MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 415/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 415         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 iunie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

78. - Lege pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Araba Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 

Tratat între România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate

 

415. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnal la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. - Ordonanţă de urgenţa pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

 

29. - Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut I a art. III din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat

 

DECIZII ALE PRIMULUI-M1NISTRU

 

380. - Decizie privind eliberarea domnului Robert Bucur din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

381. - Decizie privind numirea doamnei Adriana Donţu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

133. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 

4.346. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.102/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină „Copiii Harului” din municipiul Lugoj

 

4.364. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electromecanic”, calificarea profesională „tehnician electromecanic”, nivelul „postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul „mecanic”, calificarea profesională „maistru mecanic”, domeniul „textile-pielărie”, calificarea profesională „maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar Industrial din municipiul Râmnicu Sărat

 

4.365. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”. domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificările profesionale „tehnician drumuri şi poduri”, „maistru construcţii civile, industriale şi agricole” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar „Dan Mateescu” din municipiul Călăraşi

 

4.366. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul „energetic”, calificarea profesională „maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Energetic din municipiul Cluj-Napoca

 

4.367. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician transporturi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Emil Racoviţă” din municipiul Roşiori de Vede

 

4.368. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul .servicii”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Ploieşti

 

4.369. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Tom şi Jerry” din municipiul Galaţi

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

15. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Tratatul dintre România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 78.

 

TRATAT

între România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate

 

România şi Republica Arabă Siriană, denumite în continuare părţi contractante,

dornice să intensifice relaţiile bilaterale şi să stabilească o cooperare eficientă în domeniul transferării persoanelor condamnate,

cu intenţia de a facilita reabilitarea persoanelor condamnate şi de a le oferi acestora posibilitatea de a-şi executa pedepsele în mediul lor social de origine,

au convenit următoarele;

 

ARTICOLUL 1

 

În sensul prezentului tratat, următorii termeni vor avea înţelesurile de mai jos:

1. pedeapsă - durata pedepsei privative de libertate aplicate unei persoane condamnate care a făcut obiectul unei hotărâri penale;

2. hotărâre - hotărâre judecătoreasca pronunţată de o instanţă penală, care prevede o pedeapsă;

3. persoana condamnată - persoana care execută o hotărâre definitivă şi executorie, în penitenciar sau în alte locuri de detenţie;

4. statul de condamnare - statul în care persoana este condamnată;

5. statul de executare - statul unde persoana condamnată urmează să fie transferată în vederea executării restului din pedeapsă;

6. autoritatea competentă - autoritatea fiecărei părţi contractante care este competentă să transfere persoana condamnată;

7. cetăţean - oricare cetăţean al uneia dintre părţile

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile contractante se angajează să îşi acorde reciproc asistenţa cea mai largă posibil în materia transferării persoanelor condamnate către statul de origine, în vederea executării pedepselor pronunţate de instanţele unuia dintre cele două state împotriva unui cetăţean al celuilalt stat, în condiţiile prevăzute de prezentul tratat.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Transferarea persoanei condamnate se efectuează în baza cererii formulate de statul de condamnare sau de statul de executare.

2. Persoana condamnată sau rudele acesteia (părinţi, soţ, copii, sau, în lipsa acestora, alte rude) ori reprezentantul său legal are/au dreptul să depună o cerere de transferare, la autoritatea competentă din statul de condamnare sau din statul de executare.

3. Statul de condamnare notifica persoanei condamnate care poate beneficia de prevederile prezentului tratat hotărârile pronunţate împotriva acesteia pe teritoriul său.

4. Transferarea se efectuează odată ce ambele state, de condamnare şi de executare, precum şi persoana condamnată şi-au exprimat consimţământul.

 

ARTICOLUL 4

 

Statul de condamnare refuză transferarea persoanei condamnate atunci când:

1. hotărârea nu este definitivă şi executorie;

2. potrivit legii statului de executare, infracţiunea care face obiectul hotărârii pronunţate nu este prevăzută ca infracţiune pe teritoriul acestuia sau nu este sancţionată cu o pedeapsă privativă de libertate;

3. persoana condamnată nu şi-a exprimat consimţământul cu privire la transferare sau se află în imposibilitatea de a-şi exprima liber voinţa din cauza vârstei, bolii sau debilităţii psihice ori reprezentantul său legai nu şi-a exprimat consimţământul;

4. persoana condamnată îşi revocă consimţământul înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive de transferare de către ambele părţi;

5. restul rămas de executat din pedeapsa privativă de libertate este mai mic de 6 luni la momentul formulării cererii de transferare, iar în cazuri excepţionale părţile contractante pot aproba transferarea chiar dacă restul rămas de executat din pedeapsă este mai mic de 6 luni;

6. transferarea persoanei condamnate prejudiciază siguranţa statului de condamnare.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Transferarea persoanei condamnate se amână dacă acţiunea sau inacţiunea care face obiectul hotărârii pronunţate în statul de condamnare este în curs de cercetare, urmărire penală sau judecată în statul de executare, până la finalizarea acesteia; aşadar, dacă printr-o hotărâre a unei instanţe din statul de executare se dispune, potrivit legislaţiei proprii, că persoana nu răspunde penal pentru faptele respective, persoana condamnată nu va fi transferată.

2. Transferarea persoanei condamnate se amână până la plata de către aceasta a amenzilor şi despăgubirilor pentru prejudicii, precum şi a oricăror alte obligaţii prevăzute în hotărârea de condamnare.

 

ARTICOLUL 6

 

Persoana condamnată care deţine cetăţenia ambelor părţi contractante nu va fi transferată, iar în cazuri excepţionale transferarea poate avea loc, cu acordul părţilor contractante, dacă persoana condamnată îşi exprimă consimţământul.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Pentru transferarea persoanei condamnate în vederea executării unei pedepse, autoritatea competentă a uneia dintre părţile contractante trebuie să adreseze o cerere în această privinţă autorităţii competente a celeilalte părţi contractante, cererea urmând să fie formulata în scris, tradusă în limba engleză, având ataşate la aceasta:

a) informaţii privind identificarea persoanei condamnate (numele, prenumele, numele tatălui, precum şi locul şi data naşterii);

b) informaţii privind cetăţenia şi domiciliul persoanei condamnate;

c) informaţii privind starea de sănătate şi situaţia socială a persoanei condamnate, precum şi orice recomandări privind continuarea tratamentului.

2. Autoritatea competentă a statului de condamnare trebuie să furnizeze, pe lângă documentele sus-menţionate, următoarele informaţii:

a) copia certificată a hotărârii definitive, precum şi documentele care fac dovada începerii executării hotărârii;

b) documente care să precizeze perioada pe care persoana condamnată a executat-o, precum şi restul din pedeapsă rămas de executat;

c) un document referitor la executarea altor sancţiuni, dacă este cazul;

d) prevederile în baza cărora a fost pronunţată hotărârea împotriva persoanei condamnate;

e) consimţământul scris al persoanei condamnate cu privire la transferarea sa în vederea executării pedepsei în statul de executare sau consimţământul reprezentantului legal al acesteia, dacă persoana condamnată se află în imposibilitatea de a-şi exprima în mod liber voinţa din cauza vârstei, a stării de sănătate sau a situaţiei psihice. Statul de condamnare acordă statului de executare posibilitatea să verifice, prin intermediul unui consul sau al oricărei alte persoane cu calitate oficială, dacă consimţământul a fost exprimat de bunăvoie.

3. Dacă este necesar, autorităţile competente ale părţilor contractante pot furniza documente, copii ale prevederilor legale relevante ale statului de executare sau alte informaţii suplimentare.

4. Persoana condamnată sau reprezentantul legal al acesteia trebuie sa fie notificat în scris cu privire la hotărârea adoptată de autorităţile competente ale părţilor contractante.

5. Coordonatele autorităţilor competente vor fi transmise prin schimb de scrisori.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Autoritatea competentă a părţii contractante către care a fost înaintată cererea de transferare informează autoritatea competentă a celeilalte părţi contractante, în termen de 3 luni - care poate fi prelungit cu încă 3 luni cu acordul ambelor părţi - de la data primirii documentelor necesare, cu privire la acordul sau refuzul de a efectua transferarea sau de a primi persoana condamnată, în conformitate cu condiţiile prevăzute de prezentul tratat.

2. Data, locul şi procedurile de transferare a persoanei condamnate vor fi stabilite de comun acord între autorităţile părţilor contractante competente să pună în executare pedeapsa.

3. După finalizarea tuturor procedurilor referitoare la transferarea persoanei condamnate, transferarea va avea loc în termen de maximum 30 de zile.

4. În caz de forţă majoră care împiedică transferarea persoanei condamnate, partea contractantă interesată o informează despre aceasta pe cealaltă parte contractantă şi, ulterior, ambele părţi contractante vor stabili o nouă dată pentru transferare.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Statul de executare trebuie să asigure executarea de către persoana condamnată a restului din pedeapsă.

2. Orice alte pedepse pronunţate în statul de condamnare vor fi executate în statul de executare, dacă legislaţia acestuia o permite.

3. Autorităţile competente ale statului de executare continuă executarea hotărârii în baza deciziei autorităţilor competente ale acestuia.

4. Executarea hotărârii este guvernată de legea statului de executare, care este singurul competent să stabilească condiţiile de executare a pedepsei.

 

ARTICOLUL 10

 

Persoana condamnată care a fost transferată către statul de executare va suporta aceleaşi consecinţe juridice ca orice altă persoană condamnată pentru aceeaşi infracţiune

 

ARTICOLUL 11

 

Persoana condamnată care a fost transferată în vederea executării pedepsei nu poate fi din nou urmărită penal, judecată sau condamnată pe teritoriul statului de executare pentru aceeaşi infracţiune pentru care a fost pronunţată o hotărâre în statul de condamnare.

 

ARTICOLUL 12

 

Statul de executare notifică statului de condamnare următoarele:

1. executarea integrală a pedepsei prevăzute în hotărâre;

2. dacă statul de condamnare solicită un raport asupra oricărui aspect legat de executarea pedepsei;

3. evadarea persoanei condamnate dintr-un centru de detenţie;

4. decesul persoanei condamnate;

5. dacă persoana condamnată beneficiază de o graţiere colectivă.

 

ARTICOLUL 13

 

Statul de condamnare notifică statului de executare următoarele:

1. graţierea individuală pe care o acordă persoanei transferate;

2. graţierea colectivă de care beneficiază persoana transferată;

3. orice anulare sau modificare a hotărârii în urma revizuirii acesteia.

 

ARTICOLUL 14

 

Notificarea prevăzută la articolele 12-13 din prezentul tratat va fi însoţită de toate documentele pertinente (copia hotărârii, graţierea colectivă ori individuală sau orice alte documente relevante).

 

ARTICOLUL 15

 

1. Statul de condamnare este titularul dreptului de a acorda graţierea individuală a persoanei condamnate.

2. Persoana transferată beneficiază de graţierea colectivă acordată în statul de condamnare sau în statul de executare.

3. Dreptul de a revizui hotărârea aparţine instanţelor competente din statul de condamnare. În cazul in care prezenţa acesteia este necesară în cadrul procedurii de revizuire în statul de condamnare, persoana condamnată va fi transferată temporar în statul de condamnare, cu condiţia returnării acesteia într-un termen rezonabil stabilit de statul de executare.

4. Dacă persoanei transferate i se acordă graţierea individuală, precum şi dacă aceasta beneficiază de graţiere colectivă, iar hotărârea pronunţată împotriva sa este modificată prin revizuire potrivit prevederilor alineatelor 1-3 din prezentul articol, atunci statul de executare trebuie să asigure executarea acesteia.

 

ARTICOLUL 16

 

Dacă persoana condamnată care a fost transferată este infectată cu o boală gravă ori suferă de un handicap sever, atunci reprezentantul său legal sau orice rudă a acesteia poate adresa statului de condamnare o cerere de acordare a graţierii individuale, cerere pe care acesta o va soluţiona potrivit legilor sale proprii.

 

ARTICOLUL 17

 

Cheltuielile legate de transferarea persoanei condamnate care sunt efectuate înainte de transferare se suportă de către partea care Ie-a efectuat, iar statul de executare urmează să suporte celelalte cheltuieli referitoare la transferarea persoanei condamnate.

 

ARTICOLUL 18

 

Prevederile prezentului tratat referitoare la transferarea persoanelor condamnate sunt aplicabile şi în ceea ce priveşte hotărârile aflate în curs de executare înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat.

 

ARTICOLUL 19

 

Prevederile prezentului tratat nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor contractante care rezultă din alte acorduri internaţionale la care părţile contractante sunt părţi.

 

ARTICOLUL 20

 

Orice dificultate apărută din aplicarea prezentului tratat se soluţionează de comun acord prin consultări directe sau pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 21

 

Fiecare dintre părţile contractante poate solicita modificarea prevederilor prezentului tratat printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi contractante pe canale diplomatice. Asemenea modificări se elaborează sub formă de protocoale separate şi vor produce efecte în acelaşi mod precizat în prezentul tratat.

Prezentul tratat este valabil pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare după data primirii ultimei notificări, pe canale diplomatice, din partea oricăreia dintre părţile contractanta, prin care se comunică finalizarea procedurilor de ratificare, în conformitate cu legislaţia internă a fiecărei părţi contractante.

Prezentul tratat îşi încetează efectele la 6 luni de la data la care oricare dintre părţile contractante notifică celeilalte părţi, pe canale diplomatice, intenţia sa de a denunţa prezentul tratat.

Încetarea efectelor prezentului tratat nu afectează eventualele cereri de transferare formulate în cadrul perioadei de valabilitate a prezentului tratat.

Întocmit în dublu exemplar la Bucureşti la 10 noiembrie 2010, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate exemplarele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru România,

Cătălin Marian Predoiu,

ministrul justiţiei

Pentru Republica Arabă Siriană.

Walid Al-Moalem,

ministrul de externe

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat ia Bucureşti fa 10 noiembrie 2010, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 415.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

 

În contextul dificultăţilor economice în care se regăseşte sectorul agricol din România, în special operatorii economici care au beneficiat de sume alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru a iniţia sau a dezvolta investiţii prin care să contribuie la ocuparea forţei de muncă şi la valorificarea resurselor economice ale spaţiului rural,

în contextul recomandărilor Curţii de Conturi Europene cu privire la statutul de împrumuturi al sumelor alocate de la bugetul de stat pentru susţinerea instrumentelor financiare de garantare instituite de statul român în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în condiţiile în care, ca urmare a crizei economico-financiare traversate, foarte mulţi beneficiari de garanţii au dificultăţi în rambursarea creditelor garantate, fapt ce determină executarea acestora, având în vedere necesitatea protejării acestor fonduri în situaţia executării garanţiilor, în vederea restituirii integrale ia finalul schemelor de garantare instituite, prin reglementarea de urgenţă, ca surse de plată a garanţiilor executate numai din dobânzile acumulate prin plasarea sumelor alocate,

având, de asemenea, în vedere că o bună parte din beneficiarii publici eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală care au încheiate contracte de finanţare cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit nu pot beneficia de garanţiile acordate de Fondurile de garantare care derulează schemele de garantare reglementate prin actele normative în vigoare şi nu pot utiliza astfel avansurile acordate pentru realizarea proiectelor de investiţii aprobate, fapt ce îngreunează absorbţia fondurilor europene alocate României şi compromiterea realizării unor obiective de investiţii de cea mai mare importanţă în dezvoltarea spaţiului rural,

date fiind consecinţele negative care pot să apară în cazul în care situaţia expusă nu se reglementează, în sensul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul act normativ ar conduce la rezilierea multor contracte de finanţare din fonduri europene care ar modifica semnificativ în sens negativ gradul de absorbţie şi utilizarea a fondurilor europene alocate României, la intrarea în insolvenţă a multor beneficiari ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, fapt care s-ar reflecta imediat în pierderea locurilor de muncă ale angajaţilor implicaţi şi la neîncasarea sumelor pe care operatorii economici viabili ar putea să ie achite către bugetul consolidat,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,Art. 3 - Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea şi va fi utilizată exclusiv pentru plata garanţiilor executate şi a comisioanelor de garantare.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Sumele alocate din fond sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori.

(2) Sumele alocate din fond, dobânzile aferente acestora şi sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea

riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, după caz, în situaţia contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit.”

3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate din fond pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate din fond se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 15 ale lunii curente.”

Art. II. - (1) Până la data finalizării contractelor de credit, persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale care au încheiat contracte de garantare până la data de 31 decembrie 2009 în baza Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările ulterioare, rămân scutite de la plata comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare.

(2) Acoperirea comisioanelor de garantare prevăzute la alin. (1) se suportă din dobânzile încasate de fondurile de garantare din plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. III. - Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare şi/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform art. 48, este venit neimpozabil pentru acestea şi va fi utilizată exclusiv pentru plata garanţiilor executate”.

2. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Fondurile alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori.

(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, după caz, în situaţia contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit.

(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor fi utilizate, pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama fondurilor alocate în condiţiile prezentei legi, precum şi în condiţiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin plata valorii garanţiei în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanţie executate de APDRP pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de finanţare.”

3. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,Art. 55. - În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

4. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 551, cu următorul cuprins:

„Art. 551. - Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 15 a lunii curente.”

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1.. - (1) în scopul facilitării accesului la sprijinul finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, fondurile de garantare pot acorda scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP, beneficiarilor care prezintă contracte de finanţare încheiate cu APDRP.

(2) Valoarea scrisorii de garanţie acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar va fi de 110% din valoarea avansului prevăzut în contractele de finanţare încheiate cu APRDP.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiari ai scrisorilor de garanţie prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi entităţi care nu desfăşoară activităţi generatoare de venituri din activităţi economice directe, după caz, astfel:

a) comunele şi oraşele;

b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - definite potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) organismele de drept public - aşezăminte culturale, constituite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi structuri religioase, constituite conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările ulterioare;

d) grupurile de acţiune locală (GAL) - parteneriate locale, alcătuite din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

e) organizaţiile şi federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii - persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Sumele alocate din fond pot fi utilizate exclusiv pentru garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prevăzuţi la art. 3, prin contractul de finanţare nerambursabilă, cu o expunere a plafonului anual de garantare de până la 5 ori.

(2) Sumele alocate din fond, dobânzile aferente acestora şi sumele alocate din bugetul MADR sunt utilizate de fondurile de garantare pentru: acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului finanţat din FEADR prevăzuţi la art. 3, prin contractul de finanţare nerambursabilă.

(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea sumelor alocate acestora în depozite bancare sau titluri de stat sunt venituri neimpozabile pentru acestea şi vor fi utilizate exclusiv pentru plata obligaţiilor de decurg din executarea garanţiilor acordate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, prin plata valorii garanţiei în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanţie executate de APDRP.

(4) Valoarea creanţelor recuperate reprezintă venit neimpozabil pentru fondurile de garantare şi reîntregesc sumele alocate.”

4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate din fond pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate din fond se va realiza din bugetul MADR”.

5. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către beneficiarii garanţiilor în scopul realizării de investiţii se stabileşte pentru fiecare an calendaristic prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3) Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii scrisorilor de garanţie sunt venituri ale fondurilor de garantare şi se vor înregistra ca venituri curente în momentul încasării.”

6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din scrisorile de garanţie, executate de APDRP, au regim de creanţă fiscală.

(2) Executarea de către fondurile de garantare a creanţei rezultate din neonorarea la scadenţă de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare se va face, în cazul beneficiarilor publici şi al organismelor de drept public, cu prioritate asupra sumelor defalcate din bugetul de stat, a conturilor deschise la Trezoreria Statului sau, după caz, a conturilor curente declarate la emiterea scrisorii de garanţie ori deschise şi declarate ulterior.

(3) în cazul grupurilor de acţiune locală şi al organizaţiilor şi federaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, biletul la ordin emis de către reprezentantul legal al asociaţiei, respectiv de către directorul organizaţiei sau federaţiei, în favoarea fondurilor de garantare reprezintă titlu executoriu.

(4) în vederea executării silite, biletul la ordin menţionat la alin. (3) va fi transmis de către fondurile de garantare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în limita sumei plătite efectiv de către APDRP, în temeiul căruia Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va efectua executarea silită potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Odată cu transmiterea biletului la ordin, fondul de garantare va indica suma de recuperat, precum şi data scadenţei acesteia,

(5) Pentru neplata la scadenţa înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, beneficiarul debitor datorează obligaţii fiscale accesorii care vor fi calculate şi comunicate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Sumele încasate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit procedurilor reglementate la alin. (3) şi (5) sunt venituri ale bugetului de stat.”

7. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite MADR situaţia sumelor primite şi utilizate. În vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la Min sterul Finanţelor Publice până la data de 15 a lunii curente.”

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 28.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, prin care se modifică pct. 21 al alin. (1) de la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, definind instituţia de evidenţă ca fiind instituţia care are ca atribuţie legală evidenţa asiguraţilor din sistemul public de pensii, respectiv Casa Naţională de Pensii Publice şi casele de pensii sectoriale,

ţinând seama de faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a creat cadrul legal de integrare în sistemul unitar de pensii publice a persoanelor aparţinând sistemelor neintegrate sistemului public de pensii - cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, iar în conformitate cu art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 persoanele din cadrul acestor categorii de personal a căror identitate constituie informaţie clasificată, potrivit legii, nu participă la fondurile de pensii administrate privat,

având în vedere faptul că, datorită intervalului scurt de timp alocat, aplicarea Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, a generat dificultăţi majore nu numai în implementarea informatică la nivelul caselor de pensii sectoriale a actelor normative care reglementează sistemul unitar de pensii publice şi domeniul evidenţei contribuabililor şi a contribuţiilor datorate, în cazul cadrelor militare în activitate, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, dar şi în stabilirea unor proceduri tehnic-metodologice cât mai viabile pentru asigurarea îndeplinirii în bune condiţii a atribuţiilor ce le revin pentru activitatea privind stabilirea şi piaţa contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat,

ţinând seama de faptul că impedimentele anterior menţionate, alături de contextul lipsei acute de fonduri băneşti şi a personalului necesar, au generat imposibilitatea adoptării, în termenul legal, a unui mecanism viabil de funcţionare a modalităţii de participare la fondurile de pensii private pentru cadrele militare, poliţiştii ori funcţionarii publici cu statut special din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,

considerând că elementele sus-menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare impune adoptarea imediată a unor noi măsuri de concepţie tehnic-informatică la nivelul caselor de pensii sectoriale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, se prorogă până la data de 31 decembrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul justiţiei,

Titus Corlăţean

Directorul Serviciului Român de informaţii,

George Cristian Maior

 

Bucureşti, 20 iunie 2012.

Nr. 29.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Robert Bucur din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

Având în vedere propunerea ministrului culturii şi patrimoniului naţional, formulată prin Adresa nr. 2.947 din 7 iunie 2012,

în temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 137 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Robert Bucur se eliberează din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 iunie 2012.

Nr. 380.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea doamnei Adriana Donţu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

Având în vedere propunerea ministrului culturii şi patrimoniului naţional, formulată prin Adresa nr. 2.948 din 7 iunie 2012,

în temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 137 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Adriana Donţu se numeşte în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 21 iunie 2012.

Nr. 381.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Procesul-verbal nr. 25/2012 cu clasificatorii autorizaţi pentru specia porcine transmis de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi Referatul Direcţiei generale control şi inspecţii nr. 232.120/15 iunie 2012,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- după poziţia 473 se introduc 16 poziţii noi, poziţiile 474-489, care vor avea următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Numele şi prenumele

Specia

Domiciliul

Codul numeric personal

474.

BokorZsombor

porcine

oraşul Sovata, Str. Salcâmului nr. 10, judeţul Mureş

1881125268888

475.

Cojan Sorin-Daniel

porcine

comuna Săbăoani, satul Traian, judeţul Neamţ

1860105270827

476.

Comloşan Jiviţa

porcine

municipiul Timişoara, str. Constantin Brâncoveanu nr. 9, ap. 3, judeţul Timiş

1700112354797

477.

Gyenics Karoly Tiberiu

porcine

municipiul Timişoara, Intrarea Lugojului nr. 20, sc. B, et. 4, ap. 13, judeţul Timiş

1740628354781

478.

Marinescu Mihaela

porcine

municipiul Piteşti, str. Naum Râmniceanu, bl. D1, sc. A, et. 4, ap. 82, judeţul Argeş

2671114035052

479.

Rogoveanu Robert

porcine

municipiul Timişoara, str. Martir Ioan Stanciu nr. 9, sc. A, ap, 2, judeţul Timiş

1761117354811

480.

Sima Ionuţ

porcine

municipiul Brăila, Str. Olteniei nr. 13 bis, judeţul Brăila

1900720090060

481.

Suboni Liubomir

porcine

municipiul Timişoara, Bd. 3 August 1919 nr. 33, sc. B, et. 2, ap. 17, judeţul Timiş

1890720350011

482.

Cîrstea Aurel

porcine

municipiul Codlea, Str. Cetăţii nr. 101, judeţul Braşov

1890907080103

483.

Coman Virgil-Gheorghe

porcine

comuna Slobozia, satul Slobozia, nr. 48, judeţul Argeş

1711017031848

484.

Frăţilă Nicolae-Traian

porcine

municipiul Blaj, str. Gheorghe Şincai nr. 13, judeţul Alba

1691022011852

485.

Irimescu Valentin

porcine

municipiul Codlea, Str. Postăvarului nr. 1, judeţul Braşov

1870703080088

486.

Medriş Mircea-Valentin

porcine

oraşul Teiuş, str, Axente Sever nr. 12, judeţul Alba

1730409015146

487

Rădulescu Iulian-Bogdan

porcine

oraşul Costeşti, Str. Pieţii, bl. C4, sc. F, et. 3, ap. 10, judeţul Argeş

1790802030015

488.

Tulea Florin-Vasile

porcine

municipiul Blaj, Str. Eroilor, bl. 38, ap. 28, judeţul Alba

1721020011848

489.

Zaharia Lucian-Gabriel

porcine

municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 9, bl. CCSUD, sc. B, et. 2, ap. 27, judeţul Prahova

1910624297279”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 iunie 2012.

Nr. 133.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.102/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină „Copiii Harului” din municipiul Lugoj

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de solicitarea Asociaţiei „Legământul Harului1 din municipiul Lugoj nr. 253 din 22 septembrie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I.- Articolul 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.102/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină „Copiii Harului” din municipiul Lugoj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 26 mai 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină «Copiii Harului», cu sediul în municipiul Lugoj, strada Cuza Vodă nr. 10A, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ «preşcolar», limba de predare «română», program «normal/prelungit».”

Art. li. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 4.346.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electromecanic”, calificarea profesională „tehnician electromecanic”, nivelul „postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul „mecanic”, calificarea profesională „maistru mecanic”, domeniul „textile-pielărie”, calificarea profesională „maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar Industrial din municipiul Râmnicu Sărat

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şt completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.25812005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 25 aprilie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 martie-6 aprilie 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electromecanic”, calificarea profesională „tehnician electromecanic”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi”, nivelul „postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul „mecanic”, calificarea profesională „maistru mecanic”, domeniul „textile-pielărie”, calificarea profesională „maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor)”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „seral” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar Industrial, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, Str. Toamnei nr. 4, judeţul Buzău, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar Industrial din municipiul Râmnicu Sărat este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar Industrial din municipiul Râmnicu Sărat, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 4.364.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie”, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificările profesionale „tehnician drumuri şi poduri”, „maistru construcţii civile, industriale şi agricole” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar „Dan Mateescu” din municipiul Călăraşi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 25 aprilie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 martie-6 aprilie 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie”, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificările profesionale „tehnician drumuri şi poduri”, „maistru construcţii civile, industriale şi agricole”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar „Dan Mateescu”, cu sediul în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Bucureşti nr. 8, judeţul Călăraşi, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar „Dan Mateescu” din municipiul Călăraşi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar „Dan Mateescu” din municipiul Călăraşi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 4.365.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul „energetic”, calificarea profesională „maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Energetic din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1,258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 25 aprilie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 martie - 6 aprilie 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (şcoală de maiştri), domeniul „energetic”, calificarea profesională „maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Energetic, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Pascaly nr. 2-4, judeţul Cluj, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Energetic din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii. Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Energetic din municipiul Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 4.366.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician transporturi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Emil Racoviţă” din municipiul Roşiori de Vede

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 25 aprilie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 martie-6 aprilie 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician transporturi”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Emil Racoviţă”, cu sediul în municipiul Roşiori de Vede, strada I.L. Caragiale nr. 7, judeţul Teleorman, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Emil Racoviţă” din municipiul Roşiori de Vede este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar „Emil Racoviţă” din municipiul Roşiori de Vede, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 4.367.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Ploieşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 25 aprilie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 martie-6 aprilie 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie1, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi/frecvenţă redusă” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul UCECOM „Spiru Haret”, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Dr. Toma Ionescu nr. 27. judeţul Prahova, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Ploieşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării. Tineretului si Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul UCFCOM „Spiru Haret” din municipiul Ploieşti, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 4.368.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Tom şi Jerry” din municipiul Galaţi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 25 aprilie 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 martie-6 aprilie 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Tom şi Jerry”, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Morilor nr. 93, judeţul Galaţi, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Tom şi Jerry” din municipiul Galaţi, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2012-2013.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Tom şi Jerry” din municipiul Galaţi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Tom şi Jerry” din municipiul Galaţi revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Tom şi Jerry” din municipiul Galaţi,

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Tom şi Jerry” din municipiul Galaţi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Censio” din municipiul Galaţi, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Tom şi Jerry” din municipiul Galaţi, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru! educaţiei, cercetam, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 4.369.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă, precum şi statele de funcţii şi de personal al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; Colegiul de conducere poate stabili, prin hotărâre, reguli de desfăşurare a şedinţelor sale ordinare şi extraordinare;

c) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea şi încetarea din funcţie a magistraţilor-asistenţi; propunerea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii în formă motivată. Colegiul de conducere poate solicita, în acest sens, Consiliului Superior al Magistraturii informaţii privind cariera profesională şi buna reputaţie a persoanelor vizate;”.

2. La articolul 20, alineatele (2) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întruneşte trimestrial, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare. Convocarea Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se poate face de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau la solicitarea a cel puţin 3 dintre membrii săi. Convocatorul va fi transmis membrilor colegiului de conducere numai însoţit de ordinea de zi.

(3) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este legal constituit în prezenţa a cel puţin 7 dintre membrii săi. Hotărârile Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi.

(4) Secretariatul Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este asigurat de prim-magistratul-asistent. În exercitarea acestei atribuţii, prim-magistratul-asistent conduce personalul desemnat să îşi desfăşoare activitatea în cadrul secretariatului.”

3. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Prin grija secretariatului Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, convocatorul, însoţit de ordinea de zi pentru şedinţele ordinare, se comunică membrilor colegiului de conducere cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei şedinţei, iar înscrisurile se vor comunica membrilor colegiului de conducere cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei; pentru şedinţele extraordinare convocatorul, însoţit de ordinea de zi, se transmite membrilor Colegiului de conducere cu 24 de ore înainte de ora de desfăşurare a şedinţei.

(6) Publicitatea convocatorului, a ordinii de zi a şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a extraselor hotărârilor Colegiului de conducere se va asigura, prin grija secretariatului colegiului, prin postarea acestora în reţeaua intranet a instanţei.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Livia Doina Stanciu

 

Bucureşti, 14 iunie 2012.

Nr. 15.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.