MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 470/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 470         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 iulie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 685 din 28 iunie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) teza finală din anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

647. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria”, judeţul Teleorman

 

653. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)”

 

654. - Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi de anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur şi depozitarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic

 

655. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2001 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii „R.R.R.M.I.” - S.A. prin reorganizarea unor activităţi ale Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A.

 

656. - Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

28. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 685

din 28 iunie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) teza finală din anexa nr. VI - Familia ocupaţională defuncţii bugetare „Justiţie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

 

Augustin Zegrean – presedinte

Acsinte Gaspar – judecator

Petre Lazaroiu – judecator

Mircea Stefan Minea – judecator

Iulia Antoanella Motoc – judecator

Ion Predescu – judecator

Tudorel Toader – judecator

Puskás Valentin Zoltán – judecator

Patricia Marilena Ionea – magistrat asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Maria Dalina Oancea în Dosarul nr. 6.872/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 11 D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că dovada de îndeplinire a procedurii de citare a autorului excepţiei s-a întors cu menţiunea că destinatarul nu se află la adresa menţionată în dosar şi aleasă ca domiciliu pentru comunicarea actelor de procedură.

Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public cu privire la acest incident procedural.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând dispoziţiile art. 98 din Codul de procedură civilă, consideră că procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, deliberând, reţine că, în temeiul dispoziţiilor art. 98 din Codul de procedură civilă, procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, arată ca, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională s-a pronunţat în sensul constituţionalităţii dispoziţiilor art. 36 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, dispoziţii care aveau un conţinut asemănător textului de lege criticat în prezenta excepţie de neconstituţionalitate. În acest sens, invocă Decizia nr. 709/2007. Consideră însă că au intervenit elemente noi, care impun schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale. Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioară, asupra căreia s-a pronunţat Curtea Constituţională, în prezent, salarizarea personalului din justiţie se face prin Legea-cadru nr. 284/2010, după criterii asemănătoare tuturor celorlalte categorii de personal salarizate din fonduri publice. Toate aceste categorii de personal beneficiază de un dublu grad de jurisdicţie în litigiile privind drepturile salariale, excepţie făcând doar personalul din justiţie. Or, o asemenea diferenţă de tratament juridic nu este justificată obiectiv şi rezonabil, întrucât natura dreptului disputat şi tipul litigiului sunt aceleaşi, indiferent de categoria socio-profesională avută în vedere.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 7.183 din 30 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 6.872/2/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Excepţia a fost ridicată de Maria Dalina Oancea cu prilejul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ, având ca obiect anularea unui act administrativ de încadrare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt discriminatorii, întrucât nu prevăd o cale de atac a hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti cu privire la plângerile vizând hotărârile de stabilire a drepturilor salariale, aşa cum se prevede în cazul tuturor celorlalte categorii socio-profesionale.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, textul de lege criticat contravenind prevederilor Legii fundamentale referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr.47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa instanţelor de judecată şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Astfel, legiuitorul este singurul abilitat să reglementeze prin lege competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată, fără alte restricţii decât cele rezultate din dispoziţiile constituţionale sau din actele normative internaţionale. Constituţia nu prevede obligativitatea instituirii unor căi de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti. De asemenea, nu se poate susţine încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât magistraţii sunt supuşi unui statut profesional diferit de cel al altor categorii profesionale, ceea ce justifică instituirea unui tratament juridic diferit.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 877 din 28 decembrie 2010, dispoziţii potrivit cărora „împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. (1) se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru hotărârile Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sau, după caz, a Curţii de Apel Bucureşti, pentru celelalte hotărâri. Hotărârile pronunţate sunt irevocabile.”

Din analiza motivării excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată însă că autorul excepţiei nu critică prevederile de lege care stabilesc termenul şi competenţa instanţelor de judecată de a soluţiona litigiile privind drepturile salariale, ci doar pe acelea care prevăd caracterul irevocabil al hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată şi care exclud un al doilea grad de jurisdicţie, respectiv prevederile ultimei teze a art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010. Prin urmare, Curtea Constituţională urmează să se pronunţe doar cu privire la constituţionalitatea acestor prevederi de lege.

Autorul excepţiei consideră că acest text de lege contravine următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi art. 129 referitor la folosirea căilor de atac.

Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, s-a mai pronunţat cu privire la constituţionalitatea unor prevederi de lege având un conţinut asemănător celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 709 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 26 octombrie 2007, şi Decizia nr. 407 din 10 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 20 mai 2008, Curtea a constat că dispoziţiile art. 36 alin. (2) teza a două din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, sunt constituţionale. În acest sens a reţinut că judecătorii, procurorii şi celelalte categorii de personal din sistemul justiţiei se află într-o situaţie obiectiv diferită, motiv pentru care legiuitorul a reglementat salarizarea şi alte drepturi ale lor printr-un act normativ special, prin care a prevăzut reguli speciale de contestare a modului de stabilire a drepturilor salariale, precum şi cu privire la exercitarea căilor de atac.

De asemenea, Curtea a reţinut că, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa şi procedura de judecată se stabilesc numai prin lege. Legiuitorul, prin urmare, este în drept ca, în considerarea unor situaţii deosebite, să stabilească reguli diferite, derogatorii de la normele dreptului comun.

Ulterior pronunţării acestor decizii, reglementarea privind salarizarea personalului din justiţie a fost încadrată în contextul mai larg al Legii-cadru nr. 284/2010, care, în art. 5, a stabilit criterii unice de realizare a ierarhiei salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare pentru toate categoriile de personal plătit din fonduri publice. Totodată, art. 10 şi 11 din aceeaşi lege au stabilit un tabel unic al coeficienţilor de ierarhizare, precum şi tranşe de vechime aplicabile tuturor acestor categorii de personal.

Referindu-se, de asemenea, la toate categoriile de personal, art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 prevede că „(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile lucrătoare.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei în scris.”

Acest text de lege consacră, aşadar, atât o procedură prealabilă, de contestare a actelor administrative de stabilire a drepturilor salariale la ordonatorul de credite, cât şi o procedură jurisdicţională, ce se desfăşoară în faţa instanţelor de judecată. Art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 nu detaliază cu privire la căile de atac ale hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată, aplicându-se astfel prevederile dreptului comun, respectiv dispoziţiile art. 274 şi art. 275 din Codul muncii, respectiv cele ale art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Din interpretarea coroborată a acestor texte de lege, rezultă că hotărârile judecătoreşti pronunţate în primă instanţă în cauze având ca obiect drepturi salariale pot fi atacate în recurs.

Printr-o reglementare distinctă, dispoziţiile art. 7 din anexa nr. VI din aceeaşi lege prevăd că personalul din justiţie nemulţumit de modul de stabilire a drepturilor salariale „poate face contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării actului administrativ al ordonatorului de credite, la organele de conducere ale Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ori, după caz, la colegiile de conducere ale curţilor de apel sau parchetelor de pe lângă acestea. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile.” \r\ mod asemănător celor prevăzute în art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010, această procedură administrativă este urmată de posibilitatea atacării hotărârilor pronunţate cu prilejul soluţionării contestaţiilor la instanţele de judecata, aşa cum se stabileşte în alin. (2) al aceluiaşi articol, potrivit căruia „împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. (1) se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru hotărârile Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sau, după caz, a Curţii de Apel Bucureşti, pentru celelalte hotărâri”. Spre deosebire însă de dispoziţiile art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010, ultima teză a art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI la aceeaşi lege stabileşte că „hotărârile pronunţate sunt irevocabile”, consecinţa fiind aceea a imposibilităţii supunerii acestor hotărâri unui al doilea grad de jurisdicţie, respectiv recursului.

Curtea constată că, în contextul avut în vedere, respectiv cel al reglementării unitare a Legii-cadru nr. 284/2010, se impune a fi analizat dacă diferenţa de tratament juridic dintre personalul din justiţie şi celelalte categorii de personal mai poate fi considerată ca fiind în acord cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie.

În acest sens, Curtea reţine că interpretarea pe care Curtea Constituţională a dat-o principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor in jurisprudenţa sa a fost îndeaproape legată de sensul pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului l-a dat principiului nediscriminării.

În acest sens, prin Decizia nr. 82 din 7 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2012, instanţa de contencios constituţional a reţinut că „violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite”.

Raportat la aceste criterii, precum şi la materia avută în vedere, respectiv salarizarea şi drepturile ce decurg din aceasta, Curtea apreciază că, în prezent, diferenţa de tratament juridic dintre personalul din justiţie şi celelalte categorii salarizate din fonduri publice nu mai este justificată în mod obiectiv şi raţional. Astfel, deşi supus unui statut aparte sub aspectul drepturilor şi îndatoririlor profesionale, personalul din justiţie este, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, salarizat după criterii asemănătoare tuturor celorlalte persoane salarizate din fondurile publice. Aşa fiind, interdicţia acestora de a apela la un al doilea grad de jurisdicţie în litigiile privind drepturile salariale este lipsită de un temei obiectiv şi rezonabil care să justifice diferenţa de tratament juridic.

Curtea constată, aşadar, că nu orice situaţie diferită în care se află diverse persoane poate fi considerată ca justificând instituirea unui tratament juridic diferenţiat, ci doar acel criteriu determinant pentru textul de lege în discuţie, respectiv cel care face obiectul reglementării, iar privit din această perspectivă, art. 7 alin. (2) teza finală din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Maria Dalina Oancea în Dosarul nr. 6.872/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că art. 7 alin. (2) teza finală din anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, teză potrivit căreia „Hotărârile pronunţate sunt irevocabile”, este neconstituţională.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa publica din data de 28 iunie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria”, judeţul Teleorman

În temeiul art. 108 clin Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria”, judeţul Teleorman, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt aprobaţi la art. 1 şi prevăzuţi în anexă se realizează din fondurile alocate de la bugetul de stat, respectiv prin bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Titus Corlăţean

p. Ministrul dezvoltării regionale şi

turismului,

Boloş Marcel Ioan,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 647.

 

ANEXA

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria”, judeţul Teleorman

 

Titular: Ministerul Justiţiei

Beneficiar: Tribunalul Teleorman

Amplasament: judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, şoseaua Turnu Măgurele, zona Garnizoana Alexandria Cazarma 902, judeţul Teleorman

Indicatorii tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

mii lei

71.494*)

(în preţuri la 30 septembrie 2011; 1 euro = 4,3533 lei),

 

 

din care:

 

 

- construcţii-montaj (inclusiv TVA)

mii lei

59.705

Eşalonarea investiţiei INV/C+M

 

 

- anul I

mii lei

25.000

 

mii lei

20.000

- anul II

mii lei

25.000

 

mii lei

20.000

- anul III

mii lei

21.494

 

mii lei

19.705

- Capacităţi:

 

 

- suprafaţa construită

mp Ac

2.640

- suprafaţa totală desfăşurată

mp Ad

13.075

- suprafaţa utilă

mp

11.425

- regim de înălţime

S+P+4E (etaj 4 parţial)

 

- număr mediu justiţiabili

persoane/an

69.116

- Durata de realizare a investiţiei

luni

51

- Durata de execuţie a investiţiei

luni

36

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preturilor.

 

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul este protejat antiseismic, conform Normativului P 100-1992.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 49 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. IV pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile, alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - La finalizarea obiectivului de investiţii, acesta va fi inclus în lista instalaţiilor şi obiectivelor de interes naţional.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 653.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Extreme Light Infrastructura - Nuclear Physics (ELI-NP)”

 

Titular: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN - HH

Bucureşti

Amplasament: oraşul Măgurele, Str. Reactorului nr. 30, judeţul Ilfov

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

(în preţuri din luna septembrie 2010; 1 euro : din care = 4,13 lei),

mii lei

1.471.380*)

- construcţii + montaj

 

323.694

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

mii lei

 

- anul I

mii lei

6.000

 

mii lei

10

- anul II

mii lei

189.000

 

mii lei

67.000

- anul III

mii lei

318.000

 

mii lei

155.000

- anul IV

mii lei

346.000

 

mii lei

100.000

- anul V

mii lei

360.000

 

mii lei

1.000

- anul VI

mii lei

252.380

 

mii lei

684

Capacităţi:

 

 

- suprafaţa desfăşurată

mp

68.421,51

- regim de înălţime

 

S+P+5E

Durata de realizare a investiţiei

luni

55

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri externe nerambursabile, alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sporturilor - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi de anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur şi depozitarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic

 

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi de anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur şi depozitarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi de anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur şi depozitarea în condiţii de siguranţă a mercurului metalic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 14 noiembrie 2008, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului se desemnează următoarele instituţii:

a) Ministerul Mediului şi Pădurilor, ca autoritate competentă pentru coordonarea măsurilor necesare aplicării Regulamentului;

b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, ca autoritate competentă pentru implementarea prevederilor Regulamentului;

c) Garda Naţională de Mediu, ca autoritate de control şi inspecţie a aplicării prevederilor Regulamentului;

d) Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale subordonate acestuia cu atribuţii în acest domeniu, ca autorităţi de control pentru controlul operaţiunilor cu substanţele reglementate de Regulament;

e) Autoritatea Naţională a Vămilor, ca autoritate de control al exporturilor de mercur metalic şi de anumiţi compuşi şi amestecuri de mercur prevăzute de Regulament, conform reglementărilor vamale în vigoare.

Art. 3. - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele responsabilităţi:

a) primirea copiilor de pe autorizaţiile/acordurile de mediu întocmite în baza procedurii prevăzute la art. 4 şi transmiterea acestora către Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulament;

b) elaborarea anuală a inventarului de mercur metalic.

Art. 4. - (1) Evaluarea de siguranţă se efectuează conform procedurii de evaluare de mediu, ţinând cont de criteriile stabilite prin Decizia Consiliului 2003/33/CE din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor în depozitele de deşeuri, în conformitate cu art. 16 şi cu anexa II la Directiva 1999/31/CE.

(2) Evaluarea de siguranţă se va întocmi pentru instalaţiile noi odată cu documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului şi este necesară obţinerii acordului de mediu.

(3) Evaluarea de siguranţă va fi depusă la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului ca anexă la dosarul tehnic pentru solicitarea acordului/autorizaţiei de mediu.

(4) După emiterea autorizaţiei, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului o copie a autorizaţiei de mediu şi, respectiv, a evaluării de siguranţă.

Art. 5. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei săvârşirea de către importatori, de către exportatori şi de către operatorii din cadrul activităţilor prevăzute la art. 2 din Regulament a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) din Regulament, privind exportul din Comunitate al mercurului metalic, al minereului de cinabru, al clorurii de mercur, al oxidului de mercur şi al amestecului de mercur cu alte substanţe, inclusiv aliajelor de mercur, cu o concentraţie de mercur de cel puţin 95% procent de masă;

b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulament, privind amestecarea mercurului cu alte substanţe cu singurul scop de a exporta mercurul metalic;

c) nerespectarea prevederilor art. 2 din Regulament, privind condiţiile de depozitare a mercurului metalic devenit deşeu, în condiţiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, dacă nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni;

d) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Regulament, privind transmiterea de informaţii Comisiei Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

e) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1)-(3) din Regulament, privind transmiterea de informaţii Comisiei Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către comisarii şi personalul împuternicit ai Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi de către ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi unităţilor subordonate ale acestuia, cu atribuţii în acest domeniu, conform competenţelor legale.

Art. 6. - (1) Birourile vamale pot solicita, prin convocare scrisă transmisă prin fax sau poştă electronică, efectuarea unui control de specialitate de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, în cazul în care există suspiciuni privind neconcordanţa datelor din documentele prezentate autorităţii vamale.

(2) Garda Naţională de Mediu confirmă prin fax sau poştă electronică, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamală pentru confirmare, participarea la controlul de specialitate pentru mărfurile supuse vămuirii şi nominalizează persoana care participă la control.

(3) Personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu efectuează controlul de specialitate, conform competenţelor legale, iar rezultatul controlului este menţionat în nota de constatare.

(4) în situaţia în care în urma controlului prevăzut la alin. (3) se stabileşte că marfa care conţine substanţe ce fac obiectul Regulamentului nu corespunde cerinţelor de export, personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu dispune sancţionarea cu amendă, potrivit prevederilor art. 5.

Art. 7. - Autoritatea vamală comunică, la solicitarea autorităţilor prevăzute la art. 2 lit. a)-d), datele statistice disponibile referitoare la operaţiunile vamale efectuate cu mărfuri care conţin substanţe ce fac obiectul Regulamentului.

Art. 8. - (1) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 5, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 5, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Art. 9. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 654.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2001 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii „R.R.R.M.I.” - S.A. prin reorganizarea unor activităţi ale Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constată abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2001 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii „R.R.R.M.I.” - S.A. prin reorganizarea unor activităţi ale Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 15 noiembrie 2001, ca urmare a radierii Societăţii Comerciale de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii „R.R.R.M.I.” -SA

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

p. Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 655.

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 alin. {1)teza întâi şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului şi identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti, potrivit legii.

(2) Contractul de concesiune nr. MM/487 din 4 februarie 2004 încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., având ca obiect bunul imobil care se transmite în administrare potrivit alin. (1), se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum naţional transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectorul de drum care se transmite în administrare, potrivit art. 1, îşi păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.

Art. 4. - Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 656.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti

 

Indicativul şi poziţiile kilometrice ale sectorului de drum care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Lungime totală

(km)

Nr. MFP

DN2G Km 43+640 - 53+358

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Consiliul Local al Municipiului Moineşti

L = 9,72 km

12157 (parţial)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) Iii. a) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art.1. - Se desemnează în calitate de furnizori de ultimă opţiune de energie electrică, de la data publicării prezentului ordin şi până la data de 30 iunie 2013, următorii titulari de licenţă de furnizare a energiei electrice:

 

Nr. crt.

Furnizori de ultimă opţiune de energie electrică (FUO)

1

Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.

2

Societatea Comercială ENEL ENERGIE - S.A.

3

Societatea Comercială ENEL ENERGIE MUNTENIA- S.A.

4

Societatea Comercială CEZ VÂNZARE - S.A.

5

Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA-S.A.

 

Art. 2. - Activarea furnizorilor de ultimă opţiune, precum şi repartizarea consumatorilor la furnizorii de ultimă opţiune activaţi se fac conform prevederilor Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007.

Art. 3. - Furnizorii de ultimă opţiune desemnaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 28.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012

 

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (6) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 26/2011 privind unele dispoziţii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 20 decembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Formularele de raportare se transmit de către împrumutători lunar, în termen de 20 de zile de la încheierea lunii pentru care se întocmeşte raportarea.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, potrivit prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, instituţiile raportoare transmit Băncii Naţionale a României raportările respective prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 9.

 

ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 25/2011)

 

SITUAŢIA (1)

privind clasificarea activelor financiare reprezentând credite/plasamente, precum şi ajustările de valoare aferente acestora la data de [.../.../...]

 

Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei:

- lei -

Nr. crt.

 

 

 

Categorii de clasificare

 

 

 

Valori brute

 

 

 

Valori nete(1)

 

 

 

Coeficient

 

 

 

Ajustări prudenţiale de valoare

 

 

 

Ajustări pentru depreciere alocate

din care:

Total

Ajustări specifice pentru deprecieri

identificate la nivel individual

Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare

Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate

 

 

A

B

.I

2

3

4 = 2*3

5

6

7

8=5+6+7

1 - Debitori, instituţii de credit

1

Standard

 

 

0

 

 

 

 

 

2

Pierdere - total, din care:

 

 

1

 

 

 

 

 

3

- categoria 1*)

 

 

1

 

 

 

 

 

4

- categoria 2**)

 

 

1

 

 

 

 

 

5

Total (rd. 1 la 2)

 

 

X

 

 

 

 

 

II - Debitori din afara sectorului instituţiilor de credit, din care;

A. - Debitori, persoane juridice

6

Standard

 

 

0

 

 

 

 

 

7

În observaţie

 

 

0,05

 

 

 

 

 

8

Substandard

 

 

0,2

 

 

 

 

 

9

Îndoielnic

 

 

0,5

 

 

 

 

 

10

Pierdere - total, din care:

 

 

1

 

 

 

 

 

11

- categoria 1*)

 

 

1

 

 

 

 

 

12

- categoria 2**)

 

 

1

 

 

 

 

 

13

Total (rd. 6 la 10)

 

 

X

 

 

 

 

 

Bl - Debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar

14

Standard

 

 

0

 

 

 

 

 

15

În observaţie

 

 

0,05

 

 

 

 

 

16

Substandard

 

 

0,2

 

 

 

 

 

17

Îndoielnic

 

 

0,5

 

 

 

 

 

18

Pierdere - total, din care:

 

 

1

 

 

 

 

 

19

- categoria 1*)

 

 

1

 

 

 

 

 

20

- categoria 2**)

 

 

1

 

 

 

 

 

21

Total (rd. 14 la 18)

 

 

X

 

 

 

 

 

B2. - Debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)

22

Standard

 

 

0,07

 

 

 

 

 

23

În observaţie

 

 

0,08

 

 

 

 

 

24

Substandard

 

 

0,23

 

 

 

 

 

25

Îndoielnic

 

 

0,53

 

 

 

 

 

26

Pierdere - total, din care:

 

 

1

 

 

 

 

 

27

- categoria 1*)

 

 

1

 

 

 

 

 

28

- categoria 2**)

 

 

1

 

 

 

 

 

29

Total (rd. 22 la 26)

 

 

X

 

 

 

 

 

30

Total (rd. 5 + 13 + 21 +29)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA (2.1)

privind clasificarea la sfârşitul lunii anterioare, respectiv data de [ll/zz/aaaa], a activelor financiare înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor problemă care în cursul lunii curente au făcut obiectul operaţiunilor de înlocuire, precum şi nivelul ajustărilor de valoare aferente acestora

 

Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei:..................................

- lei -

Nr. crt.

 

 

 

Categorii de clasificare

 

 

 

Valori brute

 

 

 

Valori nete(1)

 

 

 

Coeficient

 

 

 

Ajustări prudenţiale de valoare

 

 

 

Ajustări pentru depreciere alocata

din care:

Total

 

 

Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual

Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de  active financiare

Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate

A

B

1

2

3

4 = 2*3

5

ti

7

8=5+6+7

A. - Debitori, persoane juridice

1

Standard

 

 

0

 

 

 

 

 

2

În observaţie

 

 

0,05

 

 

 

 

 

3

Substandard

 

 

0,2

 

 

 

 

 

4

Îndoielnic

 

 

0,5

 

 

 

 

 

5

Pierdere - total, din care:

 

 

1

 

 

 

 

 

6

- categoria 1*)

 

 

1

 

 

 

 

 

7

- categoria 2**)

 

 

1

 

 

 

 

 

8

Total (rd. 1 la 5)

 

 

X

 

 

 

 

 

B1. - Debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar

9

Standard

 

 

0

 

 

 

 

 

10

În observaţie

 

 

0,05

 

 

 

 

 

11

Substandard

 

 

0,2

 

 

 

 

 

12

Îndoielnic

 

 

0,5

 

 

 

 

 

13

Pierdere - total, din care:

 

 

1

 

 

 

 

 

14

- categoria 1*)

 

 

1

 

 

 

 

 

15

- categoria 2**)

 

 

1

 

 

 

 

 

16

Total (rd. 9 la 13)

 

 

X

 

 

 

 

 

B2. - Debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)

17

Standard

 

 

0.07

 

 

 

 

 

18

În observaţie

 

 

0,08

 

 

 

 

 

19

Substandard

 

 

0,23

 

 

 

 

 

20

Îndoielnic

 

 

0,53

 

 

 

 

 

21

Pierdere - total, din care:

 

 

1

 

 

 

 

 

22

- categoria 1*)

 

 

1

 

 

 

 

 

23

- categoria 2**)

 

 

1

 

 

 

 

 

24

Total (rd. 17 la 21)

 

 

X

 

 

 

 

 

25

Total (rd. 8+16 + 24)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA (2.2)

privind clasificarea la sfârşitul lunii curente, respectiv data de [ll/zz/aaaa], a activelor financiare înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor problemă care în cursul lunii curente au făcut obiectul aplicării cerinţelor prevăzute de art. 6 alin. (7) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2011, precum şi nivelul ajustărilor de valoare aferente acestora

 

Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei:

- lei -

Nr. crt.

Categorii de clasificare

Valori brute

Valori nete(1)

Coeficient

Ajustări prudenţiale de valoare

Ajustări pentru depreciere alocate

din care:

Total

Ajustări specifice pentru deprecieri

identificate la nivel individual

Ajustări specifice pentru deprecieri

identificate la nivelul grupurilor de active financiare

Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate

A

B

1

2

3

4 = 2*3

5

6

7

8=5+6+7

A. - Debitori, persoane juridice

1

Standard

 

 

0

 

 

 

 

 

2

În observaţie

 

 

0,05

 

 

 

 

 

3

Substandard

 

 

0,2

 

 

 

 

 

4

Îndoielnic

 

 

0,5

 

 

 

 

 

5

Pierdere - total, din care:

 

 

1

 

 

 

 

 

6

- categoria 1*)

 

 

1

 

 

 

 

 

7

- categoria 2**)

 

 

1

 

 

 

 

 

8

Total (rd. 1 la 5)

 

 

X

 

 

 

 

 

B1. - Debitori, persoane fizice, alţii decât cei expuşi la riscul valutar

9

Standard

 

 

0

 

 

 

 

 

10

În observaţie

 

 

0,05

 

 

 

 

 

11

Substandard

 

 

0,2

 

 

 

 

 

12

Îndoielnic

 

 

0,5

 

 

 

 

 

13

Pierdere - total, din care:

 

 

1

 

 

 

 

 

14

- categoria 1 *)

 

 

1

 

 

 

 

 

15

-- categoria 2**)

 

 

1

 

 

 

 

 

16

Total (rd. 9 la 13)

 

 

X

 

 

 

 

 

B2. - Debitori, persoane fizice, expuşi la riscul valutar (credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)

17

Standard

 

 

0.07

 

 

 

 

 

18

În observaţie

 

 

0,08

 

 

 

 

 

19

Substandard

 

 

0,23

 

 

 

 

 

20

Îndoielnic

 

 

0,53

 

 

 

 

 

21

Pierdere - total, din care:

 

 

1

 

 

 

 

 

22

- categoria 1*)

 

 

1

 

 

 

 

 

23

- categoria 2**)

 

 

1

 

 

 

 

 

24

Total (rd. 17 la 21)

 

 

X

 

 

 

 

 

25

Total (rd. 8+16 + 24)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA (2.3)

privind dinamica în cadrul categoriilor de performanţă financiară a activelor financiare înregistrate faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor problemă cuprinse în cadrul raportărilor Situaţia (2.1) şi Situaţia (2.2), aferentă perioadei

[.../.../...] - [.../.../...] (sfârşitul lunii anterioare celei în care au fost desfăşurate operaţiunile de înlocuire - sfârşitul lunii în care au fost desfăşurate operaţiunile de înlocuire)

 

Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei:..................

(%)

 

Ponderea volumului de credite aferent categoriei de performanţă financiară finale in volumul total de credite aferent categoriei de performanţa financiară iniţiale

 

 

Categoria de perforai an ţa financiară iniţială

A

B

C

D

E

Total

Descriere(2)

A

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

F.

 

 

 

 

 

 

Persoana de contact

                                            …………………………….                                                                  

(nume, prenume, telefon)

Persoana autorizată ***)

…………………………….

(nume, prenume, semnătură)

Persoana autorizată ***)

…………………………….

(nume, prenume, semnătură)

 


(1) Valorile nete reprezintă valorile rezultate în urma diminuării valorilor brute ale activelor financiare, în funcţie de garanţiile aferente.

*) Categoria 1: active financiare reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria „pierdere”, în cazul cărora serviciul datoriei este de cel mult 90 de zile si în cazul cărora nu au fost iniţiate proceduri judiciare.

**) Categoria 2: active financiare reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria „pierdere”, în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile si/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare.

(2) În cazul în care totalul nu este 100% se va întocmi o scurtă descriere a operaţiunilor care au condus la această situaţie.

***) Persoană autorizată - persoană abilitata să angajeze răspunderea juridică a instituţiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.