MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 58/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 58         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

43. - Decret pentru numirea presedintelui Sectiei penale a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

44. - Decret pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului

 

45. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.565 din 6 decembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Decizia nr. 1.593 din 13 decembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) si ale art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. - Hotărâre privind desfiintarea unor unităti sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat către autoritătile administratiei publice locale din judetele Prahova si Buzău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Constanta si a Portului Midia, apartinând Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

36. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Brăila, a Portului Galati si a Portului Tulcea, apartinând Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, inclusiv zonele libere adiacente

 

48. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României

 

Lista asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridică care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Adjud, judetul Vrancea, în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Rectificări la:

- Legea nr. 458/2002

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.048/2011

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea presedintelui Sectiei penale a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. o), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 40 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Sectiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 931 din 5 decembrie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător Corina Michaela Jîjîie se numeste în functia de presedinte al Sectiei penale a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2012.

Nr. 43.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru revocarea din functie a unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 100 alin (1) si art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 5 si 7 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se revocă din functie domnul Teodor Baconschi, ministru afacerilor externe

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2012.

Nr. 44.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) si art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste domnul Cristian Diaconescu în functia de ministru al afacerilor externe.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2012.

Nr. 45.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.565

din 6 decembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader – judecător

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Ovidiu Oprinescu în Dosarul nr. 1.744/85/2009* al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal si care formează obiectul Dosarului nr. 1.057D/2011 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal răspunde personal autorul exceptiei, Ovidiu Oprinescu, lipsind partea Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Garda Financiară Sibiu, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul autorului exceptiei. În sustinerea neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, acesta arată, în esentă, că interpretarea textului de lege criticat, oferită de instantele de drept comun, până la cea de recurs, în fata căreia a fost invocată exceptia de neconstitutionalitate, este “eronată” si “contradictorie” si că se creează o discriminare, sub aspectul accesului liber la justitie, între categoria functionarilor publici si ceilalti cetăteni care au calitatea de angajati în virtutea unui contract individual de muncă. Depune note de sedintă la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate, indicând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr 282 din 18 martie 2010 si Decizia tir. 544 din 28 aprilie 2011. Mai precizează că aspectele legate de practica neunitară a instantelor de judecată în ceea ce priveste interpretarea si aplicarea dispozitiilor de lege criticate, învederate de autorul exceptiei, nu pot constitui obiectul controlului de constitutionalitate, ci, eventual, al unui recurs în interesul legii promovat de procurorul general al României în fata Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea nr. 16 din 21 iunie 2011, pronuntată în Dosarul nr. 1.744/85/2009*, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Ovidiu Oprinescu într-o cauză având ca obiect solutionarea unui recurs formulat împotriva sentintei prin care a fost admisă, printre altele, exceptia lipsei procedurii prealabile cu privire la anumite capete ale cererii introductive.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt abuzive, deoarece limitează, îngrădesc si conditionează accesul liber la justitie de cerinta parcurgerii procedurii prealabile, încălcând, totodată, si dreptul reglementat de art. 80 din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia “functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicată se poate adresa instantei de contencios administrativ solicitând anularea sau modificarea, după caz, a dispozitiei de sanctionare.” Obligatia exercitării în prealabil a recursului administrativ este total ineficientă, deoarece autoritatea care a dispus încetarea raportului de serviciu va mentine, printr-o nouă decizie, dispozitia anterioară, singurul efect: al acestei proceduri prealabile fiind obstructionarea realizării justitiei, încălcarea dreptului la petitionare si la apărare, lipsa de echitate si egalitate între părtile actului juridic civil si afectarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publica de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acord cu jurisprudenta Curtii Constitutionale, instanta de judecată arată că, fată de criticile de neconstitutionalitate formulate, nu se poate retine existenta unei discriminări între categoria functionarilor publici si celelalte categorii de salariati. Legiuitorul a înteles să confere functionarilor publici un statut special, reglementat diferit fată de dreptul comun, iar instituirea unui tratament juridic diferit pentru categorii profesionale diferite nu reprezintă o discriminare, atât timp cât această diferentă de tratament este însotită de garantii suficiente exercitării tuturor drepturilor corespunzătoare. De asemenea, textul de lege criticat întruneste exigentele impuse de prevederile art. 21 din Constitutie, referitoare la liberul acces la justitie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, sens în care sunt redate partial considerentele Deciziei nr. 282 din 18 martie 2010, prin care Curtea Constitutională a respins o exceptie de neconstitutionalitate cu acelasi obiect, examinând critici de neconstitutionalitate asemănătoare celor formulate în prezenta cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare. Textul de lege criticat are următoarea redactare: “în cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care functionarul public le consideră ne temeinice sau nelegale, acesta poate cere instantei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în conditiile si termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum si plata de către autoritatea sau institutia publică emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si recalculate, si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat functionarul public”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitor la accesul liber la justitie si dreptul părtilor la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, ale art. 24 alin. (1) care garantează dreptul la apărare, ale art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică si ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitor la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Sunt invocate, de asemenea, prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil.

Examinând motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în esentă, autorul acesteia pretinde crearea unei discriminări, sub aspectul tratamentului juridic aplicabil, între functionarii publici si celelalte categorii de salariati, sustinând, în acest sens, că, pentru a avea acces la justitie, primii sunt obligati să îndeplinească procedura prealabilă de care se face vorbire în art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, procedură ineficientă, în opinia sa, si care încalcă, totodată, dreptul la petitionare, dreptul la apărare si dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

Curtea Constitutională constată că, în jurisprudenta sa în materie, a mai analizat critici de neconstitutionalitate asemănătoare. Astfel, prin Decizia nr. 282 din 18 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 294 din 5 mai 2010, instanta de contencios constitutional a arătat că nu se poate retine existenta unei discriminări între categoria functionarilor publici si celelalte categorii de salariati. Legislatia specifică functiei publice cuprinde reglementări diferite fată de dreptul co muri, care este legislatia muncii, dar, prin ed iota re a unei astfel de reglementări vizând numai functionarii publici, legiuitorul a înteles să confere acestora un statut special, care nu contravine egalitătii în drepturi, consacrată de Legea fundamentală. Întelesul acestui principiu este că egalitatea nu presupune si uniformitate. De aceea, instituirea unui tratament juridic diferit pentru categorii profesionale diferite nu reprezintă o discriminare, atât timp cât această diferentă de tratament este însotită de garantii suficiente exercitării tuturor drepturilor corespunzătoare. Prin urmare, legiuitorul poate să instituie, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură si modalităti specifice de exercitare a drepturilor procedurale Cu acelasi prilej, Curtea a mai constatat că prevederile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 au ca scop asigurarea conditiilor necesare pentru contestarea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, atât sub aspectul legalitătii, cât si al temeiniciei acestuia, astfel că functionarul public este protejat împotriva emiterii în mod abuziv a unui asemenea act administrativ.

Neintervenind elemente noi fată de cele statuate de Curtea Constitutionala în jurisprudenta sa în materie, atât considerentele, cât si solutia pronuntată prin decizia mai sus mentionată îsi păstrează valabilitatea si în această cauză.

În concluzie, Curtea constată că obligatia parcurgerii procedurii prealabile, specifică materiei contenciosului administrativ, nu reprezintă o discriminare negativă a functionarilor publici sub aspectul accesului liber la justitie, ci constituie o procedură specială - obligatorie, este adevărat -, dar care nu are menirea de a obstructiona exercitarea dreptului a un tribunal, ci de a oferi posibilitatea de îndreptare a raporturilor angajat-angajator în acest cadru, înaintea fazei judiciare. Pe de altă parte, dat fiind statutul aparte pe care îl au functionarii publici în rândul celorlalte categorii de salariati sau angajati în temeiul unui contract individual de muncă, nici nu se poate pretinde crearea unei discriminări prin compararea a două categorii distincte de angajati. Egalitatea de tratament juridic este pe deplin respectată, din moment ce toti functionarii publici se supun aceleiasi obligatii de parcurgere a procedurii prealabile etapei judecătoresti. Ajunsi în fata instantei de judecată, acestia îsi pot exercita neîngrădit dreptul la apărare sau dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei, drepturi fundamentale ce, potrivit sustinerilor autorului exceptiei, sunt încălcate.

Cât priveste pretinsa neconcordantă dintre unele norme juridice ale Legii nr. 188/1999, de pildă dintre cele ale art. 80 si ale art. 106 alin. (1), precum si referitor la criticile privind modalitătile deosebite de interpretare a textului de lege criticat de către instantele de judecată ce au solutionat, în diferite grade de jurisdictie, cauza în care a fost invocată prezenta exceptie, Curtea Constitutională constată că acestea nu reprezintă probleme de neconstitutionalitate intrinsecă a dispozitiilor de lege examinate, rezolvarea acestor chestiuni apartinând competentei altor autorităti publice, si nu instantei de contencios constitutional.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Ovidiu Oprinescu în Dosarul nr. 1.744/85/2009* al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 decembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.593

din 13 decembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) si ale art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) si ale art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Laura Ileana Ciovică în Dosarul nr. 13.792/63/2008 al Tribunalului Arges - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului nr. 1.213D/2011 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.214D/2011 având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică, ridicată de Eugenia Barbu în Dosarul nr 14.000/63/2008 al aceleiasi instante de judecată.

La apelul nominal se constată lipsa pârtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.240 D/2011, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Eugen Dincă în Dosarul Nr. 13.997/63/2008 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus mentionate, din oficiu, pune în discutie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a dosarelor mentionate.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.214D/2011 si a Dosarului nr. 1.240D/2011 la Dosarul nr. 1.213D/2011, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei, indicând, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 921 din 16 septembrie 2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 28 septembrie si din 3 octombrie, pronuntate în dosarele nr. 13.792/63/2008 si, respectiv nr 14 000/63/2008, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) si ale art. 94 alin. (1)lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Laura Ileana Ciovica si, respectiv, de Eugenia Barbu în cauze având ca obiect anularea deciziilor de suspendare de drept a raportului de serviciu.

Prin încheierea din 20 octombrie 2011, pronuntată în Dosarul nr. 13.997/63/2008, Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Eugen Dincă într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva sentintei prin care a fost respinsă cererea sa de anulare a deciziei de suspendare de drept a raportului de serviciu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate creează o discriminare a functionarului public aflat în situatia suspendării din functie ca urmare a trimiterii sale în judecată, în raport cu alte categorii de salariati. Sanctiunea suspendării contravine dreptului la un nivel de trai decent si măsurile lor de protectie socială prevăzute de art. 47 din Constitutie, desi, în calitate de salariati, autorii exceptiei au contribuit la bugetul asigurărilor sociale. Mai arată că, pe perioada suspendării din functie, atât acestia, cât si familiile lor sunt lipsiti de orice mijloace de subzistentă si nici nu se pot angaja în altă parte, fiind încălcat astfel si dreptul la muncă.

În plus, autorul exceptiei de neconstitutionalitate ce formează obiectul Dosarului nr. 1.240D/2011 pretinde si nerespectarea prezumtiei de nevinovătie, consacrată de art. 23 alin. (11) din Constitutie si de art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate prin prisma art. 11 si a art. 20 din Legea fundamentală. Se sustine, în acest sens, că “simpla trimitere în judecată a constituit motiv al suspendării din functie, deci a produs consecinte juridice”, înainte de a fi pronuntată o eventuală hotărâre de condamnare definitivă.

Tribunalul Arges - Sectia civilă, exprimându-si opinia în dosarele nr. 1.213D/2011 si nr. 1.214D/2011, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Măsura suspendării de drept a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici este una temporară, justificată de punerea în miscare a actiunii penale, si se aplică tuturor functionarilor publici aflati în ipoteza normei legale. În ce priveste dreptul la protectie socială se arată că, în spetă, s-a dispus deja suspendarea executării deciziei contestate, iar în cazul admiterii contestatiei, reclamanta va fi repusă în situatia anterioară, inclusiv prin plata drepturilor salariale cuvenite pentru perioada suspendării din functie, actualizate.

Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 1.240D/2011,apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Măsura suspendării se aplică tuturor functionarilor publici aflati în ipoteza normei legale, nefiind de natură să încalce principiul egalitătii în drepturi si nici prezumtia de nevinovătie, fiind o măsură vremelnică, justificată de trimiterea în judecata si independenta de vinovătia functionarului suspendat din functie. Mai mult, suspendarea de drept a raporturilor de serviciu nu atrage si pierderea calitătii de functionar public si, deci, nu împiedică încadrarea acestuia într-un alt loc de muncă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Textele de lege criticate se aplică tuturor functionarilor publici aflati în ipoteza normei juridice, si anume în cazul în care s-a pus în miscare actiunea penala, în mod egal, fără privilegii si fără discriminări. Totodată, nu se poate pune problema încălcării prezumtiei de nevinovătie, de vreme ce suspendarea functionarului public din functia publică detinută este o sanctiune de natura administrativa, având ca finalitate protejarea autoritătii sau a institutiei publice fată de pericolul continuării ilicite si al extinderii consecintelor periculoase ale faptei penale săvârsite de către functionarul public, urmând ca pe întreg parcursul desfăsurării procesului penal prezumtia de nevinovătie să fie respectată. În ce priveste pretinsa încălcare a dreptului la un nivel de trai decent, se apreciază că normele art. 47 din Constitutie, care consacră acest drept, nu au nicio legătură cu dispozitiile legale criticate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 86 alin. (2) si ale art. 94 alin (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sunt constitutionale. Acestea nu contravin art. 4 alin. (2) si art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitoare la principiile ne discriminării si ale egalitătii în drepturi, deoarece se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situatia reglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare. Totodată, tinând cont de natura administrativă a măsurii de suspendare a functionarului public din functia detinută si de finalitatea acesteia, constând în protejarea autoritătii sau a institutiei publice fată de pericolul continuării ilicite si al extinderii consecintelor periculoase ale faptei penale săvârsite de către functionarul public, nu se pune problema nerespectării prezumtiei de nevinovătie, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constitutie. Nu se poate sustine nici încălcarea art. 41 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală, privind munca si protectia socială a muncii, de vreme ce, pe de o parte, măsura suspendării este temporară, iar pe de altă parte, este justificată de trimiterea în judecată a functionarului public pentru infractiuni de o gravitate deosebita. Textele de lege criticate nu aduc atingere nici dispozitiilor art. 47 din Constitutie, având în vedere că, potrivit art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, dacă instanta judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din functia publică încetează, iar functionarul public respectiv îsi va relua activitatea în functia publică anterior detinută si îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 86 alin (2) si ale art. 94 alin (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, care au următorul cuprins:

- Art. 86 alin. (2): (2) în cazul în care functionarul public este trimis în judecată pentru săvârsirea unei infractiuni de natura celor prevăzute ia art. 54 lit. ti), persoana care are competenta legală de numire în functia publică va dispune suspendarea functionarului public din functia publică pe care o detine.”;

- Art. 94 alin. (1) lit. m): “(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când functionarul public se află în una dintre următoarele situatii: [...]

m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârsirea unei infractiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. t)”.

Dispozitiile art. 54 lit. h), la care textele legale criticate fac trimitere, prevăd următoarele: “Poate ocupa o functie publică persoana care îndeplineste următoarele conditii [...] h) nu a fost condamnată pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea”.

În argumentarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 4 alin. (2) si ale art. 16 alin. (1), referitoare la principiile nediscrirninării si al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, ale art. 23 alin. (11), care instituie prezumtia de nevinovătie, ale art. 41 - Munca si protectia socială a muncii si ale art. 47 - Nivelul de trai. De asemenea, sunt invocate, prin prisma art. 11 si a art. 20 din Legea fundamentală, prevederile art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la prezumtia de nevinovătie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că textele de lege criticate au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, cu motivări asemănătoare si prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale invocate si în prezenta cauză.

De pildă, prin Decizia nr. 539 din 27 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 2 iunie 2010, Curtea Constitutională, reiterând considerente din jurisprudenta sa anterioara în materie, a retinut, în esentă, că “măsura suspendării din functie se aplică tuturor functionarilor publici aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale”, astfel că nu a putut fi retinută critica de neconstitutionalitate privind încălcarea art. 4 alin. (2) si a art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitor la principiile nediscrirninării si al egalitătii în drepturi a cetătenilor.

Referitor la invocarea prevederilor art. 23 alin. (11) din Legea fundamentală, Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 48 din 4 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 26 martie 2003, a retinut că sanctiunea administrativă a suspendării functionarului public din functia publică pe care acesta o detine, în cazul în care s-a dispus trimiterea sa în judecată, are ca finalitate protejarea autoritătii sau a institutiei publice fată de pericolul continuării activitătii ilicite si al extinderii consecintelor periculoase ale faptei penale săvârsite de către functionarul public. Or, tinând cont de natura administrativă a acestei măsuri, nu se pune problema încălcării prezumtiei de nevinovătie, care va trebui însă respectată pe tot parcursul desfăsurării întregului proces penal pornit împotriva respectivului functionar public, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Cu privire la critica referitoare la prevederile art. 41 din Constitutie privind dreptul la muncă, prin Decizia nr. 921 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008, Curtea a retinut că aceasta este neîntemeiată, deoarece nu se poate sustine că suspendarea din functie sau suspendarea de drept a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici în cazul trimiterii în judecată pentru săvârsirea unei infractiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 ar contraveni principiului alegerii libere a profesiei, a meseriei, a ocupatiei sau a locului de muncă, deoarece, pe de-o parte, măsura suspendării este temporară, iar pe de altă parte, este justificată de trimiterea în judecată a functionarului public pentru infractiuni de o gravitate deosebită.

Curtea a mai constatat, de pildă prin Decizia nr. 1.597 din 9 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 10 februarie 2011, că “textele de lege criticate nu aduc atingere nici dispozitiilor art. 47 din Constitutie, observând, în acest sens, că, potrivit art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, dacă instanta judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din functia publică încetează, iar functionarul public respectiv îsi va relua activitatea în functia publică detinută anterior si îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare”.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauză privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (2) si ale art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Laura Ileana Ciovică si, respectiv, de Eugenia Barbu în dosarele nr. 13.792/63/2008 si, respectiv, nr. 14.000/63/2008 ale Tribunalului Arges - Sectia civilă, precum si de Eugen Dincă în Dosarul nr. 13.997/63/2008 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 decembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea unor unităti sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat către autoritătile administratiei publice locale din judetele Prahova si Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfiintarea Centrului de Sănătate Plopeni, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în orasul Plopeni, Str. Republicii nr. 8, judetul Prahova, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Orasului Plopeni, precum si a Spitalului de Boli Cronice Pătârlagele, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în orasul Pătârlagele, str. A. I. Cuza nr. 16, judetul Buzău, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Orasului Pătârlagele.

Art. 2. - (1) Componentele bazei materiale ale Centrului de Sănătate Plopeni, achizitionate cu finantare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, si celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare si alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a doua si a treia din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare, si care se află în administrarea unitătii sanitare, se dau în administrarea următoarelor unităti sanitare publice, care le vor prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de directia de sănătate publică a judetului, în numele statului, si de unitatea respectivă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, după cum urmează:

a) Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna;

b) Spitalul Orăsenesc Sinaia;

c) Spitalul Orăsenesc Băicoi;

d) Spitalul Orăsenesc Vălenii de Munte.

(2) Componentele bazei materiale ale Spitalului de Boli Cronice Pătârlagele, achizitionate cu finantare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, si celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare si alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a doua si a treia din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare, si care se află în administrarea Spitalului de Boli Cronice Pătârlagele, se dau în administrarea Spitalului Orăsenesc Nehoiu, unitate sanitară publică din judetul Buzău, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de directia de sănătate publică a judetului, în numele statului, si de unitatea respectivă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare, numărul curent 97 de la rubrica “Judetul Buzău” si numărul curent 271 de la rubrica “Judetul Prahova” se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2012.

Nr. 28.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Constanta si a Portului Midia, apartinând Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securitătii portuare si ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Evaluarea de securitate portuară a Portului Constanta si a Portului Midia, apartinând Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” S.A. Constanta, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2012.

Nr. 35.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a Portului Brăila, a Portului Galati si a Portului Tulcea, apartinând Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, inclusiv zonele libere adiacente

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securitătii portuare si ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Evaluarea de securitate portuară a Portului Brăila, a Portului Galati si a Portului Tulcea, apartinând Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, inclusiv zonele libere adiacente, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2012.

Nr. 36.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti

 

Având în vedere Referatul Directiei organizare si politici salariale nr. R.L. 434 din 20 ianuarie 2012,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 24 noiembrie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2012.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.577/2011)

 

Nr. crt.

Judetul

Nr. de paturi din unităti sanitare publice si private

 

Nr. crt.

Judetul

Nr. de paturi  din unităti sanitare  publice si private

1

Alba

1.835

 

 

23

Ialomita

695

2

Arad

2.372

 

 

24

Iasi

7.404

3

Arges

2.978

 

 

25

Ilfov

644

4

Bacău

3.661

 

 

26

Maramures

2.631

5

Bihor

3.852

 

 

27

Mehedinti

1.360

6

Bistrita-Năsăud

1.242

 

 

28

Mures

4.144

7

Botosani

2.165

 

 

29

Neamt

2.520

8

Brasov

3.590

 

 

30

Olt

1.864

9

Brăila

1.770

 

 

31

Prahova

3.693

10

Buzău

1.984

 

 

32

Satu Mare

1.673

11

Caras-Severin

1.498

 

 

33

Sălaj

1.044

12

Călărasi

961

 

 

34

Sibiu

2.619

13

Cluj

6.685

 

 

35

Suceava

2.982

14

Constanta

4.857

 

 

36

Teleorman

1.620

15

Covasna

1.480

 

 

37

Timis

5.558

16

Dâmbovita

2.065

 

 

38

Tulcea

846

17

Dolj

4.567

 

 

39

Vaslui

1.979

18

Galati

3.077

 

 

40

Vâlcea

1.982

19

Giurgiu

663

 

 

41

Vrancea

1.377

20

Gorj

1.853

 

 

42

Bucuresti

21.173

21

Harghita

1.810

 

 

 

 

 

22

Hunedoara

2.866

 

 

 

TOTAL:

125.639


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) Ofertele vor contine, pentru fiecare rată a discontului, valoarea cu discont cumulată (pretul total) ce urmează a fi investită, exprimată în lei cu două zecimale, pretul individual (%) al unui certificat de depozit, exprimat procentual cu 3 zecimale, iar ratele discontului si randamentele vor fi exprimate în termeni anualizati si vor contine două zecimale. Pretul individual va fi calculat cu aceeasi formulă de la pretul de emisiune.”

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pretul de emisiune (%) si randamentul certificatelor de depozit se vor calcula după următoarele formule:

 

P = 100*(1 – dxn/360), rotunjit la 3 zecimale. Y = d/P*1000

 

unde:

P = pretul de emisiune (%);

d = rata discontului;

n = numărul de zile până la scadentă

V = randamentul (rata dobânzii).”

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pretul total se va calcula după următoarea formulă:

 

Pret total = p*VN*cd/100, rotunjit la două zecimale,

 

unde:

p = pretul individual (%);

VN = valoarea nominală;

cd = numărul de certificate de depozit ofertate.”

4. La articolul 32 alineatul (1), literele h) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,h) pretul brut (%);

i) pretul net (%);”.

5. Anexa nr. 1 “Oferta de participare la licitatia din data de .............. pentru cumpărare de certificate de depozit emise de B.N.R.” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 2 “Raport de tranzactionare” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2012.

Nr. 3.

 


ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Ordinul ni. 7/2006)

 

ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL

Nr ..........Data.......................

 

OFERTA DE PARTICIPARE

LA LICITATIA DIN DATA DE .................... PENTRU

CUMPĂRARE DE CERTIFICATE DE DEPOZIT EMISE DE BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 7/2006)

 

RAPORT DE TRANZACTIONARE

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

 

LISTA

asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridică care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Adjud, judetul Vrancea, în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Denumirea asociatiei/fundatiei

Judetul/Municipiul

Numărul de beneficiari

Sume alocate (lei)

Cuantumul sumelor acordate pentru anul 2012

(lei)

Asociatia Promotorilor Dezvoltării Locale Focsani

Judetul Vrancea/Municipiul Adjud

15 persoane

1800

21.600

 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 12decembrie2011, se face următoare a rectificare:

- în anexa nr. 1, la tabelul 2 nota 6), la lit. a), în loc de:

 

„[nitrat]/50+[nitrit]/50 1” se va citi: „[nitrat]/50 + [nitrit]/3 1

 

La Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.048/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cerce ta re-Dezvolta re pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti pe anul 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2012, se face următoarea rectificare:

           

- în sumar si în pagina corespunzătoare, la numărul ordinului, în loc de: „1.948” se va citi: “1.498”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.