MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 505/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 505         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 iulie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

134. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

499. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

136. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

501. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

140. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

 

505. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

708. - Hotărâre pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.909/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a subprogramului multianual „Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanţate din Programul PHARE Coeziune economică şi socială”

 

710. - Hotărâre privind numirea unui controlor financiar şef adjunct la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

421. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către domnul Radu Bogdan Savonea

 

422. - Decizie privind numirea domnului Cătălin Dumitru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

134. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 9 din 10 iulie 2012 având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Videograme din România şi Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPVR şi UPFAR - ARGOA) a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenită producătorilor de videograme, precum şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă desemnat colector

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 12 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 19 octombrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 1, litera aj) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„aj) acces prioritar la reţele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale în baza cărora unor categorii de producători de energie electrică din surse regenerabile de energie li se asigură posibilitatea preluării în orice moment şi a vânzării întregii cantităţi de energie electrică produsă la un moment dat, în funcţie de capacitatea racordului la reţea şi disponibilitatea unităţilor/resurselor eligibile, în măsura în care nu este afectată siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional;”.

2. La articolul I punctul 7, alineatul (8) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) În cazul producătorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege, perioadele de aplicare prevăzute la alin. (2) se vor diminua astfel: a) în cazul producătorilor care au pus în funcţiune centrale de producere a energiei electrice înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, corespunzător perioadelor pentru care aceştia au beneficiat deja de certificate verzi;

b) în cazul producătorilor care au pus în funcţiune centrale de producere a energiei electrice între intrarea în vigoare a prezentei legi şi data de 1 noiembrie 2011, corespunzător numărului de certificate verzi deja primite.”

3. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81 , cu următorul cuprins:

„81. La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

«(10) Furnizorii de energie sunt obligaţi să raporteze trimestrial îndeplinirea cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi, stabilite de către ANRE.»„

4. La articolul I punctul 9, alineatele (5) şi (7) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa care provine din culturi energetice sau deşeuri forestiere se acordă suplimentar faţă de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat. Prin deşeuri forestiere se înţelege:

a) resturi şi deşeuri lemnoase provenite din exploatarea masei lemnoase din parchetele forestiere (lemn subţire, crengi, scoarţă de copac, aşchii, coji), definite conform actelor normative în vigoare: crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios, cioate dezrădăcinate rezultate în urma exploatării lemnului provenit din doborâturile de vânt;

b) resturi de lemn provenite din igienizarea şi toaletarea pădurilor;

c) deşeuri provenite din curăţările păşunilor montane;

d) deşeuri lemnoase provenite din toaletarea arborilor de către serviciile municipale;

e) deşeuri din lemn abandonate pe terenuri, de-a lungul drumurilor, căilor de acces, precum şi pe albii, maluri şi cursuri de apă (lemn aluvionar).

................................................................................................

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (4), indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producătorii de energie electrică beneficiază de:

a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat din centrale electrice pe perioada de probă;

b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat;

c) reducerea numărului de certificate verzi prevăzută la lit. b) se aplică până la concurenţa valorii ajutorului investiţional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui certificat verde, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime şi valorii minime de tranzacţionare a certificatelor verzi, prevăzute în prezenta lege.”

5. La articolul I punctul 9, după alineatul (7) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Prin excepţie de la prevederile alin. (7) lit. b), pentru asigurarea unui tratament transparent şi nediscriminatoriu, centralele electrice puse în funcţiune înainte de 1 ianuarie 2013, care până la momentul autorizării schemei de sprijin de către Comisia Europeană au beneficiat sau li s-a aprobat ajutor de stat, vor primi un număr de certificate verzi calculate conform alin. (2).”

6. La articolul I punctul 9, alineatul (10) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Mecanismul de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (7) lit. b), precum şi procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) lit. c) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la alin. (6) lit. a).”

7. La articolul I punctul 11, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de certificate verzi include: a) energia electrică achiziţionată de furnizorii de energie electrică, destinată atât consumului final al acestora, cât şi vânzării către consumatorii finali;

b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;

c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică.

(2) Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să achiziţioneze trimestrial un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în condiţiile art. 4 alin. (9), şi cantitatea de  energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată trimestrial consumatorilor finali.

(3) Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să transmită trimestrial la ANRE, în formatul şi la termenele precizate de aceasta, cantităţile de energie electrică pentru care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, conform prezentei legi. În termen de 15 zile de la primirea datelor, ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite operatorului comercial al pieţei de energie electrică lista furnizorilor/ producătorilor care nu şi-au îndeplinit cota trimestrială şi numărul de certificate verzi neachiziţionate.

(4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe piaţa centralizată a certificatelor verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate. În cazul în care, în cele 3 luni precedente, cantitatea cumulată de certificate verzi tranzacţionată pe piaţa centralizată a certificatelor verzi este mai mică de 100.000 de certificate verzi, durata de calcul al preţului mediu ponderat se extinde la cele mai recente 6 luni de tranzacţionare încheiate.

(5) Preţul mediu ponderat conform prevederilor alin. (4) se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu, până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru, şi este utilizat la facturile către consumatorii finali, emise în trimestrul următor.

(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, respectiv cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică facturată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.”

8. La articolul I punctul 15, după alineatul (2) al articolului 12 se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie trimestrial sunt obligaţi să plătească, în maximum 45 de zile după încheierea trimestrului, pentru fiecare certificat verde neachiziţionat, preţul maxim al certificatelor verzi aprobat şi publicat de către ANRE pentru anul respectiv, conform art. 11 alin. (4), într-un fond de garantare a funcţionării pieţei de certificate verzi, constituit şi administrat de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică, destinat cumpărării de la producători a certificatelor verzi nevândute datorită neîndeplinirii cotei. Certificatele verzi pentru care s-a plătit în fondul de garantare se consideră în cota anuală a furnizorilor/producătorilor respectivi.

(22) Fondul de garantare, prin operatorul comercial al pieţei de energie electrică, cumpără pro-rata, în raport cu producţia de energie electrică, de la toţi producătorii de energie din surse regenerabile care solicită, certificatele verzi nevândute, la un preţ cel puţin egal cu preţul minim legal al certificatelor verzi, determinat conform art. 11 alin. (1). Certificatele verzi vândute fondului de garantare se anulează.”

9. La articolul I punctul 16, alineatele (2), (6), (7) şi (9) ale articolului 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe centrală sau 2 MW pe centrală în cazul cogenerării de înaltă eficienţă din biomasă poate fi vândută furnizorilor în ale căror zone de licenţă sunt situate centralele respective, la preţuri reglementate unice pe tip de tehnologie. Energia electrică vândută la preţ reglementat nu mai beneficiază de certificate verzi.

................................................................................................

(6) Persoanele fizice şi juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum, precum şi autorităţile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară şi/sau cantitativă, între energia livrată şi energia consumată din reţea, conform unei metodologii aprobate de ANRE.

(7) Operatorul de transport şi de sistem şi/sau operatorii de distribuţie asigură transportul, respectiv distribuţia, precum şi dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toţi producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente şi nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform metodologiei aprobate de ANRE, astfel încât limitarea sau întreruperea producţiei de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri excepţionale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea şi securitatea Sistemului Electroenergetic Naţional.

................................................................................................

(9) ANRE stabileşte regulile care să permită accesul garantat, respectiv prioritar la reţele în condiţiile alin. (7) şi (8), inclusiv posibilitatea tranzacţionării energiei electrice în cursul zilei de operare, la propunerea operatorului de transport şi de sistem şi cu consultarea tuturor părţilor interesate.”

10. La articolul I, după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 161 şi 162, cu următorul cuprins:

161. După articolul 14 se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cuprinzând articolele 15-19, cu următorul titlu:

«CAPITOLUL VI1

Mecanisme de cooperare în scopul realizării obiectivului naţional privind energia din surse regenerabile»

162. La articolul 15 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«a) România poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene:

(i) prevedea şi conveni asupra unor transferuri statistice de cantităţi de energie din surse regenerabile cu un alt stat membru, din sau către acel stat membru;

(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie din surse regenerabile de energie;

(iii) să îşi armonizeze, în întregime sau parţial, scheme naţionale de promovare;

b) România poate, prin acorduri comune cu terţe ţări, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie din surse regenerabile de energie.»„

11. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

181. Titlul capitolului VII se abrogă.”

12. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

191. La articolul 241, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Pentru instalaţiile cu putere instalată sub 10 MW şi pentru instalaţiile de producere distribuită a energiei din surse regenerabile se stabilesc proceduri simplificate prin reglementările prevăzute la alin. (1).»„

13. La articolul I, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:

201. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie are acces cu prioritate la reţeaua electrică de transport/distribuţie a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional, în conformitate cu reglementările ANRE.»„

14. La articolul I punctul 23, alineatele (2) şi (3) ale articolului 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care, din datele rezultate din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investiţii noi din România şi din rezultatele monitorizării costurilor investiţionale şi de operare/veniturilor producătorilor pe baza situaţiilor financiare anuale se constată că parametrii specifici fiecărei tehnologii diferă semnificativ de cei avuţi în vedere în calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevăzut în prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile prevăzute la art. 3 alin. (1), ANRE propune măsuri pentru ajustarea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru noii beneficiari, care să ajusteze ratele interne de rentabilitate, agregate pe tehnologii, unde este cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei suport.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se aplică pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care încep să producă energie electrică după data intrării în vigoare a acesteia, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2015, cu excepţia producătorilor de energie solară pentru care ajustarea poate avea loc începând cu 1 ianuarie 2014.”

15. La articolul II, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 125 MW, care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt beneficiarii unui contract de racordare cu operatorul de reţea relevant, vor fi acreditaţi de către ANRE potrivit art. 6 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după ce încep să producă şi să livreze energie electrică în Sistemul Electroenergetic Naţional şi vor beneficia de numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 din aceeaşi lege corespunzător sursei regenerabile utilizate, pentru o perioadă de 24 de luni de la data acreditării.”

16. La articolul II, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Producătorii de energie electrică prevăzuţi la alin. (3) şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (31) trebuie să întocmească şi să transmită autorităţilor competente documentaţia necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr.  220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atrăgând suspendarea acordării sistemului de promovare stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(5) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) şi (31) se realizează de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare, potrivit prevederilor art. 6 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) În cazul producătorilor de energie electrică prevăzuţi la alin. (3) şi al operatorilor economici prevăzuţi la alin. (31), eventualele diferenţe pozitive dintre numărul de certificate verzi primite şi numărul de certificate verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor recupera în maximum 24 de luni de la data emiterii acesteia, în baza unei decizii emise de ANRE, prin care se stipulează regularizarea numărului de certificate verzi prin reducerea numărului de certificate verzi primite şi/sau prin obligaţia de achiziţie de certificate verzi din piaţă de către aceştia.”

Art. II. - (1) Pentru producătorii prevăzuţi la art. 3 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va recalcula perioadele de aplicare a sistemului de promovare şi va modifica deciziile conform prevederilor art. 3 alin. (8) din aceeaşi lege, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Modul de utilizare a fondului prevăzut la art. 12 alin. (22) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pe baza unui regulament aprobat de ANRE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Prima perioadă de monitorizare prevăzută la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Accesul la instalaţiile de utilizare de energie electrică şi gaze naturale prevăzut de actele normative în vigoare se realizează cu acordul clientului final în vederea menţinerii în siguranţă a acestora, precum şi a sistemului energetic naţional, în baza reglementărilor aprobate de ANRE în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 134.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 16 iulie 2012.

Nr. 499.

 

PARLAMENTUL ROMÂNI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 septembrie 2010, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal.”

2. La articolul I, punctul 3 se abrogă

3. La articolul I punctul 6, alineatele (7) şi (9) ale articolului 85 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv preşedintele, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti. Plata indemnizaţiei se suportă din bugetele consiliilor judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

.................................................................................................

(9) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurată de personal care face parte din structura direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

4. La articolul I punctul 7, litera a) a alineatului (1) al articolului 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă;”.

5. La articolul I punctul 7, litera c) a alineatului (1) al articolului 87 se abrogă.

6. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

71. La articolul 87, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice.»„

7. La articolul I punctul 10, articolul 901 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 901. - (1) În structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale funcţionează Comisia superioară, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, emise de comisiile de evaluare judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

(2) Comisia superioară are următoarea componenţă: a) preşedinte, medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă sau medicină internă;

b) un membru, medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă sau un medic de medicină generală;

c) un membru cu pregătire în asistenţă socială;

d) un membru cu pregătire în psihologie;

e) un membru cu pregătire în domeniul juridic.

(3) Componenţa nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(4) La şedinţele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.

(5) În funcţie de volumul activităţii, numărul membrilor Comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(6) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de personal din structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(7) Membrii Comisiei superioare, inclusiv preşedintele, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizaţia secretarului de stat din Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.”

8. La articolul I punctul 10, articolul 902 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 902. - (1) Principalele atribuţii ale Comisiei superioare sunt:

a) asigură coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap;

b) soluţionează contestaţiile, formulate în condiţiile prevăzute la art. 87 alin. (5), la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, prin admitere sau respingere, şi transmite comisiei judeţene sau locale a sectoarelor municipiului Bucureşti soluţia, pentru punerea ei în aplicare;

c) stabileşte prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, în următoarele situaţii:

1. ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale;

2. ca urmare a autosesizării;

d) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap, ca urmare a reevaluării dispuse în condiţiile lit. c);

e) participă, la solicitare, în acţiuni de verificare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Comisia superioară emite decizii după cum urmează:

a) de admitere/respingere a contestaţiei;

b) de reevaluare, în condiţiile alin. (1) lit. c);

c) de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap, în urma reevaluării dispuse în condiţiile alin. (1) lit. c).

(3) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei superioare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(4) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.”

9. La articolul I punctul 10, articolul 903 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 903. - (1) Decizia de reevaluare emisă de Comisia superioară în condiţiile art. 902 alin. (1) lit. c) cuprinde recomandări cu privire la conţinutul dosarului de evaluare complexă şi va fi transmisă direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din raza de domiciliu a persoanei, în vederea efectuării reevaluării de către serviciul de evaluare complexă.

(2) Reevaluarea persoanei se va realiza în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(3) În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la a două convocare a serviciului de evaluare complexă, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale.

(4) Procesul de reevaluare prevăzut la alin. (2) se desfăşoară în prezenţa unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care va elabora un referat ce va fi înaintat Comisiei superioare împreună cu dosarul completat şi raportul de reevaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă.

(5) În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut la alin. (2), în baza raportului de reevaluare al serviciului de evaluare complexă însoţit de referatul reprezentantului structurii de specialitate a ministerului, Comisia superioară emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap.

(6) În baza raportului şi a referatului prevăzute la alin. (4), Comisia superioară emite decizia de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap.

(7) Punerea în executare a deciziilor emise de Comisia superioară se face de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.”

10. La articolul I punctul 10, articolele 904 şi 905 se abrogă.

11. La articolul I punctul 11, litera g) a alineatului (1) şi alineatul (2) ale articolului 100 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„g) propunerea de încadrare, încadrarea în grad şi tip de handicap a unei persoane, cu încălcarea criteriilor medicopsihosociale aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

................................................................................................

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e) şi g) se fac de către inspectorii sociali.”

Art. II. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzut la art. 902 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, precum şi procedura de evaluare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - (1) Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap va reevalua dosarele rezultate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în urma misiunilor de control efectuate în temeiul ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2) Deciziile de anulare a certificatelor de încadrare în grad de handicap emise de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în urma misiunilor de control efectuate în temeiul ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, produc efecte numai pentru viitor.

(3) Debitele stabilite în baza deciziilor de anulare prevăzute la alin. (2) se constituie numai pentru perioada ulterioară emiterii deciziilor de anulare.

(4) Până la data reevaluării efectuate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap potrivit alin. (1), executarea debitelor se suspendă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 136.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 16 iulie 2012.

Nr. 501.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune pe teritoriul României a echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice este permisă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

2. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Cerinţele şi condiţiile privind compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor electrice şi electronice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

3. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) ANCOM poate decide, în cadrul unei proceduri de acordare a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, cu respectarea principiilor prevăzute la alin. (2), din considerente ce ţin de promovarea concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice, cu consultarea prealabilă a Consiliului Concurenţei, interzicerea participării anumitor persoane la procedura de selecţie. Autoritatea de reglementare justifică măsura şi ia decizia numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135.”

4. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă este condiţionată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă; cuantumul şi condiţiile privind efectuarea plăţii vor fi stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, la propunerea ANCOM.”

5. La articolul 31, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, inclusiv cele acordate în baza unor acte normative speciale, poate fi reînnoit de către ANCOM pentru perioade cel mult egale cu cea iniţială, dacă această măsură nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei.

..............................................................................................

(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordate prin procedură de selecţie este condiţionată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă; cuantumul şi condiţiile privind efectuarea plăţii se stabilesc, în mod individual, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului la propunerea ANCOM.”

6. La articolul 31, alineatul (7) se abrogă.

7. La articolul 51 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) preţurile şi tarifele aferente fiecărui serviciu sau pachet de servicii contractat, precum şi, dacă este cazul, preţul fiecărui produs contractat împreună cu serviciul, modul de aplicare a acestora, modalităţile prin care pot fi obţinute informaţii actualizate privind totalitatea tarifelor practicate, modalităţile de plată, precum şi precizarea dacă există eventuale diferenţe de cost datorate modalităţilor diferite de plată;”.

8. La articolul 51 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) orice utilizare sau durată minimă necesară pentru a beneficia de anumite promoţii sau avantaje;”.

9. La articolul 51, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Contractele prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplătite sau al altor mijloace de plată asimilate, se încheie în scris, cu un font lizibil, având mărimea de cel puţin 10p, pe hârtie sau alt suport durabil, vizibil şi uşor de citit sau, dacă utilizatorul final este de acord, în formă electronică ori, după caz, prin mijloace de comunicaţie la distanţă, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. În cazul contractelor încheiate în scris, culoarea de font a hârtiei trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

..................................................................................................

(7) În toate cazurile în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificării unilaterale, acesta este obligat să notifice în avans abonatului cu privire la intenţia sa şi la modificările pe care urmează să le efectueze. Începând cu momentul primirii notificării, abonatul trebuie să beneficieze de un termen de cel puţin 30 de zile pentru exercitarea cu bună-credinţă a dreptului de denunţare unilaterală a contractului, în cazul în care nu este de acord cu modificările impuse de furnizor, fără plata niciunor penalităţi sau despăgubiri.”

10. La articolul 53 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) contravaloarea planului tarifar, precizând numărul de minute, creditul sau traficul de date inclus, dacă este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse;”.

11. La articolul 54, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - Utilizatorului final trebuie să i se transmită în scris, în formă tipărită sau pe un alt suport durabil la dispoziţia sa şi la care acesta are acces sau, dacă utilizatorul final este de acord, în formă electronică, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului, următoarele informaţii:”.

12. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 102. - Furnizorii de servicii de acces condiţionat, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate, care asigură accesul, în format digital, la serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune, de ale căror servicii de acces depind radiodifuzorii pentru a oferi serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune oricărui grup de potenţiali consumatori de astfel de servicii, au obligaţia:

a) să ofere tuturor radiodifuzorilor, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, compatibile cu principiile dreptului concurenţei, servicii tehnice care să permită recepţionarea, în format digital, de către utilizatorii autorizaţi, a serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune, prin intermediul decodoarelor administrate de furnizorii de servicii;

b) să ţină evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru activităţile legate de furnizarea de servicii de acces condiţionat.”

13. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.103. - (1) Titularii drepturilor de proprietate industrială asupra unor echipamente şi sisteme de acces condiţionat, atunci când acordă licenţe producătorilor de echipamente destinate consumatorilor, aplică condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii.

(2) Luând în considerare factorii tehnici şi comerciali, titularii drepturilor prevăzute la alin. (1) nu pot condiţiona acordarea respectivelor licenţe de elemente care să interzică, să împiedice sau să descurajeze includerea în acelaşi echipament:

a) a unei interfeţe comune care să permită conectarea cu alte sisteme de acces; sau

b) a unor mijloace specifice altui sistem de acces, sub rezerva respectării de către titularul de licenţă a condiţiilor relevante şi rezonabile care să asigure în ceea ce îl priveşte securitatea tranzacţiilor furnizorilor de sisteme de acces condiţionat.”

14. La articolul 126, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1), inclusiv cele a căror calitate de furnizor a încetat înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu comunică ANCOM, în termenul prevăzut la alin. (2), documentele prevăzute la alin. (2), ANCOM stabileşte în sarcina acestor persoane obligaţia de plată a tarifului de monitorizare datorat la încetarea calităţii de furnizor, prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor din anul în care au avut această calitate, fără a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna în care calitatea a încetat, şi a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de ANCOM, în vederea calculării tarifului de monitorizare anterior încetării calităţii.”

15. La articolul 130, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Netransmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2) are ca efect determinarea tarifului de monitorizare, prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM.”

16. La articolul 141 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) în cazul nerespectării măsurilor dispuse de ANCOM, în conformitate cu art. 73 alin. (3) şi (4), art. 139 şi 149;”.

17. La articolul 142, punctele 25, 49, 50 şi 52 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„25. Încălcarea obligaţiei de a pune la dispoziţia publicului informaţiile prevăzute la art. 60 alin. (1)-(3) şi (5), în condiţiile stabilite potrivit art. 60 alin. (5);

.................................................................................................

49. Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 102;

50. nerespectarea prevederilor art. 103;

.................................................................................................

52. nerespectarea măsurilor şi obligaţiilor impuse în temeiul prevederilor art. 48, art. 49 alin. (2), art. 60 alin. (8), art. 61 alin. (1)-(4), art. 62 alin. (3), art. 63, 64, art. 70 alin. (2), (7), (8) şi (10), art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) şi (4), art. 75 alin. (3) şi (7), art. 79 alin. (1) şi (3), art. 80 alin. (1) şi (2), art. 81 alin. (1) şi (2), art. 82 alin. (1) şi (3), art. 83 alin. (2)-(4) şi (6), art. 84 alin. (4), (6)-(8), (11) şi (12), art. 85 alin. (2) şi (4)-(7);”.

18. La articolul 151 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) conformarea la măsurile dispuse în conformitate cu art. 73 alin. (3) şi (4), art. 116, 117, 139 şi 149.”

19. Articolul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 153. - Orice decizie a ANCOM prin care se vatămă drepturile unei persoane fizice sau juridice, recunoscute de prezenta ordonanţă de urgenţă, ori refuzul nejustificat al ANCOM de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de prezenta ordonanţă de urgenţă pot fi atacate în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”

20. La articolul 158, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

81. La articolul 10 alineatul (2), după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:

«201. elaborează şi adoptă norme tehnice inclusiv privind controlul respectării unor obligaţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice;».”

21. La articolul 158, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

91. La articolul 10 alineatul (2), punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«32. elaborează reglementările necesare pentru realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, inclusiv în ceea ce priveşte transmiterea apelurilor de urgenţă de la bordul vehiculelor prin utilizarea serviciului de apeluri eCall;».”

22. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) Hotărârea Guvernului nr. 810/2009 privind condiţiile referitoare la sistemele de acces condiţionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 4 august 2009;”.

23. Menţiunile privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune:

- prevederile art. 1-10, 13-16, 18, 20, 21 şi 24 şi ale anexei II din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002;

- prevederile art. 1-14, 17, 20-30, 33, 34, 36 şi 38 şi ale anexelor I, II, III, IV şi VI din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii (Directiva privind serviciul universal), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002;

- prevederile art. 1 pct. 1-21, 23, 24 şi 26 şi ale anexelor I şi II din Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 18 decembrie 2009;

- prevederile art. 1 pct. 1-12, 15-18, 20, 22-24 şi 28, art. 2 şi 3 şi ale anexei din Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 18 decembrie 2009.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 140.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 16 iulie 2012.

Nr. 505.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.909/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a subprogramului multianual „Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanţate din Programul PHARE

Coeziune economică şi socială”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (3) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.909/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a subprogramului multianual „Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanţate din Programul PHARE Coeziune economică şi socială”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru activităţile prevăzute la art. 2 se alocă pentru anul 2012 suma de 900 mii lei, prevăzută în bugetul aprobat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe anul 2012, la capitolul 80.01 «Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă», subcapitolul 80.01.01.10 «Programe de dezvoltare regională şi socială», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.13 «Programe de dezvoltare».”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Boloş Marcel Ioan

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 708.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui controlor financiar şef adjunct la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Anton Margareta, controlor delegat la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, se numeşte în funcţia de controlor financiar şef adjunct al Corpului controlorilor delegaţi, pentru un mandat de 6 ani.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 710.

 

DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către domnul Radu Bogdan Savonea

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin Adresa nr. 829 din 17 iulie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către domnul Radu Bogdan Savonea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 iulie 2012.

Nr. 421.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Cătălin Dumitru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Dumitru se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 iulie 2012.

Nr. 422.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 9 din 10 iulie 2012 având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Videograme din România şi Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPVR şi UPFAR - ARGOA) a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenită producătorilor de videograme, precum şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă desemnat colector

 

Având în vedere dispoziţiile art. 131 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoare decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 9 din 10 iulie 2012 având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Videograme din România şi Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPVR şi UPFAR - ARGOA) a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenită producătorilor de videograme, precum şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă desemnat colector, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

 

Bucureşti, 13 iulie 2012.

Nr. 134.

 

ANEXĂ

 

Corpul de Arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosar nr. 9/2012

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ Nr. 9

din 10 iulie 2012

având ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Videograme din România şi Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPVR şi UPFAR - ARGOA) a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenită producătorilor de videograme, precum şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă desemnat colector

 

Completul de arbitraj este constituit din:

David Alice Mihaela - preşedinte

Uliescu Marilena - arbitru

Niţu Ion - arbitru

Tănăsescu Mihai Alexandru - arbitru

Ţiclea Alexandru - arbitru

 

Pe rol se află soluţionarea cererii de arbitraj formulate de Uniunea Producătorilor de Videograme din România (UPVR), cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentată legal de către dna Scrioşteanu Mihaela- Alexandrina în calitate de director executiv, prin avocat   Andreea Strătulă, în contradictoriu cu Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR - ARGOA), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, corp B, etajul 3, camera 44, sectorul 1, reprezentată legal de dl Dinu

Tănase în calitate de preşedinte, prin avocat Iulia Ioana Huiduc. Cererea de arbitraj formulată de UPVR are ca temei juridic, aşa cum s-a precizat la termenul din data de 6 iulie 2012, art. 1312 alin. (3) lit. c) şi art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi are ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR - ARGOA şi UPVR a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenită producătorilor de videograme, precum şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă desemnat colector.

Arbitrajul s-a desfăşurat la termenele din data de 13 iunie 2012 (prim termen), 25 iunie 2012 şi 6 iulie 2012.

Dezbaterile au avut loc la data de 6 iulie 2012, fiind consemnate în încheierea de şedinţă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Completul, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 3601 alin. (2) din Codul de procedură civilă, a amânat pronunţarea la data de 10 iulie 2012.

Deliberările au avut loc la data de 10 iulie 2012, la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), cu participarea tuturor arbitrilor.

Având în vedere înscrisurile administrate, dezbaterile şi concluziile părţilor, completul de arbitri constată: Constituirea completului de arbitraj a fost realizată cu respectarea prevederilor art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, părţile fiind convocate pentru tragerea la sorţi în vederea desemnării arbitrilor.

Completul de arbitri, convocat la sediul ORDA în baza art. 1312 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a stabilit primul termen de arbitraj, onorariul arbitrilor şi locul acestuia.

La data de 9 iulie 2012 UPVR a depus concluzii scrise în completare înregistrate la ORDA cu nr. 348 din 9 iulie 2012. Prin cererea de arbitraj, întemeiată pe dispoziţiile art. 1312 alin. (3) lit. c) şi art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, UPVR cere să stabilească remuneraţia compensatorie pentru copia privată cuvenită producătorilor de videograme, repartizată în mod direct de către colectorul unic în cuantum de 70% către UPVR şi de 30% de către UPFAR - ARGOA, menţionând că celelalte capete de cerere constau în stabilirea remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu a videogramelor în cote procentuale, respectiv 30% pentru UPVR şi 70% pentru UPFAR - ARGOA.

Cât priveşte comisionul de colectare şi de repartizare a remuneraţiilor pentru retransmiterea prin cablu a videogramelor, UPVR solicită un procent de maximum 5% pe baza argumentelor expuse în scris şi depuse la dosarul de arbitraj.

UPVR mai solicită respingerea cererii reconvenţionale formulate de către UPFAR - ARGOA ca neîntemeiată. UPFAR - ARGOA solicită respingerea ca neîntemeiată a cererii UPVR de împărţire a remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi conexe, pentru categoria de drepturi ale producătorilor de videograme din retransmiterea prin cablu, propunând procentul de 30% în favoarea UPVR şi de 70% în favoarea UPFAR - ARGOA.

De asemenea, solicită admiterea cererii reconvenţionale astfel cum a fost formulată în sensul stabilirii criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR - ARGOA şi UPVR a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu, cuvenită producătorilor de videograme în concordanţă cu criteriile regăsite în statutele părţilor.

 În subsidiar, UPFAR - ARGOA solicită ca, în cazul în care completul va trece peste această primă cerere, prin hotărârea ce se va pronunţa să se admită în parte cererea arbitrală în sensul împărţirii echitabile, şi anume un procentaj de cel puţin 96% în favoarea UPFAR - ARGOA şi cel mult 4% în favoarea UPVR din remuneraţiile cuvenite pentru categoria drepturilor conexe ale producătorilor de videograme, în conformitate cu utilizarea reală a repertoriului activ al fiecărui organism de gestiune colectivă potrivit criteriilor duratei şi audienţei posturilor.

În al doilea rând, UPFAR - ARGOA solicită respingerea ca neîntemeiată a propunerii UPVR de împărţire a remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru categoria de drepturi ale producătorilor de videograme şi, pe cale de consecinţă, admiterea cererii reconvenţionale în sensul încuviinţării unei împărţiri a remuneraţiilor, şi anume: de cel puţin 99% în favoarea UPFAR - ARGOA şi de cel mult 1% în favoarea UPVR.

UPFAR - ARGOA solicită, de asemenea, respingerea ca neîntemeiată a celui de-al treilea capăt de cerere, şi anume a propunerii UPVR de stabilire a comisionului fix de colectare la un procent de maximum 5% din totalul sumelor colectate şi admiterea cererii reconvenţionale în sensul stabilirii modalităţii de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale UPFAR - ARGOA desemnat colector pentru drepturile din retransmiterea prin cablu. În subsidiar, arată că plafonul minim al cheltuielilor reale de colectare este de 7,4% şi doreşte stabilirea unui procent de colectare peste acest nivel.

Analizând actele şi lucrările dosarului, completul arbitral reţine următoarele:

Cu privire la primul capăt de cerere privind remuneraţia compensatorie pentru copia privată cuvenită producătorilor de videograme, completul consideră că este necesară stabilirea unui procent care să reflecte activitatea desfăşurată de organismele de gestiune colectivă implicate, în mod echitabil.

Stabilirea unor criterii fără existenţa unei remuneraţii procentuale, aşa cum solicită UPFAR - ARGOA, reprezintă un demers fără finalitate.

Faţă de probaţiunea administrată în cauză şi de susţinerile părţilor la termenul din 6 iulie 2012, completul consideră că procentul de 25% pentru copia privată cuvenit UPVR este un procent echitabil, urmând ca restul de 75% să revină UPFAR - ARGOA.

Cu privire la capătul doi de cerere, din aceleaşi motive de echitate, faţă de volumul de activitate al fiecărei părţi, repertoriul şi gradul de exploatare, completul apreciază că UPVR i se cuvine procentul de 15% din remuneraţia pentru retransmiterea prin cablu a videogramelor, iar UPFAR - ARGOA procentul de 85% din aceeaşi remuneraţie.

Completul ia act de voinţa părţilor cu privire la repartizarea directă de către colectorul unic a remuneraţiilor compensatorii către fiecare organism de gestiune colectivă.

Privitor la capătul trei de cerere, completul apreciază că procentul de 6% reprezentând comisionul de colectare este echitabil, având în vedere că activitatea de colectare reflectă în mod real efortul pentru realizarea acesteia.

Faţă de toate cele menţionate, atât cererea de chemare în judecată, cât şi cererea reconvenţională urmează a fi admise în parte.

Pentru aceste motive,

COMPLETUL ARBITRAL

hotărăşte:

Admite în parte cererea de arbitraj formulată de către Uniunea Producătorilor de Videograme din România (UPVR), cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1.

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR - ARGOA), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, corp B, etajul 3, camera 44, sectorul 1.

Stabileşte nivelul remuneraţiilor cuvenite între organismele de gestiune colectivă UPVR şi UPFAR - ARGOA, după cum urmează:

- remuneraţia compensatorie pentru copia privată cuvenită producătorilor de videograme va fi repartizată în mod direct de către colectorul unic desemnat de către ORDA în procent de 25% pentru UPVR şi 75% pentru UPFAR - ARGOA;

- remuneraţia pentru retransmiterea prin cablu a videogramelor va fi repartizată în mod direct de către colectorul unic desemnat de către ORDA în procent de 15% pentru UPVR şi 85% pentru UPFAR - ARGOA.

Comisionul de colectare şi de repartizare pentru retransmiterea prin cablu a videogramelor cuvenit organismului de gestiune colectivă este în cuantum de 6%.

 

Completul arbitral:

David Alice Mihaela - preşedinte

Uliescu Marilena - arbitru

Niţu Ion - arbitru

Tănăsescu Mihai Alexandru - arbitru

Ţiclea Alexandru - arbitru

ÎNCHEIERE

Şedinţa din data de 6 iulie 2012, ora 12,00

 

Arbitraj având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR - ARGOA şi UPVR a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, precum şi a remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenită producătorilor de videograme, precum şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă desemnat colector

La întâlnirea care a avut loc la sediul ORDA din Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, municipiul Bucureşti, au fost prezenţi următorii arbitri:

- Uliescu Marilena

- David Alice Mihaela

- Niţu Ion

- Ţiclea Alexandru

- Tănăsescu Mihai Alexandru

Sunt prezente ambele parţi, atât UPVR, cât şi UPFAR - ARGOA, conform listei de prezenţă anexate.

Secretariatul general al Corpului de arbitri (SGCA) comunică arbitrilor înscrisurile depuse la dosarul arbitral de către UPVR (nr. SGCA 323 din 3 iulie 2012), UPFAR - ARGOA (nr. SGCA 326 din 4 iulie 2012, nr. 329 din 4 iulie 2012 şi nr. 336 din 5 iulie 2012 şi anexe în format electronic).

UPFAR - ARGOA comunică Arbitrilor procesul-verbal din 5 iulie 2012 şi răspunsul ORDA la Adresa UPFAR – ARGOA nr. 5.659 din 18 iunie 2012.

Nemaifiind chestiuni prealabile ori excepţii de invocat, completul acordă cuvântul pe fond.

UPVR formulează o cerere precizatoare prin care solicită ca prin hotărârea arbitrală ce se va pronunţa să se stabilească următoarele:

- remuneraţia compensatorie pentru copia privată cuvenită producătorilor de videograme să fie repartizată în mod direct de către colectorul unic: 70% către UPVR şi 30% către UPFAR - ARGOA, cu menţiunea că îşi menţin celelalte capete de cerere, ce constau în stabilirea remuneraţiei pentru retransmiterea prin cablu a videogramelor în cote procentuale: 30% pentru UPVR şi 70% pentru UPFAR - ARGOA, iar în privinţa comisionului de colectare şi de repartizare a remuneraţiilor pentru retransmiterea prin cablu a videogramelor, cuvenit organismului de gestiune colectivă desemnat colector, UPVR solicită un cuantum de 5%, pentru argumentele expuse pe larg în scris şi depuse la dosarul arbitral.

UPVR solicită respingerea cererii reconvenţionale formulate de UPFAR - ARGOA ca neîntemeiată.

UPFAR - ARGOA solicită respingerea ca neîntemeiată a propunerii UPVR de împărţire a remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi conexe, pentru categoria de drepturi ale producătorilor de videograme din retransmiterea prin cablu, respectiv a procentajului de 30% în favoarea UPVR şi de 70% în favoarea UPFAR - ARGOA. De asemenea, solicită admiterea cererii reconvenţionale a UPFAR - ARGOA astfel cum a fost formulată.

În subsidiar, în cazul în care completul va trece peste această primă cerere, UPFAR - ARGOA solicită ca prin hotărârea care se va pronunţa să se admită în parte cererea arbitrală a UPVR, în sensul încuviinţării unei împărţiri echitabile, după următorul procentaj: cel puţin 96% în favoarea UPFAR - ARGOA şi cel mult 4% în favoarea UPVR din remuneraţiile cuvenite pentru categoria drepturilor conexe ale producătorilor de videograme, în conformitate cu utilizarea reală a repertoriului activ al fiecărui organism de gestiune colectivă potrivit criteriilor duratei şi audienţei posturilor.

De asemenea, UPFAR - ARGOA solicită respingerea ca neîntemeiată a propunerii UPVR de împărţire a remuneraţiei pentru copia privată, respectiv a procentajului de 70% în favoarea UPVR şi de 30% în favoarea UPFAR – ARGOA pentru retransmiterea prin cablu şi admiterea cererii reconvenţionale aşa cum a fost formulată.

În subsidiar, în cazul în care completul va trece peste această primă cerere, UPFAR - ARGOA solicită ca prin hotărârea care se va pronunţa să se admită în parte cererea arbitrală a UPVR, în sensul încuviinţării unei împărţiri echitabile, după următorul procentaj: cel puţin 99% în favoarea UPFAR - ARGOA şi cel mult 1% în favoarea UPVR din remuneraţiile cuvenite pentru categoria drepturilor conexe ale producătorilor de videograme, în conformitate cu utilizarea reală a repertoriului activ al fiecărui organism de gestiune colectivă potrivit ponderii preferinţelor consumatorilor de videograme pe suporturi fixe puse în vânzare şi copiate în scop privat în mod legitim.

Cu privire la propunerea UPVR de stabilire a comisionului fix de colectare la un procent de 5% din totalul sumelor colectate, UPFAR - ARGOA solicită respingerea acesteia şi admiterea cererii reconvenţionale a UPFAR - ARGOA aşa cum a fost formulată.

UPFAR - ARGOA precizează că este de acord cu solicitarea UPVR în sensul în care remuneraţia compensatorie pentru copia privată cuvenită producătorilor de videograme să fie repartizată în mod direct de către colectorul unic.

UPFAR - ARGOA depune concluzii scrise.

UPFAR - ARGOA solicită cheltuieli de arbitraj.

UPFAR - ARGOA solicită a se consemna afirmaţia UPVR potrivit căreia aceasta nu deţine playlisturi pe videograme.

Completul arbitral amână pronunţarea la data de 10 iulie 2012.

 

Arbitri:

Uliescu Marilena

David Alice Mihaela

Niţu Ion

Ţiclea Alexandru

Tănăsescu Mihai Alexandru


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.