MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 316/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 316         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 mai 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

388. - Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

209/1.329/31. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi ai preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

640. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugata”

 

647. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

3.886. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea criteriilor de diferenţiere între instituţiile de învăţământ superior de stat, precum şi în interiorul acestora, în vederea stabilirii cuantumului indemnizaţiilor pentru funcţiile didactice de conducere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor, interimar,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 2 mai 2012.

Nr. 388.

 

ANEXA Nr. 1*)

STEMA

oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema oraşului Năsăud se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă, cu un brâu undat, de argint.

În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află o carte deschisă, de argint.

În vârful scutului, în dreapta, în câmp roşu, se află un grănicer năsăudean, de argint, cu arma la picior, văzut din faţă; grănicerul este îmbrăcat cu suman, având pe cap o pălărie cu boruri rotunde şi în picioare purtând opinci.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

Cartea semnifică numărul mare de academicieni ai oraşului Năsăud.

Grănicerul năsăudean simbolizează vechii grăniceri români din Ţinutul Năsăudului, precum şi faptul că localitatea a fost recunoscută ca reşedinţă a Districtului Grăniceresc al Năsăudului în secolul al XVIII-lea.

Brâul undat reprezintă râul Someş.

Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 209 din 7 martie 2012

MINISTERUL MEDIULUI Şl PĂDURILOR

Nr. 1.329 din 3 mai 2012

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA

ALIMENTELOR Nr. 31 din 18 aprilie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. 1.943 din 7 martie 2012 din cadrul Ministerului Sănătăţii,

îh temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2011/66/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include substanţa 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazoI-3-onă ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011, ale Directivei 2011/67/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include abamectinul ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011, ale Directivei 2011/69/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivei 88/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include imidaclopridul ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011, şi ale Directivei 2011/71/UE a Comisiei din 26 iulie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii creozotului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 195 din 27 iulie 2011.”

2. La anexa nr. I „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide”, după poziţia 41 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 42-45. conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Prevederile poziţiei 45 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/ 280/90/2007,” intră în vigoare la data de 1 mai 2013.

(2) Prevederile poziţiilor 42,43 şi 44 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobata prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/ 280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Ministrul mediului şi pădurilor,

Attila Korodi

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Cheţan Roatiş Radu

 

ANEXA

 

Completarea Listei substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide

 

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea IUPAC/Numere de identificare

Puritatea minima a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă

Data includerii

Termen-limită pentru punerea în conformitate cu art. 16 (3) din Directiva 98/B/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţa activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor produse]

Data la care expira includerea

Tip de produs

Dispoziţii specifice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

42.

Imidacloprid

(2E)-1-[(6-cloropiridin-3-il) metrl]-N-nitro imidazolidin-2-lmină

Nr. CE: 428-040-8

Nr. CAS: 138261-41-3

970 g/kg

1.07.2013

30.06.2015

30.06.2023

18

În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de imidacloprid, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie umană şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includerea în anexa I la Directiva 98/8/CE. Nu se autorizează produsele pentru utilizarea în adăposturile pentru animale unde nu poate fi împiedicată difuzarea într-o staţie de epurare a apelor uzate sau deversarea directă în apele de suprafaţă, cu excepţia cazului în care sunt prezentate date care demonstrează că produsul respectă cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice dacă este necesar prin aplicarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor. Autorizaţiile trebuie să facă obiectul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru a reduce la minimum expunerea sugarilor şi a copiilor la produsul în cauză.

În cazul produselor care conţin imidacloprid, ale cărui reziduuri pot rămâne în produse alimentare sau în hrana pentru animale, statele membre trebuie să verifice dacă este necesară stabilirea de noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau modificarea celor existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, şi să adopte măsurile corespunzătoare de reducere a riscurilor care să garanteze că nu se depăşesc limitele maxime de reziduuri.


43.

Abamectin

Abamectinul este un amestec de avermectin B1a şi avermectin B1b

Abamectin:

Denumire IUPAC: n.a.

Nr. CE: n.a.

Nr. CAS: 71751-41-2

Avermectină B1a:

Denumire IUPAC:

(10E,14E,16E, 22Z)- (1R,4S, 5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,

20R,21R,24S)-6’-[(S)-secbutil]-

21,24-dihidroxi-5’,11,13,22-

tetrametil-2-oxo-3,7,19-

trioxatetraciclo[15,6,1.14,8,020,24]

pentacosa-10,14,16,22-

tetraen-6-spiro-2’-(5’,6’-dihidro-

2’H-piran)-12-il 2,6-dideoxi-4-

O-(2,6-dideoxi-3-O-metil-α-L-

arabino-hexopiranozil}-3-O-metil-

α-L-arabino-hexopiranozidă

Nr. CE: 265-610-3

Nr. CAS: 65195-55-3

Avermectină B1b:

Denumire IUPAC:

(10E,14E,16E,22Z)-

(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,

20R,21R,2 4S}-21,24-

dihidroxi-6’-izopropil-5’, 11.13,

22-tetrametil-2-oxo-3,7.19-

trioxatetracicio [15.6.1.14,8,020,24]

pentacosa-10,14,16,22-

tetraen-6-spiro-2-(5’,6’,-dihidiro-

2’H-piran)-12-yl 2,6-dideoxi-4-

O-(2,6-dideoxi-3-O-metil-α-L-

Arabino-hexopiranozi)-3-O-metil-

α-L-arabino-hexopiranozidă

Nr. CE265-611-9

Nr. CAS. 65195-50-4

Substanţa activă trebuie să respecte toate criteriile de puritate de mai jos: Abamectin: minimum 900 g/kg

Avermectină B1a: minimum 830 g/kg

Avermectină B1b:

maximum 80 g/kg

1-07.2013

30.06.2015

30.06.2023

 

 

18

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de abamenctin, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie şi compartimentele de mediu care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I la Directiva 98/8/CE.

Produsele aplicate astfel încât difuzarea acestora într-o staţie de epurare a apelor uzate nu poate fi împiedicată nu se autorizează pentru ratele de aplicare în privinţa cărora evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene a indicat existenţa unor riscuri inacceptabile, cu excepţia cazului în care sunt prezentate date care demonstrează că produsul respectă cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin aplicarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor.

Autorizaţiile trebuie să facă obiectul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru a reduce la minimum expunerea sugarilor şi a copiilor la produsul în cauză.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

44.

4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă

4,5-Dicloro-2-octilizotiazol-

3(2H)-onă

Nr. CE: 264-843-8

Nr. CAS: 64359-81-5

950 g/kg

1.07.2013

30.06.2015

30.06.2023

8

În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de 4,5-Dicloro-2-octll-2H-lzotlazol-3-onă, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I la Directiva 98/8/CE.

Nu se autorizează utilizarea produselor pentru tratarea lemnului expus în permanenţă intemperiilor sau care este protejat de intemperii, însă este udat în mod frecvent sau se află în contact cu apa dulce, cu excepţia cazului în care sunt prezentate date care demonstrează că produsul respectă cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin aplicarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor.

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. În cazul produselor autorizate pentru utilizarea industrială sau profesională trebuie prevăzute proceduri operaţionale sigure, iar produsele trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate dovedi în cererea de autorizare a produselor că riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Etichetele sau, dacă este cazul, fişele cu date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă aflată sub un acoperiş, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi rezultate din aplicarea produsului se recuperează pentru reutilizare sau eliminare.


45.

Creozot

Creozot

Nr. CE:232-287-5

Nr. CAS:8001-58-9

Creozot de tip B sau de tip C, astfel cum este specificat în standardul european EN 13991:2003

1.05.2013

30.04.2015

30.04.2018

8

Produsele biocide cu conţinut de creozot pot fi autorizate numai pentru utilizări în cazul cărora autoritatea competentă care acordă autorizarea concluzionează, pe baza unei analize privind fezabilitatea tehnică şi economică a substituirii, pe care o cere solicitantului, precum şi pe baza oricăror altor informaţii pe care le deţine, că nu sunt disponibile alternative corespunzătoare. Autoritatea competentă, când autorizează asemenea produse pe teritoriul României, trebuie să transmită Comisiei, cel târziu până la 31 iulie 2016, un raport în care să îşi justifice concluzia că nu există alternative corespunzătoare şi să indice modul în care se promovează dezvoltarea de alternative. Comisia va pune aceste rapoarte la dispoziţia publicului. Substanţa activă trebuie supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i), al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includerea în anexa I la Directiva 98/8/CE. Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor este supusă următoarelor condiţii:

1. Creozotul poate fi utilizat doar în condiţiile menţionate la pct. 2 din coloana a două a intrării nr. 31 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţie narea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1.999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei (publicat în JO seria L nr. 396 din 30 decembrie 2006, p. 1).

2. Este interzisa folosirea creozotului la tratarea lemnului destinat utilizărilor menţionate la pct. 3 din coloana a două a

intrării nr. 31 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006.

3. Trebuie luate măsuri adecvate de reducere a riscurilor în vederea protejării lucrătorilor, inclusiv a utilizatorilor din aval, împotriva expunerii în cursul tratării lemnului şi al manipulării lemnului tratat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 şi cu Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a şasea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (publicată în JO seria L nr. 158 din 30 aprilie 2004, p. 50). 4. Trebuie să se ia măsuri adecvate de reducere a riscurilor pentru protejarea solului şi a mediului acvatic. În special etichetele şi, acolo unde există, fişele cu date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a împiedica pierderile directe în sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie recuperate pentru a fi reutilizate sau eliminate.


 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307)

„Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7) şi art. 1563 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 6 alin. (10), pct. 53 alin. (7) şi pct. 61 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”, prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor, conform art. 128 alin. (4), art. 148, art. 149 sau 161 din Codul fiscal, după caz, va fi achitată la bugetul de stat, potrivit reglementarilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

(2) Sumele negative rezultate ca urmare a ajustărilor de taxă pe valoarea adăugată efectuate de persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin, (9) lit. g) din Codul fiscal se restituie potrivit procedurii legale aplicabile în materie.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile ia normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.194/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 3 octombrie 2011.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 640.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARAŢIE

privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

 

 


*) se completează : A - în cazul transferului de active

L - în cazul transferului dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing

C - în cazul anularii codului de înregistrare in scopuri de TVA conform ari. 153 alin, (*)) lit. a) c) sau lit. g) din Codul fiscal

Cod: 14.13.01.02/1 a

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Instrucţiuni de completare a formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către:

- persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte.

Declaraţia se depune astfel:

- până !a data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;

- până !a data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia de declarare a sumelor rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, pentru persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148,149 sau 161 din Codul fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte.

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cănii evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

- direct sau prin împuternicit la registratură; sau

- la poştă, prin scrisoare recomandată, în situaţia în care din declaraţie rezultă taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, aceasta se achită, până la data depunerii declaraţiei, potrivit prevederilor art. 157 din Codul fiscal, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20 10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect Luate datele prevăzute de formular.

„Perioada de raportare” se completează cu:

- anul şi luna în care a avut loc transferul de active, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, în condiţiile art. 128 alin. (7) din Codul fiscal şi ale pct. 61 alin. (9) din normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;

- anul şi luna în care a intervenit obligaţia depunerii declaraţiei, în condiţiile art. 1563 alin. (9) din Codul fiscal.

I. FELUL DECLARAŢIEI

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

atenţe! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

„Denumire/Nume, prenume” - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori numele şi prenumele persoanei fizice beneficiare a transferului de active, ale locatarului/utilizatorului activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, respectiv ale persoanei impozabile care nu a efectuat ajustările de taxă în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal.

„Cod de identificare fiscală” - se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comercianţii persoane fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

- contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

„Domiciliul fiscal” - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile beneficiare a transferului, al locatarului/utilizatorului activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, respectiv al persoanei impozabile care nu a efectuat ajustările de taxă în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal.

III. DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA TVA

Se completează cu datele de identificare a persoanei impozabile cedente, de la care au fost preluate total sau parţial activele, a finanţatorului activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing sau a beneficiarului, respectiv denumirea/numele, prenumele şi codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (dacă este cazul).

Se declară, de asemenea, suma în lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată de plată rezultată ca urmare a ajustărilor, de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, conform art. 128 alin. (4), art. 148,149 sau 161, după caz, din Codul fiscal, respectiv pct. 53 alin. {7) şi pct. 61 alin. (9) din normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

Se declară, după caz, suma în lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată rezultată ca urmare a ajustărilor, pozitivă sau negativă, în funcţie de rezultatul ajustărilor efectuate, de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9 ) lit. g) din Codul fiscal.

În ipoteza în care se declară taxa pe valoarea adăugată rezultată din transferul de active de la mai mulţi cedenţi, se completează totalul taxei pe valoarea adăugată, în lei.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”

1. Denumirea formularului: „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”

2. Cod: 14.13.01.02/t.a.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează la:

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către persoana impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA, beneficiară a transferului parţial sau total de active, sumă rezultată ca urmare a ajustărilor TVA conform art. 128 alin. (4), art. 148,149 sau 161, după caz, din Codul fiscal;

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform pct. 61 alin. (9) din normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;

- declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată rezultată ca urmare a ajustărilor efectuate de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148,149 sau 161 din Codul fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte.

6. Se întocmeşte: în două exemplare, de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, beneficiare ale transferului de active, de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, respectiv de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal sau care a efectuat ajustări incorecte.

7. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În baza prevederilor art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea f.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Şerban Pop

 

Bucureşti, 4 mai 2012.

Nr. 647.


*) Anexa este reprodusă în facsmil.

 

ANEXĂ

 

DECLARAŢIE

privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea criteriilor de diferenţiere între instituţiile de învăţământ superior de stat, precum şi în interiorul acestora, în vederea stabilirii cuantumului indemnizaţiilor pentru funcţiile didactice de conducere

 

În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale pct. 1 din anexa nr. 4 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ,

în funcţie de specificul instituţiei de învăţământ superior, de numărul posturilor didactice şi de numărul studenţilor,

luând în considerare criteriile pe baza cărora se realizează evaluarea în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 207 şi 303 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin,

Art. 1. - Indemnizaţiile de conducere specifice se stabilesc pentru funcţiile de conducere din învăţământul superior prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) rector;

b) prorector;

c) director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat;

d) director general administrativ;

e) decan;

f) prodecan;

g) director de departament.

Art. 2. - Indemnizaţiile lunare de conducere specifice funcţiilor de conducere la nivelul universităţii se diferenţiază luând în considerare criteriile pe baza cărora se realizează evaluarea în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, după cum urmează:

 

Nr. crt.

 

 

Funcţia de conducere la nivelul universităţii

 

 

Indemnizaţia de conducere în procente maximale din nivelul minim al salariului de încadrare pentru profesor universitar, transă peste 40 de ani

- % -

Universităţi centrate pe educaţie

Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifica sau universităţi de educaţie şi creaţie artistica

Universităţi de cercetare avansată şi educaţie

1.

Rector

35

40

45

2.

Prorector/Director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat

25

27

30

3.

Director general administrativ

25

27

30

 

Art. 3. - Indemnizaţiile lunare de conducere specifice funcţiilor de conducere la nivelul facultăţii se diferenţiază luând în considerare numărul studenţilor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Funcţia de conducere la nivelul facultăţii

Indemnizaţia de conducere în procente maximale  din nivelul minim al salariului de încadrare pentru profesor universitar, tranşă peste 40 de ani

-%-

Facultăţi cu numărul studenţilor mai mic sau egal cu 300

Facultăţi cu numărul studenţilor mai mare decât 300 si mai mic sau egal cu 1.000

Facultăţi cu numărul studenţilor mai mare decât 1.000

1.

Decan

20

25

30

2.

Prodecan

15

17

20

 

Art. 4. - (1) Indemnizaţiile lunare de conducere specifice funcţiei de director de departament se diferenţiază luând în considerare numărul cadrelor didactice şi de cercetare încadrate pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată la începutul anului universitar, după cum urmează:

 

Funcţia de conducere la nivelul departamentului

Indemnizaţia de conducere în procente maximale din nivelul minim al salariului de încadrare pentru profesor universitar, transă peste 40 de ani

- %-

Departamente cu numărul cadrelor didactice mal mare sau egal cu 20 şi mai mic sau egal cu 50

Departamente cu numărul cadrelor didactice mai mare decât 50

Director de departament

20

25

 

(2) Nu se acordă indemnizaţie lunară de conducere din fonduri publice pentru funcţia de director de departament dacă numărul cadrelor didactice este mai mic decât 20.

Art. 5. - Cuantumul indemnizaţiilor de conducere se calculează în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, şi anume ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 63/2011, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.

Art. 6. - (1) Aplicarea prevederilor art. 15 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, pentru reîncadrarea pe clase, fără utilizarea coeficienţilor de ierarhizare în anul 2011, a personalului care ocupă o funcţie de conducere se face pe cele două niveluri de salarizare corespunzătoare gradului I şi II, astfel:

- universităţi centrate pe educaţie - gradul I;

- universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică sau universităţi de educaţie şi creaţie artistică - gradul I;

- universităţi de cercetare avansată şi educaţie - gradul II.

(2) Gradele stabilite la alin. (1) se respectă pentru toate nivelurile funcţiilor de conducere din instituţia de învăţământ superior de stat.

Art. 7. - (1) Salarizarea personalului didactic şi de cercetare se face în funcţie de rezultatele şi performanţele acestuia, conform legii.

(2) Rezultatele şi performanţele activităţilor didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic. Această evaluare se face în conformitate cu o metodologie aprobată şi aplicată de către senatul universitar.

Art. 8, - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 2 mai 2012.

Nr. 3.886.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.