MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 54/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 54         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 ianuarie 2012

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.545 din 6 decembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

Decizia nr. 1.551 din 6 decembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 4 si art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

Decizia nr. 1.558 din 6 decembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            29. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012 pentru achizitia de servicii de consultantă si reprezentare juridică, asistentă tehnică, expertiză, traducere autorizată

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

14. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

15. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.188/2011. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea si implementarea operatiunii “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate” din cadrul domeniului major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

 

26. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea pozitiilor 107, 139 si “Total tară” din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            3. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.545

din 6 decembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, exceptie ridicată de Marioara Chirac în Dosarul nr. 3.674/196/2010 al Judecătoriei Brăila - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 113D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 noiembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.674/196/2010, Judecătoria Brăila - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, exceptie ridicată de Marioara Chirac într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece învestesc creditoarea cu un corp propriu de executori, plătit de aceasta si subordonat direct intereselor angajatorului creditor, or, executarea ca parte finală si integrantă a unui proces civil nu poate fi exercitată de un organ de executare care prin apartenenta sa nu poate garanta obiectivitatea si corectitudinea executării silite.

Judecătoria Brăila - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Potrivit dispozitii lor “art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului” si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege atacate sunt constitutionale, sens în care arată că reglementarea executării creantelor de către institutiile de credit prin executorii proprii nu contravine dreptului părtilor interesate de a se adresa justitiei, deoarece actele de executare îndeplinite de executorii bancari sunt supuse, ca si actele executorilor judecătoresti, acelorasi căi de atac prevăzute de lege. În ce priveste invocarea încălcării art. 44 alin. (1) din Constitutie, arată că acest text de lege nu este incident în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 418 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 18 iulie 2007, care au următoarea redactare:

- Art. 418: “(1) Institutiile de credit pot să-si constituie asociatii profesionale, care să le reprezinte interesele colective fată de autoritătile publice, să studieze probleme de interes comun, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociatiei si publicul si să organizeze serviciile de interes comun. Asociatiile profesionale ale institutiilor de credit colaborează cu Banca Natională a României

(2) Separat sau, după caz, în cadrul asociatiilor profesionale, institutiile de credit pot să-si organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate este strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii apartinând institutiei de credit si altor entităti care apartin grupului acesteia si care desfăsoară activităti financiare.

(3) Statutul acestui corp de executori se aprobă prin ordin al ministrului justitiei, iar activitatea acestuia se desfăsoară în conformitate cu dispozitiile în materie din dreptul comun.

(4) În cazurile prevăzute de lege, precum si atunci când executorul bancar consideră necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, după caz, sunt obligati să-i acorde acestuia concursul la îndeplinirea efectivă a executării silite. La cererea instantei de executare sau a executorului bancar, cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori detin bunuri ale acestuia, supuse urmăririi potrivit legii, au datoria să dea informatiile necesare pentru aplicarea executării. De asemenea, la cererea instantei de executare sau a executorului bancar, institutiile, institutiile de credit si orice alte persoane sunt obligate să-i comunice de îndată, în scris, datele si informatiile necesare executării silite, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.”

În opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si ale art. 44 alin. (1) care prevede că “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”. Este invocată si încălcarea art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil, precum si a art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitor la proprietatea privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile art. 418 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate pentru motive de neconstitutionalitate similare.

Astfel, asupra problemei protectiei în mod egal al dreptului de proprietate în contextul pus în discutie în prezenta spetă, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 228 din 19 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 23 martie 2009, Decizia nr. 572 din 4 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 25 iunie 2010, precum si prin Decizia nr. 729 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 12 august 2011.

Curtea a retinut că reglementarea diferită de care se bucură institutiile de credit este justificată tocmai pentru ca prin activitatea desfăsurată să contribuie, în mod adecvat, la realizarea scopului în care au fost create acele persoane juridice, iar activitatea executorilor bancari nu face decât să faciliteze recuperarea creantelor institutiilor de credit, activitate esentială pentru a asigura buna functionare a acestora, în conditiile în care acordarea creditelor nu se poate face decât în conditiile existentei resurselor financiare necesare.

Referitor la critica de neconstitutionalitate vizând lipsa de obiectivitate sau independentă a executorilor bancari, prin Decizia nr. 662 din 8 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 100 din 2 februarie 2006, Curtea a constatat că este neîntemeiată, având în vedere că prin statut li se impune executorilor bancari, ca si executori lor judecătoresti, obligatia de a-si executa atributiile cu respectarea Codului de procedură civilă si a celorlalte reglementări în materie.

În acelasi timp, Curtea a arătat că actele de executare îndeplinite de executorii bancari sunt supuse, ca si actele executorilor judecătoresti, acelorasi căi de atac prevăzute de lege, debitorii fiind apărati astfel împotriva eventualelor abuzuri care ar decurge din pozitia executorilor bancari subordonati unitătii creditoare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste invocarea art. 44 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că acesta nu este incident în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit.d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, exceptie ridicată de Marioara Chirac în Dosarul nr. 3.674/196/2010 aI Judecătoriei Brăila - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 decembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ionita Cochintu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.551

din 6 decembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 4 si art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ionita Cochintu -magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 4 si art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Transport Auto” - S.A. din Suceava in Dosarul nr. 1.614/179/2010 al Tribunalului Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 457D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât motivarea autorului priveste probleme ce tin de fondul cauzei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 martie 2011, pronuntată în Dosarul nr. 1.614/179/2010, Tribunalul Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 4 si art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Transport Auto” - S.A. din Suceava cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 1.144 din 19 noiembrie 2010, pronuntate de Judecătoria Babadag într-o cauză având ca obiect solutionarea unei plângeri împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 8 alin. (1) pct. 4 si art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 sunt neconstitutionale si contravin art. 16 alin. (1) si (2) si art. 21 din Constitutie, deoarece stabilesc, în mod gresit, că apartine firmei culpa si, implicit, administratorului acesteia, în conditiile în care există un contract de subînchiriere. Consideră că, în aceste conditii, sanctiunea nu trebuia aplicată Societătii Comerciale “Transport Auto” - S.A. din Suceava, ci societătii cu care avea un contract de subînchiriere si al cărei conducător auto nu a respectat normele legale.

Tribunalul Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând totodată că asupra dispozitiilor criticate Curtea Constitutională s-a mai pronuntat în raport cu dispozitiile constitutionale invocate, iar cele statuate în jurisprudenta sa sunt aplicabile si în prezenta cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (1) pct. 4 si art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 21/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 25 martie 2010.

Dispozitiile criticate au următorul cuprins:

- Art. 8 alin. (1) pct. 4: “(1) Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si, după caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, dacă acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale:

4. depăsirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu o oră si 30 de minute sau mai mult;”;

- Art. 9 alin. (1): “Contraventiile prevăzute la art. 8 se sanctionează după cum urmează:

c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei - faptele prevăzute la alin. (1) pct. 15-16, 18-20, 22-26, 28-30, 36 si 38, aplicabilă conducătorului auto, si faptele prevăzute la alin. (1) pct. 1-11, 31 si 32, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier,”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale sunt invocate dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi si art. 21 referitor la accesul liberia justitie.

Examinând exceptia ele neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 8 alin.(1) pct. 4 si art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora Curtea s-a mai pronuntat, respingând exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Astfel, prin Decizia nr. 683 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007, Curtea a retinut că dispozitiile criticate din Ordonanta Guvernului nr. 37/2002 stabilesc contraventiile pentru încălcarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, precum si sanctiunile corespunzătoare acestora, sanctiuni ce constau în aplicarea unor amenzi, în majoritatea cazurilor, întreprinderii sau operatorului de transport rutier.

Curtea a constatat că obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru o faptă săvârsită de către conducătorul auto este o solutie legislativă justificată prin raportul de prepusenie existent între întreprinderea sau operatorul de transport rutier si conducătorul auto, angajat al acestuia, raport în virtutea căruia comitentul are obligatia de a impune conducătorului auto utilizarea instrumentarului si documentelor prevăzute de lege. Totodată, întrucât răspunderea comitentului este o răspundere pentru fapta altuia, acesta are la dispozitie o actiune în regres împotriva prepusului.

Referitor la pretinsa încălcare a principiului egalitătii în fata legii, Curtea a observat că această critică este neîntemeiată, întrucât comitentul si prepusul nu se află în aceeasi situatie juridică si, ca atare, nu li poate aplica acelasi tratament juridic.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

2. În ceea ce priveste invocarea art. 21 din Constitutie, din analiza dispozitiilor criticate - referitoare la contraventii si sanctiunile aferente aplicabile pentru nerespectarea obligatiilor legale, reiese că acestea, pe de o parte, nu contin norme de natură să contravină accesului la justitie, iar, pe de altă parte, autoarea exceptiei îsi exercită acest drept constitutional chiar în prezenta cauză, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, exceptia de neconstitutionalitate fiind ridicată cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 1.144 din 19 noiembrie 2010, pronuntată de Judecătoria Babadag.

3. Distinct de cele arătate, Curtea observă că este neîntemeiată critica autorului exceptiei de neconstitutionalitate potrivit căreia culpa nu i-ar apartine, pentru motivul că, desi este proprietarul mijlocului de transport, acesta a fost închiriat altei societăti pentru desfăsurarea unei activităti de cărăusie si, prin urmare, culpa ar trebui atribuită acestei din urmă societăti.

În aceste conditii, critica autorului tine de interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale de către instanta de judecată si, prin urmare, nu este evidentiat niciun fine de neconstitutionalitate. Chiar si în conditiile în care instanta ar stabili culpa în sarcina sa, societatea proprietară ar avea la dispozitie o actiune în regres împotriva societătii care foloseste efectiv mijlocul de transport, astfel încât nici în această situatie nu sunt încălcate dispozitiile constitutionale privind accesul liber la justitie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit.d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art, 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 4 si art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Transport Auto” - S.A. din Suceava în Dosarul nr. 1.614/179/2010 al Tribunalului Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 decembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ionita Cochintu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.558

din 6 decembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sfântul Apostol Andrei” din Galati în Dosarul nr. 4.874/C/2005 al Judecătoriei Galati si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 630D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, având în vedere juris prudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 4.874/C/2005, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sfântul Apostol Andrei” din Galati într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri de reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru sunt în contradictie cu dispozitiile constitutionale ale art. 21, deoarece acestea nu prevăd posibilitatea cenzurării hotărârii pe calea de atac a apelului sau recursului.


Judecătoria Galati opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit ele judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul cuprins:

“Cererea se solutionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părtilor, prin încheiere irevocabilă.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie.

Curtea constată că dispozitiile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală ca si în prezenta cauză si cu motivări asemănătoare.

Astfel, prin numeroase decizii, spre exemplu, Decizia nr. 102 din 9 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2006, Decizia nr. 711 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, si Decizia nr. 1.152 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 29 decembrie 2008, Curtea a statuat că prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 sunt constitutionale.

Cu acele prilejuri, Curtea a retinut în esentă că accesul liber la justitie nu înseamnă accesul la toate structurile judecătoresti si la toate gradele de jurisdictie. Acest drept poate fi supus unor conditionări de fond si de formă, iar existenta uneia ori a mai multor căi de atac nu este impusă, pentru toate cazurile, nici de Constitutie si nici de vreun tratat international la care România este parte.

Totodată, conditiile de exercitare a dreptului de acces liber la justitie, precum si căile de atac sunt prevăzute de norme juridice procedurale. Or, conform dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, iar art. 129 din Legea fundamentală prevede că, “Împotriva hotărărilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căi de de atac, în conditiile legii”.

De asemenea, Curtea, prin deciziile nr. 42 din 27 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, si nr. 164 din 22 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 30 iunie 2005, a retinut că textele de lege criticate reprezintă norme de procedură care reglementează solutionarea cererii de reexaminare împotriva încheierii de stabilire a taxei de timbru. Aceasta constituie un incident procedural, prealabil anta mării fondului de către instanta de judecată.

Or, solutionarea unei chestiuni prealabile este guvernată de principiul celeritătii, care ar fi grav afectat prin aplicarea în materie a principiilor oralitătii si contradictorialitătii, a obligativitătii citării părtilor, ca si a posibilitătii exercitării unei căi de atac împotriva încheierii de solutionare a cererii de reexaminare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sfântul Apostol Andrei” din Galati în Dosarul nr. 4.874/C/2005 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 decembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ionita Cochintu

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru achizitia de servicii de consultantă si reprezentare juridică, asistentă tehnică, expertiză, traducere autorizată

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 2.000 mii lei, la capitolul 74.01 “Protectia mediului”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, articolul 12 “Consultantă si expertiză”, pentru achizitia de servicii de consultantă si reprezentare juridică, asistentă tehnică, expertiză, traducere autorizată.

Art. 2. - Ministerul Mediului si Pădurilorrăspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor pe anul 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lászlo Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2012.

Nr. 29.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor prin Adresa nr. 319/D.D. din 17 ianuarie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 15 lit. c) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. I. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Narcis Godeanu, vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, se numeste în calitatea de membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor în locul domnului Remus Virgil Baciu.

(2) începând cu data prevăzuta la alin. (1), domnul Cătălin Florin Teodorescu se revocă din calitatea de membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Art. II. - Decizia primului-ministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2012.

Nr. 14.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Având în vedere Adresa Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1.667 din 17 ianuarie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Numărul curent 4 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 21 ianuarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia reprezentată

Functia persoanei în cadrul institutiei reprezentate

Functia persoanei în cadrul Comisiei

“4.

Niculae Chesnoiu

Ministerul Administratiei si Internelor

consilier al ministrului administratiei si internelor

membru”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2012.

Nr. 15.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea si implementarea operatiunii “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – Poli de competitivitate” din cadrul domeniului major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă antreprenoriatului” al Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea si implementarea operatiunii “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – Poli de competitivitate” din cadrul domeniului major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” al Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Borbely Károly,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2011.

Nr. 3.188.

 

ANEXĂ

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

pentru sprijinirea si implementarea operatiunii “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate” din cadrul domeniului major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenonatului” al Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

 

I. Obiectivele schemei

Art. 1. - Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis constă în acordarea de sprijin financiar pentru implementarea coordonată si coerentă a proiectelor si realizarea strategiilor de dezvoltare la nivelul polilor de competitivitate existenti sau potentiali.

Art. 2. - În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, sprijinul financiar se acordă pentru proiectele de tip “soft” pentru:

a) finantarea cheltuielilor pentru achizitia de servicii de consultantă cu conditia ca serviciul de consultantă respectiv să nu se constituie într-o activitate continuă sau periodică si să nu fie legat de cheltuielile curente de functionare a activitătii beneficiarului;

b) finantarea cheltuielilor de management ale polului de competitivitate;

c) finantarea cheltuielilor pentru participarea întreprinderilor mici si mijlocii, denumite în continuare IMM, la târguri.

Art. 3. - Prezenta schemă de ajutor de minimis vizează în principal întărirea capacitătii institutionale a polilor de competitivitate, îmbunătătirea coerentei proiectelor si strategiilor de dezvoltare a polilor de competitivitate si crearea premiselor pentru ca aceste structuri să se dezvolte în cadrul climatului economic european.

II. Baza legală

Art. 4. - (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

a) Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 379 din 28 decembrie 2006;

b) Regulamentul (CE) nr. 364/2004 al Comisiei din 25 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare si dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 63 din 28 februarie 2004;

c) Legea 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

e) Recomandarea Comisiei Europene 361 din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 124 din 20 mai 2003;

f) Programul operational sectorial “Cresterea Competitivitătii Economice” (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.472 din 12 iulie 2007.

Art. 5. - Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligatia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

III. Domeniul de aplicare

Art. 6. -Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică pe întregul teritoriu al României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Art. 7. - În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă sprijin financiar beneficiarilor care activează în toate sectoarele, cu exceptia:

a) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuit si acvacultura, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene hr. L 17 din 21 ianuarie 2000;

b) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în productia primară a produselor agricole, asa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunitătilor Europene (Tratatul CE);

c) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în transformarea (procesarea) si comercializarea produselor agricole, asa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii produselor în cauză achizitionate de la producătorii primari ori introduse pe piată de întreprinderile în cauză;

- când ajutorul este conditionat de transferarea lui partială sau integrală către producătorii primari;

d) activitătilor legate de export către tări terte sau către state membre, de exemplu, ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, ajutoarele destinate înfiintării si functionării unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) activitătilor care favorizează folosirea mărfurilor nationale în locul celor importate;

f) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul cărbunelui;

g) achizitiei de vehicule de transport rutier de mărfuri de către întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele tertilor;

h) întreprinderilor în dificultate, conform Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

i) întreprinderilor care activează în sectorul constructiei de nave;


j) întreprinderilor care activează în industria siderurgică;

k) întreprinderilor care activează în sectorul fibre sintetice.

IV. Definitii

Art. 8. - În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel:

a) asociatie - entitate cu personalitate juridică ce reprezintă mediul de afaceri, constituită în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare, formată din membrii polului de competitivitate conform unui contract de parteneriat încheiat special pentru apelul de propuneri de proiecte;

b) asociere - act voluntar ce are la bază un acord de parteneriat între două sau mai multe entităti juridice din cadrul unui pol de competitivitate pentru realizarea în comun a unui proiect;

c) beneficiar - entitate juridică ce primeste ajutor de stat în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis în baza unui contract de finantare cu administratorul/furnizorul schemei;

d) catalizator - entitate juridică membră a unui pol de competitivitate de tipul: agentie de dezvoltare regională, cameră de comert, asociatie de ramură, patronat, alt tip de organizatie neguvernamentală, societate comercială de instruire sau consultantă, bancă, orice altă formă juridică de structură de sprijinire a afacerilor în conformitate cu legislatia în vigoare, dacă aceasta desfăsoară activităti în sprijinul înfiintării si dezvoltării polilor de competitivitate;

e) cerere de finantare - formular completat de către solicitant, pentru a obtine finantare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis;

f) cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finantate în cadrul programelor operationale, care pot fi finantate atât din instrumente structurale, cât si din bugetul de stat si/sau contributia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare si nationale în vigoare;

g) cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor finantate din instrumentele structurale în cadrul programelor operationale, care nu pot fi finantate din fonduri structurale sau de stat, conform reglementărilor comunitare si nationale;

h) cheltuieli salariale - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locurile de muncă create prin proiect sau în legătură directă cu acesta;

i) comercializarea produselor agricole - detinerea ori expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrare sau orice alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări, de către un producător primar către revânzători sau operatori a oricărei activităti constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăsoară în localuri distincte, rezervate acestei activităti;

j) furnizorul si administratorul schemei de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA), prin Autoritatea de management a Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” (AM POS CCE);

k) întreprinderi mici si mijlocii sau IMM - întreprinderi asa cum sunt definite în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

l) întreprinderi  mari - întreprinderi care nu se încadrează în definitia IMM-urilor;

m) întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajati si a cărei cifră de afaceri anuală si/sau al cărei total al bilantului anual nu depăseste 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 - anexa I;

n) microîntreprindere - întreprinderea care are sub 10 angajati si a cărei cifră de afaceri anuală si/sau al cărei total al bilantului anual nu depăseste 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)nr. 800/2008 - anexa I;

o) IMM aflată în dificultate - întreprinderea mică sau mijlocie care îndeplineste următoarele conditii:

1. În cazul unei societăti cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

2. În cazul unei societăti în care cel putin o parte din asociati răspunde nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu a dispărut, asa cum reiese din contabilitatea societătii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

3. indiferent de tipul societătii, când respectiva întreprindere întruneste conditiile prevăzute de legislatia natională privind procedura insolventei;

4. O IMM cu o vechime de mai putin de 3 ani nu se consideră a fi în dificultate în această perioadă în sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, cu exceptia cazului în care îndeplineste conditiile prevăzute la pct. 3;

p) întreprindere mare aflată în dificultate - întreprinderea care fie se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la lit. o) pct. 1, 2 sau 3, fie prezintă simultan simptome obisnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: cresterea pierderilor, scăderea cifrei ele afaceri, cresterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, cresterea sarcinilor financiare si scăderea sau disparitia valorii activului net;

q) organismul organizatie de cercetare - o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic (organizată conform dreptului public sau privat) ori de modul său de finantare, al cărei scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare ori transfer de tehnologie; toate profiturile trebuie re investite în aceste activităti, în difuzarea rezultatelor sau în predare; întreprinderile care pot exercita influentă asupra unui astfel de organism, de exemplu, prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu se bucură de acces preferential la capacitătile de cercetare ale organismului în cauză sau la rezultatele cercetărilor acestuia. Organismele/Organizatiile de cercetare care desfăsoară atât activităti economice, cât si activităti noneconomice sunt calificate drept întreprinderi în cazul în care nu tin contabilitate separată pentru cele două activităti;

r) pol de competitivitate - asociere, într-un spatiu geografic definit, între întreprinderi, centre de cercetare, universităti, autorităti publice locale si catalizatori care au la bază o strategie comună de dezvoltare cu scopul dea genera sinergii în jurul unor proiecte inovative orientate spre una sau mai multe piete. Un astfel de pol nu are o localizare impusă, astfel încât, din punct de vedere teritorial, un pol de competitivitate poate fi plasat atât într-o singură locatie zonală, cât si în zone ce apartin mai multor regiuni de dezvoltare din România. Un pol de competitivitate poate fi constituit într-o entitate juridică sau poate functiona pe baza un or acorduri de parteneriat între membrii săi. Calitatea de pol de competitivitate este dovedită de 3 elemente: componenta (existenta în pol a celor3 tipuri de entităti, respectiv întreprinderi, organisme/organizatii de cercetare/universităti si catalizatori), asocierea (având ca rezultat fie o persoană juridică, fie o entitate care functionează pe baza unui acord formal de asociere semnat de membrii polului) si strategia de dezvoltare a polului care este un document însusit formal (adică semnat) de toti membrii polului;

s) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE, cu exceptia produselor pescăresti;

t) proiecte de tip soft - proiecte de interes comun pentru membrii polului care prevăd activităti, altele decât cele ele investitii si de cercetare-dezvoltare-inovare;

u) rata de actualizare - rata calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referintă si de scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europenenr. C14din 19 ianuarie 2008;

v) transformarea (procesarea) produselor agricole - o operatiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu exceptia activitătilor agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare.

V. Beneficiari eligibili

Art. 9. - Potentialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis pot fi numai membrii polilor de competitivitate (inclusiv entitatea de reprezentare a polului si orice asociere a membrilor polului) organizati astfel:

a) societăti comerciale înregistrate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv entitatea de reprezentare a polului;

b) organizatii neguvernamentale care au activităti economice si/sau reprezintă mediul de afaceri, constituite în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare;

c) entităti înfiintate în baza Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, abrogată si înlocuită prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările ulterioare;

d) universităti;

e) organisme/organizatii de cercetare.

VI. Solicitanti

Art. 10. - Pentru a beneficia de finantare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitantul trebuie să respecte următoarele conditii:

1. să solicite finantare/finantări pentru proiect/proiecte cu impact asupra întregului pol de competitivitate al cărui membru este;

2. indiferent de forma juridică de organizare, să nu se afle în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operatională, dizolvare, lichidare, administrare specială si să nu aibă activitătile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege;

3. indiferent de forma juridică de organizare, să îndeplinească conditiile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene în art. 93, respectiv:

- nu se află în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare ori de administrare specială, nu a încheiat concordate, nu si-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situatii ori nu se află în situatii similare în urma unei proceduri de aceeasi natură prevăzute de legislatia sau de reglementările nationale;

- nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională;

- nu a comis în conduita sa profesională greseli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

- si-a îndeplinit obligatiile de plată a contributiilor la fondul asigurărilor sociale sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale tării în care este stabilit ori ale tării autoritătii contractante sau ale tării unde se execută contractul;

- nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, coruptie, participare la o organizatie criminală sau la orice alte activităti ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătilor Europene;

- în urma altei proceduri de achizitionare sau în urma unei proceduri de alocare a unei subventii finantate de la bugetul comunitar, nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligatiilor contractuale;

- reprezentantul legal si/sau reprezentantii partenerilor asociati nu a/au fost subiectul unei judecăti în cadrul căreia o instantă judecătorească a pronuntat o hotărâre definitivă si irevocabilă de condamnare pentru fraudă, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activităti ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

- în urma unei proceduri de acordare a unei finantări nerambursabile din fonduri publice comunitare si/sau nationale, nu a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligatiilor contractuale;

- solicitantul găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă de încălcarea unuia sau mai multor contracte finantate din fonduri publice comunitare si/sau nationale din cauza nerespectării obligatiilor contractuale sau care a recunoscut debitul stabilit în sarcina sa de către autoritatea contractantă va putea să depună cerere pentru a fi finantat în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, cu conditia achitării acestui debit, precum si a penalitătilor aferente si să facă dovada achitării acestora, precum si a îndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanta judecătorească si/sau de către autoritatea contractantă;

4. la data depunerii cererii de finantare, să îsi fi îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România. Pentru solicitantii asociati, conditia se aplică fiecărui partener de proiect;

5. să fie înregistrati în România;

6. solicitantul îndeplineste si alte conditii specificate în ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis.

VII. Necesitatea implementării schemei

Art. 11. - În România conceptul “poli de competitivitate” este un concept nou si se bazează pe experienta internatională si, în special, pe cea europeană. În ultimii ani diferite initiative la nivel local si national au dus la aparitia si dezvoltarea unor aglomerări industriale (de tipul clusterelor inovative) care au un rol din ce în ce mai mare în progresul economic. Polii de competitivitate reprezintă motoare ale dezvoltării economice prin coagularea operatorilor economici pe lanturi tehnologice (de la proiectarea tehnologiilor/proceselor, bunurilor si serviciilor până la utilizatorii finali) în diferite sectoare industriale.

Art. 12. - O schemă de ajutor de stat a fost elaborată pentru finantarea proiectelor polilor de competitivitate cu reprezentare natională si europeană. Această schemă de ajutor de minimis este complementară schemei de ajutor de stat în sensul că oferă finantare polilor de competitivitate pentru o implementare coordonată si coerentă a proiectelor la nivelul întregii structuri. Schema de ajutor de minimis urmăreste întărirea structurilor de poli de competitivitate care se află în faza incipientă în România si apropierea lor de parteneri europeni cu experientă si traditie în diferite sectoare industriale.

Art. 13. - Schema de ajutor de minimis va finanta acele activităti eligibile în favoarea polilor de competitivitate care nu au mâi fost finantate în ultimii 3 ani din alte surse publice nationale sau comunitare.


VIII. Plafon maxim

Art. 14. - a) Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar individual nu va depăsi 200.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali. Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei întreprinderi care îsi desfăsoară activitatea în sectorul transportului rutier nu va depăsi 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali. Aceste plafoane se vor aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit si indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finantat partial sau total din resurse comunitare.

b) Plafonul stabilit va fi exprimat în numerar, ca valoare brută, înainte de deducerea taxelor sau a altor obligatii fiscale.

Art. 15. - La nivelul unui pol de competitivitate suma totală a cererilor de finantare care vor beneficia de ajutor de minimis nu poate depăsi valoarea de 2.000.000 euro, pe toată perioada de implementare a prezentei scheme de ajutor de minimis.

Art. 16. - În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, ajutorul de minimis se va acorda sub formă de finantare nerambursabilă, esalonat, pe etape de implementare a proiectului. Valoarea ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referintă stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de minimis.

Art. 17. - Solicitantul va acoperi valoarea cheltuielilor neeligibile si apelor conexe.

Art. 18. - În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit si indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse nationale ori comunitare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăseste pragul de minimis mentionat la art. 14, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depăseste aceste plafoane.

IX. Activităti eligibile

Art. 19. - Activitătile eligibile pentru această schemă de ajutor de minimis se încadrează în următoarele tipuri:

a) activităti de coordonare, monitorizare si raportare privind implementarea coordonată si coerentă a proiectelor si realizarea strategiilor de dezvoltare a polilor de competitivitate;

b) activităti privind functionarea polilor de competitivitate;

c) activităti de instruire, consultantă, pregătirea proiectelor, asistentă de specialitate, participarea la reuniuni - târguri - conferinte - simpozioane în tară si în Europa;

d) activităti ce contribuie la optimizarea implementării proiectelor si, respectiv, a strategiilor de dezvoltare la nivelul polilor de competitivitate, cum ar fi: comunicare, construire de imagine (branding) la nivel national si european, mediatizarea proiectelor si a rezultatelor, întărirea cooperării cu parteneri interni si europeni;

e) activităti de marketing.

X Cheltuieli eligibile

Art. 20. -Beneficiarii de finantări prin prezenta schemă de ajutor de minimis pot implementa prin resurse proprii proiectele aprobate spre finantare sau pot contracta implementarea proiectelor prin procedura de achizitie publică a bunurilor si serviciilor prevăzute de respectivele proiecte. În orice situatie responsabilitatea juridică privind finantările primite în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis rămâne în sarcina beneficiarului care semnează contractul cu furnizorul schemei.

Art. 21. - Cheltuielile eligibile pentru prezenta schemă de ajutor de minimis se încadrează în următoarele tipuri:

a) cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultantă, cu conditia ca serviciul de consultantă respectiv să nu se constituie într-o activitate continuă sau periodică si să nu fie legat de cheltuielile curente de functionare a activitătii beneficiarului;

b) cheltuielile de management ale polului de competitivitate;

c) cheltuieli pentru participarea IMM-urilor la târguri.

XI. Criterii de eligibilitate generale pentru beneficiari si proiecte

Art. 22. - În baza contractului de finantare încheiat cu furnizorul schemei de ajutor de minimis, beneficiarii pot deconta cheltuieli eligibile definite la art. 21 si efectuate începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei scheme de ajutor de minimis.

Art. 23. - La acordarea finantărilor se vor urmări următoarele criterii generale:

a) beneficiarii sunt membrii polului de competitivitate;

b) proiectele finantate prin prezenta schemă de ajutor de minimis vizează activităti desfăsurate în beneficiul polului de competitivitate în ansamblu;

c) activitătile propuse prin proiecte să nu fi fost finantate din fonduri publice în ultimii 3 ani si să nu beneficieze de fonduri publice sau alte surse de finantare;

d) durata proiectelor nu trebuie să depăsească 24 de luni de la data semnării contractului;

e) proiectele trebuie să respecte legislatia comunitară aplicabilă în domeniul ajutorului de minimis, egalitătii de sanse, protectiei mediului si eficientei energetice.

XII. Durata de aplicare a schemei

Art. 24. - Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu ele 31 decembrie 2013.

XIII. Bugetul schemei de ajutor de minimis

Art. 25. - Valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 24 milioane euro, finantat din POS CCE. Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate se prezintă astfel:

 

Anul

Sume alocate din POS CCE (euro)

2012

18.000.000

2013

6.000.000

 

Art. 26. - Numărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme de ajutor de minimis este de 120, corespunzător unui număr orientativ de 12 poli de competitivitate.

Art. 27. - Finantarea proiectelor în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se face în sistem ajutor financiar nerambursabil în proportie de 100%.

XIV. Regula de cumul

Art. 28. - Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplică în cazul în care se acordă măsuri de natura ajutorului de minimis aceluiasi beneficiar, indiferent ele sursa de provenientă a acestora, respectiv surse locale, regionale, nationale sau comunitare, pentru finantarea acelorasi costuri eligibile.

Art. 29. - (1) Ajutorul de minimis nu se cumulează cu ajutorul de stat pentru aceleasi costuri eligibile, în cazul în care acest cumul ar duce la o intensitate a ajutorului care depăseste nivelul stabilit pentru circumstantele specifice fiecărui caz de un regulament de exceptare pe categorii sau de o decizie adoptată de către Comisia Europeană.

(2) Valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate beneficia un beneficiar se calculează cumulând ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali consecutivi; aceasta nu poate depăsi echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru societătile care activează în sectorul transportului rutier.

(3) Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul ajutorului de minimis va prezenta o declaratie pe propria răspundere din care să reiasă dacă a mai solicitat sau este în curs de a solicita alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis pentru aceleasi costuri eligibile. Administratorul schemei de ajutor de minimis va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria răspundere a solicitantului, că prin acordarea finantării nerambursabile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis nu se depăseste pragul de minimis.

XV. Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis

Art. 30. - Furnizorul schemei de ajutor de minimis asigură respectarea procedurilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 31. - Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis, solicitantul va depune la furnizorul schemei o cerere de finantare, însotită de documentele specificate în ghidul solicitantului.

Art. 32. - Depunerea, evaluarea si selectia proiectelor se face în două etape, conform prevederilor din ghidul solicitantului. Etapa 1 constă în evaluarea si selectia strategiilor depuse, însotite de fisele de proiecte. Etapa 2 constă în depunerea, evaluarea si selectia proiectelor individuale. Procedura de implementare a schemei referitoare la etapa a două este următoarea:

a) lansarea apelului de proiecte;

b) primirea si înregistrarea cererilor de finantare;

c) verificarea administrativă (verificarea conformitătii cererilor si a documentelor însotitoare) - numai cererile de finantare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

d) verificarea eligibilitătii beneficiarilor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

e) verificarea eligibilitătii proiectelor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

f) evaluarea tehnică si financiară si selectia proiectelor;

g) întocmirea si semnarea contractului de finantare;

h) acordarea prefinantării;

i) depunerea cererii de rambursare însotită de documentele justificative;

j) acordarea finantării nerambursabile - se face de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”, numai pe bază de documente justificative si după verificarea cheltuielilor;

k) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale.

Art. 33. - Evaluarea propunerilor de proiecte se face în concordantă cu criteriile prevăzute în ghidul solicitantului. Criteriile de evaluare pentru proiectele finantate prin prezenta schemă de ajutor de minimis vizează: relevanta si impactul economic al proiectului asupra polului de competitivitate; calitatea si maturitatea proiectului; sustenabilitatea si capacitatea de operare a solicitantilor.

Art. 34. - Furnizorul schemei de ajutor de minimis va încheia contracte de finantare în limita bugetului alocat schemei, doar cu solicitantii ale căror proiecte au obtinut la evaluare un punctaj peste pragul de calitate stabilit în ghidul solicitantului.

Art. 35. - Înainte de acordarea ajutorului, beneficiarii de ajutor de minimis vor depune la furnizorul schemei de ajutor de minimis si următoarele documente, care să ateste îndeplinirea tuturor conditiilor mentionate în prezenta schemă de ajutor de minimis:

- declaratie pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor de minimis, scrisă, despre orice alt ajutor de minimis primit pe perioada ultimilor 2 ani fiscali si a anului fiscal curent;

- declaratie pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor de minimis cu privire la valoarea, obiectivul, momentul acordării si furnizorul ajutoarelor de stat care i-au fost acordate pentru acoperirea acelorasi costuri eligibile finantate si în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis.

Art. 36. - Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris beneficiarii schemei cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme de ajutor de minimis si caracterul de minimis al acestuia1.

Art. 37. - Furnizorul schemei de ajutor de minimis va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria răspundere a solicitantului, că prin acordarea finantării nerambursabile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis nu se depăseste pragul de minimis.

Art. 38. - Furnizorul schemei de ajutor de minimis îsi rezervă dreptul de a nu achita ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat, în cazul în care documentele si informatiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

XVI. Reguli privind transparenta, monitorizarea si raportarea

Art. 39. - (1) Furnizorul schemei de ajutor de minimis are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis ori prin legislatia natională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizorul schemei de ajutor de minimis, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(3) în cazul în care furnizorul schemei de ajutor de minimis nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(4) Erorile constatate de furnizorul schemei de ajutor de minimis si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(5) Furnizorul schemei de ajutor de minimis va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 40. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul schemei de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai lung stabilit în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a evalua dacă au fost respectate conditiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006, în special valoarea totală a ajutorului de minimis primit de o întreprindere.

Art. 41. - În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european si national, furnizorul schemei de ajutor de minimis are obligatia să păstreze evidente detaliate referitoare la alocările individuale acordate către beneficiari, pe o perioadă de minimum 10 ani de la acordarea ultimului ajutor în cadrul schemei. Aceste evidente trebuie să includă toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 42. - Fiecare beneficiar va păstra timp de 10 ani evidentele privind ajutoarele de minimis primite în cadrul prezentei scheme de minimis de la data semnării contractului de finantare. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

XVII. Dispozitii finale

Art. 43. -Textul prezentei scheme de ajutor de minimis, precum si ghidul solicitantului vor fi publicate integral pe site-ul MECMA, la adresa www.minind.ro


1 Asa cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul CE nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutorul de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L379 din 28 decembrie 2006.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea pozitiilor 107,139 si “Total tară” din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vănarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 241.663/DAdin 13 decembrie 2011 al Directiei păduri si dezvoltare forestieră, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si alin. (4) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Pozitiile 107, 139 si “Total tară” din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 si 333 bis din 13 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lászlo Borbély

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2012.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Jud.

Gestionari fonduri de vânătoare

Fond cinegetic

Cote de recoltă aprobate la:

Nr.

Denumire

 

Căprior

 

Cerb comun

 

Cerb lopătar

 

Capră neagră

Total, din care

Masculi

Femele, tineret

Total, din care

Masculi

Femele, tineret

Total, din care

Masculi

Femele, tineret

Total, din care

Masculi

Femele, tineret

Trofeu

Selectie

Trofeu

Selectie

Trofeu

Selectie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

107

AR

DS Arad

22

Salisteanca

3

1

1

1

0

0

0

0

34

0

4

30

0

0

0

139

 

Total judet

 

 

467

83

209

175

89

9

43

37

175

19

33

123

0

0

0

 

 

TOTAL TARĂ

12374

2170

4556

5652

1972

409

735

829

555

51

121

383

345

188

160


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) si ale art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5 si art. 6 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

“b) cumpărări reversibile - repo - de active eligibile pentru tranzactionare - tranzactii reversibile în cadrul cărora, în scopul injectării de lichiditate, Banca Natională a României cumpără de la participanti eligibili active eligibile pentru tranzactionare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară si la un pret stabilit la data încheierii tranzactiei. Transferul proprietătii asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul «livrare contra plată»;

c) vânzări reversibile - reverse repo - de active eligibile pentru tranzactionare - tranzactii reversibile în cadrul cărora, în scopul absorbtiei de lichiditate, Banca Natională a României vinde participantilor eligibili active eligibile pentru tranzactionare, angajându-se să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară si la un pret stabilit la data încheierii tranzactiei. Transferul proprietătii asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul «livrare contra plată»;”.

2. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru participarea la operatiunile de piată monetară si la facilitătile de depozit ale Băncii Nationale a României, băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire si creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, sucursalele din România ale institutiilor de credit din state membre, respectiv din state terte, cu exceptia sucursalelor din România ale institutiilor de credit emitente de monedă electronică, trebuie să aibă calitatea de participant la sistemul ReGIS, iar pentru participarea la operatiunile de piată monetară si la facilitătile de creditare ale Băncii Nationale a României ce implică tranzactii cu titluri de stat si/sau certificate de depozit, acestea trebuie să aibă si calitatea de participant la sistemul de depozitare si decontare SaFIR.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Activele eligibile pentru tranzactionare si pentru garantare sunt evaluate zilnic de Banca Natională a României la pretul ajustat (%). determinat prin deducerea unor marje (haircuturi), exprimate procentual, din pretul (%) stabilit de Banca Natională a României, pentru toate categoriile de active eligibile. Pretul (%), precum si marjele (haircuturile) aferente activelor eligibile pentru tranzactionare si pentru garantare sunt puse la dispozitia participantilor de către Banca Natională a României, prin mijloace de comunicare specifice sistemului SaFIR.”

4. La articolul 10, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea totală de răscumpărare a activelor eligibile pentru tranzactionare se compune din valoarea de vânzare si dobânda datorată la scadentă, aferentă valorii respectivelor active vândute. Rata dobânzii aplicate este rata dobânzii simple, cu conventia NUMĂR DE ZILE/360.

(3) Valoarea activelor eligibile pentru tranzactionare, care fac obiectul cumpărăriior/vânzărilor reversibile - repo/reverse repo - trebuie să acopere în permanentă valoarea de răscumpărare a acestora.”

5. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea activelor eligibile aduse în garantie trebuie să acopere în proportie de 100% creditul acordat si dobânda aferentă.”

6. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Acordarea creditului lombard este conditionată de colateralizarea acestuia cu active eligibile. Garantiile trebuie constituite până la momentul acordării creditului, iar valoarea acestora trebuie să acopere în proportie de 100% creditul si dobânda aferentă.”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2012.

Nr 3.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.