MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 287/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 287         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 mai 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 171 din 28 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 213 din 13 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. g)  din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor

 

Decizia nr. 230 din 15 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

           

Decizia nr. 233 din 15 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

           

Decizia nr. 234 din 15 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10, art. 403 alin. 1 şi art. 404 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

           

Decizia nr. 241 din 15 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală şi ale art. 4 alin. (11)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare          

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

873. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor  

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

351. - Decizie privind modificarea unor reglementări din domeniul portabilităţii numerelor

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA nr. 171

din 28 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ilie Cazan în Dosarul nr. 6.235/299/2009* al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.637D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 1.411 din 20 octombrie 2011, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Încheierea din 17 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 6.235/299/2009*, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Excepţia a fost invocată de Ilie Cazan într-un dosar având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că textul de lege criticat este în contradicţie atât cu prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1)  şi (2) , care consacră egalitatea în drepturi a cetăţenilor, cât şi cu cele ale art. 284 din Codul muncii, care stabileşte competenţa pentru soluţionarea conflictelor de muncă în favoarea tribunalului în circumscripţia căruia îşi are domiciliul sau reşedinţa reclamantul. La stabilirea acestei competenţe, legiuitorul a avut în vedere înlesnirea liberului acces la justiţie al salariatului. Or, în condiţiile în care titlul executoriu este emis de instanţa în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa reclamantul, este nedrept ca executarea acestuia să se facă la sediul debitorului sau al terţului poprit. Întrucât în speţă sediul debitorului este unic, în municipiul Bucureşti, textul criticat limitează liberul acces la justiţie al salariaţilor creditori, care sunt nevoiţi să se deplaseze la Bucureşti pentru a-şi obţine drepturile.

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti - Secţia civilă apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind întemeiată faţă de prevederile art. 21 alin. (3)  din Constituţie şi ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Faza executării silite este parte integrantă a procesului civil, iar statul trebuie să manifeste un deosebit interes în punerea efectivă în aplicare a drepturilor câştigate de părţi în instanţă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1)  din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului a comunicat faptul că îşi menţine punctul său de vedere exprimat în deciziile Curţii Constituţionale nr. 835 din 26 mai 2009, nr. 978 din 25 iunie 2009, nr. 1.172 din 17 septembrie 2009 şi nr. 274 din 18 martie 2010.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d)  din Constituţie, ale art. 1 alin. (2) , ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului, de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit.“

în opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1)  şi (2)  care consacră principiul egalităţii în drepturi, art. 21 alin. (1) , (2)  şi (3)  referitoare la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil. De asemenea, se apreciază a fi încălcate şi prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, prin raportare la critici similare, constatând că sunt constituţionale.

Astfel, prin Decizia nr. 273 din 21 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 aprilie 2006, şi Decizia nr. 1.411 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2012, Curtea, respingând excepţia de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, a statuat că textul de lege criticat stabileşte competenţa materială şi teritorială pentru soluţionarea cererii creditorului de înfiinţare a popririi. Astfel, legea atribuie competenţa materială de a dispune înfiinţarea popririi executorului  judecătoresc, creditorul având a alege între două birouri execuţionale deopotrivă competente, cel de la domiciliul sau sediul debitorului, respectiv cel de la domiciliul sau sediul terţului poprit.

Reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul atribuţiilor sale, astfel cum sunt determinate prin dispoziţiile art. 126 alin. (2)  şi ale art. 129 din Constituţie, potrivit cărora competenţa, procedura de judecată, inclusiv procedura executării silite, precum şi căile de atac sunt prevăzute numai prin lege.

Curtea a constatat că textul de lege criticat nu încalcă prevederile art. 16 din Constituţie privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, întrucât reglementarea este aplicabilă tuturor persoanelor aflate în situaţia prevăzută de ipoteza normei, fără nicio distincţie sau în considerarea altor criterii, şi anume creditorii deţinători ai unui titlu executoriu care solicită executorului judecătoresc înfiinţarea popririi.

De asemenea, este neîntemeiată şi critica autorilor excepţiei potrivit căreia reglementarea dedusă controlului îngrădeşte accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, în condiţiile în care art. 399 din Codul de procedură civilă prevede că împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare, oferind toate garanţiile procesuale pentru realizarea deplină a acestor drepturi.

Pentru motivele expuse mai sus, Curtea nu a reţinut nici încălcarea prevederilor internaţionale cuprinse în art. 6 şi 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a reconsidera jurisprudenţa Curţii Constituţionale, soluţiile şi considerentele acestei decizii îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

În ceea ce priveşte pretinsa contradicţie a prevederilor criticate cu cele ale art. 284 din Codul muncii, devenit art. 269 în urma republicării Legii nr. 53/2003 - Codul muncii în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, Curtea reţine, pe de o parte, că acest aspect nu ţine de competenţa sa, astfel cum aceasta este reglementată de Constituţie şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Este rolul şi sarcina instanţelor de judecată de a face corelările necesare între textele legale, astfel încât acestea să fie aplicate potrivit raţiunii care a stat la baza adoptării lor.

Pe de altă parte, examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins violate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Procedându-se altfel s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele. Or, aceasta nu constituie o problemă de constituţionalitate, ci una de interpretare şi de aplicare a normelor legale în situaţia unor eventuale contrarietăţi între acestea.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d)  şi al art. 147 alin. (4)  din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)  lit. A.d)  şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ilie Cazan în Dosarul nr. 6.235/299/2009* al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 213*

din 13 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. g)  din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie invocată de Ion Preoteasa în Dosarul nr. 51.467/3/2010 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.222D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.330D/2011, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie invocată de Sevasta Violeta Greavu în Dosarul nr. 8.934/3/2011 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate invocate în dosarele nr. 1.222D/2011 şi nr. 1.330D/2011, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile conexării dosarelor.

Reţinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5)  din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 1.330D/2011 la Dosarul nr. 1.222D/2011, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 12 octombrie 2011 şi 3 noiembrie 2011, pronunţate în dosarele nr. 51.467/3/2010 şi nr. 8.934/3/2011, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie invocată de Ion Preoteasa şi Sevasta Violeta Greavu în cauze având ca obiect soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva unor decizii de recalculare a unor pensii de serviciu, în temeiul actului normativ criticat.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dreptul la pensie are natura unei creanţe asupra statului, garantată de dispoziţiile art. 44 alin. (1)  din Legea fundamentală, astfel încât orice modificare adusă cuantumului acesteia încalcă acest text constituţional. Se mai arată că pensiile de serviciu au fost instituite cu scopul corectării unor inechităţi pe care dreptul comun în materie le-ar fi creat pentru anumite categorii profesionale a căror activitate presupunea riscuri sau cerinţe sporite faţă de activitatea celorlalţi salariaţi. În egală măsură, actul normativ criticat este retroactiv, dat fiind faptul că „obligaţia asumată de către stat cu privire la pensia de serviciu este unică, executarea acesteia fiind periodică“. Se mai invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia recalculării pensiilor.

Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această materie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1)  din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

Guvernul, în Dosarul nr. 1.330D/2011, arată că reglementările Legii nr. 119/2010 au un caracter tranzitoriu, scopul acestora fiind trecerea la un sistem unitar de pensii publice, instituit ulterior prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d)  din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2) , ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei, astfel cum a fost formulat, îl constituie prevederile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010. În realitate, în raport de fondul cauzelor deduse judecăţii instanţei, rezultă că sunt criticate prevederile art. 1 lit. g)  din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, text asupra căruia Curtea urmează a se pronunţa.

Textul de lege criticat are următorul cuprins: „Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare: (...)

g)  pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă;“.

În opinia autorilor excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2)  privind neretroactivitatea legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, art. 44 alin. (1)  referitor la garantarea dreptului de proprietate şi a creanţelor asupra statului şi art. 47 - Nivelul de trai.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 1 lit. g)  din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, în raport cu o motivare similară celei din prezenta cauză şi, de asemenea, faţă de aceleaşi dispoziţii constituţionale invocate.

Astfel, prin deciziile nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010 şi nr. 38 din 24 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2012, Curtea a statuat că, în acord cu dispoziţiile art. 15 alin. (2)  din Constituţie, actul normativ criticat afectează pensiile de serviciu doar pe viitor, şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora. Celelalte condiţii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în profesie şi vârsta eligibilă nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, soluţia legislativă criticată nu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare, ce constituie facta praeterita.

Curtea a considerat că pensiile de serviciu pot fi eliminate doar dacă există o raţiune, o cauză suficient de puternică spre a duce în final la diminuarea prestaţiilor sociale ale statului sub forma pensiei. Or, această raţiune este reprezentată de necesitatea reformării sistemului de pensii, reechilibrării sale, eliminării inechităţilor existente în sistem şi nu în ultimul rând de situaţia de criză economică şi financiară cu care se confruntă statul, privind bugetul de stat, precum şi cel al asigurărilor sociale de stat. De aceea, eliminarea pensiilor speciale nu poate fi considerată ca fiind arbitrară. De asemenea, Curtea a constatat că măsura criticată nu prevede diferenţieri procentuale pentru aceeaşi categorie socioprofesională.

Curtea a mai statuat că partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în noţiunea de „bun“, ea reprezintă totuşi, din această perspectivă, un drept câştigat numai cu privire la prestaţiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar eliminarea acestora pentru viitor nu are semnificaţia exproprierii.

Curtea a arătat, în privinţa pretinsei încălcări a art. 47 din Constituţie, că drepturile rezultate din actul de pensionare sunt previzibile, şi anume îndrituirea persoanei la cuantumul aferent pensiei din sistemul contributiv de pensionare, restul cuantumului pensiei (cea suplimentară)  fiind supus unor elemente variabile, cum ar fi voinţa legiuitorului şi resursele financiare ale statului care pot fi alocate în această direcţie.

De asemenea, în prezenta cauză, Curtea constată că este neîntemeiată şi susţinerea autorului excepţiei referitoare la faptul că dreptul la pensie are natura unei creanţe asupra statului, garantată de dispoziţiile art. 44 alin. (1)  din Legea fundamentală.

Dimpotrivă, contrar acestor susţineri, aşa cum a statuat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 861 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 22 ianuarie 2007, ale cărei considerente de principiu sunt valabile şi în prezenta cauză, sumele plătite cu titlu de contribuţie la asigurările sociale nu reprezintă un depozit la termen şi, prin urmare, nu pot da naştere vreunui drept de creanţă asupra statului sau a fondurilor de asigurări sociale.

Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele relevate în jurisprudenţa Curţii şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei acesteia, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d)  şi al art. 147 alin. (4)  din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)  lit. A.d)  şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. g)  din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie invocată de Ion Preoteasa în Dosarul nr. 51.467/3/2010 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi de Sevasta Violeta Greavu în Dosarul nr. 8.934/3/2011 al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 martie 2012.

 


* A se vedea opinia separata de la Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 230

din 15 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, excepţie ridicată de Mihai Vîlceanu în Dosarul nr. 39.836/299/2010 (număr în format vechi 164/2011)  al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 238D/2011.

La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei, asistat de avocatul Alice Drăghici, cu împuternicire avocaţială la dosar. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 367D/2011, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, excepţie ridicată de Vasile Ganea în Dosarul nr. 8.156/197/2010 al Curţii de Apel Braşov - Secţia penală şi pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 238D/2011 şi nr. 367D/2011 au obiect identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Autorul excepţiei prezent arată că nu se opune conexării dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile pentru conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5)  din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 367D/2011 la Dosarul nr. 238D/2011, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul avocatului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia, întrucât dispoziţiile de lege criticate aduc atingere egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice, dreptului la un proces echitabil şi unicităţii, imparţialităţii şi egalităţii justiţiei. Consideră că, prin eliminarea apelului în cauzele soluţionate în primă instanţă de judecătorii, inculpaţii sunt privaţi de un grad de jurisdicţie, în condiţiile în care numeroase infracţiuni pentru care legea prevede competenţa judecătoriei ca instanţă de fond au un grad ridicat de pericol social şi sunt sancţionate cu pedepse mari cu închisoarea.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât prevederile art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 nu încalcă dispoziţiile art. 16 alin. (1) , art. 21 alin. (3)  şi art. 124 alin. (2)  din Constituţie şi, totodată, asigură dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală, consacrat de art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

Prin Încheierea din 11 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 39.836/299/2010 (număr în format vechi 164/2011) , Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

Excepţia a fost ridicată de Mihai Vîlceanu cu ocazia soluţionării recursului împotriva unei hotărâri penale pronunţate de judecătorie în primă instanţă.

Prin Încheierea din 3 martie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 8.156/197/2010, Curtea de Apel Braşov - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

Excepţia a fost ridicată de Vasile Ganea cu ocazia soluţionării recursului împotriva unei hotărâri penale pronunţate de judecătorie în primă instanţă.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010, care elimină apelul împotriva hotărârilor penale pronunţate de judecătorii în primă instanţă şi reglementează competenţa curţilor de apel ca instanţe de recurs, încalcă egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, dreptul la un proces echitabil şi unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei, întrucât creează discriminare între persoane trimise în judecată pentru infracţiuni cu un grad apropiat de pericol social, dând dreptul numai persoanelor judecate în primă instanţă de tribunal să acceseze toate gradele de jurisdicţie şi, pe cale de consecinţă, să beneficieze de plenitudinea unei proceduri judiciare care să parcurgă două căi de atac. Arată că, prin abrogarea art. 27 pct. 2 din Codul de procedură penală, care reglementa posibilitatea exercitării căii de atac a apelului în cauzele soluţionate de judecătorii ca instanţe de fond, atunci când sesizarea era făcută prin rechizitoriu, persoanele trimise în judecată pentru infracţiuni de competenţa în primă instanţă a judecătoriei sunt private astfel de un grad de jurisdicţie, respectiv de o cale de atac devolutivă, care reprezintă un important filtru pentru examinarea probatoriilor deja administrate, dar, în egală măsură, şi de posibilitatea suplimentării materialului probator în faţa unei instanţe de control judiciar. Împrejurarea că, prin modificarea operată de art. XVIII pct. 9 din Legea nr. 202/2010, recursul devine cale de atac devolutivă, nu complineşte dezechilibrul procesual creat, cu atât mai mult cu cât numeroase infracţiuni pentru care legea stabileşte competenţa de soluţionare a judecătoriei ca instanţă de fond prezintă un grad ridicat de pericol social, fiind sancţionate cu pedepse grele cu închisoarea.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 se aplică în mod egal tuturor subiectelor de drept aflate în aceeaşi situaţie juridică, fără nicio discriminare pe criterii arbitrare. Totodată, arată că stabilirea acestei reguli de procedură privind competenţa instanţelor de judecată nu constituie o încălcare a dreptului la un proces echitabil, întrucât eliminarea căii de atac a apelului a avut drept consecinţă introducerea căii de atac a recursului, cale de atac devolutivă ex integro, iar compunerea completului este aceea de trei judecători, la o instanţă ierarhic superioară, reglementarea competenţei curţilor de apel cu privire la judecarea recursurilor împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii urmărind tocmai scopul realizării actului de justiţie într-un termen rezonabil şi în mod echitabil.

Curtea de Apel Braşov - Secţia penală şi pentru cauze cu minori nu şi-a exprimat opinia asupra temeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 30 alin. (1)  din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 sunt constituţionale, deoarece, în temeiul art. 126 alin. (2)  şi art. 129 din Legea fundamentală, legiuitorul poate, în considerarea unor situaţii deosebite, să instituie reguli speciale de procedură, inclusiv cu privire la căile de atac, fără ca acestea să fie contrare egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice, dreptului la un proces echitabil şi unicităţii, imparţialităţii şi egalităţii justiţiei.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei prezent, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d)  din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2) , ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au următorul cuprins:

Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

[...] 4. La articolul 27, punctul 2 se abrogă.

[...] 9. La articolul 281, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

3. ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de judecătorii în primă instanţă, cu excepţia celor date în competenţa tribunalului, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege;

Art. 27 pct. 2 din Codul de procedură penală, abrogat, avea următorul cuprins: „Tribunalul: [...] 2. ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de judecătorii în primă instanţă;“, iar art. 281 pct. 3 din acelaşi cod priveşte competenţa în materie de recurs a Curţii de Apel.

În susţinerea neconstituţionalităţii art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010, autorii excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1)  referitoare la egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, ale art. 21 alin. (3)  privind dreptul la un proces echitabil şi ale art. 124 alin. (2)  referitoare la unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010, care elimină apelul împotriva hotărârilor penale pronunţate de judecătorii în primă instanţă şi instituie competenţa curţilor de apel ca instanţe de recurs, nu aduc nicio atingere dispoziţiilor din Legea fundamentală invocate de autorii excepţiei. Stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, Curtea a reţinut, cu mai multe prilejuri, că acesta este sensul art. 129 din Constituţie, text care face referire la „condiţiile legii“ atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, ca de altfel şi al art. 126 alin. (2)  din Constituţie, care, referindu-se la competenţa instanţelor judecătoreşti şi la procedura de judecată, stabileşte că acestea „sunt prevăzute numai de lege“ (a se vedea, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 460 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004) .

Referitor la încălcarea principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, consacrat de art. 16 alin. (1)  din Constituţie, nu este contrară principiului egalităţii instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ceea ce priveşte căile de atac, atât timp cât ele asigură egalitatea juridică a cetăţenilor în utilizarea lor.

De asemenea, prevederile art. XVIII pct. 4 şi pct. 9 din Legea nr. 202/2010 nu încalcă nici dreptul la un proces echitabil, reglementat de prevederile art. 21 alin. (3)  din Constituţie, întrucât nu înlătură posibilitatea inculpaţilor de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. Totodată, dreptul la un proces echitabil nu presupune obligativitatea parcurgerii, în materie penală, a unui număr de trei grade de jurisdicţie. Astfel, textele de lege criticate asigură dreptul la două grade de jurisdicţie (judecata în primă instanţă şi cea în recurs)  în materie penală, drept reglementat de art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

În fine, dispoziţiile de lege criticate nu contravin nici prevederilor art. 124 alin. (2)  din Legea fundamentală, contrar celor susţinute de autorul excepţiei. Astfel, stabilirea de către legiuitor, în temeiul prerogativelor conferite acestuia de dispoziţiile art. 126 alin. (2)  din Constituţie, a unor reguli procedurale privind calea de atac împotriva hotărârilor penale pronunţate de judecătorii în primă instanţă nu este de natură să aducă atingere principiului constituţional ce consacră unicitatea, egalitatea şi imparţialitatea justiţiei, atât timp cât aceste reguli se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situaţii identice sau similare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d)  şi al art. 147 alin. (4)  din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)  lit. A.d)  şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 4 şi 9 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, excepţie ridicată de Mihai Vîlceanu în Dosarul nr. 39.836/299/2010 (număr în format vechi 164/2011)  al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală şi de Vasile Ganea în Dosarul nr. 8.156/197/2010 al Curţii de Apel Braşov - Secţia penală şi pentru cauze cu minori.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 233

din 15 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 38 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, excepţie ridicată de Gheorghe Neagu în Dosarul nr. 6.074/204/2010 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 275D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Decizia penală nr. 152 din 10 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 6.074/204/2010, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 38 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Neagu cu ocazia soluţionării recursului împotriva unei sentinţe penale pronunţate într-o cauză având ca obiect o plângere formulată în temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile art. XVIII pct. 38 şi 39 din Legea nr. 202/2010 încalcă accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil. În acest sens arată că art. XVIII pct. 38 din Legea nr. 202/2010 introduce la art. 278 din Codul de procedură penală alin. 21, potrivit căruia soluţia de respingere dispusă de procurorul ierarhic superior cu privire la plângerea contra actelor procurorului, altele decât rezoluţiile sau ordonanţele de netrimitere în judecată, nu poate fi atacată în faţa instanţei de judecată, iar art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010 modifică alin. 10 al art. 2781 din acelaşi cod, astfel încât soluţia pronunţată de judecător în cadrul procedurii plângerii împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată nu mai este supusă niciunei căi de atac.

Curtea de Apel Ploieşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie nu şi-a exprimat opinia asupra temeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 30 alin. (1)  din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 125/2011, nr. 242/2011 şi nr. 1.131/2011, în sensul că dispoziţiile art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010 sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d)  din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2) , ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. XVIII pct. 38 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, prevederi prin care a fost introdus alin. 21 al art. 278 din Codul de procedură penală. Din notele scrise ale autorului excepţiei, depuse în motivarea criticii, reiese însă că aceasta vizează şi dispoziţiile art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010, în ceea ce priveşte modificarea adusă art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală. Prin urmare, Curtea se va pronunţa asupra dispoziţiilor art. 278 alin. 21 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 278 alin. 21: „Plângerea formulată împotriva soluţiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior este inadmisibilă.“;

- Art. 2781 alin. 10: „Hotărârea judecătorului pronunţată potrivit alin. 8 este definitivă.“

în susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (1)  şi (3)  privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil şi ale art. 126 alin. (1)  referitoare la instanţele judecătoreşti, precum şi prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 278 alin. 21 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale invocate şi în prezenta cauză şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 62 din 31 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 9 martie 2012, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, reţinând că posibilitatea formulării plângerii împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta la procurorul ierarhic superior, conform prevederilor art. 278 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală, constituie o garanţie procesuală, iar rămânerea definitivă a soluţiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior, potrivit art. 278 alin. 21, introdus în Codul de procedură penală prin Legea nr. 202/2010, are ca scop asigurarea celerităţii soluţionării cauzelor penale, nereprezentând un impediment în calea liberului acces la justiţie. În acest sens, Curtea a statuat că, în faza de urmărire penală, legiuitorul poate opta atât pentru instituirea, cât şi pentru eliminarea unor garanţii procesuale, precum cea din speţă, cu condiţia ca actele organelor de urmărire penală să poată fi cenzurate de instanţa de judecată. Or, rămânerea definitivă a soluţiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior nu înlătură dreptul părţii interesante de a formula plângere, în condiţiile art. 2781 din Codul de procedură penală, împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată şi nici dreptul de a beneficia de garanţiile procesuale care însoţesc faza judecăţii propriu-zise şi de căile de atac prevăzute de lege în cazul trimiterii în judecată.

Cu acelaşi prilej Curtea a respins şi criticile aduse dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală privind încălcarea accesului liber la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil, reţinând că, potrivit art. 129 din Constituţie, „Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii“, astfel încât reglementarea căilor de atac împotriva hotărârii prin care judecătorul soluţionează plângerea împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea acesteia şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului. În acelaşi sens este şi Decizia nr. 1.131 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d)  şi al art. 147 alin. (4)  din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)  lit. A.d)  şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Gheorghe Neagu în Dosarul nr. 6.074/204/2010 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 234

din 15 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10, art. 403 alin. 1 şi art. 404 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 39, 53 şi 56 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Elisabeta-Maria Torja în Dosarul nr. 11.634/296/2009 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 287D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a

excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât autorul acesteia nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate, ci solicită, în realitate, completarea dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 47/1992, în sensul reglementării posibilităţii suspendării judecării pricinii în cazul în care instanţa admite o cerere de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate, respectiv invocă contradicţia dintre prevederile art. 403 alin. 1 şi art. 404 alin. 1 din Codul de procedură penală şi dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din acelaşi cod.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Încheierea din 21 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 11.634/296/2009, Judecătoria Satu Mare - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII pct. 39, 53 şi 56 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor şi ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

Excepţia a fost ridicată de Elisabeta-Maria Torja cu ocazia soluţionării unei cereri de revizuire.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile art. 2781 alin. 10, art. 403 alin. 1 şi art. 404 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 încalcă accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, întrucât soluţia pronunţată de judecător în cadrul procedurii plângerii împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată, reglementată de art. 2781 din Codul de procedură penală, nu poate fi atacată cu recurs, iar admiterea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate nu atrage suspendarea judecării pricinii. Autorul invocă şi lipsa de rezonanţă în registrul logic şi arhitectural juridic în condiţiile în care, odată cu admiterea în principiu a cererii de revizuire, instanţa poate suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea hotărârii supuse revizuirii. Apreciază că orice alte comentarii ar exceda limitelor condescendenţei vizavi de precaritatea flagrantă a legiuitorului în aplicarea fişei postului, care s-ar traduce prin inexistenţa oricărei expertize din partea acestuia din urmă în materia şi practica judiciară.

Judecătoria Satu Mare - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile de lege criticate nu aduc nicio atingere dispoziţiilor din Constituţie invocate de autorul excepţiei.

Potrivit art. 30 alin. (1)  din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, deoarece nu aduc nicio atingere prevederilor din Legea fundamentală invocate de autorul excepţiei.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d)  din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2) , ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. XVIII pct. 39, 53 şi 56 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, şi prevederile art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010. Având în vedere că prin dispoziţiile art. XVIII pct. 39, 53 şi 56 din Legea nr. 202/2010 au fost modificate prevederile art. 2781 alin. 10, art. 403 alin. 1 şi art. 404 alin. 1 din Codul de procedură penală, Curtea se va pronunţa asupra acestor din urmă dispoziţii de lege, precum şi asupra prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/1992. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală: „Hotărârea judecătorului pronunţată potrivit alin. 8 este definitivă.“;

- Art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală: „Admisibilitatea în principiu se examinează de către instanţă, în camera de consiliu, fără citarea părţilor şi fără participarea procurorului. Instanţa examinează dacă cererea de revizuire este făcută în condiţiile prevăzute de lege şi dacă din probele strânse în cursul cercetării efectuate de procuror rezultă date suficiente pentru admiterea în principiu.“;

- Art. 404 alin. 1 din Codul de procedură penală: „Odată cu admiterea în principiu a cererii de revizuire instanţa stabileşte termen pentru rejudecarea cauzei, putând suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea hotărârii supuse revizuirii.“;

- Art. 29 din Legea nr. 47/1992: „(1)  Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.

(2)  Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către instanţa de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepţia poate fi ridicată de procuror în faţa instanţei de judecată, în cauzele la care participă.

(3)  Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale.

(4)  Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare. Odată cu încheierea de sesizare, instanţa de judecată va trimite Curţii Constituţionale şi numele părţilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora.

(5)  Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1) , (2)  sau (3) , instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.“

în susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) , (2)  şi (3)  privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil şi ale art. 148 alin. (2)  referitoare la integrarea în Uniunea Europeană.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, care reglementează procedura plângerii în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, nu au legătură cu soluţionarea cauzei, aceasta având ca obiect o cerere de revizuire. În acest sens, prin Decizia nr. XVII/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, admiţând recursul în interesul legii, a stabilit că cererea de revizuire îndreptată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţată în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a)  şi b)  din

Codul de procedură penală, este inadmisibilă. Or, potrivit art. 29 alin. (1)  din Legea nr. 47/1992, republicată, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei“. Prin urmare, în temeiul art. 29 alin. (1)  şi (5)  din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

Referitor la pretinsa neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi art. 404 alin. 1 din Codul de procedură penală, autorul excepţiei invocă contradicţia dintre aceste prevederi de lege şi dispoziţiile art. 2781 alin. 10 din acelaşi cod. O asemenea critică nu poate fi însă reţinută, întrucât examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispoziţii din Constituţie sau din actele internaţionale la care România este parte, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi nici coroborarea lor sau posibilele contradicţii din cadrul legislaţiei interne.

În fine, nici în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 47/1992 autorul excepţiei nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci solicită, în realitate, completarea prevederilor de lege criticate, în sensul reglementării posibilităţii suspendării judecării pricinii în cazul în care instanţa admite o cerere de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate. O asemenea solicitare nu intră însă în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, conform art. 2 alin. (3)  din Legea nr. 47/1992, „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.

Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10, art. 403 alin. 1 şi art. 404 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d)  şi al art. 147 alin. (4)  din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)  lit. A.d)  şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10, art. 403 alin. 1 şi art. 404 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Elisabeta-Maria Torja în Dosarul nr. 11.634/296/2009 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

DECIZIA Nr. 241

din 15 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală şi ale art. 4 alin. (11)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală şi ale art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, excepţie ridicată de Gheorghe Copos în Dosarul nr. 2.674/300/2010 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 391D/2011.

La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei, asistat de apărătorul ales Gheorghiţă Mateuţ, cu împuternicire avocaţială la dosar. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că partea Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a transmis concluzii scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul apărătorului ales al autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, expunând, pe larg, motivele invocate în faţa instanţei de judecată cu privire la neconstituţionalitatea dispoziţiilor de lege criticate, care, în opinia sa, încalcă dreptul la un proces echitabil, întrucât permit preluarea în procesul penal a unor mijloace de probă obţinute în proceduri administrative neaflate sub controlul garanţiilor unui proces echitabil. Face trimitere şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a decis că utilizarea mijloacelor de probă obţinute prin constrângere în cadrul procedurilor administrative de control aduce atingere caracterului echitabil al procedurii penale ulterioare, prin încălcarea dreptului de a nu contribui la propria incriminare. Apreciază, în concluzie, că înscrisurile cu valoare „probatorie“ menţionate de textele de lege criticate pot doar să furnizeze informaţii organelor de urmărire penală, iar folosirea lor ca mijloace de probă aduce atingere dreptului la un proces echitabil şi pune în pericol independenţa şi imparţialitatea justiţiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Invocă, referitor la prevederile art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale. Arată că aceeaşi soluţie se impune şi în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 4 alin. (11)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003, introduse prin art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005, întrucât procesele-verbale de constatare întocmite de Garda Financiară, la solicitarea procurorului, prin care acest organ al statului evaluează prejudiciul cauzat aferent operaţiunilor verificate, nu au valoare mai dinainte stabilită şi pot fi combătute prin orice mijloc de probă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Încheierea din 22 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 2.674/300/2010, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală şi ale art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană.

Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Copos cu ocazia soluţionării unei cauze penale având ca obiect tragerea la răspundere penală pentru săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile de lege criticate aduc atingere dreptului la un proces echitabil, unicităţii, imparţialităţii şi egalităţii justiţiei, precum şi independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii, deoarece permit preluarea în procesul penal a unor mijloace de probă obţinute în proceduri ce excedează procedurii penale, scăpând de sub controlul garanţiilor care trebuie să însoţească principiile directoare ale procesului penal, şi anume egalitatea de arme, contradictorialitatea, obligaţia de motivare a actelor judiciare, comunicarea probelor, posibilitatea exercitării căilor de atac, publicitatea, independenţa şi imparţialitatea autorităţilor justiţiei, respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi garantarea exercitării drepturilor apărării. Invocă în acest sens evoluţia jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia aplicabilităţii art. 6 din Convenţie în procedurile administrative de control şi în privinţa folosirii mijloacelor de probă în procedurile penale ulterioare, respectiv cauzele Funke împotriva Franţei (1993) , Fayed împotriva Regatului Unit (1994) , Saunders împotriva Regatului Unit (1996) . Arată că, în esenţă, Curtea de la Strasbourg a decis că utilizarea mijloacelor de probă obţinute prin constrângere în cadrul procedurilor administrative de control aduce atingere caracterului echitabil al procedurii penale ulterioare, prin încălcarea dreptului de a nu contribui la propria incriminare. În acest fel, Curtea delimitează obţinerea mijloacelor de probă în procedurile administrative de folosirea lor ulterioară în procedurile penale. Concluzionează că, în ipoteza înscrisurilor cu valoare „probatorie“ menţionate de art. 90 alin. 2 din Codul de procedură penală, singura consecinţă admisibilă, în raport de principiul echităţii procesului penal, este aceea a furnizării de informaţii organelor de urmărire penală, acestea neputând fi convertite în mijloace de probă fără a aduce atingere dreptului la un proces echitabil şi fără a pune în pericol independenţa şi imparţialitatea justiţiei.

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1)  din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, deoarece nu aduc nicio atingere prevederilor din Legea fundamentală invocate de autorul excepţiei. Face trimitere în acest sens la deciziile Curţii Constituţionale nr. 589/2011 şi nr. 779/2011.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d)  din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2) , ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală şi ale art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005. Având în vedere că, prin art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 au fost introduse dispoziţiile art. 4 alin. (11)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, Curtea se va pronunţa asupra prevederilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală şi ale art. 4 alin. (11)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aceste din urmă dispoziţii de lege fiind modificate, cu păstrarea soluţiei legislative criticate, prin art. III pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 25 mai 2009. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 90 alin. 2 din Codul de procedură penală: „De asemenea, sunt mijloace de probă procesele-verbale şi actele de constatare, încheiate de alte organe, dacă legea prevede aceasta.“;

- Art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală: „Procesele-verbale încheiate de aceste organe constituie mijloace de probă.“;

- Art. 4 alin. (11)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003: „Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operaţiunilor verificate, acte procedurale care pot constitui mijloace de probă, potrivit legii.“

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3)  referitoare la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 124 alin. (2)  şi (3)  privind unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei, respectiv independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii, precum şi ale art. 11 privind raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern şi ale art. 20 referitoare la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale invocate şi în prezenta cauză şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 524 din 27 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 7 septembrie 2006, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală, reţinând că împotriva înscrisurilor menţionate de textele din Codul de procedură penală enunţate se poate formula contestaţie ce se soluţionează atât pe cale administrativă de către organul competent, cât şi de către o instanţă de judecată independentă şi imparţială, instituită de lege, iar persoana ce se consideră lezată în drepturile sale beneficiază de două grade de jurisdicţie. De asemenea, în procesul deliberării, judecătorul verifică şi evaluează materialul probator şi îşi fundamentează soluţia pe întregul probatoriu administrat în cauză, prin coroborarea şi aprecierea probelor, şi nu prin raportarea exclusivă la procesele-verbale şi actele de constatare întocmite de alte organe, cu competenţă specială. Aşadar, judecata se desfăşoară de către o instanţă independentă şi imparţială, în condiţii de publicitate, oralitate şi contradictorialitate, iar judecătorul îşi fundamentează soluţia pe întregul probatoriu administrat, verificând, evaluând şi coroborând probele, astfel că informaţiile culese imediat după săvârşirea faptei reclamate, în măsura obţinerii lor legale, nu pot crea în mod concret riscul unui abuz de procedură.

Totodată, prin Decizia nr. 331 din 28 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005, prin care a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 din Codul de procedură penală, Curtea a statuat că nu poate fi reţinută nici pretinsa încălcare, prin textul de lege criticat, a dreptului învinuitului de a nu se autoincrimina, ca dimensiune a dreptului la un proces echitabil. Aceasta întrucât, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul de a nu se autoincrimina presupune ca, într-un proces penal, acuzarea să formuleze şi să dovedească învinuirea fără a recurge la probe obţinute prin metode coercitive sau opresive, contrar voinţei acuzatului [Hotărârea din 17 decembrie 1996, pronunţată în Cauza Saunders împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord]. Or, actele la care fac referire dispoziţiile de lege criticate nu constituie asemenea probe, incompatibile cu dreptul la un proces echitabil. Procesele-verbale şi actele de constatare prevăzute de art. 90 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt întocmite de organe ale statului, în exercitarea competenţei acestora stabilite de lege şi în conformitate cu normele speciale aplicabile în materie, iar folosirea lor în cadrul procesului penal se realizează cu respectarea tuturor garanţiilor prevăzute de lege.

Prin aceeaşi Decizie nr. 331 din 28 iunie 2005, Curtea a mai reţinut că dispoziţiile de lege criticate nu aduc atingere unicităţii şi imparţialităţii justiţiei şi nici independenţei judecătorilor, întrucât instanţa judecătorească este cea care apreciază asupra concludenţei şi utilităţii probelor, inclusiv ale proceselor-verbale încheiate de alte organe ale statului, iar, cu ocazia deliberării, tot instanţa de judecată este cea care face aprecierea definitivă a probelor care, în conformitate cu dispoziţiile art. 63 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură penală, nu au valoare mai dinainte stabilită.

În acelaşi sens sunt şi Decizia nr. 589 din 5 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 11 iulie 2011, Decizia nr. 779 din 16 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 4 august 2011, şi Decizia nr. 861 din 23 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 14 septembrie 2011.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru motivele arătate mai sus, nici dispoziţiile art. 4 alin. (11)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, faţă de care nu au fost formulate critici distincte, nu aduc vreo atingere dispoziţiilor din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale invocate de autorul excepţiei. Într-adevăr, constatările efectuate de Garda Financiară, la solicitarea procurorului, cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, constatări prin care acest organ al statului evaluează prejudiciul cauzat aferent operaţiunilor verificate, reprezintă acte procedurale întocmite în exercitarea competenţei stabilite de lege şi în conformitate cu normele speciale aplicabile în materie, iar folosirea lor ca mijloace de probă în cadrul procesului penal se realizează cu respectarea tuturor garanţiilor prevăzute de lege, instanţa de judecată fundamentând soluţia pe întregul probatoriu administrat în cauză, prin coroborarea şi aprecierea tuturor probelor, şi nu prin raportarea exclusivă la respectivele procese-verbale ale Gărzii Financiare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d)  şi al art. 147 alin. (4)  din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)  lit. A.d)  şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală şi ale art. 4 alin. (11)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, excepţie ridicată de Gheorghe Copos în Dosarul nr. 2.674/300/2010 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 40.894/GC din 9 noiembrie 2011 al Direcţiei managementul resurselor de apă,

în temeiul art. 110 lit. d)  din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulteriore, şi al art. 15 alin. (4)  din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia managementul resurselor de apă, şi Administraţia Naţională „Apele Române“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 811/1999 pentru aprobarea Procedurii de notificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 bis din 24 noiembrie 1999.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 21 februarie 2012.

Nr. 873.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE NOTIFICARE

din punctul de vedere al gospodăririi apelor

 

Art. 1. - Gospodărirea raţională a resurselor de apă şi protecţia acestora împotriva epuizării şi poluării, precum şi apărarea împotriva inundaţiilor şi a altor fenomene hidrometeorologice periculoase impun, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia notificării începerii execuţiei şi a punerii în funcţiune a anumitor categorii de activităţi şi lucrări executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru care nu este necesar avizul de gospodărire a apelor, respectiv autorizaţia de gospodărire a apelor.

Art. 2. - Notificarea reprezintă un act de reglementare instituit de Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat de către sistemele de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“, în baza căruia beneficiarul sau titularul de investiţie poate să execute sau să pună în funcţiune anumite categorii de lucrări şi activităţi desfăşurate pe ape sau în legătură cu acestea.

Art. 3. - Categoriile de lucrări şi de activităţi executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru care beneficiarul sau titularul de investiţie are obligaţia să notifice începerea execuţiei, sunt prezentate în anexa nr. 1a) . Pentru aceste categorii de lucrări şi de activităţi nu este necesar avizul de gospodărire a apelor.

Art. 4. - (1)  Categoriile de lucrări şi de activităţi executate pe ape sau în legătură cu acestea, pentru care beneficiarul sau titularul de investiţie are obligaţia să notifice punerea în funcţiune, sunt prezentate în anexa nr. 1b) . Pentru aceste categorii de lucrări şi activităţi nu este necesară autorizaţia de gospodărire a apelor.

(2)  Notificarea îşi păstrează valabilitatea atât timp cât nu se modifică parametrii iniţiali care au stat la baza emiterii acesteia, dar nu mai mult de 4 ani.

Art. 5. - Procesul de notificare cuprinde următoarele etape:

a)  aducerea la cunoştinţă, prin depunerea unei cereri la sistemul de gospodărire a apelor din cadrul administraţiei bazinale de apă a Administraţiei Naţionale „Apele Române“, a intenţiei beneficiarului sau a titularului de investiţie de a realiza, respectiv de a pune în funcţiune lucrări, instalaţii, construcţii sau de a desfăşura o activitate din categoria celor pentru care Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, introduce obligaţia notificării;

b) analizarea de către sistemul de gospodărire a apelor din cadrul administraţiei bazinale de apă a Administraţiei Naţionale „Apele Române“ a oportunităţii, din punctul de vedere al gospodăririi apelor, a realizării/punerii în funcţiune a investiţiei respective;

c)  solicitarea de date suplimentare, dacă este cazul;

d)  emiterea refuzului notificării sau emiterea notificării, după caz.

Art. 6. - (1)  Cererea de notificare se înaintează de către beneficiarul sau de titularul de investiţie cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea execuţiei/punerii în funcţiune, în baza unui formular completat conform modelului prezentat în anexele nr. 2a) -2h) , respectiv în anexele nr. 3a) -3i) , în funcţie de categoria de activitate sau de lucrare pentru care se face notificarea.

(2)  Face excepţie de la termenul de 20 de zile începerea execuţiei lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale în cazurile de urgenţă prevăzute în anexa nr. 1a)  pct. 8, când termenul de notificare se scurtează la minimum 3 zile calendaristice.

(3)  Cererea de notificare se va completa citeţ, cu majuscule, şi se va transmite sistemului de gospodărire a apelor din cadrul administraţiei bazinale de apă a Administraţiei Naţionale „Apele Române“ pe teritoriul căreia este amplasată lucrarea sau se desfăşoară activitatea. Cererea va fi însoţită şi de o documentaţie tehnică, întocmită de o instituţie publică sau privată certificată de Ministerul Mediului şi Pădurilor, care va cuprinde parametrii de capăt, prin care să se demonstreze că folosinţa nu produce un impact negativ asupra resurselor de apă. În cazul alimentării cu apă din subteran, solicitantul va prezenta şi studiul hidrogeologic întocmit conform prevederilor legale de instituţii publice sau private certificate de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi expertizat de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor.

(4)  Cererea de notificare poate fi însoţită şi de alte date sau documente pe care solicitantul le consideră necesare (copii de pe avize/autorizaţii de gospodărire a apelor etc.) . Solicitantul notificării şi elaboratorul documentaţiei îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea datelor şi a informaţiilor cuprinse în cererea de notificare.

Art. 7. -  În termen de 10 zile de la data înregistrării cererii de notificare sistemul de gospodărire a apelor va analiza posibilitatea de a accepta sau de a respinge realizarea/punerea în funcţiune a investiţiei propuse din punctul de vedere al gospodăririi apelor.

Art. 8. - Notificarea se poate refuza în scris dacă prin realizarea lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor sau prin desfăşurarea activităţilor propuse se contravine prevederilor legale sau se consideră că se produc:

a) modificări semnificative ale regimului de curgere;

b) înrăutăţirea calităţii resurselor de apă;

c) realocarea surselor de apă;

d) pierderea stabilităţii malurilor şi a construcţiilor din zona de influenţă a investiţiei propuse;

e) pericole de inundaţii ca urmare a blocării scurgerii libere a apelor sau întreruperea continuităţii liniei de apărare;

f) pierderea priorităţii alimentării cu apă pentru populaţie faţă de alte folosinţe;

g) restricţionarea accesului la sursa de apă;

h) incorectitudinea datelor prezentate.

Refuzul notificării se va face şi în cazul în care lucrările propuse contravin prevederilor schemelor-cadru de amenajare a bazinelor hidrografice.

Art. 9. - (1)  Dacă notificarea se solicită pentru începerea execuţiei categoriilor de lucrări prevăzute în anexa nr. 1a) , sistemul de gospodărire a apelor va verifica veridicitatea datelor prezentate în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii cererii de notificare. În situaţia în care se constată că sunt respectate prevederile legale, iar din punctul de vedere al gospodăririi apelor execuţia lucrării respective poate fi acceptată, i se va transmite solicitantului notificarea conform modelului prezentat în anexa nr. 4a) .

(2)  În cazul în care notificarea se solicită pentru punere în funcţiune, sistemul de gospodărire a apelor va verifica pe teren, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii de notificare, în prezenţa solicitantului, veridicitatea datelor prezentate. Dacă din punctul de vedere al gospodăririi apelor se constată că lucrările, construcţiile sau instalaţiile nu îndeplinesc condiţiile pentru emiterea notificării de punere în funcţiune, sistemul de gospodărire a apelor va refuza emiterea notificării şi, după caz, va solicita completarea documentaţiei şi, respectiv, încadrarea folosinţei în prevederile legale.

(3)  În cazul respectării prevederilor legale şi a cerinţelor privind gospodărirea apelor, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere calitativ, sau când au fost realizate măsurile din programul de etapizare, punerea în funcţiune a lucrării respective poate fi acceptată şi se transmite solicitantului notificarea, conform modelului prezentat în anexă nr. 4b) . Datele caracteristice folosinţei de apă vor fi menţionate într-o anexă la notificare.

(4)  Pentru instalaţiile cu caracter provizoriu prevăzute la pct. 2 din anexele nr. 1a)  şi 1b) , notificarea va avea valabilitatea de un an.

Art. 10. - După obţinerea notificării, solicitantul are obligaţia să anunţe sistemul de gospodărire a apelor din cadrul administraţiei bazinale de apă în legătură cu orice modificare permanentă sau temporară (locul, data, descrierea) , cu 5 zile calendaristice înainte de producerea acesteia. Dacă prin modificările propuse se aduc schimbări semnificative datelor în baza cărora a fost eliberată notificarea, beneficiarul notificării are obligaţia să solicite o nouă notificare.

Art. 11. - Sistemele de gospodărire a apelor vor raporta trimestrial administraţiilor bazinale de apă din care fac parte toate notificările emise, cât şi pe cele refuzate. Administraţiile bazinale de apă vor integra datele conţinute în aceste rapoarte în Fondul naţional de date de gospodărire a apelor.

Art. 12. - Activitatea desfăşurată de sistemele de gospodărire a apelor din cadrul administraţiilor bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“ în procesul de notificare se plăteşte de către beneficiar.

Art. 13. - Notificarea nu poate fi transferată la un alt beneficiar sau titular de investiţie.

Art. 14. - Anexele nr. 1a) , 1b) , 2a) -2h) , 3a) -3i) , 4a)  şi 4b)  fac parte integrantă din prezenta procedură de notificare.

 

ANEXA Nr. 1a)

la procedura de notificare

 

LISTA

cuprinzând categoriile de activităţi şi lucrările pentru care investitorul are obligaţia să notifice începerea execuţiei

(Nu sunt necesare solicitarea şi obţinerea avizului de gospodărire a apelor.)

 

1. Lucrări de dezvoltare, de modernizare sau de retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor emisă înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări

2. Instalaţiile cu caracter provizoriu pe durata de execuţie a unor investiţii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 10 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă

3. Protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi a nămolurilor terapeutice; instalaţii de avertizare-alarmare în aval de lucrări de barare

4. Traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judeţene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2

5. Lucrări de cultură şi refacere a pădurilor şi de combatere a eroziunii solului, pe suprafeţe totale mai mici de 20 km2‚ inclusiv lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km

6. Lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu necesită epurare şi nu influenţează calitatea resurselor de apă

7. Lucrări de reparaţii de drumuri şi poduri

8. Lucrări de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau au distrus infrastructura de transport, obiective economice, în scopul refacerii acestora în limita cantităţii maxime de 2.000 m3

 

ANEXA Nr. 1b)

la procedura de notificare

 

LISTA

cuprinzând categoriile de activităţi şi lucrările pentru care investitorul are obligaţia să notifice punerea în funcţiune

(Nu sunt necesare solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor.)

 

1. Lucrări de dezvoltare, de modernizare sau de retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor emisă înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări

2. Instalaţiile cu caracter provizoriu pe durata de execuţie a unor investiţii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 10 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă

3. Protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi a nămolurilor terapeutice; instalaţii de avertizare-alarmare în aval de lucrări de barare

4. Traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judeţene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2

5. Lucrări de cultură şi refacere a pădurilor şi de combatere a eroziunii solului, pe suprafeţe totale mai mici de 20 km2, inclusiv, şi lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km

6. Lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu necesită epurare şi nu influenţează calitatea resurselor de apă

7. Lucrări de reparaţii de drumuri şi poduri

8. Lucrări privind liniile electrice

9. Lucrări de apărare şi consolidare de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii

10. Lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi, corectări de torenţi

11. Lucrări de combatere a eroziunii solului

 

ANEXA Nr. 2a)

la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ............

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUTIEI

pentru investitia ...................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu,

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr.......................din ........................., emis/emisa de ................................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Data începerii executiei va fi □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, urmatoarele conditii:

- nu restrictioneaza accesul la sursa de apa si asigura curgerea libera a apelor;

- nu produc o realocare a resursei;

- nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa;

- nu conduc la cresterea cantitatilor si concentratiilor de poluanti în apele uzate fata de limitele impuse în standardele specifice;

- se utilizeaza tehnologiile cel mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;

- utilajele se vor mentine în stare de functionare pentru a se evita producerea de poluari accidentale;

- se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Administratia Nationala "Apele Romane" începand cu data punerii în functiune;

- se asigura gospodărirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii;

- se asigura stabilitatea lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor pe care le traverseaza.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: .......................................................

.................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L.S.

 

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi în autorizatia de gospodărire a apelor pe baza careia utilizatorul a functionat inainte de începerea executiei unor astfel de lucrari.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 2b)
la procedura de notificare

 

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUTIEI

pentru investitia ...................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr......................... din ........................., emis/emisa de ................................................................ (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Data începerii executiei va fi □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, urmatoarele conditii:

- nu conduc la cresterea cantitatilor si concentratiilor de poluanti în apele uzate fata de limitele impuse în standardele specifice;

- se utilizeaza tehnologiile cel mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;

- utilajele se vor mentine în stare de functionare pentru a se evita producerea de poluari accidentale;

- se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Administratia Nationala "Apele Romane" începand cu data punerii în functiune;

- se asigura gospodărirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

.................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

 

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste 10 litri/secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 2c)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr.........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................. , (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUTIEI

pentru investitia ....................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ...........................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr......................... din ........................., emis/emisa de

....................................................................................................................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Data începerii executiei va fi □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

......................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si a namolurilor terapeutice si la instalatii de avertizare- alarmare în aval de lucrari de barare.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 2d)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr.........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUTIEI

pentru investitia ....................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr........................ din ......................., emis/emisa de

....................................................................................................................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Data începerii executiei va fi □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

.................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 2e)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr.........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUTIEI

pentru investitia ....................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr......................... din ........................., emis/emisa de

...................................................................................................................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Data începerii executiei va fi □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

.................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

 

NOTE:

Prezenta notificare se refera la lucrari de cultura si refacere a padurilor pe suprafete mai mici de 20 km2, inclusiv lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de 10 km.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 2f)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr.........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUTIEI

pentru investitia ...................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr....................... din ........................., emis/emisa de

...................................................................................................................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Data începerii executiei va fi □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

.................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

 

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste 2 litri/secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu necesita epurare si nu influenteaza calitatea resurselor de apa.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 2g)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr.........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUTIEI

pentru investitia ....................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Data începerii executiei va fi □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: .......................................................... ..................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la lucrari de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenta ca: viituri, precipitatii care au avariat sau distrus infrastructura de transport, obiective economice, în scopul refacerii acestora în limita cantitatii maxime de 2.000 m3.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 2h)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr.........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU ÎNCEPEREA EXECUTIEI

pentru investitia ....................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr......................... din ........................., emis/emisa de ...................................................................................................................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Data începerii executiei va fi □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

..................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta notificare se refera la lucrari de reparatii de drumuri si poduri.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 3a)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr.........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

pentru investitia ....................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr........................ din ........................., emis/emisa de ................................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre în functiune de la data de □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, urmatoarele conditii:

- nu restrictioneaza accesul la sursa de apa si asigura curgerea libera a apelor;

- nu produc o realocare a resursei;

- nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa;

- nu conduc la cresterea cantitatilor si concentratiilor de poluanti în ape uzate fata de limitele impuse în standardele specifice;

- se utilizeaza tehnologiile cel mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;

- utilajele se vor mentine în stare de functionare pentru a se evita producerea de poluari accidentale;

- se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Administratia Nationala "Apele Romane" începand cu data punerii în functiune;

- se asigura gospodărirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii;

- se asigura stabilitatea lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor pe care le traverseaza.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..................................................................

…………………………………………………………............................................................ (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice ori a unor instalatii existente la o folosinta de apa, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei inscrisi în autorizatia de gospodărire a apelor pe baza careia utilizatorul a functionat inainte de începerea executiei lucrarilor.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 3b)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr.........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

pentru investitia ....................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr......................... din ........................ , emis/emisa de ............................................................................. (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre în functiune de la data de □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, urmatoarele conditii:

- nu produc o realocare a resursei;

- nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa;

- nu conduc la cresterea cantitatilor si a concentratiilor de poluanti în ape uzate fata de limitele impuse în standardele specifice;

- se utilizeaza tehnologiile cel mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;

- utilajele se vor mentine în stare de functionare pentru a se evita producerea de poluari accidentale;

- se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Administratia Nationala "Apele Romane" începand cu data punerii în functiune;

- se asigura gospodărirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

.................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste 10 litri/secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 3c)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

pentru investitia .............................................................................................................................. (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr......................... din ........................., emis/emisa de ............................................................................. (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre în functiune de la data de □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: .......................................................... .................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si a namolurilor terapeutice si la instalatii de avertizare- alarmare în aval de lucrari de barare.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 3d)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr.........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

pentru investitia ...................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr......................... din ........................ , emis/emisa de ............................................................................. (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre în functiune de la data de □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

.................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2, linii electrice, reparatii de drumuri si poduri.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 3e)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr.........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax .................. , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

pentru investitia ............................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr......................... din ........................ , emis/emisa de ...................................................................................................................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre în functiune de la data de □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ......................................................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

 

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la lucrari de cultura si refacere a padurilor pe suprafete mai mici de 20 km2, inclusiv lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de 10 km.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 3f)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

pentru investitia ....................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr......................... din ........................ , emis/emisa de ........................................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre în functiune de la data de □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

.......................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste 2 litri/secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu necesita epurare si nu influenteaza calitatea resurselor de apa.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 3g)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

pentru investitia ...................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr........................ din ........................., emis/emisa de ....................................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre în functiune de la data de □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi resurselor de apa, în mod deosebit a scurgerii libere a apei.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

..................................................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la aparari si consolidari de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 3h)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau ........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

solicita NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE

pentru investitia ....................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr......................... din ........................ , emis/emisa de .................................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

.......................................................................................................................................................... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .........................

 

.............................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 3i)
la procedura de notificare

 

Catre

.............................................................................................................................................. (sistemul de gospodărire a apelor)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

a) subsemnatul, ........................................................................................................................... , (numele si prenumele solicitantului) având buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........................., eliberat/eliberata de .............................. , domiciliat în localitatea ...................., str....................... nr....... , bl......, ap....., judetul/sectorul ......., telefon ......., fax ...............;

b) ............................................................................................................................................., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ......... , nr. de inregistrare la registrul comertului .........., telefon ..............., fax ..................... , cu sediul în localitatea ..............................., str.................. nr......, judetul/sectorul ......, prin reprezentantul sau .........................., (numele si prenumele) în calitate de ........................................., (beneficiar sau titular de investitie)

 

pentru investitia ....................................................................................................................................... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ........................., pe raul ............................

Se realizeaza:

- o investitie noua; □

- o extindere; □

- o modificare □ a unei investitii care este în functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:

□ nu;

□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodărire a apelor/Notificarea nr......................... din ........................ , emis/emisa de ............................................................... (denumirea autoritătii de gospodărire a apelor emitente)

Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre în functiune de la data de □□ □□ □□□□.

Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor în vigoare, conditiile de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva colmatarii.

Anexam în doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ..........................................................

.................................................................................................................................................................................. (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

 

Data .....................

 

....................................................
(functia, numele, prenumele si semnătura)
L. S.

NOTE:

Prezenta cerere de notificare se refera la combaterea eroziunii solului.

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

 

ANEXA Nr. 4a)
la procedura de notificare

 

Administratia Nationala "Apele Romane"

Administratia Bazinala de Apa ..............................

Sistemul de Gospodarire a Apelor .........................,

................................................................. (adresa)

 

Domnului/Doamnei ............................ ,

beneficiar/titular al investitiei ........................................... (denumirea investitiei)

 

În baza Cererii dumneavoastra nr......................... din data de ......................, inregistrata la Sistemul de Gospodarire a Apelor ........................., va comunicam ca a fost emisa.

 

NOTIFICAREA 
pentru începerea executiei

 

investitiei ............................................................ (denumirea investitiei), având parametrii caracteristici prevazuti în anexa care face parte integranta din prezenta notificare.

Daca executia nu începe în termen de 12 luni de la data emiterii prezentului act, notificarea isi pierde valabilitatea.

 

Director,
...........
L. S.
....................
(numarul si data emiterii)

 

ANEXA Nr. 4b)
la procedura de notificare

 

Sistemul de Gospodarire a Apelor .................., ..................... (adresa)

 

Domnului/Doamnei ...............,

beneficiar/titular al investitiei ................................... (denumirea investitiei)

 

În baza Cererii dumneavoastra nr............................... din data de ............................, inregistrata la Sistemul de Gospodarire a Apelor ........................., va comunicam ca a fost emisa

 

NOTIFICAREA 
pentru punerea în functiune

 

a investitiei ......................................................... (denumirea investitiei), având parametrii caracteristici prevazuti în anexa care face parte integranta din prezenta notificare.

Daca punerea în functiune nu se face în termen de 6 luni de la data emiterii prezentului act, notificarea isi pierde valabilitatea.

 

Director,
………………………
L. S.
……………………….
(numarul si data emiterii)

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind modificarea unor reglementări din domeniul portabilităţii numerelor

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2)  pct. 27, ale art. 11 alin. (1) , respectiv ale art. 12 alin. (1)  şi (3)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, respectiv ale art. VI din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.382/2011 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice,

 

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

 

Art. I. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1) , litera a)  se abrogă.

2. La articolul 2 alineatul (1) , literele b)  - f)  vor avea următorul cuprins:

b) portabilitatea numerelor geografice - posibilitatea unui abonat de a-şi păstra, la cerere, la un anumit punct geografic, numărul geografic asignat din Planul naţional de numerotaţie, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;

c) portabilitatea numerelor nongeografice - posibilitatea unui abonat de a-şi păstra, la cerere, la orice punct geografic, numărul nongeografic asignat din Planul naţional de numerotaţie, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;

d) furnizor donor iniţial - furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care are dreptul de a utiliza, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, blocul de numere care conţine numărul ce se solicită a fi portat;

e) furnizor donor - furnizorul donor iniţial sau, în cazul portării succesive a aceluiaşi număr, furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, la care a fost portat în prealabil numărul pentru care se solicită portarea;

f) furnizor acceptor - furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, la care se portează un număr dintr-un bloc de numere pe care alt furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are dreptul, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, de a-l utiliza.

3. La articolul 2, alineatul (2)  va avea următorul cuprins:

(2)  În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice.

4. La articolul 3, alineatul (1)  va avea următorul cuprins:

Art. 3. – (1) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, autorizaţi în condiţiile art. 5-7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, titulari de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie, au obligaţia de a oferi abonaţilor lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, după caz.

5. Art. 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Portabilitatea numerelor se aplică tuturor categoriilor de resurse de numerotaţie prevăzute în Planul naţional de numerotaţie, cu excepţia următoarelor categorii:

a) resursele de numerotaţie utilizate numai în interiorul unei reţele de comunicaţii electronice;

b) resursele de numerotaţie utilizate ca numere tehnice;

c) numerele naţionale scurte de forma 1tv (xyz);

d) numerele utilizate de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice pentru accesul indirect la servicii;e) indicativele de selectare a transportatorului.6. La articolul 7, alineatul (4)  va avea următorul cuprins:

(4)  Furnizorul acceptor nu poate refuza realizarea portării numărului, cu excepţia cazului în care refuză conectarea solicitantului şi/sau furnizarea către acesta a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

7. La articolul 8 alineatul (2) , literele d)  şi f)  vor avea următorul cuprins:

d) numărul se regăseşte în una dintre categoriile de resurse de numerotaţie exceptate de la portabilitatea numerelor potrivit dispoziţiilor art. 4; ..............................................................

f)  în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile, cartela SIM sau terminalul CDMA este declarat pierdut ori furat;

8. La articolul 21, alineatul (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 21. – (1) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor finali, la solicitarea acestora, cu titlu gratuit, informaţii detaliate, clare şi actualizate cu privire la serviciul de portabilitate a numerelor, inclusiv referitoare la tarifele practicate pentru furnizarea acestui serviciu şi pentru apelurile realizate către numerele portate, atât în scris, cât şi prin apelarea unui serviciu de relaţii cu clienţii, în condiţiile stabilite de ANCOM.

9. La articolul 23, alineatul (2)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2)  Grupul de lucru prevăzut la alin. (1)  este format din reprezentanţi ai furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, titulari de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie care au asignat abonaţilor numere, altele decât cele prevăzute cu titlu de excepţie la art. 4, precum şi ai ANCOM, fiind coordonat de un specialist desemnat de preşedintele ANCOM.

Art. II. - Anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 3.444/2007 privind adoptarea Condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 şi 44 bis din 18 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*)  care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. III. - Dispoziţiile art. V din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.382/2011 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice intră în vigoare la 4 luni de la data publicării prezentei decizii.

Art. IV. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 4 luni de la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 5 aprilie 2012.

Nr. 351.


*)  Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.