MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 396/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 396         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 iunie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

73. - Lege privind ratificarea Acordului de modificare pentru a două oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010

 

388. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de modificare pentru a două oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de alta parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 382 din 26 aprilie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

124. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Acordului de modificare pentru a două oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul*) de modificare pentru a două oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de

altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată ia Luxemburg te 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 73.


*) Acordul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de modificare pentru a două oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Acordului de modificare pentru a două oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 388.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 382

din 26 aprilie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 

Petre Lăzăroiu - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată, din oficiu, de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă în Dosarul nr. 21.859/301/2011 şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.020D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, deoarece hotărârea judecătorească pronunţată în materia somaţiei de plată nu se bucură de autoritate de lucru judecat, nefiind încălcate prevederile constituţionale invocate, arătând, totodată, că prevederile criticate sunt norme de procedură a căror reglementare intră în competenţa legiuitorului.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 iulie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 21.859/301/2011, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie ridicată de instanţă, din oficiu, cu ocazia soluţionării unei cauze având ca obiect o contestaţie la executare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile criticate încalcă art. 21 din Constituţie în interpretarea dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, aplicabilă în condiţiile art. 20 din Constituţie. În acest sens arată că asupra acestor texte Curtea Constituţională s-a mai pronunţat, prilej cu care a respins excepţia de neconstituţionalitate şi a statuat că procedura somaţiei de plată, reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, este o procedură specială în materia executării creanţelor, iar legiuitorul are dreptul exclusiv de a reglementa procedura de judecată, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, cu condiţia ca nicio normă de procedură să nu contravină vreunei dispoziţii constituţionale. Or, în opinia instanţei, tocmai această ultimă menţiune a Curţii Constituţionale nu este respectată, iar reglementările procedurale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 şi art. 20, raportate la art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale.

Totodată arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul la un proces echitabil implică şi dreptul creditorului de a i se permite să obţină executarea efectivă a sentinţei irevocabile, precum şi respectarea principiului securităţii raporturilor juridice. Or, aceasta presupune că soluţiile date de instanţele judecătoreşti, rămase definitive, să nu mai poată fi contestate. Însă, faţă de acestea, nu poate fi considerat că prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 respectă principiul constituţional şi convenţional al dreptului la un proces echitabil, deoarece dau posibilitatea formulării, în cadrul unei contestaţii la executare, unor apărări pe fond contra unei sentinţe judecătoreşti rămase chiar irevocabile în condiţiile art. 10 alin. (2) prima teză.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate II constituie prevederile art. 10 alin. (2) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile criticate au următorul cuprins: „Prin contestaţia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu [...]”.

În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate sunt invocate dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 20 privind tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, precum şi dispoziţiile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, Curtea s-a mai pronunţat, spre exemplu, prin Decizia nr. 361 din 12 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 19 martie 2003.

Curtea, cu acel prilej, a reţinut că art. 10 alin. (2) teza întâi permite debitorului invocarea, prin contestaţia la executare, şi a unor apărări de fond împotriva titlului executoriu, iar teza a două a aceluiaşi alineat exceptează de la exerciţiul acestui drept debitorul care a formulat o cerere în anulare împotriva ordonanţei de admitere a cererii creditorului.

Conform prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, împotriva ordonanţei privind somaţia de plată, emisă de judecător, debitorul poate formula cerere în anulare la instanţa competentă pentru judecarea cauzei în primă instanţă, care va putea anula ordonanţa, situaţie în care, la cererea creditorului, se va proceda la judecarea în fond a cauzei, în condiţiile dreptului comun. El poate, de asemenea, formula contestaţie la executare împotriva titlului executoriu, în cadrul căreia are dreptul să invoce şi apărări de fond, dacă nu şi-a exercitat dreptul de a formula cerere în anulare împotriva ordonanţei privind somaţia de plată.

Excepţia prevăzută în art. 10 alin. (2) teza a două din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 este justificată, întrucât aceasta are în vedere situaţia în care, în lipsa cererii în anulare, debitorul nu a putut invoca apărările de fond.

De asemenea, printr-o jurisprudenţă constantă, spre exemplu Decizia nr. 1.092 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 6 octombrie 2009, Decizia nr. 139 din 21 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 19 martie 2008, sau Decizia nr. 219 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005, Curtea a statuat că dispoziţiile actului normativ criticat nu încalcă accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil şi nici dispoziţiile constituţional referitoare la exercitarea căilor de atac.

Totodată, Curtea a statuat că procedura somaţiei de plată, reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, este o procedură specială în materia executării creanţelor. Legiuitorul are dreptul exclusiv de a reglementa procedura de judecată conform atribuţiilor prevăzute de art. 126 alin. {2} din Constituţie, potrivit căruia „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, cu condiţia ca nicio normă de procedură să nu contravină vreunei dispoziţii constituţionale.

2. Raportat strict la textele constituţionale pretins încălcate, Curtea constată că prevederile art. 10 alin. (2) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 nu încalcă dispoziţiile art. 21 din Constituţie, potrivit cărora orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor sale legitime.

Dimpotrivă, dacă s-ar accepta susţinerile instanţei, ar însemna ca debitorul care, din diverse motive, nu a formulat cerere în anulare să nu mai poată invoca apărări de fond şi administra probe, ceea ce ar putea conduce, evident, la îngrădirea dreptului acestuia de acces liber la justiţie.

Din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate rezultă că instanţa este nemulţumită de faptul că, deşi ordonanţa de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului, potrivit art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, împotriva căreia nu a fost introdusă cerere în anulare, conform art. 8, este irevocabilă, totuşi, în contestaţia la executare debitorul poate invoca apărări de fond, punând astfel sub semnul îndoielii caracterul irevocabil al hotărârii. Prin aceasta nu înseamnă însă că este încălcat liberul acces la justiţie al creditorului prevăzut ca atare de dispoziţiile art. 21 din Constituţie, ci, mai degrabă, s-ar putea pretinde că este încălcat principiul securităţii raporturilor juridice civile. Or, este lesne de observat că ordonanţa privind somaţia de plată, astfel cum a înţeles legiuitorul să o reglementeze, reprezintă un titlu executoriu dat într-o procedură simplificată, şi anume, pe baza actelor depuse de creditor şi a explicaţiilor părţilor, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 şi, prin urmare, părţile nu sunt în situaţia de a administra efectiv probele pe care înţeleg să se sprijine.

Soluţia legislativă a somaţiei de plată trebuie înţeleasă prin raportare strictă la prevederile art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, care stabilesc în mod expres că ordonanţa privind somaţia de plată nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părţi, ceea ce presupune că trebuie dată posibilitatea părţilor de a-şi valorifica ulterior, pe baza normelor din dreptul comun, orice pretenţii, de orice natură, izvorâte din raporturile juridice iniţiale.

În speţă, situaţia este similară celei prevăzute de dreptul comun, respectiv art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă, unde, în cadrul contestaţiei la executare, se pot invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cate de atac. Astfel, chiar dacă în procedura prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 somaţia de plată (care reprezintă titlu executoriu) este dată de o instanţă judecătorească, aceasta nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părţi, motiv pentru care trebuie dată părţilor posibilitatea de a administra probe fie în cadrul cererii în anulare, fie în cadrul contestaţiei la executare.

De-abia prin cererea în anulare părţile pot administra întreg probatoriul, în faţa instanţei competente cu judecarea cauzei, care nu este alta decât instanţa competentă cu judecarea fondului, în situaţia în care nu s-ar recurge la această procedură simplificată.

Or, tocmai alegerea acestei proceduri simplificate în care hotărârea se dă pe baza actelor depuse şi a explicaţiilor părţilor, fără a se putea invoca apărări de fond şi, prin urmare, a se putea administra probe, a îndreptăţit legiuitorul să dea debitorului (care nu a putut şi nu a uzat de calea de atac a cererii în anulare) posibilitatea să invoce apărări de fond în contestaţia la executare, apărări de fond pe care, de altfel, le-ar fi putut invoca în calea de atac a cererii în anulare.

De aceea, potrivit art. 9 alin. (1) din acelaşi act normativ, ordonanţa de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului împotriva căreia nu a fost introdusă cerere în anulare, potrivit art. 8, este irevocabilă şi dă dreptul creditorului, în baza art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, să învestească această hotărâre cu formulă executorie, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Acelaşi drept îl are, însă, şi creditorul, ce beneficiază de ordonanţa de plată împotriva căreia a fost introdusă cerere în anulare, dar care a fost respinsă prin hotărâre rămasă irevocabilă.

Cele două titluri executorii au, însă, un tratament juridic diferit când debitorul uzează de contestaţia la executare. Astfel, în timp ce în contestaţia la executare, împotriva ordonanţei privind somaţia de plată asupra căreia nu s-a exercitat calea de atac a cererii în anulare, se permite invocarea unor apărări de fond şi, prin urmare, se pot administra probe, în contestaţia la executare împotriva ordonanţei privind somaţia de plată, care a fost atacată cu cerere în anulare, dar care a fost respinsă, rămânând astfel irevocabilă, nu se mai permite invocarea unor apărări de fond.

Această diferenţă de tratament juridic se justifică tocmai prin posibilitatea debitorului care a uzat de calea de atac a cererii în anulare de a invoca apărări de fond în acea fază procesuală.

Prin urmare, nu pot fi reţinute criticile autoarei excepţiei privind încălcarea prevederilor constituţionale referitoare la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil ai creditorului.

3. În ce priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 20 din Constituţie, prin raportare la prevederile art. 6 din Convenţie, Curtea observă că nici sub acest aspect criticile nu pot fi primite.

Astfel, art. 20 alin. (1) din Constituţie statuează c㠄dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte”, iar potrivit art. 20 alin. (2), „dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”.

Curtea reţine că dispoziţiile art. 20 din Constituţie nu pot fi invocate ca atare în sprijinul unei excepţii de neconstituţionalitate, ele însele neputând fi încălcate în mod direct printr-o normă de rangul legii. De altfel, chiar instanţa de judecată apreciază că, în speţa dedusă judecăţii, se încalcă dreptul creditorului de acces liber la justiţie, prevăzut ca atare de dispoziţiile art. 21 din Constituţie, în interpretarea dată dreptului la un proces echitabil de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, şi care trebuie aplicată în condiţiile art. 20 din Constituţie.

Numai că, întâlnindu-se cu o astfel de situaţie, judecătorul ordinar trebuie să stabilească dacă reglementarea internă este neconcordantă cu reglementarea internaţională şi să dea prioritate acesteia din urmă, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

De aceea, art. 20 din Constituţie nu poate fi încălcat de emitentul actului normativ, respectiv prin conţinutul material al legii, întrucât această normă-cadru stabileşte obligaţiile instanţei constituţionale de a interpreta dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor prevăzute în Constituţie în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte [art. 20 alin. (1)]. Totodată, art. 20 alin. (2) dă posibilitatea instanţelor judecătoreşti să aplice cu prioritate reglementările internaţionale în cazul în care există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne.

Dacă alin. (1) stabileşte o obligaţie doar în sarcina Curţii Constituţionale, alin. (2) prevede o obligaţie pentru toate autorităţile publice în ce priveşte modul de aplicare a legilor interne şi a reglementărilor internaţionale, respectiv a da prioritate, în anumite condiţii, acestora din urmă.

Aşadar, încălcarea prevederilor art. 20 din Constituţie se poate reţine doar raportată la înfrângerea unei alte prevederi constituţionale şi, prin urmare, nereţinându-se vreo atingere adusă dispoziţiilor art. 21 din Constituţie, nu se poate constata nici încălcarea prevederilor art. 20 din Constituţie, deoarece prin acestea se dă prioritate reglementărilor internaţionale faţă de normele interne.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată excepţie ridicată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, din oficiu, în Dosarul nr. 21.859/301/2011.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 aprilie 2012.

 

PREŞEDINTE,

PETRE LĂZĂROIU

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată,

în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului „Termoficare 2006-2015 - căldură şi confort”, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 366 din 13 mai 2008.

Art. 3. - Direcţia generală pentru relaţia cu comunităţile locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor urmăreşte punerea în aplicare, prin Unitatea de management al programului termoficare 2006-2015 căldură, a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 5 iunie 2012.

Nr. 124.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

 

I. Obiectivele programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

Art. 1. - (1) în înţelesul prezentului regulament, programul „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, republicată, asigură cofinanţarea proiectelor promovate de autorităţile administraţiei publice locale pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

(2) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament se realizează de către Unitatea de management al programului „Termoficare 2006-2015 căldur㔠din cadru! Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale a Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare UMP - Termoficare 2006-2015 căldură.

(3) Implementarea şi monitorizarea pe plan local a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, precum şi coordonarea activităţilor privind derularea investiţiilor intră în responsabilitatea administraţiilor publice locale.

Art. 2. - Proiectele care beneficiază de cofinanţare de la bugetul de stat prin intermediul programului „Termoficare 2006- 2015 căldură şi confort” trebuie să asigure realizarea a cel puţin unuia dintre următoarele obiective:

a) reducerea semnificativă a costurilor cu energia termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum pentru toţi consumatorii racordaţi la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, prin creşterea eficienţei acestor sisteme şi îmbunătăţirea calităţii serviciului;

b) reducerea consumului de resurse energetice primare cu cel puţin 1 milion Gcal/an (aproximativ 100.000 tep/an), faţă de consumul de resurse energetice primare utilizate pentru asigurarea energiei termice pentru populaţie din anul 2004;

c) obţinerea unor randamente energetice anuale ale unităţilor de producţie a agentului termic de cel puţin 80%, cu excepţia unităţilor ce utilizează biomasa ca resursă energetică primară, pentru care randamentul trebuie să fie de ce! puţin 70%, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;

d) reducerea pierderilor tehnologice în reţelele de transport al agentului termic primar şi în reţelele de distribuţie până la valoarea de maximum 15% din cantitatea de energie vehiculată;

e) valorificarea pe plan local a potenţialului de resurse regenerabile pentru acoperirea cererii de energie termică pentru populaţie şi înlocuirea sau reducerea combustibililor scumpi ori deficitari;

f) reducerea în spaţiul urban locuibil atât a emisiilor poluante generate de utilizarea surselor individuale de energie termică, cât şi a poluării globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

II. Beneficiarii programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

Art. 3. - (1) Beneficiarii programului „Termoficare 2006- 2015 căldură şi confort” sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin în proprietate sisteme de termoficare sau părţi ale acestora.

(2) Beneficiarii programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” gestionează direct, prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale, sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice.

(3) Beneficiarii programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” sunt direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi nu vor acţiona ca intermediari.

III. Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat

Art. 4. - {1) Cofinanţarea proiectelor de investiţii aprobate în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” se realizează prin acordarea de transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie.

(2) Cuantumul sumelor alocate anual de la bugetul de stat pentru cofinanţarea unui proiect în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” se aprobă de către Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” în limita a maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru care se solicită finanţare, stipulate în Ghidul de finanţare prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale pot obţine cofinanţarea prevăzută la alin. (1) prin completarea unei solicitări de finanţare, conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament.

(4) Diferenţa dintre cofinanţarea aprobată de Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi valoarea totală a proiectului reprezintă contribuţie locală şi se suportă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare.

Art. 5. - Pentru alocarea sumelor de la bugetul de stat aprobate în condiţiile art. 4 alin. (2), Ministerul Administraţie şi Internelor încheie anual contracte de finanţare cu fiecare autoritate a administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament.

IV. Evaluarea proiectelor

Art. 6. - (1) Conformitatea administrativă a unui proiect este declarată de către UMP - Termoficare 2006-2015 căldură, după verificarea îndeplinirii de către beneficiar a următoarelor condiţii:

a) este proprietarul sistemului de termoficare sau al unei părţi a acestuia;

b) infrastructura existentă şi terenul aferent proiectului propus sunt libere de sarcini;

c) la nivel local funcţionează un compartiment de specialitate cu atribuţii privind desfăşurarea investiţiei de reabilitare şi eficientizare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică;

d) a depus solicitarea de finanţare completată şi însoţită de documentele prevăzute în Ghidul de finanţare.

(2) UMP - Termoficare 2006-2015 căldură declară conformitatea administrativă a unui proiect în urma analizării documentelor puse la dispoziţie de beneficiar şi specificate în Ghidul de finanţare.

(3) Solicitările de finanţare depuse de către beneficiari şi avizate de către UMP - Termoficare 2006-2015 căldură pentru conformitate administrativă sunt supuse evaluării din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor privind eligibilitatea proiectului, prevăzute în Ghidul de finanţare.

(4) După ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate şi conformitate, UMP - Termoficare 2006-2015 căldură întocmeşte un raport-sinteză de aprobare sau respingere a finanţării, care este supus analizei Comisiei interministeriale de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”.

(5) Pentru a fundamenta decizia Comisiei interministeriale de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” cu privire la repartizarea sumelor pe proiecte, UMP - Termoficare 2006-2015 căldură va întocmi o fişă de evaluare pentru fiecare proiect declarat eligibil, prin acordarea unui punctaj stabilit în funcţie de gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor programului, după cum urmează:

a) între 0 şi 30 de puncte, raportat la economia de resurse energetice primare (tep/an);

b} între 0 şi 20 de puncte, corespunzătoare ratei de branşare de la sistemul centralizat de termoficare (numărul actual de apartamente branşate/numărul maxim de apartamente branşate);

c) între 0 şi 20 de puncte, în funcţie de durata de implementare a proiectului şi durata de recuperare a investiţiei;

d) între 0 şi 10 puncte, pentru conformarea la condiţiile privind protecţia mediului până la sfârşitul perioadei de tranziţie;

e) între 0 şi 10 puncte, pentru respectarea în anii precedenţi a graficului multianual de execuţie şi a utilizării fondurilor repartizate proiectului;

f) între 0 şi 10 puncte, corespunzătoare raportului dintre valoarea investiţiei şi numărul de apartamente branşate.

(6) Selecţia şi prioritizarea proiectelor cofinanţate cu sume de la bugetul de stat se face de către Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, pe baza punctajelor obţinute în fişele de evaluare.

(7) Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” poate elimina de la selecţia prevăzută la alin. (6) proiectele ale căror benefic ari nu şi-au respectat obligaţiile prevăzute în contractele de finanţare încheiate în anii precedenţi.

V. Aprobarea/respingerea solicitării de finanţare

Art. 7. - (1) în urma analizării rapoartelor-sinteză de aprobare sau respingere a finanţării şi a fişelor de evaluare elaborate de UMP - Termoficare 2006-2015 căldură, Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” hotărăşte asupra aprobării solicitării de finanţare pentru proiectele propuse.

(2) Decizia Comisiei interministeriale de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” cu privire la aprobarea sau respingerea solicitanţilor de finanţare, procentele de cofinanţare a proiectelor, precum şi cuantumul sumelor propuse pentru a fi repartizate de la bugetul de stat sunt consemnate într-un proces-verbal de şedinţă.

(3) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 8. - UMP - Termoficare 2006-2015 căldură asigură comunicarea către beneficiari a deciziei cu privire la aprobarea solicitării de finanţare, în vederea includerii sumelor în bugetul local de venituri şi cheltuieli.

VI. Alte dispoziţii

Art. 9. - (1) Investiţiile finanţate în condiţiile prezentului regulament se înscriu în patrimoniul autorităţii administraţiei publice locale care are în proprietate sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

(2) Contractarea lucrărilor de investiţii finanţate în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” se

face cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 11. - Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la propunerea UMP - Termoficare 2006-2015 căldură, cu avizul Comisiei interministeriale de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”.

 

ANEXA Nr. 1

la Regulament

 

GHID DE FINANŢARE

 

1. Depunerea solicitării de finanţare

Prezentul ghid de finanţare cuprinde regulile de pregătire şi depunere a proiectelor, precum şi condiţiile de finanţare în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

Pentru a obţine finanţare în condiţiile Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, denumit în continuare Regulament, reprezentanţii legali ai titularilor de proiecte completează Solicitarea de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament, şi o depun la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, însoţită de documentele prevăzute în prezentul ghid de finanţare.

2. Condiţii pentru finanţarea proiectelor

Repartizarea fondurilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea finanţării obiectivelor de investiţii realizate în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, se face numai pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid de finanţare:

Conformitate administrativă

Pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de conformitate administrativă prevăzute în Regulament, autorităţile administraţiei publice locale anexează solicitării de finanţare următoarele documente:

1. acte doveditoare ale proprietăţii asupra sistemului de termoficare sau a unei părţi a acestuia;

2. documentele care atestă că infrastructura existentă şi terenul aferent proiectului propus sunt libere de sarcini;

3. dovada existenţei unui compartiment de specialitate la nivel local cu atribuţii privind desfăşurarea investiţiei de reabilitare şi eficientizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică;

4. angajamentul reprezentantului legal al unităţii administrativ teritoriale privind finanţarea tuturor cheltuielile neeligibile, a cheltuielilor ocazionate de pregătirea proiectului şi formularea cererii de finanţare;

5. declaraţie pe propria răspundere privind responsabilitatea asupra pregătirii şi managementului proiectului;

6. hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a bugetului local/judeţean de venituri şi cheltuieli în care sunt prevăzute sumele necesare finanţării proiectului (surse proprii şi atrase, altele decât cele de la bugetul de stat alocate prin programul „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort*);

7. studiu de fezabilitate;

8. strategia locală de alimentare cu energie termică, elaborată începând cu anul 2007 şi actualizată la fiecare 6 ani, pentru un orizont de timp de minimum 10 ani;

9. hotărârile consiliului local/judeţean de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică şi a studiului de fezabilitate;

10. hotărârea consiliului local/judeţean privind stabilirea zonei sau a zonelor unitare de încălzire, reprezentând arealul geografic (zona unei localităţi) aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale în interiorul căreia se poate promova o singură soluţie de încălzire, respectiv soluţia adoptată pentru reabilitarea şi eficientizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică;

11. programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi auditul energetic al operatorului economic care prestează serviciul public de alimentare cu energie termică a localităţii, întocmite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare;

12. avizul tehnic emis de autoritatea de reglementare competentă (Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei/Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice). Unitatea de management al programului „Termoficare 2006-2015 căldură”, denumită în continuare UMP - Termoficare 2006-2015 căldură, poate solicita autorităţii administraţiei publice locale completarea sau, după caz, refacerea acestor documentaţii.

Eligibilitatea proiectelor

Pentru a fi considerat eligibil, un proiect de modernizare a sistemului centralizat de producere, transport şi distribuţie a energiei termice trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

1. proiectul va avea ca temă modernizarea componentelor eligibile ale sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, cu respectarea performanţelor minime obligatorii prevăzute în cap. III din programul „Termoficare 2006 -2015 căldură şi confort”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, republicată:

a) unitatea (unităţile) de producţie a agentului termic;

b) reţeaua de transport al agentului termic primar (apă fierbinte);

c) staţiile termice sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;

d) reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire;

2. proiectul trebuie să prezinte o soluţie care să corespundă principiilor şi conţinutului Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004, Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003, Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2004, precum şi prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008, cu modificările ulterioare;

3. proiectul trebuie să respecte normele europene de mediu transpuse în legislaţia naţională în domeniu prin Hotărârea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere, Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisie de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene;

4. fundamentarea investiţiei se face printr-un studiu de fezabilitate, corelat cu strategia locală de alimentare cu energie termică a localităţii şi cu programul propriu de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

5. proiectele se pot executa într-o perioadă cuprinsă în intervalul 2008-2015 şi vor avea anexat un calendar de eşalonare anuală a lucrărilor de investiţii;

6. pentru elaborarea sau reactualizarea, acolo unde este cazul, a strategiilor locale şi a studiilor de fezabilitate, se vor respecta cerinţele cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

7. executarea lucrărilor de modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică va fi de la consumator spre sursă

Eligibilitatea cheltuielilor

Următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile pentru cofinanţare de la bugetul de stat în condiţiile Regulamentului:

1. cheltuieli pentru amenajarea terenului (precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente etc. - numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază);

2. cheltuieli pentru amenajarea terenului privind protecţia mediului (lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului; refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, precum: plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi şi altele de aceeaşi natură);

3. cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei (precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; reţele de comunicaţii (telefonie, radio-tv, internet); drumuri de acces şi căi ferate industriale; branşare la reţele de utilităţi - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului investiţiei;

4. cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);

5. studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului);

6. proiectare şi inginerie (studiu de fezabilitate, proiect de execuţie, verificarea tehnică a proiectării);

7. expertize tehnice pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente;

8. asistenţă tehnică (asistenţă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de beneficiar};

9. cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii (execuţie de clădiri; consolidări, modernizări, reparaţii ale clădirilor; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, reţele de comunicaţii electronice şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei);

10. cheltuieli pentru achiziţia de utilaje şi echipamente (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice);

11. cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;

12. taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;

13. cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how şi alte drepturi de utilizare similare).

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului este înscrisă de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale în solicitarea de finanţare.

3. Transferul sumelor aprobate

Virarea către bugetele locale a sumelor alocate de la bugetul de stat aprobate potrivit art. 6 alin. (3) din Regulament se face numai după încheierea contractelor de finanţare între beneficiari şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament.

4. Raportare

Autorităţile administraţiei publice locale care au încheiat contractele de finanţare prevăzute la art. 5 din Regulament raportează, până cel mai târziu la data de 15 ianuarie a anului următor primirii cofinanţării de ia bugetul de stat, stadiul privind execuţia şi recepţia lucrărilor şi situaţia utilizării fondurilor alocate, potrivit specificaţiilor transmise de UMP - Termoficare 2006-2015 căldură.

UMP - Termoficare 2006-2015 căldură poate solicita beneficiarilor transmitea oricăror informaţii sau documente relevante referitoare la obiectivul de investiţii finanţat prin programul «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

 

ANEXA Nr. 21)

la Regulament

 

SOLICITARE DE FINANŢARE

 

A. PREZENTAREA AUTORITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE SOLICITANTE

 

A1. Date de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea administrativ teritorială:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresă sediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr

 

 

 

 

 

Cod Poştal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

Fax

 

 

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire Trezorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Structura participaţiilor deţinute de autoritatea locală

 

 

 

Numele operatorului economic la care autoritatea locală deţine participaţii şi asigură operarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a populaţiei

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului

Participaţii %

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DESCRIEREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A LOCALITĂŢII

 

B1. Caracteristici şi tendinţe (istoric, stare tehnică, capacităţi de producţie, reţele de transport şi distribuţie, puncte termice, apartamente branşate la SACET, grad de debranşare, producţie realizată în ultimii 2 ani şi estimare producţie pentru anul în curs, respectiv pentru următorii 2 ani etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 Investiţii finanţate în cadrul Programului Termoficare :

 

Denumirea obiectivului de investiţii

Anul

Valoarea totală a proiectului

Economii de combust.*)

(tep/an)

Valoarea finanţata de la bugetul de stat

Valoarea finanţata din contribuţia locală

Data de începere a investiţiei

Termen de finalizare

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

An crt.

 

 

 

 

 

 


*) realizate ca urmare a punerii în funcţiune a investiţiilor în anul precedent, exprimate în tone echivalent petrol/an

 

B3. Program de investiţii: ( alte investiţii privind SACET realizate de administraţia publică locală în anul precedent, precum şi programul de investiţii pe anul curent şi perspectiva în următorii 2 ani):

 

Denumirea obiectivului de investiţii *)

Valoarea finanţată din contribuţia locală

Valoarea finanţată de la bugetul de stat

Data de începerea investiţiei

Termen de finalizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) altele decât cele finanţate prin Programul Termoficare 2006-2015 căldură şi confort

 

C. PREZENTAREA OPERATORULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A LOCALITĂŢII

 

C1. Date de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea operatorului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresă sediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr

 

 

 

 

 

Cod Poştal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

Fax

 

 

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea activităţii operatorului

 

 

 

(principalele servicii oferite)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Program de investiţii (realizate din surse proprii de operatorul economic în ultimii 3 ani, precum şi planul de investiţii pe anul curent şi pe următorii 3 ani)

 

Denumirea obiectivului de investiţii

Valoarea totală a proiectului

Alte surse de finanţare

Valoarea proiectului finanţată de operator

Data de începere a investiţiei

Termen de finalizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII PENTRU CARE SE SOLICITĂ COFINANŢARE ÎN ANUL CURENT

 

D1. Descrierea investiţiei (cu evidenţierea contribuţiei la îmbunătăţirea calităţii serviciului, eficienţa energetică şi influenţele asupra preţului final al energiei termice furnizate populaţiei etc.)

 

 

 

 

 

 

D2. Estimări privind economiile de energie anuale în kwh, Gcal, GJ, tone echivalent petrei (tep) şi in termeni valorici (lei). Se vor compara economiile de energie cu consumul actual de energie, costurile de producţie şi de operare. Se va menţiona şi modul de estimare în ceea ce priveşte economiile de energie şi preţurile folosite

 

 

 

 

 

 

D3. Perioada de recuperate a investiţiei (ani sau luni) luând în considerare toate beneficiile cuantificabile

 

 

 

 

E. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE A BENEFICIARULUI

 

Documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, anexate la prezenta solicitare de finanţare.

 

Acte doveditoare ale proprietăţii asupra sistemului de termoficare sau a unei părţi a acestuia: (se completează tipul şi nr. actului)

…………………………………………………………………………………………………………………………….



Documente care atestă că infrastructura existenta şi terenul aferent proiectului propus sunt libere de sarcini: (se completează tipul şi nr. actului)

…………………………………………………………………………………………………………………………….



Act. care atestă existenţa unui compartiment de specialitate la nivel local cu atribuţii privind desfăşurarea investiţiei de reabilitare şi eficientizare a SACET (se completează tipul şi nr. Actului)

 …………………………………………………………………………………………………………………………….           



 

Hotărârea Consiliului Local nr. ………/ __. __. ____ de aprobare a bugetului local de venituri si cheltuieli



Angajament privind finanţarea tuturor cheltuielile neeligibile, a cheltuielilor ocazionate de pregătirea proiectului şi formularea cererii de finanţare



Strategia locală de alimentare cu energie termică a localităţii



Hotărârea Consiliului Local nr. ………/ __. __. ____  de aprobare a strategiei de alimentare cu energie



Studiul de fezabilitate



Hotărârea Consiliului Local nr. ………/ __. __. ____ de aprobare a studiului de fezabilitate



Hotărârea Consiliului Local nr. ………/ __. __. ____  privind stabilirea zonei sau a zonelor unitare de încălzire



Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi auditul energetic al operatorului economic care prestează serviciul public de alimentare cu energie termică a localităţii



Avizul tehnic emis de ANRE/ANRSC



Declaraţie pe proprie răspundere privind responsabilitatea asupra pregătirii si managementului proiectului



 

F. STRUCTURA DE FINANŢARE:

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea totală a proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea rămasă de executat la sfârşitul anului precedent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli propuse pentru finanţare în anul curent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli eligibile propuse pentru finanţare în anul curent:     Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care TVA*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„TVA este rambursabilă/recuperabilă/deductibilă

 

DA 

NU 

 

 

 

 

 

 

 

           

Contribuţie locală aferentă anului curent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitare de cofinanţare de la bugetul de stat pentru anul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. SECŢIUNE REZERVATĂ REPREZENTANTULUI LEGAL

 

 

 

 

 

 

Numele reprezentantului legal al autorităţii locale

 

 

 

 

 

 

 

Certific îndeplinirea condiţiilor prevăzute in Regulamentul privind implementarea programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informării false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta solicitare de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că dalele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.

Prin semnarea prezentei solicitări de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la Regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. ……………………./………………………………

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI/ORAŞULUI

Nr. ......................./........................

 

CONTRACT DE FINANŢARE

încheiat astăzi,..........................

între

Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, reprezentat legal prin domnul..................................................................- ministrul administraţiei şi internelor, în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale responsabilă cu coordonarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, denumită în continuare M.A.I.,

şi

municipiul/oraşul...........................................................................din judeţul.................................................., cu sediul în .............................................................................. cod SIRUTA.............................., reprezentat legal prin domnul/doamna ...................................................................- primar, în calitate de unitate administrativ-teritorială beneficiară, denumită în continuare beneficiar.

În baza prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a intervenit următorul contract:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

(1) M.A.I. asigură cofinanţarea proiectului..............................

(titlul proiectului de investiţii),

promovat de beneficiar în scopul retehnologizării, modernizării şi dezvoltării sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice din localitatea.................................................... denumit în continuare proiect.

(2) Sumele necesare asigurării cofinanţării prevăzute la alin. (1) se aprobă prin legea bugetară anuală şi reprezintă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul M.A.I., pentru realizarea proiectelor aprobate în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”1).

(3) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, conform procedurii instituite prin Regulamentul privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”2), componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

 

ARTICOLUL 2

Valoarea contractului

 

(1) Valoarea contractului este de................... lei, potrivit anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.............. privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului „Termoficare 006-2015 căldură şi confort”.

(2) Valoarea contribuţiei proprii a beneficiarului este de ....................................lei, conform Hotărârii Consiliului Local nr........../.............. pentru aprobarea bugetului local al municipiului/oraşului..............................................................şi anexei cuprinzând Lista obiectivelor de investiţii pe anul.......... cu finanţare din bugetul local şi din alte fonduri, actualizată. Copii ale acestor documente sunt prezentate (în extras) în anexa nr. 1.

(3) Valoarea totală actualizată a proiectului menţionat la art. 1 alin. (1), valoarea rămasă de executat la data de 31.12..........., precum şi estimarea alocărilor de la bugetul local şi respectiv bugetul de stat pentru finanţarea în continuare a proiectului în perioada............-.............sunt prezentate în anexa nr. 2.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului

 

(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi încetează la data de 31.12..........

(2) Sumele neutilizate de beneficiar până la data de 31.12. ..........se restituie bugetului M.A.I., respectiv bugetului de stat.

 

ARTICOLUL 4

Plăţi în cadrul contractului

 

(1) M.A.I. virează sumele prevăzute în prezentul contract în contul...........................................................................................

(denumire beneficiar/numele titularului contului)

deschis la trezoreria:....................................................................

(denumirea, inclusiv filiala şi adresa)

cod IBAN:................................................................................

cod fiscal;.............................................

(2) Prin acceptarea cofinanţării prevăzute la alin. (1), beneficiarul se angajează pe propria răspundere să o utilizeze integral şi numai pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului (precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări ale materialelor rezultate, devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente etc. - numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază);

b) cheltuieli pentru amenajarea terenului privind protecţia mediului (lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului; refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, precum: plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi şi altele de aceeaşi natură);

c) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; reţele de comunicaţii (telefonie, radio-tv, internet); drumuri de acces şi căi ferate industriale; branşare la reţele de utilităţi - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului investiţiei;

d) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);

e) studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului);

f) proiectare şi inginerie (studiu de fezabilitate, proiect de execuţie, verificarea tehnică a proiectării);

g) expertize tehnice pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente;

h) asistenţă tehnică (asistenţă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de beneficiar);

i) cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii (execuţie de clădiri; consolidări, modernizări, reparaţii ale clădirilor; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, reţele de comunicaţii electronice şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei);

j) cheltuieli pentru achiziţia de utilaje şi echipamente (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice);

k) taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;

l) cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale.

(3) Sumele acordate de la bugetul de stat, prin bugetul M.A.I., în baza prezentului contract nu constituie ajutor de stat. Beneficiarul are obligaţia să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) investiţiile să fie realizate de autoritatea administraţiei publice locale în calitate de proprietar al sistemului centralizat de alimentare cu energie termică şi nu de operatorul delegat pentru prestarea serviciului public, chiar dacă operatorul are ca acţionar autoritatea administrativă locală;

b) sumele alocate să fie gestionate direct de autoritatea locală pentru realizarea unor obiective de investiţii aflate în totalitate în proprietatea acesteia;

c) sumele alocate se vor derula exclusiv prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale;

d) la contractarea lucrărilor de investiţii se vor respecta prevederile legale privind achiziţiile publice.


1) Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008.

2) Aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012.

 

ARTICOLUL 5

Obligaţiile părţilor

 

(1) Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să asigure din bugetul local contribuţia proprie pentru finanţarea proiectului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2);

b) să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;

c) să respecte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (3);

d) să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară şi cu eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;

e) să asigure punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii cu finanţare multianuală, în maximum 3 ani de la semnarea prezentului contract;

f) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

g) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;

h) să furnizeze, la solicitarea M.A.I., orice informaţie sau documente relevante referitoare la implementarea proiectului de investiţii;

i) să permită personalului MAI. să controleze modul în care îndeplineşte obiectivele proiectului;

j) să afişeze pe pagina web a unităţii administrativ-teritoriale informaţii relevante referitoare la derularea proiectului;

k) să notifice M.A.I. orice problemă intervenită în execuţia obiectivului de investiţii, în termen de maximum 10 zile de la apariţia acesteia;

l) să asigure implementarea şi monitorizarea pe plan local a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi să răspundă pentru coordonarea lucrărilor de investiţii aferente proiectelor finanţate;

m) să fie singurul răspunzător în faţa MAI. pentru implementarea proiectului;

n) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.

(2) M.A.I. are următoarele obligaţii:

a) să asigure cofinanţarea proiectului şi să efectueze transferul sumelor aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. ................privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului „Termoficare 2D06- 2015 căldură şi confort”;

b) să asigure îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor care rezultă din prezentul contract;

c) să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţarea proiectului;

d) să analizeze şi să aprobe, dacă este cazul, propunerile de modificare a prevederilor prezentului contract, transmise de beneficiar.

 

ARTICOLUL 6

Cazuri de culpă

 

(1) Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale. asumate prin prezentul contract, constituie caz de culpă.

(2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:

a) emiterea de declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în prezentul contract;

b) săvârşirea de nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

(3) M.A.I. va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă.

(4) Beneficiarul are obligaţia să înlăture deficienţele constatate în cel mult 20 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (3).

(5) în cazul nerespectării de către beneficiar a prevederilor alin. (4), M.A.I. are dreptul, fără nicio altă formalitate prealabilă, să ia următoarele măsuri:

a) se sisteze temporar utilizarea cofinanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) să sisteze definitiv şi să rezilieze unilateral contractul, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală.

 

ARTICOLUL 7

Modificarea şi încetarea contractului

 

(1) Pentru încadrarea în limitele de cheltuieli aprobate anual prin legea bugetului de stat şi în influenţele rectificărilor bugetare ulterioare, MAI. Îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului contract.

(2) Prezentul contract de finanţare poate înceta prin reziliere în următoarele condiţii:

a) prin acordul scris al părţilor, în situaţia în care nu sunt respectate drepturile şi obligaţiile părţilor;

b) la iniţiativa MAI., dacă beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;

c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 6 alin. (2).

(3) Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută la art. 3;

b) prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul;

c) la data intervenţiei unui act de autoritate;

d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public.

(4) Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada derulării contractului.

(5)în situaţia în care neînţelegerea sau conflictul nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.

(6) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.

(7) În situaţia în care, prin legea de rectificare a bugetului de stat, finanţarea se diminuează/elimină, contractul poate fi modificat sau poate înceta, după caz.

(8) în cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

(9) Beneficiarul este direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa.

 

ARTICOLUL 8

Forţa majoră şi cazul fortuit

 

(1) Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

(2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii: a) să o notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(3) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Forţa majoră, comunicata şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(5) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării celei mai bune soluţii:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

(6) Prevederile cuprinse la alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia cazului fortuit.

 

ARTICOLUL 9

Alte clauze

 

(1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, M.A.I, fiind degrevat integral de orice responsabilitate.

(2) în nicio circumstanţă şi din niciun motiv M.A.I. nu poate fi tras la răspundere şi obligat la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, M.A.I. nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.

 

ARTICOLUL 10

Dispoziţii finale

 

(1) Beneficiarul este de acord ca M.A.I. să dea publicităţii date privind rezultatele implementării proiectului.

(2) Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţă şi seminar cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul M.A.I., în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”.

(3) Raportările, documentele justificative şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor transmite la următoarele adrese, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării:

a) pentru M.A.I.: UMP - Termoficare 2006-2015 căldură - telefon: 021.314.59.56, fax: 021.316.13.64, e-mail: dgrcl@mai.gov.ro;

b) pentru beneficiar: (denumirea compartimentului de specialitate):................................ telefon:............................... fax:.................................... e-mail............................................

(4) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanţare trebuie să fie transmisă în scris.

(5) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

(6) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, ambele având valoare de original, din care un exemplar pentru MAI. şi un exemplar pentru Primăria Municipiului/Oraşului.................................................judeţul.....................

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Ministru,

..............................................................

MUNICIPIUL/ORAŞUL

Primar,

..............................................................

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul de finanţare nr. ......./......../.......

 

I. Date referitoare la proiect:

Titlul proiectului:..................................................................................................................

Valoarea actualizată a investiţiei (mii lei, inclusiv TVA):.....................................................

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile (mii lei):....................................................................

Valoarea rămasă de executat la 31.12.............( mii lei, inclusiv TVA):.................................

 

II. Eşalonarea sumelor necesare pentru finalizarea proiectului:

 

 

 

 

 

- mii lei -

Valoarea cheltuielilor eligibile

An

Necesar de finanţat

(col.2+col.4)

 

Contribuţie de la bugetul local

 

Estimare alocări % maxim de cofinanţare de la bugetul de stat

 

Cofinanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Administraţiei şi Internelor

0

1

2

3

4

…

 

 

 

 

…

 

 

 

 

…

 

 

 

 

Total proiect

 

 

X

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.