MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 452/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 452         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 iulie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

88. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 

436. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

41. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 

42. - Ordonanţă de urgenţă pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012

 

Protocol privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 31 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin, (2) din Constituţia României republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 88.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 iulie 2012.

Nr. 436.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 

Luând în considerare imperativul asigurării bunei organizări a referendumului, în timp util, precum şi insuficienţa reglementării,

în scopul prevenirii disfuncţionalităţilor în derularea activităţilor de pregătire a referendumului naţional,

întrucât se impune, de urgenţă, luarea măsurilor necesare, atât legale, cât şi tehnice, pentru a se asigura, în condiţii optime, consultarea electoratului,

luând în considerare că este necesară stabilirea unui traseu al procedurii organizării referendumului,

având în vedere necesitatea asigurării unui proces electoral coerent, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Prin derogare de la art. 5 alin. (2), demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate ale cetăţenilor care au participat la referendum.”

2. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, în termen de 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului se înfiinţează, după caz: Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie, oficii electorale, biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare.”

3. La articolul 25» după alineatul (2) se introduc două noi alineate^ alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin orice mijloc de publicitate. Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în materia referendumului, de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţă publică.

(22) Pentru corecta desfăşurare a referendumului, Biroul Electoral Central emite hotărâri în interpretarea legii, hotărâri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

4. La articolul 26, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) În cazul referendumului naţional, birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, oficiile electorale şi biroul electoral”pentru secţiile de votare organizate în afara ţării se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice reprezentate în Parlament; în cazul referendumului local, birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi birourile electorale ale secţiilor de votare se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice reprezentate în consiliul local sau judeţean.

(2) Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, al biroului electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, precum şi cei ai oficiilor electorale sunt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorţi.”

5. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) în cazul organizării unui referendum naţional, se constituie birouri electorale de circumscripţie doar la nivel de judeţ şi la nivelul municipiului Bucureşti, birou electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, precum şi oficii electorale de sector al municipiului Bucureşti.”

6. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Cetăţenii care participă la referendum vor primi un buletin de vot, ale cărui dimensiuni se vor stabili de Biroul Electoral Central, în cazul referendumului la nivel naţional, respectiv de biroul electoral de circumscripţie, în cazul referendumului local. Pătratul cu menţiunea «DA» sau «NU» va avea latura de 4 cm. Modelele buletinelor de vot sunt prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B.”

7. Anexele nr. 2, 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. - Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 5 iulie 2012.

Nr. 41.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Legea nr. 3/2000)

 

Judeţul*)........................................................................

Comuna (oraşul, municipiul, sectorul municipiului Bucureşti)......................

Secţia de votare nr. .....................

 

 

PROCES-VERBAL

privind rezultatele referendumului naţional asupra...............

 

1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum...................................................................

2. Numărul participanţilor**).....................................................................................................................

3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate..................................................................

4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate...........................................................................

5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA”.......................................................................

6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU”.......................................................................

7. Numărul voturilor nule........................................................................................................................

8. Numărul voturilor contestate...............................................................................................................

9. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor primite...................................................................................

10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate..........................................................................

11. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie.........................................................

12. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor

 

Preşedintele Biroului electoral,

……………………………………………………..

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Membri:

……………………………………………………..

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Data.............................

 


*) Municipiul Bucureşti, în cazul în care secta de votare face parte din acest municipiu.

**) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Legea nr. 3/2000)

 

Biroul electoral de circumscripţie

……………………………………………………..

 

PROCES-VERBAL

privind rezultatele referendumului naţional asupra..............................................

 

1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum................................................................

2. Numărul participanţilor*).................................................................................................................

3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate..........................................................

4. Numărul de buletine de vot râmase neîntrebuinţate.......................................................................

5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA”...................................................................

6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU”......................................................................

7. Numărul voturilor nule......................................................................................................................

8. Numărul voturilor contestate............................................................................................................

9. Numărul total al întâmpinărilor şi contestaţiilor...................................................................................

10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate de către birourile electorale ale secţiilor de votare.....................................................................................

11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către birourile electorale ale secţiilor de votare...................................................................

12. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie...............

13. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către biroul electoral de circumscripţie......................................................

 

Preşedintele Biroului electoral,

……………………………………………………..

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Membri:

……………………………………………………..

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Data.............................


*) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de a pct. 5, 6 şi 7.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Legea nr. 3/2000)

 

Biroul Electoral Central

……………………………………………………..

 

 

PROCES-VERBAL

privind rezultatele referendumului naţional asupra...............................................

 

1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum..............................................................

2. Numărul participanţilor*).................................................................................................................

3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate............................................................

4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate......................................................................

5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA”.....................................................................

6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU”.....................................................................

7. Numărul voturilor nule.....................................................................................................................

8. Numărul voturilor contestate...........................................................................................................

9. Numărul total al întâmpinărilor şi contestaţiilor..................................................................................

10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate de către birourile electorale de circumscripţie

11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către birourile electorale de circumscripţie..............................................

12. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate Biroului Electoral Central............................

13. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către Biroul Electoral Central............................................................

 

Preşedintele Biroului electoral,

……………………………………………………..

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Membri:

……………………………………………………..

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Data.............................


*) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012

 

Luând în considerare prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999,

având în vedere că România şi Statele Unite ale Americii au o lungă colaborare în domeniul combaterii ameninţărilor armelor de distrugere în masă, prin întărirea regimului de neproliferare nucleară şi consolidarea parteneriatelor bilaterale şi multilaterale pentru atingerea obiectivelor comune privind neproliferarea, dezarmarea şi folosirea în scopuri paşnice a energiei nucleare,

luând în considerare necesitatea prelungirii imediate a aplicării Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, în vederea continuării proiectelor comune în domeniile menţionate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/1999, aprobată prin Legea nr. 100/1999, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Dan Petre,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 iulie 2012.

Nr. 42.

 

 

PROTOCOL

plivind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998

 

Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii,

acţionând în conformitate cu articolul XIII din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, astfel cum a fost amendat şi prelungit (Acordul),

au convenit următoarele;

 

ARTICOLUL 1

 

Articolul X din Acord se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Articolul X

 

1. În ceea ce priveşte activităţile prevăzute de acest acord, Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractorii şi personalul contractorilor nu au obligaţia de a plăti pe teritoriul României impozite, taxe vamale sau orice alte taxe.

2. Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractorii şi personalul contractorilor pot importa în România, pentru nevoi oficiale, şi exporta din România orice echipamente, provizii, materiale, tehnologie, pregătire sau servicii necesare implementării acestui acord. Asemenea importuri şi exporturi nu vor face obiectul restricţiilor, taxelor vamale, impozitelor sau oricăror altor taxe cerute pe teritoriul României. Orice inspecţie prevăzută de legea română se va limita la verificarea documentaţiei specifice.

3. Paragrafele 1 şi 2 vor fi implementate în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia din România.

4. Impozitele, taxele vamale sau alte taxe prevăzute în paragrafele 1 şi 2, care au fost plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractorii, personalul contractorilor, vor fi rambursate prompt şi în totalitate de către Guvernul României.

5. În cazul în care, pentru importul sau exportul de echipamente, provizii, materiale, tehnologie, pregătire sau servicii în baza acestui acord, va fi necesară orice licenţă, autoritatea executivă competentă sau altă autoritate de implementare a Guvernului României va fi responsabilă pentru obţinerea şi furnizarea licenţei necesare într-un mod cât mai rapid.

 

ARTICOLUL 2

 

Articolul XI din Acord se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Articolul XI

 

1. În cazul în care Guvernul Statelor Unite ale Americii atribuie contracte pentru achiziţionarea articolelor şi serviciilor, inclusiv construirea, pentru implementarea acestui acord, aceste contracte vor fi atribuite în conformitate cu legile şi reglementările Guvernului Statelor Unite ale Americii. În ceea ce priveşte achiziţionarea materialelor şi serviciilor în România

pentru implementarea acestui acord, Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractorii şi personalul contractorilor nu au obligaţia de a plăti, pe teritoriul României, orice impozite, taxe vamale sau taxe similare.

2. Paragraful 1 va fi implementat în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia din România.

3. Impozitele, taxele vamale sau alte taxe prevăzute în paragraful 1, care sunt plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractorii, personalul contractorilor, vor fi rambursate prompt şi în totalitate de către Guvernul României.”

 

ARTICOLUL 3

 

Valabilitatea Acordului se va prelungi pentru o perioadă de 7 ani, până la data de 8 iulie 2019, şi, ulterior, se va prelungi în mod automat pentru perioade suplimentare de 7 ani, cu excepţia cazului în care va fi denunţat, în conformitate cu articolul XIII din Acord.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul protocol va intra în vigoare la data notei verbale prin care Guvernul României notifică Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestui protocol, cu efect de la 8 iulie 2012.

Drept care, subsemnaţii, fiind pe deplin împuterniciţi de guvernele lor, au semnat prezentul protocol. Semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012, în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Bogdan Aurescu,

secretar de stat

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,

Mark Gitenstein,

ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.