MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 527/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 527         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 iulie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 432 din 3 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 

Decizia nr. 439 din 3 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Decizia nr. 440 din 3 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

501/1.011/952. - Ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

 

710. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti.

 

1.023. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 432

din 3 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, excepţie ridicată de Bujor Ardelean în Dosarul nr. 58.070/299/2010 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.368D/2011.

La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei de neconstituţionalitate, domnul Bujor Ardelean; lipseşte cealaltă parte, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul părţii prezente, care subliniază faptul că dispoziţiile legale criticate au un caracter retroactiv, întrucât prevăd desfiinţarea unei asociaţii familiale înfiinţate anterior intrării în vigoare a acestora, respectiv în anul 2005. De asemenea, se mai arată că se încalcă şi dispoziţiile art. 45 din Constituţie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta susţine că reglementarea criticată a intervenit în condiţiile în care s-au înregistrat practici neunitare şi disfuncţionalităţi, rolul acestor dispoziţii fiind de a înlătura această situaţie. De altfel, art. 39 din ordonanţa de urgenţă a stabilit norme tranzitorii, fiind acordat un termen de 2 ani pentru adaptarea regimului juridic al diferitelor forme de asociere existente.

Astfel, prin dispoziţiile legale atacate, legiuitorul a urmărit o uniformizare a regimului juridic aplicabil. Având în vedere cele menţionate, se poate constata că nu există o încălcare a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, întrucât sancţiunea intervine după expirarea termenului de 2 ani.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin Încheierea din 26 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 58 070/299/2010, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Excepţia a fost invocată de Bujor Ardelean într-un dosar având ca obiect soluţionarea unei cereri privind anularea rezoluţiei prin care s-a dispus radierea din evidenţa Registrului Comerţului a unei asociaţii familiale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că obligaţia impusă prin dispoziţiile legale criticate de a opta pentru una din noile forme de desfăşurare a activităţii constituie o încălcare a drepturilor sale constituţionale. Autorul arată că asociaţia familială Bujor Ardelean a fost autorizată potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare (2005). Cerinţele impuse de noua legislaţie sunt de natură să impună obligaţii financiare excesive în sarcina persoanelor care au fost deja înfiinţate legal. Mai mult, ordonanţa de urgenţă nu impune obligaţia pentru registrul comerţului de a informa cu privire la noile forme de organizare impuse şi nici cu privire la decizia de radiere, în cazul neîndeplinirii noilor condiţii. De asemenea, schimbarea formei de organizare în condiţiile în care acea asociaţie familială a devenit cunoscută apare ca fiind excesivă şi, mai ales, retroactivă.

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, acesta arată că regulile impuse de prevederile criticate nu sunt de natură a aduce atingere accesului liber la o activitate economică, ci creează un cadru general care, implicit, presupune şi adoptarea unor reglementări restrictive, dar în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor subiecţilor de drept prevăzuţi de norma legală. Reglementarea unui astfel de cadru apare ca necesară pentru derularea activităţii persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale autorizate şi înregistrate în registrul comerţului în baza unor acte normative anterioare, cu atât mai mult cu cât prin actul normativ criticat s-a urmărit simplificarea procesului de autorizare şi înregistrare a celor ce doresc să desfăşoare o activitate economică în una dintre cele mai simple forme de desfăşurare a unor activităţi economice.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 39 alin. (2)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, care au următorul conţinut: „(2) Persoanele fizice si asociaţiile familiale autorizate si înregistrate în registrul comerţului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanţe de urgenţă pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Până la împlinirea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Dispoziţiile cap. II se aplică în mod corespunzător.

Persoanele prevăzute la alin. (2) care nu şi-au exercitat dreptul de opţiune îşi încetează activitatea şi vor fi radiate din registrul comerţului, din oficiu, fără nicio altă formalitate.

Rezoluţia prin care directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal dispune radierea se publică pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se afişează, sub formă tabelară, la sediul oficiului registrului comerţului unde s-a dispus radierea. Împotriva rezoluţiei se poate formula plângere, în condiţiile art. 12, care se aplică în mod corespunzător.”

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii, art. 40 privind dreptul de asociere, art. 45 privind libertatea economică şi art. 47 privind nivelul de trai.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta urmează a fi respinsă pentru motivele ce vor fi arătate în continuare.

Faptul că dispoziţiile legale criticate impun o nouă formă de organizare nu este de natură să încalce dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie. Aceste reguli se aplică numai pentru viitor. De altfel, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat constant că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravieţuirea legii vechi şi să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare (Decizia nr. 291 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 18 august 2004).

Legiuitorul, inclusiv delegat, este competent să ia, cu respectarea dispoziţiilor constituţionale, măsurile pe care le consideră necesare pentru stimularea economiei naţionale şi pentru buna funcţionare a mediului de afaceri. Curtea constată că Guvernul a justificat necesitatea adoptării acestor măsuri. Astfel, potrivit preambulului ordonanţei de urgenţă, aplicarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, a condus la disfuncţionalităţi în activitatea de autorizare, prevederile sale fiind interpretate în mod diferit de autorităţile publice locale desemnate cu aplicarea lor, paşii care trebuie parcurşi de către solicitanţi diferind de la o primărie la alta.

Curtea constată faptul că ordonanţa de urgenţă prevede norme tranzitorii ce au instituit un termen rezonabil care a fost prelungit de la un an la 2 ani, termen în care persoanele interesate aveau timp să ducă la îndeplinire cerinţele ordonanţei de urgenţă. În aceste condiţii, nu se poate reţine nici încălcarea art. 45 din Constituţie privind libertatea economică. De altfel, acest articol prevede că „Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate”. Condiţiile impuse de ordonanţa de urgenţă, şi anume reînmatricularea potrivit noilor forme de organizare, apar ca fiind rezonabile, având scopul de a simplifica regimul juridic al acestui gen de activitate economică.

De altfel, în cauze asemănătoare, Curtea a decis că obligaţiile statului de a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie nu pot fi realizate decât prin impunerea unui climat de disciplină economică la care operatorii economici trebuie să se conformeze. Astfel, legiuitorul are competenţa de a stabili sancţiunile corespunzătoare pentru nerespectarea regulilor stabilite (Decizia nr. 375 din 25 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 2 iunie 2008).

Curtea mai reţine că art. 47 din Constituţie privind nivelul de trai nu este încălcat, măsurile luate prin ordonanţa de urgenţă fiind tocmai în sensul dezvoltării economice care să permită cetăţenilor atingerea unui nivel de trai decent.

De asemenea, Curtea constată că dispoziţiile art. 40 din Constituţie nu au incidenţă în cauză, întrucât dreptul de asociere nu se referă la desfăşurarea unor activităţi economice. Acest drept cuprinde posibilitatea cetăţenilor de a se asocia, în mod liber, nu numai în partide politice şi sindicate, ci şi în alte tipuri de organizaţii, ligi şi uniuni, cu scopul de a participa la viaţa politică, ştiinţifică, socială, culturală, sportivă sau de a-şi realiza o serie de interese legitime comune (Decizia nr. 4 din 10 februarie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 24 martie 1993).

De altfel, instanţa de contencios constituţional a statuat că principiul libertăţii de asociere nu are în vedere constituirea de „asociaţii” care au ca obiect desfăşurarea de activităţi cu scop patrimonial, ceea ce legea califică drept societăţi comerciale, ci, aşa cum rezultă din formula redacţională a textului, se referă la constituirea unor subiecte colective de o altă natură juridică şi cu altă finalitate, cum sunt asociaţiile fără scop patrimonial, partidele politice sau sindicatele. Sub acest aspect, prin sintagma „[...] şi în alte forme de asociere”, legiuitorul constituţional a avut în vedere, prin această formulă mai largă, entităţi colective cu naturi juridice şi finalităţi similare celor menţionate, iar nu societăţi comerciale (Decizia nr. 1.424 din 25 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2012).Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, excepţie ridicată de Bujor Ardelean în Dosarul nr. 58.070/299/2010 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 3 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 439

din 3 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Bacău - Secţia civilă în Dosarul nr. 974/110/2011 şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.568D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.569D/2011, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate ridicată, din oficiu, de aceeaşi instanţă de judecată în Dosarul nr. 643/110/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.568D/2011şi nr. 1.569D/2011, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.569D/2011 la Dosarul nr. 1.568D/2011, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 24 iunie 2011, pronunţate în dosarele nr. 974/110/2011 şi nr. 643/110/2011, Tribunalul Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Excepţia a fost ridicată de instanţa de judecată, din oficiu, cu prilejul soluţionării unor cauze având ca obiect drepturi de asigurări sociale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate Tribunalul Bacău - Secţia civilă arată că, prin instituirea obligativităţii unei proceduri prealabile, prevederile de lege criticate încalcă dispoziţiile art. 21 alin. (4) din Constituţie.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, invocă cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 927/2007, prin care s-a statuat că parcurgerea unei proceduri administrative prealabile obligatorii, fără caracter jurisdicţional, nu îngrădeşte dreptul de acces liber la justiţie, atât timp cât decizia organului administrativ poate fi atacată în faţa unei instanţe judecătoreşti. Or, arată că potrivit art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010,hotărârile comisiilor de contestaţii pot fi atacate la instanţa judecătorească.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, dispoziţii potrivit cărora: „Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.”

Tribunalul Bacău - Secţia civilă consideră că textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 21 alin. (4) din Constituţie potrivit căruia „Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative si gratuite”.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că textul de lege criticat nu face decât să confirme faptul că procedura de examinare a deciziilor supuse analizei Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, este o procedură fără caracter jurisdicţional, astfel că dispoziţiile art. 21 alin. (4) din Constituţie nu sunt incidente, acestea referindu-se la procedurile administrative cu caracter jurisdicţional.

Autorul excepţiei consideră însă că textul constituţional invocat ar trebui interpretat într-un mod extensiv, pentru a acoperi şi ipoteza procedurilor administrative fără caracter jurisdicţional. Or, o atare interpretare nu poate fi primită, de vreme ce art. 21 alin. (4) din Constituţie nu se referă la procedurile administrative în general, fără a face nicio deosebire asupra caracterului acestora, ci precizează că se au în vedere doar procedurile cu caracter jurisdicţional.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Bacău - Secţia civilă în Dosarele nr. 974/110/2011 şi nr. 643/110/2011.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 3 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 440

din 3 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, excepţie ridicată de Societatea Civilă de Avocaţi „Ceparu şi Irimia” în Dosarul nr. 2.318/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.570D/2011.

La apelul nominal se prezintă pentru autorul excepţiei de neconstituţionalitate domnul avocat Liviu-Narcis Pîrvu şi pentru partea Societatea Civilă de Avocaţi „Raţiu & Raţiu”, doamna avocat Iuliana Leon, lipsind cealaltă parte, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia. Se arată că diferenţele de regim juridic dintre societăţile comerciale şi cele profesionale de avocaţi nu sunt întemeiate în ceea ce priveşte facilităţile oferite primei categorii, aceasta constituind o veritabilă discriminare ce nu poate fi justificată.

Doamna avocat Iuliana Leon a arătat, în continuare, că profesia de avocat este reglementată de o legislaţie specială, având în vedere specificul acestei profesii liberale, care nu desfăşoară acte şi fapte de comerţ. În consecinţă, aceasta solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că cele stabilite de instanţă prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 11 din 14 ianuarie 2003 îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Încheierea din 9 iunie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 2 318/2/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Excepţia a fost invocată de Societatea Civilă de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”, într-un dosar având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva procesului-verbal de deschidere a ofertelor emis de către Ministerul Finanţelor Publice - ACIS în cadrul procedurii de atribuire a unui contract de achiziţie.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, contrar dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, care au următorul conţinut: „În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial si autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte si fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent si asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.”

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta urmează a fi respinsă pentru motivele ce vor fi arătate în continuare.

Dispoziţiile legale criticate de către autorul excepţiei se referă la „întreprindere”, noţiune definită la art. 2, prin care se înţelege „orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial si autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte si fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent si asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare”. Or, potrivit art. 1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, profesia de avocat este liberă şi independentă, având un conţinut precizat la art. 3 din aceeaşi lege, care exclude ideea că ar putea consta şi din efectuarea de acte de comerţ.

Curtea constată că prevederile cuprinse la art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii nu încalcă dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât nu instituie un tratament inegal între anumite categorii de întreprinzători sau între întreprinderile mici şi mijlocii a căror activitate o stimulează; faptul că avocaţii nu sunt incluşi în aceste dispoziţii constituie voinţa legiuitorului, care ţine seama de statutul profesional al acestora.

De altfel, autorul excepţiei, criticând opţiunea legiuitorului, consideră prea restrânsă noţiunea de „întreprinzător”, în care nu se pot astfel încadra şi avocaţii, pentru a putea beneficia de înlesnirile acordate prin Legea nr. 346/2004.

Curtea nu poate reţine această critică ce neagă legislatorului pozitiv dreptul de a opta asupra soluţiilor adoptate prin reglementările pe care le emite. Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională, în calitate de legislator negativ, nu poate modifica sau completa prevederea legală supusă controlului şi nici nu se poate pronunţa asupra modului de interpretare şi aplicare a legii, ci numai asupra înţelesului său contrar Constituţiei.

De altfel, în acelaşi sens, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 11 din 14 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 13 martie 2003.Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, excepţie ridicată de Societatea Civilă de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”, în Dosarul nr. 2.318/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 3 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Nr. 501 din 5 iunie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.011 din 23 iulie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 952 din 8 iunie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

 

Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială „Romfilatelia” - S.A. va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Societatea Comercială „Romfilatelia” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Operatorul economic Societatea Comercială „Romfilatelia” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5

Cod unic de înregistrare: 16184414

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

8.526,63

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

8.410,00

 

a)

din producţia vândută( chirii spaţiu)

3

90,00

b)

din vânzarea mărfurilor

4

8.240,00

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

e)

alte venituri din exploatare

9

80,00

2

 

Venituri financiare, din care:

10

116,63

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

c)

din dobânzi

13

16,63

d)

alte venituri financiare

14

100,00

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

8357,26

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

8265,26

 

a)

cheltuieli materiale

18

300

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

120

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

2750

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

2483,65

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

1778,2

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

494,32

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

370

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

9

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

91,9

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

23,42

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

211,13

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

36,13

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

d3.2) tichete de masă

32

140

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

d3.4) drepturi dependente

34

35

 

 

 

 

 

 


 

 

e)

Ch. cu gratificaţiile de pensii si alte adaosuri conform CCM

35

90,81

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

36

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

37

485

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

38

1550

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

39

485,8

 

 

 

i1) contract de mandat

40

81

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

41

120

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

42

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

43

284,8

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

45

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

46

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

47

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

48

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

49

92

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

50

7

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

51

85

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

52

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

53

169,37

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

54

45,38

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

55

123,99

 

1

 

Rezerve legale

56

8,47

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

57

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

58

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

59

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

60

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

61

115,52

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

62

 

 

8

 

Minimim 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

63

98,25

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

64

17,34

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

65

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

66

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

67

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

68

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

69

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

70

 

 

 

e)

alte cheltuieli

71

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

72

485,00

 

1

 

Surse proprii

73

485,00

2

 

Alocaţii de la buget

74

 

3

 

Credite bancare

75

0,00

 

a)

- interne

76

 

b)

- externe

77

 

4

 

Fonduri europene

78

 

5

 

Alte surse

79

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

80

485,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

81

485

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

82

 

 

a)

interne

83

 

b)

externe

84

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

85

8,47

XI.

1

 

Rezerve legale

86

8,47

2

 

Rezerve statutare

87

 

3

 

Alte rezerve

88

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

89

 

 

1

 

Venituri totale

90

8526,63

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

91

8357,26

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

92

64

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

93

64

5

 

Cheltuieli de natura salariala(a+b+c), din care:

94

1778,2

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

95

1774,7

b)

alte cheltuieli cu personalul( AGA; CA)

96

3,5

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

97

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/12*1000

98

2315

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) influenţata de bonificaţiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.93/Rd92)/12*1000

99

2315

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.81/84)

100

133228,59

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

101

133228,59

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

102

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

103

973,45

11

 

Plăţi restante

104

0

 

a)

preţuri curente

105

0

b)

preţuri comparabile

106

 

12

 

Creanţe restante

107

0

 

a)

preţuri curente

108

0

b)

preţuri comparabile

109

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice nr. 2.245 din 13 iulie 2012,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru prestaţiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 467/2005 privind stabilirea tarifelor pentru prestaţiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005.

Art. 3. - Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti şi direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 13 iulie 2012.

Nr. 710.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru prestaţiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei medicale

Tarif

- lei -

1.

CIRCUIT MEDICO-SPORTIV - TIP I

350

2.

CIRCUIT MEDICO-SPORTIV - TIP II

250

3.

CIRCUIT MEDICO-SPORTIV - TIP III

200

4.

EXPERTIZA MEDICO-SPORTIVA

100

5.

CERTIFICAT PRENUPŢIAL

100

6.

CERTIFICAT MEDICAL

50

7.

ADEVERINŢA MEDICALA

30

8.

CONSULTAŢIE MEDIC PRIMAR

50

9.

CONSULTAŢIE MEDIC SPECIALIST

30

10.

CFM (lună)

100

 

ANALIZE MEDICALE

 

 

HEMATOLOGIE

 

11.

HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA

25

12.

RETICULOCITE

15

13.

FIBRINOGEN

6

14.

TIMP SANGERARE

4

15.

TIMP COAGULARE

8

16.

TIMP HOWELL

5

17.

TIMP QUICK

10

18.

INDICE PROTROMBINĂ

3

19.

INR

5

20.

GRUP SANGUIN ABO

10

21.

GRUP SANGUIN Rh

10

22.

VSH

6

 

SEROLOGIE

 

23.

ASLO

10

24.

PROTEINĂ C REACTIVĂ

10

25.

FACTOR REUMATOID

10

26.

RPR

15

27.

T.P.H.A.

35

28.

H.I.V.

40

29.

Ag HBs

35

30.

Ac anti V.H.C.

35

31.

Ag HBe

35

32.

Ac anti HBe

35

33.

Ac anti HBs

35

34.

Ac anti HBc

35

35.

TEST SEROLOGIC H.P.

35

 

BIOCHIMIE

 

36.

SODIU

10

37.

POTASIU

10

38.

SIDEREMIE

10

39.

PROTEINE TOTALE

8

40.

GLICEMIE

8

41.

LIPIDE

8

42.

CALCIU

10

43.

MAGNEZIU

10

44.

COLESTEROL

8

45.

TRIGLICERIDE

10

46.

H.D.L. - COLESTEROL

9

47.

L.D.L. - COLESTEROL

9

48.

TGO (AST)

10

49.

UREE

8

50.

CREATININĂ

8

51.

ACID URIC

8

52.

BILIRUBINĂ

10

53.

GLICOPROTEINE

15

54.

ACID SIALIC

12

55.

ACID LACTIC

15/determinare

56.

TGP (ALT)

10

57.

FOSFATAZĂ ALCALINĂ

12

58.

FOSFATAZĂ ACIDĂ

12

59.

GAMMA G.T.P.

10

60.

C.K.

30

61.

C.K - M.B.

15

62.

L.D.H.

12

63.

AMILAZĂ

11

64.

FERITINA

40

65.

ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE

20

66.

EXAMEN SUMAR URINA

12

67.

GLICOZURIE

8

68.

ALBUMINURIE

5

69.

DONAGGIO

10

70.

MUCOPROTEINE

10

71.

UROBILINOGEN

7

72.

PIGMENŢI BILIARI

7

73.

AMONIAC

8

74.

ACIDITATE TOTALA

7

75.

SECREŢIE VAGINALA - FROTIU VAGINAL DIRECT

25

76.

SECREŢIE URETRALA

25

77.

TEST DE FEMINITATE

30

78.

RECOLTARE (cu vacuette)

15

 

INTERNE

 

79.

INJECŢIE IM

10

80.

INJECŢIE IV

10

81.

INJECŢIE ID

10

82.

INJECŢIE SC

10

83.

OSCILOMETRIE + TA

20

84.

ACUPUNCTURA - consultaţie iniţială

60

85.

- şedinţă acupunctură

30

 

 

STOMATOLOGIE

 

86.

CONSULTAŢIE

20

87.

OBTURAŢIE FOTO POLIMERIZANT - 1 suprafaţă

50

88.

- 2 suprafeţe

75

89.

- 3 suprafeţe

100

90.

OBTURAŢIE GLASIONOMER

30

91.

EXTRACŢIE - MONORADICULARI

50

92.

- PLURIRADICULARI

75

93.

- ALVEOLOTOMIE

100

94.

ANESTEZIE

5/carpulă

95.

TRATAMENT PULPITA + OBTURAŢIE CANAL

70

96.

TRATAMENT GANGRENA + OBTURAŢIE CANAL

100

97.

DETARTRAJ + PERIAJ + BADIJONAJ

4/dinte sau 50/arcadă

98.

TRATAMENT ANTIINFLAMATOR

20

99.

TRATAMENT ALVEOLITA (chiuretaj + tratament antiinflamator)

30

 

O.R.L.

 

100.

SPALATURA AURICULARA

20

101.

TAMPONAMENT ANTERIOR (NAZAL)

20

102.

EXTRACŢIE CORP STRAIN NAZAL SAU AURICULAR

20

103.

RECONTROL ORL

25

 

OFTALMOLOGIE

 

104.

EXTRACŢIE CORP STRAIN

15

105.

AUTOREFRACTOMETRIE

10

106.

TONOMETRIE

10

107.

DILATARE + SPALATURA CANAL LACRIMAL

20

108.

PRESCRIPŢIE OCHELARI

70

 

RADIOLOGIE

 

109.

RADIOSCOPIE CARDIOPULMONARA

30

 

RADIOGRAFIE CARDIOPULMONARA (TORACE)

 

110.

- FAŢA

30

111.

- PROFIL

20

112.

- FAŢA + PROFIL

50

113.

RADIOSCOPIE ESO-GASTRO-DUODENALA (fără filme)

30

114.

RADIOSCOPIE + RADIOGRAFIE ESO-GASTRO- DUODENALA + 1 film

40

115.

+ 2 filme

50

116.

RADIOGRAFIE RENOVEZICALA SIMPLA

30

117.

RADIOGRAFIE ABDOMINALA PE GOL

30

 

RADIOGRAFIE SCHELET

 

118.

craniu 1 film 18/24 sau 24/30

25

119.

SAF 1 film 18/24 sau 24/30

25

120.

extremităţi 2 filme (f + p)

50

121.

coloana vertebrală 1 film 18/24

20

122.

1 film 24/30

25

123.

2 filme 24/30

40

124.

1 film 30/40

30

125.

2 filme 30/40 sau 35/35 cm

50

126.

bazin 1 film 30/40

30

127.

RADIOGRAFIE DENTARA

10

128.

ECOGRAFIE - ABDOMINALA

60

129.

- PELVIS

35

130.

- ABDOMEN SUPERIOR

35

 

CARDIOLOGIE

 

131.

EKG REPAUS

25

132.

EKG IN EFORT

25

133.

ECOGRAFIE CARDIACA

50

134.

HOLTER TA/EKG

100/200

 

ORTOPEDIE

 

135.

INFILTRAŢII CU PLASMA ÎMBOGĂŢITĂ

100

136.

SCOS APARAT GIPSAT

20

137.

PROCEDURI FIZIOTERAPIE (per procedură)

8

138.

LASER (per procedură)

12

139.

MANEVRE - REDUCERE LUXAŢIE

50

140.

APLICARE BANDAJE ELASTICE

10

141.

ECOGRAFIE MIO-ENTEZO- ARTICULARA

50

142.

INFILTRAŢII ARTICULARE, PARAVERTEBRALE, PUNCŢII

50

143.

PANSAMENT

20

 

GINECOLOGIE

 

144.

DIATERMOCOAGULARE (CAUTERIZARE COL)

50

145.

TRATAMENT LOCAL POST DIATERMOCOAGULARE

20

146.

COLPOSCOPIE

50

147.

BIOPSII DIVERSE (recoltat biopsie)

30

148.

MONTAT DISPOZITIV INTRAUTERIN

50

149.

EXTRAGERE DISPOZITIV INTRAUTERIN

50

150.

DIVERSE MICI INTERVENŢII CHIRURGICALE

40

151.

RECOLTARE FROTIU BABEŞ-PAPANICOLAU, EXAMEN CITOHORMONAL

20

 

NEUROLOGIE

 

152.

EMG

60

153.

EEG

50

 

PSIHOLOGIE

 

154.

CONSULTAŢIE

40

155.

TESTE PSIHOINTELECTUALE

25

 

DEZVOLTARE FIZICĂ

 

156.

MĂSURĂTORI ANTROPOMETRICE SPECIFICE

50

157.

ANALIZĂ REGIM ALIMENTAR

25

 

DERMATOLOGIE

 

158.

IMUNOSTIMULĂRI INJECTABILE

10

159.

ELECTROCAUTERIZĂRI

50

160.

RECOLTARE SECREŢIE

15

 

EXPLORAREA CAPACITĂŢII DE EFORT

 

161.

PROBA CLINO-ORTO

5

162.

TESTUL RUFFIER

10

163.

TESTUL FLACK

10

164.

TEST CAPACITATE AEROBĂ

25

165.

TEST CAPACITATE ANAEROBĂ

25

166.

SPIROMETRIE

25

167.

ECG, în repaus; interpretare

25

168.

ECG, intraefort; interpretare

30

169.

ECG, postefort; interpretare

30

170.

Proba de efort pe covor rulant/cicloergometru COSMED FitMatePro (VO2 max+AT)

100

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat

În temeiul art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale pct. 3.2.1 lit. a), b) şi c), pct. 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2 şi 4.2.3 din Normele metodologice de aplicare Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 3 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat de MFP operatorului economic la preţul pieţei, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire aratelor de referinţă şi de scont, va corespunde categoriei de performanţă financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, şi va ţine seama de nivelul de constituire a garanţiei pe care acesta o pune la dispoziţia MFP.”

2. La anexa nr. 2, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat de MFP operatorului economic la preţul pieţei, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, va corespunde categoriei de performanţă financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, şi va ţine seama de nivelul de constituire a garanţiei pe care acesta o pune la dispoziţia MFP.”

3. La anexa nr. 3, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităţi administrativ-teritoriale la preţul pieţei, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, va corespunde categoriei de performanţă financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, şi va ţine seama de nivelul de constituire a garanţiei pe care acesta o pune la dispoziţia MFP.”

4. La anexa nr. 4, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităţi administrativ- teritoriale la preţul pieţei, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, va corespunde categoriei de performanţă financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, şi va ţine seama de nivelul de constituire a garanţiei pe care acesta o pune la dispoziţia MFP.”

Art. II. - Prima de risc specificată la art. I se face venit la bugetul de stat şi se virează în contul 20.36.01.50 „Alte venituri”, capitolul „Diverse venituri” cod 20.36.01, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti. Prima de risc se aplică la soldul tras şi nerambursat al fiecărei tranşe. Pentru neachitarea primei de risc la termenul de scadenţă convenit de Ministerul Finanţelor Publice cu subîmprumutatul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, debitorul datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, cu atribuţii în operaţiunile de datorie publică, contabilitate şi încasări venituri, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu


Bucureşti, 25 iulie 2012.

Nr. 1.023.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.