MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 443/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 443         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 3 iulie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

30. - Hotărâre privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

31. - Hotărâre privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

5. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 426 din 3 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

645. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

138. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii în Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ovidiu Miculescu se numeşte în funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru restul de mandat prevăzut în Hotărârea Parlamentului României nr. 38/2010 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, până la data de 30 iunie 2014.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 3 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 3 iulie 2012.

Nr. 30.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Săftoiu Claudiu se numeşte în funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, desemnat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 28/2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, până la data de 27 iunie 2016.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 3 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREJ DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 3 iulie 2012.

Nr. 31.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 

Având în vedere solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor,

în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 31 alin. (1) lit. b) şi art. 84 alin. (2) şi (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republic al, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 3 iulie 2012, ora 21,15.

Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 3 iulie 2012.

Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ ŞEDINŢA CAMEREI DEPUTAŢILOR DIN ZIUA DE MARŢI, 3 IULIE 2012

 

I, Proiectul ordinii de zi a Camerei Deputaţilor

1. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi asupra cererii grupurilor parlamentare PSD şi PNL din Camera Deputaţilor transmise Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr. 51/537/CP din 24 octombrie 2011

 

II. Proiectul programului de lucru

Marţi, 3 iulie 2012

- ora 21,15 - până la finalizare Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 426

din 3 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iul ia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, excepţie ridicată de Societatea Comercială Burţilă & Co Electron M.BIT -S.R.L. din Paşcani în Dosarul nr. 12.654/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.257D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 25 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 12.654/2/2010, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, excepţie ridicată de Societatea Comercială Burţilă & Co Electron M.BIT - S.R.L. din Paşcani într-o cauză ce are ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că obligaţia prevăzută pentru distribuitorii care retransmit servicii de programe de a include în oferta lor, la nivel regional şi local, cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există, contravine libertăţii economice consacrate de art. 45 din Legea fundamentală. În continuare, face referire la modul de aplicare a legii de către Consiliul Naţional al Audiovizualului şi la problemele tehnice şi financiare ce rezultă din îndeplinirea obligaţiei prevăzute de dispoziţia de lege criticată.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului arată că libertatea economică, astfel cum este consfinţită prin Legea fundamentală, nu este una absolută, art. 45 prevăzând că accesul liber al persoanei la o activitate economică, precum şi libera iniţiativă sunt garantate, „în condiţiile legii”. Astfel, obligaţia prevăzută de lege este justificată de un interes public în domeniu, legiuitorul dorind doar să se asigure că există un număr minim de posturi care să reflecte realitatea românească din regiune, dând totodată expresie şi art. 31 din Constituţie privind dreptul ia informaţie.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legai sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate CU care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu următorul conţinut: „Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 45 referitor la libertatea economică.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa constantă, a statuat că libertatea economică nu este absolută, ci trebuie exercitată în condiţiile legii. Altfel, potrivit dispoziţiilor art. 45 din Constituţie, atât accesul liber al persoanei la o activitate economică, cât şi exercitarea acestuia se desfăşoară „în condiţiile legii”. (Decizia nr. 929 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 23 noiembrie 2007). Astfel, în contextul asigurării libertăţii economice, statul are obligaţia să impună reguli de disciplină economică, pe care agenţii economici trebuie să le respecte, iar legiuitorul are competenţa de a stabili sancţiunile corespunzătoare pentru nerespectarea acestora (Decizia nr. 556 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 15 august 2007).

Aşa fiind, Curtea constată că reglementarea obligaţiei distribuitorilor care retransmit servicii de programe de a include în oferta lor, la nivel regional şi local, cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există, nu contravine libertăţii economice astfel cum aceasta este consacrată prin art. 45 din Legea fundamentală.

Mai mult, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate reprezintă o expresie a prevederilor constituţionale ale art. 30 referitor la dreptul la libertatea de exprimare şi art. 31 referitor la dreptul la informaţie.

În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că dreptul de a primi informaţii şi idei este inclus în art. 10 din Convenţie (Hotărârea din 26 noiembrie 1991, pronunţată în Cauza Observer si Guardian Împotriva Regatului Unit, paragraful 59). Astfel, Convenţia nu garantează doar libertatea presei de a informa publicul, ci şi dreptul publicului de a fi în mod corect informat (Hotărârea din 26 aprilie 1979, pronunţată în Cauza Sunday Times împotriva Regatului Unit, paragrafele 65, 66). De asemenea, transmisiunea televizată (Broadcasting) este menţionată în Convenţie în legătură cu libertatea de exprimare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului consideră că atât difuzarea programelor, cât şi retransmiterea acestora sunt cuprinse în sfera de protecţie a art. 10 din

Convenţie (Hotărârea din 28 martie 1990, pronunţată în Cauza Groppera Radio Ag şi alţii împotriva Elveţiei, paragraful 55).

În continuare, Curtea reţine că statul are atât o obligaţie negativă de a se abţine de la orice măsură care ar încălca libertatea de exprimare, cât şi o obligaţie pozitivă de a-şi adapta legislaţia şi modalitatea de aplicare a acesteia cu scopul de a da efect libertăţii de exprimare sub toate aspectele pe care aceasta le presupune.

Astfel, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 504/2002 nu este întemeiată.

În final, Curtea observă că referirile autorului excepţiei la modul de aplicare a legii de către Consiliul Naţional al Audiovizualului şi la problemele tehnice şi financiare ce rezultă din îndeplinirea obligaţiei prevăzute de dispoziţia de lege criticată nu reprezintă chestiuni ce ţin de competenţa Curţii Constituţionale, astfel încât această critică nu poate fi reţinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, excepţie ridicată de Societatea Comercială Burţilă & Co Electron M.BIT - S.R.L. din Paşcani în Dosarul nr. 12.654/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 3 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTKU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 645.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

MODELUL*)

bonului valoric pentru acordarea unul ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare**)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

BON VALORIC - 200 EURO

 

 

 

BON VALORIC - 200 EURO

AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR

 

AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR

 

 

 

Numele ................................................................

Prenumele .........................................................

CNP ....................................................................

Adresa  ...............................................................

..............................................................................

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului:

.................................................................

CNP.........................................................

Adresa ....................................................

Semnătura de primire

Semnătura persoana  autorizată

Falsificarea acestor bilete se pedepseşte conform legilor

 

Dacă este cazul:

Numele şi prenumele minorului........

CNP.........................................................

Adresa ....................................................

 

 

L.S.

 

 

 

Semnături persoană autorizată

 

L.S.

Data ....................................................................

Seria M.E.C.T.S.

Nr.

 

Seria M.E.C.T.S.

Nr.

 

 

NETRANSMISIBIL

Bonul valoric se va utiliza exclusiv conform destinaţiei sale. Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională S.A.

 

NOTĂ:

Conform art. I pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, şi pentru aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:

„Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.”


*) Modelul bonului valoric este reprodus în facsmil.

**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2012, este bleu-gri.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

                                                                                                                                                     ORDIN

pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii în Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011.

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin, respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât şi cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate.

Art. 2. - (1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii, prevăzute la art. 1 alin. (1), se va realiza, eşalonat, în 5 tranşe, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) şi plătite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, se actualizează cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:

A = suma de actualizat x IPC / 100, unde

A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;

IPC- indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna la care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare.

Art. 3. - Sumele aferente drepturilor de natură salarială sunt supuse principiilor de impunere fiscală prevăzute de legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii.

Art. 4. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă, în ceea ce priveşte încadrarea cheltuielilor bugetare conform clasificaţiei economice pentru unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, din titlul I „Cheltuieli de personal”, articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzătoare, iar diferenţele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plăţii, cheltuieli de executare, precum şi cele de judecată, de la titlul X „Alte cheltuieli, articolul 59.17 „Despăgubiri civile”, conform legii.

(2) Pentru drepturile salariale care nu mai sunt reglementate de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, cuantumul drepturilor menţionate câştigate în instanţă se suportă de la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, articolul 10.01 „Cheltuieli salariale în bani”, alineatul 10.01.30.02 „Alte drepturi salariale în bani - alte drepturi salariale”.

Art. 5. - Sumele prevăzute ia art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, vor fi achitate de ordonatorii de credite, conform eşalonării prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezentul ordin, în tranşe trimestriale egale, actualizate, fiecare în parte, conform formulei prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Contrasemnează

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 15 iunie 2012.

Nr. 138.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.