MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 408/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 408         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 19 iunie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

137. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale „Eurobusiness Parc Oradea” - S.R.L.

 

243. - Decizie a preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 147/2012

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

352. - Decizie privind actualizarea taxei de autorizare a asigurătorilor şi reasiguratorilor

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALEAROMÂNIEI

 

8. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

 

9. - Regulament privind procedura de soluţionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată, aplicată de Banca Naţională a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale „Eurobusiness Parc Oradea” - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă cel de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale „Eurobusiness Parc Oradea” - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, judeţul Bihor, având număr de ordine în registrul comerţului J05/2814/2008, cod unic de înregistrare 24734055, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

Art. 2. - Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat în teritoriul administrativ al municipiului Oradea, judeţul Bihor, Şoseaua de centură - Str. Ogorului nr. 4 şi este înscris în Cartea funciară nr. 172045, municipiul Oradea, cu nr. cadastral 172045;

b) este în suprafaţă de 23,8426 ha;

c) este destinat dezvoltării unor proiecte de interes public local, în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.561/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Mănăstirea „Sfintei Cruci” din Oradea în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor.

Art. 3. - (1) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Titlul de parc industrial este valabil pe perioada de existenţă a societăţii-administrator, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislaţia în vigoare.

Art. 4. - Societatea-administrator transmite Ministerului Administraţiei şi Internelor rapoarte semestriale privind activităţile realizate în parcul industrial.

Art. 5. - În baza titlului de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, societăţile comerciale localizate în parcul industrial pot beneficia de ajutor de stat regional pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 9 august 2008;

b) Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.

Art. 6. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlurilor de parc industrial potrivit prezentului ordin este municipiul Oradea, judeţul Bihor.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 14 iunie 2012.

Nr. 137.

 

ANEXĂ*)

 

SCHITA PARC INDUSTRIAL

 


*) Anexa este reprodusă în facsmil.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI

PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 147/2012

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,

preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 147/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea lt nr. 331 şi 331 bis din 16 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 6 subpunctul 6.2, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) un plic sigilat în care vor fi introduse cele 3 exemplare ale planului de investiţii şi care va avea menţiunea «planuri de investiţii - număr RUE». Planul de investiţii în original, numerotat, semnat şi ştampilat va fi scanat şi ataşat şi pe suport electronic (CD) în format PDF sau JPG.”

2. Anexele nr. 8 şi 14 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial a! României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,

Răzvan Ioan Taraş

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 243.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 8 la  procedură)

 

PS-04.02.08

 

CONŢINUT PLAN INVESTIŢII

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 

Se completează numai

de către AIPPIMM

Numărul RUE - Plan de investiţii.......

 

 

1. Date generale

 

1. CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE

(Se completează obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)

 

Subscrisa........................................................ având datele de identificare de mai jos, reprezentată legal prin dl/dna.........................................având calitatea de..............................................solicit finanţarea în condiţiile prevederilor

Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei..............nr. ........./2012.

Titlul planului de investiţii:

 

Denumirea solicitantului:

 

Codul unic de înregistrare:

 

Nr. de înregistrare la ORC:

 

Adresa solicitantului:

 

Judeţul:

 

Codul poştal:

 

Nr. telefon:

 

Nr. fax:

 

E-mail:

 

COD CAEN aferent activităţii principale

 

COD CAEN aferent planului de investiţii:

 

Locaţia implementării planului (adresă):

 

Persoană de contact (denumire, telefon, e-mail):

 

IMM este plătitoare de TVA:

 Da

 Nu

Forma juridică:

SRL, S.R.L-D, S.A. etc.

Capitalul social:

............lei, deţinut de

- persoane fizice:.............%

- persoane juridice:.............%

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior -2011):

 

Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat - pentru 2011): lei

 

Valoarea totală a planului de investiţii (cheltuieli eligibile + neeligibile) - lei:

 

Valoarea eligibilă a planului de investiţii: lei

 

Valoarea AFN - lei:

 

Procent din valoarea eligibilă a planului de investiţii

 

Valoarea contribuţiei proprii (doar pentru cheltuieli eligibile): lei

 

Procent din valoarea eligibilă a planului de investiţii

 

 

2. Viziune, strategie

A. Care este esenţa afacerii dumneavoastră? Ce anume generează bani şi profit?

B1. Menţionaţi clienţii actuali şi potenţiali şi localizarea acestora.

B2. Specificaţi obiectivele planului de investiţii.

 

Obiective

(Indicatori-ţintă)

UM

2012

2013

2014

2015

Cifra de afaceri

lei

 

 

 

 

Profit

lei

 

 

 

 

Număr de salariaţi

Număr de persoane

 

 

 

 

 

C. Enunţaţi „punctele tari” ale afacerii dumneavoastră. În această secţiune faceţi analiza SWOT a acesteia.

 

3. Istoric, management, resurse umane, activitate curentă

3.1. Istoric

Cum a apărut ideea dumneavoastră de afacere?

Care au fost principalele etape de dezvoltare ale afacerii dumneavoastră până în prezent?/Acţiuni întreprinse până la solicitarea AFN (dacă este cazul).

Ce activităţi generează astăzi profitul firmei şi sursele de dezvoltare?

3.2. Management, resurse umane

Management:

 

Numele, prenumele şi vârsta

Funcţia în societate şi principalele responsabilităţi pe scurt

Experienţa în domeniu

Studii/Specializări cu impact asupra afacerii propusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataşaţi un curriculum vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană relevantă. De asemenea ataşaţi documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa. Evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri influenţează în mod pozitiv evoluţia firmei.

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului

 

 

2012

2013

2014

2015

Total, din care:

 

 

 

 

- conducere

 

 

 

 

- TESA

 

 

 

 

- execuţie

 

 

 

 


* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, la momentul depunerii documentaţiei de decont.

 

3.3. Activitatea curentă

3.3.1. Produsele/Serviciile actuale

Descrieţi tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preţuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje în raport cu concurenţa.

 

Produs/Serviciu

Cantitatea vândută la ultima raportare financiară

UM

Valoarea

- lei -

Ponderea în vânzările totale

Produsul 1/Serviciul 1

 

 

 

 

Produsul 2/Serviciul 2

 

 

 

 

Produsul 3/Serviciul 3

 

 

 

 

 

3.3.2. Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale fi servicii

 

Furnizori

Forma juridică şi localitatea

Cantitatea anuală şi % în total necesar aprovizionare materie primă

Valoarea anuală a achiziţiilor

(lei)

Frecvenţa aprovizionării şi termene de plată

Materie primă/Serviciu

 

 

 

 

Materie primă/Serviciu

 

 

 

 

Materie primă/Serviciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondere materii prime importate (%) în total materii prime:

 

 

3.3.3 Descrierea procesului tehnologic actual

Prezentaţi fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în procesul tehnologic. (Se vor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie primă până la vânzarea produselor şi echipamentele/utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producţie şi gradul de încărcare existent)

Evidenţiaţi principalele probleme existente în fluxul tehnologic.

 

4. Prezentarea proiectului

4.1. Descrierea proiectului de investiţii

Precizaţi în ce constă proiectul şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia.

4.2. Locaţia proiectului şi modul de asigurare cu utilităţi

4.3. Modificările necesar a fi operate în structura şi numărul personalului angajat

(Prezentaţi numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus. Noua organigramă poate fi ataşată, dacă e cazul.)

4.4. Dimensionarea valorii de investiţie

 

Elementul de investiţie

Numărul de bucăţi

Valoarea totală fără TVA

- lei -

Valoarea eligibilă

Documentul de fundamentare valoare

Durata de amortizare

(ani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului.

 

4.5. Planul de finanţare a proiectului

Structura de finanţare a proiectului de investiţii:

 

Sursa de finanţare

Fără TVA

AFN

lei

%

Aport propriu

 

 

TOTAL valoare de investiţie

 

100%

 

4.6. Tipul de bunuri/servicii pentru care se solicită finanţarea în cadrul Programului:

 

Denumirea bunului/serviciului1

 

Codul de clasificare

(dacă este cazul)2

Valoarea estimată a cheltuieli;lor eligibile3

Valoarea finanţării nerambursabile4

a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/ multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audiovideo etc.):

1.................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

 

 

b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare:

1..................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare:

1..................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale:

1..................................................................................................

2.................................................................................................

 

 

 

 

e) achiziţionarea de echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale:

1..................................................................................................

2...................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

f) achiziţionarea de electro si motostivuitoare:

1..................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software necesar desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă:

1..................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

 

h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 Mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 Sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare:

1..................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 


1 Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.

2 Se va completa pentru activităţile de achiziţionare a mijloacelor fixe, conform Hotărâri Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

3 Valoarea integrală a cheltuielilor eligibile fără TVA

4 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA, dar nu mai mult de valoarea maximă conform anexei nr. 2 la procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă.

 

 


i) achiziţionarea de mijloace de transport marfă/mijloace de transport care să se încadreze în subgrupa 2.3.2.1.4. din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, pentru activităţile specifice activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă şi aflate în legătură directă sau complementară cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul:

1..................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

j)certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul dintre standardele:

SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calităţii);

SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu);

SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor);

OHSAS 18001:2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale), simplu sau integrat:

1..................................................................................................

2..................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

k) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site, şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN:

1..................................................................................................

2................................................................................................,

3...................................................................................................

 

 

 

l) achiziţionarea de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare5:

1..................................................................................................

2.................................................................................................

3..................................................................................................

 

 

 

m) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie6 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare:

1...................................................................................................

2.................................................................................................

3..................................................................................................

 

 

 

n) achiziţionarea de spaţii, echipamente, utilaje necesare

activităţilor de agrement aflate în legătură directă sau

complementară cu activităţile codului CAEN pe care se

accesează Programul (de exemplu, saune, piscine etc.):

1..................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 


5 Valoarea activului achiziţionat în cazul Programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, exclusiv pentru spaţiile din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.

6 Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţie de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare (abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a produceri energiei din surse regenerabile de energie).

 

 


o) promovarea on-line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic:

1..................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă:

1.................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

r) consultanţă privind întocmirea documentaţiei de implementare a sistemelor de management:

1..................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

 

 

 

 

s) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program:

1..................................................................................................

2...................................................................................................

3...................................................................................................

 

 

 

TOTAL7:

 

 

 


7 Valoarea totală a AFN pentru flecare beneficiar nu poate depăşi 100.000 lei.

 

5. Analiza pieţei

Descrierea principalilor clienţi - segmentul societăţii de piaţă, a principalilor furnizori, concurenţi, a poziţiei produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei.

 

6. Analiza operaţională - după implementarea proiectului

6.1. Descrierea procesului tehnologic

Descrieţi pe scurt fluxul tehnologic după implementarea proiectului.

Evidenţiaţi modificările/îmbunătăţirile aduse de implementarea proiectului în flux.

6.2. Prezentaţi outputurile generate prin implementarea planului de investiţii în termeni de profit, CA şi cotă de piaţă

 

7. Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii

7.1. Numărul de locuri de muncă permanente nou-create, cu normă întreagă (create după încheierea contractului de finanţare - se va prezenta dovada la decont)

7.2. Creşterea cifrei de afaceri faţă de anul anterior

7.3. Creşterea profitului brut faţă de anul anterior

 

8. Justificarea necesităţii finanţării nerambursabile şi a oportunităţii achiziţiei

 

9. A. Sustenabilitatea proiectului

B. Proiecţii financiare

1. Cash flow

 

CASH FLOW

 

Nr. crt.

Explicaţii/lună

L7/2012

L8/2012

L9/2012

L10/2012

L11/2012

L12/2012

AN 2012

AN 2013

AN 2014

AN 2015

I

Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Intrări de lichidităţi (1 +2+3+4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

din vânzări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

din credite primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

alte intrări de numerar (aport propriu etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Alocaţie financiară nerambursabilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total disponibil (I+A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Utilizări numerar din exploatare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferente activităţii desfăşurate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chirii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Utilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Costuri funcţionare birou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cheltuieli de marketing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Asigurări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Reparaţii/Întreţinere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Servicii cu terţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală a proiectului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Credite angajate (inclusiv leasing)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rambursări rate de credit scadente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dobânzi şi comisioane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Plăţi TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rambursări TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Impozit pe profit/cifra de afaceri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Dividende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Total utilizări numerar

* (B+C+D+E+F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Flux net de lichidităţi (A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sold final disponibil (I+H)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Planul de investiţii va fi însoţit în mod obligatoriu de bilanţul contabil la 31 decembrie 2011, înregistrat la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici, în copie certificată.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 14 1a procedură)

 

PS-04.02.14

Grila de evaluare a planului de investiţii

 

Grila de evaluare a planului de investiţii

Punctajul

1. Date generale

0

2. Viziune, strategie

8

3. Istoric, management, resurse umane, activitate curentă

15

4. Prezentarea proiectului

15

5. Analiza pieţei

15

6. Analiza operaţională

9

7. Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii

8

8. Justificarea necesităţii finanţării nerambursabile şi a oportunităţii achiziţiei

5

9. Sustenabilitatea proiectului:

- cash flow pozitiv - 5 puncte

- valoarea cifrei de afaceri nete la 31 decembrie 2011

≤ 100.000 lei - 5 puncte

100.001- 500.000 lei - 10 puncte

500.001-1.000.000 lei - 15 puncte

≥ 1.000.001 lei - 20 de puncte

25

TOTAL:

100

 

NOTĂ:

Punctajul maxim aferent capitolelor se obţine prin tratarea completă a tuturor subcapitolelor din planul de investiţii.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind actualizarea taxei de autorizare a asigurătorilor şi reasiguratorilor

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 29 mai 2012, conform art. 4 alin. (26) şi art. 8 alin. (2) lit. hi) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-a aprobat actualizarea taxei de autorizare a asigurătorilor şi reasiguratorilor,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Un asigurător şi reasigurator care solicită autorizarea conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, achită la depunerea cererii de autorizare o taxă de autorizare de 40.000 lei (RON).

Art. 2. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4.527/2005 privind actualizarea taxei de autorizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.058 din 26 noiembrie 2005.

 

p. Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Gheorghe-Cornel Coca-Constantinescu

 

Bucureşti, 14 iunie 2012.

Nr. 352.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (5) lit. b) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Legii nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament

Articol unic. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 7 alineatul (1), punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. expunere - orice sumă aferentă activelor evidenţiate în bilanţ sau elementelor din afara bilanţului instituţiei financiare nebancare care implica un risc efectiv sau potenţial pentru instituţia financiară nebancară1 şi care rezultă din tranzacţii încheiate cu o contrapartidă în realizarea activităţii de creditare desfăşurate conform obiectului de activitate, cum ar fi: acordare de credite (de consum, ipotecare, imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare etc.), leasing financiar, emiterea de garanţii, asumarea de angajamente de garantare şi asumarea de angajamente de finanţare şi alte forme de finanţare de natura creditului, inclusiv deţinerile de valori mobiliare.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

 

Bucureşti, 11 iunie 2012.

Nr. 8


1 În calculul expunerii vor fi cuprinse inclusiv, dar fără a se limita la acestea, şi următoarele sume: comisioanele percepute de creditor în contextul respectivei operaţiuni de creditare, TVA facturat şi, în măsura în care acestea nu sunt plătite direct de utilizator către terţi, primele datorate pentru asigurarea bun uri Ier ce fac obiectul contractelor de leasing şi comisioanele pentru servicii de înmatriculare.”

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind procedura de soluţionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată, aplicată de Banca Naţională a României

 

Având în vedere prevederile art. 179 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 101 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2,560/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Obiectul şi domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea procedurii de soluţionare de către Banca Naţională a României a reclamaţiilor cu care este sesizată de către utilizatorii serviciilor de plată, când aceştia invocă existenţa unui diferend cu prestatorii lor de servicii de plată.

Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Poate apela la procedura de soluţionare a diferendelor, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament, orice utilizator de servicii de plată, denumit în continuare utilizator-reclamant, care se consideră prejudiciat de către prestatorul său de servicii de plată, denumit în continuare prestator-pârât, ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

Art. 4. - (1) Procedura reglementată de prezentul regulament se aplică exclusiv reclamaţiilor care privesc diferendele rezultate din încălcarea de către prestatorul-pârât a drepturilor utilizatorului-reclamant decurgând din următoarele acte normative:

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, titlurile III şi IV;

b) Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică;

c) Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001.

(2) Nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament reclamaţiile care privesc diferende decurgând din raporturi juridice care nu sunt reglementate de dispoziţiile legale prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Caracterul procedurii si raportul faţă de alte proceduri judiciare şi extrajudiciare de soluţionare a diferendelor

 

Art. 5. - (1) Procedura reglementată de prezentul regulament este facultativă şi nu aduce atingere dreptului utilizatorilor de servicii de plată de a se adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ori de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată sau de a apela la alte forme de soluţionare extrajudiciară a diferendelor.

(2) Banca Naţională a României asigură în mod gratuit aplicarea procedurii de soluţionare a diferendelor cu care este sesizată.

Art. 6. - Banca Naţională a României poate fi sesizată în baza prezentului regulament inclusiv în situaţia în care utilizatorul-reclamant a sesizat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau Garda Financiară ori a înregistrat pe rolul instanţelor competente o acţiune având ca obiect soluţionarea aceluiaşi diferend, dacă în cauză nu a fost pronunţată o hotărâre definitivă şi irevocabilă.

Art. 7. - (1) Procedura reglementată de prezentul regulament este scrisă.

(2) Părţile implicate în diferendul supus procedurii sunt convocate numai în cazul în care Banca Naţională a României considera că astfel se clarifică anumite aspecte ale diferendului cu care a fost sesizată.

Art. 8. - Banca Naţională a României asigură imparţialitatea în soluţionarea reclamaţiilor cu care este sesizată şi păstrează confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor primite pe parcursul procedurii de soluţionare a diferendelor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Motive de respingere a reclamaţiei

 

Art. 9. - Reclamaţia formulată potrivit prezentului regulament se respinge în următoarele cazuri:

a) dacă este formulată de către un prestator de servicii de plată şi nu de utilizatorul acestora;

b) dacă are ca obiect un diferend care nu intră în sfera de aplicare a prezentului regulament, conform art. 4 alin. (1);

c) dacă Banca Naţională a României a mai fost sesizată cu privire la acelaşi diferend, cu excepţia cazului în care au apărut elemente noi, semnificative, de natură a schimba soluţia şi acestea nu au fost cunoscute la momentul analizării diferendului;

d) dacă utilizatorul-reclamant nu face dovada că, înainte de înregistrarea unei reclamaţii la Banca Naţională a României, a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută la art. 10, respectiv s-a adresat în scris prestatorului-pârât şi a primit răspunsul acestuia sau, după caz, a expirat termenul de 30 de zile, fără ca utilizatorul-reclamant să fi primit un răspuns de la prestatorul-pârât;

e) dacă, în urma analizării documentelor şi informaţiilor furnizate de către părţi, rezultă că soluţionarea reclamaţiei necesită şi alte probe, cum ar fi: declaraţii ale martorilor, realizarea de expertize, care nu pot fi administrate la nivelul Băncii Naţionale a României;

f) dacă a fost pronunţată de către instanţa judecătorească competentă o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă în cauza care face obiectul reclamaţiei cu care este sesizată Banca Naţională a României.

 

CAPITOLUL III

Procedura de soluţionare a diferendelor

 

SECŢIUNEA 1

Procedura prealabilă

 

Art. 10. - (1) înainte de a sesiza Banca Naţională a României, utilizatorul-reclamant trebuie să se adreseze, înscris, prestatorului-pârât, în vederea încercării soluţionării diferendului pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care utilizatorul-reclamant consideră că răspunsul primit nu este satisfăcător sau în cazul în care prestatorul-pârât nu răspunde în termen de 30 de zile solicitării formulate potrivit alin. (1), utilizatorul-reclamant poate recurge la prezenta procedură.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Etapele procedurii

 

Art. 11. - Reclamaţia privind diferendul apărut între utilizatorul-reclamant şi prestatorul-pârât se formulează în scris şi se transmite la sediul Băncii Naţionale a României din str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucureşti.

Art. 12. - (1) Reclamaţia formulată potrivit art. 11 trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a) datele de identificare şi de contact ale părţilor;

b) descrierea detaliată a situaţiei;

c) o declaraţie pe propria răspundere a reclamantului, din care să rezulte dacă au fost sesizate şi alte autorităţi ale statului şi că nu a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de către instanţa de judecată în aceeaşi cauză;

d) pretenţiile utilizatorului-reclamant şi, după caz, prevederile legale relevante pe care se întemeiază acestea;

e) lista documentelor fu mizate în susţinerea reclamaţiei;

f) data şi semnătura utilizatorului-reclamant.

(2) Reclamaţia trebuie să fie însoţită de cel puţin următoarele documente:

a) procura specială sau delegaţia avocaţială, în situaţia în care reclamantul este reprezentat;

b) cererea adresată prestatorului-pârât, prin care s-a încercat soluţionarea diferendului şi răspunsul acestuia, după caz;

c) declaraţia pe propria răspundere prin care utilizatorul-reclamant îşi dă consimţământul pentru iniţierea procedurii şi care trebuie să conţină acordul său explicit cu privire la furnizarea către Banca Naţională a României, de către prestatorul-pârât implicat în diferend, a tuturor datelor şi informaţiilor pe care le consideră necesare despre clientul în cauză. Declaraţia descarcă prestatorul-pârât de obligaţia păstrării secretului profesional în domeniul bancar, în raport cu Banca Naţională a României;

d) orice documente pe care utilizatorul-reclamant le poate furniza în susţinerea reclamaţiei sale, certificate pentru conformitate cu originalul, în cazul în care sunt transmise copii.

Art. 13. - (1) în urma reclamaţiei primite, Banca Naţională a României procedează după cum urmează:

a) verifică competenţa sa de soluţionare a diferendului şi, după caz, respinge cererea dacă se constantă existenţa unuia dintre cazurile prevăzute la art. 9;

b) informează în scris prestatorul-pârât asupra reclamaţiei primite şi solicită acestuia un punct de vedere cu privire la susţinerile şi pretenţiile utilizatorului-pârât;

c) solicită documente suplimentare, certificate pentru conformitate cu originalul, în cazul în care sunt transmise copii, şi/sau informaţii suplimentare de la părţile implicate, dacă cele furnizate nu sunt suficiente;

d) în cazul în care apreciază ca fiind necesar, convoacă părţile pentru clarificarea anumitor aspecte ale diferendului;

e) informează utilizatorul-reclamant, înainte de pronunţarea soluţiei, cu privire la răspunsul primit din partea prestatorului-pârât.

Art. 14. - (1) La solicitarea formulată de Banca Naţională a României potrivit art. 13 alin. (1) lit. b), prestatorul-pârât trebuie să comunice dacă este de acord sau nu cu susţinerile şi pretenţiile utilizatorului-reclamant. În cazul respingerii acestora, punctul de vedere se motivează corespunzător şi trebuie să fie însoţit de toate documentele considerate relevante în acest sens, certificate pentru conformitate cu originalul, în cazul în care sunt transmise copii.

(2) Prestatorul-pârât trebuie să transmită Băncii Naţionale a României punctul său de vedere, potrivit alin. (1), în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data primirii solicitării.

(3) în absenţa unui răspuns din partea prestatorului-pârât în termenul prevăzut Ea alin. (2), Banca Naţională a României se pronunţă doar pe baza informaţiilor şi documentelor transmise de utilizatorul-reclamant. În acest caz, termenul prevăzut la art. 16 alin. (2) curge de ia data expirării termenului prevăzut la alin. (2).

Art. 15. - (1) Convocarea părţilor implicate în diferend se face cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data fixată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, şi conţine data, ora şi locul stabilite pentru desfăşurarea procedurii, precum şi precizarea că părţile pot veni personal, pot fi asistate de un avocat sau pot fi reprezentate în baza unei delegaţii avocaţiale sau unei procuri speciale. La convocare se anexează o copie după reclamaţia prin care a fost sesizată Banca Naţională a României.

(2) în urma primirii convocării din partea Băncii Naţionale a României, părţile confirmă, în scris, participarea sau pot solicita ca diferendul să fie analizat în lipsa utilizatorului-reclamant ori, după caz, a prestatorului-pârât.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Soluţia

 

Art. 16. - (1) Banca Naţională a României formulează o soluţie cu privire la un diferend cu care este sesizată în baza prezentului regulament, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea reclamaţiei.

(2) Dacă Banca Naţională a României consideră necesară furnizarea de documente sau informaţii suplimentare din partea utilizatorului-reclamant şi/sau a prestatorului-pârât, un nou termen de 30 de zile se calculează de la data primirii documentelor şi/sau informaţiilor solicitate.

Art. 17. - (1) în vederea formulării unei soluţii, Banca Naţională a României analizează situaţia de fapt în raport cu prevederile legale relevante şi se pronunţă cu privire la respectarea acestora de către prestatorul-pârât.

(2) Soluţia se motivează şi se comunică în scris părţilor implicate în diferend.

Art. 18. - (1) Soluţia formulată de către Banca Naţională a României nu are caracter obligatoriu pentru părţi. Aceasta nu poate fi contestată la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, conform procedurii prevăzute la art. 73 şi 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu poate face obiectul unei căi de atac în instanţă.

(2) Prevederile alin. (1) nu împiedică părţile implicate în diferend să confere caracter obligatoriu soluţiei formulate de către Banca Naţională a României, prin acordul lor constatat printr-un înscris, sau, după caz, să se adreseze instanţei judecătoreşti competente pentru soluţionarea diferendului.

Art. 19. - (1) Dacă, cu ocazia convocării, părţile implicate în diferend ajung la un acord, utilizatorul-reclamant formulează o cerere scrisă prin care îşi retrage reclamaţia.

(2) Reclamaţia formulată de utilizatorul-reclamant rămâne fără obiect dacă, până la pronunţarea unei soluţii, utilizatorul-reclamant comunică Băncii Naţionale a României că a intervenit unul dintre următoarele cazuri:

a) părţile s-au înţeles independent de procedura desfăşurată de către Banca Naţională a României;

b) instanţa competentă a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă în cauza cu care a fost sesizată Banca Naţională a României;

c) părţile au agreat o soluţie pronunţată într-o altă procedură extrajudiciară.

Art. 20. - În cazul în care în soluţia formulată potrivit art. 16 se reţine încălcarea de către prestatorul-pârât a obligaţiilor care îi incumbă potrivit dispoziţiilor cuprinse în actele normative prevăzute la art. 4 alin. (1), acesta informează Banca Naţională a României cu privire la măsurile luate în legătură cu diferendul în cauză ulterior comunicării soluţiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - (1) Reclamaţiile formulate potrivit prezentului regulament se soluţionează de către Direcţia juridică din cadrul Băncii Naţionale a României.

(2) Pentru clarificarea unor aspecte tehnice legate de soluţionarea reclamaţiilor, Direcţia juridică se consultă cu Direcţia stabilitate financiară, Direcţia plăţi şi Direcţia servicii informatice din Banca Naţională a României. În cazul în care se consideră necesar, Direcţia juridică poate solicita şi punctul de vedere al altor direcţii de specialitate din Banca Naţională a României.

Art. 22. - Documentele legate de procedura de soluţionare a diferendelor, inclusiv analizele efectuate şi consemnarea soluţiei formulate, sunt păstrate în arhiva Băncii Naţionale a României pe o perioadă de 10 ani, iar în cazul în care părţile transmit documente originale, se păstrează o copie, iar originalul este restituit părţii în cauză.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 11 iunie 2012.

Nr. 9.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.