MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 488/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 488         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 17 iulie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

120. - Lege privind aderarea institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 

469. - Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 529 din 22 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (î) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a acestei legi în întregul său

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

983/1.250. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a şi 3b la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut ia art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. – IFN în numele şi în contul statului român în cadrul masurilor de sprijin

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

33. - Hotărâre pentru aprobarea Tabloului Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2012

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aderarea Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă aderarea Institutului Naţional al Magistraturii, ca membru cu drepturi depline, la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ).

(2) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Institutului Naţional al Magistraturii, în calitate de membru cu drepturi depline al Reţelei Euro-Arabe de Formare Judiciară (REAFJ), în limita echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro/an. Suma necesară plăţii cotizaţiei anuale aferente anului 2011 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012.

(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii,

(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Consiliului Superior al

Magistraturii, la capitolul „învăţământ” titlul „Alte transferuri” articolul „Transferuri curente în străinătate” alineatul „Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale”.

Art. 2. - Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, la punctul II „Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale”, după poziţia 56 se introduce o nouă poziţie, poziţia 57, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea organizaţiei

Sediul

Anul înfiinţării

Anul aderării României

Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă

Explicaţii

„57.

Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ)

Amman

2010

2010

Institutul Naţional al Magistraturii

România participă din 2010.”

 

2. La anexa nr. 2.2 „Cotizaţii la alte organisme Magistraturii”, după punctul 1 se introduce un nou punct, Internaţionale”, la subcapitolul „Institutul Naţional al punctul 2, cu următorul cuprins:

 

2.

Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ)

euro

5.000”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 120.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aderarea Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aderarea Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 iulie 2012.

Nr. 469.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 529

din 22 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a acestei legi în întregul său

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a acestei legi în întregul său, excepţie ridicată de Livia Mihaela Petrune, prin Sindicatul învăţământului Preuniversitar Botoşani, în Dosarul nr. 6.114/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.683D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 93D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Ana Aciobăniţe, Tatiana Apostoaie, Cornelia Bortă Sandu, Gheorghe Livadaru, Klaudia Midoschi, Marcela Neamţu, Margareta Ohriniuc, Monica Postea şi Rodica Străchinaru în Dosarul nr. 3.087/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexării dosarelor nr. 1.683D/2011 şi nr. 93D/2012.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 93D/2012 la Dosarul nr. 1.683D/2011, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 256/2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 decembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 6.114/40/2011, Tribunalul Botoşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a acestei legi în întregul său, excepţie ridicată de Livia Mihaela Petrune, prin Sindicatul învăţământului Preuniversitar Botoşani, într-o cauză având ca obiect un litigiu de muncă.

Prin încheierea din 30 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.087/40/2011, Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Ana Aciobăniţe, Tatiana Apostoaie, Cornelia Bortă Sandu, Gheorghe Livadaru, Klaudia Midoschi, Marcela Neamţu, Margareta Ohriniuc, Monica Postea şi Rodica Străchinaru într-o cauză având ca obiect un litigiu de muncă.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că textele de lege criticate încalcă dreptul de proprietate asupra sumei reprezentând diferenţa dintre salariul cuvenit şi salariul efectiv primit în perioada iulie-decembrie 2010, drept ce reprezintă un „bun” în sensul art. 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi al art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, fapt ce contravine normelor europene invocate şi, totodată, dispoziţiilor constituţionale ale art. 20 şi art. 148 alin. (2), precum şi celor ale art. 44 alin. (1)-(3) şi art. 136.

De asemenea, arată că, în schimbul diminuării drepturilor salariale potrivit dispoziţiilor legale criticate, nu se acordă despăgubiri proporţionale şi susţine încălcarea, prin prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010, a dispoziţiilor constituţionale ale art. 41 alin. (5) şi art. 53. Sunt invocate hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului din 28 septembrie 2004, 8 noiembrie 2005 şi 23 octombrie 2007, pronunţate în cauzele Kopecky împotriva Slovaciei, Kechko împotriva Ucrainei şi Cazacu împotriva Republicii Moldova.

Arată că, deşi prevederile Legii nr. 118/2010 referitoare la diminuarea salariilor ar fi trebuit aplicate până la data de 31 decembrie 2010, legea criticată îşi produce efectele şi în prezent, întrucât calculul drepturilor salariale aferente anului 2011 are ca bază salariul brut din luna octombrie a anului 2010, care a fost diminuat conform acestor dispoziţii legale.

În susţinerea neconstituţionalităţii Legii nr. 118/2010 în întregul său, se afirmă că aceasta a fost adoptată cu încălcarea termenului de două zile prevăzut la art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi, implicit, a prevederilor art. 147 alin. (2) din Constituţie.

Instanţele de judecată apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume deciziile nr. 872 şi nr. 874/2010, nr. 975/2010, nr. 1.655/2010 şi nr. 1.155/2011.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât prevederile Legii nr. 118/2010 au avut o aplicabilitate limitată în timp, respectiv în perioada iulie-decembrie 2010.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a acestei legi în întregul său, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie2010.

Prevederile art. 1 alin. (1) din actul normativ menţionat au următorul conţinut: „Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.”

Autorii excepţiei susţin că textele de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 20- Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 41 alin. (5) privind garantarea dreptului la negocieri colective în materie de muncă şi a caracterului obligatoriu al convenţiilor colective, art. 44 alin. (1)-(3) referitor la dreptul de proprietate privată, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 136 alin. (1)- (5) privind Proprietatea, art. 147 alin. (2) referitor la deciziile Curţii Constituţionale, art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeană, precum şi dispoziţiilor art. 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind dreptul de proprietate şi art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cu privire la protecţia proprietăţii.

1. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, referitor la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă formulate de autorii excepţiei, prin Decizia nr. 256 din 20 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2012, Curtea a reţinut că acestea se circumscriu faptului că decretul de promulgare a Legii nr. 118/2010 a fost emis în interiorul termenului de două zile prevăzut de art. 15 din Legea nr. 47/1992.

În acest context, Curtea a constatat că natura juridică a acestui termen este una de protecţie a titularilor dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, spre a se evita promulgarea intempestivă a legii şi eludarea, în acest fel, a controlului de constituţionalitate a priori. Pentru a întări finalitatea urmărită prin instituirea acestui termen, Curtea a stabilit că, în măsura în care titularii dreptului de sesizare şi-au exercitat acest drept în interiorul termenului respectiv, controlul de constituţionalitate a priori va fi exercitat chiar dacă decretul de promulgare a fost emis înainte ca aceştia să îşi fi exercitat dreptul prevăzut de art. 146 lit. a) din Constituţie. Or, cu privire la viitoarea Lege nr. 118/2010, titularii dreptului de sesizare prevăzuţi la art. 146 lit. a) din Constituţie şi-au exercitat acest drept.

Astfel, chiar dacă Preşedintele a promulgat legea criticată pentru neconstituţionalitate, aceştia aveau dreptul şi posibilitatea să sesizeze Curtea Constituţională în termenul de două zile prevăzut de lege cu privire la textele care au făcut obiectul reexaminării. Încălcarea acestui termen nu se poate converti într-un motiv de neconstituţionalitate a legii, care a fost adoptată de către Parlament, din punct de vedere extrinsec, cu respectarea tuturor exigenţelor de ordin constituţional.

Promulgarea este un act ulterior adoptării legii şi exterior voinţei emitentului actului, astfel încât eventualele probleme de constituţionalitate în legătură cu acesta nu afectează constituţionalitatea extrinsecă a legii (a se vedea Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011).

2. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, Curtea constată că soluţia legislativă criticată a mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate din perspectiva unor critici similare cu cele invocate în prezenta cauză.

Astfel, atât prin Decizia nr. 256 din 20 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2012, cât şi prin Decizia nr. 66 din 13 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 6 aprilie 2012, Curtea a constatat că dreptul la salariu este corolarul unui drept constituţional, şi anume dreptul la muncă, iar diminuarea sa se constituie într-o veritabilă restrângere a exerciţiului dreptului la muncă. Realizând o examinare a compatibilităţii dispoziţiilor legale criticate cu fiecare dintre condiţiile strict şi limitativ prevăzute de Legea fundamentală pentru restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, Curtea a constatat că măsura de diminuare a cuantumului salariului/indemnizaţiei/ soldei cu 25% constituie o restrângere a exerciţiului dreptului constituţional la muncă ce afectează dreptul la salariu, cu respectarea, însă, a dispoziţiilor art. 53 din Constituţie.

Astfel, Curtea a statuat că diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei este prevăzută prin Legea nr. 118/2010 şi se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, soluţia legislativă cuprinsă în art. 1 din lege a fost determinată de apărarea „securităţii naţionale”, care ar putea afecta însăşi fiinţa statului prin amploarea şi gravitatea fenomenului.

Cu privire la proporţionalitatea situaţiei care a determinat restrângerea, Curtea a constatat că există o legătură de proporţionalitate între mijloacele utilizate (reducerea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei) şi scopul legitim urmărit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) şi că există un echilibru între cerinţele de interes general ale colectivităţii şi protecţia drepturilor fundamentale ale individului.

De asemenea, Curtea a constatat că măsura legislativă criticată prezintă un caracter temporar, având o durată limitată în timp, şi anume până la data de 31 decembrie 2010, tocmai pentru a nu se afecta substanţa dreptului protejat, şi este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% se aplică tuturor categoriilor de personal bugetar în acelaşi cuantum si mod.

În ceea ce priveşte susţinerea referitoare la încălcarea dreptului de proprietate privată, Curtea a stabilit că drepturile salariale constituie un „bun” ce intră în sfera de protecţie a dreptului de proprietate, dar care nu vizează drepturile salariale viitoare, ci numai cuantumul sumelor aferente salariilor care sunt certe, lichide şi exigibile.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudenţei Curţii, considerentele şi soluţia deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a acestei legi în întregul său, excepţie ridicată de Livia Mihaela Petrune, prin Sindicatul învăţământului Preuniversitar Botoşani, în Dosarul nr. 6.114/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia civilă, precum şi de către Ana Aciobăniţe, Tatiana Apostoaie, Cornelia Bortă Sandu, Gheorghe Livadaru, Klaudia Midoschi, Marcela Neamţu, Margareta Ohriniuc, Monica Postea şi Rodica Străchinaru în Dosarul nr. 3.087/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 983 din 12 iulie 2012

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.250 din 4 iulie 2012

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 1,2, 3a şi 3b la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.173/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. – IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

 

În vederea reglementării condiţiilor necesare pentru aplicarea efectiva a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN

În numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului de reabilitare termica,

în temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1 528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor_ acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. – IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 10 septembrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 3, litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) să comunice MFP situaţia plăţilor de efectuat aferente garanţiilor emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, însoţită de deciziile de aprobare a cererilor de plată şi de convenţiile de fidejusiune încheiate de proprietarul/ proprietarii restanţier/restanţieri, în cazul în care asociaţia de proprietari, prin reprezentanţii săi legali, şi-a îndeplinit obligaţia de a identifica pe propria răspundere proprietarii restanţieri, aşa cum este prevăzută la art. 39 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului _ nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În caz contrar, vor fi comunicate convenţiile de fideiusiune încheiate de către toţi proprietarii locuinţelor dintr-o clădire tip bloc de locuinţe;”.

2. Anexele nr. 2, 3a şi 3b se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, precum şi finanţatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri.

Daniel Chiţoiu

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.179/1.528/2010)

 

CONTRACT DE GARANTARE

Nr. ................../.....................

Încheiat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, ale Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale instrucţiunilor generale, între:

1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJFM1-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de domnul Pană Gheorghe, în calitate de director coordonator, denumit în continuare FNGCIMM,

2. Finanţatorul................................cu sediul în.............................telefon................fax................., e-mail........................ reprezentat de.................................., în calitate de........................., şi de ................................ în calitate de ............................ având cont bancar nr............................., deschis la ......................................., denumit în continuare Finanţator,

şi (pentru asociaţii de proprietari)

Asociaţia de proprietari............................., cu sediul în..................str............................nr.................bl......., sc........... et.............., ap............, sectorul/judeţul..................., înfiinţată în baza încheierii judecătorului delegat nr......din data de............... cod de înregistrare fiscală...........................reprezentată prin...........................în calitate de preşedinte, denumită în continuare Beneficiar,

sau (pentru persoane fizice) .................................pseudonim..........................cetăţenie română, data naşterii.................locul naşterii..................... judeţul....................cu domiciliul în localitatea......................str...................................nr........bl..........se..........et.........ap......... sectorul/judeţul.........................., telefon.................., telefon mobil.................., e-mail.........................., legitimat cu............seria ............nr.........................eliberat de........................ la data de.......................CNP.............................denumit în continuare Beneficiar,

în următoarele condiţii:

 

CAPITOLUL I

Definiţii

 

Art. 1. - Termenii folosiţi în prezentul contract de garantare au următoarele semnificaţii:

1. măsurile de sprijin în vederea reabilitării termice - acţiune de interes public în scopul reducerii consumurilor energetice la consumatorii finali, cu efect direct în reducerea costurilor cu încălzirea şi prepararea apei calde de consum şi indirect în reducerea consumului de combustibil convenţional şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, şi detaliată prin Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

2. condiţiile măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice - criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor şi finanţatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;

3. lucrări de reabilitare termică - lucrări de intervenţie (a anvelopa clădirii de locuit şi/sau la instalaţiile aferente clădirii, în scopul reducerii consumurilor energetice produse din surse clasice, repararea şi/sau închiderea, după caz, a balcoanelor/log iilor blocurilor de locuinţe, în condiţiile respectării reglementărilor tehnice în vigoare privind asigurarea ventilării naturale a încăperilor, precum şi instalarea unor echipamente pentru asigurarea necesarului de energie din surse alternative, după caz, cuprinse în documentaţia tehnică pentru reabilitarea termică a clădirii de locuit;

4. clădire de locuit - bloc de locuinţe sau locuinţă unifamilială construit/construită şi recepţionat/recepţionată până la sfârşitul anului 2000;

5. locuinţă unifamilială - imobil cu destinaţia de locuinţă care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii, construit şi recepţionat până la sfârşitul anului 2000;

6. asociaţie de proprietari - persoană juridică fără scop patrimonial, constituită în baza Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare;

7. documentaţie tehnică - totalitatea documentelor, piese scrise şi desenate, necesare emiterii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire, precum şi contractării şi executării lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea clădirii;

8. Beneficiar-asociaţia de proprietari a blocului de locuinţe, respectiv proprietarul, persoană/e fizică/e, al clădirii tip locuinţă unifamilială, care hotărăşte să execute lucrări de reabilitare termică cu finanţare din credit bancar cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, în condiţiile normelor prevăzute la pct. 19, precum şt cu respectarea normelor specifice de creditare ale Finanţatorului;

9. constructor - operator economic cu activitate în construcţii şi/sau instalaţii pentru construcţii care acceptă să execute lucrări de reabilitare termica în condiţiile Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Finanţator - instituţia de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia - sucursale, agenţii etc, care acceptă să acorde credite în condiţiile normelor prevăzute la pct. 19 şi ale instrucţiunilor generale;

11. FNGCIMM- Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN;

12. garanţie guvernamentală - garanţie asumată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, şi care trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi expresă, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit a garanţiilor;

13. risc de credit - neplata, parţială sau totală, de către Beneficiara creditului garantat;

14. credit garantat - credit bancar acordat beneficiarilor, garantat 100% de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit;

15. dobândă subvenţionată - dobândă datorată de Beneficiar Finanţatorului în legătură cu creditul garantat, care este plătită în locul Beneficiarului de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie. Rata dobânzii subvenţionate se compune din indicatorul ROBOR la 3 luni, variabil, comunicat şi publicat pe pagina de internet a Băncii Naţionale a României, la care se adaugă marja fixă de maximum 1,9%;

16. convenţie de implementare - document-cadru încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor, precum şi data încetării răspunderii;

17. convenţie de fideiusiune - convenţie prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe dintr-o clădire tip bloc de locuinţe/locuinţă unifamilială se obligă faţă de Ministerul Finanţelor Publice să plătească el însuşi obligaţia pe care asociaţia de proprietari/coproprietarul nu o îndeplineşte la scadenţă, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţine din proprietatea comună, respectiv pentru valoarea parţială/totală de executare a garanţiei, în cazul coproprietarilor clădirilor tip locuinţe unifamiliale;

18. instrucţiuni generale - document-cadru, aprobat de FNGCIMM, care stabileşte cadrul general aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionării creditelor garantate, precum şi pentru acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, publicat pe site-ul oficial al FNGCIMM;

19. norme - Norme de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

20. perioada de executare a lucrărilor de reabilitare termică - perioada de maximum 6 luni calendaristice de la data efectuării primei trageri din creditul garantat, în care constructorul are obligaţia de a finaliza lucrările de reabilitare termică conform graficului de execuţie a acestora;

21. convenţie de subvenţionare a dobânzii-convenţie care se încheie între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi finanţatori, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, privind termenii şi condiţiile de plată a dobânzii subvenţionate, în limita fondurilor alocate anual de la bugetul de stat;

22. soldul creditului garantat - suma trasă şi nerambursată din creditul garantat;

23. valoarea parţială de executare a garanţiei - suma aferentă unei rate de capital restante sau unei părţi din rata restantă, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice de maximum 5 ori pe durata unui credit, ca urmare a producerii riscului de credit;

24. valoarea totală de executare a garanţiei - suma aferentă soldului creditului garantat, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, după ce a fost efectuată plata a 5 rate de capital restante pe durata unui credit;

25. cerere de plată parţială - documentul prin care Finanţatorul solicită plata valorii parţiale de executare a garanţiei;

26. cerere de plată totală - documentul prin care Finanţatorul solicită plata valorii totale de executare a garanţiei;

27. copie certificată - copie a unui document, pe care salariatul Finanţatorului, în urma confruntării acesteia cu documentul original, înscrie sintagma „conform cu originalul”, numele său, funcţia deţinută şi semnătura.

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 2.1. - (1) Prin prezentul contract de garantare, FNGCIMM garantează

În numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României, rambursarea creditului acordat Beneficiarului de către Finanţator, cu destinaţia lucrări de reabilitare termică.

(2) Creditul garantat constă în credit în valoare de ............. lei (exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit), acordat Beneficiarului de către Finanţator în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice, pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare termică a imobilului clădire de locuit constând în bloc de locuinţe sau locuinţă unifamilială, situat în localitatea..................., str. ..................nr........, bl........, sc...... et........ap........judeţul/sectorul.........., anul recepţiei........ înscris în Cartea funciară a localităţii..............sub nr................ nr. cadastral......, conform extras CF pentru informare nr.......*).

(3) Finanţarea se acordă prin Contractul de credit nr.............. din data de.............pe termen de............luni,

Art. 2.2. - Valoarea maximă a garanţiei este de...............lei, este egală cu valoarea finanţării şi se reduce cu ratele de capital, respectiv cu principalul, rambursate de către Beneficiar sau, după caz, de către Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 2.3. - (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a sumelor plătite Finanţatorului în temeiul prezentului contract de garantare prin angajament asumat de către proprietarii locuinţelor unifamiliale sau ai celor din blocurile de locuinţe, în calitate de fideiusori, pentru recuperarea sumelor neplătite de Beneficiar, rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului.

(2) Beneficiarul este de acord cu notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a contractului de credit şi a convenţiei de fideiusiune. La transmiterea dreptului de proprietate, dobânditorul se subrogă în drepturile şi obligaţiile proprietarului fideiusor.

(3) Reprezentanţii legali ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/municipiului Bucureşti efectuează formalităţile de semnare a convenţiilor de fideiusiune

În numele şi pe seama statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.

 (4) Reprezentanţii legali ai finanţatorilor efectuează formalităţile de notare şi radiere a menţiunilor privind existenţa contractului de credit şi a convenţiei de fidejusiune în partea a III-a a cărţilor funciare ale imobilelor.

(5) în cazul în care se achită integral contravaloarea creditului, anticipat sau la scadenţă, notarea prevăzută la alin. (2) se radiază în condiţiile legii.


*) Pentru locuinţe unifamiliale.

 

CAPITOLUL III

Comisionul de gestiune

 

Art. 3.1. - (1) Pentru remunerarea activităţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datorează FNGCIMM un comision de gestiune al cărui nivel se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. Comisionul de gestiune datorat FNGCIMM se calculează pe an la soldul creditului garantat şi se va plăti de către Finanţator, care, ulterior, îl recuperează de la Beneficiarul garanţiei guvernamentale.

(2) Pentru anul 2010 comisionul de gestiune este de.........% pe an, calculat la soldul finanţării.

Art. 3.2. - Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculează astfel:

 

a) pentru intervalul cuprins între data acordării şi data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an):

 

Comision de gestiune = Procent comision x Valoare credit garantat1) x Nr. de luni până la sfârşitul anului2) / 12

 

b) pentru anii următori (întregi):

 

Comision de gestiune = Procent comision x Sold credit garantat3)

 

c) pentru ultima fracţiune de an:

 

Comision de gestiune = Procent comision x Sold credit garantat4) x Nr. de luni până la scadenta creditului5)

 

Art. 3.3. - Plata comisionului de gestiune se face eşalonat în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea deciziei de aprobare a solicitării de garantare;

b) pentru anii următori, până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de FNGCIMM, sau până ia data scadenţei finale, dacă în ultimul an scadenţa finală este anterioară datei de 1 martie.

Art. 3.4. - (1) Pentru întârzieri în piaţa comisionului de gestiune, Finanţatorul datorează penalităţi de 0,15% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată.

(2) În cazul în care Finanţatorul nu achită comisionul de gestiune restant şi penalităţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat de către FNGCIMM în acest sens, acesta este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile părţilor

 

Art. 4.1. - Beneficiarul se obligă:

a) să ramburseze creditul garantat conform contractului de credit prevăzut la art. 2.1 alin. (3) şi eventualelor acte adiţionale la acesta;

b) să actualizeze lista proprietarilor clădirii de locuit şi datele de identificare a acestora;

c) să suporte din surse proprii orice alte costuri aferente creditului, precum şi penalităţile percepute de Finanţator ca urmare a neplăţii ratelor la termenele scadente conform graficului de rambursare a creditului aprobat;

d) să suporte din surse proprii minimum 10% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzute în devizul general. În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale finanţează, la

solicitarea asociaţiilor de proprietari, din fondurile aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, un cuantum de maximum 30% din valoarea totală a lucrărilor prevăzute în devizul general, în această valoare poate fi inclus şi avansul de minimum 10%;

e) să restituie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În cazul în care Beneficiarul este o asociaţie de proprietari, proprietarii din blocul de locuinţe sunt obligaţi să plătească sumele neplătite de Beneficiar rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului, în limita cotei-părţi ce le revine din valoarea creditului, proporţional cu cota-parte indiviză deţinută de fiecare proprietar din proprietatea comună;

f) să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. e) egale cu cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.

Art. 4.2. - Finanţatorul se obligă:

a) să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute ia cap. II secţiunea a 2-a din norme;

b) să verifice, la acordarea finanţării, îndeplinirea de către constructor a criteriilor de eligibilitate prevăzute la cap. II secţiunea a 3-a din norme;

c) să verifice, la acordarea creditului, existenţa şi conformitatea documentelor prevăzute la art. 28 din norme;

d) să acorde finanţările în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice pe o perioadă de maximum 60 de luni;

e) să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu ROBOR la 3 luni şi separat costurile cu comisioanele;

f) să nu perceapă comision de neutilizare şi de rambursare anticipată;

g) să accepte rambursarea creditului garantat în rate egale, lunare, consecutive;

h) să nu insereze în contractul de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

i) să plătească comisioanele datorate FNGCIMM, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract de garantare;

j) să transmită FNGCIMM raportările prevăzute în instrucţiunile generale, în forma şi la termenele prevăzute, precum şi orice alte informaţii solicitate de către FNGCIMM;

k) să notifice Beneficiarul cu privire la declararea exigibilităţii anticipate a soldului creditului garantat, conform prevederilor prezentului contract de garantare;

l) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute în prezentul contract de garantare.

Art. 4.3. - FNGCIMM se obligă:

a) să urmărească şi să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta;

b) să urmărească periodic stadiul derulării creditului, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator;

c) să verifice încadrarea cererilor de plată în termenii şi în condiţiile normelor, ale instrucţiunilor generale şi ale prezentului contract de garantare;

d) să aprobe cererea de plată a garanţiei în condiţiile transmiterii acesteia în termenele prevăzute la art. 6.1, verificării respectării de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 lit. d), f) şi g) şi art. 6.4 şi ale asumării răspunderii verificării de către Finanţator a condiţiilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor prevăzute în anexa nr. 8 la instrucţiunile generale;

e) să respingă cererea de plată a garanţiei în condiţiile nerespectării oricăreia dintre următoarele obligaţii:

- termenele prevăzute la art. 6.1;

- îndeplinirea integrală sau parţială de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 4.2 lit. d), f) şi g) şi art. 6.4;

- asumarea totală sau parţială a răspunderii verificării de către Finanţator a condiţiilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor prevăzute în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;

f) să comunice Finanţatorului decizia de aprobare sau respingere a plăţii în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată; în cazul aprobării plăţii, va transmite şi dovada comunicării deciziei către Ministerul Finanţelor Publice, în vederea efectuării plăţii de către acesta;

g) să transmită Ministerului Finanţelor Publice documentaţia prevăzută de convenţia de implementare, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea declanşării executării silite a Beneficiarului;

h) să predea Finanţatorului cererea de radiere a notărilor înscrise în favoarea statului român la data rambursării integrale a finanţării garantate, la termen sau anticipată.


1) Valoarea creditului garantat în lei.

2) Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.

3) Soldul creditului garantat în lei. În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent creditul garantat aprobat nu a fost acordat, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea din solicitarea de garantare.

4) Soldul creditului garantat în lei, comunicat de Finanţator conform art. 4.2.

5) Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare.

 

 

CAPITOLUL V

Răspunderea părţilor

 

Art. 5. - Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract de garantare, convenţiei de garantare şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

 

CAPITOLUL VI

Plata garanţiei

 

Art. 6.1. - În termen de maximum 75 de zile, dar nu mai devreme de 60 de zile de restanţă la plată a Beneficiarului,

Finanţatorul transmite FNGCIMM cererea de plată parţială sau totală, utilizând formularul din anexa nr. 6 la instrucţiunile generale pentru beneficiarii asociaţii de proprietari, respectiv din anexa nr. 7 la instrucţiunile generale pentru beneficiarii persoane fizice - proprietari ai locuinţelor unifamiliale.

Art. 6.2. - Pe durata unui credit garantat, Finanţatorul poate formula maximum 5 cereri de plată a valorilor parţiale de executare a garanţiei, aferente ratelor de capital nerambursate la scadenţă de către Beneficiar, parţial sau integral.

Art. 6.3. - În cazul în care Beneficiarul nu rambursează la scadenţă rata de capital, parţial sau integral, pentru a 6-a oară, Finanţatorul solicită plata valorii totale de executare a garanţiei.

Art. 6.4. - Cererea de plată parţială sau totală trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

I. În cazul asociaţiilor de proprietari - persoane juridice fără scop patrimonial:

a) copie certificată a contractului de credit, însoţită de copii certificate ale actelor adiţionale încheiate la acesta;

b) lista proprietarilor din condominiu, care cuprinde datele de identificare ale proprietarilor şi hotărârea de reabilitare a condominiului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, în copie certificată. În cazul în care asociaţia de proprietari, prin reprezentantul său legal, şi-a îndeplinit obligaţia de a actualiza lista proprietarilor, Finanţatorul va prezenta si lista actualizată a proprietarilor, care cuprinde datele de identificare actualizate ale proprietarilor. Dacă asociaţia de proprietari nu şi-a îndeplinit obligaţia de actualizare a listei cuprinzând informaţiile privind proprietarii, neprezentarea acesteia în formă actualizată nu poate constitui motiv pentru refuzul plăţii valorii totale sau parţiale de executare a garanţiei;

c) copie certificată a extrasului contului curent al Beneficiarului asociaţie de proprietari, cuprinzând operaţiunile efectuate pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei:

d) copie certificată a extrasului contului de credit al Beneficiarului asociaţie de proprietari, cuprinzând operaţiunile efectuate pe perioada de la data acordării creditului până la data cererii totale/parţiale de plată, din care să reiasă tragerile din credit precum şi valoarea ratei de capital scadente/creditului nerambursat şi data trecerii la restanţă a acestuia;

e) situaţia centralizatoare privind verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a creditului garantat, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;

f) convenţiile de fidejusiune încheiate de către proprietarul/proprietarii membru/membri al/ai asociaţiei de proprietari care înregistrează restanţe la achitarea ratei de capital scadente, în original. Convenţiile de fideiusiune încheiate de fiecare dintre proprietarii restanţieri, în original, se transmit la prima cerere de plată parţială. În cazul în care asociaţia de proprietari, prin reprezentanţii săi legali, şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica Finanţatorului, pe propria răspundere, informaţiile privind sumele şi datele de identificare ale proprietarului/proprietarilor restanţier/restanţieri, cererea de plată a ratei scadente va conţine în mod obligatoriu şi aceste informaţii. Responsabilitatea în privinţa comunicării, precum şi a realităţii informaţiilor privind proprietarii restanţieri şi sumele datorate de aceştia revine preşedintelui asociaţiei de proprietari. În cazul în care nu a fost respectată obligaţia de comunicare a informaţiilor privind sumele şi datele de identificare ale proprietarului/proprietarilor restanţier/restanţieri către finanţatori, neprezentarea acestora nu constituie motiv de refuz la plată a garanţiei. În ipoteza în care asociaţia de proprietari nu şi-a îndeplinit obligaţia de identificare a proprietarului/proprietarilor restanţier/restanţieri şi de comunicare a datelor de identificare a acestora, la prima cerere de plată parţială, Finanţatorul va transmite toate convenţiile de fideiusiune încheiate de proprietarii care au luat decizia cu privire la reabilitarea termică a blocului de locuinţe şi contractarea unui împrumut bancar în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, în cadrul adunării generale.

II. În cazul beneficiarilor persoane fizice - proprietari ai unei locuinţe de tip unifamilial:

a) copie certificată a contractului de credit, însoţită de copii certificate ale actelor adiţionale încheiate la acesta;

b) copie certificată a documentului de identitate al Beneficiarii Iu i/beneficiarilor persoane fizice - proprietari ai locuinţelor unifamiliale, precum şi al soţului/soţiei/coproprietarilor, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi sau deţine/deţin cote-părţi din locuinţa de tip unifamilial supusă lucrărilor de intervenţie;

c) copie certificată a extrasului contului curent al Beneficiarului persoană fizică, cuprinzând operaţiunile efectuate pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei;

d) copie certificată a extrasului contului de credit al Beneficiarului persoană fizică, cuprinzând operaţiunile efectuate pe perioada de la data acordării creditului până la data cererii totale/parţiale de plată, din care să reiasă tragerile din credit, precum si valoarea ratei de capital scadente/creditului nerambursat şi data trecerii la restanţă a acestuia;

e) situaţia centralizatoare privind verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a creditului garantat, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;

f) convenţiile de fideiusiune încheiate de către coproprietarii locuinţelor de tip unifamilial. Convenţiile de fideiusiune, în original, se transmit la prima cerere de plată parţială.

Art. 6.5. - FNGCIMM verifică cererea de plată şi documentele însoţitoare şi aprobă cererea de plată potrivit art. 4.3 lit. d) sau respinge cererea de plată potrivit art. 4.3 lit. e).

Art. 6.6. - În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată parţială sau totală, însoţită de întreaga documentaţie aferentă acesteia, FNGCIMM, prin structurile sale competente, aprobă/respinge cererea de plată.

Art. 6.7. - În ziua lucrătoare următoare adoptării deciziei, FNGCIMM transmite Ministerului Finanţelor Publice şi Finanţatorului decizia referitoare la aprobarea/respingerea cererii totale/parţiale de plată, împreună cu documentele prevăzute în convenţia de implementare.

Art. 6.8. - Plata valorii parţiale/totale de executare a garanţiei se face de către Ministerul Finanţelor Publice, conform contractului de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării restanţei la plată de către Beneficiar.

Art. 6.9. - Recuperarea sumelor plătite în contul garanţiilor acordate în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit se face de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sesizate de către Ministerul Finanţelor Publice, după plata garanţiei, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6.10. - (1) Soldul aferent plăţilor efectuate în contul finanţatorilor conform art. 6.9 se recuperează prin executare silită, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii creditelor garantate, conform reglementărilor legale în materia colectării creanţelor fiscale.

(2) în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării fiecărei plăţi, înscrisul, împreună cu dovada comunicării acestuia debitorului beneficiar al creditului garantat şi proprietarului din asociaţia de proprietari beneficiar al creditului garantat, după caz, însoţite de contractul de garantare, precum şi documentele care au stat la baza acordării garanţiei se transmit de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice organelor competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul, în vederea înscrierii în evidenţa Fiscală a acestora.

(3) După expirarea termenului legal de 60 de zile de la data comunicării înscrisului prevăzut ia alin. (1) debitorului, titlul de creanţă devine titlu executoriu în temeiul căruia organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Litigii

 

Art. 7. - Orice litigiu apărut între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract de garantare se soluţionează pe cale amiabila, prin conciliere, în condiţiile Codului de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul social al FNGCIMM.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 8.1. - Prezentul contract de garantare intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată durata finanţării garantate.

Art. 8.2. - Modificarea prezentului contract de garantare se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale. Nu pot face obiectul actelor adiţionale ace(e clauze ale contractului de garantare care privesc condiţiile aplicabile măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit.

Încheiat astăzi, data semnării de către FNGCIMM...................în 4 (patru) exemplare originale, două pentru Finanţator,

unul pentru Beneficiar şi unul pentru FNGCIMM,

 

FNGCIMM,

……………………………….

(funcţia)

……………………………….

(numele şi prenumele)

FINANŢATOR

……………………………….

Sucursala/Agenţia....................

……………………………….

(funcţia)

……………………………….

(numele şi prenumele)

……………………………….

(funcţia)

……………………………….

(numele şi prenumele)

BENEFICIAR

……………………………….

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3a la Ordinul nr. 2.179/1.528/2010)

 

CONVENŢIE DE FIDEIUSIUNE

pentru asociaţii de proprietari

 

I. Părţile

1. Asociaţia de proprietari......................., cu sediul în.....................str....................nr.......bl......, se.......et.......ap........tn calitate de debitoare a obligaţiei principale, reprezentată prin ........................, domiciliat în..........................str.........................nr.......bl.......se.......et.......ap........posesor al CI. seria......nr................, eliberată de..........la data de.........., având codul numeric personal ........................, în baza..................;

2. Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în................................str..................................nr.......... în calitate de creditor al obligaţiei principale, reprezentat prin..........................domiciliat în.................... str..........................nr........bl........se........et........ap........posesor al CI. seria........nr....................., eliberată de....................la data de......................având codul numeric personal................................... în baza..............................;

3. Subsemnatul/Subsemnata.....................................domiciliat/domiciliată în................................. str.............................nr......bl......se......ap....., posesor/posesoare al/a CI. Seria .......nr ....................., eliberată de...................la data de.......................având codul numeric personal................................. proprietar al apartamentului nr.........situat în ........................ str. ..................... nr......bl......sc....., et...... în calitate de fideiusor,

în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - SA. - IFN

În numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin, luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011. coroborate cu cele ale art. 2 alin, (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ca temei al efectuării formalităţilor de publicitate imobiliară în baza art. 888 din Codul civil, convin la perfectarea prezentei convenţii de fideiusiune.

II Obiectul convenţiei de fideiusiune

Garantarea executării obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - SA. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumată prin contractul de garantare.................în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună Fideiusorul este beneficiarul contractului de împrumut...................................., anexat prezentei convenţii de fideiusiune, în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună.

Fideiusorul este proprietarul apartamentului nr.....ce face parte din clădirea tip bloc de locuinţe ce urmează a fi reabilitată termic, deţinând o cotă-parte de ....% din proprietatea comună, astfel cum rezultă din actul de proprietate şi extrasul de carte funciară, în cazul în care proprietatea este intabulată. În situaţia în care proprietatea nu este intabulată, actul de proprietate va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că acesta este proprietarul/coproprietarul imobilului şi proprietatea este/nu este grevată de sarcini la momentul declarării.

Fideiusorul garantează personal (cu patrimoniul propriu), prin prezenta convenţie de fideiusiune, îndeplinirea completă şi reglementară a tuturor obligaţiilor de plată, cu respectarea condiţiilor de plată convenite, pe care debitorul principal şi Ie-a asumat prin contractul de garantare.

Fideiusorul garantează îndeplinirea obligaţiilor sus-menţionate cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare.

Fideiusorul declară că este de acord cu prevederile prezentei convenţii de fideiusiune, fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obligaţiile care îi revin debitorului principal în temeiul contractului de garantare şi pentru a căror executare garantează personal.

III. Conţinutul convenţiei de fideiusiune

Drepturile creditorului obligaţiei principale

Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, să îl urmărească direct pe fideiusor pentru executarea creanţei.

Drepturile fideiusorului

Fideiusorul renunţă la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul poate să urmărească direct bunurile fideiusorului.

Fideiusorul are dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza căreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantată şi de alţi fideiusori, creditorul nu poate să îl urmărească pe fideiusor decât pentru partea corespunzătoare garantată din datorie.

Fideiusorul are dreptul să se întoarcă împotriva debitorului principal pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate după notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plătite creditorului.

Obligaţiile fideiusorului

Fideiusorul are obligaţia să execute întocmai obligaţia asumată de debitorul principal, în cazul în care acesta nu îşi execută obligaţia asumată.

IV. Răspunderea contractuală

În cazul în care fideiusorul nu îşi execută obligaţia asumată, datorează accesorii potrivit legii.

V. Forţa majoră

Forţa majoră exonerează fideiusorul de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de fidejusiune.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea convenţiei de fideiusiune şi care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

VI. Soluţionarea litigiilor

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezenta convenţie de fideiusiune, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea ei, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra apartamentului este înscris în cartea funciară, se va introduce următoarea clauză: „Prezenta convenţie de fideiusiune va fi notată în partea a III-a a cărţii funciare nr. ................ a localităţii ......................, în care este înscris dreptul de proprietate asupra apartamentului nr............., cu număr cadastral..........................”

 

Debitor principal,

……………………………….

Creditor principal,

……………………………….

Fideiusor,

……………………………….

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3b la Ordinul nr. 2.179/1.528/2010)

 

CONVENŢIE DE FIDEIUSIUNE

pentru locuinţe unifamiliale

 

I. Părţile

1. Subsemnatul/Subsemnata,.......................................domiciliat/domiciliată în..........................., str..........................nr....., bl......se....., ap....., posesor/posesoare al/a CI. Seria ........nr. ....................... eliberată de...................la data de........................având cod numeric personal................................. coproprietar al locuinţei unifamiliale situate în.............................., str ..............................nr......

Subsemnatul/Subsemnata......................................., domiciliat/domiciliată în ............................ str..........................nr......bl......se....., ap....., posesor/posesoare al/a CI. Seria ........ nr........................ eliberată de...................la data de........................având cod numeric personal................................. coproprietar al locuinţei unifamiliale situate în.................................., str. .....................................nr......... în calitate de fideiusori,

2. Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în..............................., str..................................nr........., în calitate de creditor al obligaţiei principale, reprezentat prin........................., domiciliat în.................... str..........................nr......., bl......., sc......., et......., ap........posesor al CI. seria........nr...................... eliberată de....................la data de......................având cod numeric personal................................... în baza..............................;

în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. – IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin, luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, coroborate cu cele ale art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ca temei al efectuării formalităţilor de publicitate imobiliară în baza art. 888 din Codul civil, convin la perfectarea prezentei convenţii de fidejusiune.

II. Obiectul convenţiei de fidejusiune

Garantarea executării obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumată prin contractul de garantare...........................

Fideiusorii sunt beneficiarii contractului de împrumut...................................., anexat prezentei convenţii de fidejusiune.

Fideiusorii sunt proprietarii locuinţei unifamiliale ce urmează a fi reabilitată termic, deţinând o cotă-parte de....%, astfel cum rezultă din actul de proprietate şi extrasul de carte funciară, în cazul în care proprietatea este intabulată. În situaţia în care proprietatea nu este intabulată, actul de proprietate va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că acesta este proprietarul/coproprietarul imobilului şi proprietatea este/nu este grevată de sarcini la momentul declarării,

Fiecare dintre coproprietarii fideiusori garantează personal (cu patrimoniul propriu), prin prezenta convenţie de fidejusiune, îndeplinirea completă şi reglementară a tuturor obligaţiilor de plată, cu respectarea condiţiilor de plată convenite, pe care celălalt coproprietar şi le-a asumat prin contractul de garantare.

Fideiusorii garantează îndeplinirea obligaţiilor sus-menţionate cu toate bunurile lor mobile şi imobile, prezente şi viitoare.

Fideiusorii declară că sunt de acord cu prevederile prezentei convenţii de fidejusiune, fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul contractului de garantare şi pentru a căror executare garantează personal.

III. Conţinutul convenţiei de fidejusiune

Drepturile creditorului obligaţiei principale

Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, să îl urmărească direct pe fideiusor pentru executarea creanţei.

Drepturile fideiusorului

Fideiusorii renunţă la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul poate să urmărească direct bunurile oricăruia dintre coproprietarii fideiusori.

Fideiusorii au dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza căreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantată şi de alţi fideiusori, creditorul nu poate să îl urmărească pe fideiusor decât pentru partea corespunzătoare garantată din datorie.

Fiecare dintre coproprietarii fideiusori are dreptul să se întoarcă împotriva celuilalt coproprietar pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate după notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plătite creditorului.

Obligaţiile fideiusorului

Fiecare dintre coproprietarii fideiusori are obligaţia să execute întocmai obligaţia asumată de celălalt coproprietar, în cazul în care acesta nu îşi execută obligaţia asumată.

IV. Răspunderea contractuală

în cazul în care fideiusorul nu îşi execută obligaţia asumată, datorează accesorii potrivit legii.

V. Forţa majoră

Forţa majoră exonerează fideiusorul de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de fidejusiune.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea convenţiei de fideiusiune şi care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

VI. Soluţionarea litigiilor

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezenta convenţie de fideiusiune, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea ei, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra locuinţei unifamiliale este înscris în cartea funciară, se va introduce următoarea clauză: „Prezenta convenţie de fideiusiune va fi notată în partea a III-a a cărţii funciare nr. .............. a localităţii ............................... în care este înscris dreptul de proprietate asupra locuinţei unifamiliale situate în ........................ str. ........................... nr .........., cu număr cadastral.............”

 

Fideiusori,

……………………………….

 

Creditor principal,

……………………………….

 

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Tabloului Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2012

În temeiul ari 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor şi al art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012,

Consiliul director al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Tabloul Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2012, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Marian Petre

 

Bucureşti, 6 iulie 2012.

Nr. 33.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 488 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial™, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.