MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 475/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 475         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 iulie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

8. - Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 şi 418 bis din 15 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. (1) Prezentele norme metodologice conţin referinţe la prevederile IFRS, la prevederile reglementărilor prudenţiale emise de Banca Naţională a României sau la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 ai Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare) (BCE/2008/32), denumit în continuare Regulamentul BCE, după caz.”

2. Punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. În general, indicatorii sunt prezentaţi în formulare ca valori pozitive, cu excepţia indicatorilor reprezentând cheltuieli sau pierderi, precum şi a indicatorilor încadraţi între paranteze rotunde, care trebuie prezentaţi ca valori negative (cu semnul «-»).”

3. Punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„16. (1) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite de către instituţiile de credit, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare se transmit/depun la Banca Naţională a României, la următoarele termene:

- în cel mult 20 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii/trimestrului/semestrului/anului pentru care se raportează, pentru situaţiile financiare FINREP la nivel individual, cu termen de transmitere/depunere lunar/trimestrial/semestrial/anual;

- în termen de 130 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar, pentru situaţiile financiare FJNREP la nivel individual prevăzute !a alin. (2).

(2) Toate situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31 decembrie vor fi auditate.

(3) în cazul în care situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data aprobării situaţiilor financiare anuale, situaţiile financiare FINREP la nivel individual prevăzute la alin. (2) vor fi transmise/depuse la Banca Naţională a României împreună cu situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aferente exerciţiului financiar curent, transmise/depuse până la data aprobării situaţiilor financiare anuale.

(4) în cazul în care ultima zi a termenului de transmitere/depunere a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual este o zi nelucrătoare, situaţiile financiare se vor transmite/depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.”

4. La alineatul (1) al punctului 17, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) poziţia «Numerar şi echivalente de numerar» include activele financiare pe care instituţiile de credit le prezintă în situaţiile financiare publicabile, separat de alte categorii de active financiare, în vederea asigurării conformităţii cu prevederile IAS 1.54 (i).

Având în vedere prevederile IAS 7.6 şi IAS 7.7, conceptul de «echivalente de numerar» este unul foarte restrictiv, astfel că poziţia «Numerar şi echivalente de numerar» include, în mod tradiţional, numerar, solduri la bănci centrale şi sume plasate la alte instituţii de credit la vedere sau cu o scadenţă iniţială redusă.

Numerarul include deţinerile de bancnote şi monede naţionale şi străine aflate în circulaţie şi folosite în mod obişnuit pentru a face plăţi.”

5. La alineatul (1) al punctului 17, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) poziţia «Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun» include titlurile de participare contabilizate la cost [IAS 27.38 (a), IAS 28.35, IAS 31.46].

IAS 39.2 (a) prevede contabilizarea titlurilor de participare fie în conformitate cu IAS 27, IAS 28, IAS 31, după caz (respectiv la cost), fie în conformitate cu IAS 39, caz în care acestea trebuie prezentate în cadrul posturilor corespunzătoare de active financiare din FIN 1, având în vedere utilizarea abordării de portofoliu.

Potrivit prevederilor paragrafului 2 din IAS 27.38, trebuie aplicată aceeaşi metodă de contabilizare pentru fiecare categorie de titluri de participare.”

6. La alineatul (1) al punctului 18, după litera g) se Introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

„g1) ajustările din reclasificare reprezentând câştiguri sau pierderi din instrumente de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunilor de acoperire, transferate din alte elemente ale rezultatului global în contul de profit sau pierdere, sunt prezentate după cum urmează:

(i) în cadrul posturilor corespunzătoare din FIN 2 afectate de riscul acoperit, în aceeaşi perioadă în care fluxurile de trezorerie previzionate acoperite afectează contul de profit sau pierdere;

(ii) în cadrul poziţiei «Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net», în situaţia în care instituţia de credit se aşteaptă ca o pierdere recunoscută în alte elemente ale rezultatului global să nu mai poată fi recuperată în una sau mai multe perioade viitoare sau în cazul în care nu se mai preconizează ca tranzacţia previzionată acoperită să aibă loc.”

7. La alineatul (1) al punctului 19, litera j) se abrogă.

8. La alineatul (1) al punctului 21, litera b2)se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b2) FIN 5.E are ca scop o evaluare a calităţii generale a portofoliilor de împrumuturi şi creanţe, precum şi investiţii păstrate până la scadenţă, defalcate în funcţie de tipul de instrument şi de tipul de contrapartidă, prin clasificarea lor în active nedepreciate şi depreciate. În plus, trebuie prezentate separat ajustările specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, ajustările specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare, precum şi ajustările colective pentru pierderi generate dar neidentificate:

(b.2.1.) evaluarea colectivă a deprecierii se aplică activelor financiare care nu sunt semnificative la nivel individual, precum şi activelor financiare pentru care nu există un indiciu obiectiv de depreciere individuală. Această abordare nu interzice unei entităţi să efectueze o evaluare individuală a deprecierii pentru activele care nu sunt semnificative la nivel individual;

(b.2.2.) valoarea «Ajustărilor specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare» cuprinde valoarea pierderilor din depreciere determinată ca rezultat al procesului de evaluare colectivă a deprecierii pentru activele financiare care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii;

(b.2.3 ) valoarea «Ajustărilor colective pentru pierderi generate, dar neidentificate» este valoarea pierderilor din depreciere determinată ca rezultat al procesului de evaluare colectivă a deprecierii pentru activele financiare nedepreciate la nivel individual, indiferent dacă sunt semnificative sau nu.

Valoarea activelor nedepreciate (prezentată în coloana 1 a situaţiei FIN 5.E) se referă la valoarea brută a activelor financiare pentru care nu au fost constituite ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual.

Valoarea contabilă brută a activelor financiare depreciate (prezentată în coloana 2 a situaţiei FIN 5.E) se referă la activele financiare pentru care au fost constituite ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual.”

9. La alineatul (1) al punctului 22, literele b2) şi c2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b2) poziţia «Credite ipotecare (credite imobiliare colateralizate}» include credite bazate în mod forma! pe garanţii imobiliare, indiferent de tipul acestora (credite, avansuri, sume de recuperat, creanţe comerciale, descoperit de cont etc.) sau de destinaţia acestora;

........................................................................

,,c2) la poziţia «Credite ipotecare (credite imobiliare colateralizate)», «Rezidenţial» include garanţii sub forma proprietăţilor imobiliare locative şi «Comercial» include garanţii sub forma proprietăţilor imobiliare comerciale, aşa cum sunt definite la art. 22 din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, cu modificările şi completările ulterioare;”.

10. La alineatul (1) al punctului 23, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) activele financiare sunt considerate restante atunci când contrapartida nu a efectuat o plată la termenul prevăzut în contract (scadenţa contractuală). Valorile unor astfel de active trebuie raportate şi defalcate în funcţie de numărul de zile de întârziere la plată. Analiza activelor restante nu trebuie să includă niciun activ depreciat, având în vedere că valoarea contabilă a activelor depreciate trebuie să fie prezentată separat de activele restante.

Activele financiare care se prezintă în coloanele 1-4 ale situaţiei FIN 7 reprezintă active financiare restante pentru care nu au fost constituite ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, la valoarea brută.”

11. La alineatul (1) al punctului 29, litera (a.2.1.) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(a.2.1.) beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor, în conformitate cu IAS 19.10, atunci când există o incertitudine cu privire la suma care trebuie plătită (în cazul în care nu există incertitudine, datoria angajată este inclusă în postul «Alte datorii» din bilanţ);”.

12 La alineatul (1) al punctului 31, literele c), d), şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) «Alte angajamente» cuprinde elementele din anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt incluse în categoriile precedente;

d) poziţiile «Angajamente de creditare date - din care: îndoielnice», «Garanţii financiare date - din care îndoielnice» şi «Alte angajamente date - din care îndoielnice» includ valoarea noţională a acestor angajamente de creditare» garanţii financiare şi a altor angajamente a căror contrapartidă ru şi-a îndeplinit obligaţiile din cauza producerii unor evenimente similare celor descrise la art. 160 din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

e) «Valoarea noţională» este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă la riscul de credit a entităţii raportoare, fără a se lua în considerare vreun colateral deţinut sau alte ameliorări ale ratingului de credit [a se vedea IFRS 7.36(a)j. În principal, trebuie utilizate următoarele criterii:

e1) pentru garanţii financiare, valoarea noţională este valoarea maximă pe care entitatea ar putea fi nevoită să o plătească dacă garanţia ar fi executată; şi

e2) pentru angajamentele de creditare, valoarea noţională este valoarea totală pe care entitatea s-a angajat să o acorde drept credit. Aceste valori noţionale sunt valorile expunerii în scopul aplicării art. 3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările şi completările ulterioare (înaintea aplicării ponderii de risc).”

13. La alineatul (2) punctul 33 litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

f) Tabelul 20E detaliază câştigurile şi pierderile aferente contabilităţii de acoperire. În cadrul poziţiei «Modificarea valorii juste a instrumentelor de acoperire [inclusiv operaţiuni întrerupte]» se prezintă câştigurile sau pierderile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a valorii juste, precum şi ajustările din reclasificare prevăzute la pct. 18 alin. (1) lit. gi) subpct. ii).”

14. La alineatul (1) al punctului 36, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) Creanţele restante nedepreciate şi creanţele depreciate sunt evidenţiate pe lângă fiecare clasă de activ la poziţia «Creanţe restante nedepreciate» şi, respectiv, «Creanţe depreciate».

În cadrul poziţiilor de creanţe depreciate se prezintă creanţele pentru care au fost constituite ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, respectiv valoarea brută în coloana 3 şi valoarea ajustărilor specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual în coloana 1. În ceea ce priveşte creanţele pentru care au fost constituite ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare/ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, acestea se prezintă, după caz, în cadrul poziţiilor de creanţe curente/creanţe restante nedepreciate, respectiv valoarea brută în coloana 3 şi valoarea ajustărilor aferente în coloana 1, până la momentul identificării unei deprecieri la nivel individual.

15. Capitolul IV „Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil Instituţiilor de credit” se modifică după cum urmează:

a) corespondenţa cu planul de conturi a poziţiilor 010,012 şi 437 din situaţia FIN 1 - Bilanţul şi corespondenţa cu planul de conturi a situaţiei FIN 5A-Clasificarea depozitelor la vedere şi a echivalentelor de numerar se abrogă;

b) corespondenţa cu planul de conturi a poziţiilor aferente coloanei 2 din situaţia FIN 5.E- Împrumuturi şi creanţe, precum şi investiţii păstrate până la scadenţă se completează cu extrase din conturile corespunzătoare în care se înregistrează valoarea ajustărilor pentru dobânzi aferente activelor financiare depreciate, calculate ulterior momentului recunoaşterii deprecierii acestora, care diminuează valorile prezentate în cadrul respectivelor poziţii;

c) corespondenţa cu planul de conturi a altor poziţii din situaţiile financiare FINREP la nivel individual se modifică conform anexei nr. 1.

16 Capitolul V „Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual” se modifică conform anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

 

FIN 1 – Bilanţul

 

Cod poziţie

Plan de conturi

 

ACTIV

020

ex. 3011 + 311 (solduri debitoare) + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 412

022

ex. 30111 + ex. 305- ex. 3912 + ex. 412

030

ex. 3021 +ex.412

031

ex. 30211 +ex. 412

040

ex. 303 + ex. 305 - ex. 3912 + 413

041

ex. 3031 + ex. 305 - ex. 3912 + 413

050

ex. 1113 + ex. 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 + ex. 1522+ ex. 1524 ±ex. 1527 + ex. 1611 ±ex. 1617 ±ex. 181 ± ex. 182- ex. 191 - ex. 192- ex. 193 ±ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2432 + ex. 2434 ± ex. 2437 + ex. 2511 (solduri debitoare) + ex. 25171 + ex. 2611 ± ex. 2617 ± ex. 281 ± ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 + ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35762 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± 355 + 3571 + 371 + 375 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 - ex. 39111 - ex. 392 + 401 + 402 ± 407 ± ex. 471 ± ex. 481 ± ex. 482 ex. 493 494

052

ex. 1113 + ex. 1114 + ex. 1115 + ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 + ex. 1317 + ex. 1412 + ex. 1417 + ex. 1522 + ex. 1524 + ex. 1527 + ex. 1611 ± ex. 1617 + ex. 181 ± ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 ± ex. 201 + ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2432 + ex. 2434 ± ex. 2437 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 + ex. 2611 + ex. 2617 ± ex. 281 ± ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3571 ± 355 + 371 + 375 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 - ex. 392 + 401 + 402 ± 407 ± ex. 471 ± ex. 481 ± ex. 482 - ex. 493 - 494


110

411-491

120

3531 (sold debitor)

121

35311 (sold debitor)

122

35312 (sold debitor)

130

341 (sold debitor) + 3611 + ex. 3612+3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 3799 (solduri debitoare) - ex. 393 + 421

 

DATORII

220

112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 1142 ± 151 ± 162 ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 1254 ± 262 ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + 3511 + 3512 + 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 356 + 3572 +376 + 377 +3791 + 472 + 531 + 532 ± 537 + 508 (sold creditor)

223

± 162 ± 262 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + 3511 + 3512 + 3513 +3514+ 3516 + 3517 + 3518 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor*) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + ex. 356 + 3572 + 376 + 377 + 3791 + 508 (sold creditor)

270

341 (sold creditor) + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 3799 (solduri creditoare)

 

CAPITALURI PROPRII

400

501 ± 504

401

5012 ±ex. 504

402

5011 ±ex. 504

420

502 + 525 + 527+529 ± ex. 524

421

527 ± ex. 524

422

502 + 525 + 529 ± ex. 524

430

516 + 521 + 522 + 523 + 526 ± ex. 524

431

5162 ±ex. 524

432

5161 + ex. 524

433

521 ± ex. 524

434

523 ± ex. 524

435

522 ± ex. 524

436

526 ± ex. 524

440

512 + 513 + 514 + 517 + 519 + 581 ±591 - 592 + ex. 524

 

FIN 2 - Contul de profit sau pierdere

 

Cod poziţie

Plan de conturi

010

7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041+ 7048 - 66437+ 7051+ 7052 + 7058 - 66447 + 7076

020

6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017+ 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6076 + 6657

023

6657

040

70333 + 70351

070

70336 + 70342 + ex. 70352 + 7036 + ex. 7037 6033 6034 ex. 6035 ex. 6037 + (767 668)

074

7036 + ex. 7037 - ex. 6037

100

70747 + 70751 + ex. 70752 + 70753 - 60747 - 60751 - ex. 60752 – 60753

120

ex 70352 + 746 + ex. 749 - ex. 6035 - ex. 609 - 646

170

765 - 6651 - 6652 - 6653 - 6654 - 6655 - 6659

180

761 + 762 + 7631 + 7632 + 7643 + 7644 - 6611 - 6612 - 6613 - 6621 - 6622 - 6623 - 6631- 66321 - 66322 - 66323 - 66431 – 66432 -  66433 - 66441 - 66442 - 66443

182

ex 76311 - ex. 66311

183

761 + 762 + ex. 7631 + 7632 + 7643 + 7644 - 6611 - 6612 - 6613 - 6621 - 6622 - 6623 - ex. 66311 -10,3 ex. 66312 - 66321 - 66322 - 66323 - 66431 - 66432 - 66433 - 66441 - 66442 - 66443

184

ex 76312- ex. 66312

190

7633 + 7641 + 7642 - 6633 - 6641 - 6642

191

ex 76421 + ex. 76423 – ex. 66421 – ex. 66423

192

ex. 76423 – ex. 66423

194

ex. 76421 + 76422 – ex. 66421 – ex. 66422

195

7641 -6641

196

7633 – 6633

221

ex. 791 –ex. 691-  ex. 692

 

FIN 5.B - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării

 

Cod poziţie

Coloana

Plan de conturi

010

1

ex. 30111 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 412

012

1

ex. 30111 +ex. 305- ex. 3912 + ex. 412

013

1

ex. 30111 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 412

014

1

ex. 30111 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 412

040

1

ex. 3011 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 412

 

FIN 5.C - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

 

Cod poziţie

Coloana

Plan de conturi

010

1

ex. 30211 +ex. 412

012

1

ex. 30211 + ex. 412

013

1

ex. 30211 +ex.412

014

1

ex. 30211 + ex. 412

040

1

ex. 3021 + ex. 412

 

F IN 5.D - Active financiare disponibile în vederea vânzării

 

Cod poziţie

Coloana

Plan de conturi

010

1

ex. 3031 +ex. 305 + ex. 413

 

2

ex. 3031 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 413

 

3

ex. 3031 +ex. 305- ex. 3912 + 413

012

1

ex. 3031 +ex. 305 + ex. 413

 

2

ex. 3031 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 413

 

3

ex. 3031 +ex. 305- ex. 3912 + ex. 413

013

1

ex. 3031 i ex. 305 i ex. 413

 

2

ex. 3031 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 413

 

3

ex. 3031 + ex. 305 ex. 3912 + ex. 413

014

1

ex. 3031 + ex. 305 + ex. 413

 

2

ex. 3031 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 413

 

3

ex. 3031 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 413

040

1

ex. 303 + ex. 305 + ex. 413

 

2

ex. 303 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 413

 

3

ex. 303 + ex. 305 - ex. 3912 + 413

 

FIN 5.E - Împrumuturi şi creanţe, precum şi investiţii păstrate până la scadenţă

 

Cod poziţie

Coloana

Plan de conturi

020

1

ex. 1113 + ex. 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 + ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 + ex. 1522 + ex. 1524 ± ex. 1527 ± ex. 161 ± ex. 181 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2432 + ex. 2434 ± ex. 2437 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 +. ex. 3371 + ex. 3521 (sold debitor) + ex. 3522 (sold debitor) + ex. 35262 + ex. 35324 + ex. 35328 (sold debitor) + ex. 3533 (sold debitor) + ex. 3534 + ex. 3536 (sold debitor) + ex. 3538 (sold debitor) + ex. 35392 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 375 + ex. 378 ± ex. 381 +. 401 + 402 ± 407 ± ex. 471 ± ex. 481

 

6

ex. 1113 + ex. 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 .+ ex. 1412 ±ex. 1417 + ex. 1522 +ex. 1524 ± ex. 1527 ±ex. 161 ±ex. 181 ±ex. 182- ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2432 + ex. 2434 ± ex. 2437 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 ± ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 + ex. 3521 (sold debitor) + ex. 3522 (sold debitor) + ex. 35262 + ex. 35324 + ex. 35328 (sold debitor) + ex. 3533 (sold debitor) + ex. 3534 + ex. 3536 (sold debitor) + ex. 3538 (sold debitor) + ex. 35392 ± ex. 355 + ex. 3571 * ex. 371 + ex. 375 + ex. 378 ± ex. 381 ± ex. 382 - ex, 392 + 401 + 402 ± 407 ± ex, 471 ± ex. 481 ± ex. 482 - ex. 493 - 494

022

1

ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 + ex. 1522 + ex. 1524 ± ex. 1527 ± ex. 161 ± ex. 181 + ex. 201 + ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 + ex. 205 + ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 281 + ex. 3362 + ex. 3371 + ex. 3521 (sold debitor) + ex. 3522 (sold debitor) + ex. 35262 + ex. 35324 + ex. 35328 (sold debitor) + ex. 3533 (sold debitor) + ex. 3534 + ex. 3536 (sold debitor) + ex. 3538 (sold debitor) + ex. 35392 ± ex. 355 + ex. 371 + ex. 375 + ex. 378 ± ex. 381 +. ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481

 

6

ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 + ex. 1522 + ex. 1524 ± ex. 1527 ± ex. 161 ± ex. 181 ± ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 + ex. 201 ± ex. 202 ±

 

 

ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 281 + ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 + ex. 3362 + ex. 3371 + ex 3521 (sold debitor) + ex. 3522 (sold debitor) + ex. 35262 + ex. 35324 + ex. 35328 (sold debitor) + ex. 3533 (sold debitor) + ex. 3534 + ex. 3536 (sold debitor) + ex. 3538 (sold debitor) + ex. 35392 ± ex. 355 + ex. 371 + ex. 375 + ex. 378 ± ex. 381 ± ex. 382 - ex. 392 + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 ± ex. 482 - ex. 493 - ex. 494

030

1

ex. 1113 + ex. 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 + ex. 1522 + ex, 1524 ± ex. 1527 ± ex. 161 ± ex. 181 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2432 + ex. 2434 ± ex. 2437 + ex, 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex, 281 + ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 + ex. 3521 (sold debitor) + ex. 3522 (sold debitor) + ex. 35262 + ex. 35324 + ex. 35328 (sold debitor) + ex. 3533 (sold debitor) + ex. 3534 + ex. 3536 (sold debitor) + ex. 3538 (sold debitor) + ex. 35392 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 375 + ex. 378 ± ex. 381 + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481

 

6

ex. 1113 + ex. 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 + ex. 1522 + ex. 1524 ± ex. 1527 + ex. 1611 ± ex. 1617 ± ex. 181 ± ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 +. ex. 2312 + ex. 2317 + ex. 2432 + ex. 2434 + ex. 2437 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 ± ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 + ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 +. ex. 3521 (sold debitor) + ex. 3522 (sold debitor) + ex. 35262 + ex. 35324 + ex. 35328 (sold debitor) +. ex. 3533 (sold debitor) + ex. 3534 + ex. 3536 (sold debitor) + ex. 3538 (sold debitor) + ex. 35392 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 375 + ex. 378 ± ex. 381 ± ex. 382 - ex. 39111 - ex. 392 + 401 + 402 ± 407 ± ex. 471 ± ex. 481 ± ex. 482 - ex. 493-494

 

FIN 6.A - Clasificarea creditelor şi creanţelor pe tipuri de produse

 

Cod poziţie

Plan de conturi

010

109 + 1111 + 1112 + ex. 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 + ex. 2311 ± ex. 2317 +. ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 281 ± ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 + ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 ± ex. 381 ± ex. 382 - ex. 39112 - ex. 392

020

ex. 1411 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 - ex. 191 - ex. 192- ex. 193 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2311 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 281 ± ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 +. ex. 30113 + ex. 30213 +. ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112

030

ex. 1411 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2311 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 281 ± ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 + ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047- ex. 39112

060

±152 ±ex. 181 tex. 182- ex. 191- ex. 192- ex. 193 ±243 ± ex. 281 ±ex. 282- ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 + ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112

080

1113 + ex. 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 ± ex. 202 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 209 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 281 ± ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 + ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112 + 401 + 402 ± 407 ± ex. 481 ± ex. 482-494

090

+ 161 + ex. 181 ± ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 + 261 ± ex. 281 ± ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± 355 + 3571 + 371 + 375 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 - ex. 392 + 508 (sold debitor)

100

109 + 111 ±1171 +121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 181 ±182-191 - 192 - 193 ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 +2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 - 291 - 292 - 293 + 30113 + 30213 + 3033 + ex. 3037 + 3042 + ex. 3047 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± 355 + 3571 + 371 + 375+ 378 ± ex. 381 ± ex. 382 - 39112 - 392 + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 - 493 - 494 + 508 (sold debitor)

110

± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 281 ± ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 + ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112

 

FIN 7 - Informaţii referitoare la active depreciate şi restante

 

Cod poziţie

Coloana

Plan de conturi

010

5

ex. 3031 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 413

012

5

ex. 3031 +ex. 305- ex. 3912 + ex. 413

013

5

ex. 3031 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 413

014

5

ex. 3031 + ex. 305 - ex. 3912 + ex. 413

020

5

ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 - ex. 39111

021

ii

ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 - ex. 39111

022

îi

ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 - ex. 39111

023

(5

ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 - ex. 39111

024

5

ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 ex. 39111

025

5

ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 - ex. 39111

030

ei

± 182 - 191 ± 282 - 291 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 ± 382 - ex. 39112 -3921 ±482-4931 -4941

031

5

± ex. 182 - ex. 191 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112 ± ex. 382 - ex. 3921

032

5

± ex. 182 - ex. 191 ± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 +. ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 ± ex. 382 - ex. 39112 - ex. 3921 ± ex. 482 - ex. 4931 - ex. 4941

033

ei

± ex. 182 - ex. 191 ± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 +. ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 ± ex. 382 - ex. 39112 - ex. 3921 ± ex. 482 - ex. 4931 - ex. 4941

034

5

± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 ± ex. 382 - ex. 39112 - ex. 3921 ± ex. 482 - ex. 4931 - ex. 4941

035

li

± ex. 282 - ex. 291 .+ ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 ± ex. 382 - ex. 39112 - ex. 3921 ± ex. 482 - ex. 4931 - ex. 4941

036

5

± ex. 282 - ex. 291 + ex, 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 ± ex, 382 - ex, 39112 - ex. 3921 ± ex. 482 - ex 4931 - ex. 4941

037

5

± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 ± ex. 382 - ex. 39112 - ex. 3921 ± ex. 482 - ex. 4931

038

5

± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 ± ex. 382 - ex. 39112 - ex. 3921 ± ex. 482 - ex. 4931

041

5

± ex. 182 - ex. 191 ± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 ± ex.382- ex. 39112- ex. 3921

042

5

± ex. 182 - ex. 191 ± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112

043

5

± ex. 182 - ex. 191 ± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112

044

5

± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112

045

5

ex. 3033 + ex, 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112 ± ex. 482-4931

046

5

± ex. 182 - ex. 191 ± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112

047

5

± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 + ex, 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112

048

5

± ex. 182 - ex. 191 ± ex. 282 - ex. 291 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 - ex. 39112 ± ex. 482-4941

049

5

± ex. 182 - ex. 191 ± ex. 282 - ex. 291 ± ex. 382 - ex. 3921

050

5

+ 182 - 191 ± 282 - 291 + ex. 303 + ex. 304 + ex. 305 ± 382 - ex. 391 - 3921 + ex. 413 + 482-4931 -4941

 

FIN 10.A - Datorii financiare: clasificare pe tipuri de produse şi în funcţie de contrapartidă

 

Cod poziţie

Coloana

Plan de conturi

300

3

112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 356 ± 472 + 5312 + 5322 ± ex. 537

310

3

112 ± 1172 ± ex. 132 ± ex. 142 ± ex. 151 +. ex. 5312 +. ex. 5322 ± ex. 537

312

3

ex. 112 ± ex. 1172 + ex. 1322 + ex. 1323 ± ex. 1327 +. ex. 1422 ± ex. 1427 + ex. 5312 .+ ex. 5322 ± ex. 537

320

3

± ex. 132 ± ex. 142 ± ex. 151 ± ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 ± ex. 253 ± ex. 254 + ex. 356 + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537

321

3

ex. 1321 + ex. 1323 ± ex. 1327 + ex. 1421 ± ex. 1427 +. ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 + ex. 2531 + ex. 2533 ± ex. 2537 ± ex. 254 + ex. 356

322

3

ex. 1322 + ex. 1323 ± ex. 1327 + ex. 1422 ± ex. 1427 + ex. 2532 + ex. 2533 ± ex. 2537 ± ex. 254 + ex. 356 + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537

323

3

ex. 1324 ± ex. 1327 + ex. 2534 ± ex. 2537

324

3

± ex. 151 tex. 241

330

3

122 + 1272 ± ex. 132 ± ex. 142 ± ex. 151 ± ex. 356 ± ex. 472 + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537

332

3

ex. 1322 +. ex. 1323 ± ex. 1327 + ex. 1422 ± ex. 1427 ± ex. 356 ± ex. 472 + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537

340

3

± 232 ± ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 ± ex. 253 ± ex. 254 ± ex. 356 ± ex. 472 + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537

342

3

2322 ± ex. 2327 + ex. 2532 + ex. 2533 ± ex. 2537 ± ex. 254 ± ex. 356 ± ex. 472 + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537

350

3

ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 ± ex. 253 ± ex. 254 + ex. 356 + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537

351

3

ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 + ex. 2531 + ex. 2533 ± ex. 2537 ± ex. 254 + ex. 356

352

3

ex. 2532 + ex. 2533 ± ex. 2537 ± ex. 254 + ex. 356 + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537

360

3

ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 ± ex. 253 ± ex. 254 + ex. 356 + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537

361

3

ex. 2511 (solduri creditoare) + ex. 25172 + ex. 2531 + ex. 2533 ± ex. 2537 + ex. 254 + ex. 356

362

3

ex. 2532 + ex. 2533 ± ex. 2537 ± ex. 254 + ex. 356 + ex, 5312 + ex. 5322 ± ex. 537

400

3

± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 5311 + 5321 ± ex. 537

410

3

± 321 + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537

420

3

± 322 + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537

430

3

± 325 + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537

431

3

± ex. 325 + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537

432

3

± ex. 325 + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537

440

3

± 326 + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537

500

3

± 162 ± 262 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + 3511 + 3512 + 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + ex. 356 + 3572 + 376 + 377 + 3791 + 508 (sold creditor)

600

3

112 + 1172 + 122 + 1272 + 132 ± 142 ± 151 ± 162 + 232 + 241 + 2511 (solduri creditoare) + ex. 25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 321 ± 322 ± 3251326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + 3511 +. 3512 + 3513 + 3514 + 3516 + 3517 +. 3518 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) +. 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 356 + 3572 + 376 + 377 + 3791 + 472 +- 508 (sold creditor) + 531 + 532 ± 537

 

FIN 20 Tabel A - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile

 

Cod poziţie

Coloana

Plan de conturi

032

1

ex. 7013 + ex. 7014 + ex. 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + ex. 7021 + ex. 7023 + ex. 7024 + ex. 7027 + ex. 7028 - ex. 6627 + ex. 70331 + ex. 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - ex. 66327 + ex. 7041 + ex. 7048 - ex. 66437 + ex. 7051 + ex. 7052 + ex. 7058 - ex. 66447

042

2

ex. 6013 + ex. 6014 + ex. 6015 + ex. 6023 + ex. 6024 + ex. 6025 + ex. 6026 + ex. 6037

 

FIN 20 B -  Câştiguri şi pierderi realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

 

Cod poziţie

Coloana

Plan de contur

040

1

7036 + ex. 7037

100

1

70336 + 70342 + ex. 70352 + 7036 +. ex. 7037 + (767 - 668)*)

 

2

6033 + 6034 + ex. 6035 + ex. 6037 + (668 - 767)**^

 

*) Dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668. **) Daca sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767.

 

FIN 20 Tabel E - Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de acoperire

 

Cod poziţie

Coloana

Plan de conturi

010

1

70751 + ex. 70752

 

2

60751 + ex. 60752

100

1

70747 + 70751 + ex. 70752 + 70753

 

2

60747 + 60751 + ex. 60752 + 60753

 

FIN 20 Tabel F - Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute pentru vânzare

 

Cod poziţie

Coloana

Plan de conturi

040

1

ex. 70352 + ex. 749

 

2

ex. 6035 + ex. 609

100

1

ex. 70352 + 746 + ex. 749

 

2

ex. 6035 + ex. 609 + 646

 

FIN 40 - Alte informaţii TABELA- Active la valoare brută - coloana 3

 

Cod poziţie

Plan de conturi

500

3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) +316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) +. 3538 (sold debitor) + 35392 ± 355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ± 381 ± 382

600

3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262

610

3531 (sold debitor) +. 35324 + 35328 (sold debitor) +. 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392

650

316 (solduri debitoare) +- 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) +. 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare)

 

ANEXA Nr. 2

 

1. La punctul 2 „Controlul situaţiei FIN 2 - Contul de profit sau pierdere”, ultimele 3 corelaţii prevăzute la „Controlul vertical” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„220 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 +210 230 = 220 + 221 250 = 230 + 240”.

2. La punctul 3 „Controlul situaţiei FIN 3 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării”, litera a „Controlul vertical” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a. Controlul vertical

600 = 010 + 020 + 030 + 040 + 110 + 120 + 130 + 140 + 210 + 220 + 230 + 240 + 310 + 320 + 330 + 340 + 400 + 500

050 ≤ 010 + 020 + 030 + 040

150 ≤ 110 + 120 + 130+140

250 ≤ 210 + 220 + 230 + 240

350 ≤ 310 + 320 + 330 + 340

410 ≤ 400

510 ≤ 500

600 ≥ 610 + 620 + 630

610 + 620 + 630 > 010 + 020 + 110 + 120 + 210 + 220”.

3. Punctul 4 „Controlul situaţiei FIN 4 - Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Controlul situaţiei FIN 4 - Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire

a. Controlul vertical

500 = 070 + 200 + 300 + 400

070 = 011 + 012 + 013 + 014 + 021 + 022 + 023 + 024 + 031 + 032 + 033 + 034 + 041 + 042 + 043 + 044 + 051 + 061

200 = 071 + 072 + 073 + 074 + 081 + 082 + 083 + 084 + 091 + 092 + 093 + 094 + 101 + 102 + 103 + 104+110+120

500 ≥ 510+ 520+ 530

510 + 520 + 530 ≥ 011 + 012 + 021 + 022 + 031 + 032 + 071 + 072 + 081 + 082 + 091 + 092

 

b. Corelaţii între FIN 4 şi FIN 1

 

FIN 4

relaţia

F1N1

070 (col. 1)

=

071

070 (col. 2)

=

231

200 (col. 1)

=

072

200 (col. 2)

=

232

300 (col. 1)

=

073

300 (col. 2)

=

233

400 (col. 1)

=

074

400 (col.2)

=

234

500 (col. 1)

=

070

500 (col. 2)

=

230”

 

4. Punctul 5 „Controlul situaţiei FIN 5 - Clasificarea activelor financiare” se modifică şi se completează după cum urmează:

4.1. La litera b „Controlul situaţiei FIN 5.B - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării”, după litera b2) se introduce o nouă literă, litera b3), cu următorul cuprins:

,,b3) Corelaţii între FIN 5.B, FIN 3 şi FIN 1

FIN 5.B.040.col.1 + FIN 3.600.col.1 = FIN 1.020”.

4.2. Litera e „Controlul situaţiei FIN 5.E- Împrumuturi şi creanţe, precum şi Investiţii păstrate până la scadenţă” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e. Controlul situaţiei FIN 5.E - Împrumuturi şi creanţe, precum şi investiţii păstrate până la scadenţă

e1) Controlul orizontal

Pentru fiecare linie din situaţia FIN 5.E se va respecta următoarea corelaţie:

col. 1 +. col. 2 - col. 3 - col. 4 - col. 5 = col. 6

e2) Controlul vertical

010 = 011 + 012 +. 013 + 014 + 015

020 = 021 + 022 + 023 + 024 +. 025 + 026 + 027 + 028

030 = 010 + 020

040 = 031 + 032 + 033 + 034 + 035 + 036

e3) Corelaţii între FIN 5.E si FIN 1

 

FIN 5.E col. 6

relaţia

FIN 1

010

=

051

020

=

052

030

=

050

040

=

060”

 

5. Punctul 6 „Controlul situaţiei FIN 6.A- Clasificarea creditelor şi creanţelor pe tipuri de produs” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Controlul situaţiei FIN 6.A- Clasificarea creditelor şi creanţelor pe tipuri de produs

a) Controlul vertical

100 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 110 < 020+ 030

b) Corelaţia între FIN 6.A, FIN 5.A si FIN 1:

FIN 6.A.100 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 + col. 8) = FIN 1 (024 + 033 + 043 + 052 + 062) + FIN 5.A.030”.

6. Punctul 7 „Controlul situaţiei FIN 7 - Informaţii referitoare la active depreciate şi restante” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Controlul situaţiei FIN 7 - Informaţii referitoare la active depreciate şi restante

a) Controlul vertical

020 = 021 + 022 + 023 + 024 + 025

030 = 031 + 032 + 033 + 034 + 035 + 036 + 037 + 038

030 = 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049

050 = 010 + 020 + 030

b) Corelaţia între FIN 7, FIN 5.D si FIN 5.E:

FIN 7.050 (col. 5) = FIN 5.D.040 (col. 2) + FIN 5.E.030 (col. 2 - col. 3) + FIN 5.E.040 (col. 2 - col. 3)”.

7. Punctul 8 „Controlul situaţiei FIN 9.A - Informaţii generale referitoare la depreciere” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. Controlul situaţiei FIN 9 - Informaţii privind riscul de credit şi deprecierile

a) Controlul situaţiei FIN 9.A- Informaţii generale referitoare la depreciere

a1) Controlul vertical

010 = 011 +012 + 013 + 014

020 = 021 + 022 + 023 + 024 + 025 + 026

030 = 010 + 020

a2) Corelaţii între FIN 9.Aşi FIN 2

 

FIN 9.A col. 1 +col. 2

relaţia

FIN 2

030

=

180 + 190

010

=

180

020

001 12984)1207201

190

 

b) Controlul situaţiei FIN 9.C - Colaterale deţinute care pot fi vândute sau redate în garanţie

Controlul orizontal

Pentru fiecare linie din situaţia FIN 9.C se vor respecta următoarele corelaţii:

col. 2  ≤  col. 1

col. 4  ≤  col. 1

col. 2 + col. 4 ≤ col. 1

col. 3  ≤  col. 2

col. 5  ≤  col. 4”.

8. Punctul 9 „Controlul situaţiei FIN 10 - Datorii financiare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. Controlul situaţiei FIN 10 - Datorii financiare

a) Controlul situaţiei FIN 10.A- Datorii financiare: clasificare pe tipuri de produse şi în funcţie de contrapartidă

a1) Controlul vertical

600 = 100 + 200 + 300 + 400 +. 500

300 = 310 + 320 +. 330 + 340 + 350 + 360

a2) Corelaţii între FIN 10.A şi FIN 1

 

FIN 10.A col.1

relaţia

FINI

100

=

201

200

=

202

300

=

203

400

=

204

500

=

205

600

=

200

 

FIN 10.A col. 2

relaţia

FIN 1

300

=

211

400

=

212

500

=

213

600

=

210

 

FIN 10.Acol. 3

relaţia

FIN1

300

=

221

400

=

222

500

=

223

600

=

220

 

a3) Corelaţii între FIN 10 A şi FIN 3

FIN 10.A100.col. 1 = FIN 3.600.col. 2

b) Controlul situaţiei FIN 10.B - Datorii subordonate

b1) Controlul vertical

300 = 100 + 200

b2) Corelaţii între FIN 10.B şi FIN 10.A

 

FIN 10.B

relaţia

FIN 10.A

100 (col. 1)

300 (col. 2)

100 (col. 2)

300 (col. 3)

200 (col. 1)

400 (col. 2)

200 (col. 2)

400 (col. 3)”

 

9. La punctul 11 „Controlul situaţiei FIN 14 - Provizioane”, litera b) „Controlul vertical” se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) Controlul vertical

200=100+110-120-130+ 140+150”.

10. După punctul 11 „Controlul situaţiei FIN 14- Provizioane” se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

„111. Controlul situaţiei FIN 16 - Planurile de beneficii determinate şi beneficiile angajaţilor a) Controlul situaţiei FIN 16.A - Componente ale activelor şi datoriilor planului de beneficii determinate

a1) Controlul vertical

200 = 210 + 220 +. 230 + 240

201 ≤ 210 + 220

900 = 100 - 200 + 300 + 400 + 500 - 600 + 700 + 800

a2) Corelaţia între FIN 16.A şi FIN 1

 

FIN16.A

relaţia

FIN1

800 + 1000

130

 

a3) Corelaţia între FIN 16.A şi FIN 14

 

FIN 16- A

relaţia

FIN 14 col.1

900

=

200

 

b) Controlul situaţiei FIN 16.B - Modificări ale obligaţiilor privind beneficiile determinate

b1) Corelaţia între FIN 16.B şi FIN 2

 

FIN 16.B

relaţia

FIN 2

120

ABS (023)1

 

1 Valoarea absolută a poziţiei 023.

 

b2) Corelaţia între FIN 16.B şi FIN 16.A

 

FIN 16.B

relaţia

FIN 16.A

200

=

100 + 300”

 

11. Punctul 14 „Corelaţia între situaţia FIN 20 şi FIN 2” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„14. Corelaţia între situaţia FIN 20 şi FIN 2

 

FIN 20

relaţia

FIN 2

FIN 20B 100 col. 1 +col.2

=

070

FIN 20 C 100 col. 3

=

080

FIN 20 D 100 col. 1 + col. 2

=

090

FIN20E 100 col. 1 +col. 2

=

100

FIN 20 F 100 col. 1 +col.2

=

120

FIN 20 G 100 col. 1

=

130

FIN 20 G 100 col. 2

=

140”

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.