MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 471/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 471         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 iulie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

648. - Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei pentru finanţarea şi implementarea proiectului „Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei”, semnat la Bucureşti la 14 septembrie 2011 şi la Viena la 21 septembrie 2011

 

Memorandum de înţelegere între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei pentru finanţarea şi implementarea proiectului „Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei”

 

663. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces”, precum şi pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

46. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008

 

126. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Manualului de gradare pentru seminţe de consum

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei pentru finanţarea şi implementarea proiectului „Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei”, semnat la Bucureşti la 14 septembrie 2011 şi la Viena la 21 septembrie 2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei pentru finanţarea şi implementarea proiectului „Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei”, semnat la Bucureşti la 14 septembrie 2011 şi la Viena la 21 septembrie 2011.

Art. 2. - (1) Se aprobă plata contribuţiei financiare stabilite prin Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei pentru finanţarea şi implementarea proiectului „Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate în Domeniul Migraţiei”, semnat la Bucureşti la 14 septembrie 2011 şi la Viena la 21 septembrie 2011, în valoare de 18.000 euro.

(2) Suma necesară plăţii contribuţiei prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor aprobat pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 648.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei pentru finanţarea şi implementarea proiectului „Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei”

 

Ministerul Administraţiei şi Internelor din România (denumit în continuare MAI) şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei (denumit în continuare ICMPD), denumite în continuare părţi,

având în vedere Abordarea globală privind migraţia la vecinătatea estică şi sud-estică a Uniunii Europene, Declaraţia comună de la Praga privind crearea de parteneriate în domeniul migraţiei, adoptată la data de 28 aprilie 2009, Proiectul: „Crearea parteneriatelor în domeniul migraţiei - O platformă de implementare a Abordării globale privind migraţia la vecinătatea estică şi sud-estică a Uniunii Europene”,

convin să încheie prezentul memorandum de înţelegere, denumit în continuare MOU, după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul MOU

 

Prezentul MOU constă în implementarea proiectului „Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei”, a cărui demarare oficială este la data de 1 iulie 2011.

Descrierea proiectului este prevăzută în anexa 1 la prezentul MOU şi cuprinde obiectivele şi activităţile specifice, actorii implicaţi şi rolul acestora.

Bugetul proiectului este prevăzut în anexa 2 la prezentul MOU şi cuprinde detalierea cheltuielilor bugetare aferente implementării proiectului.

Durata implementării proiectului va fi de minim 8 luni şi maxim 12 luni.

Administrarea de fonduri alocate va fi realizată de către ICMPD, în concordanţă cu normele aplicabile, reglementările, instrucţiunile administrative şi/sau directivele ICMPD.

În temeiul acestora este angajat şi administrat personalul, sunt încheiate contractele, se achiziţionează echipamentele, consumabilele şi serviciile.

 

ARTICOLUL 2

Plata contribuţiei

 

Ministerul Administraţiei şi Internelor se angajează să suporte o contribuţie financiară totala în valoare de 18.000 euro (optsprezece mii euro).

Plata se efectuează în baza transmiterii de către ICMPD a unei cereri de finanţare, după intrarea în vigoare a prezentului MOU.

Suma totală va fi depusă în contul bancar al ICMPD, potrivit următoarelor date de identificare ale acestuia:

Beneficiar/Deţinătorul contului bancar: Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei (ICMPD)

Adresa beneficiarului: Gonzagagasse1/5, 1010 Viena

Adresa băncii: Banca UniCredit Austria Am Hof 2, A-1010 Viena

Cod IBAN: AT 87 1200 0101 1194 4900

Cod BICorS.W.I.F.T.: BKAUATWW

 

ARTICOLUL 3

Termene şi condiţii de încetare

 

Prezentul MOU intră în vigoare la data notificării prin care Ministerul Administraţiei şi Internelor comunică ICMPD îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare şi se va derula până la transmiterea raportului final către MAI.

Fiecare parte poate încheia derularea prezentului MOU, înainte de expirarea perioadei de validitate, prin transmiterea, cu o lună înainte, a unei înştiinţări în scris către cealaltă parte.

În cazul încetării MOU, înainte de expirarea perioadei de valabilitate, MAI va plăti doar cheltuielile efectuate până la data primirii notificării scrise, ICMPD returnând fondurile nefolosite până la data respectivă către MAI.

 

ARTICOLUL 4

Monitorizarea şi raportarea

 

Un raport final descriptiv, referitor la implementarea proiectului şi utilizarea resurselor financiare aferente (raport financiar), va fi prezentat Ministerului Administraţiei şi Internelor în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului MOU.

Raportul financiar este elaborat în concordanţă cu regulile, regulamentele, instrucţiunile administrative şi politicile ICMPD.

 

ARTICOLUL 5

Amendamente aduse prezentului MOU

 

Prezentul MOU poate fi modificat sau completat prin înţelegere scrisă între părţi.

 

ARTICOLUL 6

Rezolvarea disputelor

 

Orice diferend şi/sau neînţelegere referitor/referitoare la aplicarea şi interpretarea prezentului MOU se soluţionează amiabil, prin negocieri între părţi.

În cazul în care părţile nu ajung la un acord, fiecare parte poate supune disputa arbitrajului. Arbitrajul se desfăşoară în engleză si în concordantă cu regulile de procedură ale UNCITRAL.

 

Pentru Ministerul Administraţiei si Internelor,

…………………………..

Semnătura

Traian Igaş, ministru

Data: 14 septembrie 2001

Locul: Bucureşti

Pentru ICMPD,

…………………………..

Semnătura

Peter Widermann, director general

Data: 21 septembrie 2001

Locul: Viena

 

ANEXA 1

 

Proiect „Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei”

 

Perioada de implementare

iulie 2011 până în februarie 2012; maxim 8-12 luni, începând cu iulie 2011 (12 luni în cazul unei extinderi care nu implică costuri financiare suplimentare)

Obiective

1. Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Declaraţiei comune BMP la nivel ministerial şi în cooperare cu toate paliile implicate în Declaraţia comună BMP

2. Întreprinderea primilor paşi în implementarea Planului de acţiune pentru implementarea Declaraţiei comune BMP

3. Susţinerea şi actualizarea profilelor migratorii BMP extinse deja existente şi a hărţii interactive BMP

Rezultate aşteptate

1. Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiune BMP pentru implementarea Declaraţiei comune BMP elaborate si adoptate la Praga în timpul Preşedinţiei UE a Cehiei în aprilie 2009

2. Selectarea activităţilor din Planul de acţiune implementat în baza deciziei miniştrilor/oficialilor de rang înalt, în contextul organizării conferinţei ministeriale de la Poznan în timpul Preşedinţiei UE a Poloniei

3. Actualizarea profilelor migratorii BMP existente; implementarea tehnică şi de conţinut a hărţii interactive BMP îmbunătăţite

Parteneri de implementare

Republica Cehă - Departamentul pentru politici în domeniul azilului şi migraţiei, Ministerul de Interne

Ungaria - Ministerul de Interne

Polonia - Departamentul pentru politici de migraţie, Ministerul Internelor şi Administraţiei

România - Ministerul Administraţiei şi Internelor

Slovacia - Biroul pentru străini şi Poliţia de Frontieră, Ministerul de Interne

Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei (ICMPD)

Beneficiari

Albania - Direcţia Generală a Poliţiei de Stat

Armenia - Serviciul de migraţie

Azerbaidjan - Serviciul de Stat pentru Migraţie

Belarus - Ministerul pentru Afaceri Interne

Bosnia şi Herţegovina - Ministerul pentru Securitate

Macedonia - Ministerul de Interne

Georgia - Ministerul pentru IDP din teritoriile ocupate, refugiaţi şi găzduire

Kazahstan - Comitetul pentru migraţie, Ministerul Muncii

Kosovo - Ministerul de Interne

Kârgâzstan - Ministerul Muncii, Angajării şi Migraţiei

Moldova - Ministerul Afacerilor Interne

Rusia - Serviciul Federal pentru Migraţie

Serbia - Ministerul de Interne

Tadjikistan - Serviciul pentru migraţie

Turkmenistan - Serviciul de Stat pentru Migraţie

Ucraina - Ministerul Afacerilor Interne

Uzbekistan - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a Populaţiei

Turcia - Ministerul de Interne, MFA

 

Introducere

Proiectul propus este un proiect ad-hoc multilateral care va asigura finanţarea pentru o perioadă de timp până când Comisia Europeană va începe să finanţeze Procesul Praga din alte surse, moment previzionat pentru anul 2012.

Adoptarea Programului Stockholm a dat un nou impuls pentru definirea politicilor comune de migraţie şi azil ale Uniunii Europene, incluzând dezvoltarea de parteneriate reale în managementul migraţiei cu principalele ţări de tranzit şi destinaţie.

Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia, precum şi beneficiarii Proiectului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei (BMP) solicită intensificarea eforturilor Uniunii Europene în vederea stabilirii unui mecanism flexibil şi orientat pe rezultate pentru cooperarea de-a lungul rutelor migratorii din estul şi sud-estul Europei.

Aceste state, în calitate de lideri ai iniţiativei pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei/Procesul Praga, sunt convinse că intensificarea dezvoltării cooperării practice şi operaţionale cu principalele ţări de tranzit şi de origine bazate pe Abordarea globală a migraţiei este singurul răspuns la provocările la care Uniunea Europeană este din ce în ce mai expusă în ceea ce priveşte presiunea continuă a migraţiei, pe de o parte, şi creşterea cererii de forţă de muncă şi provocările pentru integrare, pe de altă parte.

Acest nou mecanism dinamic trebuie să se bazeze pe Declaraţia comună adoptată la Conferinţa ministerială, desfăşurată în aprilie 2009 la Praga, unde statele semnatare din cadrul Uniunii Europene şi Pieţei Comune, Comunitatea Statelor Independente şi Balcanii de Vest s-au reunit pentru prima dată şi au fost de acord să intensifice cooperarea comună, acordând atenţie echilibrată şi cuprinzătoare numeroaselor dimensiuni ale fenomenului migraţiei,

Este de o importanţă deosebita atragerea sprijinului politic al Uniunii Europene şi finanţării în continuare a operaţionalizării Declaraţiei comune prin adoptarea unui plan de acţiune şi prin dezvoltarea şi implementarea unor iniţiative concrete de urmare. Planul de acţiune va fi prezentat la o conferinţă la un nivel corespunzător, care va fi organizată în cadrul proiectului propus.

Istoric

Ministerul de Interne din Republica Cehă a fost liderul iniţiativei BMP - Procesul Praga din ianuarie 2009. Această iniţiativă a fost finanţată în comun de către Comisia Europeană şi Republica Cehă, precum şi de Ungaria, Polonia, România şi Slovacia. Orientarea principală a iniţiativei este definită de Declaraţia comună BMP care a fost adoptată de 49 de state cu ocazia Conferinţei ministeriale BMP de la Praga din aprilie 2009 în timpul Preşedinţiei Cehe a Uniunii Europene. În timpul primei etape a iniţiativei BMP, o serie de misiuni la nivel înalt şi la nivel de experţi, grupuri de lucru ale unor experţi şi întâlniri între oficiali de rang înalt au avut ca rezultat elaborarea a 16 profiluri migratorii extinse bazate pe formatul UE, dezvoltarea unei hărţi electronice interactive (BMP i-Map) şi adoptarea unei Strategii BMP.

Strategia BMP reprezintă punctul de plecare pentru acţiunea multilaterală propusă care va urma paşii necesari către cooperarea practică, astfel: 1. elaborarea şi adoptarea Planului de acţiune BMP pentru implementarea Declaraţiei comune BMP; şi 2. implementarea iniţială a măsurilor concrete stabilite de Planul de acţiune BMP.

Pe lângă Republica Cehă, viitoarele preşedinţii ale UE - Ungaria şi Polonia vor fi puternic implicate în procesul de dezvoltare a proiectului şi vor găzdui activităţi care vor conduce la adoptarea Planului de acţiune BMP.

Faza în desfăşurare a BMP (ianuarie 2009-iunie 2011) a beneficiat de sprijin puternic din partea ţărilor beneficiare menţionate mai sus, câştigând astfel un impuls pentru crearea unei baze profunde pentru întărirea dialogului cu ţările vecine într-o arie vastă a domeniului migraţiei. Proiectul propus trebuie să asigure continuarea dialogului existent, urmarea paşilor definitorii pentru implementarea sa şi asigurarea suportului financiar pentru perioada până când vor fi identificate şi asigurate posibilităţi sustenabile de finanţare. Având în vedere faptul că această iniţiativă este în concordanţă cu abordarea globală a Uniunii Europene în ceea ce priveşte politicile de migraţie (definite în Pactul european pentru migraţie şi azil, Abordarea globală a migraţiei, precum şi Politica europeană de vecinătate şi Pactul de stabilitate), Comisia Europeană este văzută ca un potenţial finanţator în acest caz.

Grupul director: Partenerii de implementare + Rusia + 4 state beneficiare + Comisia Europeană

Activităţi

Activităţile cuprinse în Planul de acţiune vor începe imediat după încheierea Preşedinţiei Ungare a Uniunii Europene, în prima jumătate a anului 2011, preşedinţie care se va finaliza pe 30 iunie 2011 şi în timpul căreia se vor desfăşura activităţi în cadrul proiectului BMP. Viitoarea Preşedinţie a Poloniei, care va începe în a două jumătate a anului 2011, va avea un rol important pentru BMP şi va găzdui o Conferinţă ministerială de urmare, la Poznan, în noiembrie 2011, unde Planul de acţiune BMP va fi aprobat de statele participante. Înaintea Conferinţei ministeriale va fi organizată în Polonia o a treia întâlnire pregătitoare, ca urmare a două întâlniri pregătitoare desfăşurate iniţial, în timpul Preşedinţiei Ungare a Uniunii Europene. Activităţile de urmare se vor baza pe decizia comună a participanţilor la Conferinţa ministerială asupra priorităţilor de cooperare practică în cadrul implementării Declaraţiei comune de la Praga.

Planul de acţiune BMP va defini modalitatea de implementare a Declaraţiei comune BMP şi va elabora în detaliu concepţia pe termen mediu, punându-se accentul, în special, pe următoarele aspecte:

- stabilirea observatorilor pe probleme de migraţie responsabili cu întreţinerea/administrarea-gestionarea profilurilor existente şi descrierea rutelor migratorii;

- sprijin structural pentru serviciile naţionale de angajare în vederea susţinerii pieţei forţei de muncă legală;

- înfiinţarea unui panel în domeniul migraţiei şi azilului în cadrul Platformei parteneriatului estic;

- lansarea parteneriatului de mobilitate cu ţările partenere estice;

- fundamentarea politicii de cooperare regională a Uniunii Europene în regiunea Mării Negre.

În paralel cu pregătirea Planului de acţiune BMP, echipa de proiect va continua să actualizeze profilurile migratorii extinse existente şi să îmbunătăţească harta electronică interactivă BMP, accesibilă pe site-ul: www.imap-migration.org (atât partea de conţinut a site-ului, cât şi partea tehnică a acestuia).

Activităţi în 2011-2012

1. septembrie 2011 - A treia întâlnire de pregătire a Planului de acţiune BMP. Moscova

Participanţi: reprezentanţii a 50 de ţări membre, semnatare ale Declaraţiei comune BMP, organizaţii internaţionale (JLS, Frontex, Europol)

Rezultate: versiunea finală a Planului de acţiune BMP, pregătită pentru a fi semnată în contextul organizării Conferinţei ministeriale de urmare de la Poznan

2. 3 noiembrie 2011 - întâlnirea oficialilor de rang înalt, Poznan, Polonia

Participanţi: oficiali de rang înalt din cele 50 de ţări membre ale Declaraţiei comune BMP

Rezultate: Planul de acţiune BMP pregătit pentru semnare

3. 4 noiembrie 2011 - A două Conferinţă ministerială a Procesului Praga - Crearea de parteneriate în domeniul migraţiei în acţiune, Poznan, Polonia

Participanţi: miniştri sau oficialităţi de rang înalt din 50 de ţări membre, semnatare ale Declaraţiei comune BMP Rezultate: Planul de acţiune BMP semnat

4. decembrie 2011 - întâlnirea Comitetului de coordonare, Praga

Participanţi: parteneri de implementare + Rusia + 4 state beneficiare + CE

Rezultate: stabilirea unui consiliu director şi a unui secretariat în cadrul Procesului Praga şi principalele sarcini agreate

5. Buletin informativ - Pe parcursul perioadei de implementare vor fi publicate în limba engleză şi limba rusă 3 numere ale buletinului trimestrial BMP/PP.

6. Harta electronică interactivă BMP şi profilurile migratorii extinse - Aspectele tehnice şi de conţinut aferente hărţii electronice interactive BMP vor fi menţinute şi îmbunătăţite. Va fi coordonată elaborarea de noi profiluri migratorii extinse sau actualizarea celor existente şi includerea acestora în cadrul hărţii electronice interactive BMP, fiind coordonată de către ICMPD.

Rolul ICMPD: ICMPD va continua să îndeplinească rolul de Secretariat al Procesului Praga, rol avut încă de la începutul constituirii de parteneriate în domeniul migraţiei (BMP), în octombrie 2008.

Buget: Finanţatori:

Republica Cehă: 90 000 €

Ungaria: 50 000 €

Polonia: 90 000 € + contribuţia în natură într-o formă de găzduire a Conferinţei ministeriale în timpul Preşedinţiei Poloneze a UE

România: 18 000€

Slovacia: 10 000 €

Contribuţiile către ICMPD vor fi transferate ICMPD în perioada 2010-2011 ca finanţare a activităţilor specifice în cadrul dimensiunii estice a ICMPD.

Cheltuieli şi contabilitate

Contabilitatea şi raportarea proiectului se vor realiza în conformitate cu cerinţele finanţatorilor.

Flexibilitate în cadrul bugetului şi o flexibilitate de 10% în ceea ce priveşte realocarea sumelor în cadrul bugetului

 

ANEXA 2*)

 

Proiect: „Procesul Praga: Continuarea Dialogului pentru Crearea de Parteneriate în domeniul Migraţiei”

Bugetul Proiectului

Toţi anii

Costuri

Unitate

Nr. unităţi

Cost unitar

(în EUR)

Costuri totale

(în EUR)3

 

 

 

 

 

1. Resurse umane

 

 

 

 

1.1 Salarii (salarii brute incluzând cheltuieli cu asigurările sociale şi alte costuri aferente salariului personalului local)4

 

 

 

 

1.1.1 Personalul tehnic

pe lună

 

 

 

1.1.1.1 Coordonator de proiect - Echipa de proiect{10%)

pe lună

0.8

9013

7210,4

1.1.1.3 Managerul de proiect - Echipa de proiect (100%)

pe lună

8

7 796.00

62.368.00

1.1.1.4 Ofiţer de proiect - Echipa de proiect (100%)

pe lună

8

5 696,00

45 568.00

1.1.1.5 Manager de proiect - Principal (30%)

pe lună

2,4

7 796 00

18 710.40

1.1.2 Personal administraţie sprijin

pe lună

 

 

 

1.1.2 1 Manager Logistic - Echipa de proiect (10%)

pe lună

0,8

7.796 00

6.236.80

1.1.2..2 Ofiţer financiar - Echipa de proiect (5%)

pe lună

0.4

5.696 00

2 278.40

1.2 Salarii (salarii brute incluzând cheltuieli cu asigurările sociale şi alte costuri aferente salariului personalului)

 

 

 

 

1.3 Diurna pentru misiuni/călătorii5

 

 

 

 

1.3.1 În străinătate (personalul desemnat pentru proiect)

 

 

 

 

Misiuni in state terţe/beneficiare

 

 

 

 

1.3.2 Local (personalul desemnat pentru Proiect)

pe zi

 

 

 

1.3.3 Participanţi la Seminar/conferinţa

pe zi

 

 

 

1.3.3.1 Pregătirea întâlnim - RF (10 participanţi, Experţi ai Statelor Partenere, 11 participanţi CIS, 6 participanţi WB. 3 participanţi ICMPD), 2 Diurne/participant

pe zi

60

389.00

23 340.00

Conferinţa ministerială - Polonia (3x ICMPD 3 Diurne/participant)

pe zi

9

217,00

1.953.00

Întâlnirea Grupului Director - Viena (10 participanţi ai Statelor de Conducere, 10 ai Statelor Beneficiare, 2 Diurne/participant)

pe zi

40

225.00

9 000.00

Întâlnire de coordonare la faţa locului - Belgia (5x State Partenere + 1x ICMPD), 2 Diurne/participant

pe zi

12

232.00

2784.00

Misiuni tehnice de consultare la faţa locului pentru Conferinţa ministerială (3x State Partenere. 3x ICMPD). 2 Diurne

pe zi

12

217.00

2 604.00

Subtotal Resurse umane

 

 

 

182.053.00

 


2. Călătorie6

 

 

 

 

2.1 Călătorie internaţionala

pe zbor

 

 

 

Ateliere de lucru (Workshops), conferinţe

 

 

 

 

2.1.1 Pregătirea întâlnirii „Componentei de Dialog” I - PL (10 participanţi ai Experţilor Statelor Partenere, 11 participanţi CIS, 6 participanţi WB, 3 participanţi ICMPD). 1 zbor/participant

pe zbor

30

600,00

18 000 00

2.1.2 Conferinţa ministerială - Polonia (3x ICMPD)

pe zbor

3

600.00

1.800 00

Întâlnirea Grupului Director - Viena (10 State Partenere, 10 State Beneficiare)

pe zbor

20

600,00

12.000.00

Întâlnire de coordonare la faţa tocului - Belgia (5x State Partenere + 1x ICMPD), 2 Diurne/participant

pe zbor

6

600,00

3600.00

Misiuni tehnice de consultare Ad-hoc pentru Conferinţa ministeriala (3x State Partenere. 3x ICMPD), 2 Diurne

pe zbor

6

600.00

3 600 00

Subtotal Călătorii

 

 

 

39.000.00

 

 

 

 

 

3. Echipament şi furnituri7

 

 

 

 

3.1 Achiziţionarea sau închirierea de maşini

Per vehicul

 

 

 

3.2 Mobilier echipamente de calcul

 

 

 

 

3.3 Maşini scule

 

 

 

 

3.4 Piese de schimb/echipamente pentru maşini, scule

 

 

 

 

3.5 Altele (vă rugăm să specificaţi)

 

 

 

 

3.5.1 Website, CMS design şi layout. proiectare Bază de date . licenţe software, servicii server (upgradare şi mentenanţă), formare website. CMS

pe unitate

 

 

 

Subtotal Echipament şi furnituri

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

4. Biroul local

 

 

 

 

4 .1 Costuri cu autoturismul

pe luna

 

 

 

4.2 Chine birou

pe luna

 

 

 

4.2.1 Costuri birou (chirie spaţiu, tel/fax, electricitate/încălzire întreţinere), - Viena - biroul proiectului

pe lună

20.4

625.00

12750.00

4.3 Consumabile - birotică

pe luna

 

 

 

4.4 Alte servicii (tel/fax electricitate/încălzire, mentenanţă)

pe luna

 

 

 

Subtotal Biroul local

 

 

 

12.750,00

 

 

 

 

 

5. Alte costuri, servicii8

 

 

 

 

5.1 Publicaţii9

 

 

 

 

5.1.1 Documentele de strategie, elaborarea de Bune Practici, Fişe Migraţie, Documentul de securitate a raportului de evaluare (engleză şi rusă)

pe exemplar

38

15.00

570,00

5.2 Studii, cercetări9

 

 

 

 

5.3 Cheltuieli de verificare (anuală)

pe audit

 

 

 

5.4 Costuri evaluare

 

 

 

 

5.5 Traduceri interpreţi

 

 

 

 

Traducere

 

 

 

 

5.5.1 Traducere documente justificative WS SG

pe pagina

50

25 00

1 250.00

Interpretare

 

 

 

 

5.5.2 Conferinţă ministerială

 

 

 

 

5.5.3.6 Pregătirea întâlnim 2 zile + SG 1 zi

pe zi

3

500 00

1 500.00

5.5.4.10 misiuni in ţară 2 zile/misiune

 

 

 

 

5.6 Servicii financiare (costuri garanţie bancară etc. )

 

 

 

 

5.7 Costuri conferinţă seminarii9

 

 

 

 

5.7.1 Pregătirea întâlnim - RF (48 participanţi, costurile locaţiei inel cele cu echipamentul tehnic), 2 zile

pe zi

2

2000.00

4000.00

5.8 Acţiuni de vizibilitate10

 

 

 

 

Subtotal Alte costuri, servicii

 

 

 

7.320.00


 

Toţi anii

Cheltuieli

Unitate

Nr. unităţi

Cost unitar

(in EUR)

Costuri totale

6. Altele

 

 

 

 

Subtotal Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Subtotal costuri directe eligibile ale proiectului (1-6)

 

 

 

241.123,00

8. Rezerve pentru cheltuieli neprevăzute (maximum 5% am /, subtotal costuri directe eligibile ale Proiectului)

 

 

 

 

9. Total costuri directe eligibile ale proiectului (7+ 8)

 

 

 

241.123,00

10. Costuri administrative ..maximum 7% din 9, costuri totale directe eligibile ale proiectului)

 

 

 

16878,61

11. Total costuri eligibile (9+10)

258.001,61

 

Surse de finanţare preconizate

Proiect „Procesul Praga Continuarea Dialogului pentru Crearea de Parteneriate în domeniul Migraţiei”

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

Procentaj

 

 

 

 

 

 

 

EURO

din total

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuţie/contribuţii ale statelor membre UE

 

 

 

 

 

 

 

 

Republica Ceha

 

 

 

 

 

90 000 00

34.88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungaria

 

Bani şi expertiza

 

 

 

50 000.00

19.38%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polonia

 

Bani şi expertiza

 

 

 

90 000,00

34.88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

România

 

Bani şi expertiză

 

 

 

18 000.00

6.98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovacia

 

Bani şi expertiză

 

 

 

10.000.00

3.88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuţii ale altor organizaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume

Condiţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CONŢRIBUŢII

 

 

 

 

 

 

258.000.00

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri directe din proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

258.000,00

100.00%

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces”, precum şi pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (3) lit. a) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de utilitate publica „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 14 august 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces”, comuna Agigea, judeţul Constanţa, potrivit hărţilor topografice prevăzute în anexele nr. 2, 3a) şi 3b)*).

Art. 3. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces”, comuna Agigea, judeţul Constanţa, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza comunei Agigea, judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 4. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces”, situate pe raza comunei Agigea, judeţul Constanţa, sunt în cuantum total de 2.269 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - poziţia 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

Art. 5. - Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 2, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul Consiliului Local Agigea şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Eduard Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 663.


*) Anexele nr. 2, 3a) şi 3b) se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa, care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a harţilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 853/2009)

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Pod rutier la km 0+540 ai Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces”

 

Ordonatorul principal de credite: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar: Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa

Amplasament: Gura de acces Canal Dunăre-Marea Neagră (km 0+540)

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

191.797

(în preţuri la data de 30 mai 2011; 1 euro = 4,1207lei),

 

 

din care: C+M

mii lei

172.401

Valoare rest de executat (inclusiv TVA),

mii lei

154.748

din care: C+M

mii lei

140.799

Eşalonarea investiţiei: INV/C+M

 

 

Anul I

mii lei

30.000

 

mii lei

27.000

Anul II

mii lei

80.000

 

mii lei

72.000

Anul III

mii lei

44.748

 

mii lei

41.799

Capacităţi:

 

 

- Lungime pod + viaducte + drum

m

2.400

- Bretea de conectare cu DN39

m

3.200

- Durata de realizare a investiţiei

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în conformitate cu prevederile Programului operaţional sectorial „Transport” şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces”, situate pe raza localităţii Agigea din judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Număr de identificare conform Planului de situaţie „coridor de expropriere”

Avizat OCPI Constanta

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele/ Denumirea proprietarului/ deţinătorului imobilului

Tarlaua/parcela

Categoria de

folosinţă

Număr cadastral

(număr topo)

Număr de carte funciara

Suprafaţa totală

(m2)

Suprafaţa de

expropriat

 

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

1

Constanţa

Agigea

S.C. „Best Wood Company – S.A.

-

-

-

-

-

2.733,00

           118.713,88

2

4

Constanţa

Agigea

S.C. „94 Bitex Trading” – S.R.L.

Lot C9/2

N

17570

-

22.733,00

377,00

16.375,44

3

5

Constanţa

Agigea

S.C. „94 Bitex Trading” – S.R.L.

Lot C9/2

N

17570

-

22.733

30,00

1.303,24

4

7

Constanţa

Agigea

S.C. „94 Bitex Trading” – S.R.L.

Lot C9/2

N

17570

-

22.733

386,00

16.767,28

5

9

Constanţa

Agigea

Iosif Ion

A457/1/1/1

A

-

-

22.020,00

295,00

10.334,00

6

11

Constanţa

Agigea

Iosif Ion

A457/1/1/3

A

-

-

-

143,00

5.009,00

7

12

Constanţa

Agigea

S.C. „Agrisol” - S.R.L.

A457/2/1/2

A

16418

17529

37.500,00

1.693,00

73.539,44

8

17

Constanţa

Agigea

C.N.R.N. „Radionav” - S.A.

Drum de acces

DR

442

801

1.558,71

345,00

18.733,92

9

18

Constanţa

Agigea

Bundache Ilie

A457/4/3

A

16911

17 134

4.877,00

611,00

21.403,00

10

20

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

Zona lac Agigea

A

-

-

-

244,00

10.598,28

11

21

Constanţa

Agigea

S.C. „ICH Construcţii Grup” - S.A.

Zona lac Agigea, lot 5

Ce

-

-

-

1.624,00

88.182,60

12

22

Constanţa

Agigea

S.C. „Prod Transports Cereals” - S.A.

Zona lac Agigea, Lot 6

Ce

-

-

-

2.514,00

136.509,12

13

27

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

Zona lac Agigea

A

-

-

-

36,00

1.563,64

14

31

Constanţa

Agigea

S.C. TRANS PEC LEASING IFN - S.A.

Lot N1/1

N

17658

-

59.945,00

85,00

3.692,72

TOTAL ANEXA 2

11.116,00

522.725,56

15

1

Constanţa

Agigea

S.C. TRANS PEC LEASING IFN - S.A.

Lot N1/1

N

17658

18012

59.945,00

13.073,55

567.923,72

16

6

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

Localitatea Agigea

A

-

-

-

263,59

11.450,16

17

7

Constanţa

Agigea

S.C. „NGB Construcţii & Management” - S.R.L.

Str. Ion Borcea nr. 19

Ce

17618

17832

8.924,00

3.587,54

272.729,32

18

8

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

Str. Henri Coandă nr.2

Ce

17661

17882

6.500.00

3.271,63

248.713,00

19

9a

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

Str. Henri Coandă nr.2A

A

-

-

201,00

201,00

8.732,08

20

10

Constanţa

Agigea

Caracota Stere-Ianis

A 382/1/7

A

-

-

20.014,00

6.089,49

213.332,00

21

11a

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

11a

A

-

-

1.611,00

1.611,00

69.983,12

22

11c

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

11c

A

-

-

3.937,00

3.937,00

171.025,76

23

14

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

Localitatea Agigea

A

-

-

 

401,69

17.449,28

24

15

Constanţa

Agigea

S.C. ICPE -S.A.

Str. Meduzei nr. 9

A

-

-

4.814,00

2.520,43

109.489,52

25

16a

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

Str. Meduzei nr. 7

7SC

-

-

328,00

328,00

14.248,84

26

17

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

A 347/90/1

A

17370

17885

6.000,00

521,18

22.639,92

27

18

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

A 347/90/1

A

17370

17885

6.000,00

20,45

887,84

28

19

Constanţa

Agigea

Domeniul privat al comunei Agigea

A 347/90/2

A

17371

17886

400,00

399,91

17.372,40

TOTAL ANEXELE 3a + 3b

36.226,46

1.745.976,96

TOTAL CORIDOR EXPROPRIERE

47.342,46

2.268.702,52

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.418 din 13 martie 2012, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 9 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) exploataţie comercială de tip A - exploataţie de animale, astfel cum este definită la pct. 71 din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/ autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/ exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) la mişcarea din exploataţia de origine către o altă exploataţie de creştere şi îngrăşare, suinelor li se aplică, pe spata sau pe urechea stângă, un tatuaj cu codul de marcare al suinelor alocat exploataţiei de origine sau o crotalie, pe urechea stângă, în conformitate cu prevederile pct. 4 subpct. 4.3 din cap. II al anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare; la livrarea, din exploataţia de creştere şi îngrăşare, către abator se aplică pe coapsa stângă, conform prevederilor secţiunii D a anexei nr. 1, un tatuaj cu codul de marcare al animalelor alocat exploataţiei de creştere şi îngrăşare, în conformitate cu prevederile pct. 4 subpct. 4.3 din cap. II al anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

c) la mişcarea ulterioară dintr-o exploataţie de creştere şi îngrăşare, alta decât exploataţia de origine, către o altă exploataţie decât abator, suinelor vii li se aplică un tatuaj pe spata sau pe urechea dreaptă, conform prevederilor secţiunii D a anexei nr. 1, ori o crotalie auriculară pe urechea dreaptă, care să conţină codul de marcare al suinelor alocat exploataţiei din care pleacă;

d) la orice mişcare a animalelor, transportul va fi însoţit de formularul de mişcare pentru suine vii, prevăzut în anexa nr. 3. Formularele de mişcare pentru suinele vii se completează de către proprietarii exploataţiilor-sursă şi de destinaţie, precum şi de transportator, fiecare în câmpurile corespunzătoare.”

3. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în exploataţiile nonprofesionale şi în exploataţiile comerciale de tip A de suine se îndeplinesc următoarele condiţii:”.

4. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) ulterior achiziţiei animalelor din exploataţiile prevăzute la alin. (1), respectiv din statele membre ale Uniunii Europene/ţâri terţe, proprietarul este obligat să notifice medicul veterinar de liberă practică împuternicit, cu respectarea prevederilor legale, pentru ca acesta să identifice animalul/animalele prin crotaliere, în conformitate cu prevederile lit. a), sau să se îngrijească de identificarea animalului/animalelor prin crotaliere, în conformitate cu prevederile lit. a);”.

5. La articolul 5, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru exploataţiile prevăzute la art. 2 lit. d) şi d1), registrul de exploataţie este în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea B a anexei nr. 2, este ţinut pe suport hârtie sau electronic şi trebuie să fie disponibil în orice moment pentru a fi prezentat autorităţii sanitare veterinare competente în cazul unui control sanitar-veterinar; deţinătorul de animale este obligat să păstreze registrul de exploataţie o perioadă minimă de 3 ani.

(5) Proprietarii exploataţiilor prevăzute la art. 2 lit. d) se îngrijesc de înregistrarea în baza naţională de date, până cel târziu în ultima zi a lunii ianuarie a anului în curs, a numărului animalelor existente în exploataţie la data de 1 ianuarie a anului.”

6. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor alocă, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, fiecărei exploataţii comerciale industriale de suine seriile care vor fi utilizate de către acestea la tipărirea formularelor de mişcare pentru suine vii, prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Până la data de 16 iulie 2012, proprietarii exploataţiilor comerciale industriale de suine şi administratorii abatoarelor trebuie să solicite direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrarea ca utilizatori ai Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi acordarea numelui de utilizator şi a parolei de acces în aplicaţia de înregistrare a mişcării suinelor vii, pentru fiecare exploataţie deţinută.

(6) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiva municipiului Bucureşti înregistrează, până la data de 1 august 2012, toate exploataţiile comerciale industriale de suine ca utilizatori ai Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, fumizându-le numele de utilizator şi parola de acces în aplicaţia de înregistrare a mişcării suinelor vii din aceste exploataţii. Utilizând aplicaţia de înregistrare a suinelor vii, administratorii exploataţiilor comerciale industriale de suine, precum şi administratorii abatoarelor autorizate pentru sacrificarea suinelor vor înregistra în Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, pe echipamentele de calcul şi de comunicaţii proprii, în termen de 3 zile de la data evenimentului, datele referitoare la mişcarea şi abatorizarea animalelor, înregistrând informaţii referitoare la:

a) intrarea animalelor (numărul de suine născute zilnic în exploataţie; numărul animalelor intrate în exploataţie, exploataţia-sursă; codul de marcare; destinaţia suinelor; data şi ora sosirii; numărul animalelor moarte în timpul transportului);

b) ieşirea animalelor (numărul şi codul de marcare al animalelor; exploataţia de destinaţie - codul şi denumirea exploataţiei; destinaţia suinelor - abatorizare, creştere şi îngrăşare, reproducţie; data şi ora plecării; animale moarte în exploataţie);

c) tăierea animalelor în abatoare (codul exploataţiei-sursă, seria şi numărul formularului de mişcare cu care au sosit animalele; detalii referitoare la animale - numărul de animale intrate în exploataţie, codul de marcare; detalii referitoare la transport - data şi ora sosirii; data tăierii; detalii referitoare la animalele abatorizate; detalii referitoare la animalele moarte în timpul transportului, precum şi în exploataţie în perioada premergătoare tăierii).”

7. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

8. Anexa nr. 5 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 46.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 3 la noma sanitară veterinară)

 

 

 

 

NOTĂ:

Formularul de mişcare pentru suine vii este emis în două exemplare, fiecare exemplar este imprimat cu caractere de altă culoare, pe hârtie autocopiantă, în format A4, astfel:

a) exemplarul 1 - albastru, destinat proprietarului exploataţiei de destinaţie;

b) exemplarul 2 - verde, destinat proprietarului exploataţiei-sursă.

Fiecare formular de mişcare pentru suine vii este înseriat cu serii unice alocate exploataţiei, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Manualului de gradare pentru seminţe de consum

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 67.717 din 31 mai 2012 al Direcţiei Generale Politici în Sectorul Vegetal,

având în vedere adresele nr. 71/2012 şi 78/2012 ale Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum,

având în vedere prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Manualul de gradare pentru seminţe de consum prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 126.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora

 

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), art. 77 alin. (1), art. 101, 104, 122, art. 150 alin. (1), art. 289, 320, 382, art. 384 alin. (1), şi ale art. 385 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2005 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul regulament:

Articol unic. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 164 alineatul (9), articolul 165 alineatul (3) litera f) şi articolul 1681 alineatul (6), sintagma „planuri alternative de finanţare” se înlocuieşte cu sintagma „planuri de finanţare pentru situaţii neprevăzute”.

2. La articolul 169 alineatul (2), sintagma „planuri alternative” se înlocuieşte cu sintagma „planuri pentru situaţii neprevăzute”.

3. Articolul 170 va avea următorul cuprins:

„Art. 170. - (1) Instituţiile de credit trebuie să dispună de planuri de finanţare pentru situaţii neprevăzute, formale, care să stabilească strategii de soluţionare a deficitelor de lichiditate în situaţii de criză, înregistrate atât la nivelul instituţiilor de credit, cât şi la nivelul generalizat al pieţelor, pentru monedele în care instituţiile de credit sunt active.

(2) în sensul alin. (1), un plan de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să includă politici de administrare a unei game de situaţii de criză, să stabilească linii clare de responsabilitate şi să includă proceduri de soluţionare clare.

(3) Planurile de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să corespundă complexităţii activităţii instituţiilor de credit, profilului de risc al acestora şi rolului acestora în cadrul sistemului financiar.

(4) Un plan de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să includă o descriere clară a unui set diversificat de măsuri potenţiale de finanţare în situaţii neprevăzute care să conducă la păstrarea lichidităţii şi acoperirea deficitelor de fluxuri de numerar în situaţii de criză, cu prezentarea surselor potenţiale de finanţare în situaţii neprevăzute disponibile şi a sumelor care pot fi obţinute de la aceste surse.

(5) în sensul alin. (4), planurile de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să aibă în vedere cel puţin sursele potenţiale de finanţare în situaţii neprevăzute disponibile în cazul unei reduceri a ofertei din partea unor categorii diferite de contrapartide.

(6) Planurile de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să aibă în vedere o gamă de orizonturi de timp, inclusiv intraday, şi trebuie să fie integrate cu analizele continue ale riscului de lichiditate şi cu rezultatele scenariilor şi ipotezelor utilizate în simulările de criză.

(7) Planurile de finanţare pentru situaţii neprevăzute trebuie să fie aprobate de organele cu funcţie de conducere ale instituţiilor de credit.

(8) Instituţiile de credit trebuie să testeze şi să actualizeze regulat planurile prevăzute la alin. (1) pentru a asigura că acestea sunt robuste din punct de vedere operaţional.

(9) în sensul alin. (8), instituţiile de credit trebuie să aibă în vedere fezabilitatea măsurilor incluse în planurile de finanţare pentru situaţii neprevăzute pentru cazul în care mai multe instituţii de credit ar încerca să le aplice în acelaşi timp.”

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 10.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.