MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 406/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 406         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 iunie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

82. - Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

419. - Decret pentru promulgarea Legii privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

593. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs în anul 2012 a posturilor didactice şi de cercetare vacante din instituţiile de învăţământ superior de stat

 

595. - Hotărâre privind numirea controlorului financiar şef la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

23. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea unui stimulent peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului pentru categoriile de imobilizări corporale şi necorporale, în a treia perioadă de reglementare, aferente activităţilor de transport şi înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

140. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria I de admitere

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

4. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 18 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte obligaţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului de a reţine anumite date generate sau prelucrate în cadrul activităţii lor pentru punerea acestora la dispoziţia organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale în scopul utilizării lor în cadrul activităţilor de prevenire, de cercetare, de descoperire şi de urmărire penală a infracţiunilor grave sau pentru rezolvarea cauzelor cu persoane dispărute ori pentru punerea în executare a unui mandat de arestare sau de executare a pedepsei.

(2) Prezenta lege se aplică datelor de trafic şi de localizare a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, precum şi datelor necesare pentru identificarea unui abonat sau unui utilizator înregistrat.

(3) Prezenta lege se aplică doar datelor generate sau prelucrate ca urmare a unei comunicaţii ori a unui serviciu de comunicaţii şi nu se aplică în ceea ce priveşte conţinutul comunicării sau informaţiilor consultate în timpul utilizării unei reţele de comunicaţii electronice, în aceste cazuri fiind aplicabile prevederile Codului de procedură penală, precum şi cele ale legilor speciale în materie.

(4) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi se face CU respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

Art. 2. - (1) în înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) date - informaţiile privind traficul, localizarea, precum şi informaţiile necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator;

b) utilizator - persoană fizică sau persoana juridică ce foloseşte un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului în scopuri personale sau profesionale, fără a fi în mod necesar abonat al acelui serviciu;

c) abonat - persoană fizică sau persoana juridică ce a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în vederea furnizării unor asemenea servicii;

d) serviciu de telefonie - apelul, inclusiv voce, mesagerie vocală, teleconferinţă şi transfer de date, serviciile suplimentare, inclusiv redirecţionarea şi transferul apelului şi serviciile de mesagerie şi multimedia, inclusiv serviciile de mesagerie scurtă, serviciile multimedia îmbunătăţite;

e) infracţiune gravă - infracţiunea care face parte din una dintre următoarele categorii:

1. infracţiunile prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările ulterioare, săvârşite sau nu de un grup infracţional organizat;

2. infracţiunile prevăzute în cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;

3. următoarele infracţiuni prevăzute de Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: infracţiuni contra siguranţei statului, pruncucidere, vătămare corporală gravă, viol, tâlhărie, act sexual cu un minor, distrugere, ultraj, evadare, înlesnirea evadării, infracţiunile de falsuri în înscrisuri, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, furt calificat sau înşelăciune;

4. infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, infracţiunile în legătură directă cu infracţiunile de corupţie sau cu cele asimilate acestora, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;

5. infracţiunea de falsificare a unui instrument de plată electronică, prevăzută la art. 24 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată;

6. infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

7. infracţiunea de pornografie infantilă, prevăzută la art. 18 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;

8. infracţiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice, prevăzută Ea art. 51 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

f) identificatorul utilizatorului - codul unic de identificare alocat unei persoane care se abonează sau se înregistrează la un serviciu de acces la internet ori la un serviciu de comunicaţii prin internet;

g) identificatorul celulei - codul de identificare a celulei în care se iniţiază sau se finalizează un apel de telefonie mobilă;

h) apel telefonic nereuşit - comunicarea în cadrul căreia apelul telefonic a fost conectat, dar nu a primit răspuns sau a făcut obiectul unei intervenţii din partea administratorului reţelei;

i) apei neconectat-apelul iniţiat de la un terminal telefonic sau echipament cu acces la un serviciu de telefonie, dar care

nu s-a finalizat tehnic, în sensul stabilirii unei conexiuni între apelantei apelat.

(2) în tot cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 din Legea nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, precum şi la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice.

 

CAPITOLUL II

Reţinerea datelor

 

Art. 3. - (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a asigura, pe cheltuială proprie, crearea şi administrarea unor baze de date în format electronic, în vederea reţinerii următoarelor categorii de date, în măsura în care sunt generate sau prelucrate de aceştia:

a) date necesare pentru urmărirea şi identificarea sursei unei comunicări;

b) date necesare pentru identificarea destinaţiei unei comunicări;

c) date necesare pentru a determina data, ora şi durata comunicării;

d) date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;

e) date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaţie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament;

f) date necesare pentru identificarea locaţiei echipamentului de comunicaţii mobile.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se reţin şi se păstrează timp de 6 luni de la data efectuării comunicării.

(3) Cheltuielile legate de crearea şi administrarea bazelor de date sunt deductibile fiscal.

Art. 4. - Datele necesare pentru urmărirea şi identificarea sursei unei comunicări cuprind:

a) în cazul reţelelor de telefonie fixă şi de telefonie mobilă: numărul de telefon apelant, precum şi numele şi adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat;

b) în cazul serviciilor de acces la internet, poştă electronică şi telefonie prin internet:

1. identificatorul alocat;

2. identificatorul de utilizator şi numărul de telefon alocat pentru efectuarea oricărei comunicări prin reţeaua publică de telefonie;

3. numele şi adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat, căruia i s-a alocat o adresă Internet Protocol, denumită în continuare adresă IP, un identificator de utilizator sau un număr de telefon, la momentul comunicării.

Art. 5. - Datele necesare pentru identificarea destinaţiei unei comunicări cuprind;

a) în cazul reţelelor de telefonie fixă şi de telefonie mobilă:

1. numărul format sau apelat şi, în cazurile care includ servicii suplimentare precum redirecţionarea sau transferul apelului, numărul către care este direcţionat apelul;

2. numele şi adresa abonatului ori ale utilizatorului înregistrat;

b) în cazul serviciilor de acces la internet, poştă electronică şi telefonie prin internet:

1. identificatorul utilizatorului sau numărul de telefon al destinatarului unui apel telefonic prin internet;

2. numele şi adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat şi identificatorul utilizatorului destinatar al comunicării.

Art. 6. - Datele necesare pentru determinarea datei, orei şi a duratei comunicării cuprind:

a) în cazul reţelelor de telefonie fixă şi de telefonie mobilă: data şi ora iniţierii şi încheierii unei comunicări;

b) în cazul serviciilor de acces la internet, poştă electronică şi telefonie prin internet:

1. data şi ora conectării şi deconectării de la serviciul de acces la internet, adresa IP alocată dinamic sau static unei comunicări de furnizorul de servicii de acces la internet, precum şi identificatorul abonatului sau al utilizatorului înregistrat;

2. data şi ora conectării şi deconectării de la serviciul de poştă electronică sau de telefonie prin internet.

Art. 7. - Datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare cuprind:

a) în cazul reţelelor de telefonie fixă şi de telefonie mobilă: informaţii privind serviciul de telefonie utilizat;

b) în cazul comunicărilor prin serviciul de poştă electronică şi de telefonie prin internet: informaţii privind serviciul de acces la internet utilizat.

Art. 8. - Datele necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaţie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament cuprind:

a) în cazul reţelelor de telefonie fixă: numărul de telefon al apelantului şi numărul de telefon al apelatului;

b) în cazul reţelelor de telefonie mobilă:

1. numărul de telefon al apelantului şi numărul de telefon al apelatului;

2. identitatea internaţională de abonat mobil, denumită în continuare IMSI, a apelantului;

3. identitatea internaţională a echipamentului mobil, denumită în continuare IMEI, a apelantului;

4. identitatea IMSI a apelatului;

5. identitatea IMEI a apelatului;

6. În cazul serviciilor anonime preplătite: data şi ora activării iniţiale a serviciului, precum şi identificatorul celulei de la care a fost activat serviciul;

c) în cazul serviciilor de acces la internet, poştă electronică şi telefonie prin internet: numărul de telefon al apelantului în cazul accesului prin dial-up; linia DSL sau alt punct terminal al celui care iniţiază comunicarea.

Art. 9. - Datele necesare pentru identificarea locaţiei echipamentului de comunicaţii mobile cuprind:

a) identificatorul celulei la începutul comunicării;

b) datele care permit stabilirea localizării geografice a celulelor, prin referire la identificatorul acestora, pe durata în care datele comunicării sunt reţinute.

Art. 10. - (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, aflaţi sub jurisdicţie română, au obligaţia reţinerii datelor referitoare la un apel nereuşit în cazul în care aceste date sunt generate sau prelucrate şi stocate, în cazul serviciului de telefonie, ori înregistrate, în cazul serviciului de acces la internet în cadrul activităţii de furnizare a serviciilor respective.

(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului nu au obligaţia reţinerii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) în cazul apelurilor neconectate.

Art. 11. - (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, pe lângă datele reţinute potrivit prezentei legi, pot reţine şi alte date necesare activităţii lor comerciale, şi anume pentru facturare sau alte plăţi pentru interconectare, precum şi alte date prelucrate potrivit legii, la cererea clienţilor, în scopuri de comercializare ori în vederea furnizării de servicii, numai cu acordul prealabil al persoanei ale cărei date sunt prelucrate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

(2) Datele reţinute potrivit alin. (1) sunt exceptate de la prevederile prezentei legi.

Art. 12. - (1) în aplicarea prevederilor prezentei legi sunt interzise interceptarea şi reţinerea conţinutului comunicării sau a informaţiilor consultate în timpul utilizării unei reţele de comunicaţii electronice, în aceste cazuri fiind aplicabile prevederile Codului de procedură penală şi cele ale legilor speciale în materie.

(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a reţine numai acele categorii de date enumerate la art. 3 alin. (1), care sunt generate sau prelucrate ca urmare a desfăşurării activităţilor proprii în condiţiile legii.

(3) La sfârşitul perioadei de reţinere, toate datele reţinute exclusiv în temeiul prezentei legi, cu excepţia datelor accesate şi reţinute conform legii, puse la dispoziţia autorităţilor prevăzute la aii. 1 alin. (1), trebuie distruse, prin proceduri ireversibile, la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (2). Procedura distrugerii datelor reţinute conform prezentei legi va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. - Activitatea de reţinere a datelor se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) datele reţinute trebuie să fie de aceeaşi calitate şi trebuie supuse aceleiaşi securităţi şi protecţii ca şi datele din reţea;

b) datele reţinute trebuie supuse unor măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare, în vederea protejării acestora împotriva distrugerilor accidentale sau intenţionate, alterării ori pierderii accidentale, stocării, prelucrării, accesării sau dezvăluirii neautorizate ori ilicite;

c) datele reţinute trebuie supuse unor măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare, în vederea asigurării faptului că numai personalul autorizat în acest sens are acces la aceste date;

d) datele sunt distruse la expirarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2), cu excepţia celor care au fost accesate şi reţinute.

Art. 14. - (1) în situaţia în care datele prevăzute la art. 4-9 pot fi reţinute de mai mulţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi de reţele publice de comunicaţii electronice, activitatea de reţinere a datelor se face doar la furnizorul care prelucrează datele prevăzute la art. 3.

(2) Activitatea de reţinere a datelor prevăzute la art. 4-9 poate fi desfăşurată, acolo unde este tehnic posibil şi în urma unei înţelegeri contractuale, de un terţ,

În numele unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi de reţele publice de comunicaţii electronice, cu respectarea prevederilor art. 19 şi 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, precum şi ale prezentei legi.

(3) Obligaţia de reţinere a datelor prevăzute la art. 4-9 se aplică furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi de reţele publice de comunicaţii electronice care alocă numerotaţie, inclusiv în situaţia portarii numerelor, în cazul serviciilor de telefonie fixă şi mobilă, respectiv adrese IP, în cazul serviciilor de date.

Art. 15. - (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a colecta şi de a transmite anual Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale următoarele date statistice, în vederea urmăririi şi controlului aplicării prevederilor cuprinse în prezenta lege:

a) numărul cazurilor în care informaţiile au fost furnizate organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

b) perioada de timp scursă între data la care datele au fost reţinute şi data la care organele de urmărire penală, instanţele de judecată sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale au solicitat transmiterea acestor date;

c) numărul de cazuri în care solicitările de date nu au putut fi îndeplinite.

(2) Termenele până la care trebuie transmise datele statistice se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale centralizează datele statistice primite de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi transmite anual Comisiei Europene statisticile elaborate în baza acestora. Statisticile nu vor conţine date cu caracter personal sau informaţii clasificate.

Art. 16. - (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia ca, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanţelor de judecată şi a organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, formulată în aplicarea dispoziţiilor Codului de procedură penală, precum şi a celor din legile speciale în materie, să transmită acestora, în cel mult 48 de ore de la data solicitării, datele reţinute potrivit prezentei legi.

(2) în cazul în care nu este posibilă transmiterea informaţiilor solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), furnizorii sunt obligaţi să anunţe solicitantul cu privire la motivul întârzierii şi, în orice caz, să transmită informaţiile solicitate în cel mult 5 zile de la data solicitării iniţiale.

(3) Solicitările organelor de urmărire penală, ale instanţelor de judecată şi ale organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale se vor face cu invocarea temeiului legal existent şi se vor transmite în format electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat,

(4) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia să asigure semnarea datelor solicitate, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Semnarea electronică a datelor se va face în mod automat în momentul extragerii lor din bazele de date prevăzute la art. 3 alin. (1).

(5) Orice persoană autorizată care transmite date reţinute în baza prezentei legi are obligaţia să semneze datele transmise, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, asumându-şi astfel responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor transmise,

(6) Orice persoană autorizată care primeşte date reţinute în baza prezentei legi are obligaţia să verifice integritatea datelor primite şi să certifice această integritate prin semnarea datelor, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(7) Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde potrivit legii pentru integritatea şi securitatea acestor date.

(8) Aplicarea prevederilor alin. (3)-(7) se face cu respectarea procedurilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 17. - Dacă în cauză s-a dispus o soluţie de neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale sau de clasare, procurorul este obligat ca în termen de 5 zile de la dispunerea soluţiei să înştiinţeze despre aceasta persoana ale cărei date au fost vizate de solicitare.

Art. 18. - (1) Organele de cercetare ale poliţiei judiciare au dreptul să solicite datele reţinute în baza prezentei legi doar cu aprobarea procurorului care supraveghează sau efectuează urmărirea penală ori a procurorului competent potrivit procedurii de dare în urmărire a persoanelor şi cu aprobarea judecătorului competent.

(2) Judecătorul se pronunţă cu privire la solicitarea procurorului de transmitere a datelor în 48 de ore, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.

Art. 19. - (1) Dacă în cauză s-a dispus o soluţie de neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale sau de clasare, suportul pe care sunt stocate informaţiile se arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii, şi se păstrează până la îndeplinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei, când se distruge, încheind un proces-verbal în acest sens.

(2) Dacă în cauză instanţa a pronunţat o hotărâre de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal, rămasă definitivă, datele reţinute se arhivează odată cu dosarul cauzei, la sediul instanţei, cu respectarea prevederilor legale privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Art. 20. - Autorităţile competente să monitorizeze aplicarea prevederilor prezentei legi sunt Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare A.N.S.P.D.C.P. şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM.

 

CAPITOLUL III

Contravenţii şi sancţiuni

 

Art. 21. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 500.000 lei următoarele fapte:

a) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1);

b) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2);

c) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3);

d) nerespectarea principiilor prevăzute la art. 13;

e) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2);

f) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (4).

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi e), precum şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către personalul de control împuternicit în acest scop al A.N.S.P.D.C.P.

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f) şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoane împuternicite în acest sens din cadrul ANCOM.

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. - (1) Orice accesare intenţionată, alterare sau transferai datelor reţinute în baza prezentei legi, fără autorizare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepseşte.

Art. 23. Nerespectarea obligaţiei de comunicare în termenul prevăzut la art. 17 atrage răspunderea penală, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Datele de trafic referitoare la abonaţi şi utilizatori înregistraţi, prelucrate şi reţinute de către furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, trebuie să fie şterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2), (3) şi (5).

(6) Prevederile alin. (1)-(3) şi (5) nu aduc atingere posibilităţii organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale de a avea acces la datele de trafic, în condiţiile legii.”

2. La articolul 8, după alineatul (5) se Introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere posibilităţii organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale de a avea acces la datele generate sau prelucrate şi păstrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile legii.”

Ari. 25. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 12 alin. (3) şi art. 16 alin. (3)-(8), care intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficia! al României, Partea I, şi a prevederilor art. 21 alin. (1) lit. a) şi e), care intră în vigoare la 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi potrivit alin. (1) teza I, Guvernul, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Justiţiei, aprobă prin hotărâre normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor duce la îndeplinire obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) şi (2), cel mai târziu în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) Până la împlinirea termenului de 6 luni prevăzut la alin. (3), furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a informa ANCOM, la cerere, cu privire la acţiunile întreprinse în vederea creării bazelor de date prevăzute la art. 3 alin. (1).

{5) Până la împlinirea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (1), solicitările organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale se vor face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 26. - La intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. e) din prezenta lege se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) infracţiune gravă - infracţiunea care face parte din una dintre următoarele categorii:

1. infracţiunile prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările ulterioare, săvârşite sau nu de un grup infracţional organizat;

2. infracţiunile prevăzute în cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;

3. următoarele infracţiuni prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare: infracţiunile contra securităţii naţionale a statului, uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă, vătămare corporală, viol, tâlhărie şi tâlhărie calificată, actul sexual cu un minor, distrugerea şi distrugerea calificată, ultrajul, evadarea şi înlesnirea evadării, infracţiunile de falsuri în înscrisuri, constituirea unui grup infracţional organizat, furtul calificat, înşelăciunea şi înşelăciunea privind asigurările, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată atunci când priveşte un instrument de plată electronică, şantajul şi pornografia infantilă;

4. infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;

5. infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.”

Art. 27. - La intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, sintagma „soluţia de neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale sau de clasare” din prezenta lege va fi înlocuită cu sintagma „soluţia de clasare sau renunţare la urmărire penală”, iar sintagma „hotărâre de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal” din prezenta lege va fi înlocuită cu sintagma „hotărâre de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei, amânare a aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 82.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 419.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la concurs în anul 2012 a posturilor didactice şi de cercetare vacante din instituţiile de învăţământ superior de stat

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în anul 2012, în instituţiile de învăţământ superior de stat se pot ocupa posturile vacante de: asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar, asistent cercetare, cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific gradul III, cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau care se vor vacanta până la sfârşitul anului universitar 2011/2012.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) pot fi scoase la concurs cu condiţia ca în urma concursurilor ocuparea acestora să nu determine o creştere a numărului total de posturi ocupate pe fiecare instituţie de învăţământ superior de stat cu mai mult decât numărul de posturi vacantate în anul universitar 2011/2012.

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile numai pentru posturile pentru care se demarează concursurile începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Ocuparea posturilor prevăzute la art. 1 se face în condiţiile legii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, inter mar,

Liviu Marian Pop

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 593.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea controlorului financiar şef la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sas Constantin se eliberează din funcţia de controlor financiar şef adjunct al Corpului controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi se numeşte

în funcţia de controlor financiar şef al Corpului controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru un mandat de 6 ani,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 595.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea unui stimulent peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului,

pentru categoriile de imobilizări corporale şi necorporale, în a treia perioadă de reglementare,

aferente activităţilor de transport şi înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. I) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 105 şi ale art. 111 alin. (2) din Metodologia pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2012 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a treia perioadă de reglementare,

în scopul stimulării investiţiilor şi accentuării importanţei lor strategice pentru companiile din domeniul gazelor naturale, al creşterii eficienţei şi siguranţei în exploatarea sistemelor de transport şi înmagazinare subterană,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4} din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru a treia perioadă de reglementare se stabileşte un stimulent în valoare de 1,4% peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2012 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a treia perioadă de reglementare, pentru categoriile de imobilizări corporale şi necorporale realizate în mod prudent de către operatorii licenţiaţi în această perioadă şi care fac parte din activele de bază ale sistemelor de transport şi înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 2. - Obiectivele pentru care se acordă stimulentul stabilit la arţ. 1 sunt următoarele:

a) dezvoltarea şi/sau inovarea în scopul creşterii eficienţei în operarea şi întreţinerea sistemelor de transport şi înmagazinare subterană a gazelor naturale;

b) dezvoltarea unor noi interconectări cu sistemele de transport ale ţărilor vecine pentru diversificarea surselor de aprovizionare din import şi a rutelor de transport;

c) implementarea de tehnologii şi echipamente care să permită fluxurile fizice bidirecţionale de gaze prin interconectările transfrontaliere („capacitate bidirecţională*);

d) implementarea de tehnologii care să permită stocarea gazelor naturale în conductele de transport;

e) implementarea SCADĂ (Sistem comandă achiziţie date);

f) dezvoltarea capacităţii instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinăm subterane a gazelor naturale şi creşterea capacităţii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

g) implementarea de tehnologii care să permită utilizarea multiciclu a capacităţilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 3. - (1) Stimulentul stabilit la art. 1 se va aplica categoriilor de imobilizări corporale şi necorporale care, conform anexei nr. 3 la Metodologia pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012, sunt încadrate în următoarele grupe şi subgrupe:

a) subgrupa 1.3 - Conducte colectoare şi mag straie (inclusiv instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente);

b) subgrupa 1.4 - Sondele pentru injecţia/extracţia gazelor naturale din depozitele subterane (inclusiv sondele auxiliare, instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente);

c) grupa 3 - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

d) grupa 5 - Alte imobilizări corporale şi necorporale, exclusiv pentru sistemele integrate de aplicaţii sau sistemele de supervizare şi conducere a proceselor (hardware şi software).

(2) Stimulentul stabilit la art. 1 se va aplica şi pentru următoarele instalaţii tehnologice de suprafaţă:

a) staţii de reglare-măsurare;

b) staţii de tratare/uscare a gazelor naturale;

c) echipamente de odorizare a gazelor naturale;

d) staţii de protecţie catodică;

e) staţii de lansare/primire godevil, indiferent de grupa în care sunt încadrate aceste imobilizări corporale.

Art. 4. - Acordarea stimulentului prevăzut la art. 1 pentru imobilizările corporale şi necorporale, aşa cum acestea au fost prevăzute la art. 3, se va realiza exclusiv pe baza documentelor transmise de către operatorii licenţiaţi, din care să rezulte că proiectele de investiţii, respectiv imobilizările corporale/ necorporale puse în funcţiune şi/sau recepţionate şi autorizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, se încadrează în obiectivele prevăzute la art. 2.

Art. 5. - Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementara în Domeniul Energiei şi operatorii licenţiaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 11 iunie 2012.

Nr. 23.

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată

pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

pentru anul 2012, seria I de admitere

 

Având în vedere:

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 26 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modalitatea de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria I de admitere, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 15 iunie 2012.

Nr. 140.

 

ANEXĂ

 

Modalitatea de desfăşurare

a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria I de admitere

 

Nr. Crt.

Module tematice/Etape finale

 

Perioade de desfăşurare

Grupele 1-2

1.

Managementul resurselor umane în administraţia publică

20.06.2012-22.06.2012

2.

Administraţie publică modernă şi eficientă

 

4.07.2012-6.07.2012

3.

Comunicare şi imagine publică

 

18.07.2012-20.07.2012

4.

Administraţia publică în contextul integrării în UE

 

1.08.2012-3.08.2012

5.

Management strategic şi politici publice

 

22.08.2012-24.08.2012

6.

Management public şi abilităţi manageriale

 

5.09.2012-7.09.2012

7.

Management de proiect şi fonduri structurale

 

19.09.2012-21.09.2012

8.

Management financiar şi bugetar

 

3.10.2012-5.10.2012

9.

Evaluarea finală

 

15.10.2012-16.10.2012

10.

Restanţe

 

22.10.2012

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 18 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

1. PARTIDUL CONSERVATOR

2. UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA

3. ALIANŢA PENTRU IAŞI

4. ALIANŢA ROMÂNEASCĂ HARGHITA

5. UNIUNEA PENTRU BAIA MARE UNPR PDL

6. UNIUNEA PENTRU MARAMUREŞ PDL UNPR

7. ALIANŢA PENTRU MOGOSOAIA

8. ALIANŢA PENTRU COMUNA NOASTRĂ

9. UNIUNEA SOCIAL ECOLOGISTĂ

10. PARTIDUL NATIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

11. UNIUNEA PENTRU TIMIŞ

12. ALIANŢA PENTRU SĂLAJ

13. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

14. PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU

15. ERDELYI MAGYAR NEPPART- PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA

16. CANDIDAŢI INDEPENDENŢI, conform tabelului următor:

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Numele şi prenumele

Funcţia

1

Alba

Abrud

David Iulia Cristina

consilier local

2

Alba

Sălciua

Cramba Vasile

consilier local

3

Alba

Şugag

Grosu Gheorghe

primar

4

Arad

Nădlac

Varga Mariana Daniela

consilier local

5

Araci

Nădlac

Totorean Florin

consilier local

6

Arad

Şeitin

Buha Ştefan Adrian

primar, consilier local

7

Arad

Mişca

Diaconu Constantin

consilier local

8

Argeş

Lereşti

Naftanaila Ion

primar

9

Argeş

Mioarele

Popescu Claudiu Petre

consilier local

10

Argeş

Schitu Goleşti

Solomon Gheorghe

consilier local

11

Argeş

Rucăr

Arsulescu Ion Sebastian

consilier local

12

Argeş

Arefu

Bostan Vasile

consilier local

13

Argeş

Arefu

Tita Nicolescu Maria

primar

14

Argeş

Arefu

Badescu Ion

consilier local

15

Argeş

Arefu

Sandu Mie Iulian

consilier local

16

Argeş

Arefu

Dobrin Nicolae

consilier local

17

Argeş

Babana

Toma Constantin

primar

18

Argeş

Merişani

Tamaş Ion

consilier local

19

Argeş

Hârseşti

Badea Marin

primar

20

Argeş

Bughea de Jos

Tanasescu Ion Dorel

primar

21

Argeş

Mărăcineni

Epure Daniela

primar

22

Argeş

Corbeni

Turcu Ion Corneliu

consilier local

23

Argeş

Corbeni

Ureche Ion

primar, consilier local

24

Argeş

Cotmeana

Barbulescu Mircea

consilier local

25

Argeş

Drăganu

Gavanescu Aurelian

primar, consilier local


26

Argeş

Lunca Corbului

Chirita Viorel

consilier local

27

Argeş

Lunca Corbului

Trandafir Florin

consilier local

28

Argeş

Lunca Corbului

Pepel Florin

consilier local

29

Argeş

Lunca Corbului

Baicea Florea

consilier local

30

Argeş

Lunca Corbului

Jianu Niculae

primar, consilier local

31

Argeş

Bradu

Tanase Ionel

primar

32

Argeş

Poiana Lacului

Păun Maria

primar

33

Argeş

Dobreşti

Oprea Rodica

primar

34

Argeş

Cicăneşti

Marinescu Petrisor

consilier local

35

Bacău

Cotofănesti

Savin Gheorghe

consilier local

36

Bacău

Caşin

Cojocia-Flintoaca Neculai

primar, consilier local

37

Bihor

Roşia

Maliţa Cristian Ovidiu

consilier local

38

Bihor

Răbăgani

Tonca Vasile

consilier local

39

Botoşani

Prăjeni

Ciobanu Dumitru

consilier local

40

Botoşani

Cristeşti

Borfotină Ionel Lucian

primar

41

Botoşani

Cândeşti

Coţofrec Ştefan

primar, consilier local

42

Botoşani

Minai Eminescu

Vasiliu Eugen

primar, consilier local

43

Botoşani

Botoşani

Aivâncesei Stelian

primar, consilier local

44

Botoşani

Suharău

Chelariu Marcel

primar

45

Botoşani

Suharău

Surugiu Mihai

consilier local

46

Braşov

Braşov

Stoica Enache

consilier local

47

Braşov

Codlea

Tudor Vasile

primar

48

Braşov

Codlea

Tudor Vasile

consilier local

49

Braşov

Predeal

Buruiana Ioan

consilier local

50

Braşov

Recea

Martin Liviu Viorel

consilier local

51

Braşov

Recea

Motoc Viorel Marius

consilier local

52

Braşov

Şugag

Grosu Gheorghe

consilier local

53

Brăila

Făurei

Pfeffel Liviu

consilier local

54

Brăila

Salcia Tudor

Mihai Luca

primar

55

Brăila

Brăila

Drăghincescu Simona

primar, consilier local

56

Bucureşti

Sectorul 5

Mihăescu Mugur

primar

57

Buzău

Buzău

Bogdan Ion

consilier local, consilier judeţean

56

Buzău

Măgura

Mănăilescu Constantin

consilier local

59

Buzău

Topliceni

Codreanu Ioan

consilier local

60

Buzău

Ziduri

Jantia Alexandru

consilier local

61

Buzău

Pârscov

Scoroşanu Dumitru

consilier local

62

Călăraşi

Budeşti

Dan Gheorghe

primar

63

Călăraşi

Plătăreşti

Bălăceanu Ionel

consilier local

64

Călăraşi

Draga li na

Stanciu Marian-Gabriel

primar

65

Călăraşi

Draga li na

Stoian Nicolae

consilier local

66

Călăraşi

Dragalina

Bogdan Ion

consilier local

67

Călăraşi

Dragalina

Ticu Lucian

consilier local

68

Călăraşi

Dragalina

Neagu Cătălin Ionel

consilier local

69

Călăraşi

Dragalina

Rizea Tudor

consilier local

70

Călăraşi

Dragalina

Tudor Gheorghe

consilier local

71

Călăraşi

Dragalina

Ghinoiu Tudor

consilier local

72

Călăraşi

Dragalina

Văduva Gheorghe

consilier local

73

Călăraşi

Chimogi

Trifan Gherghina

primar

74

Călăraşi

Chimogi

Pană Stelică

consilier local

75

Cluj

Poieni

Pop Păunei

consilier local


76

Cluj

Poieni

Pop Păunei

primar

77

Cluj

Sic

Sallai Ioan

primar

78

Cluj

Sic

Csorba Ştefan

consilier local

79

Cluj

Luna

Borza Gabriel

primar

80

Cluj

Luna

Borza Gabriel

consilier local

81

Cluj

Gilău

Ignat Gheorghe

consilier local

82

Cluj

Câmpia Turzii

Ilea Aurel

consilier local

83

Constanţa

Medgidia

Cristea Stan

consilier local

84

Constanta

Cernavodă

Neguţu Victor-lonel

consilier local

85

Constanţa

Rasova

Tănase Eugen

consilier local

86

Constanţa

Cernavodă

Dinu Laurenţiu

primar, consilier local

87

Covasna

Baraolt

Tuzes-Katai Sandor

consilier local

88

Covasna

Brăduţ

Gaspar Anton

consilier local

89

Covasna

Cătălina

Gergely Ştefan

consilier local

90

Covasna

Ghelniţa

Pako Zsolt Gabor

consilier local

91

Covasna

Întorsura Buzăului

Bularca Gelu

consilier local

92

Covasna

Sita Buzăului

Neagoe Paul

consilier local

93

Covasna

Sita Buzăului

Stoica Nicolae

primar

94

Dâmboviţa

Pucioasa

Pop Aurel

consilier local

95

Dâmboviţa

Pucioasa

Cojocaru Rodica

consilier local

96

Dâmboviţa

Voi n eşti

Tita Mihai

consilier local

97

Dâmboviţa

Ludeşti

Bucur Marin

consilier local

98

Dâmboviţa

Tărtăşeşti

Budimeanu Ilie

primar

99

Dâmboviţa

Runcu

Teodorescu Iosif Iulica

consilier local

100

Dâmboviţa

Razvad

Stirbescu Nicolae Mihail

consilier local

101

Dâmboviţa

Comeşti

Matei Gheorghe

primar

102

Dâmboviţa

Pietroşiţa

Neguş Vasile

consilier local

103

Dâmboviţa

Buciumeni

Marculescu Gheorghe

consilier local

104

Dâmboviţa

Măneşti

Ana Eugeniu

consilier local

105

Dâmboviţa

Vişina

Busuioc Ion

primar, consilier local

106

Dâmboviţa

Uliesti

Dragnea Ion

primar, consilier local

107

Dâmboviţa

Tătărani

Antofie Ion

consilier local

108

Dâmboviţa

Vulcana-Băi

Ilie Tudor

consilier local

109

Dâmboviţa

Aninoasa

Matei Niculae

consilier local

110

Dâmboviţa

Titu

Sima Cristian Nicolae

consilier local

111

Dolj

Pleniţa

Burghel Nicolae

consilier local

112

Galaţi

Iveşti

Gheoca Măricel

primar

113

Galaţi

Munteni

Turcu Marin

consilier local

114

Galaţi

Băleni

Păcuraru State

consilier local

115

Galaţi

Băleni

Dumitraşcu Relu

consilier local

116

Galaţi

Gohor

Dodan Aurel

primar, consilier local

117

Giurgiu

Giurgiu

Georgescu Cosmin Ştefan

consilier local

118

Giurgiu

Colibasi

Stoica Constantin

primar

119

Gorj

Târgu Cărbuneşti

Covercă Mădălin Constantin

consilier local

120

Gorj

Tismana

Remetea Narcis-Petre

consilier local


121

Gorj

Ţicleni

Bobeanu Sorin

consilier local

122

Gorj

Crasna

Tobă-Tiriplică Victor

consilier local

123

Gorj

Glogova

Fotescu Nicolae

consilier local

124

Harghita

Joseni

Sover Mihaly

consilier local

125

Harghita

Ulieş

Nagy Alexandru

consilier local

126

Harghita

Vlăhiţa

Mathe Ştefan

consilier local

127

Hunedoara

Deva

Nistor Ion

consilier local

128

Ialomiţa

Sfântu Gheorghe

Gomes Iuliana-Livia

primar

129

Ialomiţa

Slobozia

Ionaşcu Gabi

primar

130

Ialomiţa

Amara

Moraru Victor

primar

131

laşi

Târgu Frumos

Aniculăesa Gheorghi

consilier local

132

laşi

Hârlău

Creţu Gheorghe

primar, consilier local

133

laşi

Bârnova

Lucaci Mihai

consilier local

134

laşi

Bârnova

Bălan Mihai

consilier local

135

laşi

Cristeşti

Rusu ban

consilier local

136

laşi

Belceşti

Păvăluc Mihai

primar

137

laşi

Belceşti

Bătăuşu Mihai

consilier local

138

laşi

Belceşti

Neculcia Gheorghe

consilier local

139

laşi

Belceşti

Enache Gheorghe

consilier local

140

laşi

Belceşti

Iordan Elena

consilier local

141

laşi

Belceşti

Ştefan Liviu

consilier local

142

laşi

Belceşti

Stafie Aurel

consilier local

143

laşi

Belceşti

Aticulesei Constantin

consilier local

144

laşi

Belceşti

Muraraşu-Ştefan Neculai

consilier local

145

Ilfov

Cornetu

Stoica Adrian Eduard

primar

146

Maramureş

Şişeşti

Andreică Petru Liviu

consilier local

147

Maramureş

Borşa

Mihali Toader

primar

148

Maramureş

Fârcaşa

Bura Emilia

consilier local

149

Maramureş

Ulmeni

Covaciu Gheorghe

consilier local

150

Maramureş

Cavnic

Schlezinger Benedict Cîprian

consilier local

151

Maramureş

Coltău

Cendeş Lajos

primar

152

Maramureş

Şomcuta Mare

Both Vasile

consilier local

153

Maramureş

Giuleşti

Piţura Victoria Maria

consilier local

154

Maramureş

Giuleşti

Vraja Gheorghe

primar

155

Mureş

Belea de Jos

Butnar Septimiu Adrian

consilier local

156

Mureş

Cucerdea

Coman Augustin

consilier local

157

Mureş

Eremitu

Magyari Geza

consilier local

158

Mureş

Gănesti

Birtaian llona Reka

consilier local

159

Mureş

Gănesti

Keszeg Istvan

consilier local

160

Mureş

Hodac

FeierEmil

consilier local

161

Mureş

Luduş

Biriş Emil Cosmin

primar

162

Mureş

Luduş

Biriş Emil Cosmin

consilier local

163

Mureş

Luduş

Rusu Elena

consilier local

164

Mureş

Lunca Bradului

Buta Sergiu

consilier local

165

Mureş

Nadeş

Crai na Gheorghe

consilier local


166

Mureş

Nadeş

Nicola Ionel

consilier local

167

Mureş

Sânpetru de Câmpie

Moldovan Maricica

consilier local

168

Mureş

Tăureni

Anca Ioan

consilier local

169

Mureş

Voievodeni

Balint Balazs

primar

170

Neamţ

Dumbrava Roşie

Istrate Ioan

consilier local

171

Neamţ

Timişeşti

Vacariu Ion

consilier local

172

Neamţ

Târgu-Neamţ

Lungu lustin-Eugen

consilier local

173

Neamţ

Tupilaţi

Negelschi Camelia

consilier local

174

Olt

Corabia

Mariţa Haralambie

primar, consilier local

175

Prahova

Sinaia

Bucur Constantin

consilier local

176

Prahova

Sinaia

Dan Septimiu

consilier local

177

Prahova

Sinaia

Papadopol Eduard

primar

178

Prahova

Băicoi

Irimia Dragoş Andrei

consilier local

179

Prahova

Poienarii Burchii

Gheorghe Ion

primar, consilier local

180

Prahova

Albeşti-Paleologu

Miu Minciu

consilier local

181

Prahova

Teişani

Panait Iulian Ion

consilier local

182

Prahova

Teişani

Turcu Paul Georgian

consilier local

183

Prahova

Teişani

Dumitrache Cristinel

consilier local

184

Prahova

Talea

Butufei Stelian

consilier local

185

Prahova

Adunaţi

David Adrian

consilier local

186

Prahova

Cornu

Barbu Gheorghe

primar

187

Prahova

Brazi

Mare Ion

primar

188

Prahova

Păuleşti

Dincă Iulian

consilier local

189

Satu Mare

Cărei

Papp Zsolt

consilier local

190

Sălaj

Bobota

Gorgan Dorin Ioan

primar

191

Sălaj

Surduc

Onicaş Maria

primar

192

Sălaj

Nuşfalău

Mate Radu

primar

193

Sibiu

Bruiu

Nimereală Iulian

consilier local

194

Sibiu

Mediaş

Roman Gheorghe

primar

195

Sibiu

Răşinari

Păcuraru Petru Bucur

consilier local

196

Sibiu

Şelimbăr

Tamaian Ioan Nicolae

consilier local

197

Suceava

Todireşti

Rudnic Ionel Florin

consilier local

198

Suceava

Urseşti

Popovici Dumitru-Dănuţ

consilier local

199

Suceava

Broşteni

Baroiu Constantin

consilier local

200

Suceava

Frătăuţii Vechi

Cazac Dragos

consilier local

201

Suceava

Frătăuţii Vechi

Nicolaescu Viorel

consilier local

202

Suceava

Raşca

Sbîm Aurel

consilier local

203

Suceava

Râsca

Bacal Gheorghe

consilier local

204

Suceava

Raşca

Ştefan Mihai

consilier local

205

Suceava

Marginea

Lungu Dumitru

primar

206

Suceava

Marginea

Lazăr Gheorghe

primar

207

Suceava

Vultureşti

Crăciun Ioan

primar

208

Suceava

Vultureşti

Crăciun Mihai

consilier local

209

Suceava

Vultureşti

Sumănariu Ovidiu

consilier local

210

Suceava

Comăneşti

Sofian Sorin Mihai

consilier local


211

Suceava

Râsca

Avăcăriţei Vasile

consilier local

212

Suceava

Frătăuţii Vechi

Rusu Ioan

consilier local

213

Suceava

Bogdăneşti

Mitocariu-Nicăi Dănuţ

consilier local

214

Suceava

Mălini

Plăcintă Gheorghe

consilier local

215

Suceava

Grâniceşti

Gutău Constantin

consilier local

216

Suceava

Marginea

Rotari Teodor

consilier local

217

Teleorman

Fântânele

Pirontea Florin

consilier local

218

Teleorman

Fântânele

Roşu Constantin

consilier local

219

Teleorman

Fântânele

Floricel Constantin

primar, consilier local

220

Teleorman

Roşiori de Vede

Mirea Adrian

primar, consilier local

221

Teleorman

Frumoasa

Ghera Mitica Eugen

consilier local

222

Teleorman

Frumoasa

Cepan Alina Daniela

consilier local

223

Teleorman

Suhaia

Gîţoiu Ion

consilier local

224

Teleorman

Suhaia

Scumpu Anghel

consilier local

225

Teleorman

Suhaia

Anghel Dumitru

consilier local

226

Teleorman

Suhaia

Anger Marinei

consilier local

227

Teleorman

Izvoarele

Tudor Ispas

consilier local

228

Teleorman

Islaz

Maglaşu Gheorghe

consilier local

229

Teleorman

Botoroaga

Ţucan Ion

primar, consilier local

230

Teleorman

Viişoara

Lungu Sorin

primar, consilier local

231

Teleorman

Beciu

Popa Petre

primar, consilier local

232

Teleorman

Ciuperceni

Stoicea Lucian

primar

233

Teleorman

Siliştea Gumeşti

Olteanu Petre

primar

234

Teleorman

Siliştea Gumeşti

Anghel Emil

consilier local

235

Teleorman

Siliştea Gumeşti

Popa Florin

consilier local

236

Teleorman

Siliştea Gumeşti

Niculae Alexandru

consilier local

237

Teleorman

Plosca

Ene Petruş

consilier local

238

Tulcea

Mahmudia

Casian Ion

consilier local

239

Tulcea

Macin

Damaschin Constantin

primar, consilier local

240

Tulcea

Macin

Radu Tudor

consilier local

241

Tulcea

Ciucurova

Frasson Dario

consilier local

242

Tulcea

Macin

Simion Ion

primar, consilier local

243

Tulcea

Grindu

Coşeru Vergii

primar, consilier local

244

Tulcea

Grindu

Chirazică Nicolae

consilier local

245

Tulcea

Grindu

Damian Ştefan

consilier local

246

Vaslui

Pogoneşti

Moise Vasile

primar

247

Vaslui

Tutova

Bîzgan Virgil

consilier local

248

Vaslui

Văleni

Doroftei Marian

consilier local

249

Vâlcea

Drăgoeşti

Bugeac Gheorghe

primar, consilier local

250

Vâlcea

Popeşti

Măgură I. Ion Dumitru

consilier local

251

Vâlcea

Călimănesti

Popa Sorin

consilier local

252

Vâlcea

Berbeşti

Iliescu V Vasile

consilier local

253

Vâlcea

Stefănesti

Lupu Florin

consilier local

254

Vâlcea

Malaia

Alexescu Emil

consilier local

255

Vâlcea

Berbeşti

Chelcea Aurel

consilier local

256

Vâlcea

Berbeşti

Chelcea Constantin

consilier local

257

Vâlcea

Călimăneşti

Cocoş Gheorghe

consilier local

258

Vâlcea

Călimăneşti

Popa Mihai

consilier local

259

Vâlcea

Mateesti

Deaconescu Victor Cristinel

consilier local

260

Vâlcea

Mateeşti

Boeangiu Năpruiu Gabriela

consilier local

261

Vâlcea

Nicolae Bălcescu

Gheorghiţescu Constantin-Cosmin

consilier local

262

Vâlcea

Mitrofani

Stamate Nicolae

consilier local

263

Vâlcea

Drăgoeşti

Rusu Gheorghe

consilier local

264

Vâlcea

Horezu

Govoreanu Ligia

primar

265

Vrancea

Homocea

Spînu Mircea

consilier local

266

Vrancea

Vrâncioaia

Marin Vasile

consilier local

267

Vrancea

Dumitreşti

Bodoc Marius-Cătălin

consilier local

268

Vrancea

Dumitreşti

Bodoc Vania-Florin

consilier local

269

Vrancea

Dumitreşti

Poenaru lonuţ

consilier local

270

Vrancea

Dumitreşti

Dogaru Petrică

primar

271

Vrancea

Milcovul

Dediu Ion

primar

272

Vrancea

Vintileasca

Spătaru Georgel-Viorel

primar

273

Vrancea

Vintileasca

Tufănoiu Eugen

consilier local

274

Vrancea

Vintileasca

Văcăroiu Aurelian

consilier local

 

Bucureşti, 18 iunie 2012.

Nr. 4.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.