MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 305/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 305         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 8 mai 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 124 din 16 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Decizia nr. 125 din 16 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) şi art. 198 liniuţa 14 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 

Decizia nr. 127 din 16 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Decizia nr. 128 din 16 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3), art. 218 alin. (2) lit. a) şi g) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

342. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

390. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

115. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Iuliu Păcurariu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

116. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan Dumitru Suciu din funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

117. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ştefania Gabriella Ferencz din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

119. - Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

437. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 124

din 16 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Pred eseu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Gheorghe Voicu în Dosarul nr. 22/335/2011 al Judecătoriei Videle şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 309D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 451 D/2011, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicată de Ion Stroescu în Dosarul nr. 1.359/101/2011 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia comercială şi de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 309D/2011 şi nr. 451 D/2011, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 451 D/2011 la Dosarul nr. 309D/2011, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 22/335/2011, Judecătoria Videle a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii.

Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Voicu cu prilejul soluţionării contestaţiei la executare pentru plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate.

Prin încheierea din 28 martie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 1.359/101/2011, Tribunalul Mehedinţi - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Excepţia a fost ridicată de Ion Stroescu cu prilejul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ şi fiscal având ca obiect contestarea unui act administrativ fiscal.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile de lege criticate, care instituie obligaţia plăţii unei contribuţii minime pentru asigurările sociale de sănătate egale cu un salariu minim brut lunar, contravin principiului aşezării juste a sarcinilor fiscale, întrucât obligă, în anumite cazuri, aşa cum este şi situaţia în speţă, să se plătească mai mult decât câştigul realizat. Totodată, acest principiu constituţional impune şi ca sarcinile fiscale să fie raportate la capacitatea contributivă a contribuabilului. De asemenea, consideră că textul de lege criticat este discriminatoriu, întrucât numai persoanele cuprinse în ipoteza sa sunt obligate la plata acestei obligaţii minime.

Judecătoria Videle consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

Tribunalul Mehedinţi - Secţia comercială şi de contencios administrativ consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora: „Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra: [...] b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independenţe care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar;”.

Autorii excepţiei consideră că textul de lege criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (2) care instituie principiul aşezării juste a sarcinilor fiscale.

Examinând motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată câ Legea nr. 95/2006 a urmărit instituirea un sistem general de asigurări sociale de sănătate care să garanteze tuturor cetăţenilor români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenilor străini şi apatrizilor care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau care au domiciliul în România accesul la un pachet de bază de servicii medicale (art. 211). Acest drept este însoţit însă de obligaţia corelativă a celor asiguraţi de a contribui la susţinerea acestui sistem prin plata unei părţi din veniturile realizate (art. 257). Analizând această obligaţie, Curtea, prin Decizia nr. 838 din 24 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 august 2010, a reţinut c㠄sistemul asigurărilor sociale de sănătate îşi poate realiza obiectivul principal datorită solidarităţii celor care contribuie”, acesta fiind, în fapt, „o expresie a prevederilor constituţionale care reglementează ocrotirea sănătăţii şi a celor care consacră obligaţia statului de a asigura protecţia socială a cetăţenilor”.

În vederea protejării anumitor categorii de persoane care, în mod obiectiv, nu pot realiza venituri, astfel încât să poată contribui la fondul pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi a altor categorii de persoane având un statut deosebit, aşa cum sunt persoanele care au fost persecutate în perioada comunistă, art. 213 alin. (1) din legea amintită a instituit anumite excepţii de la obligaţia plăţii contribuţiei. De asemenea, avându-se în vedere situaţia obiectivă în care se află, s-a prevăzut plata din alte surse a contribuţiei pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2).

Prin urmare, din perspectiva reglementării Legii nr. 95/2006, dreptul la asigurări sociale de sănătate se află într-o strânsă legătură cu obligaţia de a contribui la fondul pentru aceste asigurări, excepţie făcând doar persoanele care în mod obiectiv nu pot realiza această obligaţie.

Cât priveşte critica referitoare la existenţa unei disproporţii între capacitatea contributivă a asiguraţilor şi cuantumul contribuţiei datorate, Curtea observă câ textul de lege criticat obligă la plata unei contribuţii minime egală cu un procent de 6,5 calculat la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar. Or, având în vedere valoarea pachetului de servicii medicale la care are acces asiguratul în temeiul acestei contribuţii minime, valoare ce depăşeşte cu mult valoarea acestei contribuţii, precum şi cuantumul în sine al contribuţiei, se apreciază ca nu se poate vorbi despre existenţa unei obligaţii disproporţionate, contrare cerinţelor ari. 56 din Constituţie.

Totodată, Curtea reţine că obligaţia de plată a contribuţiei minime la asigurările sociale de sănătate, criticată de autorul excepţiei, nu are un caracter singular, discriminatoriu, în această situaţia aflându-se şi persoanele care se încadrează în ipoteza art. 257 alin. (2) lit. f), dar şi salariaţii prevăzuţi la lit. a), aceştia având garantat salariul minim brut pe ţară prin însuşi textul art. 41 alin. (2) din Constituţie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Gheorghe Voicu în Dosarul nr. 22/335/2011 al Judecătoriei Videle şi de Ion Stroescu în Dosarul nr. 1.359/101/2011 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia comercială şi de contencios administrativ.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 125

din 16 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) şi art. 198 liniuţa 14 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 71 alin. (2) şi ari. 198 liniuţa 14 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată de Ana Dănciulescu în Dosarul nr. 3.292/90/2006 (nr. vechi 1.498/Cv/2006) al Tribunalului Vâlcea - Secţia civila şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 328D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 707/2007.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.292/90/2006 (nr. vechi 1.498/CW2006), Tribunalul Vâlcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) şi art. 198 liniuţa 14 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Excepţia a fost ridicată de Ana Dănciulescu cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de recalculare a pensiei de urmaş.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt retroactive, aducând atingere dreptului la pensie de urmaş, aşa cum acesta a fost stabilit potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000. Astfel, în temeiul acestei legislaţii, i s-a stabilit un drept la pensie de urmaş echivalent cu 100% din pensia cuvenită titularului, iar în urma solicitării de recalculare a pensiei, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, cuantumul pensiei i-a fost diminuat ca urmare a aplicării noilor dispoziţii de lege în vigoare.

Tribunalul Vâlcea - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că reglementările ulterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 au prevăzut recalcularea pensiilor stabilite în baza legislaţiei anterioare, fără a se afecta însă cuantumul pensiei aflat în plată.

În acest sens, menţionează dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Cât priveşte critica de neconstituţionalitate a dispoziţiile art. 198 liniuţa 14 din Legea nr. 19/2000, arată că prevederile art. 51 din Constituţie, prin conţinutul lor, care se referă la dreptul de petiţionare, nu au incidenţă în cauză. De asemenea, arată că textul de lege criticat nu este contrar nici dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie, atâta vreme cât recalcularea pensiei de urmaş stabilite în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 98/1990 se determină prin aplicarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 19/2000, act normativ respectat de emitentul deciziei de recalculare a pensiei aflate în litigiu.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 71 alin. (2) şi art. 198 liniuţa 14 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, dispoziţii potrivit cărora:

- Art. 71 alin. (2): „Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în condiţiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). În funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

a) pentru un singur urmaş - 50%;

b) pentru 2 urmaşi - 75%;

c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%.”;

- Art. 198 liniuţa 14: „La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: [...]

- art. 10 şi 11 din Decretul-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea l nr. 37 din 20 martie 1990;”.

Curtea constată că, ulterior sesizării sale, Legea nr. 19/2000 a fost abrogată prin dispoziţiile art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Având în vedere însă cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, precum şi faptul că dosarul în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate datează din anul 2006, obiect al analizei de neconstituţionalitate urmează a-l constitui prevederile de lege cu care Curtea a fost sesizată, aplicabile litigiului.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate apreciază că textele de lege criticate sunt contrare următoarelor prevederi din Constituţie: art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile şi art. 51. În realitate, Curtea constată că autorul excepţiei are în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) referitor la obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aspectele de neconstituţionalitate invocate în prezenta cauză au mai fost analizate de Curtea Constituţională şi cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 707 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007, când a reţinut c㠄articolul 71 din Legea nr. 19/2000, care stabileşte modalitatea de calcul al pensiei de urmaş, nu conţine în sine nicio dispoziţie cu caracter retroactiv, fiind aplicabil numai drepturilor de pensie de urmaş ce se calculează ulterior intrării sale în vigoare.

Noua legislaţie a sistemului public de pensii a prevăzut recalcularea pensiilor stabilite pe baza legislaţiei anterioare pentru a elimina discrepanţele inechitabile dintre cuantumul pensiilor calculate pe baza reglementărilor legale succesive. Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, a prevăzut recalcularea pensiilor anterior stabilite în conformitate cu metodologia stabilită de Legea nr. 19/2000. Aceeaşi ordonanţă de urgenţă prevede la art. 6 alin. (2) că, în cazurile în care în urma recalculării conform noii metodologii rezultă un cuantum mai mic al pensiei, se păstrează în plată cuantumul stabilit pe baza legislaţiei anterioare. În consecinţă, reglementarea legală actuală nu permite diminuarea drepturilor de pensie legal stabilite”.

Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) şi art. 198 liniuţa 14 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată de Ana Dănciulescu în Dosarul nr. 3.292/90/2006 (nr. vechi 1.498/Cv/2006) al Tribunalului Vâlcea - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 127

din 16 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Nicolae Docuz în Dosarul nr. 3.513/114/2010 al Tribunalului Buzău - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 401 D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin încheierea din 23 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.513/114/2010, Tribunalul Buzău - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Excepţia a fost ridicată de Nicolae Docuz cu prilejul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ promovate în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât îl lipsesc de dreptul de a beneficia de servicii medicale gratuite în sistemul asigurărilor sociale de stat. Astfel, arată că nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei la fondul pentru asigurările sociale de sănătate, dar, totodată, nu realizează niciun venit, fiind înregistrat la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţelor de Muncă Buzău. În situaţia sa, nu poate plăti contribuţia la asigurările sociale de sănătate, iar imposibilitatea de a beneficia de servicii medicale aduce atingere dreptului consacrat de art. 34 alin. (1) şi (2) din Constituţie.

Tribunalul Buzău - Secţia comercială şi de contencios administrativ consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 208 alin. (3) lit. e) şi art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora:

- Art. 208 alin. (3) lit. e): „(3) Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar obiectivele menţionate la alin. (2) se realizează pe baza următoarelor principii: [...]

e) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;”;

- Art. 211 alin. (1): „(1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi. În această calitate, persoana în cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin angajator, al cărui model se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNAS cu avizul consiliului de administraţie.”

Autorul excepţiei consideră că textele de lege criticate aduc atingere prevederilor constituţionale ale art. 34 alin. (1) şi (2) privind dreptul la ocrotirea sănătăţii.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că asupra constituţionalităţii obligaţiei de contribuţie la sistemul de asigurări sociale de sănătate Curtea s-a mai pronunţat în numeroase rânduri. Astfel, prin Decizia nr. 934 din 14 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, Curtea a reţinut c㠄obligativitatea asigurării şi a contribuţiei la sistemul asigurărilor sociale de sănătate trebuie analizată în legătură cu un alt principiu ce stă la baza acestui sistem, anume cel al solidarităţii. Astfel, datorită solidarităţii celor care contribuie, acest sistem îşi poate realiza obiectivul principal, respectiv cel de a asigura un minimum de asistenţă medicală pentru populaţie, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se află în imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurări de sănătate. Astfel, dispoziţiile art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi alin. (6) din Legea nr. 95/2006 reprezintă, de fapt, o expresie a prevederilor constituţionale care reglementează ocrotirea sănătăţii şi a celor care consacră obligaţia statului de a asigura protecţia socială a cetăţenilor”.

În speţa de faţă, însă, considerentele Curţii din decizia mai sus amintită ar putea constitui temei al admiterii criticii de neconstituţionalitate, de vreme ce autorul excepţiei invocă faptul că, deşi a depus diligentele în vederea obţinerii unui loc de muncă prin înregistrarea la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţelor de Muncă Buzău, nefiind astfel în pasivitate faţă de situaţia sa, în mod independent de voinţa sa, nu a dobândit încă niciun loc de muncă. În mod firesc şi constituţional, o astfel de categorie de persoane ar putea beneficia de accesul la sistemul de asigurări sociale de sănătate şi să fie încadrată alături de celelalte categorii de persoane prevăzute de lege care, în mod obiectiv, se află în imposibilitatea de a desfăşura o activitate pentru a putea contribui la fondul de asigurări sociale de sănătate, fiind astfel scutite de la plata acestei contribuţii.

Un astfel de demers însă, respectiv completarea legii cu o nouă categorie de persoane exceptată de la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate, reprezintă o prerogativă exclusivă a legiuitorului, Curtea Constituţională neavând competenţa, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, de a modifica sau a completa textele de lege supuse controlului de constituţionalitate.

De asemenea, din perspectiva criticii formulate, Curtea apreciază că art. 208 alin. (3) lit. e) şi art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 sunt constituţionale, obligaţia de contribui la sistemul asigurărilor sociale de stat neavând per se, aşa cum s-a arătat mai sus, semnificaţia încălcării dreptului la ocrotirea sănătăţii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Nicolae Docuz în Dosarul nr. 3.513/114/2010 al Tribunalului Buzău - Secţia comercială şi de contencios administrativ.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 128

din 16 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3), art. 218 alin. (2) lit. a) şi g) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3), art. 218 alin. (2) lit. a) şi g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Ileana Dumitrescu şi Constantin Romeo Dumitrescu în Dosarul nr. 28.657/3/2010 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 529D/2011.

La apelul nominal se prezintă partea Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin consilierul juridic Vasilica Adameşteanu. Lipsesc autorii excepţiei şi părţile Guvernul României, Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei, care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi. Sistemul de asigurări sociale de sănătate îşi poate realiza obiectivul principal datorită protejării asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, prin asigurarea libertăţii fiecărui asigurat de a-şi alege furnizorul de servicii medicale şi casa de asigurări de sănătate cu care acesta se află în relaţie contractuală. Astfel, prevederile de lege criticate reprezintă de fapt o expresie a prevederilor constituţionale care reglementează ocrotirea sănătăţii, a libertăţii individuale şi a siguranţei persoanei, a organizării asistenţei^ medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală. În ceea ce priveşte conformitatea textelor de lege criticate cu dispoziţiile art. 15 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 34 şi art. 57 din Constituţie, arată că respectarea obligaţiilor ce revin cetăţenilor potrivit legislaţiei în vigoare nu poate fi privită ca o violare a drepturilor şi libertăţilor consacrate prin Constituţie şi prin alte legi. În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia cetăţenii sunt obligaţi să utilizeze doar serviciile medicale ale furnizorilor care se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, arată că sistemul de asigurări sociale de sănătate este astfel conceput încât să asigure cea mai bună protecţie a asiguraţilor, iar cei care întrunesc condiţiile pentru a încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate îndeplinesc aceste condiţii de calitate. Pe de altă parte, arată că cetăţenii au obligaţia de a contribui la asigurarea exerciţiului drepturilor şi a bunăstării tuturor celorlalţi cetăţeni, ca o manifestare a statului social.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 aprilie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 28.657/3/2010, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3), art. 218 alin. (2) lit. a) si g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Excepţia a fost ridicată de Ileana Dumitrescu şi Constantin Romeo Dumitrescu cu prilejul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ având ca obiect comunicarea unor informaţii.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât încalc㠄dreptul fundamental de a alege atât furnizorul, cât şi medicul de specialitate în ambulatoriu”. De asemenea, critică art. 218 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, considerând că acesta creează un tratament juridic discriminatoriu. Astfel, arată că persoanele cuprinse în ipoteza acestui text de lege beneficiază de asistenţă medicală gratuită.

Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Deşi potrivit dispozitivului încheierii de sesizare din 13 aprilie 2011 obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 208 alin. (3), art. 218 alin. (2) lit. a) şi g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea constată că obiect al criticii de neconstituţionalitate îl constituie şi dispoziţiile art. 218 alin. (3) din aceeaşi lege, dispoziţii pe care Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal le menţionează în încheierea din 6 aprilie 2011. Apreciind că omisiunea acestui din urmă text de lege din dispozitivul încheierii din 13 aprilie 2011 reprezintă o eroare materială, Curtea Constituţională urmează a se pronunţa asupra următoarelor texte de lege:

- Art. 208 alin. (3): „Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar obiectivele

menţionate la alin. (2) se realizează pe baza următoarelor principii:

a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări;

b) solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor;

c) alegerea liberă de către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;

d) descentralizarea şi autonomia în conducere şi administrare;

e) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

f) participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

g) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, oricărui asigurai;

h) transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate;

l) libera concurenţă între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate.”;

- Art. 218 alin. (2) lit. a) şi g): „Asiguraţii au următoarele drepturi:

a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru; [...]

g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;”;

- Art. 218 alin. (3): asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, suportate din fond. În condiţiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.”

Autorii excepţiei nu indică textele din Constituţie pretins a fi încălcate, ci doar arată că au un caracter discriminatoriu şi încalc㠄dreptul fundamental” la alegerea furnizorului serviciilor medicale.

Examinând motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile Legii fundamentale, garantând prin art. 34 dreptul la ocrotirea sănătăţii, nu consacră în acelaşi timp şi existenţa unui drept fundamental al persoanei la alegerea furnizorului serviciilor medicale. Desigur, textul constituţional nu interzice o astfel de opţiune, însă stabileşte c㠄Organizarea

asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale. precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii”. Prin urmare, dreptul cetăţenilor la servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se face doar în condiţiile stabilite prin lege. Cetăţenii pot beneficia şi de serviciile altor furnizori de servicii medicale, dar în afara acestui sistem.

Cât priveşte critica de neconstituţionalitate adusa art. 218 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 în sensul că acesta instituie un tratament discriminatoriu în favoarea unor categorii de persoane, Curtea reţine că principiul egalităţii în drepturi are semnificaţia instituirii unui tratament juridic egal pentru situaţii egale. Acest principiu nu împiedică însă legiuitorul ca, în considerarea unor situaţii speciale, să instituie norme diferite, adecvate acestor situaţii.

În spiritul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 a prevăzut c㠄sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi”. Totodată, însă, având în vedere situaţia specială a unor categorii de persoane, a instituit facilităţi ori scutiri de la plata contribuţiei pentru asigurări sociale. În aceasta situaţie se regăsesc, spre exemplu, persoanele prevăzute la art. 213 alin. (1) şi (2) ori cele prevăzute la art. 2131, dar şi cele care se încadrează în ipoteza art. 218 alin. (3) din Legea nr. 95/2006.

Cu privire la situaţia specială în care se regăseşte această din urmă categorie de persoane şi care justifică instituirea unor reglementări diferite, Curtea s-a mai pronunţat şi prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, în care a reţinut: „Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale au beneficiat şi continuă să beneficieze de un statut aparte, justificat de natura activităţii desfăşurate, care creează condiţiile unei uzuri corporale accentuate prin expunere la pericole de vătămare corporală şi chiar de ameninţare a vieţii.”

Cele reţinute prin decizia mai-sus amintită dobândesc o deosebită relevanţă în contextul cauzei de faţă, în care este pus în discuţie însuşi dreptul la ocrotirea sănătăţii. Astfel, facilităţile instituite prin textul de lege criticat au semnificaţia nu a unui privilegiu, ci a necesităţii de protejare a sănătăţii celor care, prin natura activităţii desfăşurate, prezintă un risc sporit de afectare a acesteia.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii,

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3), art. 218 alin. (2) lit. a) şi g) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Ileana Dumitrescu şi Constantin Romeo

Dumitrescu în Dosarul nr. 28.657/3/2010 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE.

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea” se modifică după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 412;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 415, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: pietruit, îmbrăcăminte asfaltică uşoară; poduri beton armat I = 122 m (baraj); L = 9,47 km, S = 11,4 ha; Descript: podeţe = 4 buc, indicatoare = 21 buc, borne = 8 buc; Adresa: Ioneşti - limita judeţului Olt”;

- la poziţia nr. 421, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: beton asfaltic; poduri beton armat I = 33 m; Descript: L = 11,24 km, S = 16,9 ha, podeţe = 38 buc. cu 500 mm şi 9 buc cu 1.000 mm, 768 ml parapet metalic, 5.711 ml şanţuri pereate; Adresa: Bălceşti - limita judeţului Olt”;

- la poziţia nr. 425, coloana 4 va avea următorul cuprins: „îmbrăcăminte: asfaltică uşoară, poduri beton armat I = 78,3 m; pod mixt I = 7,6 m, L = 15,63 km, S = 21,5 ha; Descript: mixturi asfaltice degradate 10-15 cm, fundaţie din balast 30-50 cm; Adresa: limita judeţului Gorj - Horezu”;

- la poziţia nr. 428, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 676AGiuleşti (DN 67B)-Dâncăi-Tanislavi-Stănculeşti- Dozeşti-Căţetu-Cherăşti-Hotăroaia (DJ 676)”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins „Tehnice: L = 18,151 km,

îmbrăcăminte, pietruit, pământ, pod lemn L = 35 m; Descript: podeţe = 7 buc, indicatoare = 18 buc, borne = 19 buc; Adresa: Giuleşti-Dâncăi-Tanislavi-Stănculeşti-Dozeşti-Căţetu- Cherăşti-Hotăroaia”.

2. Anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Budeşti” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 69, coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 1.000 m; Vecini: de la Pârvu Ion la izlaz Bercioiu”;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 171 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 172 şi 173, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.

3. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuşeşti-Otăsău”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 409 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 410 şi 411, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.

4. La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Perişani”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, poziţia nr. 114 se modifică după cum urmează:

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă comuna Perişani”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „3.091.377,73 lei”.

5. Anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mitrofani” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 20

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 342.

 

ANEXA Nt. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Budeşti

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

172.

 

Teren punctul pepinieră

Tehnice: S = 691 mp

Adresa: comuna Budeşti, satul Budeşti

Vecini: N - zonă de protecţie râul Sâmnic, S - drum tarla, E - drum tarla, V- drum tarla

2009

3.157,00

Domeniul public al comunei Budeşti, conform H.C.L. nr. 31/2011 şi Legii nr. 213/1998privind bunurile proprietate publică

173.

 

Drum acces Racoviţa - calea ferată

Tehnice: S = 401 mp, L = 100 m, l = 4m

Adresa: comuna Budeşti, satul Racoviţa

Vecini: N - zonă de protecţie CFR, S - Ghioca Elisabeta, E - DC, V - moşt. def. Adescu Gheorghe

2011

10.000,00

Domeniul public al comunei Budeşti, conform H.C.L. nr. 31/2011 şi Legii nr. 213/1998privind bunurile proprietate publică

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuşeşti-Otăsău

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

410.

1.8.2

Reţea apă potabilă

Tehnice: conductă PEHD PN6, L = 225 ml, D = 63 mm, L = 175 ml, D = 32 mm; L = 118 ml, D = 32 mm Adresa: comuna Păuşeşti-Otăsău, satul Şoliceşti

2011

9.792,00

Domeniul public al comunei Păuşeşti-Otăsău, conform H.C.L. nr. 56/2011, Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică Proces-verbal de recepţie nr. 3.709/17.08.2011

Autorizaţie de construire nr. 38/09.12.2011

411.

1.8.2

Branşamente la reţeaua de apă potabilă

Tehnice: 20 branşamente PEHD PN6, L = 7 ml, D = 25 mm, satul Păusesti-Otăsău, 1 branşament PEHD PN6, L = 7 ml, D = 25 mm, 2 branşamente PEHD PN6, L= 188 ml, D = 25mm Adresa: comuna Păuşeşti-Otăsău, satul Şoliceşti

2011

5.365,00

Domeniul public al comunei Păuşeşti-Otăsău, conform H.C.L nr. 56/2011, Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

Proces-verbal de recepţie nr. 3.709/17TJ8.2011

Autorizaţie de construire nr. 38/09.12.2011

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 89 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001)

 

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mitrofani

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al darii în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.

 

Teren cămin cultural

Tehnice: S = 779 mp

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: N - Hotei Gheorghe, S - şcoala Mitrofani, E - drum comunal, V - Popa Mihai

1953

40.904,64

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

2.

 

Teren şcoala Izvoraşu

Tehnice: S = 302 mp

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu Vecini: N - Andrei Alexe, S - Şoăna Gheorghiţa, E - Fănasie Gheorghiţa, V - Gioga Tudora

1890

16.798,43

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

3.

 

Teren şcoala Mitrofani

Tehnice: S = 2400 mp

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: N - cămin cultural, Popa Mihai, S - Popa Mihai, E - drum comunal, V - Turică Aurelia şi Dinu Vasilica

1963

126.021,99

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

4.

 

Teren şcoala Racu

Tehnice: S = 2078 mp

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: N - Tacă Vasile, S - Nicolae Ion, E - apa Verdea, V - drum comunal

1967

109.114,04

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

5.

1.3.17.2

Podeţ cu tub beton pe DC 98, punctul biserică

Tehnice: D = 1 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

1982

189.854,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

6.

1.3.17.2

Pod beton armat peste pârâul Verdea

Tehnice: L = 5,5 m, l = 5,4 m

Descript: beton, DC 98 Şuteşti-Mitrofani

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

1982

2012

97.075,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

7.

1.3.7.2 1.3.7.1

Drum comunal 98 Mitrofani- Izvoraşu

Tehnice: L = 8.540 m, l = 6 m

Descript: asfalt, şanţuri dalate, balast, şanţuri nedalate

Adresa: comuna Mitrofani

1920

5.919.966,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

8.

1.3.17.2

Podeţ beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: situat pe DC98, punctul Podul Cetăţelii

1982

1.032,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

9.

1.3.17.2

Podeţ beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul Filip Florescu

1970

576,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

10.

1.3.17.2

Podeţ beton armat

Tehnice: L = 5,00 m, l = 5,00 m Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe uliţa sătească, punctul Verdea

1982

17.719,20

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

11.

1.3.17.2

Podeţ din beton

Tehnice: D = 0,8 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: situat pe DC 98, punctul Luca Gheorghe

1982

684,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

12.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,8 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: situat pe DC 98, punctul Călin Ion

1982

726,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

13.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice; D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: situat pe DC 98, punctul Cârjan Gheorghe

1982

1.260.00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

14.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: situat pe DC 98, punctul „La Biserică”

1982

114.435,60

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

15.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul Buiculescu

1980

2012

71.246,85

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

15.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: 0,5 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul Zamfir Vasile

1980

21.564,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

17.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul Sturzu Ilie

1980

1.044,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

18.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul Filip Mihai

1980

888,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

19.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul Sârboiu Ilie (Stalin)

2008

16.215,90

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

20.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,6 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe drum sătesc, punctul Daşoveşti

1982

576,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

21.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: 0,6 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe drumul sătesc, punctul Vasile Ion

1982

552,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

22.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,6 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe drum sătesc, punctul Oprescu Savu

1982

540,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

23.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe uliţa punctul „La Povarnă”

1982

2012

612,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

24.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,6 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul Petreşti

1982

588,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

25.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situai pe DC 98, punctul Baldovin

1982

182.253.99

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

26.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situai pe DC 98, punctul Moara Mitrofani

1982

113.813,24

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

27.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: situat pe DC 98,

punctul „La Tudorescu Nicolae”

1982

41.470,44

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

28.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,6 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: situat pe DC 98, punctul „La Coadă Gheorghe”

1982

744,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

29.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: situat pe DC 98, punctul Căcăreaza Ilie

1982

1.068,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

30.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: 1,0 m Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: situat pe DC 98, punctul Bărbulescu L.

1982

114.217,03

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

31.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: situat pe DC 98, punctul Predescu F.

1982

2012

1.050,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

32.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,8 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: situat pe DC 98, punctul Şcoala Veche

1982

1.004,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

33.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,6 in

Desenpt: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: situat pe drum sătesc, punctul Cruceru Constantin

1982

744,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

34.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,6 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: situat pe drum sătesc, punctul Filip Marina

1982

732,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

35.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,8

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: situat pe drum sătesc, punctul „La Biserică”

1982

864,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

36.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,6 m

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: situat pe drum sătesc, punctul Gărea Vasiie

1982

720,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

37.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,8 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: situat pe drum sătesc, punctul Călineanu Ion

1982

768,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

38.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,8 m Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: situat pe drum sătesc, punctul „La Ciocan”

1982

756,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

39.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,8 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: situat pe DC 98, punctul Şcoala Veche

1982

2012

720,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

40.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,8 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: situat pe DC 98, punctul Gioga Mihai

1982

708,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

41.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,8 in

Desenpt: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: situat pe DC 98, punctul „La Barace”

1982

696,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

42.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: situat pe DC 98, punctul Călineanu Gheorghe

1982

1.284,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

43.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: situat pe DC 98, punctul „La Cârjan”

1982

1.248,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

44.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: situat pe DC 98, punctul „Sima Ilie”

1982

1.224,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

45.

1.3.17.2

Podeţ tub beton

Tehnice: D = 0,8 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: Călin Ion

1982

726,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

46.

1.3.17.2

Podeţ tub metalic

Tehnice: D = 0,6 m

Descript: metal

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul Cosoabă Tedi

1985

2.077,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

47.

1.3.17.2

Podeţ tub metalic

Tehnice: D = 0,3 m

Descript: metal

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul magazin Mitrofani

1982

2012

1.614,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

48.

1.3.17.2

Podeţ tub metalic

Tehnice: D = 0,5 m

Descript: metal

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: situat pe DC 98, punctul Mihalcea Mihai

1982

3.407,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

I

2

3

4

5

6

49.

1.3.7.1

Uliţa punctul Şoană

Tehnice: L = 80,00 m, l = 6,00 m,

fără şanţuri laterale

Descript: nepietruită, fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: cu acces în DC 98, Suteşti-Izvoraşu

1920

30.735.00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

50.

1.3.7.1

Uliţă punctul Basculă

Tehnice: L = 125,00 m, l = 6,00 m, cu şanţuri laterale

Descript: fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

1963

48.023,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

51.

1.3.7.1

Uliţă punctul „Biserică”

Tehnice: L = 180,00 m, l = 6,00 m, fără şanţuri laterale

Descript: nepietruită, fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: cu acces în DC 98, Şuteşti-Izvoraşu

1847

69.154,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

52.

1.3.7.1

Uliţă punctul Cosoaba T. - Cobârje M.

Tehnice: L = 120,00 m, l = 6,00 m

Descript: nepietruită, fără şanţuri laterale

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: cu acces în DC 98, Şuteşti-Izvoraşu

1950

46.102,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

53.

1.3.7.1

Uliţă punctul Curca I. - Buruleanu Nicolae

Tehnice: L = 120,00 m, l = 5,00 m, fără şanţuri laterale

Descript: nepietruită, fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

1883

46.102,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

54.

1.3.7.1

Uliţă punctul dispensar - Oprescu Ştefan

Tehnice: L = 80,00 m, l = 6,00 m, cu şanţuri laterale

Descript: nepietruită, fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: cu acces din DC 98, Şuteşti-Izvoraşu

1980

30.734,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

55.

1.3.7.1

Uliţă punctul Filip M. - Sârboiu Toma

Tehnice: L = 80,00 m, l = 4,00 m, fără şanţuri laterale

Descript: nepietruită, fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: cu acces în DC 98, Şuteşti-Izvoraşu

1910

2012

30.734,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

56.

1.3.7.1

Uliţa punctul Giurcă I. - Cioacă C.

Tehnice: L= 130,00 m, l = 6,00 m, fără şanţuri laterale

Descript: nepietruită, fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

1912

49.944,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

57.

1.3.7.1

Uliţa punctul magazin - Vasile Ion

Tehnice: L= 100,00 m, l = 6,00 m, cu şanţuri laterale

Descript: pietruită

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: cu acces în DC 98, Şuteşti-Izvoraşu

1912

38.419,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

58.

1.3.7.1

Uliţă punctul Onceşti

Tehnice: L = 50,00 m, l = 6,00 m, fără şanţuri laterale

Descript: nepietruită, fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: cu acces în DC 98, Şuteşti-Izvoraşu

1912

19.210,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

59.

1.3.7.1

Uliţă punctul povarnă - Vasile Ion

Tehnice: L= 1200,00 m, l = 6,00 m, cu şanţuri laterale

Descript: cu zonă de protecţie de 18 m

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: cu acces în DC 98, Şuteşti-Izvoraşu

1912

461.024,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

60.

1.3.7.1

Uliţă punctul şcoala veche Racu - Casa Pădurarului

Tehnice: L = 2000,00 m, l = 8,00 m, cu şanţuri laterale

Descript: nepietruită, cu zonă de siguranţă de 18 m

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: cu acces în DC 98, Şuteşti-Izvoraşu

1920

768.374,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

61.

1.3.7.1

Uliţă punctul sediu S.C. Zooind - pătule

Tehnice: L = 102,00 m, fără şanţuri laterale

Descript: pietruită şi o parte betonată

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

1975

39.187,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

62.

1.3.7.1

Uliţă punctul silozuri

Tehnice: L = 250,00 m, l = 6,00 m, fără şanţuri laterale

Descript: fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: cu acces în DC 98, Şuteşti-Izvoraşu

1975

96.047,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

63.

1.3.7.1

Uliţă punctul Sârboiu Ghe.

Tehnice: L = 80,00 m, l = 4,00 m

Descript: nepietruită, fără şanţuri laterale

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: cu acces în DC 98, Şuteşti-Izvoraşu

1915

2012

30.735,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

64.

1.3.7.1

Uliţă punctul Stoicăneşti

Tehnice: L = 350,00 m, l = 6,00 m, fără şanţuri laterale

Descript: nepietruită, fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

1895

134.465,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

65.

1.3.7.1

Uliţă punctul Urs Constantin-Urs Ion

Tehnice: L = 80,00 m, l = 4,00 m, fără şanţuri laterale

Descript: nepietruită, fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

1848

30.734,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

66.

1.3.7.1

Uliţă punctul Vasile I. – Buruleanu Nicolae

Tehnice: L = 100,00 m, l = 4,00 m, fără şanţuri laterale

Descript: nepietruită, fără zonă de siguranţă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

1896

38.419,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

67.

1.6.2

Cămin cultural

Tehnice: SC = 243 mp, SCD = 243 mp

Descript: beton, cărămidă, tablă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: N - Hotei Gheorghe, şcoala Mitrofani, E – drum comunal, S-V - Popa Mihai

1958

260.394,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

68.

1.6.5

Clădire  magazie şcoala Mitrofani

Tehnice: SC = 150 mp, SCD = 150 mp

Descript: cărămidă, ţiglă

Adresa: satul Mitrofani

Vecini: N - curtea şcolii Mitrofani, S - Popa Mihai, E - şcoala Mitrofani, V - curtea şcolii Mitrofani

1997

2.639,

30

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

69.

1.6.4 1.2.2

Sediu primărie, magazie cereale, anexe primărie, teren primărie

1. Tehnice: SC = 215,75 mp, SCD = 215,75 mp

Descript: cărămidă, tablă Adresa: comuna Mitrofani

2. Tehnice: SC = 381,65 mp SCD = 381,65 mp

Descriere: bolţari, tablă Adresa: comuna Mitrofani

3. Tehnice: SC = 420 mp, SCD = 420 mp

Descriere: cărămidă şi ţiglă Adresa: comuna Mitrofani

4. Tehnice: S = 3347,94 mp Vecini: N - Petrescu Tudor,

S - Florica Ion şi Turică Ştefania, E - Lica Dumitru, V - drum comunal

1978

665.310,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

70.

 

Teren sediu primărie

Tehnice: S = 3347,94 mp

Vecini: N - Petrescu Tudor, S - Florica Ion şi Turică Ştefania, E - Lica Dumitru, V - drum comunal

Adresa: comuna Mitrofani

1978

2012

174.968,91

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

71.

1.6.2

Şcoala Mitrofani

Tehnice: cărămidă, lemn, tablă

Descript: S = 550 mp

Adresa: comuna Mitrofani

Vecini: N - cămin cultural, S - Popa Mihai, E - drum comunal, V - Dinu Vasilica şi Turică Aurelia

1962

486.856,27

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

72.

1.6.2

Şcoala Racu

Tehnice: SC = 205 mp, SCD = 205 mp

Descript: beton, cărămidă, lemn

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: N - Tacă Vasile, S - Nicolae Ion, E – apa Verdea, V - drum comunal

1965

68.955,58

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

73.

1.6.2

Şcoala veche Mitrofani

Tehnice: SC = 198 mp, SCD = 198 mp

Descript: lemn, cărămidă, tablă

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: N - Vasile Gheorghe, S - drum comunal, E – apa Verdea, V - drum comunal

1908

20.952,08

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

74.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Buiculescu Gheorghe”

1947

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

75.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Ceasu Vasilica”

1951

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

76.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Zamfir Vasile”

1931

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

77.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Turmacu Ion”

1927

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

78.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Sturzu Mie”

1931

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

79.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul

„La Răspopescu Gheorghe”

1947

2012

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

80.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Răspopescu Gheorghe”

1961

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

81.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98. punctul „La Constantin”

1961

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

82.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Predescu Constantin”

1937

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

83.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98. punctul „La Giurcă Sevastiţa”

1941

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

84.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Giurcă Ion”

1952

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

85.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Sârboiu Dumitru”

1963

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

86.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Giurcă Ioana”

1951

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

87.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Vasile Tudor”

1947

2012

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

88.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Daşovă Marin”

1937

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

89.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Voi cu Constantin”

1947

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

90.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Curcă Mihai”

1942

5.304.21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

91.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Vasile Filip”

1947

5.304.21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

92.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Stamate Marin”

1967

5.304.21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

93.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Stoicăneşti”

1951

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

94.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La

Troiţa”

1963

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

95.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Magazin”

 

 

1945

2012

 

 

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

96.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Mazilu Ioana”

1948

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

97.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Căpraru Maria”

1979

3.435,63

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

98.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Proteasa Cristian”

1921

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

99.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Popa R. Minai”

1936

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

100.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Popa R. Mihai”

1947

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

101.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Şcoala Mitrofani”

1967

5.304.21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

102.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Oprescu Ion”

1938

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

103.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Oncescu Ilie”

1971

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

104.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: la DC 98, punctul „La Vasile Constantin”

1937

2012

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

105.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: la DC 98, punctul „La Coadă Gheorghe”

1927

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

106.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: la DC 98, punctul „La Drăcea Aurel”

1943

5.304.21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

107.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: la DC 98, punctul „La Bondoc Nicolae”

1952

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

108.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: la DC 98, punctul „La Oncescu Ion”

1941

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

109.

1.8.1

Puţ săpa

t beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: la DC 98, punctul „La Bâzoi Ilie”

1959

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

110.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: la DC 98, punctul „La Popescu Marian”

1961

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

111.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: la DC 98, punctul „La Nicolaescu Gheorghe”

1938

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

112.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: la DC 98, punctul „La Şcoala Racu”

1927

2012

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

113.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: la DC 98, punctul „La Cruceru Gheorghe”

1947

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

6

114.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: la DC 98, punctul „La Cruceru Ion”

1972

3.564,82

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

115.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: la DC 98, punctul „La Gheorghe Filip”

1951

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

116.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: la DC 98, punctul „La Filip Ion”

1939

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

117.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: la DC 98, punctul „La Predescu Dumitru”

1971

3.564,82

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

118.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: la DC 98, punctul „La Călinescu Ion”

1957

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

119.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Cetăţeaua

Vecini: la DC 98, punctul „La Cioaca C-tin”

1971

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

120.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofan satul Izvoraşu

Vecini: la DC 98, punctul „La Mihalcea Nicolae”

1971

2.883.05

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

121.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani,

satul Izvoraşu

Vecini: la DC 98, punctul

„La Luca Gheorghe”

1921

2012

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

122.

1.8.1

Puţ săpat beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: la DC 98, punctul „La Mazilu Dumitru”

1938

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică


0

1

2

3

4

5

5

123.

1.8.1

Puţ săpal beton

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: la DC 98, punctul „La Sima Constantin7

1938

5.304,21

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

124.

 

Teren arabil

Tehnice: S = 1075 mp, tarlaua 12, parcela 102

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: N - Popa Virgilă, E – rest proprietate, S - rest proprietate, V - drum exploatare

2003

565,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012

Titlu de proprietate nr. 8.967/25.09.2008 al comunei Mitrofani

125.

 

Teren neagricol

Tehnice: S = 1957 mp, tarlaua 12, parcela 103

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: N - rest proprietate, E - drum Cetăţeaua, S-V - drum exploataţie

2008

1.027,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012

Titlu de proprietate nr. 8.967/25.09.2008 al comunei Mitrofani

126.

 

Teren neagricol

Tehnice: S = 11534 mp, tarlaua 11, parcela 38

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: N - Popa Virgilă, E – apa Verdea, S - Nicula Gheorghe, V - drum comunal

2008

6.055,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012

Titlu de proprietate nr. 8.967/25.09.2008 al comunei Mitrofani

127.

 

Teren neagricol

Tehnice: S = 2600 mp, tarlaua 13, parcela 10

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: N - drum comunal, E - drum comunal S – Nicolae Gheorghe, V - drum Cetăţeaua

2008

1.384,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012

Titlu de proprietate nr. 8.967/25.09.2008 al comunei Mitrofani

128.

 

Teren neagricol

Tehnice: S = 3750 mp, tarlaua 12, parcela 101

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu

Vecini: N - Popa Virgilă, E - drum Cetăţeaua, S – rest proprietate, V - rest proprietate

2008

1.969,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012

Titlu de proprietate nr. 8.967/25.09.2008 al comunei Mitrofani

129.

 

Curţi-construcţii

Tehnice: S = 1521 mp, tarlaua 226, parcela 107

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: N - Şandra, E - apa Verdea, S - drum sătesc, V - drum sătesc

2008

5.000,00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012

Titlu de proprietate nr. 8.967/25.09.2008 al comunei Mitrofani

130.

 

Terenuri

Tehnice: S = 3468 mp, tarlaua 223, parcelele 57, 58, 59

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: N - Hotei Minai, E - apa Verdea, S - Lica Maria, V - drum comunal

2008

4.000.00

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012

Sentinţa penală nr. 1.225/11.06.1958 a Consiliului Tribunalului Popular al Raionului Drăgăşani


0

1

2

3

4

5

6

131.

1.3.17.2

Podeţ beton

Tehnice: D = 1,0 in

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situai pe DC 98, punctul Caloteşti, N - Din Marin, S - Calotescu Nicolae

2008

19.742,76

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

132.

1.3.17.2

Podeţ beton

Tehnice: D = 1,0 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul Călinescu, N – Câlinescu Marinela, S - Diaconu Ion

2008

19.986,45

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

133.

1.4.4

Zid de sprijin

Tehnice: L = 45 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul Călinescu, N – Călinescu Marinela, S - Diaconu Ion

2009

129.353,86

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

134.

1.4.5.1

Şanţ dalat

Tehnice: L = 210 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat pe DC 98, punctul Călinescu, N – Călinescu Marinela, S - Diaconu Ion

2008

11.824,

53

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

135.

1.8.1

Puţ forat

Tehnice: H = 150 m, D = 180 mm

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat în punctul şcoala Mitrofani, N - cămin cultural, S - Nisipeanu Dumitru

2007

104.359,92

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

136.

1.6.2

Grup sanitar

Tehnice: S = 68,5 mp

Adresa: comuna Mitrofani, satul Mitrofani

Vecini: situat în punctul şcoala Mitrofani, N - cămin cultural, S - Nisipeanu Dumitru

2007

192.339,22

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

137.

1.3.17.2

Pod beton

Tehnice: L = 16 m, l = 5,5 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Izvoraşu

Vecini: N - biserica Izvoraşu, S - drum sătesc

2009

2012

801.490,24

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

138.

1.4.4

Zid de sprijin

Tehnice: L = 30 m

Descript: beton

Adresa: comuna Mitrofani, satul Racu, punctul Negrită

Vecini: N - Oncescu Ioana, S - Pred eseu Ana

2010

59.981,56

Domeniul public al comunei Mitrofani, conform HCL nr. 5/2012 şi Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (5) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, interimar,

Lucian Nicolae Bode

 

Bucureşti, 2 mai 2012.

Nr. 390.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei

 

ARTICOLUL 1

Rolul Colegiului Consultativ

 

(1) Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenţei, denumit în continuare Colegiul Consultativ, are rol de organism tehnic nepermanent, fără personalitate juridică, care emite opinii neobligatorii cu privire la principalele aspecte ale politicii de concurenţă şi se constituie în structura Consiliului Concurenţei, în condiţiile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, şi ale prezentului regulament.

(2) La lucrările Colegiului Consultativ participă de drept foştii preşedinţi ai Consiliului Concurenţei, indiferent dacă au sau nu au calitatea de membru al Colegiului Consultativ. În cadrul Colegiului Consultativ pot fi cooptate şi alte persoane de prestigiu în domeniul economic, juridic sau al concurenţei din alte state membre ale Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 2

Desemnarea membrilor Colegiului Consultativ

 

(1) Colegiul Consultativ este format din:

a) până la o treime - reprezentanţi ai mediului universitar de concurenţă, juridic şi economic, desemnaţi prin consultare cu facultăţile cu profil juridic şi economic care sunt clasificate la categoria A, potrivit evaluărilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

b) până la o treime - reprezentanţi ai mediului de afaceri, desemnaţi prin consultare cu asociaţiile profesionale şi de afaceri ai căror membri activează în cele mai multe sectoare economice şi care sunt reprezentativi în acele sectoare;

c) până la o treime - reprezentanţi ai asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) experţi în domeniul economic, juridic ori al concurenţei din alte state membre ale Uniunii Europene, proveniţi din institute de cercetare sau alte organizaţii similare.

(2) Desemnarea se face doar în urma acordului exprimat în scris de către persoana în cauză privind apartenenţa la Colegiul Consultativ.

(3) Calitatea de membru al Colegiului Consultativ este benevolă. Membrii Colegiului nu pol primi niciun fel de remuneraţie, cadou sau beneficiu pentru activitatea desfăşurată din partea Consiliului Concurenţei sau din partea unei alte persoane.

 

ARTICOLUL 3

Durata şi încetarea mandatului membrilor, conflicte de interese şi incompatibilităţi

 

(1) în activitatea desfăşurată în cadrul Colegiului Consultativ, membrii acestuia nu servesc interesul organizaţiilor din care provin şi nu pot primi instrucţiuni de la acestea sau de la alte persoane fizice ori juridice.

(2) Durata mandatului este de 3 ani, începând de la data desemnării, cu posibilitatea de a fi reînnoit, cu acordul titularului.

(3) încetarea mandatului poate avea loc în situaţia demisiei, revocării de către entitatea care a desemnat membrul în Colegiul Consultativ, decesului sau a survenirii unei situaţii de incompatibilitate ori a încălcării obligaţiilor prevăzute Ia alin. (5).

(4) Membrii Colegiului Consultativ vor trebui să aducă la cunoştinţă, fără întârziere, existenţa unor situaţii de conflicte de interese. Odată cu începerea mandatului în cadrul Colegiului Consultativ, fiecare membru va depune o listă conţinând operatorii economici şi asociaţiile profesionale sau de afaceri pe care le controlează direct ori indirect, în care ocupă funcţii de conducere sau cu care se află în relaţii de colaborare ori de muncă. Regimul incompatibilităţilor va fi detaliat prin Codul etic al Colegiului Consultativ, elaborat de acesta şi validat de către Plenul Consiliului Concurenţei.

(5) Membrilor Colegiului Consultativ le este interzis să solicite, să primească şi să deţină informaţii confidenţiale, secrete de serviciu, secrete de afaceri sau secrete de stat din actele şi dosarele Consiliului Concurenţei. Încălcarea acestei obligaţii atrage pierderea de drept a calităţii de membru al Colegiului Consultativ.

(6) Componenţa iniţială a Colegiului Consultativ va fi confirmată de către Plenul Consiliului Concurenţei. Ulterior, dobândirea calităţii de membru sau încetarea mandatelor membrilor Colegiului Consultativ va fi confirmată de către majoritatea membrilor acestuia.

 

ARTICOLUL 4

Atribuţiile

 

(1) Atribuţiile Colegiului Consultativ sunt următoarele:

a) elaborarea de recomandări şi opinii neobligatorii cu privire la aspecte de interes ale politicii de concurenţă din România, la solicitarea Plenului sau a preşedintelui Consiliului Concurenţei;

b) emiterea de puncte de vedere cu privire la rapoartele elaborate de către Consiliul Concurenţei (raportul anual de activitate, raportul privind starea concurenţei), cu privire la

strategia şi planul de acţiune anual şi cu privire la rapoartele de investigaţii realizate de către Consiliului Concurenţei, potrivit art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea concurenţei, la solicitarea Plenului sau a preşedintelui Consiliului Concurenţei;

c) elaborarea de studii sau emiterea de puncte de vedere cu privire la orice alte aspecte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Plenului ori a Preşedintelui Consiliului Concurenţei;

d) nominalizarea, în condiţiile legii, a persoanelor propuse pentru a fi numite în Plenul Consiliului Concurenţei, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (3), (31) şi (4) din Legea concurenţei. După constituirea sa, Colegiul Consultativ va elabora şi va aproba cu majoritatea membrilor săi procedura privind selectarea candidaţilor pentru Plenul Consiliului Concurenţei, care va intra în vigoare odată cu publicarea sa pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei,

(2) Exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se face prin votul majorităţii celor prezenţi, iar exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), prin votul a 2/3 din membrii în funcţie ai Colegiului Consultativ;

(3) Opiniile, punctele de vedere şi recomandările sunt comunicate în scris Plenului Consiliului Concurenţei, prin grija secretariatului Colegiului Consultativ.

 

ARTICOLUL 5

Organizarea

 

(1) Colegiul Consultativ se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Consiliului Concurenţei sau a persoanei care îi ţine locul, de regulă la sediul Consiliului Concurenţei. Lucrările vor fi consemnate în procese-verbale semnate de toţi participanţii.

(2) Consiliul Concurenţei asigură secretariatul Colegiului Consultativ.

(3) Exercitarea atribuţiilor Colegiului Consultativ va avea loc în cadrul întâlnirilor acestui organism. Lucrările Colegiului Consultativ sunt conduse de către preşedintele Consiliului Concurenţei sau, în lipsă, de către persoana desemnată de acesta, cu excepţia dezbaterilor care privesc exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea concurenţei, când lucrările vor fi conduse de cel mai în vârstă membru al Colegiului Consultativ.

(4) Materialele supuse atenţiei Colegiului Consultativ vor fi puse la dispoziţie, pe suport hârtie sau în format electronic, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea respectivului material.

(5) în funcţie de priorităţile Consiliului Concurenţei şi în conformitate cu programul de activităţi convenit, în cadrul Colegiului Consultativ vor putea fi înfiinţate grupuri de lucru, pe teme sau domenii specifice.

 

ARTICOLUL 6

Aspecte financiare

 

Costurile necesare funcţionării Colegiului Consultativ se acoperă din bugetul Consiliului Concurenţei.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Iuliu Păcurariu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

Având în vedere Cererea domnului Iuliu Păcurariu, înregistrata la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/2.971 din 3 mai 2012,

în temeiul art. 15 Iii. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 8 mai 2012, domnul Iuliu Păcurariu se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 7 mai 2012.

Nr. 115.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan Dumitru Suciu din funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

Având în vedere Cererea domnului Dan Dumitru Suciu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/3.033 din 4 mai 2012,

în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Dumitru Suciu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 7 mai 2012.

Nr. 116.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ştefan ia Gabriella Ferencz din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

Având în vedere Cererea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 5/8.786/A.D. din 5 mai 2012,

în temeiul art. 19 şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 8 mai 2012, doamna Ştefania Gabriella Ferencz se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 7 mai 2012.

Nr. 117.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere Cererea doamnei Ioana Lazăr, înregistrată cu nr. 20/8.804/A.D. din 7 mai 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 14 mai 2012, încetează, la cerere, exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 7 mai 2012.

Nr. 119.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic

 

Văzând Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 313 din 18 aprilie 2012, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.L. 3.626/2012,

in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 13 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 36, cu următorul cuprins:

„36. Institutul Clinic Fundeni.”

2. La articolul 2, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:

„22. Institutul Clinic Fundeni, pentru activitatea de transplant/utilizator de celule hematopoetice centrale şi periferice.”

3. La articolul 3, după alineatul (26) se introduce un nou alineat, alineatul (27). cu următorul cuprins:

„(27) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 pct. 36 şi art. 2 pct. 22 este valabilă maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.”

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1), (2), (21), (22), (23), (24), (25), (26) şi (2) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate de Agenţia Naţională de Transplant şi de autoritatea naţională competentă în domeniul securităţii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă dispoziţiile legale în vigoare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii, interimar,

Ritli Ladislau

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 437.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.