MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 417/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 417         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 iunie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

423. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 267 din 22 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 coroborate cu art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 

Decizia nr. 327 din 10 aprilie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi 2481 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

578. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

622/214.- Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

605. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială MUNTENIA TRANZACŢII IFN - S.A.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înfiinţarea Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru înaltul profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute în pregătirea personalului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează.

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Academiei Naţionale de Informaţii „Minai Viteazul”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 19 iunie 2012.

Nr. 423.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 267

din 22 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 coroborate cu art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 coroborate cu art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti în Dosarul nr. 17.861/180/2009 al Tribunalului Bacău - Secţia comercială şi contencios administrativ. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 368D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău, prin care aceasta ridică excepţia lipsei calităţii procesuale active. Magistratul-asistent arată că autorul cererii figurează ca parte potrivit încheierii de sesizare.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii. Curtea, deliberând, respinge cererea formulată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 8 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 17.861/180/2009, Tribunalul Bacău - Secţia comercială şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 coroborate cu art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti într-o cauză având ca obiect anularea unui proces-verbal de contravenţie.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată că folosirea în cuprinsul art. 9 a termenului „comportament corect” fără a preciza în mod clar care este semnificaţia acestuia şi fără a detalia ce anume reprezintă comportamentul incorect al comerciantului lasă loc arbitrariului. Se consideră că textul criticat este lipsit de previzibilitatea cerută de prevederile art. 6 şi 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Pentru ca norma să fie previzibilă trebuia să se realizeze detalierea acestui text de lege în sensul stabilirii anumitor activităţi, comportamente sau a unor conduite interzise, dar exprese, detaliate, în condiţiile în care nu pot interveni în mod implicit restrângeri ale drepturilor, sub efectul art. 53 din Constituţie. În consecinţă, normele criticate, deşi produc consecinţe foarte grave, nu prezintă un text suficient de clar şi previzibil, fiind încălcate prevederile art. 11, art. 20 şi art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală, precum şi prevederile art. 6 şi 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Tribunalul Bacău - Secţia comercială şi contencios administrativ apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, deoarece textele de lege criticate nu întrunesc condiţiile accesibilităţii şi previzibilităţii legii. Astfel, conţinutul normei este general şi nu este completat de alte dispoziţii care să îi definească şi să îi expliciteze termenii, aspect ce duce la arbitrariu în sancţionare şi la acordarea unor puteri discreţionare în fapt agenţilor constatatori. În continuare, face referire la Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în Cauza Sunday Times împotriva Regatului Unit.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt menite să creeze un cadru adecvat derulării activităţilor economice şi protecţiei intereselor economice ale consumatorilor.

Reglementările contestate sunt în deplină concordanţă cu principiul legalităţii pedepsei şi îndeplinesc exigenţele de previzibilitate, claritate şi precizie pentru definirea faptei şi a scopului ilicit ai acesteia, cu atât mai mult cu cât art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 defineşte in extenso obligaţiile operatorilor economici, reglementând conduita pe care aceştia trebuie să o aibă, astfel încât să evite consecinţele nerespectării normelor legale. În plus, din economia prevederilor ordonanţei rezultă că, în cazul unor litigii, acestea, conform principiilor generale de drept, se soluţionează de către instanţele judecătoreşti, iar în cazul constatării unor contravenţii, persoana interesată poate să conteste în instanţă temeinicia şi legalitatea procesului-verbal contravenţional. În consecinţă, se consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 9 coroborate cu art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, dispoziţii care au următorul conţinut:

- Art. 9: „Operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii si să nu folosească practici comerciale abuzive.”;

- Art. 50 alin. (1) lit. c): „(1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

[…]

c) Încălcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a şi a 5-a liniuţă. lit. c) a 3-a şi a 4-a liniuţă, art. 9, art. 10 lit. a)-f), h) şi i), art. 11 şi ari. 14, cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 20.000 lei;”

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autoarea excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 11 referitor dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 23 alin. (12) referitor la libertatea individuală şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. De asemenea, sunt invocate şi prevederile art. 6 şi 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în ceea ce priveşte aspectele referitoare la criteriile de claritate, precizie, previzibilitate şi predictibilitate pe care un text de lege trebuie să le îndeplinească, autoritatea legiuitoare, Parlamentul sau Guvernul, după caz, are obligaţia de a edicta norme care să respecte trăsăturile mai sus arătate. Referitor la aceste cerinţe, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în mod constant, statuând că o normă este previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, astfel încât să permită oricărei persoane - care, la nevoie, poate apela la consultanţă de specialitate - să îşi corecteze conduita (Hotărârea din 29 martie 2000 pronunţată în Cauza Rotam împotriva României, Hotărârea din 23 septembrie 1998 pronunţată în Cauza Petra împotriva României), iar cetăţeanul trebuie să dispună de informaţii suficiente asupra normelor juridice aplicabile într-un caz dat şi să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecinţele care pot apărea dintr-un act determinat. Pe scurt, legea trebuie să fie în acelaşi timp accesibilă şi previzibilă. (Hotărârea din 26 aprilie 1979 pronunţată în Cauza Sunday Times împotriva Regatului Unit). În ceea ce priveşte protecţia consumatorilor, Curtea constată că actele normative care reglementează cu caracter general acest domeniu sunt Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, şi Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007.

Analizând aceste acte normative, Curtea observă că ele conţin prevederi referitoare la drepturile consumatorilor, la protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii acestora, la obligaţiile operatorilor economici în relaţia cu consumatorii, la protecţia intereselor economice ale consumatorilor, la informarea consumatorilor, la practici comerciale incorecte, la practici comerciale înşelătoare şi la practici comerciale agresive.

Astfel, Curtea constată că în reglementările referitoare la domeniul protecţiei consumatorilor autorul excepţiei putea găsi suficiente date pentru o înţelegere corectă a termenilor şi pentru a-şi regla comportamentul într-un mod adecvat, neputând invoca propria necunoaştere a legii, potrivit principiului nemo censetur ignorare legem.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 coroborate cu art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti în Dosarul nr. 17.861/180/2009 al Tribunalului Bacău - Secţia comercială şi contencios administrativ.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 327

din 10 aprilie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi 2481 din Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi 2481 din Codul penal, excepţie ridicată de George Lavinius Asan, Traian Oprea, Dan Popescu şi Ioana Dudaş în Dosarul nr. 28.176/3/2006 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.453D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât autorii excepţiei nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 248 şi 2481 din Codul penal, ci sunt nemulţumiţi, în realitate, de modul de aplicare a acestor prevederi de lege de către organele de urmărire penală.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 1 iulie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 28.176/3/2006, Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi 2481 din Codul penal.

Excepţia a fost ridicată de George Lavinius Asan, Traian Oprea, Dan Popescu şi Ioana Dudaş cu ocazia soluţionării unei cauze penale privind săvârşirea, printre altele, a infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 248 şi 2481 din Codul penal.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile art. 248 şi 2481 din Codul penal încalcă egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, precum şi condiţiile şi limitele restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, întrucât au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, în condiţiile în care prejudiciul a fost reţinut exclusiv pe baza unui raport de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de specialiştii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, deşi în cauză nu există nicio constituire de parte vătămată, respectiv civilă. Astfel, inculpaţii, „conform art. 248 şi art. 2481 din Codul penal, în accepţiunea procurorului, sunt obligaţi să accepte ideea că s-a produs un prejudiciu şi că acesta este motivul pentru care sunt trimişi în judecată, fiind obligaţi să participe la procesul penal împotriva voinţei lor”.

Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile de lege criticate nu aduc nicio atingere dispoziţiilor din Constituţie invocate de autorii excepţiei. Mai arată că, pe de o parte, critica acestora referitoare la aspecte punctuale ale speţei reprezintă o interpretare care distorsionează grav normele de procedură penală privind punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, iar, pe de altă parte, consideraţiile de ordin general nu sunt în măsură a susţine excepţia de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 30 alin, (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 832/2007, nr. 730/2008, nr. 174/2009 şi nr. 170/2010, în sensul constituţionalităţii prevederilor art. 248 şi 2481 din Codul penal.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele;

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 248 şi 2481 din Codul penal, având următorul cuprins:

- Art. 248: „Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”;

- Art. 2481: „Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 şi 248 au avut consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 51a 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi de lege, autorii excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 4 privind unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni, ale art. 16 referitoare la egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, ale art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi ale art. 124 privind înfăptuirea justiţiei, precum şi a prevederilor art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorii acesteia nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 248 si 2481 din Codul penal, ci sunt nemulţumiţi, în realitate, de modul de aplicare a acestor prevederi de lege de către organele de urmărire penală. Or, asemenea aspecte nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curte, ci sunt de competenţa instanţei de judecată învestite cu soluţionarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.

Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi 2481 din Codul penal este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d)şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi 2481 din Codul penal, excepţie ridicată de George Lavinius Asan, Traian Oprea, Dan Popescu şi Ioana Dudaş în Dosarul nr. 28.176J3J2006 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 aprilie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, literele l) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea medicală electronică; să asigure numai utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la data la care prescrierea se face numai electronic; să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

……………………………………………………………………………

x) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prescripţie medicală, precum şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond;”.

2. La articolul 31 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) o sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de acesta, decontate prin tarif pentru anumite servicii, denumit în continuare tarif pe serviciu exprimat în lei, numai pentru semestrul II al anului 2012.”

3. La articolul 36 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, stabilit în funcţie de numărul de servicii medicale şi de valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu. Numărul de puncte aferent serviciului medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct per serviciu şi nivelul valorii minime garantate pentru un punct per serviciu se stabilesc prin norme. Valoarea definitivă a unui punct per serviciu este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. Această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct, prevăzută în norme şi asigurată pe durata valabilităţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat;”.

4. La articolul 36 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) plata prin tarif pe serviciu exprimat în lei, numai pentru semestrul II al anului 2012.”

5. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), numai pentru semestrul lî al anului 2012, pentru stabilirea valorii unui punct per capita şi a valorii minime garantate pentru un punct per serviciu, fondul aferent asistenţei medicale primare are următoarea structură:

a) sumele necesare pentru plata medicilor nou-veniţi într-o localitate care desfăşoară activitate în cabinete medicale în condiţiile stabilite prin norme;

b) sume necesare pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei prevăzut la alin. (1) lit. c);

c) 50% pentru plata per capita şi 50% pentru plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, după reţinerea sumelor prevăzute la lit. a) şi b).”

6. La articolul 36, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Valoarea definitivă a unui punct per serviciu medical se stabileşte trimestrial până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent pentru trimestrul respectiv pentru plata pe serviciu prin tarif exprimat în puncte a medicilor de familie şi numărul de puncte per serviciu medical efectiv realizate, şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical unică pe ţară pentru trimestrul respectiv.”

7. La articolul 36, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), numai pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012, fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: din fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv se scade suma pentru plata per capita, suma pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei, precum şi venitul cabinetelor medicale, prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a) şi b), în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate.”

8. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şt va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate, la valoarea pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct per serviciu, iar pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012 şi la nivelul tarifelor/servicii exprimate în lei. Regularizarea trimestrială se face la valoarea definitivă pentru un punct per serviciu, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, conform normelor.”

9. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

J(Art. 38. - Raportarea eronată a unor servicii medicale se regularizează conform normelor, la regularizare avându-se în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care aii fost realizate sau raportate eronat în plus. La regularizarea trimestrului IV al anului 2012 se au în vedere şi serviciile pentru care plata se face prin tarif exprimat în lei, omise la raportare în perioada în care au fost realizate sau raportate eronat în plus.”

10. La articolul 39 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) la a două constatare se diminuează valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilită conform art. 31 alin. (1) lit. a) şi b) În cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate, cu 10%;”.

11. La articolul 39 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) la a două constatare se diminuează valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilită conform art. 31 alin. (1) lit. a) şi b) În cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii, cu 10%;”.

12. La articolul 39, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) În cazul în care în derularea contractului se constată în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, fa prima constatare se diminuează cu 10% valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilită conform art. 31 alin. (1) lit. a) şi b) În cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii.”

13. La articolul 49 alineatul (1), litera e) se abrogă.

14. La articolul 50, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate;”.

15. La articolul 53 alineatul (1) litera b), după subpunctul b2) se Introduce un nou subpunct, subpunctul b3), cu următorul cuprins:

,,b3) serviciile medicale acordate în specialităţile clinice, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu exprimat în lei, conform normelor, numai pentru semestrul II al anului 2012;”.

16. La articolul 53 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) plata prin tarif pe serviciu exprimat în iei, stabilit prin norme, pentru specialitatea de recuperare-reabilitare, numai pentru semestrul II al anului 2012. Contravaloarea acestor servicii se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare.”

17. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu, fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalchează trimestrial. Pentru trimestrele Iii şi IV ale anului 2012, fondul trimestrial luat în caicul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: din fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice aferent trimestrului respectiv se scade suma pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei corespunzătoare trimestrului respectiv.

(2) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale ambulatorii şi casele de asigurări de sănătate, pe baza documentelor prezentate de furnizori până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunară se face la valoarea minimă garantată pentru un punct, unică pe ţară şi prevăzută în norme, iar pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012, şi la nivelul tarifului pe serviciu exprimat în lei prevăzut în norme. Regularizarea trimestrială se face la valoarea definitivă pentru un punct per serviciu, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori în luna următoare trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale. Valoarea definitivă a unui punct nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct, prevăzută în norme şi asigurată pe durata valabilităţii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat.”

18. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - Raportarea eronată a unor servicii medicale clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se regularizează conform normelor. La regularizare se au în vedere şi serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate sau raportate eronat în plus. La regularizarea trimestrului IV al anului 2012 se au în vedere şi serviciile clinice pentru care plata se face prin tarif exprimat în lei, omise la raportare în perioada în care au fost realizate sau raportate eronat în plus.”

19. La articolul 57, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 56 alin. (1) şi (2), precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 56 alin. (3); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) În raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate, pentru care au încheiat contract cu aceasta, odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. 56 alin. (1) de câta 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială, respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 56 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul;”.

20. La articolul 67 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) să raporteze consumul de medicamente conform prevederilor legale în vigoare.”

21 La articolul 76, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Nerespectarea obligaţiei de către unităţile sanitare cu paturi prevăzută la art. 67 alin. (1) lit. h) atrage aplicarea unor sancţiuni, după cum urmează:

a) reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, a 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective;

b) reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru prin aplicarea, pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, a 7% la valoarea de contract aferentă lunii respective suplimentar faţă de procentul prevăzut la lit. a);”.

22. La articolul 76, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Reţinerea sumei potrivit alin. (1) şi (11) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(3) Recuperarea sumei potrivit alin. (1) şi (11) se face prin plate directă sau prin executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

……………………………………………………………………………

(5) Casele de asigurări de sănătate, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, anunţă Ministerul Sănătăţii, respectiv ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, odată cu prima constatare, despre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (11).”

23. La articolul 76, alineatul (4) se abrogă.

24. La articolul 99, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) să întocmească şi să prezinte caselor de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite prin norme, documentele necesare în vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu - factura şi alte documente justificative prevăzute în norme. Sumele prevăzute în factură si medicamentele şi materialele sanitare din documentele justificative însoţitoare, prezentate caselor de asigurări de sănătate de furnizorii de medicamente în vederea decontării acestora, trebuie să corespundă cu datele raportate conform prevederilor lit. v);”.

25. La articolul 99, literele y) şi z) se abrogă.

26. După articolul 142 se introduce un nou articol, articolul 143, cu următorul cuprins:

,Art. 143. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2012 toţi furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sunt obligaţi să utilizeze prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Prin excepţie, până la data prevăzută în norme, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special - off-line.

(2) Un medic nu poate prescrie unui asigurat medicamente în tratamentul ambulatoriu utilizând în acelaşi timp prescripţia medicală electronică şi prescripţia medicală cu regim special.

(3) Prescripţia medicală electronică este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

(4) Modalităţile de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor utilizând prescrierea electronică se stabilesc prin norme. Prescrierea electronică de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face on-line şi numai în situaţii justificate prescrierea se face off-line. Prescrierea electronică off-line se face de la data prevăzută în norme.

(5) Asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor în condiţiile prevăzute în norme.

(6) Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line; în situaţia în care nu a putut fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută anterior, aceştia au obligaţia să raporteze la casa de asigurări de sănătate, în format electronic, la data prevăzută în contract/convenţie, prescripţiile off-line prescrise în luna pentru care se face raportarea.

(7) În situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (6), furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line sau au obligaţia să raporteze la casa de asigurări de sănătate, la data prevăzută în contract/convenţie, în format electronic, prescripţiile off-line prescrise în trimestrul anterior. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul III al anului 2012.

(8) În cazul în care în derularea contractului/convenţiei se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (6), se aplică următoarele sancţiuni:

a) avertisment - pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru;

b) diminuarea cu 10% a tarifului pe serviciu exprimat în lei în asistenţa medicală primară şi asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice - pentru a două lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru.

(9) În cazul în care în derularea contractului/convenţiei se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (7), se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate, prescrise în cadrul unui trimestru.

(10) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (8) lit. b) şi alin. (9) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (8) lit. b) şi alin. (9) depăşeşte prima plată, recuperarea sumelor se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.

(11) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. (8) lit. b) şi alin. (9) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi pentru furnizorii care au încheiate convenţii pentru prescriere medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

(12) Pentru cazurile prevăzute fa alin. (8) şi (9) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic prescriptor.”

Art. II. - Modelul prescripţiei medicale electronice prevăzute la art. 143 alin. (3) şi normele metodologice privind utilizarea şi modul de completare a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - În tot cuprinsul Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, sintagma „cod numeric personal” se înlocuieşte cu sintagma „cod numeric personal/cod unic de asigurare, după caz”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 578.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 622 din 14 iunie 2012

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 214 din 13 iunie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. CV 1.317 din 14 iunie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.575 din 13 iunie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (5) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 şi nr. 922 bis din 27 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la capitolul III, litera D se modifică şi va avea următorul cuprins:

„D. Monitorizarea stării de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni cronice

a) Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie, prevăzute în anexa nr. 39 A la ordin, acesta va organiza evidenţa specifică, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Evidenţa acestor bolnavi cuprinde:

întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare;

- raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri.

b) Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 39 A la ordin, monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie, acesta va organiza evidenţa specifică, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Evidenţa acestor bolnavi cuprinde:

- întocmirea listei şi depunerea acesteia la casa de asigurări de sănătate;

- raportarea semestrială a modificărilor intervenite/mişcarea semestrială/intrări/ieşiri.

Afecţiunile cronice sunt:

- sindroame poststreptococice la copii;

- cardiovasculare: cardiopatii congenitale, valvulopatii, arteriopatii periferice;

- digestive: sindrom de malabsorbţie;

- de sistem: colagenoze (lupus - copii şi adulţi);

- ale aparatului respirator: astm bronşic, bronhopneumopatia cronică obstructivă;

- ale aparatului uro-genital: sindrom nefrotic şi pielonefrită cronică, rinichi polichistic;

- endocrine: distrofii endemice tireopate, guşă (copii şi adulţi);

- psihiatrice: schizofrenii, psihoza maniaco-depresivă, deliruri sistematizate cronice;

- oftalmologice: glaucom.”

2. În anexa nr. 1, la capitolul III, litera G se modifica şi va avea următorul cuprins:

„G. Activităţi de suport

1. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale - pentru care se utilizează formularul de prescripţie medicală cu regim special, certificat constatator de deces (cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale), scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea în colectivitate

notă:

Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. Celelalte activităţi de suport sunt, după caz, consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.

2. Eliberare de acte medicale: prescripţie electronică, cârd naţional de sănătate, cu completarea datelor medicale.”

3. În anexa nr. 2, la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata «per capita» prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de persoane înscrise asigurate, şi plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr. 1 la ordin, precum şi pentru serviciile medicale acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cârdului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cârdului, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din i 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, după caz, precum şi din alte 1 state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii , sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

Pentru semestrul II al anului 2012 modalitatea de plată cuprinde , şi plata prin tarif pe serviciu exprimat în lei pentru unele servicii - prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.”

I 4. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a),

I punctul 4 se abrogă.

5. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a) punctul 6, subpunctul 6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.1. numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2.200 şi numărul de asiguraţi de pe listă, astfel:

 

Nr. de puncte de decontat = număr de puncte realizate 

X

2.200

 

număr de persoane asigurate înscrise

 

 

În situaţia în care numărul de puncte realizat este mai mare de 19.000, la numărul de puncte calculat conform formulei de mai sus se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

 

Nr. de puncte de decontat = număr de puncte realizate  

X

(număr de asiguraţi înscrişi - 2.200)

X

0,30”

număr de persoane asigurate înscrise

 

6. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) Serviciile cuprinse la cap. III lit. B pct. 2 lit. c) şi pct. 7, lit. D şi lit. G pct. 1 (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) din anexa nr. 1 la ordin sunt incluse în plata «per capita».”

7. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (3), prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilită pentru un punct.”

8. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) Serviciile cuprinse la cap. I, II şi cap. III lit. A, lit. B pct. 1, pct. 2 lit. a) şi b) şi pct. 3-6, lit. C, E şi lit. G pct. 1 - numai consultaţia pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin sunt incluse în piaţa pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte.”

9. În anexa nr. 2, la articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Suma cuvenită pentru serviciile a căror plată se realizează prin tarif pe serviciu exprimat în lei se acordă numai pentru semestrul II al anului 2012, astfel:

1. recomandare prescripţie medicală electronică on-line şi off-line:

1.1. recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/medic cu listă proprie de asiguraţi pentru un număr de prescripţii reprezentând mai mult de 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni ........................100 lei/lună;

1.2. recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/medic cu listă proprie pentru un număr de prescripţii reprezentând între 50% şi 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni .......................50 iei/lună.

2. eliberare cârd naţional de sănătate cu completarea datelor medicale.........5 lei/asigurat.

Serviciile cuprinse la cap. III lit. G pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu; decontarea acestora se face prin tarif exprimat în lei.”

10. În anexa nr. 2, la articolul 2, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) medicamentele şi, după caz, unele materiale sanitare prescrise trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică, prescripţia medicală se completează folosind formularul cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne în carnet la medicul de familie şi celelalte două se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate pentru eliberarea medicamentelor, respectiv a materialelor sanitare prescrise; pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescripţie medicală distinctă;

………………………………………………………………………………

e) medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate; în aceste situaţii, medicii de familie pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, situaţie în care medicii raportează în format electronic casei de asigurări de sănătate, la aceeaşi dată prevăzută în contract pentru raportarea activităţii lunare, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul, numărul şi seria chitanţei prin care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este înregistrată consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de trimitere/prescripţiei medicale.”

11. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. (1)-(3), acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi, cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual.

În desfăşurarea activităţii, medicul angajat utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul angajat îşi desfăşoară activitatea, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical.

(5) Suma cuvenită prin plata «per capita», pe serviciu medical prin tarif exprimat în puncte şi prin tarif pe serviciu exprimat în lei aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului, urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor, după caz.”

12. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.”

13. În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual, organizat conform prevederilor legale în vigoare, medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Medicii angajaţi nu au listă proprie de persoane înscrise şi nu raportează activitate medicală proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, a unor materiale sanitare se face conform prevederilor legale în vigoare, folosindu-se ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat, respectiv semnătura electronică proprie şi prescripţiile medicale ale medicului titular. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.”

14. În anexa nr. 2, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Pentru stabilirea valorii unui punct «per capita» şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2012 are următoarea structură:

1. 50% pentru plata «per capita» şi 50% pentru plata pe serviciu, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit pct. 2;

2. venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună), pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, format din:

a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1;

b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) Înmulţit cu 1,5.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), numai pentru semestrul II al anului 2012, pentru stabilirea valorii unui punct «per capita» şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare are următoarea structură:

1.50% pentru plata «per capita» şi 50% pentru plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit pct. 2 lit. a) şi b) şi pct. 3;

2. venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună), pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încuiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, format din:

a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1;

b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5;

c) o sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de acesta, decontate prin tarif pentru anumite servicii, denumit în continuare tarif pe serviciu exprimat în lei, numai pentru semestrul II al anului 2012;

3. suma totală necesară pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei.”

15. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Valoarea punctului «per capita», unică pe ţară, este de 3 lei, valabilă pentru semestrul I al anului 2012. Începând cu luna iulie a anului 2012, valoarea punctului «per capita», unică pe ţară, este de 3,5 lei.

(2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 1,8 lei, valabilă pentru semestrul I al anului 2012. Începând cu luna iulie a anului 2012, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical, unică pe ţară, este de 1,9 lei.

(3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru serviciile medicale a căror plată se face prin tarif exprimat în puncte ale medicilor de familie şi numărul de puncte pe serviciu medical efectiv realizate, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv.

Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu.”

16. În anexa nr. 2, la articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), numai pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012, fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel:

Fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade suma pentru plata «per capita», suma totală pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei - prevăzută la art. 7 alin. (2) pct. 3, precum şi venitul cabinetelor medicale - prevăzut la art. 7 alin. (2) pct. 2 lit. a) şi b) În care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioada pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate.”

17. În anexa nr. 2, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte «per capita» efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea pentru un punct «per capita», respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. Numai pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012, la calculul sumei cuvenite lunar se adaugă şi suma cuvenită pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei.

(2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte «per capita» şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea punctului «per capita», respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical Numai pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012, la calcului sumei cuvenite pentru un trimestru se adaugă şi suma cuvenită pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei.”

18. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior se calculează in trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea punctului «per capita» şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. La regularizarea trimestrului IV al anului 2012 se au în vedere şi serviciile pentru care plata se face prin tarif exprimat în lei, omise la raportare în perioada în care au fost realizate sau raportate eronat în plus. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii.”

19. În anexa nr. 3, la articolul 7, punctele 10, 33 şi 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„10. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică; să asigure numai utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la data la care prescrierea se face numai electronic; să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

………………………………………………………………………………

33. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale, fie copiata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate, în aceste situaţii furnizorii de servicii medicale pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, situaţie în care medicii raportează în format electronic casei de asigurări de sănătate, la aceeaşi dată prevăzută în contract pentru raportarea activităţii lunare, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul, numărul şi seria chitanţei prin care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este înregistrată consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de trimitere/prescripţiei medicale;

34. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prescripţie medicală, precum şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la acesta contravaloarea serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;”.

20. În anexa nr. 3, la articolul 7, după punctul 44 se introduc trei noi puncte, punctele 45-47, cu următorul cuprins:

„45. să utilizeze începând cu data de 1 iulie 2012 prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Prin excepţie, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line, iar după această dată se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi off-line;

46. să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line; în situaţia în care nu a putut fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută anterior, acesta are obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate în format electronic, la data prevăzută în contract/convenţie, prescripţiile off-line prescrise în luna pentru care se face raportarea;

47. să introducă în sistemul informatic, în situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia de la pct. 46, toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line sau are obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate, la data prevăzută în contract/convenţie, în format electronic, prescripţiile off-line prescrise în trimestrul anterior. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul III al anului 2012.”

21. În anexa nr. 3, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:

1. Plata «per capita» - prin tarif pe persoană asigurată

1.1. Plata «per capita» se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună):

- în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevederilor art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare:

DA/NU..................

1.3. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună)

- în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevederilor art. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale încheiate pe o perioadă de 3 luni:

DA/NU..................

Perioada de plată în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare: de la.............până la................

1.4. Valoarea punctului «per capita», unică pe ţară, este de 3 lei, valabilă pentru semestrul I al anului 2012. Începând cu luna iulie a anului 2012, valoarea punctului «per capita», unică pe ţară, este de 3,5 lei.

1.5. Numărul total de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului m. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se ajustează în raport:

a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie:.......%*):

b) cu gradul profesional:

- medic primar.......%;

- medic care nu a promovat un examen de specialitate .......%.


*) Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se aplică un procent de majorare de 100%, indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 163/93/2008 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicala primara şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea; în condiţiile în care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul, respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele da lucru, se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie.

 

1.6. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200, plata «per capita» se realizează după cum urmează:

a) numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2.200 şi numărul de asiguraţi pe listă, astfel:

 

Nr. de puncte «per capita» de decontat  = număr de puncte realizate

X

2.200

,

 

număr de persoane asigurate înscrise

 

În situaţia în care numărul de puncte realizat este mai mare de 19.000, la numărul de puncte calculat conform formulei de mai sus se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

 

Nr. de puncte de decontat = număr de puncte realizate  

X

(număr de asiguraţi înscrişi - 2.200)

X

0,30”

număr de persoane asigurate înscrise

 

b) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici, în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4.000, numărul total de puncte se calculează după cum urmează:

 

Nr. de puncte «per capita» de decontat  = număr de puncte realizate

X

2.200

,

 

număr de persoane asigurate înscrise

 

la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

 

Nr. de puncte «per capita» de decontat  = număr de puncte realizate  

X

(număr de asiguraţi înscrişi - 2.200)

X

0,5”

număr de persoane asigurate înscrise

 

c) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici, în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4.000, numărul total de puncte se calculează după cum urmează:

 

Nr. de puncte «per capita» de decontat  = număr de puncte realizate

X

2.200

,

 

 număr de persoane asigurate înscrise

 

la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

 

Nr. de puncte «per capita» de decontat  = număr de puncte realizate  

X

(4.000 - 2.200)

X

0,5”

 număr de persoane asigurate înscrise

 

d) În situaţia în care cabinetul medical se află într-o zona/unitate administrativ-teritorială cu deficit din punctul de vedere al prezenţei medicului de familie, stabilită de comisia prevăzută la art. 23 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, numărul total de puncte se calculează după cum urmează:

 

Nr. de puncte «per capita» de decontat  = număr de puncte realizate

X

2.200

,

 

 număr de persoane asigurate înscrise

 

la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

 

Nr. de puncte «per capita» de decontat  = număr de puncte realizate  

X

(număr de asiguraţi înscrişi - 2.200)

X

0,5”

număr de persoane asigurate înscrise

 

2. Plata prin tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, servicii nominalizate la art. 1 alin. (3) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010. cu modificările şi completările ulterioare:

2.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct. 2 se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

2.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 1,8 lei, valabilă pentru semestrul I al anului 2012. Începând cu luna iulie a anului 2012, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical, unică pe ţară, este de 1,9 lei.

3. Suma cuvenită pentru serviciile a căror plată se realizează prin tarif pe serviciu exprimat în lei se acordă numai pentru semestrul II al anului 2012, astfel:

3.1. recomandare prescripţie medicală electronică on-line şi off-line:

3.1.1. recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/medic cu lista proprie de asiguraţi pentru un număr reprezentând mai mult de 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni.................................100 lei/lună;

3.1.2 recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/medic cu listă proprie pentru un număr reprezentând între 50% şi 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni........................50 lei/lună;

3.2. eliberare cârd naţional de sănătate cu completarea datelor medicale........5 lei/asigurat.

4. Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:

a) Medic de familie

Numele............................., prenumele.................................

Cod numeric personal...........................................................

Gradul profesional................................................................

Codul de parafă al medicului.................................................

Programul de lucru................................................................

Medic de familie angajat*)

Numele..............................prenumele.................................

Cod numeric personal...........................................................

Gradul profesional................................................................

Codul de parafă al medicului.................................................

Programul de lucru................................................................

 

*) În cazul cabinetelor medicale individuale.

 

1. Asistent medical

Numele..............................prenumele..................................

Cod numeric personal...........................................................

2..............................................................................................

b) Medic de familie

Numele..............................prenumele.................................

Cod numeric personal...........................................................

Gradul profesional................................................................

Codul de parafă al medicului.................................................

Programul de lucru................................................................

Medic de familie angajat*)

Numele..............................prenumele.................................

Cod numeric personal...........................................................

Gradul profesional................................................................

Codul de parafă al medicului.................................................

Programul de lucru................................................................

 

*) În cazul cabinetelor medicale individuale.

 

1. Asistent medical

Numele..............................prenumele..................................

Cod numeric personal...........................................................

2.............................................................................................

c)......................................................................”

22. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate, potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, la valoarea pentru un punct «per capita», respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical, precum şi la tarifele pe servicii exprimate în lei pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012, pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, depuse lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate, la data de................

Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.”

23. În anexa nr. 3, la articolul 9, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53) cu următorul cuprins:

„(51) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 7 pct. 46, se aplică următoarele sancţiuni:

a) avertisment - pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru;

b) diminuarea cu 10% a tarifului pe serviciu exprimat în lei în asistenţa medicală primară - pentru a două lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru.

(52) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 7 pct. 47, se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate prescrise în cadrul unui trimestru.

(53) Pentru punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (51) şi (52), nerespectarea obligaţiilor de la art. 7 pct. 46 şi 47 se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea lunară/trimestrială a raportării prescripţiilor medicale de către farmacii cu raportările medicilor prescriptori, luând în considerare şi perioada de valabilitate a prescripţiilor medicale.”

24. În anexa nr. 3, ta articolul 9, alineatele (6)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (3)-(5), alin. (51) lit. b) şi alin. (52) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzuta la alin, (51) lit. b) şt alin. (52) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.

(7) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (3)-(5), alin. (51) lit. b) şi alin. (52) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (3)-(5), alin. (51) lit. b) şr alin. (52) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

(9) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3)-(5), alin. (51) lit. b) şi alin. (52) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.”

25. În anexa nr. 4, punctul V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„V. Obligaţiile medicului înlocuitor

Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.

În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.”

26. În anexa nr. 5, punctul V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„V. Obligaţiile medicului înlocuitor

Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.

Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv.

În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.”

27. În anexa nr. 6, la articolul 5, punctele 8, 31 Şi 32 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„8. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică; să asigure numai utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la data la care prescrierea se face numai electronic; să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

………………………………………………………………….

31. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale, fie copiata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate. În aceste situaţii furnizorul de servicii medicale poate elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, situaţie în care medicii raportează în format electronic casei de asigurări de sănătate, la aceeaşi dată prevăzută în contract pentru raportarea activităţii lunare, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul, numărul şi seria chitanţei prin care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este înregistrata consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de trimitere/prescripţiei medicale;

32. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prescripţie medicală, precum şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la acesta contravaloarea serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

28. În anexa nr. 6, la articolul 5, după punctul 43 se introduc trei noi puncte, punctele 44-46, cu următorul cuprins:

„44. să utilizeze începând cu data de 1 iulie 2012 prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Prin excepţie, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line, iar după această dată se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi off-line;

45. să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line; în situaţia în care nu a putut fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută anterior, acesta are obligaţia să raporteze la casa de asigurări de sănătate în format electronic, la data prevăzută în contract/convenţie prescripţiile off-line prescrise în luna pentru care se face raportarea;

46. să introducă în sistemul informatic, în situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia de la pct. 45, toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line sau are obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate la data prevăzută în contract/convenţie, în format electronic, prescripţiile off-line prescrise în trimestrul anterior. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul III al anului 2012.”

29. În anexa nr. 6, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt:

Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din:

a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv, stabilită potrivit lit. a), înmulţit cu 1,5;

c) o sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de aceştia, decontate prin tarif pe serviciu exprimat în lei, numai pentru semestrul II al anului 2012.

(2) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nou-venit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia:

a) Medic de familie nou-venit

Numele............................., prenumele.................................

Codul numeric personal...........................................................

Gradul profesional................................................................

Codul de parafă al medicului.................................................

Programul de lucru................................................................

Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a).................lei

Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea..........%

Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit...........lei

Pentru semestrul II al anului 2012, la venitul lunar medicul încasează şi suma corespunzătoare serviciilor a căror plată se face prin tarif exprimat în lei.

Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plăteşte la data de.........., pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de..................

b) Medic de familie nou-venit

Numele............................., prenumele.................................

Codul numeric personal...........................................................

Gradul profesional................................................................

Codul de parafă al medicului.................................................

Programul de lucru................................................................

Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a)..................lei

Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea..........%

Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit................lei

Pentru semestrul II al anului 2012, la venitul lunar medicul încasează şi suma corespunzătoare serviciilor a căror plată se face prin tarif exprimat în lei.

Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plăteşte la data de ................... pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de..............

Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.

c)............................................................................................

30. În anexa nr. 6, la articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) la a două constatare, se diminuează cu 10% suma stabilită conform art. 31 alin. (1) lit. a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate.”

31. În anexa nr. 6, la articolul 7 alineatul (2), li tara b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) la a două constatare se diminuează suma stabilită conform art. 31 alin, (1) lit. a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii.”

32. În anexa nr. 6, la articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) În cazul în care în derularea convenţiei se constată, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate, că serviciile raportate conform convenţiei nu au fost efectuate, la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită conform art. 31 alin. (1) lit. a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii.”

33. În anexa nr. 6, la articolul 7, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

„(31) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 5 pct. 45 se aplică următoarele sancţiuni:

a) avertisment - pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru;

b) diminuarea cu 10% a tarifului/serviciu exprimat în lei în asistenţa medicală primară - pentru a două lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru.

(32) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 5 pct. 46 se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate prescrise în cadrul unui trimestru.

(33) Pentru punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (31) şi (32), nerespectarea obligaţiilor de la art. 5 pct. 45 şi 46 se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea lunară/trimestrială a raportării prescripţiilor medicale de către farmacii cu raportările medicilor prescriptori, luând în considerare şi perioada de valabilitate a prescripţiilor medicale.”

34. În anexa nr. 6, la articolul 7, alineatele (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1)-(3), alin. (31) lit. b) şi alin. (32) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (31) lit. b) şi alin. (32) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.

(5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1)-(3), alin. (31) lit. b) şi alin. (32) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1)-(3), alin. (31) lit. b) şi alin. (32) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

(7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1)-(3), alin. (31) lit. b) şi alin. (32) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.”

35. În anexa nr. 7, la capitolul I litera C punctul C2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„C2. Specialităţile clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic, serviciile diagnostice şi terapeutice (numai pentru pachetul de servicii medicale de bază) pentru care plata serviciilor medicale se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi serviciile (numai pentru pachetul de servicii medicale de bază) pentru care plata se face prin tarif pe serviciu exprimat în lei:”.

36. În anexa nr. 7, la capitolul I litera C, punctul C2, după subpunctul II se introduce un nou subpunct, subpunctul III, cu următorul cuprins:

„III. Serviciile pentru care plata se face prin tarif pe serviciu exprimat în lei şi tarifele aferente acestora sunt:

Recomandare prescripţie medicală electronică on-line şi off-line:

1. recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/medic cu program de lucru mai mare sau egal cu 35 de ore/săptămână, pentru un număr reprezentând mai mult de 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni..................................100 lei/lună;

2. recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/med ic cu program de lucru mai mare sau egal cu 35 de ore/săptămână, pentru un număr reprezentând între 50% şi 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni..................................50 lei/lună;

3. recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/medic cu program de lucru între 17,5 inclusiv şi 35 de ore/săptămână, pentru un număr reprezentând mai mult de 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni..................................60 lei/lună;

4. recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/medic cu program de lucru între 17,5 inclusiv şi 35 de ore/săptămână, pentru un număr reprezentând între 50% şi 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni.................................30 lei/lună.

Suma aferentă acestor servicii se acordă numai pentru semestrul II al anului 2012.”

37. În anexa nr. 7, la capitolul II, în tabel, poziţia 184 „Endoscopie gastro-duodenală1)” se abrogă.

38. În anexa nr. 7, la capitolul III punctul 1, nota 7 partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NOTA 7:

Serviciile prevăzute la codurile 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 9.1, 9.2 şi 9.3 se acordă astfel:”.

39. În anexa nr. 7, la capitolul III, punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. Pachetul minimal de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară. Se acordă servicii medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la nota 2 de la pct. 1. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă la nivelul cabinetului se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform legii.

Persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate (radiografii dentare) şi tratamentul prescris de medicii de medicină dentară.

3. Pachetul de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, conform legii:

a) se acordă serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la nota 2 de la pct. 1. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă la nivelul cabinetului se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform legii.

Persoanele beneficiare ale pachetului de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate (radiografii dentare) şi tratamentul prescris de medicii de medicină dentară;

b) pentru persoanele cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani din categoriile de persoane prevăzute la art. 214 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă serviciile medicale de medicină dentară de la pct. 1 «Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară».”

40. În anexa nr. 7, la capitolul IV, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Serviciile pentru care plata se face prin tarif exprimat în lei şi tarifele aferente acestora sunt:

Prescripţie medicală electronică on-line şi off-line:

1. recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/medic cu program de lucru mai mare sau egal cu 35 de ore/săptămână, pentru un număr reprezentând mai mult de 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni...............100 lei/lună;

2. recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/medic cu program de lucru mai mare sau egal cu 35 de ore/săptămână, pentru un număr reprezentând între 50% şi 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni..................................50 lei/lună;

3. recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/medic cu program de lucru între 17,5 inclusiv şi 35 de ore/săptămână, pentru un număr reprezentând mai mult de 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni.................................60 lei/lună;

4. recomandare prescripţii medicale electronice on-line şi off-line/medic cu program de lucru între 17,5 inclusiv şi 35 de ore/săptămână, pentru un număr reprezentând între 50% şi 70% din numărul total al prescripţiilor medicale recomandate în cadrul unei luni................................30 lei/lună.

Suma aferentă acestor servicii se acordă numai pentru semestrul II al anului 2012.”

41. În anexa nr. 8, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale decontate prin tarif exprimat în puncte prevăzute în anexa nr. 7 la ordin, dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii respectivi, luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct. Numai pentru semestrul ii al anului 2012, casele de asigurări de sănătate decontează şi contravaloarea serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei prevăzute în cap. I lit. C pct. C2 subpct. III din anexa nr. 7 la ordin.”

42. În anexa nr. 8, la articolul 4, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, în luna respectivă, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. Numai pentru semestrul II ai anului 2012, la suma cuvenită lunar se adaugă şi suma aferentă serviciilor a căror plată se face prin tarif exprimat în lei,

………………………………………………………………….

(4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv.

Pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012, fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: din fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice aferent trimestrului respectiv se scade suma pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat în lei corespunzătoare trimestrului respectiv,

Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical astfel obţinută este valabilă şi pentru serviciile medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti şi nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu.”

43. În anexa nr. 8, la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru, în cazul specialităţilor clinice, se corectează până la sfârşitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi, implicit, valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. La regularizarea trimestrului IV al anului 2012 se au în vedere şi serviciile pentru care plata se face prin tarif exprimat în lei omise la raportare în perioada în care au fost realizate sau raportate eronat în plus.”

44. În anexa nr. 8, la articolul 14, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate se face în funcţie de:

a) numărul de servicii medicale - consultaţii;

b) numărul de cazuri finalizate de recuperare, medicină fizică şi balneologie realizat atât în cabinetele medicale, cât şi în bazele de tratament, înmulţit cu tarifele din anexa nr. 7 la ordin, după caz, diminuate conform alin. (4), în limita sumelor contractate.

Decontarea lunară a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat dacă numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună mai mic de 8,5, decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei: tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună/10 (număr mediu zile de tratament contractat). Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare, medicină fizică şi balneologie raportate în luna respectivă;

c) suma cuvenită pentru serviciile a căror plată se face prin tarif exprimat în lei prevăzute la cap. IV pct. 3 din anexa nr. 7 la ordin. Această sumă se acordă numai pentru semestrul II al anului 2012.”

45. În anexa nr. 8, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică şi balneologie, paraclinice şi de medicină dentară care nu se regăsesc în anexa nr. 7 la ordin se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.

(2) Medicii din specialităţile clinice, inclusiv recuperare-reabilitare a sănătăţii, au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate, pentru serviciile medicale care se regăsesc în anexa nr. 7 la ordin; în această situaţie medicii din specialităţile clinice, inclusiv recuperare-reabilitare a sănătăţii, pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, situaţie în care medicii raportează în format electronic casei de asigurări de sănătate, la aceeaşi dată prevăzută în contract pentru raportarea activităţii lunare, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul, numărul şi seria chitanţei prin care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este înregistrată consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de trimitere/prescripţiei medicale.”

46. În anexa nr. 8, la articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti, precum şi alte categorii de personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001. Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică şi balneologie şi de medicină dentară pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, folosind formularul de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, dacă din motive justificate nu poate fi utilizată prescrierea electronică, cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.

47. În anexa nr. 12, la articolul 7, punctele 12, 30 şi 31 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„12. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică; să asigure numai utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la data la care prescrierea se face numai electronic; să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

………………………………………………………………….

30. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personala pentru unele serviciile medicale, fie copiata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate, pentru serviciile medicale care se regăsesc în anexa nr. 7 la ordin. În aceste situaţii, furnizorii de servicii medicale pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, caz în care medicii raportează casei de asigurări de sănătate, la aceeaşi dată prevăzută în contract pentru raportarea activităţii lunare, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul, numărul şi seria chitanţei prin care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este înregistrată consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de trimitere/prescripţiei medicale;

31. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prescripţie medicală, precum şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la acesta contravaloarea serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;”.

48. În anexa nr. 12, la articolul 7, punctul 27 se abrogă.

49. În anexa nr. 12, la articolul 1, după punctul 37 se introduc trei noi puncte, punctele 38-40, cu următorul cuprins:

„38. să utilizeze începând cu data de 1 iulie 2012 prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Prin excepţie, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line. iar după această dată se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi off-line;

39. să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line; în situaţia în care nu a putut fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută anterior, acesta are obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate în format electronic, la data prevăzută în contract/convenţie, prescripţiile off-line prescrise în luna pentru care se face raportarea;

40. să introducă în sistemul informatic, în situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia de la pct. 39, toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line sau are obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate, la data prevăzută în contract/convenţie, în format electronic, prescripţiile off-line prescrise în trimestrul anterior. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul III al anului 2012.”

50. În anexa nr. 12, la articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu sunt tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, tarif pe serviciu exprimat în lei numai pentru semestrul II al anului 2012, tarif pe consultaţie şi tarif pe serviciu medical - caz pentru servicii medicale de acupunctura exprimate în lei.

………………………………………………………………….

(3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi prin tarif pe serviciu exprimat în lei se face conform prevederilor din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”

51. În anexa nr. 12, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni; decontarea contravalorii serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate se face pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, depuse lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate, la data de..............

Pentru serviciile medicale decontarea se face la valoarea minimă garantată pentru un punct unică pe ţară, iar pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012 şi la nivelul tarifului pe serviciu exprimat în lei.

Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.

Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitivă a unui punct. La regularizarea trimestrului IV al anului 2012 se au în vedere şi serviciile pentru care plata se face prin tarif exprimat în lei.”

52. În anexa nr. 12, la articolul 13, după alineatul (3) se Introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

„(31) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 7 pct. 39, se aplică următoarele sancţiuni:

a) avertisment - pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru;

b) diminuarea cu 10% a tarifului pe serviciu exprimat în lei în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice - pentru a două lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru.

(32) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 7 pct. 40, se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate prescrise în cadrul unui trimestru.

(33) Pentru punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (31) şi (32), nerespectarea obligaţiilor de la art. 7 pct. 39 şi 40 se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea lunară/trimestrială a raportării prescripţiilor medicale de către farmacii cu raportările medicilor prescriptori, luând în considerare şi perioada de valabilitate a prescripţiilor medicale.”

53. În anexa nr. 12, la articolul 13, alineatele (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1), (2), (3), alin. (31) lit. b) şi alin. (32) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzuta la alin. (31) lit. b) şi alin. (32) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.

(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), (2), (3), alin. (31) lit. b) şi alin. (32), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz.

(6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1), (2), (3), alin. (31) Iii. b) şi alin. (32) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1), (2), (3), alin. (3i) lit. b) şi alin. (32) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.”

54. În anexa nr. 12, la articolul 14, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2), precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 13 alin. (3).”

55. În anexa nr. 14, la articolul 7, punctele 12 şi 27 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„12. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică; să asigure numai utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la data la care prescrierea se face numai electronic; să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

………………………………………………………………….

27. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prescripţie medicală, precum şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;”.

56. În anexa nr. 14, ta articolul 7, punctul 30 se abrogă.

57. În anexa nr. 14, la articolul 7, după punctul 32 se introduc trei noi puncte, punctele 33-35, cu următorul cuprins:

„33. să utilizeze începând cu data de 1 iulie 2012 prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Prin excepţie, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line, iar după această dată se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi off-line;

34. să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line; în situaţia în care nu a putut fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută anterior, aceştia au obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate, în format electronic, la data prevăzută în contract/convenţie, prescripţiile off-line prescrise în luna pentru care se face raportarea;

35. să introducă în sistemul informatic, în situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia de la pct. 34, toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line sau au obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate, la data prevăzută în contract/convenţie, în format electronic, prescripţiile off-line prescrise în trimestrul anterior. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul III al anului 2012.”

58. În anexa nr. 14, la articolul 15, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

,,(31) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 7 pct. 34, se dă avertisment pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru.

(32) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 7 pct. 35, se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate prescrise în cadrul unui trimestru.

(33) Pentru punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (31) şi (32), nerespectarea obligaţiilor de la art. 7 pct. 34 şi 35 se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea lunară/trimestrială a raportării prescripţiilor medicale de către farmacii cu raportările medicilor prescriptori, luând în considerare şi perioada de valabilitate a prescripţiilor medicale”

59. În anexa nr. 14, la articolul 15, alineatele (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (32) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (32) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directa sau executare silită, în condiţiile legii.

(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (32), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz.

(6) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. (1), (2), (3) şi (32) se face prin plată directă sau executare silită, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1), (2), (3) şi (32) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.”

60. În anexa nr. 14, la articolul 16, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), pentru fiecare situaţie, precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 15 alin. (3).”

61. În anexa nr. 15, la articolul 8, punctele 12, 29 şi 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„12. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică; să asigure numai utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la data la care prescrierea se face numai electronic; să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

………………………………………………………………….

29. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale, fie copiata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate, pentru serviciile care se regăsesc în anexa nr. 7 la ordin. În aceste situaţii, furnizorii de servicii medicale pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, caz în care medicii raportează în format electronic casei de asigurări de sănătate, la aceeaşi dată prevăzută în contract pentru raportarea activităţii lunare, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul, numărul şi seria chitanţei prin care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este înregistrata consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de trimitere/prescripţiei medicale;

30. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, prescripţie medicală, precum şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la acesta contravaloarea serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;”.

62. În anexa nr. 15, la articolul 8, punctul 24 se abrogă.

63. În anexa nr. 15, la articolul 8, după punctul 37 se introduc trei noi puncte, punctele 38-40, cu următorul cuprins:

„38. să utilizeze începând cu data de 1 iulie 2012 prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Prin excepţie, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line, iar după această dată se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi off-line;

39. să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line; în situaţia în care nu a putut fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută anterior, acesta are obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate, în format electronic, la data prevăzută în contract/convenţie, prescripţiile off-line prescrise în luna pentru care se face raportarea;

40. să introducă în sistemul informatic, în situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia de la pct. 39, toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line sau are obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate, la data prevăzută în contract/convenţie, în format electronic, prescripţiile off-line prescrise în trimestrul anterior. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul Ifl al anului 2012.”

64. În anexa nr. 15, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Modalitatea de plată a serviciilor medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie, acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare în sistemul asigurărilor de sănătate, este tariful pe serviciu medical - consultaţie şi tariful pe caz, exprimat în lei, şi numai pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012 şi la tariful pe serviciu exprimat în lei, prevăzute în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, CU modificările şi completările ulterioare.”

65. În anexa nr. 15, la articolul 11 alineatul (1), prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie, acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, se face pe baza numărului de servicii medicale - consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare, medicină fizică şi balneologie realizate şi a tarifelor pe serviciu medical - consultaţie şi a tarifului pe serviciu medical - caz, în limita sumelor contractate, iar pentru trimestrele III şi IV ale anului 2012 şi la nivelul tarifului/serviciu pentru prescriere electronică, exprimat în lei, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data de....................”

66. În anexa nr. 15, la articolul 18, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

„(31) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 8 pct. 39, se aplică următoarele sancţiuni:

a) avertisment - pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru;

b) diminuarea cu 10% a tarifului/serviciu exprimat în lei în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie - pentru a două lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru.

(32) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. 8 pct. 40, se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate prescrise în cadrul unui trimestru.

(33) Pentru punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (31) şi (32), nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 pct. 39 şi 40 se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea lunară/trimestrială a raportării prescripţiilor medicale de către farmacii cu raportările medicilor prescriptori, luând în considerare şi perioada de valabilitate a prescripţiilor medicale.”

67. În anexa nr. 15, la articolul 18, alineatele (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1), (2), (3), alin. (31) lit. b) şi alin. (32) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (31) lit. b) şi alin. (32) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.

(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), (2), (3), alin. (31) lit. b) şi alin. (32) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz.

(6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1), (2), (3), alin. (31) lit. b) şi alin. (32) se face prin plată directă sau executare silită, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1), (2), (3), alin. (31) lit. b) şi alin. (32) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.”

68. În anexa nr. 15, la articolul 19, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2), pentru fiecare situaţie, precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 18 alin. (3).”

69. În anexa nr. 17, la articolul 3, ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tariful pe caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maximum 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în anexa nr. 17Ade 1.444 lei (tariful pe caz rezolvat Ł 1/3 x valoarea relativă a cazului x 1.444) şi nu poate fi mai mare de 480 lei.”

70. În anexa nr. 17, la articolul 5 alineatul (1) litera a) punctul a3), ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Suma disponibilă în bugetul casei de asigurări de sănătate cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti pentru calculul sumelor suplimentare se repartizează proporţional spitalelor pe baza formulei de mai sus. Suma suplimentară ce poate fi contractată de casa de asigurări de sănătate cu fiecare spital poate varia cu până la +/- 30% faţă de suma suplimentară repartizată proporţional spitalelor, în funcţie de particularităţile de la nivel local.”

71. În anexa nr. 17, la articolul 5 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate, prevăzute în anexa nr. 16 la ordin.

Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă, cât şi pentru spitalizare de zi, tariful pe caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maximum 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în anexa nr. 17A de 1.444 lei (tariful pe caz rezolvat Ł 1/3 x valoarea relativă a cazului x 1.444) şi nu poate fi mai mare de 480 lei, cu excepţia institutelor de boli cardiovasculare, pentru care tariful pe caz rezolvat în spitalizare de zi nu poate fi mai mare de 1/3 din tariful pe caz rezolvat în spitalizare continuă al fiecărui institut de boli cardiovasculare.

Suma contractată de către spital pentru servicii de spitalizare de zi nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă, astfel:

- pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate mai mari de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă, casele de asigurări de sănătate contractează indicatori pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012 în limita a maximum 25%, cu următoarele excepţii:

- unităţile sanitare care derulează programe naţionale de sănătate, dar nu mai mult de 50%;

- institutele de boli cardiovasculare care derulează programe naţionale de sănătate, pentru care se poate depăşi limita de 50%;

- pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate mai mici de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă, casele de asigurări de sănătate contractează pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012 o sumă la nivelul celei decontate în anul anterior, majorată cu o sumă reprezentând 5% din suma decontată pentru spitalizarea continuă în anul anterior, dar fără a depăşi 25% din valoarea totală contractată pentru spitalizare continuă, pentru anul 2012.”

72. În anexa nr. 17, la articolul 9 alineatul (1) litera h), ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tariful pe caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maximum 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în anexa nr. 17Ade 1.444 lei (tariful pe caz rezolvat Ł 1/3 x valoarea relativă a cazului x 1.444) şi nu poate fi mai mare de 480 lei, cu excepţia institutelor de boli cardiovasculare, pentru care tariful pe caz rezolvat în spitalizare de zi nu poate fi mai mare de 1/3 din tariful pe caz rezolvat în spitalizare continuă al fiecărui institut de boli cardiovasculare.”

73. În anexa nr. 17A, în tabel, poziţiile 1, 10, 21, 28, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 61, 79, 85, 98, 106, 114, 124, 129, 130, 150, 169, 173, 174, 178, 189, 190, 196, 207, 209, 222, 228, 229, 230, 235, 257,259, 262, 271, 272, 290, 297, 306, 308, 311, 319, 323, 329, 350, 351, 354, 369, 372 şi 375 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod spital

Denumire spital

ICM2011

TCP 2012

„1.

AB01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

1.1279

1444

……………………………………………………………..

10.

AG01

Spitalul Judeţean Piteşti

1.2424

1444

21.

AR01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad

1.0469

1444

28.

B01

Spitalul Clinic «Sf. Maria» Bucureşti

0.9438

1509

40.

B11

Institutul Oncologic «Praf. Dr. Al. Trestioreanu» Bucureşti

0.7578

1770

47.

B15

Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular «Foişor» Bucureşti

1.1542

1910

48.

B16

Spitalul Clinic Colentina Bucureşti

1.4120

1444

49.

B18

Institutul Clinic Fundeni Bucureşti

1.1438

1808

50.

B19

Institutul de Boli Cardiovasculare «C. C. Iliescu» Bucureşti

2.2980

1444

51.

B20

Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti

1.0248

1444

……………………………………………………………..

61.

B32

Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL «Prof. Dr. D. Hociotă» Bucureşti

1.3957

1444

……………………………………………………………..

79.

BC01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

0.9662

1444

……………………………………………………………..

85.

BC08

S.C. POLIMED S.R.L.

0.6763

1444

……………………………………………………………..

98.

BN01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa

0.9713

1444

……………………………………………………………..

106.

BT01

Spitalul Judeţean de Urgenţă «Mavromati» Botoşani

0.9809

1444

……………………………………………………………..

114.

BV02

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I. A. Sbârcea» Braşov

0.8040

1444

……………………………………………………………..

124.

BV18

Clinicile ICCO S.R.L.

1.7789

1444

……………………………………………………………..

129.

BZ01

Spitalul Judeţean Buzău

0.9899

1444

130.

BZ02

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat

0.8361

1444

……………………………………………………………..

150.

CL03

Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară

0.7583

1444

……………………………………………………………..

169.

CV01

Spitalul Judeţean «Dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe

1.1009

1444

……………………………………………………………..

173.

CV08

S.C.ANDIMEXS.R.L

0.5999

1444

174.

DB01

Spitalul Judeţean Târgovişte

1.1523

1444

……………………………………………………………..

178.

DJ01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova

1.0855

1444

189.

GJ01

Spitalul Judeţean Târgu Jiu

0.8893

1444

190.

GJ02

Spitalul Municipal Motru

0.8735

1444

196.

GL01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi

1.1325

1444


207.

HD01

Spitalul Judeţean Deva

1.2493

1444

209.

HD03

Spitalul Municipal de Urgenţă Petroşani

1.1399

1444

222.

IF06

Spitalul Judeţean «Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena» Ilfov

0.8647

1444

228.

IS03

Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. G.I.M. Georgescu» Iaşi

2.4199

1444

229.

IS04

Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» Iaşi

1.2414

1806

230.

IS05

Spitalul Clinic da Obstetrică-Ginecologie «Cuza-Vodă» Iaşi

1.0942

1444

235.

IS11

Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. N. Oblu» Iaşi

1.9260

1444

257.

M15

Spitalul Militar de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu»

1.0740

1444

……………………………………………………………..

259.

MH01

Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin

0.9999

1444

……………………………………………………………..

262.

MM01

Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare

1.2507

1444

……………………………………………………………..

271.

MS01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Târgu Mureş

1.7909

1444

272.

MS02

Spitalul Clinic Judeţean Mureş

1.3190

1444

……………………………………………………………..

290.

OT03

Spitalul Municipal Caracal

1.0472

1444

……………………………………………………………..

297.

PH07

Spitalul Municipal Câmpina

0.8526

1444

……………………………………………………………..

306.

PH98

Spitalul Municipal Ploieşti

0.9990

1444

……………………………………………………………..

308.

SB01

Spitalul Clinic Judeţean Sibiu

1.2379

1444

……………………………………………………………..

311.

SB04

Spitalul Municipal Mediaş

0.9885

1444

……………………………………………………………..

319.

SM01

Spitalul Judeţean Satu Mare

0.9794

1444

……………………………………………………………..

323.

SV01

Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava

1.2296

1444

 

329.

SV07

Spitalul Municipal Vatra Dornei

0.7139

1444

……………………………………………………………..

350.

TM01

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara

1.4721

1444

351.

TM02

Spitalul Municipal Clinic de Urgenţă Timişoara

1.1295

1444

 

354.

TM06

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

1.8450

1444

……………………………………………………………..

369.

TR02

Spitalul Municipal Turnu Măgurele

0.6072

1444

372.

TR05

Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede

0.8346

1444

375.

VL01

Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea

0.9717

1444”

 

74. În anexa nr. 17A, la sfârşitul tabelului se introduce o notă cu următorul cuprins:

„NOTA:

Modificările aduse poziţiilor din tabel prin art. unic pct. 73 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 622/214/2012 intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2012.”

75. După anexa nr. 19 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19 bis, cu următorul cuprins:

 

.ANEXA Nr. 19 bis

 

Durata optimă de spitalizare pe secţii/compartimente, stabilită de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

 

Nr. crt.

Cod secţie

Secţia sau compartimentul

Durata optimă de spitalizare (zile) - SNSPMPDSB

1

1011

Boli infecţioase

7

2

1012

Boli infecţioase copii

6

3

1023

HIV/SIDA

7

4

1033

Boli parazitare

5

5

1041

Boli profesionale

10

6

1051

Cardiologie

7

7

1052

Cardiologie copii

6

8

1061

Cronici

12

9

1071

Dermatovenerologie

7

10

1072

Dermatovenerologie copii

7

11

1081

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

6,5

12

1082

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice copii

5

13

1093

Dializă peritoneală

9

14

1101

Endocrinologie

5

15

1102

Endocrinologie copii

5

16

1111

Gastroenterologie

6

17

1121

Geriatrie şi gerontologie

12

18

1131

Hematologie clinică

6

19

1132

Hematologie copii

6

20

1141

Hemodializă

3

21

1151

Imunologie clinică şi alergologie

6

22

1152

Imunologie clinica şi alergologie copii

6

23

1163

Medicină generală

7

24

1171

Medicină internă

8

25

1191

Nefrologie

7

26

1192

Nefrologie copii

6

27

1202

Neonatologie (nou-născuţi şi prematuri)

5

28

1212

Neonatologie (nou-născuţi)

5

29

1222

Neonatologie (prematuri) *)

17

30

1231

Neurologie

8

31

1232

Neurologie pediatrică

7

32

1241

Oncologie medicală

5

33

1242

Oncopediatrie

7

34

1252

Pediatrie

6

35

1262

Pediatrie (pediatrie şi recuperare pediatrică)

5

36

1272

Pediatrie ( recuperare pediatrică)

28

37

1282

Pediatrie cronici

13

38

1291

Pneumologie

10

39

1292

Pneumologie copii

11

40

1301

Pneumoftiziologie **)

37

41

1302

Pneumoftiziologie pediatrică **)

32

42

1311

Psihiatrie acuţi

14

43

1312

Psihiatrie pediatrică

8

 

44

1321

Psihiatrie (nevroze)

16

45

1333

Psihiatrie cronici

49

46

1343

Psihiatrie (acuţi şi cronici)

14

47

1353

Toxicomanie

13

48

1363

Radioterapie

12

49

1371

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

12

50

1433

Reumatologie

9

51

1453

Terapie intensivă coronarieni - UTIC

6

52

1463

Toxicologie

4

53

1473

Secţii sanatoriale

60

54

2013

Arşi

13

55

2023

Anestezie şi terapie intensivă - ATI

4

56

2033

Chirurgie cardiovasculară

9

57

2043

Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari

9

58

2051

Chirurgie generală

7

59

2063

Chirurgie laparoscopică

6

60

2073

Chirurgie artroscopică

5

61

2083

Chirurgie oncologică

8

62

2092

Chirurgie şi ortopedie pediatrică

5

63

2102

Chirurgie pediatrică

6

64

2113

Chirurgie plastică şi reparatorie

6

65

2123

Chirurgie toracică

10

66

2133

Chirurgie vasculară

9

67

2141

Ginecologie

4

68

2151

Gineco-oncologie

5

69

2173

Neurochirurgie

7

70

2181

Obstetrică

4

71

2191

Obstetrică-ginecologie

4

72

2201

Oftalmologie

4

73

2202

Oftalmologie copii

6

74

2211

Ortopedie şi traumatologie

6

75

2212

Ortopedie pediatrică

6

76

2221

Otorinolaringologie (ORL)

6

77

2222

Otorinolaringologie (ORL) copii

4

78

2241

Sterilitate - infertilitate

3

79

2263

TBC osteoarticular

29

80

2281

Transplant medular adulţi

10

81

2282

Transplant medular copii

9

82

2293

Transplant renal

10

83

2301

Urologie

7

84

2302

Urologie pediatrică

7

85

6013

Chirurgie maxilofacială

5

 


*) Pentru prematurul mic şi foarte mic durata optimă de spitalizare este de 110 zile.

**) Pentru tuberculoza multidrogrezistentă (TB MDR) durata optimă de spitalizare este de 120 de zile.

 

NOTA I:

1. La spitalele/secţiile de psihiatrie cronici, pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihic încadraţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani), duratele medii de spitalizare sunt cele efectiv realizate în anul precedent.

2. Pentru secţia recuperare neurologie adulţi «întorsura Buzăului» din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară «Dr. Benedek Geza», judeţul Covasna, durata optimă de spitalizare este de 30 de zile, iar pentru secţiile recuperare neuromotorie «Gura Ocniţei» din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, şi Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie «Dezna», judeţul Arad, durata optimă de spitalizare este de 17 zile.

3. La spitalele/secţiile aferente poziţiei nr. 49 din tabel, durata optimă de spitalizare pentru recuperare pediatrică - distrofici şi patologie posttraumatică sau neurologică de tip infirmitate motorie cerebrală pediatrică este de 60 de zile, iar pentru recuperare medicală, alta decât cea de medicină fizică şi balneologie este de 21 de zile, cu excepţia cazurilor complexe după intervenţii neurochirurgicale: traumatisme vertebro-medulare, traumatisme craniocerebrale, tumori operate şi cazuri complexe neurologice: hemiplegie, boala Parkinson, scleroza multiplă, sechele motorii postencefalopatii, pentru care durata optimă de spitalizare este de 30 de zile.

4. Pentru secţiile recuperare cardiovasculară adulţi din structura Spitalului de Recuperare Cardio­vasculară «Dr. Benedek Geza», judeţul Covasna, durata optimă de spitalizare este de 16 zile. Pentru secţia de recuperare, medicină fizică şi balneologie copii - Băile 1 Mai din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, durata optimă de spitalizare este de 21 de zile.

 

NOTA II:

Anexa nr. 19 bis este utilizată de Ministerul Sănătăţii pentru evaluarea performanţelor manageriale clinice ale spitalelor, cu referire la strategia naţională de raţionalizare a spitalelor.”

 

76. În anexa nr. 20, la articolul 6, literele k) şi af) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,k) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică; să asigure numai utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la data la care prescrierea se face numai electronic; să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie la externare medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

………………………………………………………………..

af) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare-reabilitare cu paturi sau în ambulatoriu, prescripţia medicală, precum şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la acesta contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fond;”.

77. În anexa nr. 20, la articolul 6, după litera am) se introduc patru noi litere, literele an), ao), ap) şi ar), cu următorul cuprins:

„an) să utilizeze începând cu data de 1 iulie 2012 prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Prin excepţie, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line, iar după această dată se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi off-line;

ao) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line, până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line; în situaţia în care nu a putut fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută anterior, acesta are obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate, în format electronic, la data prevăzută în contract/convenţie, prescripţiile off-line prescrise în luna pentru care se face raportarea;

ap) să introducă în sistemul informatic, în situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia de la lit. ao), toate prescripţiile medicale prescrise off-line, până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line, sau are obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate, la data prevăzută în contract/convenţie, în format electronic, prescripţiile off-line prescrise în trimestrul anterior. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul III al anului 2012;

ar) să raporteze consumul de medicamente conform prevederilor legale în vigoare.”

78. În anexa nr. 20, la articolul 7 alineatul (1) litera e), a două teză se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate, tariful pe caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maximum 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în anexa nr. 17A la ordin de 1.444 lei (tariful pe caz rezolvata 1/3xvaloarea relativă a cazului x 1.444) şi nu poate fi mai mare de 480 lei, cu excepţia institutelor de boli cardiovasculare, pentru care tariful pe caz rezolvat în spitalizare de zi nu poate fi mai mare de 1/3 din tariful pe caz rezolvat în spitalizare continuă al fiecărui institut de boli cardiovasculare.”

79. În anexa nr. 20, la articolul 8 alineatul (1), partea Introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute in prezentul contract la art. 7 lit. a) - am) atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează:”.

80. În anexa nr. 20, la articolul 8, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. ao), se dă avertisment - pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru.

(12) în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. ap), se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate prescrise în cadrul unui trimestru.

(13) Nerespectarea obligaţiei de către unităţile sanitare cu paturi prevăzute la art. 6 lit. ar) atrage aplicarea unor sancţiuni, după cum urmează:

a) reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru a 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective;

b) reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv a 7% la valoarea de contract aferentă lunii respective, suplimentar faţă de procentul prevăzut la lit. a).

(14) Pentru punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin (11) şi (12), nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 lit. ao) şi ap) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea lunară/trimestrială a raportării prescripţiilor medicale de către farmacii cu raportările medicilor prescriptori, luând în considerare şi perioada de valabilitate a prescripţiilor medicale.”

81. În anexa nr. 20, la articolul 8, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1), (12) şi (13) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (12) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.

(3) Recuperarea sumei conform alin. (1), (12) şi (13) se face prin plată directă sau prin executare silită, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate”

82. În anexa nr. 29, la articolul 6, literele k) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,k) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică; să asigure numai utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la data la care prescrierea se face numai electronic; să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie la externare medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

……………………………………………………………………………………………..

u) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: prescripţie medicală, precum şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu cu toate datele pe care aceasta trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la acesta contravaloarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;.

83. În anexa nr. 29, la articolul 6, după litera ae) se introduc trei noi litere, literele af)-ah), cu următorul cuprins:

„af) să utilizeze începând cu data de 1 iulie 2012 prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Prin excepţie, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line, iar după această dată se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi off-line;

ag) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line; în situaţia în care nu a putut fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută anterior, acesta are obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate, în format electronic, la data prevăzută în contract/convenţie, prescripţiile off-line prescrise în luna pentru care se face raportarea;

ah) să introducă în sistemul informatic, în situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia de la lit. ag), toate prescripţiile medicale prescrise off-line, până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line, sau are obligaţia să raporteze casei de asigurări de sănătate, la data prevăzută în contract/convenţie, în format electronic, prescripţiile off-line prescrise în trimestrul anterior. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul III al anului 2012.”

84. În anexa nr. 29, la articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile contractuale de către furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie prevăzute în prezentul contract la art. 6 lit. a)-ae) atrage diminuarea valorii de contract pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează:”.

85. În anexa nr. 29, la articolul 10, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. ag), se dă avertisment - pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru;

(12) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. ah) se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate prescrise în cadrul unui trimestru.

(13) Pentru punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (11) şi (12), nerespectarea obligaţiilor de la art. 6 lit. ag) şi ah) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea lunară/trimestrială a raportării prescripţiilor medicale de către farmacii cu raportările medicilor prescriptori, luând în considerare şi perioada de valabilitate a prescripţiilor medicale.”

86. În anexa nr. 29, la articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (1) şi (12) se face din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma prevăzută la alin. (12) depăşeşte prima plată, reţinerea sumei se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii.

(3) Recuperarea sumei conform alin. (1) şi (12) se face prin plată directă sau executare silită, pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.”

87. În anexa nr. 30, la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Medicamentele cu şi fără contribuţie personală se acordă în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicii care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Dacă, din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică on-line şi off-line, se utilizează, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2012, prescripţia medicală off-line, care este document cu regim special şi se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care două exemplare (originalul şi o copie) se depun de asigurat la farmacie şi al treilea exemplar rămâne în carnet la medicul care a eliberat prescripţia. Toate datele vor fi înscrise lizibil, fără modificări, ştersături sau adăugări. În cazul în care o modificare este absolut necesară, această menţiune va fi semnată şi parafată de către persoana care a completat iniţial datele, pe toate formularele.

În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea preparatelor stupefiante şi psihotrope se realizează conform reglementărilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare, iar formularul de prescripţie medicală cu regim special este considerat prescripţie medicală off-line.

După data de 31 decembrie 2012 se utilizează numai prescripţia electronică on-line şi, în cazuri justificate, prescripţia electronică off-line. Prescripţia medicală cu regim special utilizată pentru preparatele stupefiante şi psihotrope îşi păstrează regimul de prescripţie medicală off-line şi după data de 31 decembrie 2012.”

88. În anexa nr. 30, la articolul 1, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

„(11) Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line are două componente: componenta care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de farmacist, denumite în continuare componentă prescriere, respectiv componentă eliberare.

Seria şi numărul prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line sunt unice, sunt generate automat prin sistemul de prescriere electronică de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi sunt atribuite fiecărui furnizor de servicii medicale/medic care are încheiată convenţie pentru prescriere de medicamente.

Casele de asigurări de sănătate organizează evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi a celor electronice off-line, pe medic prescriptor, şi vor atribui furnizorilor de servicii medicale/medicilor care au încheiate convenţii pentru prescriere de medicamente un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line, la solicitarea acestora.

(12) În cazul prescrierii electronice on-line, în situaţia în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, acesta listează un exemplar al prescripţiei medicale (componentă prescriere) care poartă confirmarea semnăturii electronice extinsă şi îl înmânează asiguratului pentru depunerea la farmacie şi poate lista un alt exemplar al prescripţiei electronice (componenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie.

Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică medicamentele

În numele asiguratului listează un exemplar al prescripţiei electronice on-line (componenta eliberare) - ce conţine confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, care se depune la casa de asigurări de sănătate împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), factura şi borderoul centralizator în vederea decontării. Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat inclusiv de către asigurat/persoana care ridică medicamentele

În numele acestuia. În cazul eliberării medicamentelor prescrise de mai mult de o farmacie, prescripţia medicală (componenta prescriere) se depune la casa de asigurări de sănătate numai de prima farmacie care a eliberat medicamente.

(13) În cazul prescrierii electronice on-line, în situaţia în care medicul prescriptor nu are semnătură electronică extinsă, acesta listează obligatoriu două exemplare pe suport hârtie (componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, din care un exemplar rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie şi un exemplarii înmânează asiguratului pentru a se depune de către acesta la farmacie, Farmacia listează pe suport hârtie prescripţia medicală electronică (componenta eliberare), cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, care se semnează şi de asigurat sau de persoana care ridică medicamentele, pe care împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) o ataşează la factura şi borderoul centralizator care se depun la casa de asigurări de sănătate în vederea decontării. Farmacia îşi poate păstra pentru evidenţa proprie o copie după prescripţia medicală electronică (componenta prescriere).

(14) În cazul prescrierii electronice off-line, medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescripţiei electronice (componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, din care un exemplar îl păstrează pentru evidenţa proprie şi două exemplare le înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, care se semnează şi de asigurat sau de persoana care ridică medicamentele, pe care farmacia o ataşează, alături de un exemplar al prescripţiei depuse de asigurat, la factura şi borderoul centralizator care se înaintează casei de asigurări de sănătate în vederea decontării.”

89. În anexa nr. 30, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Prescripţia medicală se completează în mod obligatoriu cu toate informaţiile solicitate în formularul de prescripţie medicală cu regim special, precum şi în formularul de prescripţie medicală electronică, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(2) Medicamentele cuprinse în prescripţie medicale care nu conţin toate datele obligatorii a fi completate de medic, prevăzute în formularul de prescripţie medicală cu regim special, respectiv în formularul de prescripţie medicală electronică, nu se eliberează de către farmacii şi nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.”

90. În anexa nr. 30, la articolul 5, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaţionale (DCI), iar în cazuri justificate medical, prescrierea se face pe denumire comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor pe denumire comercială, justificarea medicală va avea în vedere efectele secundare sau ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiaşi DCI şi pentru care medicul prescriptor a întocmit fişă de farmacovigilenţă pe care a înaintat-o Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.”

91. În anexa nr. 30, la articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Eliberarea medicamentelor se face de către farmacie, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile în care furnizorul de medicamente respectiv are contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract/convenţie medicul prescriptor.

Primitorul semnează de primirea medicamentelor pe prescripţia medicală, pe care se menţionează numele, prenumele, adresa completă numai pentru formularul cu regim special off-line, prescrisă în 3 exemplare, seria şi numărul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal (CNP)/numărul cârdului european/numărul paşaportului, data eliberării.

(2) În situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente cuprinse în prescripţia medicală cu regim special off-line prescrisă în 3 exemplare, acestea se anulează în faţa primitorului pe luate exemplarele prescripţiei medicale, prin tăiere cu o linie sau prin înscrierea menţiunii «anulat», nefiind permisă eliberarea altor medicamente din farmacie în cadrul sumei respective.

Pentru prescripţia electronică on-line şi off-line în care medicul prescriptor are sau nu are semnătură electronică extinsă, în situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente cuprinse în prescripţie, farmacistul va completa componenta eliberare din prescripţie numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia pe care primitorul semnează, cu precizarea poziţiei/poziţiilor din componenta prescriere a medicamentelor la care renunţă, şi care se depune de farmacie la casa de asigurări de sănătate. În această situaţie medicamentele neeliberate nu pot fi eliberate de nicio altă farmacie.

Pentru prescripţia electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, pentru DCI-urile/medicamentele neeliberate de farmacie şi la care asiguratul nu renunţă, şi care pot fi eliberate de alte farmacii, farmacia care a eliberat medicamente va lista un exemplar (componenta eliberare) cu DCI/medicamentele eliberate care va fi înmânat asiguratului pentru a se prezenta la altă farmacie.

Pentru prescripţia electronică off-line sau on-line în care medicul prescriptor nu are semnătură electronică, prescripţia se poate elibera numai de către o singură farmacie.

Furnizorii de medicamente eliberează medicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile C1 şi C3, ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială. În cazul în care medicamentele eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripţiei. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceluiaşi DCI au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripţiei.”

92. În anexa nr. 30, la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidenţă distinctă pentru fiecare sublistă, Farmaciile întocmesc borderouri centralizatoare distincte pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor din sublistă B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii medicale în condiţiile prevăzute la art. 102 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrui sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, pentru care se completează prescripţii distincte. Pe borderou fiecare prescripţie medicală poartă un număr curent care trebuie să fie acelaşi cu numărul de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală. Borderoul va conţine şi codul de parafă al medicului, codul numeric personal al asiguratului, numărul cârdului european şi ţara, pentru titularii de cârd european de asigurări sociale de sănătate, respectiv numărul paşaportului, ţara şi tipul de formular, pentru beneficiarii formularelor europene. În borderouri vor fi evidenţiate distinct prescripţiile întocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii, precum şi prescripţiile eliberate pentru titularii de cârd european şi beneficiarii formularelor europene (distinct pentru fiecare lip de formular european).

Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice: a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor din sublistă B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 102 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, pentru care se completează prescripţii distincte.

Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea medicamentelor din prescripţiile eliberate de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii, precum şi pentru sumele decontate pentru prescripţiile eliberate pentru titularii de cârd european şi beneficiarii formularelor europene (distinct pentru fiecare tip de formular european).”

93. În anexa nr. 31, la articolul 7, literele n) şi y) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„n) să anuleze, prin tăiere cu o linie sau prin înscrierea menţiunii «anulat», DCI-urile/medicamentele care nu au fost eliberate, în faţa primitorului, pe toate exemplarele prescripţiei medicale - formular cu regim special off-line completat în 3 exemplare, în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind permisă eliberarea altor medicamente din farmacie în cadrul sumei respective;

……………………………………………………………………………………………..

y) să întocmească evidenţe distincte, conform prevederilor legale în vigoare, pentru medicamentele acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cârdului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului [CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, după caz, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale CU prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, şi au obligaţia să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale documentele justificative care atestă serviciile acordate pentru această categorie de persoane;”.

94. În anexa nr. 31, la articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate se face pe baza următoarelor acte în original: factură, borderouri centralizatoare, prescripţii medicale, cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal şi a datei de emitere a acestora. În situaţia în care în acelaşi formular de prescripţie se înscriu medicamente din mai multe sub/iste, farmaciile întocmesc borderou centralizator cu evidenţă distinctă pentru fiecare sublistă. În borderouri vor fi evidenţiate distinct prescripţiile întocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii. Farmaciile întocmesc borderouri centralizatoare distincte pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor din sublistă B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 102 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, pentru care se completează prescripţii distincte.

Pe borderou fiecare prescripţie medicală poartă un număr curent care trebuie să fie acelaşi cu numărul de ordine pe care 1 poartă prescripţia medicală. Borderoul va conţine şi codul de parafă al medicului, codul numeric personal al asiguratului, numărul cârdului european, pentru titularii de cârd european de asigurări sociale de sănătate, respectiv ţara, numărul paşaportului şi tipul de formular, pentru beneficiarii formularelor europene. În borderouri vor fi evidenţiate distinct prescripţiile întocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii, precum şi prescripţiile eliberate pentru titularii de cârd european şi beneficiarii formularelor europene.

Pentru furnizorii de medicamente care au în structură mai multe farmacii/oficine locale de distribuţie, documentele mai sus menţionate se întocmesc distinct pentru fiecare dintre acestea.”

95. În anexa nr. 36, la articolul 4, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, dacă. din motive justificate, nu poate fi utilizată prescrierea electronică; să asigure numai utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate de la data la care prescrierea se face numai electronic; să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, conform specializării, în concordanţă cu diagnosticul, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;1.

96. În anexa nr. 36, la articolul 4, după litera g) se introduc patru noi litere, literele h)-k), cu următorul cuprins:

,,h) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate: bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice şi paraclinice, prescripţia medicală, precum şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fond;

i) să utilizeze începând cu data de 1 iulie 2012 prescripţia medicală electronică on-line şi, în situaţii justificate, prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Prin excepţie, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line, iar după această dată se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi off-line;

j) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise off-line, până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut prescrierea off-line; în situaţia în care nu a putut fi pusă în aplicare obligaţia prevăzută anterior, aceştia au obligaţia să raporteze la casa de asigurări de sănătate în format electronic, la data prevăzută în contract/convenţie, prescripţiile off-line prescrise în luna pentru care se face raportarea;

k) să introducă în sistemul informatic, în situaţia în care nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la lit. j), toate prescripţiile medicale prescrise off-line, până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line, sau au obligaţia să raporteze la casa de asigurări de sănătate la data prevăzută în contract/convenţie, în format electronic, prescripţiile off-line prescrise în trimestrul anterior. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul III al anului 2012.”

97. În anexa nr. 36, după articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 4 lit. j), se dă avertisment - pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru.

(2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 4 lit. k), se reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate prescrise în cadrul unui trimestru.

(3) Reţinerea sumelor prevăzute la alin. (2) şi la art. 4 lit. h) se face prin plată directă sau prin executare silită atât pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cât şi pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(4) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic.

(6) Pentru punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2), nerespectarea obligaţiilor de la art. 4 lit. j) si k) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea lunară/trimestrială a raportării prescripţiilor medicale de către farmacii cu raportările medicilor prescriptori, luând în considerare şi perioada de valabilitate a prescripţiilor medicale.”

98. În anexa nr. 36, la articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-h) asumate prin prezenta convenţie, constatată cu ocazia controlului efectuat de casa de asigurări de sănătate;”.

99. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma „cod numeric personal (CNP)” se înlocuieşte cu sintagma „cod numeric personal/cod unic de asigurare, după caz”.

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Doru Bădescu

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială MUNTENIA TRANZACŢII IFN - S.A.

 

Având în vedere cele consemnate în Nota nr. VI/5/8.757 din 15 mai 2012 privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României a instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială MUNTENIA TRANZACŢII IFN - S.A., întocmită pe baza constatărilor cuprinse în Nota de constatare înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu nr. 7.261 din 12 aprilie 2012,

în baza art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 privind numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială MUNTENIA TRANZACŢII IFN - S.A., cu sediul în municipiul Câmpulung, str. Walter Mărăcineanu nr. 8, judeţul Argeş, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J03/874/2010, cod unic de înregistrare 27370803, înscrisă în Registrul general la secţiunea k) „Activităţi multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-03-110268.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 11 iunie 2012.

Nr. 605.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.