MONÎTORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 428         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 iunie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

23. - Hotărâre privind transmiterea unui teren în folosinţa Clubului Parlamentarilor Români „Ion Raţiu”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 498 din 10 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

629. - Hotărâre pentru completarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

 

630. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Grosu Cătălin Ionuţ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALÎTATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

24. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie

 

25. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici

 

26. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă

 

27. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea art. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 

131/701. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind aplicarea la nivelul municipiului Paşcani, judeţul laşi, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

384. - Ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

653. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor ta medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren în folosinţa Clubului Parlamentarilor Români „Ion Raţiu”

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se transmite în folosinţa Clubului Parlamentarilor Români „Ion Raţiu” terenul în suprafaţă de 4.857 mp. Terenul este destinat amenajării bazei sportive a Clubului Parlamentarilor Români „Ion Raţiu”, compusă din 4 terenuri de tenis, un imobil format din parter şi terasă acoperită şi un chioşc pentru răcoritoare, şi este identificat conform planului din anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile pentru terenul transmis în folosinţa Clubului Parlamentarilor Români „Ion Raţiu” se stabilesc prin hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi vor fi suportate de către Clubul Parlamentarilor Români „Ion Raţiu”.

Art. 3. - Contractul de locaţiune pentru suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 va fi semnat în numele Camerei Deputaţilor de către secretarul general al acesteia.

Art. 4. - Documentaţia de proiectare a lucrărilor de construcţii şi instalaţii, necesară pentru amenajarea bazei sportive a Clubului Parlamentarilor Români „Ion Raţiu”, se va prezenta spre aprobare Secretariatului General al Camerei Deputaţilor, iar execuţia acestor lucrări de construcţii şi instalaţii, precum şi racordarea la utilităţi (apă şi canal, energie electrică, gaze etc.) se vor realiza prin grija şi pe cheltuiala Clubului Parlamentarilor Români „Ion Raţiu”.

Art. 5. - Predarea-primirea suprafeţei de teren atribuite spre folosinţă Clubului Parlamentarilor Români „Ion Raţiu” se face în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 23.

 

ANEXA


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTÎTUŢIONALE

 

CURTEA CONSTÎTUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 498

din 10 mal 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, excepţie ridicată de Societatea Comercială Biseuro Impex - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 13.584/211/2010 aJ Judecătoriei Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.248D/2011.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 27 martie 2012, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, lipsind părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, în temeiul art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei şi pentru obţinerea de informaţii suplimentare, a amânat pronunţarea pentru data de 10 aprilie 2012 şi, respectiv, 10 mai 2012, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 ianuarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 13.584/211/2010, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, excepţie ridicată de Societatea Comercială Biseuro Impex - S.R.L. din Cluj-Napoca într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzute de art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că textul legal criticat încalcă principiul liberei circulaţii a mărfurilor prin aceea că interzice revânzarea mărfurilor cumpărate de la unităţi de desfacere care vând atât cu amănuntul, cât şi cu ridicata, atât pentru uzul personal al consumatorilor, cât şi pentru uz general. De asemenea, este încălcat şi principiul nediscriminării prin aceea că se face o discriminare clară între comercianţii care vând produse în regim cu amănuntul şi cu ridicata şi cei care vând numai cu amănuntul, prin aceea că legiuitorul, în economia Legii nr. 12/1990, ar permite revânzarea doar a produselor achiziţionate de la unităţi de desfacere cu ridicata. Totodată, este încălcat şi principiul libertăţii comerţului atâta vreme cât toate normele de protecţie a consumatorului şi de sănătate publică sunt respectate, cât nu se încalcă nicio prevedere legală privind condiţiile de comercializare, fiind vorba de produse alimentare, sursa de aprovizionare cu marfă a unui comerciant ar trebui să fie liber aleasă, şi nu limitată sau dirijată de un text de lege desuet.

Judecătoria Cluj-Napoca consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât raţiunea textului de lege este aceea de a proteja în continuare populaţia împotriva unor activităţi comerciale ilicite, fiind pe deplin acord cu preocuparea statului de a asigura libertatea comerţului şi de a proteja concurenţa loială, pentru salvgardarea intereselor generale ale populaţiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul legal criticat este constituţional şi apreciază că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate raportată la art. 45 şi 135 din Constituţie, întrucât dispoziţiile legale criticate sunt în deplină concordantă cu principiul liberei exercitări a comerţului în condiţiile legii, în contextul asigurării libertăţii economice, statul are obligaţia să impună reguli de disciplină economică, pe care operatorii economici trebuie să le respecte. Mai arată că libertatea comerţului nu poate fi asigurată decât prin impunerea unui climat de disciplină economică, pe care operatorii economici trebuie să îl respecte, şi, în consecinţă, legiuitorul trebuie şi are competenţa de a stabili sancţiunile corespunzătoare pentru respectarea regulilor stabilite.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 76 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională, prin încheierea pronunţată la data de 10 aprilie 2012, a solicitat Consiliului Legislativ fişa legislativă a Legii nr. 12/1990, precum şi fişele actelor normative prin care aceasta a fost modificată şi completată; prin aceeaşi încheiere s-a solicitat o informare de la Consiliul Concurenţei cu privire la efectele Legii nr. 12/1990 şi, în special, ale art. 1 lit. g), asupra libertăţii comerţului şi a mediului concurenţial, iar Gărzii Financiare i-a fost solicitată o estimare cu privire la frecvenţa săvârşirii faptelor prevăzute de art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990, precum şi cu privire la sancţiunile aplicate în cazul constatării săvârşirii acestora.

Consiliul Legislativ, prin Adresa înregistrată cu nr. 3.056 din 2 mai 2012, a comunicat documentele solicitate şi a făcut precizarea că Legea nr. 12/1990 a suferit, de la adoptare, 8 intervenţii legislative exprese şi două republicări.

Consiliul Concurenţei, prin Adresa înregistrată cu nr. 3.196 din 7 mai 2012, a comunicat Curţii Constituţionale la data de 7 mai 2012 punctul său de vedere. Acesta apreciază că legea supusă controlului „ridică probleme de concurenţă”, iar dispoziţiile ei pot fi considerate contrare, deopotrivă, art. 45 şi 135 din Constituţia României. De asemenea, consideră că, în ceea ce priveşte prevederile art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990, acestea pot afecta libertatea comercială şi mediul concurenţial în general, în măsura în care conduc la limitarea accesului unor comercianţi la surse de aprovizionare considerate viabile economic de către aceştia, limitând, în cele din urmă, opţiunile şi alternativele disponibile consumatorilor finali, şi nu sunt justificate de respectarea unor interese publice majore, cum ar li asigurarea sănătăţii publice.

Garda Financiară, până la data pronunţării deciziei, nu a comunicat informaţiile solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, informaţiile comunicate de Consiliul Legislativ şi Consiliul Concurenţei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 5 mai 2009, text de lege care are următorul cuprins: „Constituie activităţi comerciale ilicite şi atrag răspunderea contravenţională sau penală, după caz, fată de cei care le-au săvârşit, următoarele fapte: [...)

g) cumpărarea de mărfuri sau produse în scop de revânzare, de la unităţile de desfacere cu amănuntul, de alimentaţie publică, cantine, unităţi de turism şi alte unităţi similare;”.

Se apreciază că prevederile de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 45 privind libertatea economică, art. 135 privind economia şi art. 148 alin. (2) privind prioritatea prevederilor tratatelor Uniunii Europene faţă de dispoziţiile contrare din legile interne.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

1. Legea nr. 12/1990, act normativ preconstituţional, a fost adoptată !a data de 6 august 1990 şi a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 august 1990. Soluţia legislativă criticată a fost iniţial prevăzută de dispoziţiile art. 1 lit. b) şi c) din Legea nr. 12/1990. Prin Legea nr. 42/1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 17 iunie 1991, de asemenea act normativ preconstituţional, dispoziţiile art. 1 lit. b) şi c) sunt reunite în cadrul art. 1 lit. d) din lege, dobândind, sub aspectul soluţiei legislative, configurarea normativă în vigoare la data pronunţării prezentei decizii.

În urma republicărilor succesive ale actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991 şi, respectiv, nr. 291 din 5 mai 2009, în prezent soluţia legislativă se regăseşte la art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990.

2. Întrucât dispoziţiile legale atacate ca neconstituţionale sunt anterioare Constituţiei, se ridică problema abrogării acestora, în temeiul art. 154 alin. (1) din Constituţie, dar această funcţie abrogativă a Constituţiei nu se impune prin ea însăşi. Ea presupune confruntarea dintre Constituţie şi dispoziţia legală anterioară, pentru a face aplicarea principiului lex posterior derogat priori şi a asigura supremaţia Constituţiei asupra actelor inferioare. Iar această confruntare nu reprezintă altceva decât o formă a controlului de constituţionalitate. Desigur, fiind vorba şi de o problemă a aplicării legii în timp, această formă a controlului de constituţionalitate, şi numai ea, este şi la îndemâna organelor care aplică legea, respectiv a instanţelor judecătoreşti. În acest sens, a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 38 din 7 iulie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 26 iulie 1993.

Curtea reţine că întregul act normativ a fost receptat în noua ordine constituţională instaurată ca urmare a intrării în vigoare a Constituţiei din 1991. O atare concluzie se bazează pe activitatea legislativă ce a privit Legea nr. 12/1990 după data de 8 decembrie 1991, respectiv intervenţiile legislative aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, Legea nr. 105/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997, Ordonanţa Guvernului nr. 126/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, Legea nr. 177/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 13 octombrie 1998, Legea nr. 210/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, şi Legea nr. 363/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, precum şi din aplicarea continuă a actului normativ de către autorităţile publice. În privinţa art. 1 lit. d) din Legea nr. 12/1990, Curtea reţine că receptarea soluţiei legislative criticate este întărită de modificarea art. 2 adusă prin Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994, care a prevăzut ca în continuare fapta prevăzută la acel moment la art. 1 lit. d) din Legea nr. 12/1990 să fie calificată drept contravenţie şi, în consecinţă, a modificat limitele sancţiunilor contravenţionale principale aplicabile. Această modificare dovedeşte atât intenţia legiuitorului de a menţine în vigoare reglementarea respectivă, cât şi voinţa sa de a o face aplicabilă tuturor situaţiilor rezultând din săvârşirea unor astfel de fapte. Exemplificativă în acest sens este Decizia Curţii Constituţionale nr. 39 din 5 aprilie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 17 iulie 1995.

În acest context, receptarea actului normativ în noua ordine constituţională îl califică ca fiind un act de reglementare primară, o lege, iar prin prisma modificărilor ulterioare ca o lege ordinară (a se vedea în acest sens Decizia nr. 545 din 5 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 25 iulie 2006, şi Decizia nr. 786 din 13 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009).

Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că nu se mai ridică o problemă de aplicare a legii în timp, tex posterior derogat priori, ceea ce din această perspectivă nu mai angajează competenţa instanţei judecătoreşti din perspectiva art. 154 din Constituţie. Mai mult, nici Curtea Constituţională nu se află în ipoteza aplicării art. 154 din Legea fundamentală.

3. Legea nr. 12/1990 a fost adoptată în perioada de tranziţie pe care a străbătut-o România începând cu anul 1990. Raţiunea care a stat la baza adoptării acesteia, aşa cum reiese chiar din titlul ei, precum şi din expunerea de motive care a însoţit proiectul de lege, a fost cea a protejării populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite. O astfel de activitate comercială ilicită, sancţionată contravenţional, este şi cea prevăzuta în art. 1 lit. g) - cumpărarea de mărfuri sau produse în scop de revânzare, de la unităţile de desfacere cu amănuntul, de alimentaţie publică, cantine, unităţi de turism şi alte unităţi similare.

Având în vedere, însă, faptul că, de la data adoptării Legii nr. 12/1990 şi până în prezent, societatea românească a suferit un amplu proces de trecere la economia liberă de piaţă, pentru desfăşurarea unui comerţ modem, în măsură să satisfacă exigenţele standardelor naţionale şi europene actuale, Curtea apreciază că - în prezent - textul de lege criticat nu mai corespunde realităţilor economice actuale, practicile comerciale devenind mult mai flexibile, în armonie cu cerinţele economiei de piaţă.

4. În perioada de tranziţie către o economie liberă de piaţă, chiar înainte de consacrarea la nivel constituţional a principiului libertăţii economice potrivit căruia „economia României este o economie de piaţă”, au fost adoptate legi care priveau primele forme de organizare a activităţii economice pe baza liberei iniţiative. Prin Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, în scopul satisfacerii în condiţii mai bune a cerinţelor de bunuri şi servicii ale populaţiei, folosirii eficiente a resurselor de materii prime şi materiale, îndeosebi locale, precum şi creşterii gradului de utilizare a forţei de muncă, se puteau organiza, prin libera iniţiativă: întreprinderi mici cu un număr de cel mult 20 salariaţi; asociaţii cu scop lucrativ; asociaţii familiale; activităţi prestate de persoane fizice în mod independent.

În aplicarea acestui decret-lege a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 201/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33-34 din 8 martie 1990, care, în anexa nr. 1, prevedea, în prima parte, activităţile pentru care nu se pot organiza prin libera iniţiativă structurile de desfăşurare a comerţului, iar, în cea de-a două parte a anexei, categorii orientative de activităţi pentru care aceste structuri se pot organiza.

Având în vedere cele de mai sus, apare ca fiind neîntemeiată concluzia autorului excepţiei de neconstituţionalitate potrivit căruia fapta reţinută nu există întrucât Legea nr. 12/1990, care Stă la baza sancţiunii aplicate, a fost adoptată în anul 1990, anterior Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, iar toţi comercianţii existenţi pe piaţă la acel moment erau numai persoane fizice, întrucât noţiunea şi instituţia societăţii comerciale nu fusese reglementată încă.

În aplicarea prevederilor art. 150 din Constituţie, devenit art. 154 după revizuire, au fost eliminate din legislaţie acte normative care priveau organizarea sistemului de aprovizionare de la intern a operatorilor economici ce îşi desfăşurau activitatea în baza Decretului - Lege nr. 54/1990, deoarece fie contraveneau Constituţiei, fie au fost considerate contrare noii ordini de drept. Un astfel de act normativ a fost Hotărârea Guvernului nr. 976/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 25 august 1990.

La data de 16 noiembrie 1990 a fost adoptată Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990. Prin acest act normativ au fost abrogate prevederile referitoare la întreprinderile mici şi la asociaţiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridică, din Decretul-lege nr. 54/1990, şi a fost creată o nouă structură comercială cu personalitate juridică, societăţile comerciale.

De altfel, noile reglementări legislative care priveau liberalizarea preţurilor şi a tarifelor au urmărit instaurarea principiului cererii şi ofertei, esenţial pentru existenţa comerţului, concurenţa fiind mecanismul care determină preţul şi stabileşte raportul dintre cerere şi ofertă. Cumpărarea de bunuri, pentru a putea fi calificată o faptă de comerţ, trebuie să fie făcută în scop de revânzare, intenţie care trebuie să existe la momentul cumpărării, scopul urmărit fiind acela de obţinere a câştigului. Preţurile se determină în mod liber şi independent pe piaţă, ca urmare a interacţiunii dintre cerere şi ofertă, iar cadrul legal de asigurare a unui mediu concurenţial normal este reprezentat de către Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

5. În scopul creării unui mediu concurenţial şi a unei pieţe interne competitive, principii de altfel prevăzute şi de Constituţia din 1991, şi având în vedere evoluţiile climatului economic din România, în anul 2003, odată cu revizuirea Constituţiei, s-a simţit nevoia garantării la nivel constituţional a principiului libertăţii economice care, împreună cu libera iniţiativă, constituie fundamentul economiei de piaţă. Acest drept fundamental este reglementat de art. 45 din Constituţie, care coroborat cu art. 135 din Legea fundamentală statuează că economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă. De asemenea, statui este obligat să asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie.

Curtea constată că, în considerarea specificului economiei de piaţă, statul nu mai este deţinătorul exclusiv al tuturor pârghiilor economice, rolul său fiind limitat la crearea cadrului general, economic, social şi politic, necesar pentru derularea activităţii operatorilor economici, ceea ce implică adoptarea unor reglementări restrictive, dar în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime a!e tuturor, reglementări care nu pot afecta substanţa drepturilor. În acest sens, a se vedea Decizia nr. 15 din 22 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 februarie 2004.

Conceptul economiei de piaţă este un concept viu, evolutiv, astfel încât Curtea nu îl poate interpreta ca pe unul cu conţinut fix, imuabil, ci având în vedere situaţia socioeconomică a statului. Statul, în virtutea obligaţiei sale constituţionale prevăzută de art. 135 din Legea fundamentală, trebuie să manifeste o atitudine flexibilă în stimularea operatorilor economici în promovarea progresului, în libertatea de a întreprinde şi de a creşte eficienţa şi de a acorda posibilitatea cumpărătorilor de a alege într-o piaţă liberă, care să exprime modalităţile de orientare a acţiunii umane spre satisfacerea sistemului de nevoi, iar, pe de altă parte, operatorii economici trebuie să întreprindă fapte de comerţ pentru care au fost autorizaţi, cu respectarea normelor legale privind comercializarea, igiena, păstrarea calităţii şi concurenţei loiale.

6. Curtea constată că noţiunea de „comerţ cu amănuntul”, prevăzut de textul criticat, este definită, în prezent, prin mai multe acte normative în vigoare, Astfel, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte principiile generale ce ghidează desfăşurarea activităţii comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului, noţiunea de „comerţ cu amănuntul” este definită la art. 4 lit. d) ca fiind acea activitate desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora. Aceeaşi definiţie a comerţului cu amănuntul se regăseşte şi în Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, actele normative amintite definesc şi noţiunile de „consumator” şi „comerciant”.

Prin „comerciant” se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce acţionează în scopuri care se încadrează în activitatea sa comercială, industrială, artizanală ori liberală şi orice persoană care acţionează

În numele sau în beneficiul unui comerciant.

Pe de altă parte, consumatorul, având în vedere oportunitatea, modalităţile şi condiţiile de achiziţionare a produsului, modalitatea de plată - integrală sau parţială -, păstrarea ori renunţarea la produs sau exercitarea unui drept contractual, poate acţiona ori se poate abţine de la încheierea unei tranzacţii comerciale. De altfel, decizia de tranzacţionare este definită de Directiva 2005/29/CE a Paramentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori si de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, directivă care a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, care la art. 2 lit. k) preia această definiţie.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea reţine că exprimarea permisivă a textului legal îngăduie oricărui comerciant să cumpere de oriunde mărfuri pe care, apoi, să le revândă, ştiut fiind faptul că preţurile se determină în mod liber şi independent pe piaţă, ca urmare a interacţiunii dintre cerere şi ofertă. Mai mult, o atare concepţie este de natură a proteja în final interesele consumatorilor.

7. Curtea reţine că principiul libertăţii economice de a întreprinde, de a vinde şi cumpăra bunuri, este un principiu fundamental al economiei de piaţă, care nu poate fi conceput fără existenţa acesteia. Operatorii economici sunt liberi să întreprindă orice activitate corelativă obiectului de activitate declarat, pentru care au fost autorizaţi, cu excepţia comercializării bunurilor care nu s-ar afla în circuitul civil sau a căror vânzare ar fi limitată prin prevederi legale exprese, în considerarea caracteristicilor acestora. Or, în condiţiile în care operatorii economici au întrunit condiţiile cumulative cerute de lege în vederea autorizării desfăşurării activităţilor comerciale şi respectă cerinţele privind comercializarea, inclusiv cele privind igiena şi păstrarea calităţii, astfel de activităţi nu pot fi considerate ca fiind ilicite.

Astfel, Curtea constată că prevederile art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 sunt de natură să încalce principiile concurenţei loiale şi să aducă atingere libertăţii comerţului şi stabilirii libere a preţurilor, împiedicând realizarea scopului final de creare şi menţinere a condiţiilor economiei de piaţă, singura în măsură să asigure creşterea calităţii vieţii, şi, în egală măsură, sunt de natură a denatura concurenţa între comercianţii cu amănuntul şi comercianţii cu amănuntul şi ridicata, în sensul că de la primii nu pot cumpăra alţi comercianţi în vederea întreprinderii faptelor de comerţ.

8. Distinct de cele arătate, Curtea constată că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate raportată la art. 148 alin. (2) din Constituţie. Chiar dacă autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu indica prevederea încălcată din legislaţia europeană cu privire la libera circulaţie a mărfurilor, în mod rezonabil se poate determina că acesta face referire la prevederile titlului II din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Însă, Curtea reţine că nu este de competenţa sa să analizeze conformitatea unei dispoziţii de drept naţional cu textul Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene prin prisma art. 148 din Constituţie.

9. Curtea constată că, în precedent, a respins ca neîntemeiată o excepţie de neconstituţionalitate având un obiect similar, prin Decizia nr. 92 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 25 februarie 2009, însă, în cauza de faţă, Curtea şi-a reconsiderat jurisprudenţa, tocmai datorită aplicării unei noi viziuni evolutive asupra modului de interpretare a principiilor statuate de art. 135 din Constituţie, ceea ce determină în prezent un conţinut complex al dreptului la libertate economică şi, pe cale de consecinţă, un nivel de protecţie constituţional superior în privinţa acestuia.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTÎTUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială Biseuro Impex - S.R.L., din Cluj-Napoca, în Dosarul nr. 13.584/211/2010 al Judecătoriei Cluj-Napoca şi constată că dispoziţiile art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite sunt neconstituţionale.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTÎTUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 4 alineatul (2) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) instituţiile financiare internaţionale.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 20 iunie 2012.

Nr. 629

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Grosu Cătălin Ionuţ

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Grosu Cătălin Ionuţ exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Brăila.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 630.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALÎTATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi e), ale art. 74 lit. b), ale art. 76 alin. (1), ale art. 79 şi 80 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune în punctul de delimitare cu consumatorul, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - Reducerile suplimentare de venit, avute în vedere la stabilirea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice aplicate de Societatea Comercială „Enel Distribuţie Banat” - S.A., Societatea Comercială „Enel Distribuţie Dobrogea” - SA şi Societatea Comercială „Enel Distribuţie Muntenia” - S.A., nu pot constitui subiectul unei solicitări de ajustare anuală a veniturilor, până la finalul perioadei de reglementare 2008-2012.

Art. 4. - Operatorii principali de distribuţie a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2010 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010.

Art. 6, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2012.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. 24.

 

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Tabelul nr. 1

 

Operatorul principal de distribuţie

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „Enel Distribuţie Banat” - SA.

ÎT

21,00

MT

42,00

JT

139,00

 

Tabelul nr. 2

 

Operatorul principal de distribuţie

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea Comercială “Enel Distribuţie Dobrogea” - S.A.

ÎT

21,00

MT

42,00

JT

139,00

 

Tabelul nr. 3

 

Operatorul principal de distribuţie

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea Comercială “Enel Distribuţie Muntenia” - S.A.

ÎT

10,49

MT

31,11

JT

136,32

 

 

Tabelul nr. 4

 


Operatorul principal de distribuţie

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „E.ON Moldova Distribuţie” - S.A.

ÎT

21,00

MT

42,00

JT

139,00

 

Tabelul nr. 5

 

Operatorul principal de distribuţie

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „CEZ Distribuţie” - S.A

ÎT

21,00

MT

42,00

JT

139,00

 

Tabelul nr. 6

 

Operatorul principal de distribuţie

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A.

ÎT

18,00

MT

42,00

JT

139,00

 

Tabelul nr. 7

 

Operatorul principal de distribuţie

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A.

ÎT

21,00

MT

42,00

JT

101,42

 

Tabelul nr. 8

 

Operatorul principal de distribuţie

Nivelul de tensiune

Tariful specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A.

ÎT

21,00

MT

41,98

JT

123,27

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi d), ale art. 74 lit. d), ale art. 76 alin. (1) şi ale art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) şi alin. (6) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2008 pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii preţurilor şi tarifelor reglementate,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexa nr. 1 (cu patru zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.

Art. 2. - Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică:

a) consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piaţa concurenţială de energie electrică;

b) consumatorilor casnici care au acţionat pe piaţa concurenţială şi optează pentru revenirea pe piaţa reglementată;

c) consumatorilor casnici noi care optează pentru furnizorul implicit.

Art. 3. - Încadrarea în tranşele de putere la tariful CTP de tip monom pentru consumatorii casnici, prevăzut în anexa nr. 1, se face la puterea maximă contractată.

Art. 4. - Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali stabilite conform legii şi taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidenţiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 5. - Consumatorii casnici pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care fac parte.

Art. 6. - Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu excepţia consumatorilor casnici care optează să treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif, în condiţiile reglementărilor în vigoare;

b) la apariţia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desfiinţarea tarifului aplicat consumatorului,

Art. 7. - Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - (1) Tariful social se acordă numai pentru consumul realizat de consumatorii casnici care solicită aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliază şi care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2) în cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada de facturare se alocă succesiv pe 3 tranşe.

(3) Cantitatea corespunzătoare primei tranşe se calculează considerând 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare, cantitatea corespunzătoare celei de-a două tranşe se calculează considerând 1 kWh/zi (suplimentar faţă de prima tranşă) pentru fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea corespunzătoare celei de-a treia transe nu este limitată.

Art. 9. - La tariful CI de tip monom, prevăzut în anexa nr. 1, cu consum inclus aplicabil consumatorilor casnici, abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare. Abonamentul cuprinde contravaloarea componentei de rezervare şi contravaloarea unei cantităţi zilnice de 1 kWh de energie electrică. Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament şi neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.

Art. 10. - La tarifele de tip monom şi monom diferenţiat cu rezervare, aplicabile consumatorilor casnici, valoarea componentei rezervării se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare.

Art. 11. - Consumul de energie electrică al consumatorilor asimilaţi consumatorilor casnici se facturează la tariful CD de tip monom sau la un tarif cu rezervare, conform opţiunii consumatorului de energie electrică.

Art. 12. - Obligaţiile de plată ale consumatorilor pentru serviciul prestat de furnizorul de ultimă opţiune (FUO) se calculează pe bază de tarife/preţuri calculate astfel:

1. tariful aplicat de FUO consumatorilor casnici este egal cu tariful CR;

2. tariful aplicat de FUO consumatorilor asimilaţi consumatorilor casnici este egal cu tariful CD.

Art. 13. - Furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar departamentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări aplicarea acestuia.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2009 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 29 decembrie 2009.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2012.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. 25.

 

ANFXA Nr.1

 

TARIFE REGLEMENTATE

la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Pentru contoare cu plata postconsum

 

 

Tarif CS - de tip social1)

Tarif CD - de tip monom

Tarif CR- de tip monom cu rezervare

Tarif CR2 - de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe două zone orare

Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe 3 zone orare

Nivelul de tensiune

Tranşa

2kWh/zi (lei/kWh şi abonat)

Tranşa

2-3JjWh/zi

(le/kWh şi abonat)

Tranşa peste

3kWh/zi

(lei/kWh şi abonat)

Preţ energie

(lei/kWh)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie (lei/kWh)

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie în zona de zi

(lei/kWh)

Preţ energie în zona de noapte2)

(lei/kWh)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie în zona de vârf (lei/kWh)

Preţ energie în zona normală (lei/kWh)

Preţ energiei

in zona de gol

(lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

0,1894

0,4547

0,8964

0,4547

0,1640

0,3409

0,1640

0,5431

0,1766

0,1640

0,7703

0,4292

0,2020

Medie tensiune

(1-110 kV exclusiv)

 

-

 

0,3536

0,1640

0,2651

0,1640

0,4292

0,1389

0,1640

 0,6062

0,3409

0,1515


Tarif CI - de tip monom cu consum inclus

 

Tarif CTP - de tip monom

Nivelul de tensiune

Abonament 4)

(lei/zi)

Preţ energie

(lei/kWh)

 

 

Nivelul de tensiune

Tranşa de putere maximă contractată

(kW)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie

(lei/kWh)

1

2

3

1

2

3

4

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

0,4709

0,3409

 

Joasă tensiune

(0-1 kV inclusiv)

până la 3 kW inclusiv

0,1640

0,2777

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

0,4028

0,2651

 

3-6kW

0,3536

0,2777

 

 

 

 

peste 6 kW3)

0,5304

0,2777

 

Pentru contoare cu preplată

 

 

Tarif CP - de tip monom

Tarif CP2 - de tip monom diferenţiat pe două zone orare

de tip

Tarif CP3 - monom diferenţiat pe 3 zone orare

Nivelul de tensiune

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie

(lei/kWh)

Preţ rezervare

(lei/zi)

Preţ energie în zona

de zi (lei/kWh)

Preţ energie în zona de noapte

(lei/kWh) 2)

Preţ rezervare (lei/zi)

Preţ energie în zona de vârf

(lei/kWh)

Preţ energie în zona normală

(lei/kWh)

Preţ energiei în zona de gol

(lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

0,1559

0,3238

0,1559

0,5158

0,1680

0,1559

0,7319

0,4079

0,1919

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

0,1559

0,2519

0,1559

0,4079

0,1319

0,1559

0,5757

0,3238

0,1440

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

1. Începând cu data de 1 noiembrie 2005, tariful social se aplică numai consumatorilor casnici cu un venit lunar net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.

2. Preţul se aplică şi pentru perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

3. Pentru tariful cu putere maximă contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.

4. Abonamentul cuprinde costurile de rezervare şi un consum zilnic de 1 kWh.

 

ANEXA Nr. 2

 

Zonele orare utilizate la tarifare

 

1. ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR3 ŞI CP3

 

Sezon

Zona de vârf

Zona de goi

Zona normală

VARĂ

8,00 - 9,00

00,00-8,00

21,00-00,00

şi de vineri de la ora 21,00 până luni la ora 8,00

9,00-21,00

IARNĂ

8,00- 10,00

19,00- 22,00

 

00,00-8,00

22,00-00,00

şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 8,00

10,00-19,00

 

Sezonul de vară: 1 aprilie30 septembrie Sezonul de iarnă: 1 octombrie-31 martie

 

2. ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR2 ŞI CP2

 

Zona de zi

Zona de noapte

7,00-22,00

22,00-7,00

şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi d), ale art. 74 lit. d), ale art. 76 alin. (1) şi ale art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d)şi alin. (6) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2008 pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii preţurilor şi tarifelor reglementate,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, prevăzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexe (cu 4 zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea taxei pe valoarea adăugată.

Art. 2. - (1) Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică:

a) consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piaţa concurenţială de energie electrică;

b) consumatorilor captivi mici, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, care acţionează pe piaţa concurenţială şi optează pentru revenirea pe piaţa reglementata, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv;

c) consumatorilor captivi mici, noi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv, care nu îşi exercită dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piaţa concurenţială.

(2) Furnizorii impliciţi pot să asigure furnizarea energiei electrice la tarife reglementate la consumatorii captivi mari, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de peste 100 kVA, numai în cazul în care au asigurat necesarul de energie electrică prin contracte reglementate.

Art. 3. - Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali stabilite conform legii şi taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidenţiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 4. - Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexele nr. 7-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;

b) la apariţia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desfiinţarea tarifului aplicat consumatorului;

d) la trecerea de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;

e) la trecerea de la tariful binom de tip C la tariful binom de tip A sau A33;

f) la trecerea de la tariful binom de tip A la tariful binom de tip A33;

g) la trecerea de la orice tip de tarif binom la tariful E1, în cazul consumatorilor de tip operator economic, pentru punctele de consum aferente sistemelor de irigaţii.

Art. 6. - Pentru consumatorii captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, care aleg tariful A şi deţin echipamente de măsurare cu un singur indicator de maxim şi două cadrane, tariful de putere se aplică numai la puterea consumată în cadrul zonelor de vârf de seară.

Art. 7. - Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotaţi cu contoare electronice. Aceştia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, în funcţie de modificările intervenite în procesele lor tehnologice.

Art. 8. - Tariful C se poate aplica numai consumatorilor la care sunt montate contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.

Art. 9. - (1) în cazul tarifelor de tip binom diferenţiat de tip A33 ori A, dacă puterea măsurată depăşeşte cu peste 15% puterea contractată pe perioada orelor de vârf sau orelor vârf de seară, diferenţa dintre puterea măsurată şi puterea contractată se facturează la dublul valorii tarifului pentru putere în zona de vârf (tariful A33) ori zona vârf de seară (tariful A).

(2) în cazul tarifelor de tip binom simplu de tip C nu se aplică penalităţi pentru depăşirea puterii contractate.

(3) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) consumatorii de energie electrică cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1_MVApe loc de consum.

Art. 10. - În cazul consumatorilor de energie electrică cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe lac de consum, care nu şi-au exercitat dreptul la eligibilitate, furnizorii impliciţi vor percepe consumatorilor penalităţi pentru erori de prognoză, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2009 pentru aprobarea Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA şi asigură furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice.

Art. 11. - (1) Obligaţiile de plată ale consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, pentru serviciul prestat de furnizorul de ultimă opţiune (FUO), se calculează pe bază de tarife/preţuri calculate astfel:

a) tariful aplicat de FUO consumatorilor captivi mici, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de până la 100 kVA inclusiv, este cu 10% mai mare decât tariful reglementat D aferent nivelului de tensiune al locului de consum;

b) tariful aplicat de FUO consumatorilor captivi mari, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare cuprinsă între 100 kVA şi 1 MVA inclusiv, este cu 15% mai mare decât tariful reglementat D aferent nivelului de tensiune al locului de consum;

c) preţul aplicat de FUO consumatorilor captivi foarte mari, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de peste 1 MVA, este cu 2,5% mai mare decât preţul de referinţă pentru această categorie de consumatori. La preţul rezultat se adaugă şi tarifele pentru serviciile de reţea, serviciile de sistem, operare piaţă şi costurile unitare de furnizare. Furnizorul va avea în vedere aceleaşi costuri unitare de furnizare a energiei electrice ca şi pentru consumatorii captivi.

(2) La tarifele/preţurile rezultate după aplicarea regulilor menţionate la alin. (1) se vor adăuga accizele şi taxa pe valoarea adăugată.

Art. 12. - Începând cu data de 1 septembrie 2012 furnizorii impliciţi aplică în factura consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, un nou tarif de energie electrică activă denumit „Componenta de piaţă concurenţială” - CPC, calculat pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 13. - (1) Componenta CPC se aplică pentru consumul de energie electrică activă înregistrat de consumatorii captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, începând cu data de 1 septembrie 2012.

(2 ) Componenta CPC nu se aplică pentru energia electrică activă consumată anterior datei de 1 septembrie 2012.

Art. 14. - Prevederile prezentului ordin referitoare la aplicarea componentei CPC în facturile emise consumatorilor completează contractul-cadru de furnizare !a tarife reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciţi consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici si cei asimilaţi consumatorilor casnici.

Art. 15. - (1) Valoarea CPC stabilită conform prevederilor art. 12 se evidenţiază separat în factura transmisă consumatorilor. Factura de energie electrică trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) rând separat în factura care conţine informaţiile referitoare la denumirea serviciului/produsului facturai precum şi toate celelalte elemente specifice facturii, conform formatului utilizat de furnizorul implicit;

b) temeiul legal ai aplicării în factură a tarifului CPC.

(2) La valoarea calculată conform prevederilor de la alin. (1) se aplică taxa pe valoarea adăugată (TVA), conform prevederilor legale.

Art. 16. - Consumatorii captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, achită contravaloarea sumelor facturate de către furnizorul implicit cu care au încheiat contractul de furnizare de energie electrică, calculate conform prevederilor art. 12, la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părţi.

Art. 17. - (1) Se aprobă preţurile pentru energia electrică reactivă, conform tabelului nr. 4 din anexele nr. 1-6. Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Veniturile care se obţin din facturarea energiei electrice reactive de către furnizorul implicit pe baza prevederilor din contractul-cadru de furnizare a energiei electrice se transferă integral operatorului de reţea la care este racordat locul de consum, conform facturii emise de operatorul de reţea, în baza contractului de distribuţie/transport încheiat între acesta şi furnizorul implicit.

Art. 18. - Furnizorii de energie electrică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aplicarea acestuia.

Art. 19. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2012.

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2009 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă şi pentru abrogarea art. 18 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice ia marii consumatori finali, industriali şi similari, la tarife reglementate, cuprins în anexa nr. III la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 30 decembrie 2009.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. 26.

 

ANFXANr.1

 

TARIFELE

pentru Societatea Comercială ENEL ENERGIE - S.A.

(Zona Banat)

 

1. Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate de utilizare - A33*

- valabil de la 1 iulie 2012 -

 

Tabelul nr. 1

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durată de utilizare mică

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (tei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona  de vârf

Zona  normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona  de vârf

Zona  normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE

(220 kV)

140,1414

60,9756

0,5370

0,2754

0,2066

350,3718

152,3658

0,4268

0,2066

0,1654

739,0272

321,2382

0,3442

0,1654

0,1377

ÎNALTĂ TENSIUNE

(110 kV)

167,7378

72,8706

0,5923

0,3030

0,2342

419,1066

182,3046

0,4547

0,2342

0,1790

819,6570

356,3010

0,3718

0,1929

0,1514

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

171,8370

74,7372

0,6610

0,3304

0,2616

429,4644

186,7332

0,4959

0,2479

0,1929

740,0154

321,7506

0,4268

0,2066

0,1654

JOASĂ TENSIUNE

(0,1-1 kV inclusiv)

198,1524

86,1930

0,8676

0,4407

0,3442

495,6372

215,5374

0,6059

0,3030

0,2342

749,9706

326,0328

0,5508

0,2754

0,2066


*) Nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată.


 

NOTA:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.

 

2. Tarifele A, B, C şi D*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 2

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Ceţuri pentru energia electrică activă

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D Tarif monom

simplu

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

564,0426

243.1338

0,5647

0,2042

0,7438

0,2892

425,8776

0,2616

0,3442

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

764,0250

320,6160

0,5786

0,2094

0,8402

0,3170

478,3620

0,2892

0,3857

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.274,5950

548,3778

0,6748

0,2479

1t1019

0,4131

601,8504

0,3581

0,4959

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.

 

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

 

3. Tarifele zi-noapte E1 şi E2*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 3

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte**)

22,00-7,00

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte

22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,4407

0,2204

0,3718

0,2204

MEDIE TENSIUNE (1- 110 kV exclusiv)

0,4820

0,2479

0,4131

0,2479

JOASĂ TENSIUNE (0,1 - 1 kV inclusiv)

0,6335

0,3170

0,5370

0,3170

 

NOTA:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.


*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

 

4. Preţurile pentru energia electrică reactivă*)

- valabile de la 1 iulie 2012 -

 

Tabelul nr. 4

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrică reactivă**)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0541

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0541

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1kV inclusiv)

0,0676

 

NOTA:

Preţurile se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

**) Preţurile pentru energia electrica reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrica ales.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE

pentru Societatea Comercială ENEL ENERGIE - S.A.

(Zona Dobrogea)

 

1. Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate de utilizare - A33*)

- valabil de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 1

 

Niveluri

 

 

Durată de utilizare mica

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energia (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE

(220 kV)

142,9596

 

62,1834

 

0,5476

 

0,2810

 

0,2106

 

357,3258

 

155,4036

 

0,4353

 

0,2106

 

0,1687

 

753,8136

 

327,6798

 

0,3510

 

0,1687

 

0,1405

 

ÎNALTĂ TENSIUNE

(110 kV)

171,1050

74,2980

0,6041

0,3091

0,2389

427,4880

185,9280

0,4636

0,2389

0,1825

836,0172

363,4014

0,3794

0,1966

0,1545

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

175,3506

76,2012

0,6742

0,3369

0,2669

438,1020

190,4664

0,5058

0,2529

0,1966

754,7652

328,2288

0,4353

0,2106

0,1687

JOASA TENSIUNE

(0,1-1kV inclusiv)

202,0320

87,9498

0,8850

0,4495

0,3510

505,4826

219,8562

0,6180

0,3091

0,2389

764,9400

332,5110

0,5619

0,2810

0,2106


*) Nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

 

 

NOTA:

Tariful se aplică consumatori lor care nu îşi exercita dreptul de a-şi alege furnizorul.

2. Tarifele A, B,C şi D*) - valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 2

 

 

Creţuri pentru energia electrică activa

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare

a instalaţiilor

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

575,2788

247,9650

0,5760

0,2083

0,7586

0,2949

434,3322

0,2669

0,3510

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

779,2506

327,0210

0,5901

0,2137

0,8568

0,3232

487,9512

0,2949

0,3934

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.300,1052

559,2846

0,6882

0,2529

1,1238

0,4215

613,8918

0,3652

0,5058

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercita dreptul de a-şi alege furnizorul.


*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

 

3. Tarifele zi-noapte E1 şi E2*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 3

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte**)

22,00-7,00

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte

22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,4495

0,2247

0,3794

0,2247

MEDIE TENSIUNE (1- 110 kV exclusiv)

0,4915

0,2529

0,4215

0,2529

JOASĂ TENSIUNE (0,1 - 1 kV inclusiv)

0,6462

0,3232

0,5476

0,3232


*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugata.

**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.


 

NOTA:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.

 

4. Preţurile pentru energia electrica reactivă*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 4

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitară a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0552

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0552

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0,0691

 

NOTĂ:

Preţurile se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugata.

**) Preţurile pentru energia electrica reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFELE

pentru Societatea Comercială CEZ VÂNZARE - S.A.

 

1. Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate de utilizare - A33*)

- valabil de la 1 iulie 2012 -

 

Tabelul nr. 1

 

Niveluri

 

 

Durată de utilizare mica

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energia (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE

(220 kV)

143,8746

62,6226

0,5514

0,2828

0,2120

359,7414

156,4650

0,4383

0,2120

0,1698

758,8278

329,8758

0,3534

0,1698

0,1414

ÎNALTĂ TENSIUNE

(110 kV)

172,2762

74,8470

0,6082

0,3112

0,2405

430,3428

187,2090

0,4666

0,2405

0,1838

841,6170

365,8902

0,3820

0,1979

0,1554

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

176,4852

76,6770

0,6787

0,3393

0,2687

440,9934

191,7474

0,5093

0,2546

0,1979

759,8160

330,3882

0,4383

0,2120

0,1698

JOASA TENSIUNE

(0,1-1kV inclusiv)

203,4228

88,5354

0,8908

0,4524

0,3534

508,8498

221,3202

0,6222

0,3112

0,2405

770,0640

334,7802

0,5656

0,2828

0,2120


*) Nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

 

NOTA:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.

 

2. Tarifele A, B, C şi D*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 2

 

 

Creţuri pentru energia electrică activa

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare

a instalaţiilor

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

579,1584

249,6120

0,5798

0,2096

0,7637

0,2969

437,3334

0,2687

0,3534

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

784,4844

329,2170

0,5940

0,2151

0,8627

0,3254

491,2086

0,2969

0,3960

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.308,8160

563,0544

0,6929

0,2546

1,1314

0,4242

617,9910

0,3678

0,5093

 

NOTA:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul. *) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

 

3. Tarifele zi-noapte E1 şi E2*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 3

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte**)

22,00-7,00

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte

22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,4524

0,2262

0,3820

0,2262

MEDIE TENSIUNE (1- 110 kV exclusiv)

0,4949

0,2546

0,4242

0,2546

JOASĂ TENSIUNE (0,1 - 1 kV inclusiv)

0,6505

0,3254

0,5514

0,3254


*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată. **) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vneri de a ora 22,00 pană luni la ora 7,00.


 

NOTA:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.

 

4. Preţurile pentru energia electrica reactivă*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 4

 

Nveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţilor

Preţuri pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0557

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0557

JOASĂ TENSIUNE (0,1- 1kV inclusiv)

0,0694

 

NOTĂ:

Preţurile se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugata.

**) Preţurile pentru energia electrică reactiv/ă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

 

ANFXA Nr. 4

 

TARIFELE

pentru Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA- S.A.

 

1. Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate de utilizare - A33*)

- valabil de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 1

 

Niveluri

 

 

Durată de utilizare mica

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energia (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE

(220 kV)

132,3822

57,6450

0,5075

0,2602

0,1951

331,0470

144,0210

0,4033

0,1951

0,1562

698,3280

303,5970

0,3252

0,1562

0,1302

ÎNALTĂ TENSIUNE

(110 kV)

158,4780

68,8446

0,5597

0,2863

0,2212

396,0486

172,2762

0,4293

0,2212

0,1691

774,4926

336,6834

0,3513

0,1822

0,1431

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

182,4308

70,6014

0,6248

0,3122

0,2472

405,8208 176,4120

0,4686 0,2343

0,1822

699,2430

304,0362

0,4033

0,1951

0,1562

 

 

JOASA TENSIUNE

(0,1-1kV inclusiv)

187,1724

81,4716

0,8198

0,4164

0,3252

468,2970 203,6424

0,5725 0,2863

0,2212

708,6126

308,0256

0,5206

0,2602

0,1951

 

 


*) Nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată.


 

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.

 

2. Tarifele A, B, C şi D*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 2

 

 

Creţuri pentru energia electrică activa

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare

a instalaţiilor

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

532,9326

229,7382

0,5337

0,1929

0,7029

0,2732

402,4170

0,2472

0,3252

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

721,8984

303,0114

0,5466

0,1978

0J938

0,2995

452,0466

0,2732

0,3645

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.204,3962

518,1096

0,6377

0,2343

1,0410

0,3904

568,7274

0,3383

0,4686

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.


*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

 

3. Tarifele zi-noapte E1 şi E2*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 3

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte**)

22,00-7,00

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte

22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,4164

0,2082

0,3513

0,2082

MEDIE TENSIUNE (1- 110 kV exclusiv)

0,4553

0,2343

0,3904

0,2343

JOASĂ TENSIUNE (0,1 - 1 kV inclusiv)

0,5987

0,2995

0,5075

0,2995


*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată. **) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.


 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.

 

4. Preţurile pentru energia electrică reactivă*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 4

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţilor

Preţuri pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0512

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0512

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1kV inclusiv)

0,0641

 

NOTA:

Preţurile se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul,


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

**) Preţurile pentru energia electrica reactiva sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

 

ANEXA Nr. 5

 

TARIFELE

pentru Societatea Comercială ENEL ENERGIE MUNTENIA - SA.

 

1. Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate ele utilizare - A33*)

- valabil de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 1

 

Niveluri

 

 

Durată de utilizare mica

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energia (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE

(220 kV)

126,8922

55,2660

0,4863

0,2494

0,1871

317,2488

137,9820

0,3866

0,1871

0,1497

669,1944

290,8968

0,3116

0,1497

0,1247

ÎNALTĂ TENSIUNE

(110 kV)

151,9266

65,9898

0,5363

0,2745

0,2121

379,5420

165,0660

0,4116

0,2121

0,1620

742,2480

322,6656

0,3368

0,1745

0,1371

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

155,6598

67,6368

0,5986

0,2993

0,2369

388,9482

169,0920

0,4491

0,2245

0,1745

670,1460

291,3726

0,3866

0,1871

0,1497

JOASA TENSIUNE

(0,1-1kV inclusiv)

179,4132

78,1044

0,7857

0,3990

0,3116

448,8258

195,1878

0,5488

0,2745

0,2121

679,1130

295,2156

0,4989

0,2494

0,1871


*) Nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

 

NOTA:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.

 

2. Tarifele A, B,C al D*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 2

 

 

Creţuri pentru energia electrică activa

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare

a instalaţiilor

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

510,7530

220,1856

0,5114

0,1849

0,6735

0,2619

385,6176

0,2369

0,3116

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

691,8498

290,3478

0,5238

0,1897

0,7606

0,2869

433,2708

0,2619

0,3492

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.154,2542

496,5888

0,6111

0,2245

0,9978

0,3740

545,0472

0,3243

0,4491

 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.


*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

 

3. Tarifele zi-noapte E1 şi E2*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 3

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte**)

22,00-7,00

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte

22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,3990

0,1996

0,3368

0,1996

MEDIE TENSIUNE (1- 110 kV exclusiv)

0,4365

0,2245

0,3740

0,2245

JOASĂ TENSIUNE (0,1 - 1 kV inclusiv)

0,5737

0,2869

0,4863

0,2869


*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vineri de a ora 22,00 până luni la ora 7,00.


 

NOTA:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.

 

4. Preţurile pentru energia electrică reactivă*)

- valabile de la 1 iulie 2012 -

 

Tabelul nr. 4

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţilor

Preţuri pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0490

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0490

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1kV inclusiv)

0,0612

 

NOTA:

Preţurile se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

**) Preţurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

 

ANEXA Nr. 6

 

TARIFELE

pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.

 

1. Tariful binom diferenţiat pe zone orare şi durate de utilizare - A33*)

- valabil de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 1

 

Niveluri

 

 

Durată de utilizare mica

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energia (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTĂ TENSIUNE

(220 kV)

133,8096

58,2306

0,5128

0,2630

0,1972

334,5606

145,5216

0,4077

0,1972

0,1579

705,6480

306,7446

0,3286

0,1579

0,1316

ÎNALTĂ TENSIUNE

(110 kV)

160,1616

69,5766

0,5655

0,2894

0,2236

400,1844

174,0696

0,4339

0,2236

0,1710

782,6544

340,2336

0,3551

0,1841

0,1446

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

164,1144

71,3700

0,6312

0,3155

0,2498

410,1030

178,2786

0,4735

0,2367

0,1841

706,5996

307,2204

0,4077

0,1972

0,1579

JOASA TENSIUNE

(0,1-1kV inclusiv)

189,1854

82,3500

0,8285

0,4208

0,3286

473,2014

205,8018

0,5786

0,2894

0,2236

716,1156

311,2830

0,5260

0,2630

0,1972


*) Nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată.


 

NOTA:

Tariful se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.

 

2. Tarifele A, B, C şi D*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 2

 

 

Creţuri pentru energia electrică activa

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare

a instalaţiilor

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif binom simplu

D. Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractată

(lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Zona vârf de seară

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

538,6056

232,1172

0,5392

0,1951

0,7102

0,2761

406,6260

0,2498

0,3286

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

729,5112

306,1590

0,5524

0,2000

0,8021

0,3026

456,8046

0,2761

0,3683

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.217,0598

523,5996

0,6444

0,2367

1,0520

0,3945

574,6932

0,3419

0,4735

 

NOTA:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul. *) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată.

 

3. Tarifele zi-noapte E1 şi E2*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 3

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă şi duminică

Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte**)

22,00-7,00

Zona de zi

7,00-22,00

Zona de noapte

22,00-7,00

1

2

3

4

5

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,4208

0,2104

0,3551

0,2104

MEDIE TENSIUNE (1- 110 kV exclusiv)

0,4602

0,2367

0,3945

0,2367

JOASĂ TENSIUNE (0,1 - 1 kV inclusiv)

0,6049

0,3026

0,5128

0,3062


*) Nu includ acciza şi taxa pe valoarea adăugată. *.) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada de vneri de a ora 22,00 până luni la ora 7,00.


 

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.

 

4. Preţurile pentru energia electrică reactivă*)

- valabile de la 1 iulie 2012 –

 

Tabelul nr. 4

 

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţilor

Preţuri pentru energia electrică reactivă**) (lei/kVArh)

1

2

ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV şi peste)

0,0517

MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv)

0,0517

JOASĂ TENSIUNE (0,1-1kV inclusiv)

0,0646

 

NOTA:

Preţurile se aplică consumatorilor care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul.


*) Nu includ taxa pe valoarea adăugata.

**) Preţurile pentru energia electrica reactiva sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

 

ANEXA Nr. 7

 

ZONE ORARE PENTRU TARIFUL A33

(valabil pentru toţi furnizorii impliciţi şi pentru furnizorii de ultimă opţiune)

 

Luna

Zona de vârf

Zona de gol

Zona normală

Ianuarie

 

 

 

 

zile lucrătoare

7-10

17-22

0-6

6-7, 10-17, 22-0

sâmbătă, duminică

-

-

22-17

17-22

Februarie

 

 

 

 

zile lucrătoare

7-10

17-22

0-6

6-7,10-17,22-0

sâmbătă, duminică

-

-

22-17

17-22

Martie

 

 

 

 

zile lucrătoare

7-10

18-22

0-6

6-7, 10-18,22-0

sâmbătă, duminică

-

-

22-18

18-22

Aprilie

 

 

 

 

zile lucrătoare

7-9

20-22

0-6

6-7, 9-20, 22-0

sâmbătă, duminică

-

-

22-20

20-22

Mai

 

 

 

 

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-9

20-22

0-6 22-20

6-7, 9-20, 22-0 20-22

Iunie

 

 

 

 

zile lucrătoare

7-9

21-23

0-6

6-7,9-21,23-0

sâmbătă, duminică

 

 

0-24

 

Iulie

 

 

 

 

zile lucrătoare

7-9

21-23

0-6

6-7,9-21,23-0

sâmbătă, duminică

 

 

0-24

 

August

 

 

 

 

zile lucrătoare

7-9

20-22

0-6

6-7, 9-20, 22-0

sâmbătă, duminică

 

 

22-20

20-22

Septembrie

 

 

 

 

zile lucrătoare

7-9

20-22

0-6

6-7, 9-20, 22-0

sâmbătă, duminică

 

 

22-20

20-22

Octombrie

 

 

 

 

zile lucrătoare

7-10

18-22

0-6

6-7,10-18,22-0

sâmbătă, duminică

 

 

22-18

18-22

Noiembrie

 

 

 

 

zile lucrătoare

7-10

17-22

0-6

6-7. 10-17, 22-0

sâmbătă, duminică

-

-

22-17

17-22

Decembrie

 

 

 

 

zile lucrătoare

7-10

17-22

0-6

6-7, 10-17,22-0

sâmbătă, duminică

-

-

22-17

17-22

 

ANEXA Nr. 8

 

ZONE ORARE PENTRU TARIFELE A ŞI B

(valabile pentru toţi furnizorii impliciţi şi pentru furnizorii de ultimă opţiune)

 

Luna

Zona vârf de seară

Zona rest ore

Ianuarie

17-22

22-17

Februarie

17-22

22-17

Martie

17-22

22-17

Aprilie

20-22

22-20

Mai

20-22

22-20

Iunie

-

0-24

Iulie

-

0-24

August

20-22

22-20

Septembrie

20-22

22-20

Octombrie

17-22

22-17

Noiembrie

17-22

22-17

Decembrie

17-22

22-17

 

ANEXA Nr. 9

 

ZONE ORARE PENTRU TARIFELE E1 ŞI E2

(valabile pentru toţi furnizorii Impliciţi şi pentru furnizorii de ultimă opţiune)

 

TARIFUL E1

TARIFUL E2

Zona de zi

Zona de noapte

Zona de zi

Zona de noapte

7,00-22,00

22,00-7,00 şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00

7,00-22,00

22,00-7,00

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea art. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), c), d), e), f) şi h), ale art. 74 lit. c) şi ale art. 76 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11, 12, 14, 15 şi 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, coroborate cu dispoziţiile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2011 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 14 martie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, la valoarea de 0,0212 lei/kWh, exclusiv TVA.”

Art. II. - Operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2012.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. 27.

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. 131 din 7 iunie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 701 din 17 mai 2012

 

ORDIN

privind aplicarea la nivelul municipiului Paşcani, judeţul laşi, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Până la lichidarea obligaţiei de plată în sumă de 2.756.395 lei, datorată Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani de către municipiul Paşcani, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului laşi alocă bugetului local al municipiului Paşcani, judeţul laşi, cote defalcate din impozitul pe venit, numai pentru plata obligaţiei către furnizorul de energie termică.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice.

Florin Georgescu

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii --I.N.S.C.C. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

 

Bucureşti, 31 mai 2012.

Nr. 384.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2012

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

2.040

1. VNITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:

02

1.986

a) Venituri din activitatea de bază

03

1.867

b) Venituri din alic activităţi conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

 

c) Alic venituri din exploatare

05

119

2. VENITURI FINANCIARE

06

54

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

1.986

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

1.986

a) Bunuri şi servicii

10

50

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

1.530

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

1.141

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

73

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

106

- contribuţii de asigurări sociale de slut

15

237

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

6

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

59

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

3

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

10

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

3

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

-

- alic cheltuieli de personal, din care:

22

71

- tichete de masă

23

56

- deplasări, delăsări

24

15

e) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

125

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

-

f) Cheltuieli eu sponsorizarea

28

-

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

29

2

h) Alte cheltuieli

2. Cheltuieli financiare, din care;

30

31

278

- cheltuitei privind dobânzile

32

-

- alte cheltuieli financiare

33

-

3. Cheltuieli extraordinare

34

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

54

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

9


V. REZULTATUL NET

37

45

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

45

a.) pentru cointeresarea personalului, 20%

40

9

b) pentru finanţarea dezvoltări: institutului naţional, 25%

41

11

e) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor, 5>%

42

25

VIII. SLRSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

10

1 Surse proprii

44

10

2. Subvenţii de la bugetul de stai pentru investiţii

45

-

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

-

- externe

48

-

4. Alte surse

49

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

-

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

10

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

-

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

2.040

1. Venituri totale (rd. 01)

55

 

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

3. Rezultate (+/- ) (rd.55 - rd.56)

56

57

1.986

54

4. Nr. mediu de personal, total instituit, din care:

58

28

- nr. mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

21

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total instituit lei/persoană/lună

60

2.969

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.034

7. Rentabilitatea (rd.57rd.56* 100)

62

3

8. Rata rentabilităţii financiare  rd.37* 100 / capital propriu

63

2

10. Plăţi restante

64

-

11. Creanţe de încasat

65

-

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 

Văzând Referatul Direcţiei strategii şi politica medicamentului nr. CV 1.616 din 25 iunie 2012, având în vedere:

- prevederile art. 851 din titlul XVII „Medicamentul” al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, se completează după cum urmează:

- La articolul 1, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) Se completează Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 18 martie-22 iunie 2012.

(22) Se diminuează, la cererea deţinătorului de autorizaţie de punere pe piaţă (APP) sau a reprezentantului acestuia, nivelul existent al preţurilor produselor cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România,

(23) Se exclud din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă produsele ce nu mai pot fi menţinute în circuitul terapeutic conform art. 730 alin. (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, la cererea deţinătorului de APP sau a reprezentantului acestuia.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2012.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. 653.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.