MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 392/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 392         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 12 iunie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. - Declaraţie referitoare la problemele actuale aflate pe agenda Uniunii Europene şi obligaţiile ce revin României în baza acestora

 

2. - Declaraţie privind sprijinirea implementării noii Strategii Naţionale Anticorupţie 2012-2015

 

16. - Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2011

 

17. - Hotărâre privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

 

18. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 

19. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

26. - Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

359. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Mircea-Gheorghe Drăghici

 

360. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Ioan Lascăr

 

361. - Decizie pentru numirea domnului Damian Drăghici în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

362 - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Staicu Mircea Cristian din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General a! Guvernului

 

363. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tufă Radian Dom din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

364. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Mircea Dragoş Valentin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

365. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 416/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Lazăr Mirel Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

18. - Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de două monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la unificarea instituţiilor politice centrale ale României moderne - deschiderea primului parlament şi constituirea primului guvern

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

DECLARAŢIE

referitoare la problemele actuale aflate pe agenda Uniunii Europene şi obligaţiile ce revin României în baza acestora

 

1. Parlamentul României trebuie să fie informat, în prealabil, asupra agendei Consiliului European şi să stabilească un mandat de principiu referitor la poziţiile pe care le va susţine şi promova reprezentantul României. Parlamentul României trebuie să fie informat, după fiecare Consiliu European, cu privire la deciziile adoptate.

2. Având în vedere că atribuţiile Preşedintelui şi ale Guvernului României în domeniul afacerilor europene sunt partajate:

- În materie de politică europeană de apărare şi securitate, precum şi în politica externă comună a Uniunii Europene, este constituţional şi funcţional ca Preşedintele României să aibă precădere în a reprezenta România;

- în materie economică, socială, bugetară, referitoare la fondurile europene, aderarea la Schengen, precum şi în alte aspecte executive, este constituţional si funcţional ca primul-ministru să aibă precădere în a reprezenta România şi a participa la procesul decizional al Consiliului European.

Reprezentarea României la Consiliul European se va face după îndeplinirea procedurii de la pct. 1 (referitor la obligativitatea informării şi definirii unui mandat în cadru parlamentar), precum şi în baza principiilor de precădere constituţională şi funcţională definite la pct. 2.

Având în vedere faptul că agenda Consiliului European din 28 iunie 2012 se referă la subiecte precum situaţia economică din Uniunea Europeană, adoptarea unor măsuri economice şi sociale, precum şi continuarea negocierilor privind viitorul Cadru financiar multianual 2014-2020,

Parlamentul României consideră că primul-ministru trebuie să reprezinte poziţiile României la lucrările Consiliului European din 28 iunie 2012.

 

Această declaraţie a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din data de 12 iunie 2012.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 12 iunie 2012,

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

DECLARAŢIE

privind sprijinirea implementării noii Strategii Naţionale Anticorupţie 2012-2015

 

Parlamentul României, în calitatea sa constituţională de unică autoritate legiuitoare a ţării, reafirmând dreptul său suveran de a adopta legislaţia anticorupţie,

recunoscând rezultatele înregistrate până în prezent de către Direcţia Naţională Anticorupţie, Agenţia Naţională de Integritate, precum şi de alte instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi combaterea corupţiei, luând act de adoptarea Strategiei Naţionale Anticorupţie de către Guvernul României,

CONDAMNĂ CORUPŢIA ÎN TOATE FORMELE ÎN CARE SE MANIFESTĂ

şi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin mijloacele legale corespunzătoare, în vederea:

- asigurării stabilităţii cadrului legislativ şi instituţional anticorupţie;

- sprijinirii îndeplinirii condiţionalităţilor din cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare.

În acest scop, Parlamentul României, constatând voinţa politică de susţinere a luptei anticorupţie, adoptă prezenta declaraţie, prin care:

1. sprijină principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie;

2. Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a Parlamentului României;

3. susţine şi promovează adoptarea cadrului legislativ anticorupţie, ce vizează, în principal, procedura de soluţionare a cererilor de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii sau arestării persoanelor care, în virtutea funcţiei publice, beneficiază de imunitate, potrivit legii, precum şi adoptarea modificărilor legislaţiei în materia finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în vederea creşterii transparenţei şi consolidării integrităţii în rândul membrilor săi, în concordanţă cu recomandările GRECO;

4. participă la îndeplinirea condiţionalităţilor stabilite prin mecanismul de cooperare şi monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie, atât la nivelul Platformei de cooperare a instituţiilor independente şi agenţiilor anticorupţie, cât şi la nivelul Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare;

5. solicită Guvernului ca periodic, o dată la 6 luni, să informeze Parlamentul asupra modului de îndeplinire a măsurilor cuprinse în Strategia Naţională Anticorupţie şi asupra rezultatelor în lupta împotriva corupţiei.

 

Această declaraţie a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 12 iunie 2012, în conformitate cu ari. 1 pct. 22 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 2.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2011

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se resping Raportul de activitate şi contul de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2011.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune este demis de drept.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 12 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 16.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

În temeiul prevederilor art. 21 şi având în vedere dispoziţiile art. 46 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Domnul Cristea Radu Călin se numeşte în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Televiziune, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la numirea unui nou consiliu de administraţie şi a preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, care este şi director general al societăţii.

(2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.

Art. 2. - Directorul general interimar va exercita atribuţiile şi competenţele prevăzute la art. 28-30 din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 12 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 17.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 19 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 17, domnul deputat Dan-Radu Zătreanu, aparţinând Grupului parlamentar al PD-L, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Andrei-Valentin Sava.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 12 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILEBLAGA

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 18.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenţa nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 19 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană:

- domnul senator Gheorghe Bîrlea, aparţinând Grupului parlamentar al P.D.L., îl înlocuieşte, în calitatea de vicepreşedinte, pe domnul senator Viorel-Riceard Badea, membru al Grupului parlamentar ai P.N.L.;

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord:

- domnul senator Gheorghe Bîrlea, aparţinând Grupului parlamentar al P.D.L., îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe

domnul senator Dorin Păran, membru al Grupului parlamentar al P.N.L;

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Ţărilor de jos (Olanda):

- domnul deputat Florin Iordache, aparţinând Grupului parlamentar al P.S.D., îl înlocuieşte, în calitatea de preşedinte, pe domnul senator Marius Gerard Necula, membru al Grupului parlamentar al P.D.L.;

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Norvegiei:

- domnul senator Marius Gerard Necula, membru al Grupului parlamentar al P.D.L., îl înlocuieşte, în calitatea de preşedinte, pe domnul deputat Florin Iordache, aparţinând Grupului parlamentar al P.S.D.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 12 iunie 2012., cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 19.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

 

Luând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale este cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi Ie-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, Guvernul trebuie să promoveze un set coerent de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a stabilităţii financiare a ţării, care să asigure în acest an o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată.

Având în vedere neregularităţile constatate de Curtea de Conturi cu privire la anumite zone de utilizare a fondurilor publice şi recomandările acestei instituţii, se impune adoptarea unor măsuri legislative a căror aplicare să conducă la o utilizare judicioasă a fondurilor publice.

Pentru mărirea transparenţei utilizării fondurilor publice este necesară instituirea unor reglementări în domeniul aprobării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor entităţi publice.

Ţinând cont de necesitatea reglementării cadrului normativ naţional pentru utilizarea sumelor rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE} nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiara, ceea ce va conduce la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale,

întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.

(2) în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:

a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale;

b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.

(3) în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:

a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acţionar integral sau majoritar;

b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul social.

Art. II. - (1) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia să dispună măsurile necesare în vederea diminuării cu 30% a cheltuielilor de protocol şi a cheltuielilor cu deplasările în străinătate în semestrul II al

anului 2012, faţă de cheltuielile de această natură efectuate în semestrul II al anului 2011.

(2) Fac excepţie de la diminuarea prevăzută la alin. (1) următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

b) cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente participării forţelor armate la misiunile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;

c) cheltuielile cu deplasările în străinătate ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în cadrul forţelor de menţinere a păcii;

d) cheltuielile cu deplasările elevilor şi profesorilor la olimpiadele şi concursurile internaţionale;

e) cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente personalului specializat cu asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cât aceştia se deplasează în străinătate;

f) cheltuielile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2012 privind organizarea în perioada 1-14 iulie 2012 la Bucureşti a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinţei părţilor contractante la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice.

Art. III. - (1) Din fondurile publice nu pot fi achiziţionate tipărituri şi alte bunuri pentru acţiunile de reprezentare şi protocol, precum şi pentru zile festive, inclusiv zile aniversare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), tipărituri şi alte bunuri pentru acţiuni de reprezentare şi protocol, precum şi pentru zile festive, inclusiv zile aniversare, pot fi achiziţionate pentru acţiunile:

a) organizate, în condiţiile legii, la nivelul preşedintelui României, preşedintelui Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor, primului-ministru, viceprim-ministrului, preşedintelui Curţii Constituţionale, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintelui Curţii de Conturi, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi celorlalţi conducători ai instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale cu rol de ordonator principal de credite;

b) aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aprobate în condiţiile legii;

c) finanţate din donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii.

(3) Societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, de subordonare centrală şi locală, care au înregistrat pierderi sau au primit subvenţii din fonduri publice în anul precedent, nu pot achiziţiona tipărituri şi alte bunuri pentru zile festive, inclusiv zile aniversare.

Art. IV. - (1) Miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarul general al Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora, primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali, precum şi înalţii funcţionari publici, pe perioada deplasărilor în străinătate, pot fi însoţiţi de cel mult două persoane.

(2) în cazul deplasărilor în străinătate, altele decât cele prevăzute la alin. (1), delegaţiile ministerelor, Secretariatului General al Guvernului, instituţiilor publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, instituţiilor şi autorităţilor publice a!e administraţiei publice locale pot fi alcătuite din maximum două persoane.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) deplasările:

a) la instituţiile Uniunii Europene şi ale NATO;

b) la reuniunile sau întâlnirile în cadrul iniţiativelor regionale de cooperare internaţională;

c)la misiuni, exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi activităţi conexe organizate în afara teritoriului statului român, efectuate de personalul forţelor armate şi de poliţişti;

d) la reuniunile de cooperare transfrontalieră;

e) la misiuni în cadrul forţelor de menţinere a păcii, efectuate de poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

f) la olimpiadele şi concursurile internaţionale, efectuate de elevi şi profesori;

g) efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

(4) În cazuri temeinic justificate, la propunerea ordonatorilor principali de credite, majorarea numărului de persoane prevăzut la alin. (1) şi (2) se poate aproba astfel:

a) de către primul-ministru sau viceprim-ministru, pentru miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarul general al Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora, înalţii funcţionari publici, precum şi pentru delegaţiile alcătuite din specialişti din cadrul ministerelor, Secretariatului General al Guvernului, instituţiilor publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor;

b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru primari, viceprimari, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali, precum şi pentru delegaţiile alcătuite din specialişti din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei publice locale.

Art. V. - (1) Autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, în oricare dintre următoarele situaţii:

a) dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite şi înregistrate în contabilitate studii având acelaşi obiect; în această situaţie se procedează la actualizarea studiilor existente;

b) dacă obiectivul de investiţii publice nu va putea fi inclus în programul de investiţii publice în anul bugetar următor în condiţiile prevăzute la alin. (4).

(2) în cazuri temeinic justificate, achiziţiile prevăzute la alin. (1) se pot realiza cu aprobarea Guvernului, prin memorandum iniţiat de ordonatorul principal de credite în cazul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale, sau, după caz, cu aprobarea consiliilor locale, consiliilor judeţene ori Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice locale.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi (2) studiile întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, precum şi cele finanţate din fonduri externe rambursabile.

(4) în programul de investiţii publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investiţii noi a căror finanţare poate fi asigurată integral, conform documentaţiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului multianual de cheltuieli pe termen mediu şi/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, şi a proiectului de buget multianual aprobat potrivit Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investiţii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum şi din fonduri externe rambursabile.

Art. VI. - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, litera c) se abrogă.

2. La articolul 12, alineatul (6) se abrogă.

3. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.

Art. VII. - Ordonanţa Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Cheltuielile A.M.T.B. se finanţează integral de la bugetul de stat.”

2. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

„Art. 111, - (1) A.M.T.B. poate desfăşura activităţi de asistenţă tehnică, avizare, autorizare, consultanţă şi alte activităţi economice în domeniul transportului public de călători. Tarifele aferente prestării acestor activităţi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) Sumele obţinute din prestarea activităţilor prevăzute la alin. (1) constituie venituri ale bugetului de stat.”

Art. VIII. - Articolul 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N-I-” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al C.N.I. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, a căror finanţare se asigură prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi care vor fi derulate prin C.N.L, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Art. IX. - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea t, nr!. 740 dfn 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi aprobă bilanţul A.N.L;”.

2. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al A.N.L. se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.”

Art. X. - Articolul 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8472003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. prin reorganizarea Regiei Autonome .Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizează după cum urmează:

a) veniturile proprii se utilizează pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii rutiere, inclusiv pentru plata contravalorii lucrărilor suplimentare rezultate în urma schimbării soluţiilor tehnice şi/sau constructive şi a exproprierilor aferente acestora, pentru finanţarea investiţiilor, pentru rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi de comisioane, precum şi pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de administrare şi funcţionare a companiei;

b) fondurile externe nerambursabile se utilizează pentru întreţinerea, asistenţa tehnică, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi construcţia infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile contractelor/memorandumurilor de finanţare;

c) fondurile din credite interne şi externe se utilizează pentru proiectarea, repararea, întreţinerea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi construcţia infrastructurii rutiere; contractarea de credite în nume propriu de către C.N.A.D.N.R. se aprobă de către Guvern prin memorandum;

d) alocaţiile de la bugetul de stat se utilizează pentru reabilitarea autostrăzilor şi drumurilor naţionale, proiectarea, repararea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi construcţia de autostrăzi şi drumuri naţionale, întreţinerea infrastructurii rutiere, inclusiv pentru rambursări de credite, de plăţi de dobânzi şi de comisioane, precum şi pentru plata sumelor stabilite prin hotărârile judecătoreşti având ca obiect realizarea obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul de stat.”

Art. XI. - La articolul 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:

,Art. 10. - (1) în perioada în care salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici din industria de apărare nu desfăşoară activitatea de bază din lipsă de comenzi sau de contracte legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război, beneficiază de sume acordate de la bugetul de stat, în vederea acoperirii drepturilor salariale şi a contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajator, numai dacă desfăşoară activităţile indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

Art. XII. - Articolul 131 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. XIII. - Alineatul (8) al articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale «Apele Române» se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Art. XIV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, autoritatea de management notifică beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare sau, în cazul plăţilor directe, notifică beneficiarului autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare.

(2) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi întrerupt de mai multe ori, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), notificarea beneficiarilor privind plata cheltuielilor aferente autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autorităţile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.

(4) în cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale.

(5) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut la alin. (2) atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.”

2. La articolul 51, alineatul {2} se abrogă.

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la prevederile art. 58 şi ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul bugetului local.”

4. La articolul 8, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, din instrumente structurale şi din cofinanţare de ia bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, potrivit prevederilor art. 13;”.

5. La articolul 8, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achiziţiile, în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora.”

6. La articolul 9, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a Programului operaţional «Asistenţă tehnică», ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, din instrumente structurale şi cofinanţare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, potrivit prevederilor art. 13;”.

7. La articolul 9, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achiziţiile, în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora.

8. La articolul 10, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achiziţiile, în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora.

9. La articolul 11, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, din instrumente structurale şi cofinanţare de la bugetul de stat, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, potrivit prevederilor art. 13;”.

10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Autorităţile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară, din instrumente structurale şi cofinanţare de la bugetul de stat.

(2) Limitele admise pentru depăşirea sumelor alocate în euro din instrumente structurale şi cofinanţare de la bugetul de stat se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

11. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - (1) Sumele rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară se fac venit la bugetul de stat şi se utilizează numai pentru cofinanţarea programelor operaţionale respective.

(2) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar din cele alocate conform alin. (1) se virează într-un cont de disponibil deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.

(3) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (2) se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se emit norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europene.”

12. La articolul 15 alineatul (1), litera g) se abrogă.

13. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Prefinanţarea acordată beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi va fi utilizată în anul următor cu aceeaşi destinaţie, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

14. După articolul 171 se introduc două noi articole, articolele 172 şi 173, cu următorul cuprins:

„Art. 172. - (1) în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care sunt admise integral/parţial pretenţiile autorităţilor de management, acestea notifică beneficiarilor obligaţia restituirii - în limita stabilită prin aceste hotărâri - a sumelor acordate potrivit art. 8 lit. j), art. 9 lit. k) şi art. 10 lit. f).

(2) în cazul în care beneficiarii nu restituie autorităţilor de management sumele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a acestor sume, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, CU modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.

(3) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(4) împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă contestat şi nu este supusă taxelor de timbru.

(5) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanţă.

(6) Debitorii au obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin titlul de creanţă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

(7) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).

(8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data strângerii acesteia.

(9) în cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă, autorităţile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

{10} Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin, (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă.

(11) în vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autorităţile de management care au emis titlul de creanţă au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1).

(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (10) şi se fac venit la bugetul de stat.

(14) Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 173. - Recuperarea sumelor în condiţiile prevederilor art. 172 se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare ale Autorităţilor de management din care au fost acordate sau la titlul 85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent», după caz, cu excepţia dobânzii prevăzute la art. 172 alin. (13), care reprezintă venit al bugetului de stat.”

Art. XV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera v) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:

,,x) constatări cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare - constatările formulate în actele de control/audit întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional, cele din actele de control emise de DLAF, cele din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României (denumită în continuare Autoritatea de audit)/de structurile de audit intern/de structurile de audit extern, cele din rapoartele de verificare la faţa locului emise de autoritatea de certificare, cele din rapoartele de control ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, precum şi constatările formulate de autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene rezultate în urma activităţii proprii de verificare administrativă şi/sau la faţa locului, care se referă la cheltuieli care au fost plătite/rambursate beneficiarilor de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi care sunt considerate fie integral neeligibile, fie, în cazul identificării unor abateri în aplicarea prevederilor reglementărilor în vigoare în domeniul achiziţiilor, parţial neeligibile.”

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în situaţia în care, în urma verificărilor administrative şi/sau la faţa locului, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene consideră necesare investigaţii suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care iau fost solicitate la rambursare/plată de către un beneficiar, aceasta are dreptul, înainte de rambursarea/plata sumelor către beneficiar, să se adreseze, pentru realizarea acestor investigaţii, structurilor de control prevăzute la art. 20 alin, (1), alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (4).”

3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să sesizeze de îndată DLAF în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă.

(2) în perioada în care sesizarea menţionată la alin. (1) este investigată de autorităţile competente şi/sau în situaţia în care cauza este înaintată spre soluţionare autorităţilor judecătoreşti, până la obţinerea sentinţei definitive şi irevocabile a instanţei privind caracterul penal sau nu al faptei încriminate, se suspendă aplicarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului/ acordului de finanţare şi, în mod subsecvent, se suspendă plata/rambursarea sumelor solicitate de beneficiar.”

4. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Orice acţiune întreprinsă în sensul constatării unei nereguli şi al stabilirii creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează cu aplicarea principiului proporţionalităţii, ţinându-se seama de natura şi de gravitatea neregulii constatate, precum şi de amploarea şi de implicaţiile financiare ale acesteia.”

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să înregistreze şi să transmită în scopul investigării, în termen de 10 zile lucrătoare, structurilor de control prevăzute la art. 20 toate constatările cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare.”

6. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de a nu include total sau parţial în declaraţiile de cheltuieli sumele plătite de acestea, care fac obiectul constatărilor prevăzute la art. 18 alin. (1) şi al sesizărilor prevăzute la art. 18 alin. (2), până la finalizarea procedurilor prevăzute la art. 21, cu excepţia cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internaţional prevăd altfel.”

7. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - În cazul constatării unor nereguli care prezintă indicii privind posibile fraude, structurile de control prevăzute la art. 20 au obligaţia să sesizeze de îndată DLAF şi să continue activitatea de verificare şi întocmire a procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, precum şi de recuperare a creanţelor bugetare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, independent de desfăşurarea cercetării penale, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (2).”

8. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) în cazul în care se constată nereguli în aplicarea de către beneficiari a prevederilor privind procedurile de achiziţie publică, fie în raport cu reglementările naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, fie cu procedurile specifice de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, se emit note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 şi 21,

(2) Valoarea creanţei bugetare stabilită în baza prevederilor alin. (1) se calculează prin stabilirea de corecţii financiare în conformitate cu prevederile anexei.”

9. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Până ia emiterea notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, ca măsură tranzitorie, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene va plăti/va rambursa beneficiarilor sumele solicitate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3).

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică, în mod preventiv, reducerea procentuală maximă aferentă abaterii în aplicarea reglementărilor privind achiziţiile, identificată, potrivit prevederilor anexei.

(3) Regularizarea sumelor reţinute potrivit prevederilor alin. (2) se face ulterior emiterii notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corecţiilor financiare, cu aplicarea prevederilor art. 38.”

10. La articolul 45, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul în care existenţa creanţei bugetare depinde de existenţa unei fapte penale, respectiv a unei fraude şi a fost sesizat/sesizată DLAF/Agenţia Naţională de Integritate - ANI, autorităţile competente prevăzute la art. 20 suspendă de drept emiterea titlului de creanţă până la obţinerea deciziei definitive şi irevocabile a instanţei privind caracterul penal sau nu al faptei incriminate şi dispun aplicarea măsurilor asigurătorii prevăzute la art. 40 alin. (1), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (2).”

Art. XVI. - La articolul 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Autorităţile responsabile de implementarea PNDR sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanţare/angajamente multianuale de plată a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de axă şi măsură din alocarea publică prevăzută în program.

(3) Limitele admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate în PNDR se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

Art. XVII. - (1) Contractele de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare, precum şi cele încheiate în condiţiile Legii nr. 672/2002, republicată, pentru asigurarea activităţii de audit intern, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân valabile în condiţiile în care au fost încheiate.

(2) Achiziţii le publice ale serviciilor prevăzute la art. I, precum şi ale celor pentru asigurarea, în condiţiile Legii nr. 672/2002, republicată, a activităţii de audit intern, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre publicare anunţul sau invitaţia de participare.

(3) Prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică doar pentru sesizările depuse şi/sau cauzele înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. XVIII. - (1) Biletele de tratament balnear la care au dreptul gratuit anumite categorii de persoane, beneficiare ale prevederilor unor legi speciale şi legi cu caracter reparatoriu, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se asigură de Casa Naţională de Pensii Publice şi structurile sale teritoriale.

(2) Numărul locurilor de tratament balnear aferente bietelor de tratament balnear prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi 15% din numărul total al locurilor contractate de Casa Naţională de Pensii Publice potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Casa Naţională de Pensii Publice nu mai contractează bilete de odihnă pentru anul 2012.

Art. XIX. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 26.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific al primul ui-min istm domnului Mircea-Gheorghe Drăghici

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă calitatea de consilier onorific al primului-ministru domnului Mircea-Gheorghe Drăghici.

Art. 2. - Activitatea domnului Mircea-Gheorghe Drăghici este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 359.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific al primului-ministru domnului Ioan Lascăr

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă calitatea de consilier onorific al primului-ministru domnului Ioan Lascăr.

Art. 2. - Activitatea domnului Ioan Lascăr este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 360.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Damian Drăghici în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Damian Drăghici se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

 

PRIM-MIN1STRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 361.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii

pentru domnul Staicu Mircea Cristian din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cuprinsă în Adresa nr. 24.688 din 8 iunie 2012,

ţinând cont de prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Staicu Mircea Cristian i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 362.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tufă Radian Doru din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cuprinsă în Adresa nr. 24.689 din 8 iunie 2012, ţinând cont de prevederile art. 27 alin. (1)lit. a), art. 30 lit. c)şiart. 33 alin. (i)lit. d)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007

privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu

modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Tufă Radian Doru i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar generai adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 363.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor domnului Mircea Dragoş Valentin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale prin Adresa nr. 188.194 din 5 iunie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, CU modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Dragoş Valentin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judeţului Satu Mare, atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 364.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 416/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Lazăr Mirel Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Adresa nr. 188.194 din 5 iunie 2012, precum şi prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic al Deciziei primului-ministru nr. 416/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Lazăr Mirel Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 31 martie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Lazăr Mirel Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judeţului Dâmboviţa, atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 365.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de două monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la unificarea instituţiilor politice centrale ale României moderne - deschiderea primului parlament şi constituirea primului guvern

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 28 mai 2012, un set de două monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la unificarea instituţiilor politice centrale ale României modeme - deschiderea primului parlament şi constituirea primului guvern.

Art. 2. - Caracteristicile celor două monede din argint sunt următoarele:

Valoare nominală 10 lei

Metal argint

Titlu 999%o

Formă rotundă

Diametru 37 mm

Greutate 31,103 g

Calitate proof

Cant zimţat

Aversul 1 prezintă portretul lui Alexandru Ioan Cuza - domnitorul în vremea căruia s-au deschis lucrările primului parlament al Principatelor Unite şi pe cel al mitropolitului Nifon - primul preşedinte al parlamentului, numele celor două personalităţi, stema României, anul de emisiune, valoarea nominală „10 LEI” şi inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA”.

Reversul 1 redă în interiorul unui chenar circular stema din 1862 a Principatelor Unite; la exterior, inscripţia circulară „PRIMUL PARLAMENT AL PRINCIPATELOR UNITE -150 DE ANI”; în exergă, anul „1862”.

Aversul 2 prezintă portretul lui Alexandru Ioan Cuza - domnitorul în vremea căruia s-a constituit primul guvern al Principatelor Unite şi pe cel al lui Barbu Catargiu - prim-ministrul acestui guvern, numele celor două personalităţi, stema României, anul de emisiune, valoarea nominală „10 LEI” şi inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA”.

Reversul 2 redă în interiorul unui chenar circular stema din 1862 a Principatelor Unite; la exterior, inscripţia circulară „PRIMUL GUVERN AL PRINCIPATELOR UNITE - 150 DE ANI”; în exergă, anul „1862”.

Art. 3. - Monedele din argint care alcătuiesc setul, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Cele două monede din argint, care alcătuiesc setul, dedicate aniversării a 150 de ani de la unificarea instituţiilor politice centrale ale României moderne - deschiderea primului parlament şi constituirea primului guvern, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a setului de două monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la unificarea instituţiilor politice centrale ale României modeme - deschiderea primului parlament şi constituirea primului guvern se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 15 mai 2012.

Nr. 18.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.