000

4

> 400.000

5

> 200.000

5

> 200.000

5

> 200.000

5

Pagubele materiale 
(20%)

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

nesemnificativa

0

foarte reduse

1

foarte reduse

1

foarte reduse

1

foarte reduse

1

reduse

2

reduse

2

reduse

2

reduse

2

medii

3

medii

3

medii

3

medii

3

mari

4

mari

4

mari

4

mari

4

foarte mari

5

foarte mari

5

foarte mari

5

foarte mari

5

 

NOTA:

1. Identificarea serviciilor esentiale se realizeaza prin calculul mediei ponderate a valorilor pragurilor critice rezultate pentru fiecare serviciu din cadrul subsectorului sisteme, retele si servicii de comunicatii - internet.

2. Serviciul identificat este esential daca valoarea obtinuta este mai mare sau egala cu 3.

 

ANEXA Nr. 3
la metodologie

 

GRILA DE EVALUARE 
a serviciilor esentiale pentru subsectorul sisteme de prelucrare, procesare si stocare a datelor, inclusiv a serviciilor publice electronice

 

Servicii

Servicii specifice centrelor de date destinate cetatenilor

Servicii specifice centrelor de date destinate mediului de afaceri

Servicii specifice centrelor de date destinate administratiei publice

Servicii specifice centrelor de date destinate activitatii de securitate si aparare nationala

Servicii specifice centrelor de date destinate domeniului sanatatii

Servicii specifice centrelor de date destinate domeniului asigurarii sociale

Servicii specifice centrelor de date destinate domeniului invatamantului

Servicii specifice centrelor de date destinate domeniului financiar bancar

Praguri critice

Valoare

Pct.

Valoare

Pct.

Valoare

Pct.

Valoare

Pct.

Valoare

Pct.

Valoare

Pct.

Valoare

Pct.

Valoare

Pct.

Numarul de utilizatori afectati 
(pondere 40%)

0-1.000.000

0

0-100

0

0-5

0

0-2

0

0-1.000.000

0

0-500.000

0

0-1.000.000

0

0-500.000

0

1.000.001-3.000.000

1

101-1.000

1

6-25

1

3-5

1

1.000.001-3.000.000

1

500.001-1.000.000

1

1.000.001-3.000.000

1

500.001-1.000.000

1

3.000.001-5.000.000

2

1.001-2.500

2

26-50

2

6-10

2

3.000.001-5.000.000

2

1.000.001-2.000.000

2

3.000.001-5.000.000

2

1.000.001-2.000.000

2

5.000.001-7.000.000

3

2.501-5.000

3

51-100

3

11-15

3

5.000.001-7.000.000

3

2.000.001-3.000.000

3

5.000.001-7.000.000

3

2.000.001-3.000.000

3

7.000.001-10.000.000

4

5.001-10.000

4

101-250

4

16-20

4

7.000.001-10.000.000

4

3.000.001-5.000.000

4

7.000.001-10.000.000

4

3.000.001-5.000.000

4

> 10.000.000

5

> 10.000

5

> 250

5

> 20

5

> 10.000.000

5

> 5.000.000

5

> 10.000.000

5

> 5.000.000

5

Durata de indisponibilitate 
(pondere 30%)

> 48h

0

> 24h

0

> 12h

0

> 8h

0

> 48h

0

> 48h

0

> 48h

0

> 48h

0

24h01-48h

1

12h01-24h

1

8h01-12h

1

6h01-8h

1

24h01-48h

1

24h01-48h

1

24h01-48h

1

24h01-48h

1

12h01-24h

2

6h01-12h

2

4h01-8h

2

4h01-6h

2

12h01-24h

2

12h01-24h

2

12h01-24h

2

12h01-24h

2

6h01-12h

3

3h01-6h

3

2h01-4h

3

2h01-4h

3

6h01-12h

3

6h01-12h

3

6h01-12h

3

6h01-12h

3

3h01-6h

4

1h01-3h

4

31'-2h

4

31'-2h

4

3h01-6h

4

3h01-6h

4

3h01-6h

4

3h01-6h

4

0-3h

5

0-1h

5

0-30'

5

0-30'

5

0-3h

5

0-3h

5

0-3h

5

0-3h

5

Gradele de securitate fizica/protectie software si hardware 
(pondere 10%)

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Pagubele materiale produse (milioane euro) 
(pondere 10%)

0-5

0

0-5

0

0-5

0

0-5

0

0-5

0

0-5

0

0-5

0

0-5

0

6-25

1

6-25

1

6-25

1

6-25

1

6-25

1

6-25

1

6-25

1

6-25

1

26-50

2

26-50

2

26-50

2

26-50

2

26-50

2

26-50

2

26-50

2

26-50

2

51-100

3

51-100

3

51-100

3

51-100

3

51-100

3

51-100

3

51-100

3

51-100

3

101-250

4

101-250

4

101-250

4

101-250

4

101-250

4

101-250

4

101-250

4

101-250

4

> 250

5

> 250

5

> 250

5

> 250

5

> 250

5

> 250

5

> 250

5

> 250

5

Impactul asupra starii de spirit/confortului/ bunastarii populatiei 
(pondere 10%)

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Nesemnificativ

0

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Foarte redus

1

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Redus

2

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Mediu

3

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Ridicat

4

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

Foarte ridicat

5

 

NOTA:

1. Identificarea serviciilor esentiale se realizeaza prin calculul mediei ponderate a valorilor pragurilor critice rezultate pentru fiecare serviciu din cadrul subsectorului sisteme de prelucrare, procesare si stocare a datelor, inclusiv a serviciilor publice electronice.

2. Serviciul identificat este esential daca valoarea obtinuta este mai mare sau egala cu 3.

 

ANEXA Nr. 4a

la metodologie

 

GRILA DE EVALUARE 
a serviciilor esentiale pentru subsectorul infrastructuri de securitate informatica

   

Servicii

Servicii de supraveghere, sesizare si alerta

Servicii destinate managementului incidentelor de securitate cibernetica

Servicii de certificare digitala si semnatura electronica

Servicii de asigurare a confidentialitatii, integritatii fluxului informational din cadrul infrastructurilor informatice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Servicii de asigurare a autentificarii, autorizarii si nerepudierii utilizatorilor infrastructurilor de tehnologia informatiei si comunicatii

Praguri critice

Valoare

Punctaj

Valoare

Punctaj

Valoare

Punctaj

Valoare

Punctaj

Valoare

Punctaj

Numarul de utilizatori afectati 
(pondere 50%)

≤ 10

0

≤ 10

0

≤ 10

0

≤ 5

0

≤ 10

0

11-100

1

11-100

1

11-100

1

6-10

1

11-100

1

101-1.000

2

101-1.000

2

101-1.000

2

11-20

2

101-1.000

2

1.001-10.000

3

1.001-10.000

3

1.001-10.000

3

21-30

3

1.001-10.000

3

10.001-1.000.000

4

10.001-1.000.000

4

10.001-1.000.000

4

31-40

4

10.001-1.000.000

4

> 1.000.000

5

> 1.000.000

5

> 1.000.000

5

> 40

5

> 1.000.000

5

Durata de indisponibilitate 
(pondere 30%)

> 12 h

0

> 24 h

0

> 48 h

0

> 24 h

0

> 24 h

0

6 h 01-12 h

1

12 h 01-24 h

1

24 h 01-48 h

1

12 h 01-24 h

1

12 h 01-24 h

1

3 h 01-6 h

2

6 h 01-12 h

2

12 h 01-24 h

2

6 h 01-12 h

2

6 h 01-12 h

2

2 h 01-3 h

3

3 h 01-6 h

3

6 h 01-12 h

3

3 h 01-6 h

3

3 h 01-6 h

3

1 h 01-2 h

4

1 h 01-3 h

4

3 h 01-6 h

4

1 h 01-3 h

4

1 h 01-3 h

4

≤ 1 h

5

≤ 1 h

5

≤ 3 h

5

≤ 1 h

5

≤ 1 h

5

Pagubele materiale produse 
(pondere 20%)

≤ 5

0

≤ 5

0

≤ 5

0

≤ 5

0

≤ 5

0

6-25

1

6-25

1

6-25

1

6-25

1

6-25

1

26-50

2

26-50

2

26-50

2

26-50

2

26-50

2

51-100

3

51-100

3

51-100

3

51-100

3

51-100

3

101-250

4

101-250

4

101-250

4

101-250

4

101-250

4

> 250

5

> 250

5

> 250

5

> 250

5

> 250

5

 

NOTA:

1. Identificarea serviciilor esentiale se realizeaza prin calculul mediei ponderate a valorilor pragurilor critice rezultate pentru fiecare serviciu din cadrul subsectorului infrastructuri de securitate informatica.

2. Serviciul identificat este esential daca valoarea obtinuta este mai mare sau egala cu 3.

 

ANEXA Nr. 6
la metodologie

 

GRILA DE EVALUARE 
a serviciilor esentiale pentru subsectorul infrastructuri de emisie radio-TV

   

Servicii

Difuzare si transport programe publice de radiodifuziune cu acoperire la nivel national

Difuzare si transport programe publice de televiziune cu acoperire la nivel national

Transmisii programe de radiodifuziune ocazionale sau locale

Transmisii programe de televiziune ocazionale sau locale

Servicii de transmisii prin satelit a programelor radio

Servicii de transmisii prin satelit a programelor de televiziune

Praguri critice/ponderi

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Valori

Pct.

Gradul de acoperire teritoriala (procent din teritoriul national) 
(45%)

< 30%

0

< 30%

0

< 30%

0

< 30%

0

< 30%

0

< 30%

0

30-40%

1

30-40%

1

30-40%

1

30-40%

1

30-40%

1

30-40%

1

40-50%

2

40-50%

2

40-50%

2

40-50%

2

40-50%

2

40-50%

2

50-60%

3

50-60%

3

50-60%

3

50-60%

3

50-60%

3

50-60%

3

60-70%

4

60-70%

4

60-70%

4

60-70%

4

60-70%

4

60-70%

4

> 70

5

> 70

5

> 70

5

> 70

5

> 70

5

> 70

5

Gradul de acoperire cu instalatii de receptie terestra (penetrare la nivel de judet) 
(10%)

<5%

0

< 5%

0

< 5%

0

< 5%

0

< 5%

0

< 5%

0

5-7%

1

5-7%

1

5-7%

1

5-7%

1

5-7%

1

5-7%

1

7-10%

2

7-10%

2

7-10%

2

7-10%

2

7-10%

2

7-10%

2

10-15%

3

10-15%

3

10-15%

3

10-15%

3

10-15%

3

10-15%

3

15-20%

4

15-20%

4

15-20%

4

15-20%

4

15-20%

4

15-20%

4

> 20%

5

> 20%

5

> 20%

5

> 20%

5

> 20%

5

> 20%

5

Nivelul de securitate (impactul pentru siguranta si securitatea nationala)
(5%)

nesemnificativ

0

nesemnificativ

0

nesemnificativ

0

nesemnificativ

0

nesemnificativ

0

nesemnificativ

0

foarte redus

1

foarte redus

1

foarte redus

1

foarte redus

1

foarte redus

1

foarte redus

1

redus

2

redus

2

redus

2

redus

2

redus

2

redus

2

mediu

3

mediu

3

mediu

3

mediu

3

mediu

3

mediu

3

mare

4

mare

4

mare

4

mare

4

mare

4

mare

4

foarte mare

5

foarte mare

5

foarte mare

5

foarte mare

5

foarte mare

5

foarte mare

5

Spatiul geografic afectat 
(20%)

< 5%

0

< 5%

0

< 5%

0

< 5%

0

< 5%

0

< 5%

0

5%-10%

1

5%-10%

1

5%-10%

1

5%-10%

1

5%-10%

1

5%-10%

1

10%-15%

2

10%-15%

2

10%-15%

2

10%-15%

2

10%-15%

2

10%-15%

2

15%-20%

3

15%-20%

3

15%-20%

3

15%-20%

3

15%-20%

3

15%-20%

3

20%-25%

4

20%-25%

4

20%-25%

4

20%-25%

4

20%-25%

4

20%-25%

4

25-35%

5

25-35%

5

25-35%

5

25-35%

5

25-35%

5

25-35%

5

Unicitatea ce acopera minimum 35% 
(20%)

< 5%

0

< 5%

0

< 5%

0

< 5%

0

< 5%

0

< 5%

0

5%-10%

1

5%-10%

1

5%-10%

1

5%-10%

1

5%-10%

1

5%-10%

1

10%-15%

2

10%-15%

2

10%-15%

2

10%-15%

2

10%-15%

2

10%-15%

2

15%-20%

3

15%-20%

3

15%-20%

3

15%-20%

3

15%-20%

3

15%-20%

3

20%-25%

4

20%-25%

4

20%-25%

4

20%-25%

4

20%-25%

4

20%-25%

4

25-35%

5

25-35%

5

25-35%

5

25-35%

5

25-35%

5

25-35%

5

 

NOTA:

1. Identificarea serviciilor esentiale se realizeaza prin calculul mediei ponderate a valorilor pragurilor critice rezultate pentru fiecare serviciu din cadrul subsectorului infrastructuri de emisie radio-TV.

2. Serviciul identificat este esential daca valoarea obtinuta este mai mare sau egala cu 3.

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

GRILA DE EVALUARE 
a serviciilor esentiale pentru subsectorul servicii postale la nivel national

   

Servicii

Praguri critice

Transportul si distribuirea trimiterilor postale

Procesarea trimiterilor postale in centre de tranzit

Valoarea pragului critic

Valoarea pragului critic

Acoperirea teritoriala (procent din teritoriul national)

> 10.00%

> 10.00%

Populatia afectata (procent)

> 10.00%

> 10.00%

Perioada de indisponibilitate, degradarea infrastructurii

> 48 ore

> 48 ore

 

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică „B”, a imobilului Ansamblul Bisericii ortodoxe greceşti „Sf. Nicolae” din Str. Păcii nr. 1, oraşul Sulina, judeţul Tulcea

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. b) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Ansamblul Bisericii ortodoxe greceşti „Sf. Nicolae” din Str. Păcii nr. 1, oraşul Sulina, judeţul Tulcea, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice TL-II-a-B-06035, cu următoarele componente:

- Biserica ortodoxă grecească „Sf. Nicolae”, cod TL-IUm-B-06035.01;

- casa parohială, fosta scoală grecească, cod TL-IUnvB-06035.02.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 1. - Direcţia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Tulcea pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Tulcea va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 9 aprilie 2012.

Nr. 2.202.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie

a imobilului monument istoric Ansamblul Bisericii ortodoxe greceşti „Sf. Nicolae” din Str. Păcii nr. 1, oraşul Sulina, judeţul Tulcea

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

 

N(m)

E(m)

1.

866147,499

416934,275

2.

866143,574

416868,545

3.

866137,688

416860,697

4.

866131,311

416804,286

5.

866133,764

416802,324

6.

866131,802

416782,212

7.

866113,652

416782,212

8.

866005,246

416756,215

9.

866088,636

416747,385

10.

866086,183

416728,745

11.

866073,920

416728,255

12.

866071,958

416707,162

13.

866053,318

416705,691

14.

866054,299

416724,331

15.

866050,865

416725,312

16.

866050,375

416727,274

17.

866030,263

416727,764

18.

866030,754

416723,349

19.

866019,962

416724,331

20.

866019,472

416721,878

21.

866014,076

416721,387

22.

866013,095

416705,200

23,

866004,756

416705,200

24.

866112,671

416728,255

25.

866000,832

416729,236

26.

866000,341

416731,198

27.

865991,512

416732,669

28.

865992,493

416727,274

29.

865978,758

418731,198

30.

865968,457

416728,255

31.

865927,743

416727,764

32.

865927,743

416765,044

33.

865878,200

416766,025

34.

865880,162

416793,495

35.

865856,617

416794,476

36.

865856,127

416805,267

37.

865874,276

416805,758

38.

865876,729

416842,057

39.

865879,672

416872,960

40.

865870,352

416885,713

41.

865871,333

416932,313

42.

865931,667

416933,785

43.

365933,139

416929.379

44.

866026,339

416932,804

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică „A”, a imobilului Ansamblul Institutului de Cercetări Agronomice al României, azi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, din bd. Mărăşti nr. 61, sectorul 1, Bucureşti

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1} pct. 2 lit. d) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Ansamblul Institutului de Cercetări Agronomice al României, azi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, din bd. Mărăşti nr. 61, sectorul 1, Bucureşti, se clasează ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa valorică „A”, cod în Lista monumentelor istorice B-II-a- A-21045, cu următoarele componente:

- clădirea Institutului de Cercetări Agronomice al României (ICAR), cod B-II-m- A-21045.01;

- camera de gazogen, cod B-II-m- A-21045.02;

- camera de dezinfecţie, cod B-II-m- A-21045.03;

- sera, cod B-II-m- A-21045.04;

- casa zilierilor, cod B-II-m- A-21045.05; parcul dendrologic, cod B-II-m- A-21045.06;

- gard, dinspre bd. Mărăşti, cod B-II-m- A-21045.07.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 9 aprilie 2012.

Nr. 2.203.

 

ANEXA

 

Zona de protecţie

a imobilului monument istoric Ansamblul Institutului de Cercetări Agronomice al României, azi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, din bd. Mărăşti nr. 61, sectorul 1, Bucureşti

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

 

X

Y

1.

584911,655939157

330819,809371404

2.

585022,946003163

331073,434335220

3.

585505,667950646

331203,006700850

4.

585642,732003751

330830,922685601

5.

585577,200664674

330802,693243831

6.

585553,882099585

330836,265004156

7.

585508,862513785

330821,567056498

8.

585512,451547515

330776,447775317

9.

585476,901006975

330638,325419570

10.

585026,526403534

330479,473097088

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului de Mineralogie Baia Mare

 

În conformitate cu prevederile ari 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 826 din 24 aprilie 2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul de Mineralogie Baia Mare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 2.243.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.