MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 55/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 55         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Ordin privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la modelele raportărilor periodice pentru necesităti de analiză a stabilitătii financiare, aplicabile institutii lor de credit

 

2. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si a facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la modelele raportărilor periodice pentru necesităti de analiză a stabilitătii financiare, aplicabile institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 2 din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară de către institutiile de credit, ca bază a contabilitătii si pentru întocmirea de situatii financiare anuale individuale, începând cu exercitiul financiar al anului 2012, ale pot. 196 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice referitoare la modelele raportărilor periodice pentru necesităti de analiză a stabilitătii financiare, aplicabile institutiilor de credit, prevăzute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Normele metodologice referitoare la modelele raportărilor periodice prevăzute la alin. (1) se aplică următoarelor entităti, denumite în întelesul prezentului ordin institutii de credit

a) bănci persoane juridice române;

b) organizatii cooperatiste de credit;

c) bănci de economisire si creditare în domeniul locativ;

d) bănci de credit ipotecar;

e) sucursale din România ale institutiilor de credit străine, înscrise în Registrul institutiilor de credit potrivit prevederilor art. 417 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prevederile prezentului ordin se aplică institutiilor de credit începând cu raportarea periodică întocmită pentru trimestrul I al anului 2012, careva cuprinde date privind activele si datoriile bilantiere existente în sold la sfârsitul respectivului trimestru.

Art. 2. - (1) Institutiile de credit au obligatia să întocmească trimestrial raportările periodice pentru necesităti de analiză a stabilitătii financiare în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

(2) Raportările periodice se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Natională a României, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României (SIRBNR), în conformitate cu Norma Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatori lor prim ari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Raportările periodice se transmit la termenele stabilite prin normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute de art. 226 si, respectiv, de art. 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Nationale a României nr. 4/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modelele raportărilor periodice, aplicabile institutiilor de credit pentru necesităti de stabilitate financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 19 august 2008, precum si orice alte prevederi contrare prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 1.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

referitoare la modelele raportărilor periodice pentru necesităti de analiză a stabilitătii financiare, aplicabile institutiilor de credit

 

1. La întocmirea raportărilor periodice de către institutiile de credit se au în vedere prevederile Ordinului Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară aplicabile institutiilor de credit, prezentele norme metodologice, precum si oricare alte reglementări în materie în vigoare.

2. Raportările periodice la nivel individual sunt întocmite în monedă natională (lei) sau, după caz, în monedă străină (euro. dolari SUA, franci elvetieni sau alte monede), echivalarea în lei, acolo unde este cazul, făcându-se la cursul din ultima zi a perioadei de referintă.

3. Modelele de raportare au ca obiect prezentarea creantelor si datoriilor purtătoare de dobândă fixă sau, după caz, variabilă, la valoarea contabilă netă. De exemplu, în modelul de raportare intitulat “Situatia activelor si datoriilor bilantiere purtătoare de dobândă fixă, detaliate în functie de maturitatea reziduală, în echivalent lei”, prevăzut în anexa nr. 1, vor fi prezentate doar posturile de creante si datorii purtătoare de dobândă fixă, la valoarea contabilă netă.

3.1. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere purtătoare de dobândă fixă, detaliate în functie de maturitatea reziduală, în echivalent lei”, prevăzut în anexa nr. 1, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în functie de frecventa de reevaluare (repricing), în echivalent lei”, prevăzut în anexa nr. 7, contin totalul în echivalent lei al activelor si datoriilor purtătoare de dobândă fixă, respectiv dobândă variabilă.

3.2. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere în lei purtătoare de dobândă fixă, detaliate în functie de maturitatea reziduală”, prevăzut în anexa nr. 2, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere în lei purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în functie de frecventa de reevaluare (repricing)”, prevăzut în anexa nr. 8, contin doar acele pozitii în monedă natională purtătoare de dobândă fixă, respectiv dobândă variabilă.

3.3. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere în euro purtătoare de dobândă fixă, detaliate în functie de maturitatea reziduală”, prevăzut în anexa nr. 3, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere în euro purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în functie de frecventa de reevaluare (repricing)”, prevăzut în anexa nr. 9, contin doar acele pozitii în euro purtătoare de dobândă fixă, respectiv dobândă variabilă.

3.4. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere în dolari SUA purtătoare de dobândă fixă, detaliate în functie de maturitatea reziduală”, prevăzut în anexa nr. 4, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere în dolari SUA purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în functie de frecventa de reevaluare (repricing)”, prevăzut în anexa nr. 10, contin doar acele pozitii în dolari SUA purtătoare de dobândă fixă, respectiv dobândă variabilă.

3.5. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere în franci elvetieni purtătoare de dobândă fixă, detaliate în functie de maturitatea reziduală”, prevăzut în anexa nr. 5, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere în franci elvetieni purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în functie de frecventa de reevaluare (repricing)”, prevăzut în anexa nr. 11, contin doar acele pozitii în franci elvetieni purtătoare de dobândă fixă, respectiv dobândă variabilă.

3.6. Modelele de raportare intitulate “Situatia activelor si datoriilor bilantiere în alte monede, purtătoare de dobândă fixă, detaliate în functie de maturitatea reziduală, în echivalent lei”, prevăzut în anexa nr. 6, si “Situatia activelor si datoriilor bilantiere în alte monede, purtătoare de dobândă variabilă, detaliate în functie de frecventa de reevaluare (repricing), în echivalent lei”, prevăzut în anexa nr. 12, contin doar acele pozitii în alte monede purtătoare de dobândă fixă, respectiv dobândă variabilă, în echivalent lei.

4. Repartizarea pe intervale de scadentă

4.1. Active si datorii purtătoare de dobândă fixă Soldurile conturilor de principal purtătoare de dobândă fixă vor fi repartizate pe intervale de scadentă corespunzător maturitătii reziduale. Soldurile cu maturitatea reziduală la capetele intervalului (1 lună, 3 luni, 6 luni etc.) vor fi incluse în cadrul intervalului a cărui bornă inferioară este chiar durata reziduală. Creantele si datoriile atasate aferente activelor si datoriilor purtătoare de dobândă fixă vor fi repartizate pe benzi de scadentă corespunzător maturitătii reziduale. Soldul rezervei minime obligatorii va fi încadrat în primul interval de scadentă (< 1 lună). Sumele de amortizat aferente activelor si datoriilor purtătoare de dobândă fixă vor fi incluse în cadrul sumelor raportate pe prima bandă de scadentă.

4.2. Active si datorii purtătoare de dobândă variabilă Soldurile conturilor de principal purtătoare de dobândă variabilă/indexabilă vor fi incluse în intervalul de reevaluare (repricing) corespunzător frecventei de revizuire a dobânzii. Suma alocată intervalului de reevaluare (repricing) va fi egală cu valoarea principalului rămas de rambursat (outstanding) până în acel moment. Creantele si datoriile atasate aferente activelor si datoriilor purtătoare de dobândă variabilă vor fi repartizate pe benzi de scadentă corespunzător maturitătii reziduale. Sumele de amortizat aferente activelor si datoriilor purtătoare de dobândă variabilă vor fi incluse în cadrul sumelor raportate pe prima bandă de scadentă.

Soldurile cu momentul de reevaluare (repricing) la capetele intervalului (1 lună, 3 luni, 6 luni etc.) vor fi incluse în cadrul intervalului a cărui bornă inferioară este chiar frecventa de revizuire. Astfel, dacă frecventa de revizuire a dobânzii unui instrument este de 3 luni, soldul corespunzător acestuia va fi inclus în intervalul 3 -6 luni, si nu în intervalul 1 -3 luni.

În cazul instrumentelor financiare purtătoare de dobândă variabilă pentru care nu este precizată o anumită frecventă de reevaluare (reevaluare ad hoc), până la momentul realizării modificării de dobândă, soldul va fi inclus în intervalul de maturitate 6 luni -1 an. După momentul reevaluării ratei de dobândă, ratele rămase de rambursat vor fi alocate pe benzi de scadentă corespunzător maturitătii lor, însă nu mai departe de intervalul de maturitate 6 luni -1 an.

Pozitiile fără maturitate contractuală, independent de tipul de dobândă aplicată, vor fi încadrate în primul interval de scadentă (< 1 lună).

Principalul aferent creantelor restante nedepreciate va fi tratat după cum urmează: principalul curent va fi încadrat pe banda de scadentă în functie de tipul de dobândă si data de reevaluare (repricing), iar principalul restant va fi încadrat pe prima bandă de scadentă.

Alocarea ajustărilor pentru deprecieri, altele decât cele determinate la nivel individual, se va face prin aplicarea procentului de ajustare colectivă la valoarea brută a fiecărui activ financiar din cadrul fiecărui grup de active financiare. Procentul de ajustare colectivă este calculat ca raport între valoarea ajustărilor constituite, potrivit Standardelor internationale de raportare financiară, la nivelul fiecărui grup de active financiare pentru care nu au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel individual si valoarea contabilă brută totală a activelor financiare din grupul respectiv.

5. Controlul raportărilor periodice

În cazul fiecărui tabel, pentru fiecare linie referitoare la solduri, se va verifica următoarea relatie:

 

col 1 = col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 + col. 8 + col. 9 + col. 10 + col. 11 + col. 12 + col. 13 + col. 14


 

6. Corespondenta raportărilor periodice cu planul de conturi aplicabil institutiilor de credit1

Pentru fiecare raportare periodică, pozitiile referitoare la solduri (aferente coloanelor 2 -14) vor respecta următoarea corespondenta:

6.1. Activ

Sectorul financiar: ex.2111 ± ex 1171 + ex.121 + ex.1271 + ex.131 ± ex.141 ± ex.152 ± ex.161 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 -ex.192-ex.193 ± ex.201 ±ex.231 ± ex.243 + ex.2511 (solduri debitoare3)± ex.25171 ± ex.261 ±ex.281 ± ex 282 -ex.291 - ex 292- ex 293+ ex 30112 + ex 30113 + ex 30212 + ex 30213 + ex.3032 + ex.3033 + ex.3037 + ex.304 + ex.3551 ± ex.3557 + ex.378±ex.381 ± ex.382-ex.3911-ex.392 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ±ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493-ex.494

Sectorul gospodăriilor populatiei si institutiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei: ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 ± ex.243 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 -ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30112 + ex.30113 + ex.30212 + ex.30213 + ex.3032 + ex.3033 + ex.3037 + ex.304 + ex.3551 ± ex.3557 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.3911 - ex.392 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 -ex.494

Sectorul societătilor nefinanciare: ± ex.201 ± ex.202 + ex.2032 ± ex.2037 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 ± ex.243 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30112 + ex.30113 + ex.30212 + ex.30213 + ex.3032 + ex 3033 + ex.3037 + ex.304 + ex.3551 ± ex.3557 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 -ex.3911 - ex.392 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 - ex.494

 

Sectorul guvernamental: Trezoreria Statului, administratiile centrale, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurări sociale: ± ex.131 ± ex.141 ± ex.152 ± ex.161 ± ex.181 ± ex.182-ex.191 - ex. 192-ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 ± ex.243 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 -ex.292- ex.293 + ex.30112 + ex.30113 + ex.30212 + ex.30213 + ex.3032 + ex.3033 + ex.3037 + ex.304 + ex.3551 ± ex.3557 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382-ex.3911-ex.392 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 + ex.471 ± ex.481 + ex.482 - ex.493-ex.494

 

6.2. Datorii

Sectorul financiar: ex.112 ± ex.1172 + ex.122 + ex.1272 ± ex.132± ex.142±ex.151 ± ex.162 ± ex.232 ± ex.241 + ex.2511 (solduri creditoare) ± ex.25172 ± ex.253 ± ex.254 ± ex.262 ± ex.321 ± ex.325 ± ex.326 + ex.3561 + ex.3562 ± ex.3567 + ex.377 ± ex.472 + ex.531 + ex.532 ± ex.537

Sectorul gospodăriilor populatiei si institutiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei: ± ex.241 + ex.2511 (solduri creditoare) ± ex.25172 ± ex.253 ± ex.254 ± ex.262 ± ex.321 ± ex.322 ± ex.325 ± ex.326 + ex.3561 + ex.3562 + ex.3567 + ex.377 + ex 531 + ex.532 ± ex.537

Sectorul societătilor nefinanciare: ± ex.241 + ex.2511 (solduri creditoare) ± ex.25172 ± ex.253 ± ex.254 ± ex.262 ± ex.321 ± ex.325 ± ex.326 + ex.3561 + ex.3562 ± ex.3567 + ex.377 + ex.472 + ex.531 + ex.532 ± ex.537

Sectorul guvernamental: Trezoreria Statului, administratiile centrale, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurări sociale: ± ex.132 ± ex.142 ± ex.151 ± ex 162 ± ex.241 + ex.2511 (solduri creditoare) ± ex.25172 ± ex.253 ± ex.254 ± ex.262 ± ex.321 ± ex.325 ± ex.326 + ex.3561 + ex.3562 ± ex.3567 + ex.377 + ex.531 + ex.532 ± ex.537

7. Încadrarea pe sectoare institutionale a clientilor institutiilor de credit se realizează astfel:

7.1. sectorul financiar: institutiile de credit rezidente si nerezidente, bănci centrale, auxiliari financiari, societăti de asigurare si fonduri de pensii, fonduri de piată monetară si alti intermediari financiari (inclusiv institutiile financiare internationale Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Reglementelor Internationale etc.);

7.2. sectorul gospodăriilor populatiei si institutiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei;

7.3. sectorul societătilor nefinanciare;

7.4. sectorul guvernamental: Trezoreria Statului, administratiile centrale, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurări sociale.

Sectoarele institutionale cuprinse la pot. 7 sunt definite conform Normei Băncii Nationale a României nr. 10/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32).

8. Rata medie a dobânzii va fi calculată conform metodologiei prevăzute în Norma Băncii Nationale a României nr. 11/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării si societăti nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18).

9. Raportările vor avea frecventă trimestrială si vor fi transmise Băncii Nationale a României în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeste raportarea. Pentru 2012, raportarea aferentă primului trimestru va fi transmisă până la finele lunii aprilie.

10. În cazul în care informatiile prezentate în raportările periodice întocmite pentru sfârsitul exercitiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exercitiului financiar si data aprobării situatiilor financiare anuale, institutiile de credit vor retransmite respectivele raportări periodice în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

11. Anexele nr. 1 - 12*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

1 În cazul organizatiilor cooperatiste de credit datele solicitate prin prezenta normă metodologică se vor raporta la nivelul retelei constituite din casa centrală si cooperativele de credit afiliate.

2 Sintagma “ex.” se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde continutului pozitiei din raportările periodice la care se referă.

3 În cazul conturilor bifunctionale, sintagmele “solduri debitoare”, respectiv “solduri creditoare” se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare si, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifunctional.


*) Anexele nr. 1 -12 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Situatia activelor

datoriilor bilantiere purtătoare de dobândă fixă, detaliate în functie de maturitatea reziduală, în echivalent lei


 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si a facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si a facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 21, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) pretul ajustat (%) al activelor eligibile denominate în lei sau în valută, la data tranzactiei, rotunjit la 3 zecimale;”.

2. La articolul 21, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) pretul de răscumpărare (%) pentru:

(i) activele eligibile denominate în lei, se va calcula după următoarea formulă:

 

Pretul de răscumpărare (%) = valoarea totală de răscumpărare / valoarea nominală totală  * 100, rotunjit la 3 zecimale

 

Valoarea totală de vânzare = pret ajustat (%)/100 * valoarea nominală totală, rotunjită la două zecimale

 

(ii) activele eligibile denominate în valută, se va calcula după următoarea formulă:

 

Pretul de răscumpărare (/%) =  valoarea totală de răscumpărare / valoarea nominală totală * 100) cursul de schimb, rotunjit la 3 zecimale

 

Valoarea totală de vânzare = pret ajustat (%)/100 * cursul de schimb * valoarea nominală totală, rotunjită la două zecimale

 

Cursul de schimb folosit este cursul publicat de Banca Natională a României în ziua bancară anterioară.

Valoarea totală de răscumpărare se stabileste după următoarea formulă:

 

Valoarea totală de răscumpărare = valoarea totală de vânzare +  [valoarea totală de vânzare* d * r ] / [ 360 * 100 ] , rotunjită la două zecimale

 

unde:

d = rata operatiunii repo/reverse repo (popa);

n = număr de zile;”.

3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) După anuntarea rezultatelor licitatiei potrivit art. 39 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000, republicat, cu modificările ulterioare, participantii eligibili cărora le-au fost acceptate ofertele vor transmite Directiei operatiuni de piată din cadrul Băncii Nationale a României o notificare prin care acestia consimt să garanteze creditul adjudecat si dobânda aferentă, notificare care va

cuprinde elementele de identificare ale activelor eligibile ce fac obiectul gajului (conform anexei nr. 6), si vor initia în sistemul SaFIR înregistrarea garantiilor conform regulilor de sistem.”

4. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru înregistrarea si decontarea creditelor colateralizate, participantii eligibili vor aloca codul de operatiune definit în anexa nr. 6.”


5. La articolul 27, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) După constituirea garantiei, Directia operatiuni de piată din cadrul Băncii Nationale a României va proceda la acordarea creditului.”

6. La articolul 31, litera d) se modifică sl va avea următorul cuprins:

,,d) pretul de vânzare/cumpărare (%) al titlurilor de stat denominate în lei sau în valută, la data tranzactiei, rotunjit la 3 zecimale;”.

7. La anexa nr. 1 “Contract-cadru pentru tranzactii repo/reverse repo nr. .....din.......”, punctul 1 se modifica si va avea următorul cuprins:

“1. Banca Natională a României efectuează tranzactii repo/reverse repo cu..................................................................... (participantul eligibil) în conditiile stabilite prin licitatiile organizate de Banca Natională a României sau, pe baze bilaterale, cu privire la:

- elementele de identificare a activelor eligibile;

- numărul de active eligibile tranzactionate

- pretul ajustat (%) al activelor eligibile;

- rata operatiunii repo/reverse repo;

- pretul de răscumpărare (%);

- datele la care se efectuează vânzările si, respectiv, răscumpărările de active eligibile.”

8. La anexa nr. 1 “Contract-cadru pentru tranzactii repo/reverse repo nr. ... din............”, punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“4. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător vointei părtilor, si este guvernat de legea română.

(2) Părtile vor solutiona neîntelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părtile convin să se adreseze instantelor judecătoresti competente

(3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, si intră în vigoare la data semnării.”

9. Anexa nr. 2 “Oferta de participare la licitatia din data de.............. pentru cumpărări/vânzări reversibile de active eligibile - repo/reverse repo” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

10. La anexa nr. 3 “Contract-cadru de creditor colateralizat nr. ... din ...”, punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“6. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător vointei părtilor, si este guvernat de legea română.

(2) Părtile vor solutiona neîntelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părtile convin să se adreseze instantelor judecătoresti competente.

(3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, si intră în vigoare la data semnării.”

11. La anexa nr. 4 “Contract de gaj pentru credit colateralizat nr. ... din ...”, punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“6. - (1) Prezentul contract de gaj a fost redactat în limba română, corespunzător vointei părtilor, si este guvernat de legea română.

(2) Părtile vor solutiona neîntelegerile legate de prezentul contract de gaj pe cale amiabilă. În caz contrar, părtile convin să se adreseze instantelor judecătoresti competente.

(3) Prezentul contract de gaj s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, si intră în vigoare la data semnării.”

12. Anexa nr. 6 “Notificare pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat din data de .....” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

13. La anexa nr. 7 “Contract-cadru pentru tranzactii de swap valutar nr. ... din ...”, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“3. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător vointei părtilor, si este guvernat de legea română.

(2) Părtile vor solutiona neîntelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părtile convin să se adreseze instantelor judecătoresti competente.

(3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, si intră în vigoare la data semnării.”

14. Anexa nr. 8 “Oferta de participare la licitatia din data de ... pentru swap valutar.....” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

15. La anexa nr. 10 “Contract-cadru de credit lombard nr. .... din.......”, punctul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“9. - (1) Prezentul contract-cadru a fost redactat în limba română, corespunzător vointei părtilor, si este guvernat de legea română.

(2) Părtile vor solutiona neîntelegerile legate de prezentul contract-cadru pe cale amiabilă. În caz contrar, părtile convin să se adreseze instantelor judecătoresti competente.

(3) Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, si intră în vigoare la data semnării.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zi le de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2012.

Nr. 2.

 


ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 8/2006)

 

Antet participant eligibil

Nr. ..............data..................................

 

OFERTA DE PARTICIPARE

LA LICITATIA DIN DATA DE ............

PENTRU CUMPĂRĂRI/VÂNZĂRI REVERSIBILE DE ACTIVE ELIGIBILE - REPO/REVERSE REPO

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


Val. totală de răscunpăre (lei):                         |                     |                                              |

                                       |--------------------------|-------------------------  -----------------

 

Nota: În cazul licitatiei la rata fixa se va transmite o singură optiune

 

PARTICIPANT ELIGIBIL : ____________________

 

Persoane autorizate :

Numele si prenumele :

Functia :

(Semnăturile autorizate si ştampila conform prevederilor legale)

                      (L.S.)


*) Codul operatiunii este referinta acordului repo/reverse repo utilizată pentru decontarea fiecărei operatiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maximum 16 caractere alfanumerice siva cuprinde: numărul contractului-cadru +L (sau B) X + data încheierii tranzactiei sub forma zz.ll.aaaa (dd.mm.yyyy), unde:

- L sau B se stabileste în functie de tipul operatiunii: L în cazul licitatiei, B în cazul operatiunilor bilaterale

- X = identificator numeric unic asociat, de ambele părti, fiecărei operatiuni repo-reverse repo cu Banca Natională a României, din ziua respectivă; în cazul operatiunilor multilaterale, acesta va fi asociat cu fiecare optiune si licitatie în parte.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 8/2006)

 

Antet participant eligibil

 

NOTIFICARE

pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat din data de......................

 

Participantul eligibil ........................................se obligă să gajeze în favoarea Băncii Nationale a României următoarele active eligibile, după cum urmează:

 

Optiunea nr. 1: .....................................................RON

(suma adjudecată)

 

Cod operatiune*)............................................................

 

Nr. crt.

Cod ISIN

Data scadentei emisiunii/ cuponului

Număr active eligibile

(buc.)

Valoare nominală unitară

Valuta de emisiune

pentru valoarea nominală

Valoare nominală

totală

Pret ajustat

(%)

Valoare totală garantii

0

1

2

3

4

5

6=3*4

7

8=6*7/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

TOTAL:

X

 

X

 

X

 

X

 

Optiunea nr. 2: .....................................................RON

(suma adjudecată)

 

Cod operatiune*)............................................................

 

Nr. crt.

Cod ISIN

Data scadentei emisiunii/ cuponului

Număr active eligibile

(buc.)

Valoare nominală unitară

Valuta de emisiune

pentru valoarea nominală

Valoare nominală

totală

Pret ajustat

(%)

Valoare totală garantii

0

1

2

3

4

5

6=3*4

7

8=6*7/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

TOTAL:

X

 

X

 

X

 

X


Optiunea nr. 3: .....................................................RON

(suma adjudecată)

 

Cod operatiune*)............................................................

 

Nr. crt.

Cod ISIN

Data scadentei emisiunii/ cuponului

Număr active eligibile

(buc.)

Valoare nominală unitară

Valuta de emisiune

pentru valoarea nominală

Valoare nominală

totală

Pret ajustat

(%)

Valoare totală garantii

0

1

2

3

4

5

6=3*4

7

8=6*7/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

TOTAL:

X

 

X

 

X

 

X

 

Prezenta notificare face parte integrantă din Contractul de gaj nr. .../zz.ll.aaaa.

 

*) Codul operatiunii este referinta contractului-cadru de credit colateralizat utilizată pentru decontarea fiecărei operatiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul utilizatorului EWIFT. Acesta va fi de maximum 16 caractere alfanumerice si va cuprinde:

numărul contractului-cadru 4 LX 4 data încheierii tranzactiei sub forma zz.ll.aaaa (dd.mm.yyyy), unde:

- L = licitatie

- X - identificator numeric unic asociat, de ambele părti, fiecărei operatiuni de credit colateralizat cu Banca Natională a României, din ziua respectivă; acesta va fi asociat cu fiecare optiune si licitatie în parte.

 

PARTICIPANT ELIGIBIL

Persoane autorizate:.....................................

Numele si prenumele:...................................

Functia:..........................................................

(Semnăturile autorizate si stampila conform prevederilor legale)

(L.S.)

Data

 

ANEXA Nr. 3”)

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 8/2006)

 

Antet participant eligibil

Nr. ..............data..................................

 

OFERTA DE PARTICIPARE

 LA LICITATIA DIN DATA DE .......... PENTRU SWAP VALUTAR

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


 

NOTĂ:

În cazul licitatiei la rata fixă se va transmite o singură optiune.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.