MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 69/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 69         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

61 - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 4 ianuarie 201 2, care constituie schimbul de instrumente de interpretare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la programele de asistentă economică, tehnică si în domenii conexe, semnat la 24 octombrie 1995

 

3.035. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a competitiilor scolare si a Regulamentului de organizare a activitătilor cuprinse în calendarul activitătilor educative, scolare si extrascolare

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 4 ianuarie 2012, care constituie schimbul de instrumente de interpretare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la programele de asistentă economică, tehnică si în domenii conexe, semnat la 24 octombrie 1995

 

În baza art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, schimbul de instrumente, semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 4 ianuarie 2012, de interpretare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la programele de asistentă economică, tehnică si în domenii conexe, semnat la 24 octombrie 1995. Notele verbale*), care constituie schimbul de instrumente, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2012.

Nr. 61.


*) Traducere.

 

ANEXĂ

 

Nr. H2/4865

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti si are onoarea să îi comunice următoarele:

între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii este în vigoare Acordul cu privire la programele de asistentă economică, tehnică si în domenii conexe, semnat la 24 octombrie 1995. În cursul aplicării acordului au apărut unele dificultăti legate de interpretarea acestuia, rezultate din sensul diferit al unor termeni în cele două variante egal autentice ale acordului, respectiv în limba română si în limba engleză.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe al României, în numele Guvernului României, precizează următoarele:

- în articolul III litera A, prin termenii din limba engleză „services, commodities, supplies, equipment or other property”, respectiv termenii în limba română „serviciile, bunurile de folosinta îndelungata si cele consumabile, cât si alte obiecte” se întelege serviciile, mărfurile, livrările, echipamentele si orice alte bunuri, atât bunuri mobile, cât si bunuri imobile;

- în articolul III litera A, formularea „other taxes and similar charges”, respectiv echivalentul în limba româna „alte taxe sau speze similare” au sensul de „alte impozite si taxe similare”;

- în articolul III litera A, termenii „taxes on purchase ordonation of property”, respectiv echivalentul în limba română „taxe de cumpărare sau donatie a proprietătii” se referă la impozitele asupra dobândirii sau donării de bunuri;

- în articolul III litera B, termenul „taxes”, respectiv echivalentul în limba română „taxe” au sensul de „impozite”;

- în articolul III litera B, sintagma „corporate taxes” si echivalentul său în limba română „taxele pe profit” se referă la impozite asupra societătilor, iar termenul „taxation” si termenul echivalent din varianta în limba română „taxele” au sensul de „impozitare”;

- în articolul III litera C punctul III, propozitia „such. personal and household goods may also be owned, used in and exported from România free from any such. taxes, fees or charges, including any export taxes”, respectiv echivalentul în limba română „astfel de bunuri personale sau gospodăresti pot fi în proprietate, folosite în România si exportate din România în regim de scutire de orice fel de astfel de taxe, tarife sau plăti, inclusiv de orice fel de taxe de export” se referă la bunurile de folosintă personală sau în gospodărie, care pot fi detinute în proprietate, utilizate sau exportate din România în regim de scutire de orice impozit, taxe sau comisioane, inclusiv de orice fel de taxe de export;

- în articolul III litera C punctul IV, „movable property” si echivalentul în limba română „proprietăti mobiliare” au sensul de „bunuri mobile”;

- în articolul III litera D, termenul „tax”, respectiv cel echivalent în limba română „taxele” au sensul de „impozite” Partea română roagă Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti ca, în numele Guvernului SUA, să confirme această interpretare, corespunzătoare vointei reale a părtilor la momentul încheierii acordului.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti expresia deosebitei sale consideratii.

 

Bucuresti, 19 decembrie 2011

003/2012

 

Ambasada Statelor Unite ale Americii prezintă complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe si are onoarea de a confirma primirea Notei diplomatice a ministerului nr. H2/4865/19 decembrie 2011, având următorul continut:

„Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti si are onoarea să îi comunice următoarele:

Între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii este în vigoare Acordul cu privire la programele de asistentă economică, tehnică si în domenii conexe, semnat la 24 octombrie 1995. În cursul aplicării acordului au apărut unele dificultăti legate de interpretarea acestuia, rezultate din sensul diferit al unor termeni în cele două variante egal autentice ale acordului, respectiv în limba română si în limba engleză.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe al României, în numele Guvernului României, precizează următoarele:

- în articolul III litera A, prin termenii din limba engleză «services, commodities, supplies, equipment or other property», respectiv termenii în limba română «serviciile, bunurile de folosintă îndelungată si cele consumabile, cât si alte obiecte» se întelege serviciile, mărfurile, livrările, echipamentele si orice alte bunuri, atât bunuri mobile, cât si bunuri imobile;

- în articolul III litera A, formularea «other taxes and similar charges», respectiv echivalentul în limba română «alte taxe sau speze similare» au sensul de «alte impozite si taxe similare»;

- în articolul III litera A, termenii «taxes on purchase ordonation of property», respectiv echivalentul în limba română «taxe de cumpărare sau donatie a proprietătii» se referă la impozitele asupra dobândirii sau donării de bunuri;

- în articolul III litera B, termenul «taxes», respectiv echivalentul în limba română «taxe» au sensul de «impozite»;

- în articolul III litera B, sintagma «corporate taxes» si echivalentul său în limba română «taxele pe profit» se referă la impozite asupra societătilor, iar termenul «taxation» si termenul echivalent din varianta în limba română «taxele» au sensul de «impozitare»;

- în articolul III litera C punctul III, propozitia «such. personal and household goods may also be owned, used in and exported from România free from any such. taxes, fees or charges, including any export taxes», respectiv echivalentul în limba română «astfel de bunuri personale sau gospodăresti pot fi în proprietate, folosite în România si exportate din România în regim de scutire de orice fel de astfel de taxe, tarife sau plăti, inclusiv de orice fel de taxe de export» se referă la bunurile de folosintă personală sau în gospodărie, care pot fi detinute în proprietate, utilizate ori exportate din România în regim de scutire de orice impozit, taxe sau comisioane, inclusiv de orice fel de taxe de export;

- în articolul III litera C punctul IV, «movable property» si echivalentul în limba română «proprietăti mobiliare» au sensul de «bunuri mobile»;

- în articolul III litera D, termenul «tax», respectiv cel echivalent în limba română «taxele» au sensul de «impozite»„. Partea română roagă Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti ca, în numele Guvernului SUA, să confirme această interpretare, corespunzătoare vointei reale a părtilor la momentul încheierii acordului.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti expresia deosebitei sale consideratii.”

Ambasada, în numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, este de acord cu interpretarea textului Acordului cu privire la programele de asistentă economică, tehnică si în domenii conexe, semnat la 24 octombrie 1995, prezentată în această notă verbală. Astfel, nota verbală a părtii române mentionată mai sus, împreună cu prezenta notă verbală vorconstitui o întelegere care confirmă această interpretare, corespunzătoare vointei reale a părtilor la momentul încheierii acordului.

Ambasada Statelor Unite ale Americii foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe asigurarea deosebitei sale consideratii.

 

Ambasada Statelor Unite ale Americii Bucuresti,

4 ianuarie 2012


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a competitiilor scolare si a Regulamentului de organizare a activitătilor cuprinse în calendarul activitătilor educative, scolare si extrascolare

 

În conformitate cu art. 57 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia-cadru de organizare si desfăsurare a competitiilor scolare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare a activitătilor cuprinse în calendarul activitătilor educative, scolare si extrascolare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Centrul National de Evaluare si Examinare, Directia generală economic, finante, resurse umane, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2012.

Nr. 3.035.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE-CADRU

de organizare si desfăsurare a competitiilor scolare

 

CAPITOLUL I

Cadrul general

 

Art. 1. - Prezenta metodologie-cadru reglementează organizarea si desfăsurarea competitiilor scolare.

Art. 2. - În sensul prezentei metodologii-cadru, sintagma „competitii scolare” include olimpiade si concursuri interdisciplinare si transdisciplinare sau organizate pe discipline de învătământ/calificări si domenii de pregătire profesională, concursuri de creatie, concursuri si festivaluri cultural-artistice, campionate si concursuri sportive scolare pentru elevi. Acestea au caracter stiintific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic si sportiv.

Art. 3. - Competitiile scolare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performante scolare înalte sau care au interes si aptitudini deosebite în domeniul stiintific, tehnico-aplicativ, cultura l-artistic, civic si în cel sportiv. Totodată, competitiile scolare promovează valorile culturale si etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea si comunicarea interpersonală.

Art. 4. - În vederea pregătirii elevilor pentru competitiile scolare, cadrele didactice pot elabora si utiliza programe de studiu complementare, teme de concurs, de cercetare si bibliografii specifice.

Art. 5. - Olimpiadele scolare sunt considerate competitii scolare de excelentă, adresându-se elevilor cu aptitudini si performante înalte în domeniul matematicii si al stiintelor, al limbii si literaturii române si al limbilor modeme, al disciplinelor socio-umane, al calificărilor profesionale, al artelor, al sportului etc.

Art. 6. -Participarea la competitiile scolare este deschisă tuturor elevilor, de la toate formele de învătământ din învătământul de stat, particular si confesional.

Art. 7. - (1) Competitiile scolare se organizează si se desfăsoară conform dispozitiilor prezentei metodologii-cadru, precum si ale regulamentelor specifice.

(2) Lista competitiilor scolare nationale si graficul de desfăsurare a acestora sunt aprobate anual de secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar.

 

CAPITOLUL II

Clasificarea si etapele competitiilor scolare

 

Art. 8. - În functie de tematica abordată, competitiile scolare pot fi:

a) competitii pe discipline;

b) competitii rnultidisciplinare/interdisciplinare/transdisdplinare;

c) competitii educative extrascolare si extracurriculare.

Art. 9. - În functie de gradul de participare a elevilor, competitiile scolare pot fi:

a) competitii locale, la care participă elevi dintr-o unitate de învătământ preuniversitar sau din mai multe unităti de învătământ preuniversitar, din aceeasi localitate/sector;

b) competitii judetene, la care participă elevi din unitătile de învătământ preuniversitar din acelasi judet/municipiul Bucuresti;

c) competitii regionale/interjudetene, la care participă elevi din unitătile de învătământ preuniversitar din două sau mai multe judete

d) competitii nationale, la care participă elevi din unitătile de învătământ preuniversitar din cel putin 70% din judetele tării.


Fac exceptie de la această regulă competitiile organizate pentru disciplinele/domeniile de studiu pentru care nu se asigură studiul/scolarizarea în toate judetele tării, caz în care competitia se consideră natională, dacă la competitie participă elevi din cel putin 70% dintre judetele în care se asigură studiul disciplinei/scolarizarea domeniului de studiu;

e) competitii internationale, la care participă elevi din mai multe tări.

Art. 10. -(1) Regulamentele de organizare si desfăsurare a competitiilor locale, judetene si regionale/interjudetene sunt elaborate de organizatori.

(2) Regulamentele specifice de organizare si desfăsurare a competitiilor nationale sunt elaborate si aprobate la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit în continuare MECTS.

(3) Regulamentele de organizare si desfăsurare a competitiilor internationale sunt elaborate de comitetul international/juriul international al fiecărei competitii.

Art. 11. - Etapele de desfăsurare a competitiilor nationale sunt:

a) etapa pe scoală;

b) etapa locală;

c) etapa judeteană/a municipiului Bucuresti;

d) etapa regională/interjudeteană;

e) etapa natională;

f) etapa internatională.

Art. 12. - (1) în cazul în care numărul de unităti de învătământ/elevi care pot participa este mic, inspectoratele scolare pot decide să nu organizeze etapele pe scoală si/sau locală ale unei competitii nationale, organizând direct etapa judeteană/a municipiului Bucuresti, sau, în cazul în care regulamentele specifice prevăd acest lucru, calificarea la etapa natională se face direct de la etapa pe scoală.

(2) Etapa regională/interjudeteană se organizează numai în cazul în care regulamentul specific prevede acest lucru.

Art. 13. - Calificarea participantilor la etapa superioară a unei competitii nationale se face cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru si cu aplicarea criteriilor înscrise în regulamentele specifice ale fiecărei competitii. Criteriile de calificare si numărul de locuri alocate pentru etapa superioară sunt comunicate elevilor, cu cel putin 5 zile înainte de desfăsurarea etapei curente a competitiei.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea competitiilor scolare nationale

 

SECTIUNEA 1

Comisiile competitiilor nationale - Structură, responsabilităti si atributii

 

Art. 14. - (1) Responsabilitatea organizării si desfăsurării competitiilor nationale, în functie de etapa de desfăsurare, revine:

a) unitătilor de învătământ p re universitar, pentru etapa pe scoală;

b) inspectoratelor scolare, pentru etapa locală, la nivel de comună, oras, sector, pentru etapa judeteană/a municipiului Bucuresti, respectiv etapa regională/interjudeteană;

c) Directiei generale educatie si învătare pe tot parcursul vietii, denumită în continuare DGEITPV, si, după caz, Directiei generale învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, denumită în continuare DGÎLMRPPS, din MECTS, pentru etapa natională, respectiv etapa internatională, în cazul în care aceasta se desfăsoară în România.

(2) Pentru organizarea si desfăsurarea competitiilor se realizează, de regulă, colaborări, asocieri sau parteneriate cu societăti stiintifice/asociatii profesionale si/sau institutii de învătământ superior, institutii stiintifice, institutii culturale, cu alte persoane fizice ori juridice, autorităti locale, organizatii neguvernamentale, nationale sau internationale.

(3) în conditiile legii, colaborările, asocierile sau parteneriatele pot include si activităti de sponsorizare a competitiilor scolare.

Art. 15. - Pentru coordonarea competitiilor scolare se constituie, la începutul fiecărui an scolar, la nivelul MECTS, Comisia natională pentru coordonarea competitiilor scolare, cu următoarea componentă

a) presedinte: secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar,

b)vicepresedinti: directorul general al DGEÎTPV si directorul general al DGÎLMRPPS;

c) 2 secretari stiintifici: un director al DGEÎTPV si un director al DGÎLMRPPS;

d) membri: inspectori generali din DGEÎTPV, inspectori de specialitate/experti din cadrul DGÎLMRPPS, care coordonează competitiile scolare.

Art. 16. - Comisia natională pentru coordonarea competitiilor scolare are următoarele atributii:

a) elaborează si publică pe site-ul MECTS, la începutul fiecărui an scolar, după aprobarea de către presedintele acesteia, lista competitiilor scolare nationale si internationale si graficul de desfăsurare a acestora;

b) elaborează bugetul competitiilor scolare nationale si al celor internationale, în cazul în care acestea se desfăsoară în România, precum si bugetul necesar asigurării participării echipelor României la competitiile scolare internationale,

c) monitorizează organizarea si desfăsurarea competitiilor scolare;

d) analizează, pe baza rapoartelor membrilor Comisiei nationale pentru coordonarea competitiilor scolare, la sfârsitul fiecărui an scolar, rezultatele competitiilor scolare si informează conducerea MECTS, printr-un raport coordonat de secretarii stiintifici si elaborat de membrii comisiei.

Art. 17. - (1) Pentru etapele pe scoală, locală, judeteană/a municipiului Bucuresti si regională/interjudeteană ale competitiilor nationale se constituie comisii de organizare si evaluare, corespunzătoare fiecărei etape.

(2) Comisiile de organizare si evaluare răspund de corectitudinea organizării si desfăsurării competitiei.

Art. 18. - (1) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa pe scoală, numită prin decizie a conducătorului unitătii de învătământ preuniversitar, cuprinde cel putin 2 profesori si un secretar. Calitatea de presedinte revine directorului unitătii de învătământ preuniversitar.

(2) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa pe scoală stabileste criteriile de participare la etapa pe scoală.

Art. 19. - Comisia de organizare si evaluare pentru etapa locală este propusă, la nivelul inspectoratului scolar, de Consiliul consultativ al disciplinei/disciplinelor si este numită prin decizie a inspectorului scolar general, având următoarea componentă:

a) presedinte: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist de specialitate;

b) vicepresedinte: profesorul metodist de specialitate/profesorul de specialitate cu rezultate deosebite în activitatea profesională;

c) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de învătământ preuniversitar în care se desfăsoară etapa, având competente de operare pe calculator;

d) membri: profesori cu rezultate deosebite în activitatea profesională, numărul acestora fiind proportional cu numărul elevilor participanti.


Art. 20. - (1) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa judeteană/a municipiului Bucuresti este propusă de Consiliul consultativ al disciplinei/disciplinelor si este numită prin decizie a inspectorului scolar general, având următoarea componentă:

a) presedinte: inspectorul scolar general sau inspectorul scolar general adjunct;

b) presedinte executiv: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist de specialitate;

c) vicepresedinti pentru subcomisii: cadre didactice de specialitate din învătământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;

d) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de învătământ preuniversitar în care se desfăsoară competitia, având competente de operare pe calculator,

e) membri: profesori de specialitate din învătământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în activitatea profesională si, dacă este cazul, cadre didactice universitare, proportional cu numărul elevilor participanti.

(2) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa judeteană elaborează criterii de calificare, cu respectarea prevederilor din regulamentele specifice fiecărui concurs, si stabileste numărul de locuri pentru etapele locală si judeteană. Criteriile de calificare si numărul de locuri alocate pentru etapa superioară sunt comunicate elevilor, prin afisare la fiecare unitate scolară si la scoala unde se va desfăsura etapa, cu cel putin 5 zile înainte de desfăsurarea acesteia.

Art. 21 -Comisia de organizare si evaluare pentru etapa regională/interjudeteană este propusă de consiliile consultative ale disciplinei din judetele participante si este numită prin decizie a inspectorului scolar general al inspectoratului scolar organizator, având următoarea componentă:

a) presedinte: inspectorul scolar general al judetului care organizează etapa regională/interjudeteană;

b) presedinte executiv: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist de specialitate din judetul-gazdă;

c) vicepresedinti pentru subcomisii: inspectori scolari de specialitate din judetele participante/cadre didactice de specialitate din învătământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;

d) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de învătământ preuniversitar în care se desfăsoară competitia, având competente de operare pe calculator;

e) membri: profesori de specialitate din învătământul preuniversitar din judetele participante, cu rezultate deosebite în activitatea profesională si, dacă este cazul, cadre didactice universitare, proportional cu numărul elevilor participanti.

Art. 22. - (1) Pentru organizarea etapei nationale a fiecărei competitii scolare se stabilesc anual următoarele comisii: Comisia de organizare a competitiei nationale si Comisia centrala a competitiei nationale.

(2) în cadrul Comisiei centrale a competitiei nationale se pot constitui subcomisii sau grupuri de lucru cu atributii specifice desfăsurării competitiei.

Art. 23. - (1) Comisia de organizare a competitiei nationale se constituie la nivelul judetului/municipiului Bucuresti care este gazda etapei nationale a competitiei, este aprobată prin decizie a inspectorului scolar general si este transmisă, spre informare, la MECTS-DGEÎTPV/DGÎLMRPPS.

(2) Comisia de organizare a competitiei nationale are următoarea componentă:

a) presedinte: inspectorul scolar general/inspectorul scolar general adjunct al judetului/municipiului Bucuresti unde se desfăsoară etapa natională;

b) vicepresedinte: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist din judetul organizator;

c) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de învătământ preuniversitar în care se desfăsoară competitia, având competente de operare pe calculator;

d) membri: inspectori, directori ai unitătilor de învătământ implicate în organizarea competitiei si cadre didactice.

Art. 24. - (1) Comisia centrală a competitiei nationale se constituie cu cel putin 15 zile înaintea începerii etapei nationale a competitiei, la propunerea inspectorului general din DGEÎTPV sau, după caz, a inspectorului de specialitate/expert/consilier din cadrul DGÎLMRPPS, este avizată de către directorul general al DGEÎTPV, respectiv al DGÎLMRPPS, pentru concursurile în limbile materne ale minoritătilor, si este aprobată de secretarul de stat care coordonează directia generală respectivă.

(2) Comisia centrală a competitiei nationale are următoarea componentă:

a) presedinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscută în domeniu/un cercetător din institutii culturale, artistice, stiintifice, sportive;

b) presedinte executiv: inspectorul general din MECTS- DGEÎTPV/inspectorul de specialitate/expert/consilier din cadrul DGÎLMRPPS sau un inspector de specialitate ori un cadru didactic de specialitate, având rezultate deosebite în activitate;

c) vicepresedinti: cadre didactice universitare, inspectori de specialitate sau cadre didactice de specialitate din învătământul preuniversitar;

d) secretari: informaticieni, inspectori scolari de specialitate sau profesori din învătământul preuniversitar, având competente de operare pe calculator;

e) membri: inspectori scolari de specialitate, cadre didactice, traducători, evaluatori specialisti în domeniu, a căror competentă profesională si tinută morală sunt recunoscute, precum si studenti, fosti elevi olimpici cu rezultate recunoscute la competitiile internationale în domeniu.

Art. 25. - Atributiile Comisiei de organizare a competitiei nationale sunt următoarele:

a) realizarea bazei de date cu privire la participantii calificati în competitie;

b) asigurarea logisticii necesare desfăsurării competitiei, inclusiv confectionarea stampilei;

c) desemnarea si convocarea profesorilor asistenti;

d) asigurarea conditiilor optime de cazare si masă pentru participantii la competitie, pentru însotitorii acestora si pentru membrii Comisiei centrale a competitiei nationale

e) administrarea fondurilor alocate de MECTS, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 26. - (1) Atributiile membrilor Comisiei centrale a competitiei nationale sunt stabilite prin prezenta metodologie-cadru si sunt completate prin regulamentele specifice.

(2) Presedintele Comisiei centrale a competitiei nationale are următoarele atributii:

a) răspunde de corectitudinea desfăsurării competitiei si a evaluării probelor de concurs;

b) stabileste, împreună cu presedintele executiv al comisiei, în urma analizei declaratiilor scrise ale membrilor, eventuale modificări ale componentei subcomisiilor;

c) avizează, împreună cu presedintele executiv si cu vicepresedintii subcomisiilor, forma finală a subiectelor si a baremelor de evaluare;

d) decide, împreună cu presedintele executiv si cu vicepresedintii de subcomisii, tehnicile de evaluare menite să asigure calitatea si corectitudinea evaluării si notării lucrărilor/produselor elevilor;

e) coordonează întreaga activitate de evaluare a lucrărilor/produselor elevilor din cadrul comisiei/subcomisiilor;

f) verifică acuratetea evaluării lucrărilor/produselor care impun departajare si avizează criteriile de departajare;


g) propune, pe baza criteriilor de departajare, prin consultare cu ceilalti membri ai comisiei, lucrările/produsele desemnate pentru acordarea premiilor speciale;

h) certifică rezultatele obtinute în urma evaluării lucrărilor/produselor elevilor care impun departajare si lucrările/produsele elevilor propuse pentru acordarea premiilor speciale;

i) numeste membrii subcomisiilor pentru reevaluarea lucrărilor/produselor contestate, după consultarea cu presedintele executiv si cu vicepresedintii de subcomisii,

j) avizează, pentru afisare, rezultatele finale obtinute de participanti si listele cu premii si mentiuni

k) semnează coltul secretizat al lucrărilor elevilor si diplomele pentru premiere, precum si toate documentele de analiză si datele statistice.

(3) Presedintele executiv al Comisiei centrale a competitiei nationale are următoarele atributii:

a) stabileste graficul anual al competitiilor scolare pe care le coordonează;

b) elaborează regulamente specifice, pentru fiecare competitie, cu respectarea cadrului general din prezenta metodologie-cadru, fn urma consultării inspectorilor scolari de specialitate;

c) înaintează regulamentele specifice pentru fiecare competitie, spre avizare, vicepresedintelui Comisiei nationale pentru coordonarea competitiilor scolare, director general al DGEÎTPV sau, după caz, al DGÎLMRPPS, si spre aprobare presedintelui comisiei, secretarul de stat;

ci) propune, spre analiză si aprobare, presedintelui Comisiei nationale pentru coordonarea competitiilor scolare, membrii Comisiei centrale a competitiei nationale;

e) propune, după caz, ca membri în subcomisii, profesori pentru traducerea subiectelor în limba maternă a elevilor care solicită traducerea; profesorii traducători pot fi si evaluatori în cadrul comisiei/subcomisiei;

f) stabileste structura probelor competitiei, precizată în regulamentul specific;

g) coordonează elaborarea, în conditii de securitate, a subiectelor si a baremelor de evaluare pentru etapa natională a competitiei, respectând procedurile stabilite la nivel national în regulamentele specifice;

h) verifică lista finală a elevilor participanti;

i) colaborează cu inspectoratele scolare, în vederea asigurării cadrului organizatoric al desfăsurării etapei nationale a competitiei;

j) stabileste, împreună cu presedintele si secretarul comisiei, sălile/spatiile destinate activitătii de evaluare;

k) monitorizează organizarea si desfăsurarea competitiei scolare pe toată durata sa;

l) solicită Directiei generale economic, finante, resurse umane din cadrul MECTS, denumită în continuare DGEFRU, asigurarea si virarea fonduri lor necesare organizării competitiei;

m) preia documentele statistice si de evidentă destinate MECTS;

n) preia, sub semnătură, diplomele semnate de conducerea MECTS, care vor fi înmânate câstigătorilor competitiei, si returnează, cu proces-verbal, diplomele anulate/neutilizate;

o) trimite spre publicare, pe site-ul MECTS, listele premiantilor, în termen de cel mult 20 de zile de la finalizarea etapei nationale a competitiei.

(4) Vicepresedintii Comisiei centrale a competitiei nationale au următoarele atributii:

a) organizează si monitorizează activitatea de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare, traducerea acestora, precum si activitatea de evaluare desfăsurată de profesorii din subcomisii;

b)verifică si avizează calitatea subiectelor si a baremelor de evaluare realizate la nivelul subcomisiei;

c) verifică si avizează corectitudinea calculului mediilor lucrărilor scrise/produselor elevilor, pe care le certifică prin semnătură, eventuala convertire a punctajului în note finale si ierarhia participantilor;

d) preiau si predau, personal, secretarului comisiei lucrările/produsele elevilor, subiectele, baremele de evaluare si alte documente elaborate la nivelul fiecărei subcomisii.

(5) Secretarii Comisiei centrale a competitiei nationale au următoarele atributii:

a) instruiesc profesorii asistenti, pe săli, privitor la atributiile ce le revin în timpul desfăsurării probelor de concurs;

b) distribuie colile speciale, pe săli, pentru desfăsurarea competitiei,

0) participă la distribuirea subiectelor, alături de presedintele comisiei;

d) elaborează si multiplică imprimatele - borderourile;

e) însotesc presedintele comisiei în săli si stampilează lucrările;

f) multiplică baremele aprobate de presedintele comisiei si le afisează după epuizarea timpului destinat probei scrise/probei practice;

g) multiplică subiectele si baremele la etapa natională, cu cel mult 12 ore înaintea orei de desfăsurare a probei, asistati de presedintele executiv;

h) participă la deschiderea lucrărilor si la ierarhizarea participantilor;

i) participă la realizarea documentelor finale privind evidenta si corectitudinea desfăsurării competitiei;

j) răspund de completarea diplomelor pentru premii/mentiuni;

k) asigură introducerea în calculator a rezultatelor competitiei scolare;

1) asigură afisarea rezultatelor competitiei scolare, înainte si după contestatii;

m) înregistrează pe suport electronic, pentru inspectoratele scolare si MECTS, subiectele, baremele si rezultatele competitiei;

n) primesc si înregistrează contestatiile depuse de elevi;

o) predau, împreună cu presedintele, prin proces-verbal, lucrările/produsele si documentele aferente, spre păstrare în arhiva scolii, unui reprezentant din conducerea scolii în care se desfăsoară concursul.

(6) Membrii Comisiei centrale a competitiei nationale au următoarele atributii:

a) elaborează/verifică subiectele si baremele de evaluare;

b) evaluează lucrările/produsele repartizate de presedintele/vicepresedintii comisiei de evaluare, în conformitate cu baremul si cu respectarea normelor deontologiei profesionale

c) completează borderourile de evaluare;

d) reevaluează lucrările/produsele pentru care au fost depuse contestatii, atunci când sunt desemnati de presedinte.

Art. 27. - Atributiile mentionate pentru membrii Comisiei centrale a competitiei nationale sunt valabile, cu adaptările necesare, si pentru persoanele nominalizate ca membri ai comisiilor etapelor anterioare etapei nationale

Art. 28. - Fiecare comisie are obligatia de a înainta comisiei de la etapa imediat superioară, în termen de cel mult 10 zile de la data încheierii etapei, baza de date cuprinzând lista cu elevii calificati pentru următoarea etapă a competitiei, precum si eventualele solicitări de traducere a subiectelor în limba maternă.

Art. 29. - (1) La etapele locală, judeteană/a municipiului Bucuresti, regională/interjudeteană si natională nu pot fi membri ai comisiilor de organizare si evaluare, respectiv ai Comisiei centrale a competitiei nationale, pentru etapa natională, cadrele didactice care au în competitie rude si afini până la gradul al treilea inclusiv.

(2) La toate etapele competitiilor nationale cadrele didactice care au elevi în concurs la o clasă nu pot fi propunători/evaluatori de subiecte la clasa respectivă si nu pot intra în contact cu subiectele/baremele, până când acestea nu devin publice.

(3) La toate etapele competitiilor nationale, membrii comisiilor vor da o declaratie scrisă prin care să îsi asume respectarea conditiilor mentionate la alin. (1) si (2). Modelul declaratiei este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

Art. 30. - (1) Pentru competitiile nationale care nu au etapă regională/interjudeteană se alocă la etapa natională câte un loc pentru fiecare judet, pentru fiecare an de studiu/disciplină, sectiune, categorie.

(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) municipiul Bucuresti, care primeste între 3 si 6 locuri pentru fiecare an de studiu/disciplină, sectiune, categorie, conform prevederilor din regulamentele specifice.

(3) Pentru atingerea obiectivelor europene în ceea ce priveste dezvoltarea interesului elevilor pentru studierea domeniului matematică, stiinte si tehnologie, prin exceptie de la prevederile alin. (1), la etapa natională a olimpiadelor scolare la disciplinele matematică, fizică, chimie, biologie, astronomie/astrofizica si informatică poate fi alocat un număr de locuri suplimentare pentru fiecare judet, conform prevederilor din regulamentele specifice.

(4) Pentru competitiile scolare nationale care au etapă internatională, Comisia de organizare si evaluare pentru etapa judeteană/a municipiului Bucuresti poate decide componenta lotului care participă la etapa natională, astfel încât judetul să aibă sansa de a obtine cele mai bune rezultate la etapa nationala si la barajele de selectie a loturilor de pregătire pentru competitiile externe în domeniu. Criteriile de alocare a locurilor pentru alcătuirea lotului judetean participant la etapa natională sunt stabilite în plenul Comisiei de organizare si evaluare pentru etapa judeteană/a municipiului Bucuresti, sunt comunicate public si transmise unitătilor de învătământ, cu cel putin 5 zile înainte de desfăsurarea etapei judetene, în vederea informării elevilor si a părintilor acestora.

(5) Pentru competitiile nationale care au etapă regională/interjudeteană, numărul maxim de locuri care pot fi alocate pentru fiecare judet/municipiul Bucuresti la etapa regională/interjudeteană si modalitatea de calificare la etapa nationala se stabilesc prin regulamentele specifice. În acest caz, numărul elevilor calificati la etapa natională nu poate depăsi numărul prevăzut la alin. (1), (2) si (3).

Art. 31. - În functie de numărul elevilor participanti care sustin competitia în altă localitate decât cea în care domiciliază, acestia vor fi însotiti de unul sau mai multe cadre didactice, conform reglementărilor în vigoare Pe toată durata deplasării, cadrul didactic însotitor îsi asumă responsabilitatea supravegherii si îndrumării corespunzătoare a elevilor si răspunde pentru orice incident apărut si negestionat corespunzător.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evaluarea

 

A. Probele de evaluare

Art. 32. - Probele de evaluare sunt specifice fiecărei competitii. Acestea pot fi teoretice si/sau practice/experimentale. În functie de specificul disciplinei/domeniului de studiu, probele teoretice pot fi sustinute în scris, oral, pot fi probe de întelegere a textului audiat etc.

Art. 33. -Tipul si structura probelor de evaluare se stabilesc în regulamentele specifice ale fiecărei competitii scolare nationale.

Art. 34. - (1) Subiectele pentru etapa natională a competitiei sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a competitiei nationale, desemnat în acest sens.

(2) în functie de prevederile regulamentului specific de organizare a competitiei, Comisia centrală a competitiei nationale poate elabora si subiectele de la etapele judeteană si, după caz, regională/interjudeteană.

Art. 35. - La alcătuirea tuturor probelor de evaluare se va avea în vedere respectarea programei specifice etapei respective a competitiei.

Art. 36. -Timpul de lucru pentru probele scrise este, de regulă, 3 ore. Pentru celelalte tipuri de probe specifice competitiei scolare, timpul afectat acestora este precizat în regulamentele specifice, în raport cu specificul probelor si cu particularitătile de vârstă ale participantilor.

Art. 37. - (1) La încheierea fiecărei etape a competitiei scolare, lucrările la probele scrise si, după caz, produsele probelor practice, precum si documentele de evidentă specifice competitiei scolare se predau de către secretarul comisiei, cu proces-verbal, unui reprezentant al conducerii unitătii de învătământ în care se desfăsoară competitia.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) se păstrează timp de 4 ani în arhiva unitătii de învătământ în care s-a desfăsurat etapa respectivă.

Art. 38. - (1) La competitiile scolare la care există etapă internatională, în vederea selectiei elevilor participanti, a loturilor lărgite sau restrânse, se organizează, după caz, teste de limbă ori o probă/probe de baraj.

(2) Modul de desfăsurare a testului de limbă sau a probei/probelor de baraj, stabilirea comisiei de testare pentru proba de limbă ori a subcomisiei de evaluare a lucrărilor/produselor elevilor si criteriile specifice de selectie sunt precizate în regulamentele specifice ale fiecărei competitii.

B. Desfăsurarea probelor de evaluare

Art. 39. - (1) în dimineata zilei de sustinere a probei, la fiecare dintre etapele competitiei nationale, secretarul comisiei realizează instruirea profesorilor asistenti, conform unei fise elaborate de Comisia de organizare si evaluare, respectiv de Comisia Centrală a competitiei nationale.

(2) Specialitatea profesorilor asistenti este alta decât cea a disciplinei la care se sustine proba. Fac exceptie de la această prevedere, probele experimentale organizate la etapa natională a competitiilor pentru disciplinele chimie, fizică si biologie, unde asistentii pot fi profesori de specialitate.

(3) Profesorii-asistenti vor da o declaratie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte specialitatea/specialitătile lor si faptul că nu au rude sau elevi în sălile în care asistă.

Art. 40. - Profesorii asistenti instruiesc elevii participanti la competitie cu privire la modul de desfăsurare a probelor.

Art. 41. - (1) în cazul probelor scrise, elevilor li se înmânează foile tipizate, care asigură caracterul secret al identitătii participantului, foi pe care vor elabora lucrarea.

(2) Profesorii asistenti verifică identitatea fiecărui concurent, prin confruntarea înscrisurilor din actul său de identitate, respectiv carnetul de elev cu poză, pentru elevii sub 14 ani, cu datele de identificare înscrise pe lucrare si cu lista participantilor la competitie.

(3) După verificarea datelor de identificare, candidatul lipeste coltul lucrării, presedintele semnează pe coltul îndoit al acesteia si secretarul aplică stampila specială a competitiei; la etapele anterioare etapei nationale, pe lucrări se va pune stampila scolii organizatoare.


Art. 42. - (1) Timpul afectat probei se marchează pe tablă.

(2) După terminarea timpului alocat elaborării lucrării/produsului, profesorii asistenti primesc fiecare lucrare/produs al elevilor, verifică numărul de pagini/caracteristicile produsului, fn prezenta elevilor, si le înscriu într-un borderou de predare-primire, certificat de semnăturile elevilor si ale profesorilor asistenti.

(3) Ultimii 3 elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări/ultimului produs.

Art. 43. - (1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dictionare, notite, însemnări etc, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc, prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al concursului.

(2) Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum si frauda ori tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către presedintele comisiei.

(3) Candidatii eliminati din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la competitiile scolare din anul scolar următor.

Art. 44. - Elevii care în timpul desfăsurării competitiilor scolare încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele scolare, prin regulamentele specifice ale competitiilor scolare sau prin alte reglementări în vigoare vor fi eliminati din competitie si pierd dreptul de participare la competitiile din anul scolar viitor.

Art. 45. - În cazul probelor scrise, presedintele sau vicepresedintii comisiei/subcomisiilor si secretarul comisiei primesc seturile de lucrări pe săli, le amestecă, le numerotează si le repartizează spre evaluare echipelor formate din câte 2 profesor.

Art. 46. -(1) La toate etapele competitiei scolare, rezultatele probelor sunt apreciate, de regulă, prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor.

(2) în situatia în care se optează pentru un alt sistem de notare/calculare în vederea stabilirii punctajului final, acesta va fi precizat în regulamentul specificai fiecărei competitii scolare.

Art. 47 -(1) Profesorii-evaluatori evaluează independent lucrările/produsele/subiectele, pe baza baremelor, completează borderourile de notare si acordă punctaje lucrărilor/produselor/subiectelor.

(2) Punctajul final al subiectului sau al lucrării/produsului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de cei 2 profesor, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

(3) Indiferent de sistemul de notare, în situatia în care punctajele acordate lucrării/produsului de către cei 2 profesori-evaluatori diferă cu mai mult de 10% din punctajul maxim acordat probei, se procedează la reevaluarea lucrării/produsului de către o altă echipă de profesori evaluatori Punctajul acordat de către acestia, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii-cadru, reprezintă punctajul final al lucrării/produsului.

Art. 48 - Elevii apartinând minoritătilor nationale, care au studiat disciplina/modulele de concurs în limba maternă, pot solicita traducerea subiectelor în limba lor maternă, primind subiectele atât în limba română, cât si în limba maternă, si pot redacta lucrarea în limba lor maternă.

C. Rezolvarea contestatiilor si stabilirea rezultatelor finale

Art. 49. - (1) Elevii nemultumiti de rezultatele evaluării lucrărilor scrise pot depune contestatii.

(2) La probele orale nu se admit contestatii.

(3) La probele practice/experimentale, în functie de particularitătile competitiei, posibilitatea de a depune contestatii se stabileste prin regulamentul specific al competitiei.

(4) Elevii participanti pot contesta numai punctajul initial al propriei lucrări scrise/propriului produs.

(5) înainte de depunerea contestatiei, elevul poate solicita să îsi vadă propria lucrare, în prezenta unui membru al comisiei de organizare si evaluare/Comisiei centrale a competitiei nationale.

(6) în situatia în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisia de organizare si evaluare/Comisia centrală a competitiei nationale nu este în concordantă cu baremul afisat, acesta poate depune contestatie.

Art. 50. - (1) Termenul de depunere a contestatiilor si termenul de analiză si răspuns la contestatii sunt stabilite de Comisia de organizare si evaluare de la fiecare etapă, respectiv de Comisia centrală a competitiei nationale, la etapa natională, si sunt comunicate participantilor în momentul afisării rezultatelor initiale.

(2) Termenul de analiză si răspuns la contestatii nu poate depăsi 24 de ore de la încheierea depunerii contestatiilor.

Art. 51. - (1) Pentru rezolvarea contestatiilor, la toate etapele competitiilor nationale, presedintele/presedintele executiv numeste o subcomisie, pentru fiecare disciplină/an de studiu/modul, alcătuită din 2-4 profesori evaluatori, altii decât cei care au evaluat initial.

(2) în functie de specificul fiecărei competitii nationale, regulamentele specifice stabilesc criteriile si modalitătile de modificare, în urma reevaluării, a notelor acordate initial.

(3) Punctajul stabilit ca punctaj final în urma etapei de rezolvare a contestatiilor reprezintă punctajul acordat lucrării/produsului si nu mai poate fi modificat ulterior.

Art. 52. - Rezultatele finale ale competitiilor sunt afisate înainte de festivitatea de premiere.

 

SECTIUNEA a 3-a

Premierea

 

Art. 53. - (1) La toate etapele, ierarhia se stabileste în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute.

(2) în afara criteriului mentionat la alin. (1), pot fi specificate si alte criterii de clasificare care sunt incluse, în mod obligatoriu, în cadrul regulamentelor specifice elaborate pentru fiecare competitie scolară natională.

Art. 54. - La etapele locală, judeteană/a municipiului Bucuresti si regională/interjudeteană, modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale competitiei nationale.

Art. 55. - (1) Certificarea premiilor si mentiunilor acordate de MECTS se face prin diplomă înregistrată.

(2) La etapa natională a competitiilor scolare, la care participarea elevilor este individuală, MECTS acordă, pentru fiecare an de studiu/disciplină, sectiune, categorie, maximum 3 premii, de regulă un premiu I, un premiu II si un premiu III, si un număr de mentiuni reprezentând 10% din numărul participantilor, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fractionar, cu respectarea ierarhiei valorice si a conditiei de punctaj stabilită prin regulamentele specifice. Fac exceptie situatiile în care 2 sau mai multi participanti obtin acelasi punctaj în concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiasi premiu pentru punctaje egale, cu conditia respectării numărului maxim de 3 premii.

(3) La competitiile scolare la care participarea se realizează la nivel de echipaj/grup, format din minimum 2 elevi, se acordă cel mult 3 premii si un număr de mentiuni reprezentând maximum 10% din numărul total de echipaje participante la concurs. Fiecare membru al echipei care obtine distinctia va primi o diplomă cu număr de înregistrare de la MECTS.

Art. 56. - (1) Pe lângă premiile acordate de MECTS, la etapa natională pot fi acordate si premii speciale, de către societăti stiintifice, asociatii profesionale, universităti, autorităti locale sau sponsori.

(2) Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrala a competitiei nationale si vor fi comunicate participantilor la deschiderea fiecărei competitii

Art. 57. - Cuantumul premiilor acordate de către inspectoratele scolare si de către MECTS se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si se indexează, anual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 58 - Pe lângă premiile obtinute în urma participării la competitiile scolare, elevii pot beneficia de excursii si tabere scolare gratuite.

Art. 59. - Elevii participanti la etapa natională a competitiilor scolare nationale primesc diplomă de participare din partea inspectoratului scolar organizator.

Art. 60. - Drepturile elevilor participanti la competitiile scolare, ale personalului didactic care însoteste elevii si ale personalului care face parte din comisiile de organizare si evaluare sau din comisiile centrale ale competitiilor nationale, privind cheltuielile de deplasare, cazare, diurnă, alte cheltuieli privind organizarea si desfăsurarea competitiilor scolare, se stabilesc în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 61. - În cazuri speciale, personalităti marcante în domeniu, recunoscute în plan national si/sau international, pot fi numite presedinti de onoare ai competitiilor scolare.

Art. 62. - (1) Prezenta metodologie-cadru este completată cu regulamentele specifice ale fiecărei competitii scolare nationale.

(2) Inspectorii generali din DGEÎTPV si inspectorii de specialitate/experti/consilieri din DGÎLMRPPS, presedinti executivi ai comisiilor centrale ale competitiilor nationale vor elabora, în scris, regulamentele specifice pentru fiecare competitie scolară natională, în spiritul si în limitele prezentei metodologii-cadru.

(3) Regulamentele specifice mentionate la alin. (2) sunt aprobate de secretarul de stat care coordonează directia generală respectivă si sunt postate pe site-ul MECTS.

(4) Regulamentele specifice pot fi modificate anual, la propunerile justificate ale inspectorului general din MECTS, în functie de modificările apărute în dinamica fiecărei competitii

Art. 63. - La etapa natională pot participa, în calitate de invitati, echipe/delegatii din alte tări, în limita bugetului aprobat.

Art. 64 -(1) Inspectorul scolar de specialitate din fiecare judet va organiza, înaintea etapei nationale a fiecărei competitii, o sedintă la care, alături de profesorii însotitori, vor participa elevii înscrisi în competitie si părintii Auto hi legali instituiti ai acestora, pentru elevii minori. În această sedintă, participantilor li se aduc la cunostintă următoarele reguli:

a) deplasarea echipei judetului/municipiului Bucuresti se va face cu unul sau mai multi profesori însotitori, conform normativelor în vigoare. În cazul în care părintii/tutorii legali instituiti ai elevului minor asigură, pe cont propriu, deplasarea si prezenta elevului la competitie, acestia vor da o declaratie scrisă în care specifică faptul că îsi asumă răspunderea deplasării propriului copil în localitatea în care se desfăsoară competitia scolară, fără ni ci un fel de implicatii ale organizatorilor;

b) este obligatorie respectarea programului competitiei, a regulamentului de ordine interioară stabilit de organizatori la locurile de cazare si respectiv de concurs, precum si a regulilor de comportament civilizat;

c) orice abatere va fi sanctionată conform Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar;

d) contravaloarea oricărui bun distrus sau deteriorat pe parcursul deplasări si prezentei la competitie va fi suportată de cei care au produs paguba;

e) în cazul abaterilor grave, Comisia centrală a competitiei nationale va lua măsura trimiterii elevului acasă, iar părintii acestuia vor fi chemati pentru a-l însoti. În cazul în care părintii nu pot asigura însotirea elevului, aceasta va fi asigurată de către un profesor, cheltuielile fiind suportate de către părintii elevului.

(2) La finalul sedintei, elevul si un părinte/tutore legal instituit al elevului minor, în cazul elevului minor, vor semna o declaratie prin care să confirme că li s-au adus la cunostintă normele de conduită si consecintele nerespectării acestora pentru perioada desfăsurării competitiei.

Art. 65. - La locul de organizare si desfăsurare a etapei nationale a competitiei scolare, participantii vor avea asupra lor actul de identitate/carnetul de elev vizat pe anul scolar în curs (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani), precum si avizul epidemiologie, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competitie.

Art. 66. - Profesorii implicati în organizarea si desfăsurarea competitiei care manifestă o atitudine necorespunzătoare în relatia cu elevii/colegii sau care, prin diferite actiuni, favorizează vicierea corectitudinii evaluării vor fi exclusi pe termen nelimitat de la participarea la toate competitiile scolare.

Art. 67. - Membrii loturilor lărgite si/sau restrânse, selectionate pentru pregătire în vederea participării la etapa internatională a competitiilor scolare, care, în timpul pregătirii centralizate organizate de MECTS, manifestă o atitudine reverentioasă fată de profesorii-pregătitori, care nu respectă reglementările stabilite la locul de cazare sau de pregătire, ori provoacă deteriorarea sau distrugerea bunurilor care le-au fost puse la dispozitie, vor fi exclusi din lot.

Art. 68. - Decizia eliminării din competitie apartine presedintelui comisiei de la etapa respectivă si se va lua după analiză în cadrul comisiei, în baza unui raport semnat de persoanele care au constatat fapta.

Art. 69. - Etapele nationale ale competitiilor scolare nationale sunt finantate din bugetul MECTS.

Art. 70 - Materialele consumabile, incluse în logistica pentru etapa natională a oricărui concurs scolar care beneficiază de finantare MECTS si necesare pentru probele scrise/practice, documentele de evaluare si evidentă se asigură de către inspectoratul scolar al judetului organizator, din fondurile alocate de MECTS pentru această activitate.

Art. 71. - Competitiile sportive scolare nationale se desfăsoară după regulamentul specific, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

 

 


ANEXA

la metodologia-cadru

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul, ........................................................................................., profesor/inspector de specialitate la .................................................., în calitate de...........................în Comisia de organizare si evaluare/Comisia centrală a ........................................................................................................ la disciplina/proba .................................................., declar pe propria răspundere că nu am elevi/rude participanti în cadrul competitiei, la disciplinele/proba/clasa ......................................................................

Prin prezenta declaratie, mă angajez că voi păstra confidentialitatea tuturor subiectelor, a baremelor si a informatiilor cu caracter intern pentru competitie, până la afisarea/comunicarea publică oficială a acestora, si că nu voi întreprinde nicio actiune care să pună la îndoială corectitudinea competitiei scolare.

 

Data:

 

Semnătura:

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare a activitătilor cuprinse în calendarul activitătilor educative, scolare si extrascolare

 

CAPITOLUL I

Cadru general

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 81 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu Recomandarea Consiliului Europei din 30 aprilie 2003, care mentionează directiile de actiune referitoare la recunoasterea statutului echivalent al activitătii educative scolare si extrascolare cu cel al educatiei formale, din perspectiva contributiei egale la dezvoltarea personalitătii copilului si a integrării lui sociale.

(2) Principiile în baza cărora sunt organizate activitătile educative scolare si extrascolare sunt:

a) recunoasterea statutului activitătii educative scolare si extrascolare ca dimensiune a procesului de învătare permanentă;

b) recunoasterea activitătii educative extrascolare ca parte esentială a educatiei obligatorii;

c) importanta activitătii educative scolare si extrascolare pentru dezvoltarea sistemelor relationate de cunostinte, a abilitătilor si a competentelor;

d) contributia activitătii educative extrascolare pentru crearea conditiilor egale/echitabile de acces la educatie, pentru dezvoltarea deplină a potentialului personal si reducerea inegalitătii si a excluziunii sociale;

e) potentialul activitătii educative extrascolare ca modalitate complementară de integrare socială si participare activă a tinerilor în comunitate;

f) importanta promovării cooperării tuturor factorilor interesati, în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare cresterii calitătii procesului educational;

g) necesitatea asigurării resurselor umane si financiare pentru implementarea optimă si recunoasterea valorică a programelor educative extrascolare din perspectiva rezultatelor învătării;

h) recunoasterea activitătii educative extrascolare ca dimensiune semnificativă a politicilor nationale si europene în domeniul educatiei.

Art. 2. - (1) în conformitate cu prevederile legale, anteprescolarii, prescolarii si elevii din învătământul p re universitar au drepturi egale de participare la activităti educative, scolare si extrascolare, organizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit în continuare MECTS.

(2) Activitătile educative, scolare si extrascolare sunt realizate în cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar, în palate si cluburi ale copiilor, în tabere scolare, în baze sportive, turistice si de agrement sau în alte unităti acreditate în acest sens.

(3) Activitătile educative se desfăsoară în afara orelor de curs si aduc elemente de noutate fată de disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Ele pot avea la bază informatiile acumulate si competentele dezvoltate de elevi pe parcursul anului scolar, fiind complementare sau vizând aplicarea practică a acestor informatii si competente.

(4) Organizarea activitătilor educative are la bază dorinta elevilor de a se implica în proiecte extrascolare, parteneriatul unitătii scolare cu alte institutii care pot furniza resurse pentru astfel de activităti, dorinta profesorilor de a realiza si alte activităti, în afara orelor de curs, optiunea managerilor scolari pentru diversificarea serviciilor educationale în scopul cresterii atractivitătii ofertei unitătii scolare, impactul pozitiv asupra comunitătii etc.

(5) în cazul palatelor si cluburilor copiilor, implementarea de proiecte educative este una dintre modalitătile de evaluare a activitătii de cerca copiilor si a profesorilor deopotrivă.

 

CAPITOLUL II

Prevederi generale

 

Art. 3. - (1) Activitătile educative desfăsurate de prescolari/elevi sunt cuprinse în calendarul activitătilor educative.

(2) Calendarul activitătilor educative este structurat în 3 părti: calendarul activitătilor educative nationale, calendarul activitătilor educative regionale si interjudetene si calendarul activitătilor educative judetene.

(3) Pe baza propunerilor venite de la inspectoratele scolare, precum si de la parteneri - organizatii guvernamentale sau neguvernamentale, MECTS elaborează anual calendarul activitătilor educative nationale, denumit în continuare CAEN, si calendarul activitătilor educative regionale si interjudetene, denumit în continuare CAER.


Art. 4. -(1)CAEN este elaboratele MECTS si cuprinde:

a) evenimente nationale organizate de MECTS si parteneri, care au etape de desfăsurare: etapă locală, judeteană, regională (după caz), natională si internatională.

b) activităti nationale si internationale organizate de inspectoratele scolare, unităti scolare, palate si cluburi ale copiilor si parteneri.

(2) CĂER se elaborează pe baza propunerilor inspectoratelor scolare judetene, denumite în continuare ISJ, respectiv ale Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, denumit în continuare ISMB, si este avizat de MECTS.

(3) Calendarul activitătilor educative judetene, denumit în continuare CAEJ, este elaborat de inspectorul de specialitate din cadrul ISJ/ISMB, pe baza propunerilor unitătilor scolare, si este avizat de inspectorul scolar general.

Art. 5. - (1) Elaborarea CAEN si a CAER se face anual, în urma unui proces de selectie a proiectelor, concursurilor, festivalurilor sau a altor programe propuse.

(2) CAEN si CAER sunt publicate de site-ul MECTS în perioada ianuarie-februarie a fiecărui an.

 

CAPITOLUL III

CAEN

 

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 6. - (1) în luna septembrie a fiecărui an se lansează Apelul de propuneri pentru CAEN, pentru anul calendaristic următor, publicat pe site-ul MECTS.

(2) Apelul de propuneri pentru CAEN contine: formularul de aplicatie, fisa de evaluare, criterii de eligibilitate, criterii de evaluare, termene si conditii de participare la concursul de proiecte educative extrascolare, alte precizări pentru anul scolar respectiv.

(3) Concursul de proiecte pentru CAEN se realizează anual, în luna noiembrie.

Art. 7. - Proiectele pentru CAEN sunt încadrate în următoarele domenii:

a) artistic, cu subdomeniile arte vizuale, teatru, literatură, folclor, traditii si obiceiuri, culturi si civilizatii, muzică, dans;

b) ecologie si protectia mediului;

c) educatie civică;

d) sportiv-turistic;

e) tehnic;

f) stiintific.

Art. 8. - (1) Se consideră că un proiect este de nivel international dacă participă reprezentanti din minimum 4 tări invitate si minimum 10judete.

(2) Se consideră că un proiect este de nivel national, dacă la activitate participă un număr de judete, după cum urmează:

a) pentru proiectele la care participarea este individuală sau pe echipaje formate din 2-4 participanti, reprezentanti din minimum 25 de judete;

b) pentru proiectele la care participă echipaje formate din 5-7 elevi, reprezentanti din minimum 20 de judete;

c) pentru proiectele la care participă echipaje/formatii formate din mai mult de 8 elevi, reprezentanti din minimum 15judete;

d) pentru festivaluri de folclor, minimum 10 ansambluri din cel putin 5zone folclorice ale tării (Banat, Crisana, Maramures, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania).

(3) Se consideră că un proiect este de nivel regional dacă la activităti participă reprezentanti din minimum 5 judete.

(4) Se consideră că un proiect este de nivel interjudetean dacă la activităti participă reprezentanti din minimum 3 judete.

(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) activitătile derulate în domeniile în care nu există centre de instruire/antrenament în fiecare judet. În acest caz, proiectul se consideră de nivel national dacă la competitie participă reprezentanti din minimum 70% dintre judetele în care se desfăsoară activitatea respectivă.

Art. 9. - (1) Institutiile eligibile să depună proiecte pentru includerea în CAEN/CAER sunt ISJ/ISMB, centrele judetene de resurse si asistentă educatională, palatele si cluburile copiilor, unitătile de învătământ preuniversitar, consortii de unităti scolare.

(2) Institutiile mentionate la alin. (1) pot încheia parteneriate publice ori public-private cu alte unităti de învătământ sau inspectorate scolare, cu organizatii neguvemamentale, cu firme private, cu autoritătile publice locale, cu biblioteci, case de cultură, tabere scolare, cu alte institutii ale statului etc.

(3) La implementarea proiectelor pot contribui si consiliile elevilor.

Art. 10. - (1) Proiectele eligibile pentru înscrierea în CAEN/CAER sunt doar cele care au ca grup-tintă copiii si adolescentii, prescolari si elevi, implicati direct în activităti extrascolare, în cadrul palatelor si cluburilor copiilor si/sau al unitătilor de învătământ preuniversitar.

(2) Proiectele cuprinse în CAEN/CAER constituie finalitatea unor activităti desfăsurate cu copiii în afara orelor de curs, în cadrul palatelor si cluburilor copiilor, în cadrul unor cercuri organizate în unitătile de învătământ preuniversitar, în cadrul unor programe comune cu organizatii neguvernamentale, denumite în continuare ONG-uri, sau cu alti parteneri, al unor programe de voluntariat, al altor programe.

Art. 11. -(1) Pentru a fi inclus în CAEN/CAER, un proiect trebuie să fi desfăsurat anterior minimum o editie locală si una judeteană sau interjudeteană.

(2) Se consideră activităti/proiecte neeligibile pentru includerea în CAEN/CAER:

a) concursurile adresate exclusiv elevilor care fac activitate de performantă, în unitătile scolare vocationale; exceptie o constituie acele concursuri care au sectiuni pentru participanti care provin de la alte unităti scolare, în afara celor vocationale. În cazul în care aceste concursuri solicită finantare, vor primi alocare bugetară doar pentru sectiunea dedicată elevilor care studiază domeniul respectiv în afara orelor de curs;

b) proiectele aflate la prima editie;

c) proiectele care fac parte din programele europene Comenius si Tineret în actiune;

d) concursurile scolare care vizează evaluarea competentelor dobândite de elevi la una sau mai multe discipline cuprinse în ariile curriculare, acestea putând fi incluse în Calendarul olimpiadelor si al concursurilor scolare;

e) proiectele care s-au desfăsurat în anul anterior fără respectarea datelor precizate în fisa de aplicatie: ne respectarea bugetului de cheltuieli, nerespectarea numărului de participanti conform nivelului de desfăsurare, nerealizarea activitătilor propuse, acumularea de reclamatii etc.

(3) Proiectele eligibile au ca grup-tintă copii, respectiv elevi, conform art. 10, dar pot propune si activităti dedicate profesorilor care instruiesc sau antrenează participantii-copii, cum ar fi simpozioane, prezentări, ateliere, schimb de bune practici si alte activităti de acest tip, fără ca proiectul să se limiteze la acestea.

(4) Sunt eligibile proiectele care includ activităti ce pot fi organizate prin internet, ca parte integrantă a proiectului. În cazul în care astfel de activităti se vor desfăsura pe parcursul fazei nationale a proiectului, pentru acestea nu se acordă finantare separată.

(5) Experienta în organizarea proiectelor educative constituie un avantaj în procesul de evaluare.

(6) Aprobarea unui proiect/concurs/festival este valabilă pentru un an calendaristic.


(7) La nivel de unitate de învătământ preuniversitar pot fi aprobate si înaintate spre avizarea ISJ/ISMB maximum două proiecte de nivel national/international.

(8) La nivel de palat sau club al copiilor vor fi aprobate si înaintate spre avizarea ISJ/ISMB maximum 10 proiecte de nivel national/international.

 

SECTIUNEA a 2-a

Scrierea proiectelor

 

Art. 12. - (1) Pentru elaborarea proiectelor ce vor fi supuse evaluării în vederea includerii în CAEN, respectiv CAER, autorii vor avea în vedere definitia proiectului, ca investitie de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective precise. Obiectivele se realizează printr-un set de activităti care conduc la obtinerea unor rezultate.

(2) Proiectele propuse pentru evaluare vor contine sectiuni separate, care să prezinte motivatia, scopul si obiectivele, strategiile, căile de realizare, planurile si actiunile, responsabilitătile, resursele umane si financiare, termenele de realizare.

(3) în vederea scrierii unui proiect este necesară stabilirea echipei de proiect, care să realizeze o analiză a nevoilor si o documentare prealabile.

(4) Echipa de proiect mentionată la alin. (3) parcurge următorii pasi înainte de scrierea propriu-zisă a proiectului:

a) analiza de nevoi - identificarea nevoilor organizatiei, prioritizarea acestora si selectarea celor care corespund criteriilor, respectiv conditiilor de finantare identificate;

b) identificarea liniei sau a sursei de finantare posibile pentru implementarea unor solutii de diminuare a nevoii identificate. În functie de experientă pot fi accesate fonduri din diferite surse de finantare: fundatii, organizatii locale, regionale, nationale sau internationale, sponsorizări, consilii locale, linii de finantare locale, regionale, nationale ori internationale etc;

c) lansarea apelului de propuneri - în care sunt precizate criteriile de eligibilitate, de excludere, de selectie, de acordare a finantării, precum si prioritătile europene si nationale (în functie de amploarea liniei de finantare);

d) lansarea documentelor pentru aplicant: ghidul solicitantului, regulamente, conditii, criterii, formularul de aplicatie, grila de evaluare etc.

(5) Proiectele care vor fi depuse în vederea evaluării pentru includerea în CAEN sau CAEJ trebuie să contină următoarele elemente de bază:

a) ideea proiectului sau problema ce se doreste a fi rezolvată prin proiect;

b) motivatia proiectului (de ce se doreste realizarea proiectului si ce vine în sprijinul realizării lui);

c) titlul proiectului;

d) scopul proiectului;

e) obiectivele proiectului;

f) resursele solicitate fie pe obiective, fie descrise pentru fiecare activitate în parte;

g) grupul-tintă al proiectului si/sau cine beneficiază de rezultatele punerii lui în practică (cui îi este adresat), care de cele mai multe ori poate să rezulte din scop ori obiective si/sau trebuie definit distinct;

h) activitătile care duc la realizarea obiectivelor, cu descrierea lor si stabilirea întinderii în timp si a dependentelor dintre ele;

i) rezultatele de bază ale proiectului, care se stabilesc pentru fiecare obiectiv;

j) impactul proiectului;

k) bugetul proiectului, care poate fi defalcat pe fiecare activitate si pe fiecare sursă în parte, pe perioade de realizare a proiectului si în final pentru întregul proiect;

l) indicatorii prin care rezultatele pot fi urmărite;

m) modalităti de monitorizare si evaluare a rezultatelor proiectului;

n) descrierea căilor/modalitătilor prin care pot fi diseminate informatiile despre rezultatele proiectului si cum pot fi valorizate acestea;

0) sustenabilitatea proiectului - descrierea modului în care poate fi asigurată continuitatea proiectului la sfârsitul perioadei de finantare (dacă este cazul unui astfel de proiect) sau prognozarea în timp a evolutiei produsului/rezultatului proiectului.

Art. 13. - La depunerea proiectului ce candidează pentru includerea în CAEN sau CAER, aplicantul trebuie să respecte următoarele reguli:

a) dosarul va cuprinde următoarele documente: formularul de aplicatie, care nu va depăsi 6 pagini; contracte sau declaratii de parteneriat, dacă există; angajamente bugetare din partea partenerilor, dacă există; regulamentul de organizare; raportul narativ pentru editia anterioară, avizat de inspectorul educativ;

b) formularul de aplicatie se completează cu caractere Times New Roman, dimensiunea 12;

c) pe copertă/prima pagină se va preciza clar titlul si domeniul, în vederea împărtirii pe categorii, care are loc înaintea evaluării propriu-zise; perioada de derulare a fazei finale; nivelul propus;

d) toate documentele care fac parte integrantă din proiect trebuie legate cu dosar, sină, arc etc;

e) referitor la parteneri, persoane sau institutii care contribuie a buna desfăsurare a proiectului, se vor anexa în copie contractele ori declaratiile de parteneriat, dacă este cazul, sau alte angajamente din partea acestora;

f) rezumatul proiectului trebuie să contină o precizare referitoare la tipul proiectului;

g) perioada minimă de implementare a proiectului este de 4 luni;

h) numărul maxim de activităti este de două pentru fiecare obiectiv;

i) dosarul proiectului desfăsurat sub formă de concurs va contine, în mod obligatoriu, regulamentul de organizare, lipsa acestuia determinând eliminarea din procesul de evaluare;

j) dosarul proiectului va contine, în mod obligatoriu, raportul narativ al editiei nationale sau, după caz, al editiei internationale anterioare, avizat de inspectorul educativ;

k) numărul maxim de institutii aplicante este de 3;

1) numărul de parteneri, organizatii publice sau private care sprijină aplicantul în implementarea proiectului nu este limitat;

m) constituie avantaje: varietatea activitătilor, abordarea crosscurriculară, implicarea unui număr mare de parteneri, aducerea unor elemente de noutate si adaptare la nevoile si preferintele grupului-tintă;

n) proiectele transmise după termenul de predare sau la alte adrese decât cele precizate în Apelul de propuneri pentru CAEN nu vor intra în evaluare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Transmiterea si evaluarea proiectelor

 

Art. 14. - (1) Toate proiectele vor fi transmise de către inspectorul educativ din fiecare judet/municipiul Bucuresti către institutia colectoare stabilită, în fiecare an, de către MECTS.

(2) Inspectorii educativi au datoria de a verifica dosarele proiectelor educative nationale si internationale si de a le aviza.

(3) Inspectorul educativ poate respinge proiectele propuse în următoarele două situatii:

a) proiectele care contin activităti care nu fac parte din categoria activitătilor educative;

b) proiectele care nu respectă conditiile de eligibilitate.


(4) Toate proiectele sunt transmise în acelasi pachet, care contine, pe lângă proiectele propriu-zise, si o listă cu toate proiectele propuse, semnată de inspectorul educativ si de inspectorul scolar general. Această listă va fi transmisă si în format electronic, la adresa de e-mail comunicată în Apelul de propuneri pentru CAEN lansat în luna septembrie a fiecărui an.

Art. 15. - (1) Evaluarea proiectelor se realizează în comisii de specialitate constituite la nivelul MECTS.

(2) Comisiile de evaluare, pe domenii, sunt formate din 3-5 specialisti, care pot fi inspectori, directori, profesori, selectati pe bază de concurs.

(3) în maximum două săptămâni de la expirarea termenului de depunere, proiectele sunt împărtite pe domenii, sunt numerotate si sunt predate de către reprezentantul institutiei colectoare, mentionate la art. 14 alin. (1), către comisiile de specialitate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(4) Comisiile de specialitate preiau, pe baza proceselor-verbale, toate proiectele din domeniul/subdomeniul respectiv si le evaluează, pe baza fisei de evaluare.

(5) Evaluarea se face pe domenii, numărul maxim de proiecte aprobate pentru includerea în CAEN pentru fiecare domeniu/subdomeniu în parte fiind de 25, cu exceptia subdomeniului „Arte vizuale” unde pot fi acceptate maximum 60 de proiecte.

(6) în timpul procesului de evaluare, fiecare comisie de specialitate completează, pentru fiecare proiect, o fisă de evaluare în care este precizat punctajul final, precum si observatiile membrilor comisiei, dacă acestea există.

(7) în cazul în care există proiecte propuse pentru a fi înscrise în CAER sau proiecte respinse, pe fisa de evaluare se precizează motivul propunerii de includere în CAER sau motivul respingerii.

(8) Evaluarea are loc în maximum o lună după expirarea perioadei de depunere. La finalul perioadei de evaluare, comisiile vor preda reprezentantilor MECTS, pe bază de proces-verbal, proiectele evaluate, proiectele propuse pentru CAER si proiectele respinse.

(9) în termen de o lună de la finalizarea procesului de evaluare, reprezentantii MECTS elaborează forma de lucru a CAEN. Această formă cuprinde doar proiectele care acumulează minimum 65 de puncte din cele 100 de puncte posibile, conform fisei de evaluare.

După obtinerea avizului conducerii MECTS, CAEN este finalizat si este postat pe site-ul MECTS.

 

SECTIUNEA a 4-a

Implementarea proiectelor

 

Art. 16 - (1) Pentru proiectele incluse în CAEN, respectiv CAER, specificul conditiilor de participare este următorul:

a) participarea poate fi individuală sau pe echipaje/formatii;

b) participantii sau echipajele/formatiile participante la concursuri sunt invitate doar pe baza unui proces de selectie.

(2) Procesul de selectie se poate desfăsura prin faze intermediare, pe unitate scolară, pe localitate, pe judet, pe regiune, sau prin evaluarea unor produse care să ateste activitatea la cerc/activitatea extrascolară.

(3) Prevederea de la alin. (2) este valabilă atât pentru concursuri, cât si pentru festivaluri.

(4) în situatia selectiei bazate pe faze intermediare, la faza natională concurentii, respectiv echipajele sau formatiile vor prezenta un document care să ateste clasarea lor pe locul I la faza anterioară: proces-verbal/clasament/adeverintă din partea ISJ.

(5) în cazul proiectelor la care solicitarea de participare este foarte mare si nu există posibilitatea de organizare a unor faze intermediare, organizatorii stabilesc o perioadă de înscriere, precum si criteriile de selectare a participantilor. Criteriile de selectare a participantilor pot fi: dosar sau portofoliu, proiect, vizionare de CD/DVD cu prestatia echipajului/formatiei/solistului, alte criterii specifice.

(6) Toate informatiile legate de conditiile de participare sunt făcute publice cu cel putin o lună înainte de demararea procesului de selectie, prin publicarea regulamentului proiectului pe site-ul unitătii s cola re/l S J/l SMB si prin corespondentă electronică.

(7) în cazul proiectelor internationale, formatiile din alte tări vor participa pe bază de invitatie din partea organizatorilor, vizată de ISJ/ISMB.

(8) Organizatorii asigură transparenta întregului proces de înscriere si selectie.

(9) Participantii acceptati în concurs au obligatia de a respecta, întocmai, regulamentul de organizare si desfăsurare impus de organizatori, în caz contrar fiind descalificati.

Art. 17. - (1) La toate proiectele organizate sub formă de concurs se pot acorda premii (I, II, III), mentiuni si premii speciale.

(2) Modul de jurizare si modul în care se acordă premiile vor fi precizate în regulamentul concursului sau al festivalului-concurs.

(3) Se vor acorda un premiu I, un premiu II, un premiu III si două mentiuni pentru fiecare categorie de concurs. Fac exceptie situatiile în care 2 sau mai multi participanti obtin acelasi punctaj în concurs, fără posibilitatea sustinerii unor probe de departajare, caz în care se poate acorda acelasi premiu/mentiune pentru punctaje egale, fără a depăsi numărul total de premii si mentiuni. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau mentiuni revine juriului concursului.

(4) Numărul total de premii I, II, III si mentiuni nu poate depăsi 25% din numărul de concurenti (individuali sau echipaje/formatii/ansambluri) pentru fiecare categorie de concurs.

(5) Institutia organizatoare, respectiv partenerii sau sponsorii pot acorda si premii speciale.

(6) în cadrul fiecărui proiect pot fi eliberate diplome de participare si diplome pentru premii si mentiuni, cu număr de înregistrare al institutiei initiatoare, respectiv al inspectoratului scolar.

(7) Institutia organizatoare poate elibera adeverinte pentru profesorii implicati în organizare, precum si documente de multumire pentru parteneri sau sponsori.

(8) Pe diplomele pentru premii, acordate copiilor sau elevilor ori echipajelor, se precizează si numele profesorului coordonator.

(9) Reprezentantii MECTS semnează doar diplome-tip, înregistrate la MECTS, pentru premiile acordate în cadrul proiectelor înscrise în prima anexă la CAEN, „Activităti organizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si parteneri”.

(10) Pentru toate celelalte proiecte nationale, diplomele de participare sunt semnate de organizatori, iar cele acordate pentru premii sunt semnate de către organizator si de către inspectorul scolar general din judetul organizator. Diplomele au număr de înregistrare dat de organizatori si sunt înaintate ISJ, cu tabel justificativ.


(11) Pe orice document care atestă participarea sau obtinerea unui premiu de către un copil/profesor la un proiect educativ se foloseste termenul „national” sau „international”, referitor la proiectul respectiv, doar dacă acesta este înscris în CAEN cu denumirea respectivă.

Art. 18. -(1)în functie de bugetul alocat de MECTS pentru cofinantarea proiectelor educative, o parte dintre proiectele cuprinse în CAEN pot primi si o alocare financiară.

(2) Devizul pentru activitătile cuprinse în CAEN care primesc finantare din partea MECTS se aprobă prin notă internă elaborată de Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, denumită în continuare DGEÎTPV, iar sumele sunt comunicate organizatorilor după aparitia CAEN pe pagina webwww.edu.ro

(3) Fiecare organizator al unei activităti pentru care a fost alocat buget este obligat să transmită propunerea de deviz către directia responsabilă din MECTS, cel mai târziu cu o lună înaintea derulării etapei nationale/internationale. În propunerea de deviz se va face referire la suma alocată de MECTS si nu la bugetul total al activitătii.

(4) Cheltuielile de transport al participantilor si al profesorilor însotitori din localitatea de resedintă la locul desfăsurării activitătii si retur vor fi suportate, conform legislatiei în vigoare, de către ISJ/ISMB/unitatea scolară.

(5) Cheltuielile de organizare vor fi suportate de organizatori, din fondurile alocate de MECTS sau din alte surse.

 

CAPITOLUL IV

Realizarea CAER

 

Art. 19. -CAER este alcătuit pe baza propunerilor înaintate de ISJ/ISMB reprezentantilor MECTS.

Art. 20. - Inspectorii educativi au obligatia de a evalua propunerile de proiecte regionale/interjudetene în cadrul unei comisii de specialisti

Art. 21. - În urma evaluării, comisia de specialisti înaintează MECTS, la DGEÎTPV, o listă cu proiectele avizate, cu propunerea de a fi incluse în CAER.

 

CAPITOLUL V

Atributiile Inspectorilor educativi din Inspectoratele scolare

 

Art. 22. - Formularul de aplicatie pentru CAEN, fisa de evaluare, calendarele activitătilor educative (judetean, interjudetean, regional, national, international), alte precizări referitoare la CAEN/CAER se publică pe site-ul fiecărui ISJ/ISMB, în zona dedicată activitătilor educative din judet.

Art. 23. - Fiecare inspector educativ aduce la cunostinta directorilor de unităti scolare, inclusiv palate si cluburi ale copiilor, si a consilierilor educativi prezentul regulament, precum si orice alte informatii considerate relevante, prezintă documentele din Apelul de propuneri pentru CAEN si oferă amănunte legate de scrierea proiectelor, dacă există solicitări în acest sens.

Art. 24. -Concursurile din CAEN, CAER, respectiv CAEJ se desfăsoară sub coordonarea inspectoratului scolar, având implicit avizul ISJ/ISMB.

Art. 25. - În fiecare judet, inspectorul educativ sprijină profesorii care doresc să implementeze proiecte educative, putând solicita, în acest sens, metodistilor din judet, să ofere consiliere cadrelor didactice care doresc să depună proiecte pentru înscrierea în CAEN, respectiv CAER.

Art. 26. - Inspectorii educativi resping proiectele care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate si expediază pachetul cu toate proiectele propuse pentru CAEN, până la data-limită precizată de MECTS

Art. 27. - La nivel judetean/al municipiului Bucuresti se alcătuieste un CAEJ/calendar al activitătilor educative din municipiul Bucuresti, care cuprinde si fazele judetene ale concursurilor nationale organizate de MECTS si parteneri.

Art. 28. - Până la data de 15 a lunii ianuarie a fiecărui an, Inspectorii educativi transmit, în format tipărit si electronic, situatia referitoare la modul de desfăsurare a proiectelor înscrise în CAEN din anul anterior, conform modelului transmis de MECTS.

Art. 29. - (1) Inspectorii educativi monitorizează direct sau prin delegarea metodistilor/unor cadre didactice de specialitate desfăsurarea/derularea efectivă a activitătilor proiectelor din CAEN si CAER, în conformitate cu propunerea de proiect din formularul de aplicatie.

(2) în conditiile în care există o diferentă netă între aceste aspecte, organizatorul îsi pierde dreptul de a depune proiectul respectiv pentru înscrierea în CAEN pentru următorii 2 ani. Inspectorii educativi transmit, odată cu tabelul de mai sus completat, si un raport sintetic referitor la acest aspect, precum si măsurile propuse organizatorilor pentru îmbunătătirea activitătilor, după caz.

Art. 30. - Pentru fiecare proiect cuprins în CAEN, organizatorul înfiintează o comisie de organizare si evaluare a activitătii, avizată de inspectorul responsabil cu activitatea educativa si aprobata de inspectorul scolar general, înainte de derularea proiectului.

Art. 31. - Pentru fiecare proiect cuprins în CAEN, inspectorul educativ întocmeste un raport de maximum o pagină. Raportul va fi atasat la dosarul editiei viitoare, dacă organizatorul doreste să depună proiectul pentru a face parte din CAEN si în următorul an.

Art. 32. - Inspectoratul scolar din fiecare judet particularizează CAEN, prin stabilirea, în cadrul Consiliului consultativ pentru activităti educative, a termenelor, locurilor de desfăsurare pentru etapele locale, zonale, judetene, nationale si a responsabililor pentru etapele zonale/judetene. Calendarul particularizat este transmis de către ISJ/ISMB unitătilor scolare din judet/municipiul Bucuresti.

Art. 33. - (1) Inspectorii educativi organizează fazele judetene si/sau, după caz, regionale pentru concursurile din CAEN, organizate de MECTS si partenerii săi.

(2) în acest sens, fiecare inspector educativ primeste, în cadrul întâlnirii anuale cu reprezentantii MECTS, o listă cu aceste concursuri si cu perioadele de desfăsurare a fazelor judetene.

(3) Fiecare unitate scolară are propriul calendar al activitătilor educative (CAE) care face parte din Planul managerial al activitătii educative anuale, fiind elaborat în functie de obiectivele, planul de dezvoltare institutională si planurile operationale propuse de unitate.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.